of 3 /3
IJY BAN NHAN DAN CQNG LIDA XA HO! CHiJ NGHIA VIfl NAM HUYeN TRANG BOM Dc 14p-Tv do-Hph phtic /UBND-YT Trcing Born, ngay hang 6 ndm 2021 V/v cung cap so din thoai dining day ming pinic vu Gong the piling, cluing dich Coid- 19 Kinh - Cac co quan, ban, nganh, doan the huyen; - UBND the xã, thi tran; - Cac doanh nghiep, co ser Ian xuat kinh doanh tren dia ban huyen. Nham dam bao Gong the thong tin lien lac kip tiled trong cOng the pheng, chong dich Covid-19 teen dia ban huy'en, UBND huyen Trang Born cung cap so then thoai throng day ming Gila Se( Y te Deng Nai, Trung tam Y tie huyen Trang Born va Throng Tratn y to các xa, thi tran ten dia ban huyen. (clinh kern danh scich). Chñ tich UBND huyen c6 lcien chi dao nhu sau: Thu truemg cac co quan, ban, nganh, doen the huyen trien khai so dien thoai dtrarng day n6ng trong phông, chong dich Covid-19 den tat ca CBCC, VC, ngued lao dung trong don vi biet. Giao Phong Van h6a va Thong tin; Trung tam Van h6a TT-TT huyen tuyen truyen thong tin ten cac phuong tin thong tin dai chang. Giao Pheng Lao Ong TB&XH, Lien Doan lao Ong huyen trien lchai then thoai duemg day ming trong phong, thong dich Covid-19 cho cac doanh nghiep, co se, san xuat kinh doanh teen dia ban huyen. UBND , cac xa thi tan thong tin, tuyen truyen siS , dien thoai duemg day n6ng pheng chong dich Coid-19 de cho nhan clan duce biet./4 Nal Mu. nris - en; - Chu tich, Phe CT.UBH; - Chanh. Pho CVP; - Luu: VT

IJY BAN NHAN DAN CQNG LIDA XA HO! CHiJ NGHIA VIfl NAM

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IJY BAN NHAN DAN CQNG LIDA XA HO! CHiJ NGHIA VIfl NAM

8183cvIJY BAN NHAN DAN CQNG LIDA XA HO! CHiJ NGHIA VIfl NAM HUYeN TRANG BOM Dc 14p-Tv do-Hph phtic
/UBND-YT Trcing Born, ngay hang 6 ndm 2021
V/v cung cap so din thoai dining day ming pinic vu Gong the piling,
cluing dich Coid- 19
Kinh - Cac co quan, ban, nganh, doan the huyen; - UBND the xã, thi tran; - Cac doanh nghiep, co ser Ian xuat kinh doanh tren dia ban huyen.
Nham dam bao Gong the thong tin lien lac kip tiled trong cOng the pheng, chong dich Covid-19 teen dia ban huy'en, UBND huyen Trang Born cung cap so then thoai throng day ming Gila Se( Y te Deng Nai, Trung tam Y tie huyen Trang Born va Throng Tratn y to các xa, thi tran ten dia ban huyen. (clinh kern danh scich). Chñ tich UBND huyen c6 lcien chi dao nhu sau:
Thu truemg cac co quan, ban, nganh, doen the huyen trien khai so dien thoai dtrarng day n6ng trong phông, chong dich Covid-19 den tat ca CBCC, VC, ngued lao dung trong don vi biet.
Giao Phong Van h6a va Thong tin; Trung tam Van h6a TT-TT huyen tuyen truyen thong tin ten cac phuong tin thong tin dai chang.
Giao Pheng Lao Ong TB&XH, Lien Doan lao Ong huyen trien lchai then thoai duemg day ming trong phong, thong dich Covid-19 cho cac doanh nghiep, co se, san xuat kinh doanh teen dia ban huyen.
UBND ,cac xa thi tan thong tin, tuyen truyen siS,dien thoai duemg day n6ng pheng chong dich Coid-19 de cho nhan clan duce biet./4
Nal Mu.
nris - en; - Chu tich, Phe CT.UBH; - Chanh. Pho CVP; - Luu: VT
DANH SACH SO DOI THOS.' DU'eING DAY NONG PHONG, CHONG DICH COVID-19
(Kern theo Van ban /UBND-YT ngay /6/2021 caa UBND huyen)
Stt Ten dun vi Ghi chit
1 TYT H6 Nai 3
Dien thoai throng day n6ng So Y te: 0967789717 Dien thoai dtr?mg day n6ng Trung tam Y tie 0967.74.17.17 DT Giam doe Trung tat' n: 02518 604 549 Dien thoai Tnronatram: 097.660.9903
2 TYT Bac San
Dien thoai dtremg day nong ser Y te: 0967789717 Dien thoai throng day ruing Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam dOc Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Truemg tram: 0988.309.888
3 TYT Binh Minh
Dien thoai duemg day neing a& Y te: 0967789717 Dien thoai dutmg day n6ng Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam dee Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Tnrong tram: 0908846374
4 TYT Giang DI
Dien thoai themg day n6ng so Y th: 0967789717 i.e•n D en thoai duemg day n6ng Trung tam Y te 0967.74.17.17
DT Gam doe Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Tnrerng tram: 0919.089.290
5 TYT Quing Tien
Dien thoai throng dtty n6ng ser Y te: 0967789717 Dien thoai dtremg day nong Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam doe Trung tam: 02518 604 549 Dren thoai Twang tram: 0918.826.586
6 TYT thi tran Trartg Born
Dien thoai duemg day n6ng kr Y te: 0967789717 Dien thoai dutmg day n6ng Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giant dee Trung thm: 02518 604 549 Dien thoai Truemg tram: 0907.691.327
7 TYT Tay Hee
Dien thoai duamg day nong kr Y th: 0967789717 Di'en thoai du6ng day nong Trung tam Y th 0967.74.17.17 DT Giam dee Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Tnremg tram: 0919.274.604
8 TYT Trung Him
Dien thoai dueng day n6ng ser Y te: 0967789717 Di'en thoai throng day neng Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam doe Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Tnremg tram: 0907.219.298
9 TYT Doug Hee
Dien thoai duemg day n6ng so Y th: 0967789717 Dien thoai duemg day n6ng Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam de Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Tnremg tram: 093.7544.009
10 TYT Hung Thinh
Dien thoai clueing day nong ser Y th: 0967789717 Dien thoai throng day Ong Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam doe Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Truemg tram: 0919.878.594
11 TYT Song Thao
Dien thoai duemg day ding set Y tie: 0967789717 Dien thoai clueing day neing Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam doe Trung tam: 02518 604 549 Dien thoai Tnrang tram: 0367.830.703
12 TYT Bau Ham
Din thoai threing day n6ng sac Y te: 0967789717 Din thoai throng day nong Trung tam Y th 0967.74.17.17 DT Wm d6c Trung tam: 02518 604 549 Dit'n thoai Twang tram: 0765.198.214
13 TYT Thanh Binh
Din thoai duOng day neng kr Y te: 0967789717 Din thoai dtrOng day n6ng Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam d6c Trung tam: 02518 604 549 Din thoai Tnrarng tram: 0918.520.111
14 TYT Cay Gao
Din thoai duOng day n6ng ser Y te: 0967789717 Din thoai duemg day ming Trung tam Y th 0967.74.17.17 DT Giam Mc Trung tam: 02518 604 549 Din thoai Tn.rong tram: 0989.525.453
15 TYT Song Trau
Di'on thoai throng day nong kr Y te: 0967789717 Dien thoai throng day nang Trung tam Y te 0967* 74* 17* 17 DT Giam doc Trung tam: 02518 604 549 Din thoai Truong tram: 0903.058.283
16 TYT Diii 61
Din thoai throng day nong so• Y te: 0967789717 Din thoai due:mg day ming Trung tam Y th 0967.74.17.17 DT Giam d6c Trung tam: 02518 604 549 Din thoai Trueng tram: 0919.252.067
17 TYT An Vign
Din thoai duOng day ming se Y it: 0967789717 Din thoai throng day nOng Trung tam Y te 0967.74.17.17 DT Giam d6c Trung tam: 02518 604 549 Din thoai Tnrong tram: 0918.826.848
18 Ca s&2
Din thoai duang day fling s& Y te: 0967789717 DiOn thoai throng day n6ng Trung tarn Y t6 0967.74.17.17 DT Giam d6c Trung cam: 02518 604 549 POD Pha tract.% so s6 2: 0938.183.745
00000001
00000002
00000003