of 159/159
KEMIJA SKRIPTA ZA DRŽAVNU MATURU Kristina Kučanda

hemija skripta

 • View
  469

 • Download
  32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta iz opste hemije

Text of hemija skripta

 • KEMIJA

  SKRIPTA ZA DRAVNU MATURU

  Kristina Kuanda

 • 2

  Autor:

  Kristina Kuanda,

  [email protected]

  prema:

  Ispitni katalog

  za dravnu maturu

  u k. god. 2011/2012.,

  Kemija,

  NCVVO

  www.ncvvo.hr

  Objavljeno na:

  www.drzavnamatura.com

  Kontakt : [email protected]

  Skripta se moe koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz potivanje svih autorskih i

  vlasnikih prava. Zabranjeno je mijenjati, distribuirati, prodavati, licencirati ili koristiti sadraj

  u komercijalne ili bilo koje druge svrhe bez dozvole autora. Skripta se koristi na vlastitu

  odgovornost i autori se ne mogu smatrati odgovornima za bilo kakvu tetu koja na bilo koji

  nain moe nastati koritenjem.

  Zagreb, 2012.

 • 3

  Sadraj

  1. Kemijske strukture (atomi i molekule) ............................................................................... 7

  1.1. Osnovna graa atoma i molekule ................................................................................ 7

  1.2. Atomski i maseni broj .................................................................................................. 8

  1.3. Nuklid, izotop, izobar i kemijski element .................................................................... 9

  1.4. Elektronska struktura atoma i atomski spektri ........................................................... 9

  1.5. Periodni sustav elemenata ........................................................................................ 12

  1.6. Elektronska konfiguracija .......................................................................................... 13

  1.7. Polumjeri atoma ........................................................................................................ 15

  1.8. Periodinost atomskih svojstava ............................................................................... 17

  1.9. Periodinost fizikalnih i kemijskih svojstava .............................................................. 20

  1.10. Izoelektronske estice i njihova veliina ................................................................ 20

  1.11. Vrste kemijskih veza ............................................................................................... 22

  1.12. Meumolekulske interakcije.................................................................................. 26

  1.13. Utjecaj temperature na kemijske veze i meumolekulske interakcije .................. 26

  1.14. Lewisova simbolika ................................................................................................ 27

  1.15. Pravilo okteta i odstupanja .................................................................................... 27

  1.16. VSEPR teorija .......................................................................................................... 27

  1.17. Kako nacrtati prostornu strukturu? ....................................................................... 32

  1.18. Vrste kemijskih formula i izomeri (u organskoj kemiji) ......................................... 33

  1.19. Najvanije vrste organskih spojeva ........................................................................ 41

  1.20. Shematske strukture vanih biomolekula .............................................................. 45

  2. Kemijske reakcije .............................................................................................................. 49

  2.1. Kemijska reakcija ....................................................................................................... 49

  2.2. Vrste kemijskih reakcija ............................................................................................. 49

  2.3. Vanije organske reakcije .......................................................................................... 54

 • 4

  2.4. Dokazne reakcije (analitike probe) .......................................................................... 61

  2.5. Brzina kemijske reakcije ............................................................................................ 63

  2.6. Kemijska ravnotea .................................................................................................... 65

  2.7. Kiseline, baze i soli ..................................................................................................... 69

  a. Arrheniusova teorija .................................................................................................. 69

  b. BrnstedLowryeva teorija .................................................................................... 70

  c. Kiselobazne reakcije ................................................................................................ 72

  d. Kiselobazni indikatori ........................................................................................... 73

  2.8. Redoksi ....................................................................................................................... 75

  2.9. Elektrokemija elektrolizni i galvanski lanci ........................................................... 82

  2.10. Korozija................................................................................................................... 90

  3. Raunanje u kemiji ........................................................................................................... 93

  3.1. "Zaokruivanje" .......................................................................................................... 93

  3.2. Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................... 94

  3.3. Veliine koje je potrebno poznavati .......................................................................... 95

  3.4. Bitne formule ............................................................................................................. 97

  4. Kemijski sustavi (tvari) .................................................................................................... 129

  4.1. Podjela tvari po sloenosti ....................................................................................... 129

  4.2. Temeljni fizikalni postupci odvajanja tvari iz smjesa ............................................... 129

  4.3. Temeljna fizikalna svojstva ...................................................................................... 131

  4.4. Fizikalna svojstva ionskih tvari i elektrina svojstva njihovih taljevina ili otopina .. 133

  4.5. Kristalne strukture ................................................................................................... 133

  4.6. Disperzni sustavi ...................................................................................................... 145

  4.7. Koligativna svojstva ................................................................................................. 146

  4.8. Topljivost ................................................................................................................. 147

  4.9. Procesi tijekom otapanja ......................................................................................... 147

 • 5

  4.10. Utjecaji na topljivost ............................................................................................ 148

  4.11. Otopine ................................................................................................................ 148

  4.12. "Pravila" topljivosti .............................................................................................. 149

  a. "Otapanje" koje zapravo znai kemijsku reakciju ................................................... 150

  4.13. Kemijska namjena tvari iz svakodnevne uporabe i uobiajenih laboratorijskih

  kemikalija ............................................................................................................................ 152

  a. Tvari iz svakodnevne upotrebe ................................................................................ 152

  b. Uobiajene laboratorijske kemikalije ................................................................... 153

  c. Kemijske formule i nazivi ......................................................................................... 153

  d. Jo neke obojene tvari ......................................................................................... 155

  4.14. Opasnosti i mjere sigurnosti pri radu s kemikalijama .......................................... 157

  Dodatni savjeti maturantima ................................................................................................. 158

 • 6

  Uvod

  Ovo 3. izdanje Skripte za dravnu maturu iz Kemije, za k. god. 2012/13., znatno preinaeno i

  nadopunjeno u odnosu na prethodno, prvo je u kojem sam nastojala obuhvatiti sve stavke

  Ispitnog kataloga (za k. god. 2011/12.)1. Skripta je prvenstveno namijenjena za ponavljanje i

  sistematizaciju gradiva uenicima gimnazija koji su imali nastavu kemije sve 4 godine te NE

  preporuam ostalima da se njome slue kao jedinim izvorom za maturu (nikakva skripta ne

  moe zamijeniti udbenike). Pokuala sam skriptu uiniti itljivom uz pretpostavku

  poznavanja samo osnovnokolske kemije i fizike te matematike za osnovnu razinu mature

  plus logaritama, ali ne znam koliko sam u tome uspjela. Naglasak je na naprednijem gradivu

  koje nije (dovoljno detaljno) obraeno u udbenicima, a osnovne koncepte dala sam to

  saetije. Za pripremanje za maturu nakon prolaska kroz skriptu preporuam rjeavanje

  zadataka s prolih matura uz pomo Obrazloenih rjeenja zadataka s nacionalnih ispita i

  dravnih matura koja su takoer objavljena na www.drzavnamatura.com i kojima sam

  takoer autorica. Molim da sve uoene greke, nejasnoe i primjedbe oko skripte ili rjeenja

  zadataka javite na [email protected] kako biste dobili razjanjenja i kako bi

  sljedea verzija skripte bila bolja.

  Upute za snalaenje u skripti:

  Boja teksta upuuje na teinu gradiva:

  zelenom je oznaeno osnovno gradivo koje bi svi trebali bar donekle poznavati za dovoljan ili

  dobar uspjeh na maturi,

  naranastom je oznaeno neto naprednije gradivo (za vie ocjene), a

  tamnocrvenom najnaprednije gradivo (za one koji ele znati vie nije vjerojatno, premda

  nije ni posve iskljueno, da e se takvo gradivo pojaviti na maturi);

  ljubiastom je oznaeno gradivo koje se ne bi smjelo pojaviti na maturi, ali moe olakati

  razumijevanje gradiva za maturu i/ili pomoi onima koji ele znati vie.

  Oznake:

  Zadatak ije rjeenje je dano odmah nakon njega ili nakon tog bloka zadataka

  Primjer

  Poveznica s gradivom obraenim drugdje u skripti

  1 Bilo bi besmisleno strogo se drati redoslijeda u ispitnom katalogu jer ne slijedi nijednu logiku uenja i previe

  razdvaja povezana gradiva, pa sam odabrala osnovni redoslijed "od jednostavnog prema sloenijem" tj. od atoma i molekula preko kemijskih reakcija do sloenijih struktura tvari (kristala, otopina).

 • 7

  1. Kemijske strukture (atomi i molekule)

  1.1. Osnovna graa atoma i molekule

  atom =

  jezgra (ine ju elementarne estice nukleoni = protoni i neutroni pozitivno nabijena,

  veina mase a zanemariv dio volumena atoma)

  + elektronski omota (prostor oko jezgre po kojem se velikom brzinom gibaju elektroni

  negativno nabijen, veina volumena2 a zanemariv dio mase atoma)

  Elementarne estice ili subatomske estice3:

  estica masa naboj

  proton 1,6731027 kg +1,6021019 C

  neutron 1,6751027 kg 0

  elektron 9,1091031 kg 1,6021019 C

  Elementarni naboj e je apsolutna vrijednost naboja jednog protona odnosno jednog

  elektrona (naboj protona i elektrona je istog iznosa, a suprotnog predznaka).

  Atom je elektriki neutralan sadri jednak broj pozitivno i negativno nabijenih

  elementarnih estica pa mu je naboj 0. Otputanjem elektrona iz atoma nastaje kation iji

  pozitivan nabojni broj pokazuje koliko elektrona imaju manjka u odnosu na odgovarajui

  atom, a kad atom primi elektron(e) nastaje anion iji negativan nabojni broj pokazuje koliko

  elektrona ima vika u odnosu na odgovarajui atom. Pri tome se broj protona i neutrona ne

  mijenja.

  Npr.:

  kation atom anion

  H+

  1 p+

  0 n0

  0 e

  nabojni broj +1

  1 elektron

  H

  1 p+

  0 n0

  1 e

  nabojni broj 0

  + 1 elektron

  H

  1 p+

  0 n0

  2 e

  nabojni broj 1

  2 Radijus jezgre je otprilike (reda veliine) 1015 m, a radijus atoma 1010 m.

  3 Ne treba znati ove niti bilo koje druge takve brojke napamet, sve koje su potrebne dobiju se uz ispit u popisu

  konstanti na onoliko znamenaka na koliko ih treba koristiti.

 • 8

  kation atom anion

  P

  15 p+

  16 n0

  15 e

  nabojni broj 0

  + 3 elektrona

  P3

  15 p+

  16 n0

  18 e

  nabojni broj 3

  Mn2+

  25 p+

  30 n0

  23 e

  nabojni broj +2

  2 elektrona

  Mn

  25 p+

  30 n0

  25 e

  nabojni broj 0

  Molekula je elektrini neutralan spoj vie atoma (istih ili razliitih). Vieatomni anioni i

  kationi odnose se prema molekulama isto kao jednoatomni anioni i kationi prema atomima,

  npr. O22 (peroksidni anion) ima 2 elektrona vie nego O2 (molekula kisika).

  1.2. Atomski i maseni broj

  Pojedini atom (nuklid, vidi dalje) oznaava se:

  Z = atomski (protonski, redni) broj = broj protona u jezgri

  A = nukleonski (maseni) broj = broj protona + broj neutrona

  neutronski broj = broj neutrona u jezgri = A Z

  Npr.:

  Z = 27, A = 59

  N(p+) = 27, N(n0) = 59 27 = 32, N(e) = 27

 • 9

  1.3. Nuklid, izotop, izobar i kemijski element

  Nuklid je skup svih atoma koji imaju isti broj i protona i neutrona u jezgri, npr. svi ali

  ne skupa s njima i i

  Izotopi su atomi istog kemijskog elementa (dakle imaju isti broj protona u jezgri) a razliitog

  broja neutrona u jezgri pa time i razliitog masenog broja, npr. ,

  i

  Izobari su atomi razliitih kemijskih elemenata (dakle imaju razliit broj protona u jezgri) a

  istog masenog broja, npr. i

  Kemijski element je skup svih atoma (izotopa) koji imaju isti broj protona u jezgri.

  1.4. Elektronska struktura atoma i atomski spektri

  Bohrov model atoma: elektroni krue oko jezgre po odreenim putanjama (vrlo

  velikima u odnosu na veliinu jezgre), koje je Bohr pojednostavljeno zamislio kao

  krunice elektron na odreenoj putanji ima odreenu energiju i moe apsorbirati

  (primiti) samo tono toliko energije koliko mu je potrebno za prelazak u putanju veeg

  polumjera (ili potpuno naputanje atoma, to odgovara prelasku u putanju beskonanog

  polumjera to je onda energija ionizacije), a pri povratku u putanju manjeg polumjera

  emitira (otputa) jednako toliko energije. Bohrov model najbolje opisuje atom vodika,

  koji ima samo jedan elektron (jer ne uzima u obzir meusobno odbijanje vie elektrona).

  Normalno (veinu vremena, bez vanjskih utjecaja) atom se nalazi u osnovnom stanju

  elektroni u putanjama to manjeg polumjera tako da imaju to manju energiju.

 • 10

  Prirodni broj n je redni broj orbitale, orbitale manjeg n su manjeg polumjera, za atome

  s vie elektrona n je broj ljuske (za vanjske tj. valentne elektrone jednak broju periode u

  kojoj se taj atom nalazi u periodnom sustavu).

  Kad je atom izloen energiji tj. elektromagnetskom zraenju (npr. vidljiva svjetlost,

  infracrveno ili ultraljubiasto zraenje infra znai da ima manju energiju od crvene

  svjetlosti, a ultra da ima veu energiju od ljubiaste), elektron moe primiti tono

  odreeni iznos energije, umnoak Planckove konstante (h = 6,6261034 J s) i frekvencije

  (esto se oznaava s malim grkim slovom ni, , oznait u ovdje ipak s f radi jasnoe, da se

  ne brka s brzinom v) tog zraenja (frekvencija = brzina svjetlosti / valna duljina, f = c/, to se

  moe izvesti iz definicijske formule frekvencije f = 1/T i ope formule za brzinu v = s/t pri

  emu je valna duljina put prijeen tijekom jednog perioda T), dakle E = hf = hc/ (brzina

  svjetlosti c = 3 108 m/s), to to prima energiju znai da je promjena energije pozitivna, pri

  emu prelazi u putanju veeg polumjera tj. veeg n (za vodikov atom E = hcRH(1/npoetno2

  1/nkonano2; Rydbergova konstanta RH = 1,097107 m1) (ne mora nuno u odmah sljedei)

  jezgra

  n = 1

  n = 2

  n = 3

  n = 4

  elektron

 • 11

  a nakon toga (u gotovo nezamislivo kratkom vremenu) vraa se u putanju manjeg

  polumjera tj. manje energije, pri emu otputa (emitira) energiju, sve se rauna jednako

  samo promjena energije tada naravno mora biti negativna ( promjena energije elektrona po

  predznaku je analogna, naravno, s promjenom energije sustava za endotermnu odnosno

  egzotermnu reakciju), ta valna duljina pojavljuje se u emisijskom spektru atoma

  odnosno u nekim sluajevima moe se i vidjeti da emitira svjetlost te boje (bojenje

  plamena kationima), a jednaka je odgovarajuoj valnoj duljini u apsorpcijskom

  spektru (jer su promjene energije jednake).

  I apsorpcijski i emisijski atomski spektri dobivaju se tako da se tvar prvo zagrije na vrlo

  visoku temperaturu pod niskim tlakom da se atomizira rastavi na pojedinane atome (i/ili

  ione) u plinovitom stanju (jer bi se inae dobili spektri tvari u cjelini, molekula itd., koji su

  sloeniji).

  Kontinuirani spektar bijele svjetlosti:

  E>0

  hf

  E

 • 12

  (brojke su valne duljine u nanometrima, ne treba ih uiti napamet ali zgodno je orijentacijski

  znati da je vidljiva svjetlost valne duljine otprilike od 400 (ljubiasta) do 700 (crvena) nm)

  Za razliku od kontinuiranog spektra, atomski spektri su linijski, "isprekidani" jer se u

  njima pojavljuju ili nedostaju samo neke valne duljine.

  Apsorpcijski spektar (proputanjem kontinuiranog spektra bijele svjetlosti kroz

  atomizirani uzorak iz njega se uklanjaju valne duljine koje atomi apsorbiraju) izgleda

  npr. ovako:

  Emisijski spektar (kad samo atomizirani uzorak na jo vioj temperaturi slui kao

  izvor svjetlosti) izgleda npr. ovako:

  Valne duljine koje nedostaju u apsorpcijskom spektru (crne linije) su one koje se

  pojavljuju u emisijskom (obojene linije)!

  1.5. Periodni sustav elemenata

  Periodni sustav je tablica u koju su logino (redom po porastu atomskog broja, a u stupce po

  slinosti kemijskih svojstava koja proizlaze iz elektronske konfiguracije) poredani svi

  kemijski elementi. To je osnovni kemiarev "rekvizit" i pri rjeavanju velike veine kemijskih

  zadataka nuno je gledati u periodni sustav te se iz njega jako puno moe proitati o

  elementima pa i njihovim spojevima, stoga se s njime treba jako dobro upoznati i uvijek ga

  pri rjeavanju zadataka imati pri ruci.

  Periodni sustav koji se dobije s ispitom:

 • 13

  ima: simbole elemenata, redne brojeve, relativne atomske mase

  nema: nazive elemenata, nazive blokova, perioda i skupina, pomone oznake za

  oditavanje elektronske konfuguracije, podjelu na metale i nemetale, oksidacijske

  brojeve...

  1.6. Elektronska konfiguracija

  Elektronska konfiguracija je raspored elektrona po energetskim razinama u atomu (orbitala

  se moe zamisliti kao "putanja" elektrona s odreenom energijom u gibanju oko jezgre,

  odnosno neto je bolja predodba dio prostora u blizini jezgre u kojem taj elektron provodi

  najvie svog vremena). Za atom ili jednoatomni ion u osnovnom stanju (u kojem svi elektroni

  imaju svoju najniu moguu energiju), ne previsokog atomskog broja, elektronska

  konfiguracija moe se oditati iz periodnog sustava. Treba ju znati oditati iz periodnog

  sustava samo za elemente prve 4 periode:

 • 14

  (na slici su dane pomone oznake za oditavanje el. konfiguracije koje periodni sustav na

  ispitu nema!)

  Npr.: H = 1s1

  He = 1s2

  Li = 1s2 2s1 = [He] 2s1

  B = 1s2 2s2 2p1 = [He] 2s2 2p1

  Ne = 1s2 2s2 2p6 = [He] 2s2 2p6

  Sc = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 = [Ar] 4s2 3d1

  Zn = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 = [Ar] 4s2 3d10

  Kr = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 = [Ar] 4s2 3d10 4p6

  Iznimke (pogodnije su elektronske konfiguracije s polupopunjenim odnosno

  popunjenim dorbitalama):

  Cr = [Ar] 4s1 3d5 (a ne [Ar] 4s2 3d4)

  Cu = [Ar] 4s1 3d10 (a ne [Ar] 4s2 3d9)

  Neki smatraju da je pravilnije prvo pisati 3d a onda 4s elektrone, oba redoslijeda bi trebala biti

  prihvatljiva.

  ...i za njihove ione:

  4p

  3p

  2p

  3d

  4s

  3s

  2s

  1s s d p

 • 15

  kationi od elektronske konfiguracije atoma oduzima se odgovarajui broj zadnje dodanih

  elektrona

  Npr.: Li+ = 1s2 ( = [He] )

  Ca2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ( = [Ar] )

  Al3+ = 1s2 2s2 2p6 ( = [Ne] )

  anioni elektronskoj konfiguraciji atoma dodaje se odgovarajui broj sljedeih elektrona

  Npr.: H = 1s2 ( = [He] )

  O2 = 1s2 2s2 2p6 ( = [Ne] )

  P3 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ( = [Ar] )

  Openito, elementi najlake (najee) tvore ione ija je elektronska konfiguracija jednaka

  elektronskoj konfiguraciji po rednom broju najblieg plemenitog plina.

  Kationi prijelaznih elemenata: prvo odlaze 4s, a tek onda 3d elektroni.

  Npr.:

  Fe = [Ar] 4s2 3d6

  Fe2+ = [Ar] 3d6

  Fe3+ = [Ar] 3d5

  Cu = [Ar] 4s1 3d10

  Cu+ = [Ar] 3d10

  Cu2+ = [Ar] 3d9

  Zadatak: Koji od navedenih elemenata ima elektronsku konfiguraciju vanjske ljuske s2p4? a. Ca b. Cr c. Ge d. Se

  Rjeenje: d

  Dodatno obrazloenje: Vanjsku ljusku ine samo elektroni u orbitalama s najveim brojem,

  npr. u ovom sluaju 4s2 4p4. Valentnu ljusku ine samo elektroni koji mogu sudjelovati u

  kemijskoj vezi (prvenstveno postati dio podijeljenog elektronskog para koji ini kovalentnu

  vezu) najee su to upravo elektroni vanjske ljuske (kod prijelaznih elemenata mogu biti i

  delektroni).

  1.7. Polumjeri atoma

  Atomski polumjer je udaljenost od jezgre do "kraja" elektronskog omotaa (elektronski

  omota nema vrste granice nego je to podruje u kojem se elektroni gibaju tj. u kojem

  je najvjerojatnije da se nalaze svi elektroni koji "pripadaju" tom atomu, obino se uzima

 • 16

  vjerojatnost 90%) atoma odreenog elementa samog po sebi ("pojedinanog atoma u

  plinovitom stanju"). Na taj polumjer se misli kad se usporeuju polumjeri pomou periodnog

  sustava ( vidi 1.8.). Ne moe se izmjeriti, osim (uglavnom kod metala) iz podataka za

  kristalne reetke ( vidi Kristalne strukture mogu se mjeriti samo udaljenosti meu

  jezgrama, a ne udaljenost od jezgre do kraja elektronskog omotaa), ili se procjenjuje i

  izraunava iz ostalih polumjera i drugih podataka (komplicirano).

  Ionski polumjer je udaljenost od jezgre do "kraja" elektronskog omotaa za anion ili kation.

  esto se moe odrediti iz podataka za kristalne reetke ionskih spojeva ( vidi Kristalne

  strukture).

  Kovalentni polumjer je polovica udaljenosti izmeu jezgara dvaju (istovrsnih) atoma

  meusobno povezanih kovalentnom vezom.

  Van der Waalsov polumjer je polovica udaljenosti izmeu jezgara dvaju (istovrsnih) atoma

  koji su si najblie mogue ("u dodiru") a da nisu meusobno povezani kovalentnom vezom

  uvijek je dulji od kovalentnog polumjera.

  Npr. za klor:

  2r(kovalentni)

  2r(van der Waalsov)

  Cl2 Cl2

  r(atomski)

  r(ionski)

  Cl

  Cl

 • 17

  1.8. Periodinost atomskih svojstava

  (razmatramo prvenstveno s i p elemente bez plemenitih plinova, d (prijelazne metale) i f (lantanoide i

  aktinoide) elemente ignoriramo)

  Znakovi se trebaju shvatiti kao "crescendo" i "decrescendo" u glazbi odnosno "manje" i "vee" u matematici

  gdje je vrh, u tom smjeru je to svojstvo najmanje, a gdje je otvoreni kraj, u tom smjeru je najvee.

  Energija ionizacije je energija potrebna za izbacivanje elektrona iz atoma (u plinovitom

  stanju). to je energija ionizacije manja, atom lake tvori katione (jer to znai da je za

  nastajanje kationa potrebno manje energije).

  X(g) X+(g) + e, E = Ei

  To je prva energija ionizacije, a druga, trea itd. je energija potrebna za izbacivanje

  sljedeeg elektrona iz kationa. Tamo gdje je razlika izmeu dviju susjednih energija

  ionizacije istog elementa osobito velika (za red veliine), poinje nova ljuska, npr.

  ako je 3. energija ionizacije 10 puta vea od druge, atom ima 2 valentna elektrona.

  Elektronski afinitet je energija potrebna za izbacivanje elektrona iz jednovalentnog aniona

  (u plinovitom stanju; = energija koja se oslobodi kad atom primi elektron). to je

  elektronski afinitet vei, atom lake tvori anione (jer to znai da se pri nastajanju aniona

  oslobodi vea energija).

  X(g) X(g) + e, E = Eea

  energija ionizacije, elektronski afinitet, elektronegativnost

  atomski polumjer

 • 18

  Elektronegativnost je veliina ovisna o energiji ionizacije i elektronskom afinitetu

  koja pokazuje relativnu (u odnosu na ostale elemente) tenju da atom tvori anione ili

  katione (to je vea, lake tvori anione, to je manja, lake tvori katione) odnosno ima

  negativan ili pozitivan oksidacijski broj u spojevima ( vidi Redoksi). to je vea

  razlika elektronegativnosti izmeu elemenata u vezi, veza je polarnija odnosno vie

  ionskog karaktera. Dakle, elektronegativnost pokazuje koliko atom "voli" elektrone tj.

  koliko ih jako privlai k sebi. Plemenitim plinovima ne odreuje se elektronegativnost

  jer ne tvore spojeve ili ih ne tvore dovoljno.

  Najjednostavnije je zapamtiti da je cezij (dolje lijevo) najvei a fluor (gore desno) najmanji

  (zapravo su vodik i helij jo manji jer imaju elektrone samo u jednoj ljuski) te se

  polumjer mijenja u skladu s tim, a ostala svojstva (energija ionizacije, elektronski afinitet,

  elektronegativnost) obrnuto (ili zapamtiti analogno za elektronegativnost pa iz toga

  izvoditi ostalo).

  Atomski polumjer, energija ionizacije i elektronski afinitet ne mijenjaju se kroz periodni

  sustav posve pravilno najvanije iznimke: elementi borove i kisikove skupine imaju manju

  prvu energiju ionizacije od prethodeih elemenata berilijeve odnosno duikove skupine jer se

  njihovom ionizacijom izbija jedini p elektron vanjske ljuske odnosno ostaju 3 nesparena p

  elektrona (polupopunjene p orbitale); elementi berilijeve i duikove skupine imaju osobito

  nizak elektronski afinitet jer imaju popunjene valentne s orbitale odnosno polupopunjene

  valentne p orbitale, pelementi 2. periode imaju manji elektronski afinitet od elemenata ravno

  ispod sebe jer su njihovi atomi vrlo mali pa "redovni" elektroni jae odbijaju dodatni elektron,

  dakle najvei elektronski afinitet u periodnom sustavu ima klor a ne fluor.

  Zadaci:

  1. Koji od navedenih elemenata je najelektronegativniji? a. Br b. N c. O d. S

  2. Koje svojstvo se u periodnom sustavu smanjuje slijeva nadesno i poveava odozgo prema dolje?

  a. polumjer atoma b. elektronegativnost

 • 19

  c. energija ionizacije d. talite

  3. Koji od navedenih atoma ima najmanju prvu energiju ionizacije? a. Na b. K c. Mg d. Ca

  4. Kojem od navedenih elemenata druge periode odgovara navedenih prvih est energija ionizacije (u eV)?

  Ei1 Ei2 Ei3 Ei4 Ei5 Ei6

  11 24 48 64 392 490

  a. B b. C c. N d. O e. F

  5. Kojim su redom atomi P, S, As ispravno poredani prema rastuem polumjeru? a. P, S, As b. As, S, P c. S, P, As d. P, As, S

  6. Koji od navedenih atoma ima najvei atomski polumjer? a. Li b. K c. As d. Br

  7. Koji je toni redoslijed kad se atomi Li, Be, B, Na poredaju po porastu atomskog polumjera?

  a. Li, Be, B, Na b. Li, Na, B, Be c. Na, Li, Be, B d. B, Be, Li, Na

  Rjeenja:

  1. C 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. D

 • 20

  1.9. Periodinost fizikalnih i kemijskih svojstava

  (f elemente ignoriramo, plemenite plinove ignoriramo za kemijska svojstva, vodik je poseban sluaj)

  Znakovi se trebaju shvatiti kao "crescendo" i "decrescendo" u glazbi odnosno "manje" i "vee" u matematici

  gdje je vrh, u tom smjeru je to svojstvo najmanje, a gdje je otvoreni kraj, u tom smjeru je najvee.

  Sva ta svojstva proizlaze iz osnovnih svojstava atoma (polumjera i elektronegativnosti), koja

  proizlaze iz broja elementarnih estica i elektronske konfiguracije.

  Zadatak: Oksid kojeg od navedenih elemenata je najvie ionski? a. Al b. B c. C d. Si

  Rjeenje: a

  1.10. Izoelektronske estice i njihova veliina

  Izoelektronske estice su estice koje imaju isti broj elektrona (NE u jezgri nego u

  elektronskom omotau):

  atomi neutralni (broj elektrona = broj protona)

  kationi pozitivno nabijeni ioni (broj elektrona < broj protona) Xn+

  anioni negativno nabijeni ioni (broj elektrona > broj protona) Xn

  Najee je atom plemenitog plina (najstabilnija elektronska konfiguracija, popunjena

  vanjska (valentna) ljuska) izoelektronski s nekoliko aniona i kationa (nastalih iz atoma koji se

  tvorenje aniona, nemetalna svojstva i reaktivnost nemetala, kiselost oksida, kovalentni karakter oksida, hidrida i halogenida

  tvorenje kationa, metalna svojstva i reaktivnost metala, bazinost oksida, ionski karakter oksida, hidrida i halogenida

  gustoa, talita, vrelita

 • 21

  nalaze do tri mjesta ispred odnosno iza njega u periodnom sustavu uvijek gledati u

  periodni sustav elemenata kad se rjeavaju zadaci s izoelektronskim esticama!)

  Kationi su uvijek manji (i to znatno manji) od izoelektronskih atoma (protoni iz jezgre jae

  privlae manji broj elektrona), to je vei nabojni broj kationa, to mu je polumjer manji.

  Anioni su uvijek vei (i to znatno vei) od izoelektronskih atoma (protoni iz jezgre slabije

  privlae vei broj elektrona), to je vei nabojni broj aniona, to mu je polumjer vei.

  Dakle generalno, to vie elektrona (osobito u odnosu na broj protona), to je estica vea!

  Izoelektronske mogu biti i estice koje se sastoje od vie atoma (molekule i vieatomni ioni)

  gleda se zbroj elektrona atoma od kojih se estica sastoji minus nabojni broj (uzimajui u

  obzir predznak nabojnog broja!); njihove odnose veliina tee je predvidjeti, ali uglavnom

  vrijedi isto pravilo. Takve izoelektronske estice uvijek imaju isti prostorni oblik.

  Sol koja sadri katione alkalijskog metala etvrte periode i njima izoelektronske anione je:

  A. KCl; B. NaF; C. NaCl; D. CaCl2

  Rjeenje: A

  Zadaci

  1. Prekrii esticu koja nije izoelektronska s ostalima, a izoelektronske estice poredaj po

  veliini od najmanje prema najveoj: Ar, Ca2+, Cl, K+, P3, S2, Sc3+, Zn2+.

  2. Koje su od navedenih estica izoelektronske: a) O F; b) Fe2+ K; c) S Br; d) Mg+

  Na ? Stavi znak nejednakosti u kvadrati izmeu njih (i samo izmeu njih) da oznai odnos

  veliina njihovih polumjera.

  3. Koja od navedenih estica je izoelektronska s NO2+? a) N2O; b) NO2

  ; c) NH2

  ; d) SO2

  4. Povei molekule s izoelektronskim ionima.

  a) CH4

  b) C2H6

  c) CO2

  d) N2O4

  e) N2

  __ N2H62+

  __ C2O42

  __ NH4+

  __ C22

  __ NO2+

  Rjeenja

  1. Zn2+; Sc3+, Ca2+, K+, Ar, Cl, S2, P3

 • 22

  2. a) O F; d) Mg+ Na

  3. a

  4. b, d, a, e, c

  1.11. Vrste kemijskih veza

  Osnovne vrste kemijskih veza su: ionska, kovalentna i metalna veza.

  Kovalentna veza je veza koja nastaje dijeljenjem elektronskog para meu dva atoma (bez

  obzira kojem su atomu originalno pripadali najee svakom po jedan elektroni

  pripadaju oba povezana atoma istovremeno). Moe biti jednostruka (jedan podijeljeni

  elektronski par) ili viestruka (dvostruka ili trostruka 2 ili 3 podijeljena elektronska para

  izmeu ista dva atoma).

  Kovalentna veza moe biti nepolarna (posve nepolarna veza je samo meu istovrsnim

  atomima, ali i veze meu atomima koji se malo razlikuju po elektronegativnosti imaju

  svojstva nepolarnih veza, npr. CH) i polarna (meu atomima koji se vie razlikuju po

  elektronegativnosti).

  polarna veza polarna molekula!

  Polarne molekule su one koje imaju polarne veze koje nisu centralno simetrino

  rasporeene (ne "ponitavaju" se naboji) npr. CH3Cl je polarna molekula, a polarna bi

  bila i CBrClFI, ali CCl4 nije iako sadri 4 polarne CCl veze jer su one u prostoru simetrino

  rasporeene (tetraedar), CO je polarna molekula a CO2 nije; H2O i NH3 su polarne jer su oko

  sredinjeg atoma osim atoma vodika rasporeeni i slobodni elektronski parovi pa raspored

  nije simetrian (a analogno tome i SO2, ali XeF4 je nepolarna jer je u njoj raspored atoma

  simetrian unato nepodijeljenim elektronskim parovima...). Sve dvoatomne molekule osim

  onih elementarnih tvari su oito polarne.

  Polarna veza moe se prikazati kao vektorstrelica (u smjeru te veze u prostoru, orijentacije

  od elektronegativnijeg prema manje elektronegativnom atomu ili obrnuto, samo je bitno da se

  uvijek uzima isto, i duljine proporcionalne duljini veze). Tako se najjednostavnije i

  najpouzdanije moe odrediti polarnost molekule molekula je nepolarna ako je zbroj svih

  takvih vektora u njoj 0 tj. ako se njihovim slaganjem (poetak jednog na kraj prethodnog) u

  3D prostoru (bez rotacije) na kraju opet doe u poetnu toku (meusobno se ponitavaju),

  a inae je polarna.

  kovalentni spoj = spoj koji sadri samo kovalentne veze

 • 23

  ionski spoj spoj koji sadri samo ionske veze!

  vieatomni ioni ( NH4+, OH, SO4

  2, PO43, Cr2O7

  2, CH3COO...) unutar sebe su

  povezani kovalentnim vezama, a s drugim ionima ionskom vezom npr. NH4ClO4

  se sastoji od NH4+ i ClO4

  iona te jedna formulska jedinka sadri jednu ionsku i 11

  kovalentnih veza (4 NH, 3 Cl=O i 1 ClO)

  Ionska veza je ona u kojoj elektron(i) u potpunosti prelazi s jednog atoma na drugi, pri emu

  nastaju anioni i kationi. Ionsku vezu tvore atomi koji se meusobno jako razlikuju po

  elektronegativnosti (tipino metalnemetal meusobno jako udaljeni u periodnom sustavu),

  a kovalentnu istovrsni atomi i atomi koji se meusobno manje razlikuju po

  elektronegativnosti (tipino dva nemetala ili nemetalelektronegativni metal). Granica

  izmeu ionskih i kovalentnih spojeva nije vrsta (to je razlika elektronegativnosti vea

  spoj je vie ionski, potpuno kovalentne su samo molekule elementarnih tvari, a potpuno ionski

  spojevi ne postoje), svrstavaju se po svojstvima, orijentacijskom priblinom granicom

  moe se smatrati razlika elektronegativnosti 1,9 ali ne smije se u nju previe pouzdati

  Metalna veza je veza iskljuivo meu atomima metala istovrsnim ili raznovrsnim (legure).

  Moe se opisati tako to su (vanjski, valentni) elektroni delokalizirani slobodno se kreu

  po cijelom komadu (kristalu) metala (zato metali dobro vode elektrinu struju, koja je

  usmjereno kretanje tih elektrona, dok se bez protoka elektrine struje kreu

  nasumino).

  Najvanije razlike u svojstvima veine spojeva:

  kovalentni ionski metali

  talita (i vrelita) niska visoka velik raspon, uglavnom via nego kovalentni a nia nego ionski

  elektrina vodljivost slaba dobra u talinama i vodenim otopinama

  dobra

  topljivost u vodi (i polarnim otapalima)

  slaba za molekule koje nisu jako polarne

  uglavnom dobra praktiki nikakva (kemijska reakcija otapanje)

  topljivost u nepolarnim otapalima (npr. kloroform)

  uglavnom dobra uglavnom slaba praktiki nikakva (kemijska reakcija otapanje)

  Jakost ionske veze moe se predvidjeti po formuli

 • 24

  gdje je k konstanta proporcionalnosti, q1 i q2 naboji iona a r minimalni razmak meu

  njima (zbroj njihovih polumjera), dakle ionska veza je jaa meu manjim ionima veeg

  naboja ( npr. jaa je u MgO nego u NaCl, u NaCl nego u KI... utjecaj naboja je znaajniji

  nego utjecaj polumjera) to je ionska veza jaa, to su talita spojeva via.

  Jakost kovalentne veze: takoer su krae veze (manji zbroj polumjera) jae; trostruke veze su

  jae (i krae) od dvostrukih, a dvostruke od jednostrukih (ali dvostruka veza nije dvostruko

  niti trostruka trostruko jaa od jednostruke izmeu istih atoma, nego neto manje).

  Talita i vrelita kovalentnih spojeva NE ovise o jakosti kovalentne veze nego o jakosti

  meumolekulskih privlaenja (koja ovise o polarnosti) i masi molekula via talita i vrelita

  imaju polarniji spojevi i spojevi vee molarne mase.

  Kovalentna veza je usmjerena u prostoru, a ionska i metalna nisu.

  ionski kristali = kristali ionskih spojeva

  kovalentni kristali kristali kovalentnih spojeva

  u kovalentnim kristalima je vrlo velik broj atoma meusobno povezan kovalentnim

  vezama vrlo velika tvrdoa, visoka talita primjeri kovalentnih kristala su

  malobrojni, najpoznatiji je dijamant (i grafit se najee tu ubraja, ali nije

  tipian kovalentni kristal jer ima slojeve slobodnih elektrona (kao u metalima,

  zato dobro vodi elektrinu struju) meu slojevima kovalentno vezanih atoma)

  kristali veine kovalentnih spojeva (i plemenitih plinova premda su oni

  pojedinani atomi a ne molekule) nazivaju se molekulski i na okupu ih dre

  meumolekulska privlaenja (molekule nisu meusobno povezane kovalentnim

  vezama!) mala tvrdoa, niska talita (esto sublimiraju, npr. jod)

  Zadaci

  1. U kojem nizu estica su sve veze unutar njih kovalentne?

  A. BCl3, SiCl4, PCl3

  B. NH4Br, N2H4, HBr

  C. I2, H2S, NaI

  D. Al, O3, As4

  2. Veza izmeu kojeg od navedenih parova atoma ima najizraeniji ionski

  karakter?

  A. AlAs

 • 25

  B. AlN

  C. AlSe

  D. AlO

  3. Koja od navedenih dvoatomnih molekula sadri najkrau vezu?

  A. N2

  B. O2

  C. F2

  D. S2

  4. Koja od navedenih estica sadri samo kovalentne veze?

  A. H2SO4

  B. NH4NO3

  C. NaOCl

  D. K2CrO4

  5. Koji je toan redoslijed kad se molekule N2, O2, F2 poredaju po porastu jaine veze?

  A. N2, O2, F2

  B. N2, F2, O2

  C. O2, N2, F2

  D. F2, O2, N2

  6. Sve navedeno su osobine veine ionskih tvari u vrstom stanju OSIM:

  A. visoka elektrina vodljivost

  B. visoko talite

  C. topljivost u vodi

  D. netopljivost u organskim otapalima

  Rjeenja

  1. A

  2. D

  3. A

  4. A

  5. D

  6. A

 • 26

  1.12. Meumolekulske interakcije

  Osnovne vrste meumolekulskih (dakle meu nenabijenim esticama) interakcija (nisu

  prave veze! jer su mnogo slabije): vodikova veza, van der Waalsove sile, Londonove sile.

  Vodikova veza je najjae meumolekulsko privlaenje, izmeu atoma vodika vezanog uz

  jako elektronegativni atom (F, O ili N) i drugog jako elektronegativnog atoma (F, O ili N) koji

  ima nevezni elektronski par. Vodikovom vezom povezuju se istovrsne ( npr. H2O, NH3, HF

  zato imaju via vrelita nego to bi se oekivalo prema analognim H2S, PH3, HCl; po dvije

  molekule karboksilnih kiselina se meusobno povezuju u dimere) ili raznovrsne

  molekule ( npr. CH3CH2OHH2O zbog ega se etanol jako dobro mijea s vodom, NH3H2O

  zbog ega je amonijak jako topljiv u vodi...) ili razliiti dijelovi iste molekule ( prvenstveno

  due organske molekule s vie funkcionalnih skupina, kao to su proteini; parovi

  nukleotida u DNA meusobno su povezani vodikovim vezama). Slubeno se oznaava

  s tri tokice ... (i sva 3 atoma koji u njoj sudjeluju elektronegativni atom vodik

  elektronegativni atom u pravilu trebaju biti na istom pravcu), ali prihvatljivo je i bilo

  kako s tokicama ili isprekidanim crticama.

  Van der Waalsove sile su nevezne interakcije meu nenabijenim esticama slabije od

  vodikovih veza, prvenstveno se misli na privlaenja meu polarnim molekulama (dipol

  dipol interakcije).

  Londonove sile (inducirani dipolinducirani dipol interakcije) podvrsta su van der

  Waalsovih sila: vrlo slaba privlaenja meu nepolarnim molekulama (i atomima plemenitih

  plinova). Kad ih ne bi bilo, elementarni nemetali i nepolarne molekulske tvari mogli bi

  biti samo u plinovitom stanju.

  1.13. Utjecaj temperature na kemijske veze i meumolekulske interakcije

  Meumolekulske interakcije porastom temperature slabe jer se molekule sve bre kreu

  (temperatura je mjera za kinetiku energiju estica, o kojoj izravno ovisi njihova brzina) te su

  si meusobno udaljenije (termiko irenje) i stoga slabije djeluju jedna na drugu. Kemijske

 • 27

  veze takoer pri viim temperaturama sve lake pucaju jer estice dobivaju sve vie energije

  za njihovo prekidanje.

  1.14. Lewisova simbolika

  Lewisova simbolika je uobiajeni nain prikazivanja kemijskih elemenata i spojeva (atomi,

  veze, nevezni vanjski elektroni) na papiru.

  Simbol elementa (iz periodnog sustava) znai jezgru atoma i unutranje elektrone (sve osim

  valentnih elektrona, to su u pravilu elektroni vanjske ljuske).

  Tokice znae nevezne (nepodijeljene) elektrone vanjske ljuske jedna toka . pojedinani

  elektron, a dvije : elektronski par.

  Crtice znae vezne elektrone. Jedna crtica je jednostruka veza, dvije crtice = dvostruka, a tri

  trostruku.

  1.15. Pravilo okteta i odstupanja

  Pravilo okteta: atomi najee tvorei bilo ione bilo kovalentne veze tee imati 8 valentnih

  elektrona (nepodijeljeni + podijeljeni) to se naziva oktet (osim prva 3 H, He, Li koji tee

  imati 2 = dublet) jer tako imaju posve popunjenu valentnu ljusku to je energetski

  najpogodnije (najstabilnije).

  Svi drugi sluajevi su odstupanja od pravila okteta, najea su: Be u kovalentnim

  spojevima tei imati 4 elektrona (npr. u BeCl2), B tei imati 6 elektrona (npr. u BCl3), N moe

  imati neparan broj valentnih elektrona (npr. u NO ih ima 7). Elementi 2. periode ne mogu

  odstupati prema veem broju od 8 tj. "imati proireni oktet" (premali su da bi se oko njih

  naguralo toliko drugih atoma, tonije za tzv. proireni oktet elektroni moraju ui u dorbitale

  neke od ve postojeih ljusaka, a "najmanje" (s najniom energijom) dorbitale su 3d),

  nemetali (i neki prijelazni metali) 3. i kasnijih perioda u kovalentnim vezama mogu imati 10

  ili 12 elektrona, npr. P u PCl5, S u SF6...

  1.16. VSEPR teorija

  Raspored kovalentno vezanih atoma u prostoru opisuje se pomou VSEPR teorije (teorija

  odbijanja elektronskih parova valentne ljuske).

  Osnovni raspored u prostoru ovisi o tome koliko je "stvari" vezano uz sredinji atom (pri

  emu je jedna "stvar" jedan atom (bez obzira je li veza jednostruka ili viestruka) ili jedan

 • 28

  elektronski par ili jedan nespareni elektron) "stvari" se rasporeuju tako da budu to

  udaljenije jedna od druge zgodno je zamisliti kako bi se rasporedio takav broj jednakih

  balona zavezanih skupa, ako zanemarimo gravitaciju:

  Takoer preporuam uenje o prostornim strukturama pratiti izradom modela molekula,

  najjednostavnije od plastelina i akalica.

  Kemijske veze u prostornim formulama crtaju se:

  iza ravnine papira

  ispred ravnine papira

  u ravnini papira

  broj "stvari" prostorni oblik

  1 linearna

  2 linearna

 • 29

  3 planarna

  4 tetraedar

  5 trostrana bipiramida

  6 oktaedar

  Ako je jedna ili vie "stvari" elektronski par (ili nespareni elektron), za oblik koji u prostoru

  zauzimaju ostale "stvari" (atomi) postoji odreeni naziv, pa se svi mogui rasporedi oko

  jednog sredinjeg atoma mogu prikazati (najbitnije strukture su uokvirene, a one koje

  nemaju praktino znaenje precrtane, dani su jednostavni primjeri za sve za koje postoje

 • 30

  nastojte ne uiti strukture napamet nego razumjeti kako ti rasporedi nastaju iz gore

  navedenih osnovnih rasporeda zamjenom nekih atoma elektronskim parovima) :

  broj

  "stvari"

  od toga el.

  parova (ili

  nesparenih

  elektrona)

  0 1 2 3 4

  1

  linearna

  H2

  H H

  He

  He:

  2

  linearna

  BeCl2

  linearna

  CN

  C N:

  3

  planarna

  BCl3

  planarna

  kutna

  SO2

  linearna

  NO

  4

  tetraedar

  CH4

  trostrana

  piramida

  NH3

  planarna

  kutna

  H2O

  linearna

  HCl

  Ar

 • 31

  broj

  "stvari"

  od toga el.

  parova (ili

  nesparenih

  elektrona)

  0 1 2 3 4

  5

  trostrana

  bipiramida

  PCl5

  oblik

  ljuljake

  SF4

  Toblik

  ClF3

  linearna

  XeF2

  linearna

  6

  oktaedar

  SF6

  kvadratna

  piramida

  ClF5

  planarna

  kvadratna

  XeF4

  Toblik

  linearna

  VSEPR teorija kae da se meusobno najjae odbijaju slobodni elektronski parovi, a

  najslabije vezni elektronski parovi. Zbog toga se nevezni elektroni (slobodni elektronski

  parovi i nespareni elektroni) najprije smjetaju u poloaje meusobno to udaljenije i to

  udaljenije od ostalih "stvari" (vidi npr. planarni kvadratni oblik). Iz istog razloga su kutevi

  meu neveznim elektronima te izmeu neveznog elektrona i vezanog atoma malo vei od

  onih danih u prvoj tablici, a kao posljedica toga su kutevi meu atomima vezanim uz atom

  koji ima i nevezne elektrone malo manji od onih danih u prvoj tablici. Tone kuteve nije

  mogue samim time jednostavno predvidjeti, ali npr. za molekule koje potjeu iz

  tetraedra oni su priblino (ne treba znati brojke, nego poredak i uoiti da te razlike nisu

  osobito velike ali ni zanemarive):

 • 32

  1.17. Kako nacrtati prostornu strukturu?

  npr. HSO4

  Napisati Lewisovom simbolikom:

  - pripisati svakom atomu njegov broj "tokica" tj. valentnih elektrona

  - smisleno povezati atome u molekulu (vodik je jednovalentan4!, ugljik gotovo uvijek

  etverovalentan, sredinji atom je najee onaj koji je jedini takav i/ili onaj najveeg

  atomskog broja), anion ili kation (dodati odnosno oduzeti onoliko elektrona koliki je

  nabojni broj!)

  O

  H O S O

  O

  + 1e

  4 Valencija u kovalentnom spoju je broj kemijskih veza koje atom tvori (pri emu se dvostruka veza rauna kao

  dvije veze itd.).

 • 33

  Odrediti koliko je "stvari" oko svakog atoma i koliko je od toga veza a koliko neveznih

  (parova) elektrona (osim za vodik jer za nj postoji samo jedna mogunost), i prema tome

  odrediti prostorni raspored:

  S okruuju 4 veze tetraedar

  lijevi O dvije veze i dva nevezna para kao u molekuli vode, planarna kutna

  ostali O imaju po jednu vezu i dva ili tri nevezna para ako je samo jedna veza,

  raspored moe biti samo linearan

  ... i to jasnije ga nacrtati raznim vrstama crtica

  1.18. Vrste kemijskih formula i izomeri (u organskoj kemiji)

  Empirijska formula pokazuje najmanji (cjelobrojni) meusobni omjer atoma u nekom

  kemijskom spoju ne moe se "skratiti" (podijeliti nekim brojem da broj svake vrste atoma u

  formuli jo bude cijeli).

  Molekulska formula pokazuje broj atoma meusobno povezanih u molekulu ponekad se

  moe "skratiti" u empirijsku formulu.

  Formule ionskih spojeva su empirijske (jer su po definiciji formulske jedinke najmanji

  cjelobrojni omjeri brojnosti razliitih atoma u kristalima) (uz rijetke iznimke koje sadre

  ione ija molekulska formula nije jednaka empirijskoj, kao to su peroksidi, jer oni sadre

  O22

  ion, npr. Na2O2). Empirijska formula se razlikuje od molekulske najee kod organskih

  tvari (zbog svojstva ugljika da se povezuje u vrlo raznolike, esto dugake lance), ali i

  kod nekih anorganskih molekula ( npr. fosforov(V) okisid ima molekulsku formulu

  P4O10 a empirijsku P2O5, vodikov peroksid ima molekulsku formulu H2O2 a empirijsku HO,

  hidrazin ima molekulsku formulu N2H4 a empirijsku NH2).

  Vie molekulskih formula moe biti ekvivalentno jednoj empirijskoj formuli npr.

  empirijsku formulu CH2O imaju spojevi molekulske formule CH2O, C2H4O2, C3H6O3...

  Saeta (kondenzirana) strukturna formula pokazuje raspored atoma u molekuli, ali tako da

  ne prikae one veze koje se po pravilima vezivanja podrazumijevaju (jednostruke) i da se

  (ako je ikako mogue) moe napisati u jednom redu.

 • 34

  Strukturna formula pokazuje raspored atoma u molekuli tako da pokae sve atome i sve

  veze meu njima, ali kao da je molekula u ravnini papira (dvodimenzionalna), ne vodei

  rauna o prostornom rasporedu veza oko svakog atoma.

  Lewisova strukturna formula je strukturna formula koja osim veza pokazuje i nevezne

  parove valentnih elektrona (i pojedinane valentne elektrone ako ih ima) u pravilu ako se

  trai napisati strukturnu formulu ne kodi napisati Lewisovu strukturnu formulu

  (naravno tono).

  Najvanije pravilo za pisanje strukturnih formula organskih spojeva: UGLJIK JE

  ETVEROVALENTAN IZ SVAKOG ATOMA UGLJIKA MORAJU VODITI 4 CRTICE! (naravno ako

  nema naboj ni nevezne elektrone...)

  Formula s veznim crticama koristi se za bri i pregledniji prikaz veih organskih molekula.

  Atomi ugljika su na krajevima crtica i uglovima meu njima. Jednostruke crtice su

  jednostruke veze, dvostruke crtice dvostruke veze, trostruke crtice trostruke veze, kao i u

  ostalim strukturnim formulama. Podrazumijeva se da je za svaki atom ugljika vezano onoliko

  atoma vodika koliko nedostaje da bi ugljik bio etverovalentan (ali atomi vodika vezani uz

  ostale atome se crtaju!), a svi atomi koji nisu ugljik ni vodik vezan za ugljik prikazuju se

  svojim simbolima kao u strukturnoj ili Lewisovoj strukturnoj formuli.

  Prostorna formula prikazuje prostorni raspored atoma u tri dimenzije

  veza izmeu atoma koji bi se nalazili u ravnini papira

  veza prema atomu koji bi se nalazio iza papira

  veza prema atomu koji bi se nalazio ispred papira

  Primjeri:

  empirijska molekulska saeta strukturna

  strukturna Lewisova strukturna

  veznim crticama

  prostorno

  CHO C2H2O2 CHOCHO

  (planarna molekula)

  CHCl C2H2Cl2 CH2=CCl2 CHCl=CHCl (strukturni izomeri)

 • 35

  empirijska molekulska saeta strukturna

  strukturna Lewisova strukturna

  veznim crticama

  prostorno

  (geometrijski izomeri)

  (planarne molekule)

  CH2 C3H6 H2C=CHCH3

  (strukturni izomeri)

  *geometrijski izomeri takoer spadaju u dijastereomere

  Strukturni izomeri imaju istu molekulsku, a razliitu strukturnu formulu (isti broj razliitih

  atoma u molekuli, a razliit raspored atoma i veza). Imaju razliita fizikalna i kemijska

  svojstva (mogu pripadati i posve razliitim vrstama spojeva).

  npr. CH3OCH3 (dimetileter) i CH3CH2OH (etanol);

  CH3CH2CH=CH2 (but1en) i CH3CH=CHCH3 (but2en)

  Stereoizomeri imaju istu molekulsku i (saetu) strukturnu formulu, a razliit prostorni

  raspored atoma (prostornu formulu)

  Geometrijski izomeri cis/trans ili Z/E razliite skupine (ili skupine razliitog

  prioriteta) nalaze se na istoj ili na razliitim stranama dvostruke veze

  IZOMERI

  STRUKTURNI

  IZOMERI

  STEREOIZOMERI

  GEOMETRIJSKI IZOMERI* OPTIKI IZOMERI

  ENANTIOMERI DIJASTEREOMERI

 • 36

  cis1,2dikloreten

  trans1,2dikloreten

  (za Z i E vidi dolje CIPpravila)

  Optiki izomeri 4 razliite skupine su vezane uz 1 atom ugljika razliitim

  redoslijedom, tako da se nikakvim okretanjem molekule ne mogu preklopiti

  na svakom atomu ugljika za koji su vezane 4 razliite skupine ( = asimetrino

  supstituirani ugljikov atom = kiralni C atom = kiralni centar) moe se odrediti

  apsolutna konfiguracija: R ili S pomou CIPpravila

  Enantiomeri optiki izomeri koji se odnose kao predmet i zrcalna slika

  na svakom kiralnom C jedan ima suprotnu konfiguraciju nego drugi na

  odgovarajuem kiralnom C (ako je u jednom S u drugom je R i obrnuto)

  (kao to vidite 4. prioritet ne mora biti H, premda najee jest)

  (D i L je drukiji tip oznaka koji se koristi u biokemiji (nije apsolutna nego relativna

  konfiguracija), prvenstveno za eere i aminokiseline D eer ima OH skupinu najdalju od

  aldehidne ili ketonske skupine desno, a L lijevo; ovakav nain prikazivanja naziva se

  Fischerova projekcijska formula)

  Dijastereomeri optiki izomeri koji se ne odnose kao predmet i

  zrcalna slika mogui samo ako u molekuli postoje najmanje 2 kiralna C

  imaju suprotnu konfiguraciju najmanje na jednom kiralnom C, ali

  takoer najmanje na jednom imaju istu

  1 1

  2 2 4 4

  3 3

 • 37

  ako spoj ima n asimetrino supstituiranih ugljikovih atoma, optikih izomera s tom

  strukturnom formulom ima 2n, npr. za ovdje prikazanu lanastu formu glukoze/galaktoze/...

  ima ih 24 = 16 (ukljuujui navedene, naravno)

  CIPpravila (prema ljudima koji su ih osmislili: Cahn, Ingold, Prelog) odreivanje

  Z/E odnosno R/S konfiguracija (geometrijskih i optikih izomera) prema

  prioritetima: vei prioritet (tj. manji redni broj) = vea atomska masa ako 2 direktno

  vezana atoma imaju jednaku, gledaju se sljedei atomi vezani uz njih i tako koliko god

  treba dok se ne naie na razliku; dvostruka ili trostruka veza raunaju se kao dvije

  odnosno tri jednostruke

  primjeri:

  a) oko asimetrino supstituiranog C atoma (taj atom se obino ne pie nego se

  podrazumijeva da je na sjecitu crta, no ne bi smjelo biti greka ako se napie) ako

  brojimo u smjeru kazaljke na satu 1, 2, 3 naziva se Rkonfiguracija (lat. rectus), a ako u

  suprotnom smjeru onda Skonfiguracija (lat. sinister)

  po koracima:

  a. prepoznati da se radi o asimetrino supstituiranom C (vezane 4 razliite skupine)

  b. dodijeliti tim skupinama prioritete prema CIP pravilima

  c. rotirati molekulu tako da skupina zadnjeg prioriteta (broj 4) bude okrenuta "od tebe"

  (prema iza papira)

 • 38

  d. odrediti ide li 1, 2, 3 u smjeru kazaljke na satu (R) ili obrnuto (S)

  b) oko dvostruke veze meu svake dvije skupine vezane uz isti C odreuje se koja

  ima vei prioritet, a zatim ako se skupine istog prioriteta nalaze s iste strane (iznad ili

  ispod dvostruke veze) konfiguracija se zove Z (njem. zusammen), a ako su sa suprotnih

  strana zove se E (njem. entgegen) (Z je analogno cis a E trans to "pravilo iste skupine"

  ovako je poopeno u "pravilo isti prioriteti")

  Te oznake su uvedene dogovorno kako bi se razlikovali pojedini enantiomeri i dijastereomeri,

  a to je potrebno jer se enantiomeri razlikuju po jednom fizikalnom svojstvu: zakretanju

  ravnine polarizirane svjetlosti (za koliki ju kut jedan zakree u desno, za toliki ju drugi

  zakree u lijevo, ali to desnolijevo nema veze s RS) te po reakcijama s drugim takvim

  (kiralnim) molekulama, to je osobito vano za biokemijske reakcije (enzimi su u pravilu

  molekule s puno kiralnih centara), a dijastereomeri se esto razlikuju i po drugim kemijskim i

  fizikalnim svojstvima.

  Ako je potrebno napisati drugi enantiomer (npr. imamo S a hoemo R) ili

  dijastereomer, samo se zamijene dvije skupine na istom kiralnom C (za enantiomer se

  to napravi na svim kiralnim C, za dijastereomer samo na nekom).

 • 39

  Zadaci

  1. Koliko je moguih izomera s molekulskom formulom C5H12?

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 5

  2. Koliko razliitih strukturnih izomera postoji za diklorpropan, C3H6Cl2?

  A. 4

  B. 5

  C. 6

  D. nita od navedenog

  3. Za sve navedene molekulske formule mogue je napisati stabilnu organsku

  strukturu, OSIM:

  A. CH2O

  B. CH2O2

  C. CH3O

  D. CH4O

  4. Koji od navedenih spojeva su izomeri?

  1) CH3CH2OCH3

  2) CH3CH2OCH2CH3

  3) CH3CH2CH2OH

  4) CH2=CHOCH3

  A. 1 i 3

  B. 1 i 2

  C. 2 i 3

  D. 1 i 4

  5. Izomer 1butanola je:

  A. 1propanol

  B. butanon

  C. 1klorobutan

  D. dietil eter

  6. Koliko je moguih izomera dibromobenzena (C6H4Br2)?

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  7. Koliko razliitih oblika (strukturnih i geometrijskih izomera) moe imati spoj molekulske formule C3H5Br?

  A. 1

 • 40

  B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

  8. Koji od navedenih spojeva moe postojati kao dva ili vie geometrijskih izomera?

  A. 1,1dikloroetan

  B. 1,1dikloroeten

  C. 1,2dikloroetan

  D. 1,2dikloroeten

  9. Koliko asimetrino supstituiranih atoma ugljika ima u svakom od sljedeih spojeva?

  a) b) c)

  Rjeenja

  1. C

  2. A

  3. C

  4. A

  5. D

  6. C

  7. E

  8. D

  9. a) 1; b) 2; c) 5

 • 41

  Strukturni izomer spoja na slici je:

  A. B.

  C. D.

  Rjeenje: B

  1.19. Najvanije vrste organskih spojeva

  naziv skupine tvorba naziva spoja

  opa formula/ karakteristina skupina

  primjeri

  sustavni naziv formula

  alkani an CnH2n+2 propan CH3CH2CH3

  cikloalkani** ciklo...an

  CnH2n* ciklopropan

  alkeni en CnH2n*

  propen CH2=CHCH3

  alkini in CnH2n2* CC

  propin HCCCH3

  areni (aromatski ugljikovodici)

  sadre benzenski prsten

  benzen

  naftalen

 • 42

  naziv skupine tvorba naziva spoja

  opa formula/ karakteristina skupina

  primjeri

  sustavni naziv formula

  antracen

  halogenugljikovodici odnosno organski halogenidi (npr. halogenalkani)

  fluor, klor, brom, jod

  RX, X = F, Cl, Br ili I (atomom halogenog elementa zamijenjen je atom vodika)

  1klorpropan CH2ClCH2CH3

  2jodpropan CH3CHICH3

  3brompropin HCCCH2Br

  1,2dikloretan CH2ClCH2Cl

  1,1,1tribrometan CBr3CH3

  tetrafluormetan CF4

  alkoholi ol ROH etanol CH3CH2OH

  propan2ol

  etan1,2diol = glikol

  HOCH2CH2OH

  propan1,2,3triol = glicerol

  fenoli fenol sadre

  alkoholnu OH skupinu direktno*** vezanu uz benzenski prsten

  fenol 4klor1metilfenol

  eteri alkil

  alkileter ili alkoksialkan

  ROR' dietileter (ili etoksietan)

  etilmetileter ili metoksietan

 • 43

  naziv skupine tvorba naziva spoja

  opa formula/ karakteristina skupina

  primjeri

  sustavni naziv formula

  aldehidi al

  etanal

  ketoni on

  propanon

  karboksilne kiseline

  anska kiselina

  etanska kiselina

  soli karb. kiselina

  oat sadre karboksilatni anion

  natrijev etanoat

  esteri aliklalkanoat (1. dio iz alkohola, 2. iz kiseline)

  metiletanoat

  amidi amid

  odnosno

  etanamid

  N,Netilmetilpropanamid

 • 44

  naziv skupine tvorba naziva spoja

  opa formula/ karakteristina skupina

  primjeri

  sustavni naziv formula

  amini amin RNH2 odnosno

  metilamin trietilamin

  CH3NH2

  R = bilo kakav smisleni ostatak organskog spoja, R', R'' itd. mogu biti razliiti ili isti

  za navedene spojeve ee su u upotrebi nesustavna imena, redom: acetaldehid,

  aceton, octena kiselina, natrijev acetat, metilacetat, acetilamid, ali vjerojatnije e vas

  traiti napisati sustavna

  *odreivanje broja dvostrukih ili trostrukih veza ili prstenova u spoju koji sadri samo ugljik,

  vodik, kisik (kisik za ovo nita ne znai) i halogene elemente: od broja atoma H u alkanu s tim

  brojem atoma C oduzeti (broj H + broj halogenih) u promatranom spoju, dobiveni broj

  podijeliti s 2 (jer za svaku dvostruku vezu ili prsten ima 2 H manje), tako dobiveni broj je broj

  dvostrukih veza, ili broj trostrukih veza*2 (svaka trostruka vrijedi kao dvije dvostruke), ili

  broj prstenova, ili bilo kakva kombinacija (broj dvostrukih veza + 2*broj trostrukih veza +

  broj prstenova) mora dati taj broj, npr. spoj molekulske formule C8H8Cl2O moe imati 4

  dvostruke veze ILI 2 trostruke ILI 4 prstena ILI 2 dvostruke i 1 trostruku ILI 2 dvostruke i 2

  prstena ILI 2 prstena i 1 trostruku ILI 3 dvostruke i 1 prsten ILI 1 dvostruku, 1 trostruku i 1

  prsten ILI ...

  **moe i cikloalkeni od peterolanog prstena nadalje, ali prstenovi ciklalkina morali bi biti

  ogromni jer trostruka veza tei linearnom rasporedu

  *** ovo nije fenol! nego benzilni alkohol koji ima potpuno alkoholna

  svojstva

  Zadatak: Imenuj sljedee spojeve:

  a.

 • 45

  b.

  c.

  d.

  e.

  f. Rjeenje:

  a. 2etil3,4dimetilpentan

  b. 3etilheksan

  c. 2metil3,4dietilheptan

  d. 3metilpenta1,4dien

  e. 3fenilpenta1en (3fenilpenten)

  f. 1etil2,5dinitrobenzen

  1.20. Shematske strukture vanih biomolekula

  Masti i ulja = trigliceridi = esteri glicerola i tri iste ili razliite vie masne kiseline (vie

  nezasienih ulje tekue, vie zasienih mast vrsta) vidi saponifikacija pod

  Vanije organske reakcije

 • 46

  eeri

  monosaharidi polihidroksialdehidi ili polihidroksiketoni, ali u vodenim

  otopinama ponajvie u ciklikom obliku

  glukoza (u aciklikom obliku aldehid)

  fruktoza (u aciklikom obliku keton)

  disaharidi

  saharoza = glukoza + fruktoza

  polisaharidi (krob, celuloza = polimeri glukoze)

  krob

  GLI

  CER

  OL

  1. MASNA KISELINA

  2. MASNA KISELINA

  3. MASNA KISELINA

 • 47

  celuloza

  Aminokiseline i proteini

  Aminokiseline su male organske molekule koje sadre i karboksilnu i amino skupinu (kod

  prirodnih aminokiselina te su skupine vezane na isti C atom, takve se nazivaju

  aminokiseline). U prirodi ih postoji oko 20.

  Proteini (bjelanevine) su polimeri aminokiselina meusobno povezanih peptidnom vezom

  = amidnom vezom izmeu karboksilne skupine jedne i amino skupine druge aminokiseline

  (nastaje uz izdvajanje H2O = OH iz COOH i H iz NH2) (peptidna veza u proteinima razlikuje

  se od obine amidne po tome to ne podlijee hidrolizi dakle neemo se rastopiti

  u vodi zapravo joj je hidroliza nemjerljivo spora, zato se proteini u biolokim sustavima

  mogu hidrolizirati djelovanjem enzima koji tu reakciju ubrzavaju).

 • 48

  (na slici su peptidne veze oznaene uto)

  Peptidna veza je: A. C=C ; B. NHCO ; C. COOH ; D. CCl Rjeenje: B

 • 49

  2. Kemijske reakcije

  2.1. Kemijska reakcija

  Kemijska reakcija ili kemijska promjena je bilo koja promjena u kojoj dolazi do preraspodjele

  (kidanja i/ili nastanka) kemijskih veza. Zapisujemo ju kemijskom jednadbom:

  aA + bB + ... xX + yY + ...

  npr. 2Na(s) + Cl2(g) 2NaCl(s)

  Kvalitativno znaenje: iz natrija (u vrstom stanju) i klora (u plinovitom stanju) nastaje

  natrijev klorid (u vrstom stanju).

  Kvantitativno znaenje: iz dva atoma natrija i jedne molekule klora nastaju dvije formulske

  jedinke natrijeva klorida; iz dva mola natrija i jednog mola klora nastaju dva mola natrijeva

  klorida.

  2.2. Vrste kemijskih reakcija

  Po promjeni energije (u termodinamici, termokemiji)

  egzotermne u njima se oslobaa energija, produkti imaju niu energiju od

  reaktanata, reakcijska entalpija je negativna

  npr. gorenje metana (zemnog plina):

  CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g), rH = 890 kJ/mol

  endotermne u njima se "troi" (vee) energija, produkti imaju viu energiju od

  reaktanata, reakcijska entalpija je pozitivna

  npr. arenje modre galice:

  CuSO45H2O(s) CuSO4(s) + 5H2O(g), rH = 80 kJ/mol

  H CH4(g) + 2O2(g)

  CO2(g) + 2H2O(g) rH < 0

  reakcijska koordinata

 • 50

  *veina rekacija za koje je potrebna poviena temperatura su endotermne, ali ne sve,

  mnoge samo imaju veliku energiju aktivacije (energija potrebna da reakcija zapone

  promjena energije u reakciji)!

  **ovako napisana jednadba s oznaenim agregatnim stanjima i navedenom

  reakcijskom entalpijom naziva se termokemijska jednadba

  Po stupnju ravnotee

  nepovratne "idu do kraja", u stanju ravnotee u reakcijskoj smjesi je prisutna

  zanemariva koliina reaktanata, ravnotea je pomaknuta daleko prema produktima

  (obino se uzima da je to kad je konstanta ravnotee vea od 100 ili 1000), piu se

  s "normalnom" strelicom

  npr. gorenje magnezija: Mg(s) + O2(g) MgO(s)

  povratne u stanju ravnotee u reakcijskoj smjesi je prisutna znatna koliina i

  produkata i reaktanata (obino konstanta ravnotee izmeu 0,01 i 100*),

  promjenom uvjeta (temperatura, tlak) moe se znatno utjecati na omjer prisutnih

  produkata i reaktanata, piu se s povratnim strelicama ili

  npr. dimerizacija duikova(IV) oksida: 2NO2(g) N2O4(g)

  * = konstanta ravnotee manja od 0,01 znaila bi da je nepovratna reakcija u

  suprotnom smjeru nego to je napisana tj. da se reakcija u smjeru kako je

  napisana ne odvija

  Po sloenosti reaktanata i produkata

  sinteza od jednostavnijih tvari nastaju sloenije

  npr. sinteza nitrobenzena

  H

  CuSO45H2O(s)

  CuSO4(s) + 5H2O(g)

  rH > 0

  reakcijska koordinata

 • 51

  sinteza amonijeva klorida

  NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(s)

  analiza sloenije tvari se rastavljaju na jednostavnije

  piroliza povienom temperaturom bez prisutnosti kisika

  npr. termiki raspad kalcijeva karbonata:

  CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)

  ( je oznaka za arenje, umjesto toga se moe pisati i +T ili T za povienje

  temperature)

  hidroliza uz pomo vode

  npr. hidroliza estera:

  hidroliza soli slabih kiselina ili baza anion slabe kiseline ili kation slabe baze

  reagira s vodom tako da nastane ta kiselina ili baza te hidroksilni anion ili

  oksonijev kation ( vidi Kiseline, baze i soli)

  CH3COO + H2O CH3COOH + OH

  (npr. iz CH3COONa)

  Fe3+ + 2H2O Fe(OH)2+ + H3O

  + (npr. iz FeCl3)

  fotoliza djelovanjem svjetlosti

  npr. fotoliza srebrova klorida

  AgCl(s) Cl2(g) + Ag(s)

  h = energija kvanta svjetlosnog zraenja ( = frekvencija, h = Planckova

  konstanta 6,6261034

  Js)

  elektroliza djelovanjem elektrine struje

  npr. elektroliza vode:

  2H2O(l) 2H2(g) + O2(g)

  elektroliza taline natrijeva klorida:

  NaCl(l) Na(l) + Cl2(g)

  Po smjeru putovanja elektrona (redoksreakcije)

  oksidacija otputanje elektrona poveanje oksidacijskog broja

 • 52

  redukcija primanje elektrona smanjenje oksidacijskog broja

  U svakoj redoksreakciji odvijaju se jednako i oksidacija i redukcija (jednako elektrona se

  otpusti u oksidaciji koliko se primi u redukciji). Za oksidaciju ili redukciju posebno mogue je

  napisati samo jednadbu polurekacije koja sadri elektrone.

  Naravno, nisu sve postojee reakcije redoksreakcije, ne dolazi u svim kemijskim reakcijama

  do promjene oksidacijskog broja ( vidi Redoksi).

  Po promjeni zasienosti (organske reakcije)

  eliminacija smanjenje zasienosti (poveanje nezasienosti) oduzimanjem

  atoma nastaje dvostruka ili trostruka veza

  adicija poveanje zasienosti dodavanjem atoma na trostruku ili dvostruku vezu

  nastaje dvostruka ili jednostruka

  supstitucija jedan atom se zamjenjuje drugim, pri emu se ne mijenja zasienost

  Kiselobazne reakcije = neutralizacija

  vidi Kiseline, baze i soli

  Zadaci

  1. Koji element se oksidira pri pirolizi natrijeva hidrogenkarbonata? A. natrij B. vodik C. kisik D. ugljik E. nijedan

 • 53

  2. U kojoj od navedenih reakcija dolazi do promjena oksidacijskog broja?

  A. H2SO4 + 2NH3 (NH4)2SO4

  B. H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + H2O + CO2

  C. 2K2CrO4 + H2SO4 K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O

  D. 2H2SO4 + Cu CuSO4 + 2H2O + SO2

  3. U kojoj od navedenih reakcija se krom reducira?

  A. CrO3 CrOF3

  B. Cr3+ Cr(OH)4

  C. 2CrO42 Cr2O7

  2

  D. Cr3+ CrO42

  4. Koja od navedenih promjena je oksidacija?

  A. VO3 VO2

  +

  B. CrO2 CrO4

  2

  C. SO3 SO42

  D. NO3 NO2

  5. Reakcija u kojoj karboksilna kiselina reagira s alkoholom i nastaje organski spoj i

  voda zove se:

  A. esterifikacija

  B. hidroliza

  C. neutralizacija

  D. saponifikacija

  6. Koji od navedenih procesa su egzotermni?

  I. gorenje etana

  II. oduzimanje kristalne vode barijevom kloridu dihidratu

  A. samo I.

  B. samo II.

  C. i I. i II.

  D. ni I. ni II.

  7. Izravna sinteza klorbenzena iz benzena (uz FeCl3 kao katalizator) je:

  A. adicija

  B. eliminacija

  C. supstitucija

 • 54

  D. redukcija

  Rjeenja

  1. E

  2. D

  3. A

  4. B

  5. A

  6. A

  7. C

  2.3. Vanije organske reakcije

  gorenje veina organskih spojeva lako su zapaljivi, gorenjem bilo kojeg organskog spoja

  koji sadri samo ugljik i vodik ili samo ugljik, vodik i kisik uz dovoljan pristup kisika (to

  ukljuuje normalno gorenje na zraku) nastaje ugljikov dioksid i voda, uz nedovoljan pristup

  kisika nastaje ugljikov monoksid i voda ili aa (ugljik) i voda

  npr. C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O

  C2H5OH + 2O2 2CO + 3H2O

  C2H5OH + O2 2C + 3H2O

  (to je manje kisika na raspolaganju, manje je kisika u jednadbi i nastaje ugljini

  produkt s manje kisika)

  halogeniranje alkana supstitucija zamjena jednog atoma vodika atomom halogenog

  elementa (klora ili broma) na svjetlosti (klor i brom su obojeni pa dobro apsorbiraju

  svjetlosnu energiju, h (ni) je oznaka za energiju jednog fotona) ili uz povienu temperaturu

  npr. CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

  CH3CH3 + Br2 CH3CH2Br + HBr

  (reakcija se moe i nastaviti, dok se svi atomi vodika ne zamijene halogenim)

  halogeniranje alkena i alkina adicija (potpuno razliita stvar od halogeniranja alkana)

  atomi halogenog elementa (broma ili klora) veu se na ugljikove atome vezane dvostrukom

  ili trostrukom vezom

  npr. CH2=CH2 + Br2 CH2BrCH2Br

  HCCH + 2Br2 CHBr2CHBr2

 • 55

  (takve reakcije s bromom koriste se za dokazivanje alkena/alkina jer je brom smee boje pa

  se pri reakciji otopina broma obezboji)

  analogno se halogeniraju i trolani i etverolani alkanski prstenovi (cikloalkani)

  "puca" prsten jer je nestabilan zbog premalih kuteva izmeu C atoma i nastaju lanasti

  halogenoalkani (s po jednim halogenom na krajevima lanca)

  npr. + Cl2 CH2ClCH2CH2Cl

  + Br2 CH2BrCH2CH2CH2Br

  hidrogeniranje alkena i alkina adicija vodika na dvostruku (ili trostruku) vezu, uz

  katalizator plemeniti metal (Pt, Pd ili Ni, svejedno je koji), pri povienom tlaku i temperaturi

  npr. CH2=CH2 + H2 CH3CH3

  HCCH + 2H2 CH3CH3

  hidrogeniranjem alkina uz tzv. zatrovani katalizator = paladij s olovnom soli, nastaju

  alkeni (reakcija ne ide skroz do alkana)

  npr. HCCH + H2

  CH2=CH2

  analogno se hidrogeniraju i trolani i etverolani alkanski prstenovi (cikloalkani)

  "puca" prsten jer je nestabilan zbog premalih kuteva izmeu C atoma i nastaju lanasti

  alkani

  npr. + H2 CH3CH2CH3

  + H2 CH3CH2CH2CH3

  hidrohalogeniranje i hidratacija alkena

  Markovnikovo pravilo: vodik se vee na onaj C na kojem ve ima vie vodika

  (zapravo bi formalno tonije bilo rei da se ono to nije vodik vee tamo gdje ima

  manje vodika, no u teoriju iza toga (reakcijski mehanizam) nije ovdje potrebno ulaziti,

  a za primjenu pravila je, dakako, na ovoj razini svejedno)

  hidrohalogeniranje adicija halogenovodika

  npr. CH3CH=CH2 + HBr CH3CHBrCH3 (a ne, odnosno samo u zanemarivoj koliini,

  CH3CH2CH2Br)

  hidratacija adicija vode

 • 56

  npr. CH3CH=CH2 + H2O CH3CH(OH)CH3 (a ne, odnosno samo u zanemarivoj

  koliini, CH3CH2CH2OH)

  reakcije na benzenski prsten elektrofilna supstitucija jedan atom vodika (odnosno H+)

  zamjenjuje se "esticom siromanom elektronima" (to je pogodno jer je benzenski prsten

  bogat elektronima)

  (benzenski prsten moe se pojednostavljeno pisati ovako s kruiem, no treba uvijek imati na

  umu rezonantne strukture koje to predstavlja, a naravno i sve atome vodika)

  a) klor ili brom (X2) uz katalizator FeX3 ili AlX3

  npr. + Br2

  b) klorougljikovodik ili bromougljikovodik (RX) uz katalizator FeX3 ili AlX3

  npr. + CH3CH2Cl

  c) nitriranje (NO2+ koji nastaje iz koncentrirane HNO3 uz katalizator koncentriranu H2SO4)

  d) sulfoniranje (HSO3+ koji nastaje iz SO3 uz katalizator koncentriranu H2SO4)

 • 57

  *nastali nitrobenzen i benzensulfonska kiselina strukturno izgledaju:

  nastajanje alkoksida reakcija alkohola s reaktivnim metalima, prvenstveno

  alkalijskim, analogna reakciji vode (alkohol mora biti bezvodni jer e inae reagirati voda

  jer je reaktivnija)

  npr. 2CH3CH2CH2OH + 2Na 2CH3CH2CH2ONa + H2

  fenoli tako reagiraju i s hidroksidima alkalijskih metala jer su jae kiseline (konjugirana

  baza im je stabilizirana rezonancijom u benzenskom prstenu)

  dehidratacija alkohola uz H2SO4 i zagrijavanje ovisno o temperaturi nastaje

  preteno (simetrini) eter ili alken (ili prevladava povratna reakcija hidratacije u alkohol)

  npr. 2CH3CH2OH

  CH3CH2OCH2CH3 + H2O

  ili CH3CH2OH

  CH2=CH2 + H2O

  nastajanje (nesimetrinih) etera reakcija halogenalkana (jod, brom, klor) i alkoksida

  npr. CH3CH2CH2Br + CH3OK CH3CH2CH2OCH3 + KBr

  oksidacijaredukcija alkoholialdehidi(ketoni)karboksilne kiseline i natrag (treba znati i

  izjednaavati kao redokse!)

  najee oksidacija s bikromatom (npr. K2Cr2O7), CrO3 ili kalijevim permanganatom

  primarni alkoholi preko aldehida do karboksilnih kiselina (reakcija se moe zaustaviti na

  aldehidima ali teko), a sekundarni alkoholi do ketona (ne mogu u karboksilne kiseline jer

  nemaju vie H koji bi otpustili kako bi se C mogao oksidirati, iz istog razloga tercijarni alkoholi

  uope tako ne reagiraju)

  a redukcija adicijom vodika na dvostruku C=O vezu analogno kao na C=C u alkenima ili s

 • 58

  NaBH4 ili LiAlH4 (ili eventualno drugim hidridima metala)

  npr.

  oksidacija ketona koncentriranom HNO3 (vrlo jako oksidacijsko sredstvo cijepa se

  CC veza)

  npr.

  nastajanje derivata karboksilnih kiselina

  neutralizacija s hidroksidima nastaju soli (isto kao to reagiraju i anorganske

  kiseline)

  npr. CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O

  esterifikacija iz alkohola i karboksilne kiseline nastaje ester i voda, najee se

  odvija uz katalizator koncentriranu sumpornu kiselinu (katalizator za tu reakciju je

  bilo koja jaka ili umjereno jaka anorganska kiselina, no sumporna je posebno

  pogodna jer je i dehidratacijsko sredstvo, higroskopna pa vee vodu i tako pomie

  ravnoteu prema produktima)

  npr. CH3OH + CH3COOH

  CH3COOCH3 + H2O

  dobivanje amida reakcija s amonijakom ili (primarnim ili sekundarnim)

  aminom

 • 59

  npr. CH3COOH + NH3 CH3CONH2 + H2O

  CH3COOH + NH(CH3)2 CH3CON(CH3)2 + H2O

  hidroliza derivata karboksilnih kiselina s vodom, anorganskom kiselinom ili luinom

  nastaju karboksilne kiseline (u kiselom ili neutralnom) ili (u lunatom) njihovi anioni/soli, te

  ono iz ega bi odgovarajui derivat bio nastao (esteri alkohol, amidi amin ili amonijak)

  npr.

  saponifikacija5 hidroliza triglicerida (masti ili ulja) pomou luine na tri formulske

  jedinke sapuna (soli vie masne kiseline = karboksilne kiseline s velikim brojem

  (otprilike 1020, u prirodi uvijek parno) C atoma iste ili razliite) i trovalentni

  alkohol glicerol

  npr.

  reakcije amina temelje se na tome to su bazini (slabe baze hidroliza u

  vodenim otopinama!), analogne reakcijama amonijaka

  5 Saponifikacijom se esto naziva i openito svaka hidroliza estera bazom (luinom).

 • 60

  s organskim kiselinama dobivanje amida ( vidi maloprije pod nastajanje

  derivata karboksilnih kiselina)

  s anorganskim kiselinama tvore soli

  npr.

  Zadatak

  Napii formulama s veznim crticama organske produkte reakcija:

  g.

  h.

  i. Rjeenja:

  g.

  h.

 • 61

  i.

  2.4. Dokazne reakcije (analitike probe)

  Boje plamena (plamen boje kationi metala iz soli uneseni u vrlo topli plamen, a ne sami

  metali! za objanjenje kako do toga dolazi vidi Elektronska struktura atoma i atomski

  spektri)

  Li+ crveno

  Na+ uto

  K+ ljubiasto

  Ca2+ naranastocrveno

  Rb+ crveno

  Sr2+ tamnocrveno

  Cs+ plavo

  Ba2+ zeleno

  Cu2+ zeleno

  Taloenje metalnih halogenida dokazivanje bilo halogenidnih iona (npr. s AgNO3(aq)) bilo

  metalnih iona (npr. s NaCl(aq))

  halogenid srebra

  bijela AgCl dobra

  boja AgBr topljivost u NH3(aq)

  uta AgI netopljiv

  PbCl2 bijeli, PbBr2 bijeli, PbI2 jako ut

  HgI2 jako naranastocrven

 • 62

  Taloenje karbonata i sulfata zemnoalkalijskih metala

  SO42 (npr. iz Na2SO4(aq)) CO3

  2 (npr. iz Na2CO3(aq))

  Mg2+ ne nastaje talog MgCO3(s)

  Ca2+ CaSO4(s), djelomino topljiv

  (nastaje manje taloga)

  CaCO3(s)

  Sr2+ SrSO4(s) SrCO3(s)

  Ba2+ BaSO4(s) BaCO3(s)

  Svi navedeni talozi su bijeli (u pravilu samo prijelazni metali tj. metali dbloka daju obojene

  spojeve).

  Karbonati su topljivi u jakoj kiselini uz oslobaanje mjehuria plina (nastaje slaba

  ugljina kiselina koja se odmah raspada na ugljikov dioksid i vodu)

  MCO3(s) + 2H+(aq) CO2(g) + H2O(l) + M

  2+(aq)

  a sulfati nisu topljivi u jakoj kiselini jer je sulfatna kiselina jaka kiselina (kiselobazne

  reakcije idu u smjeru nastajanja slabije kiseline i baze).

  Dokazne reakcije za organske spojeve

  nezasieni spojevi (alkeni, alkini) bromnu vodu (otopina broma u vodi, smea)

  ili otopinu kalijevog permanganata (ljubiasta)

  Fehlingov ili Trommerov reagens: lunata otopina Cu2+ iona (plavo, najee [Cu(NH3)4]2+

  tamnoplavo) + aldehid ili reducirajui eer (npr. glukoza, fruktoza) talog Cu2O

  (crvenosmei)

  Tollensov reagens: lunata otopina AgNO3 i amonijaka (bezbojna) + aldehid ili

  reducirajui eer (npr. glukoza, fruktoza) ssrreebbrrnnoo zzrrccaalloo ((iizzlluuiivvaannjjee AAgg((ss)) ppoo

  ssttiijjeennkkaammaa eepprruuvveettee))

  biuret reakcija: lunata otopina Cu2+ iona (plavo) + bjelanevine (polipeptidi)

  ljubiasto

  ksantoproteinska reakcija: bjelanevine (koje sadre aromatske aminokiseline) +

  koncentrirana HNO3 uto

 • 63

  2.5. Brzina kemijske reakcije

  brzina kemijske reakcije po odreenom reaktantu ili produktu = promjena koncentracije

  tog reaktanata ili produkta / vrijeme

  Da bi se dobila "univerzalna" brzina reakcije bez obzira po kojem reaktantu ili produktu ju

  odreujemo, dijeli se stehiometrijskim koeficijentom tog reaktanta ili produkta (jer

  stehiometrijski koeficijent znai broj estica koje reagiraju ili nastaju u jednoj reakciji, vidi

  Mjerodavni reaktant, suviak u poglavlju Raunanje u kemiji), pri emu su stehiometrijski

  koeficijenti reaktanata negativni (jer se u reakciji troe pa se njihova koncentracija smanjuje

  tj. promjena koncentracije je negativna) pa je brzina uvijek pozitivna, piemo ( je grko slovo

  ni, najuobiajenija (iako zbog slinosti s oznakom za brzinu v vrlo nespretna) oznaka za

  stehiometrijski koeficijent):

  imbenici koji utjeu na brzinu kemijske reakcije:

  temperatura brzina svih reakcija (i endotermnih i egzotermnih ovo nema veze s tim!)

  poveava se porastom temperature jer pri veoj temperaturi estice imaju veu kinetiku

  energiju pa se bre gibaju (i stoga ee sudaraju i vei dio estica koje se sudare imaju

  dovoljnu kinetiku energiju koja slui kao energija aktivacije za reakciju), i to za veinu

  reakcija vrlo brzo (pri temperaturama blizu sobne udvostruuje svakih 10ak C)

  koncentracija reaktanata to je vea, estice reaktanata imaju vee anse za

  meusobne sudare (a do reakcija dolazi samo kad se estice sudare) pa se brzina svih

  reakcija poveava porastom koncentracije bilo kojeg reaktanta ili reaktanata u otopini ili

  plinovitom stanju odnosno tlaka plina

  veliina povrine na kojoj se zbivaju heterogene6 kemijske reakcije to su estice sitnije,

  vei dio njihove povrine moe doi u dodir s esticama drugih reaktanata pa je reakcija bra

  npr. vapnenac u prahu reagira s klorovodinom kiselinom puno bre nego grumen

  vapnenca, eljezna vuna hra bre nego avao, hrana se bre probavlja ako ju bolje

  provaemo

  dakle: brzina reakcije raste ili pada isto kao i temperatura, koncentracija reaktanata (i tlak

  ako su plinovi) i usitnjenost estica (znai obrnuto nego veliina estica)

  6

  Heterogene reakcije su one u kojima nisu svi reaktanti u istom agregatnom stanju (fazi). Veliina dodirne povrine prvenstveno je bitna pri reakcijama u kojima je barem jedan reaktant u vrstom stanju.

 • 64

  katalizator tvar koja ubrzava kemijsku reakciju, a sama izlazi iz reakcije u istom

  kemijskom (ne nuno i fizikalnom moe se npr. usitniti) obliku u kojem je u nju i ula (nije

  ba dobro rei "tvar koja ubrzava kemijsku reakciju a sama u njoj ne sudjeluje" jer veina

  katalizatora reagiraju s reaktantom/ima, no zatim ponovo reagiraju tako da se vrate u poetni

  oblik) to ubrzavanje kemijske reakcije promjenom reakcijskog mehanizma u onaj s manjom

  energijom aktivacije naziva se kataliza

  enzim biokatalizator katalizator u biolokim sustavima (ivim organizmima) po

  kemijskoj grai najee protein bez enzima ne bi bilo ivota jer bi se reakcije u

  stanicama odvijale puno presporo

  inhibitor obrnuto nego katalizator usporava kemijsku reakciju a sam izlazi iz

  reakcije u istom kemijskom obliku u kojem je uao

  katalizator omoguuje odvijanje reakcije s manjom energijom aktivacije

  (energija koju pravilno orijentirane estice koje se sudare moraju imati da bi

  dolo do reakcije), a u prisutnosti inhibitora energija aktivacije je vea

  Energijski (entalpijski) dijagram za reakciju sa i bez katalizatora obino se crta ovako

  (za egzotermnu reakciju):

  odnosno ovako (za endotermnu reakciju):

 • 65

  (zelenkasto je oznaena reakcija bez katalizatora, a crvenkasto s katalizatorom; Ea je

  energija aktivacije)

  iako bi u veini sluajeva preciznije bilo crtati neto ovakvo, jer katalizator najee smanjuje

  energiju aktivacije tako da "razdvaja" reakciju u nekoliko reakcijskih koraka (npr.: katalizator

  se vee uz reaktant, nastali kompleks se vee uz drugi reaktant, meu reaktantima vezanim uz

  katalizator odvije se sada energetski povoljnija reakcija, produkt se odvoji od katalizatora koji

  se time vraa u poetno stanje) od kojih svaki ima niu energiju aktivacije od nekatalizirane

  reakcije (energija aktivacije katalizirane reakcije jednaka je energiji aktivacije onog koraka za

  koji je ta energija najvea):

  2.6. Kemijska ravnotea

  Ravnoteno stanje tj. stanje dinamike ravnotee je stanje u kojem se reakcija (reaktanti

  produkti) i povratna reakcija (produkti reaktanti) odvijaju istom brzinom (v

  = v

  ) pa

  se ini kao da se reakcija ne odvija tj. koncentracije reaktanata i produkata ne mijenjaju

  se opazivo u vremenu (dakle NE stanje u kojem je brzina reakcije 0 niti stanje u kojem nema

  reakcije niti stanje u kojem je reakcija zavrila...).

  (Koncentracijska) konstanta ravnotee = umnoak koncentracija produkata u ravnotenom

  stanju potenciranih na odgovarajue stehiometrijske koeficijente / umnoak koncentracija

  reaktanata u ravnotenom stanju potenciranih na odgovarajue stehiometrijske koeficijente

 • 66

  (odnosno jednostavno umnoak ravnotenih koncentracija svih tvari u reakciji potenciranih na

  njihove stehiometrijske koeficijente ako vodimo rauna da su stehiometrijski koeficijenti

  reaktanata negativni)

  aA + bB + ... xX + yY + ...

  (ravnotene koncentracije se obino piu kao simbol tvari u uglatim zagradama, ali u

  redu je i pisati "normalno" c(X) itd.)

  za tvari u plinovitom stanju umjesto ravnotenih koncentracija mogu biti ravnoteni

  tlakovi (ili parcijalni tlakovi: parcijalni tlak = tlak te tvari / ukupni tlak smjese), rauna

  se isto, ali ako su sve tvari u plinovitom stanju i izraene ravnotenim tlakovima

  konstanta se oznaava Kp i naziva tlana konstanta ravnotee

  vrste tvari i otapalo ne utjeu na ravnoteu, njihove koncentracije nije potrebno

  uvrtavati u heterogenoj ravnotei (ravnotei u kojoj sudjeluju tvari u razliitim

  agregatnim stanjima)

  ako nije drukije navedeno, konstanta ravnotee ima mjernu jedinicu

  koncentracije odnosno tlakove treba uvrtavati skupa s njihovim mjernim jedinicama!

  Le Chatelierov princip: svaki utjecaj na ravnoteni sustav izaziva pomak ravnotee u smjeru

  da se taj utjecaj to vie smanji

  1) utjecaj dodavanja ili odvoenja reaktanta ili produkta na ravnotene koncentracije

  reaktanata i produkata: konstanta ravnotee je KONSTANTA (pri istoj temperaturi uvijek ista)

  pa se koncentracije uvijek mijenjaju tako da konstanta ravnotee ostane KONSTANTNA tj.

  ISTA: dodavanje reaktanta ili odvoenje produkta uzrokuje poveanje ravnotenih

  koncentracija (ostalih) produkata tj. smanjenje ravnotenih koncentracija (ostalih)

  reaktanata (kaemo: ravnotea se pomie prema produktima ili "u desno"), smanjenje

  koncentracije reaktanta ili dodavanje produkta uzrokuje smanjenje ravnotenih

  koncentracija (ostalih) produkata tj. poveanje ravnotenih koncentracija (ostalih