of 53 /53
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA VETERINARIJOS FAKULTETAS ANATOMIJOS IR FIZIOLOGIJOS KATEDRA VIOLETA BARTKUTö ŽINDUOLIŲ RŪŠIES IR LYTIES ĮTAKA KAULO MAKROSKOPINöMS IR MIKROSKOPINöMS STRUKTŪROMS MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS Darbo vadovas: Asist. I. Alionien÷ KAUNAS 2013

ŽINDUOLIŲ RŪŠIES IR LYTIES ĮTAKA KAULO MAKROSKOPINöMS … · Mokslininkai, tyrin÷dami įvairių naminių kiaulių veislių kaukolių formas, pasteb÷jo, kad jos gali būti

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŽINDUOLIŲ RŪŠIES IR LYTIES ĮTAKA KAULO MAKROSKOPINöMS … · Mokslininkai, tyrin÷dami...

 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

  VETERINARIJOS AKADEMIJA

  VETERINARIJOS FAKULTETAS

  ANATOMIJOS IR FIZIOLOGIJOS KATEDRA

  VIOLETA BARTKUTö

  ŽINDUOLIŲ RŪŠIES IR LYTIES ĮTAKA KAULO

  MAKROSKOPINöMS IR MIKROSKOPINöMS

  STRUKTŪROMS

  MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS

  Darbo vadovas: Asist. I. Alionien÷

  KAUNAS 2013

 • 2

  PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

  Patvirtinu, kad įteikiamas magistro baigiamasis darbas „Žinduolių rūšies ir lyties įtaka kaulo makroskopin÷ms ir mikroskopin÷ms struktūroms“

  1. Yra atliktas mano pačios; 2. Nebuvo naudotas kitame universitete Lietuvoje ir užsienyje; 3. Nenaudojau šaltinių, kurie n÷ra nurodyti darbe, ir pateikiu visą panaudotos

  literatūros sąrašą.

  (data) (autoriaus vardas, pavard÷) (parašas)

  PATVIRTINIMAS APIE ATSAKOMYBĘ UŽ LIETUVIŲ KALBOS TAISYKLINGUMĄ ATLIKTAME DARBE

  Patvirtinu lietuvių kalbos taisyklingumą atliktame darbe.

  (data) (autoriaus vardas, pavard÷) (parašas)

  MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO VADOVO IŠVADOS DöL DARBO GYNIMO

  (data) (darbo vadovo vardas, pavard÷) (parašas)

  MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS APROBUOTAS ANATOMIJOS IR FIZIOLOGIJOS KATEDROJE

  (aprobacijos data) (katedros ved÷jo/jos vardas, pavard÷) (parašas)

  Magistro baigiamasis darbas yra įd÷tas į ETD IS

  (gynimo komisijos sekretor÷s (-riaus) parašas)

  Magistro baigiamojo darbo recenzentas

  (vardas, pavard÷) (parašas)

  Magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos įvertinimas:

  (data) (gynimo komisijos sekretor÷s (-riaus) vardas, pavard÷) (parašas)

 • 3

  TURINYS SANTRUMPOS .................................................................................................................4

  SUMMARY ........................................................................................................................5

  ĮVADAS ..............................................................................................................................6

  1. LITERATŪROS APŽVALGA.....................................................................................7

  1.1. Kiaulių šeimos biologija........................................................................................7

  1.1.1. Šerno biologija........................................................................................7

  1.1.2. Lietuvos baltųjų kiaulių biologija...........................................................9

  1.1.3. Šernakiaulių biologija.............................................................................10

  1.2. Kiaulių šeimos gyvūnų kaulų palyginimas............................................................11

  1.2.1. Kiaul÷s ir šerno skeletų palyginimas......................................................11

  1.2.2. Kiaulių šeimos gyvūnų kaukolių palyginimas .......................................12

  1.3. Kiaulių šeimos žinduolių plaštakos anatominiai ypatumai ...................................14

  1.4. Kiaulių šeimos žinduolių p÷dos anatominiai ypatumai.........................................15

  1.5. Vamzdinio kaulo makroskopin÷ ir mikroskopin÷ struktūra ..................................16

  1.5.1. Kaulinio audinio ląstel÷s ........................................................................16

  1.5.2. Kaulinio audinio tarpląstelin÷ medžiaga ................................................17

  1.5.3. Kaulinio audinio rūšys............................................................................17

  1.5.4. Osteono sandara......................................................................................18

  2. TYRIMŲ METODIKA IR ORGANIZAVIMAS ......................................................20

  2.1. Kaulų osteometrija................................................................................................20

  2.2. Kaulo pjūvių gamyba............................................................................................22

  2.2.1. Kaulo pjūvių dažymas ............................................................................22

  2.3. Statistinių duomenų apdorojimas .........................................................................23

  3. TYRIMŲ REZULTATAI ............................................................................................24

  3.1. Šernakiaulių, Lietuvos baltųjų kiaulių ir šernų III, IV plaštakos ir p÷dos kaulų

  statistin÷ duomenų analiz÷..................................................................................................25

  3.2. Lietuvos baltųjų kiaulių, šernų ir šernakiaulių kaulų skerspjūvių

  mikrostruktūros palyginimas ..............................................................................................35

  4. REZULTATŲ APTARIMAS .....................................................................................37

  IŠVADOS ..........................................................................................................................39

  PADöKA ...........................................................................................................................40

  LITERATŪRA .................................................................................................................41

  PRIEDAI ...........................................................................................................................44

 • 4

  SANTRUMPOS LB – Lietuvos baltosios kiaul÷s;

  GL – didžiausias kaulo ilgis;

  Bp – didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis;

  B – diafiz÷s vidurio plotis;

  Bd – didžiausias distalin÷s epifiz÷s plotis;

  LeP – kaulo ilgis be plantarinio paviršiaus;

 • 5

  SUMMARY

  Species and gender influence on macroscopic and microscopic bone

  structures in mammals

  The aim of this study was to measure third and fourth metacarpal and metatarsal bones of

  females, males and castrates of wild boar - Lithuanian White pig (the hybrid) and to estimate the

  applicability of osteometrical method to establish the sex and age of these hybrids. Also to compare

  hybrid osteometrical findings with the results of Lithuanian White pigs and wild boars those were

  obtained from other investigations (1, 2).

  Methods: a sample of 12 hybrids (wild boar mixed with Lithuanian pig): 3 females, 5 males

  and 4 castrates of known age and sex were examined. Measurements of third and fourth metacarpal

  and metatarsal bones were taken in millimeters (0,1 mm absolute accuracy), according to technique

  described by von den Driesch (1976). The osteometrical findings were compared with the results of

  Lithuanian White pigs, wild boars obtained by other researchers.

  Results: the findings showed, that to identify gender of hybrids (Lithuanian White pigs mixed

  with wild boars) by measurements of bones is complicated, since many results weren‘t statistically

  significant (p ≥ 0,05), except the breadth in the middle of the diaphysis of the third metacarpal is the

  best measurement separated the gender of hybrids – the results were statistically significant (p ≤

  0,05).

 • 6

  ĮVADAS

  Gyvūnų kaulai yra tiesioginis informacijos šaltinis apie visais laikotarpiais žmonių augintus

  gyvulius. Vakarų pasaulyje gyvūnų kaulais prad÷ta dom÷tis apie 1700 – uosius metus.

  Makroskopin÷ kaulų analiz÷ suteikia informacijos, kokie gyvuliai ir kokiu tikslu auginti, kokio ūgio

  jie buvo, kokio amžiaus, lyties, kaip ir kada skersti ar net kokiai veislei priklaus÷ (19).

  Pirmosios lyginamosios osteologijos publikacijos pasirod÷ XIX a. antroje pus÷je. Anglijos ir

  Amerikos mokslininkai osteologinius tyrimus atlieka iš antropologin÷s, socialin÷s perspektyvos, o

  Centrin÷je ir Rytų Europoje tyrimai paprastai apsiriboja kaulų analize – nustatoma gyvūnų rūšis,

  biologin÷ charakteristika (19).

  Plaštakos (os metacarpale) ir p÷dos (os metatarsale) kaulai yra dažniausiai archeologinių

  tyrin÷jimų metu randami sveikieji ilgieji kaulai. Jie gali suteikti išsamios informacijos apie gyvulių

  lytį (18).

  Skeleto kaulų osteometrinis metodas taikomas teismo medicinoje, zooarcheologijoje,

  identifikuojant individo rūšį, lytį ir amžių. Šis metodas yra plačiai taikomas taip pat ir žmogaus

  lyčiai ir amžiui nustatyti (20, 3). Tačiau gyvūnų rūšių lytinio dimorfizmo tyrimuose osteometrija

  turi didžiulį, iki šiol neišmatuotą potencialą (22). Tik nedaugelis mokslininkų kaulų osteometriją

  taik÷ gyvūnų, tokių kaip stumbrų (21), galvijų (5), avių (6), šiaur÷s elnių (22) ir kitų rūšių lyčiai ir

  amžiui nustatyti.

  Temos aktualumas: iš esm÷s n÷ra duomenų, kad osteometriniu metodu, išskyrus

  kraniometrinį (8) būtų tirti kiaulių šeimos individų, t.y. šernakiaulių tretieji ir ketvirtieji plaštakos ir

  p÷dos kaulai, nustatant jų lytį ir amžių.

  Darbo tikslas: įvertinti rūšies ir lyties įtaką žinduolių kaulų makroskopin÷ms ir

  mikroskopin÷ms struktūroms.

  Darbo uždaviniai:

  1. Atlikti šernakiaulių trečiųjų ir ketvirtųjų plaštakos ir p÷dos kaulų osteometrinį tyrimą

  ir įvertinti, kokią įtaką turi kaulo makroskopin÷ms struktūroms gyvulio rūšis ir lytis.

  2. Atlikti kaulinio audinio histologinį tyrimą ir įvertinti rūšies ir lyties įtaką Lietuvos

  baltųjų kiaulių, šernų ir šernakiaulių kaulų mikroskopin÷ms struktūroms.

 • 7

  1. LITERATŪROS APŽVALGA

  1.1. Kiaulių šeimos biologija

  1.1.1. Šerno biologija

  Nustatyta, kad laukin÷s kiaul÷s prijaukintos 4900 – 4000 m. pr. m. e. Jų prot÷viai yra Azijos

  (Sus scrofa vitatus) ir Europos šernas (Sus srofa ferrus). Šie du laukinių kiaulių tipai skiriasi vienas

  nuo kito. Azijos laukin÷s kiaul÷s yra smulkios, ankščiau subręsta ir greičiau tunka negu

  europietiškos. Suaugusios sveria 100 – 150 kg. Azijos šernas yra daugelio kiaulių veislių, išvestų

  šiame žemyne, prot÷vis (23, 10). Jis paplitęs Kinijoje, Indonezijoje, Mongolijoje ir kt. Azijos šernas

  yra daugelio Azijos naminių kiaulių prot÷vis, kurios tur÷jo įtakos kai kurioms Europos kultūrin÷ms

  veisl÷ms (10).

  1 pav. Kiaulių prot÷vis – Europos šernas (44)

  Europos šernas yra dviejų stambiausių Europos naminių kiaulių grupių – ilgaausių ir

  trumpaausių – prot÷vis. Šis šernas stambus ir gana aukštas – aukštis ties ketera – iki 1 m, sveria 150

  – 200 kg (kartais net iki 300 kg). Tuose kraštuose, kur randa mažiau pašaro, Europos šernai būna

  mažesni (10).

 • 8

  Tautoms keliantis iš Azijos į Europą, azijietiškos kiaul÷s kryžmintos su europietiškomis. Be

  to, ilgą laiką kiaul÷s iš Azijos į Europą buvo įvežamos sąmoningai norint pagerinti vietines kiaules.

  Taigi dauguma Europos kiaulių veislių yra maišyto kraujo ir turi bendrus prot÷vius (23).

  Taigi iš pradžių šernai gyvenę

  Europoje, Azijoje, taip pat ir Šiaur÷s

  Afrikoje, v÷liau indukuoti Australijoje,

  Amerikoje ir pietų Afrikoje. Europos

  šernas ir dabar veisiasi Pietų ir Centrin÷s

  Europos, Rusijos, Baltarusijos ir Lietuvos

  miškuose. Yra 26 – 28 šernų porūšiai.

  Lietuvoje sutinkamas Vidurio Europos

  šernų porūšis (Sus scrofa scrofa) (29, 13).

  2 pav. Vidurio Europos šernų porūšio šernai (24) Šernas – tai kiaulių šeimos žinduolis,

  priklausantis porakanopių (Artiodactyla) būriui. Šernų kūnas iš šonų plokščias, apaugęs juosvais

  šeriais, po kuriais rudi, švelnūs vilnaplaukiai, kurie būna ypač tankūs žiemą. Šeriai šiurkštūs.

  3 pav. Vidurio Europos šerno priekin÷s 4 pav. Vidurio Europos šerno konstitucija (35)

  kūno dalies išorin÷ išvaizda (39)

  Šernų priekin÷ kūno dalis masyvi ir geriau išsivysčiusi nei vidurin÷ ir užpakalin÷ kūno dalys

  (25, 10). Šernų liemuo ilgas, gilus, iš šonų suspaustas, kryžius neplatus, nuolaidus, uodega ilga su

  šerių šluostele. Šernų svoris vidutiniškai siekia 135 kg (109 – 160 kg), bet būna ir iki 350 kg. (27).

 • 9

  Šerno galva didel÷, kūgio formos, ilga, siaura, priekyje baigiasi nusmail÷jusia knysle. Galvos

  užpakalin÷ dalis su stipriais raumenimis. Snukio profilio linija tiesi. Ausys nedidel÷s, stačios. Akys

  mažos ir giliai įdubusios (25, 10).

  5 pav. Vidurio Europos šerno snukio išorin÷ išvaizda (32)

  1.1.2. Lietuvos baltųjų kiaulių biologija.

  Po pirmojo pasaulinio karo Lietuvos vietinių kiaulių veisl÷ buvo gerinama su didžiųjų ir

  vidurinių baltųjų, edelšveinų, berkšyrų ir vietinių danų kiaulių veisl÷mis ir tai dav÷ pradžią Lietuvos

  baltųjų kiaulių (LB) veisl÷s formavimuisi, kuri patvirtinta tik daug v÷liau 1967 m. balandžio 29 d.

  6 pav. Lietuvos baltoji kiaul÷ (34)

  LB veisl÷s išvedimui didžiausios įtakos tur÷jo didžiosios baltosios kiaul÷s (jorkšyrai) (12).

  Lietuvos baltosios kiaul÷s yra gerai išsivysčiusios. Kuiliai vidutiniškai sveria 320 kg, kūno ilgis

  siekia 175 – 180 cm, paršaved÷s atitinkamai sveria 250 kg, jų kūno ilgis siekia – 160 – 165 cm.

 • 10

  Skirtingai nei šernų, kiaulių oda balta, galva vidutinio dydžio, liemuo ilgas, lengvai lenkto profilio,

  ausys vidutinio dydžio, palinkusios į priekį ir į šalis, kaklas vidutinio ilgio, nugara ilga, plati,

  vidutinio pločio, krūtin÷ plati ir gili (10, 15).

  Lietuvos baltųjų kiaulių veisl÷s struktūrą sudaro trys tipai:

  1. Grynaveisl÷s Lietuvos baltosios kiaul÷s;

  2. Lietuvos baltųjų veisl÷s m÷sinis tipas (LM - M1);

  3. Lietuvos baltųjų veisl÷s bekoninis tipas (LB - B1) (15).

  1.1.3. Šernakiaulių biologija

  Šernakiaul÷ yra šerno ir kiaul÷s hibridas, kitaip dar vadinamas ateities kiaule (29). Žmogui

  prijaukinus laukines kiaules (šernus), pasikeit÷ natūralios jų gyvenimo sąlygos, pakito jų medžiagų

  apykaita, suplon÷jo kaulai, pasikeit÷ odos ir šerių spalva (13).

  7 pav. Šernakiaul÷ (6)

  Kadangi laukiniai šernai yra kiaulių prot÷viai, jie gali kryžmintis tarpusavyje ir atvesti

  gausių palikuonių (13). Daugelyje užsienio šalių, tokių kaip Ispanija, Suomija, Italija, Didžioji

  Britanija yra populiaru kryžminti šernus su kiaul÷mis, nes tokių hibridų m÷sa yra nepalyginamai

  geresn÷ ir skanesn÷ nei kiauliena. Taip pat teigiama, kak pagrindinis tikslas d÷l ko kitose šalyse

  kryžminamos kiaul÷s ir šernai, tai yra šernų populiacijos atkūrimas (29).

  Lietuvoje toks šernų su kiaul÷mis kryžminimas pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus yra

  uždraustas. Pagal Laukin÷s gyvūnijos įstatymą kryžminti laukinius gyvūnus yra leidžiama tik

  Aplinkos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Laukinių gyvūnų kryžminimas gali būti atliekamas

  tik mokslo institucijoje. Lietuvoje tokį leidimą turi Lietuvos veterinarijos akademijos

  Gyvulininkyst÷s institutas. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkyst÷s institute pirmieji

  kiaulių ir šernų hibridai dienos šviesą išvydo 2006 metais (29).

 • 11

  1.2. Kiaulių šeimos gyvūnų kaulų palyginimas

  1.2.1. Kiaul÷s ir šerno skeletų palyginimas

  8 pav. Kiaul÷s skeletas (41)

  9 pav. Šerno skeletas (36)

 • 12

  1.2.2. Kiaulių šeimos gyvūnų kaukolių palyginimas

  Šerno kaukol÷ masyvi. Labai gerai išsivystę veido ir nosies kaulai, o prasčiau kaktos ir

  viršugalvio kaulai. Jiems būdingos labai stambios tribriaun÷s viršutin÷s ir apatin÷s iltys. Šernų

  patelių iltys yra menkesn÷s (25, 10).

  10 pav. Šerno kaukol÷s 11 pav. Šerno kaukol÷s

  ventralinis vaizdas (31) dorsolateralinis vaizdas (31)

  Kiaulių galva vidutinio dydžio, lengvai lenkto profilio. Geriau išsivystę kaktos ir viršugalvio

  kaulai nei veido ir nosies. Kiaulių iltys lyginant su šernais yra silpnai išsivysčiusios (10).

  12 pav. Kiaul÷s kaukol÷s 13 pav. Kaukol÷s ventralinis vaizdas (42)

  lateralinis vaizdas (42)

 • 13

  Šernakiaulių kaukol÷ yra siauresn÷ ir ilgesn÷ nei kiaulių. Lyginant su kiaul÷mis šernakiaulių

  iltys yra išsivystę geriau.

  14 pav. Šernakiaul÷s kaukol÷s

  lateralinis vaizdas (43)

  15 pav. Šernakiaul÷s kaukol÷s

  ventralinis vaizdas (43)

  Mokslininkai, tyrin÷dami įvairių naminių kiaulių veislių kaukolių formas, pasteb÷jo, kad jos

  gali būti suskirstytos į dvi grupes:

  • Turinčias ilgą ir siaurą kaukolę su tiesiu profiliu ir lygiagret÷mis krūminių dantų

  eil÷mis. Tokios kiaul÷s, turinčios tokias kaukol÷s formas manoma, kad gali būti kilusios iš Europos

  šerno.

  • Kiaul÷s, turinčios plačią, trumpą ir aukštą kaukolę, su nosies kaulų pakilimu

  į viršų (riestanos÷s) ir nelygiagret÷mis krūminių dantų eil÷mis. Šių kiaulių kaukol÷s forma rodo,

  kad jos yra kilusios iš Azijos šernų.

  Mokslininkams tyrin÷jant įvairių Europos kiaulių veislių kaukoles, pavyko nustatyti

  neabejotiną kiaulių giminingumą tiek Europos, tiek ir Azijos šernams (10).

 • 1.3. Kiaulių šeimos žinduolių plaštakos anatominiai ypatumai

  Plaštaka ( lot. metacarpus) sudaryta iš 4 kaulų, kurie skaičiuojami iš medialinio į lateralinį

  kraštą tokia eil÷s tvarka:

  1. antrasis plaštakos kaulas ( lot. os metacarpale

  secundum), ( MC 2);

  2. trečiasis plaštakos kaulas ( lot. os metacarpale

  tertium), (MC 3);

  3. ketvirtasis plaštakos kaulas (lot. os metacarpale

  quartum), (MC 4);

  4. penktasis plaštakos kaulas (lot. os metacarpale

  quintum), (MC 5);

  Kiaulių šeimos žinduoliai neturi pirmo plaštakos

  kaulo (os metacarpale primum). Viduriniai plaštakos kaulai,

  t.y. 3 ir 4 išsivystę geriausiai, o 2 ir 5 yra trumpesni ir

  išsivystę silpniau.

  Plaštakos kaulai jungiasi tarpusavyje sąnariniais

  paviršiais, tik proksimaliniame plaštakos gale, o distaliniai

  plaštakos kaulų galai yra laisvi ir susineria su pirmaisiais

  pirštų pirštakauliais (P 1) (16).

  16 pav. Kiaul÷s plaštakos

  anatominiai ypatumai (26)

 • 15

  1.4. Kiaulių šeimos žinduolių p÷dos anatominiai ypatumai

  17 pav. Kiaul÷s p÷dos anatominiai ypatumai (33)

  P÷da (lot. metatarsus) kaip ir plaštaka yra sudaryta iš 4 p÷dos kaulų kurie skaičiuojami iš

  medialinio į lateralinį kraštą tokia eil÷s tvarka:

  1. antras p÷dos kaulas ( lot. os metatarsale secundum), (MT 2);

  2. trečias p÷dos kaulas ( lot. os metatarsale tertium), (MT 3);

  3. ketvirtas p÷dos kaulas ( lot. os metatarsale quartum), (MT 4);

  4. penktas p÷dos kaulas ( lot. os metatarsale quintum), (MT 5);

  Kiaulių šeimos žinduoliai neturi pirmo p÷dos kaulo ( lot. os metatarsale primum)

  Distaliniai p÷dos kaulų galai susineria su pirmaisiais p÷dos pirštų pirštakauliais (P1), (16).

 • 16

  1.5. Vamzdinio kaulo makroskopin÷ ir mikroskopin÷ struktūra

  Kaulą sudaro: kaulinis audinys, antkaulis, sąnarin÷ kremzl÷, tankioji ir akytoji medžiaga,

  vidinis antkaulis ir kaulų čiulpai.

  18 pav. Vamzdinio kaulo struktūros schema (28)

  Kaulinis audinys – tai jungiamojo audinio forma, kurią sudaro kaulin÷s ląstel÷s ir

  mineralizuota tarpląstelin÷ medžiaga (38, 17).

  Kaulinį audinį iš išor÷s dengia antkaulis, sudarytas iš netaisyklingojo glaudaus kolageninio

  jungiamojo audinio, o iš vidaus vidinis antkaulis – endostas, kurį sudaro purusis kolageninis

  jungiamasis audinys (38).

  1.5.1. Kaulinio audinio ląstel÷s

  Kaulinio audinio ląstel÷s yra osteoblastocitai, osteocitai ir oateoklastocitai (45).

  Osteoblastocitai gali būti plokštieji ir stulpiškieji. Osteoblastocitai gamina kaulinio audinio

  tarpląstelin÷s medžiagos organinius komponentus (pagrinde kolagenines skaidulas), taip pat

 • 17

  sintetina ir išskiria šarminę fosfatazę, kuri reikalinga tarpląstelin÷s medžiagos mineralizacijai,

  dalyvauja kaulo formavimosi, persitvarkymo ir regeneracijos procesuose. Tai jauna osteocitų forma,

  kuri vienu sluoksniu besiformuojančiame kaule padengia išorinį ir vidinį kaulo paviršių, iškloja

  kaulų čiulpų ir akytosios medžiagos ertmes.

  Osteocitai tai iš osteoblastocitų susiformavusios, gulinčios kaulin÷se ertm÷se, apsuptos

  kalcifikuota tarpląsteline medžiaga, negalinčios daugintis su ilgomis citoplazmin÷mis ataugomis

  suplokšt÷jusios ląstel÷s išskiriančios kaulinio audinio pagrindinę medžiagą.

  Osteoklastocitai – tai stambios daugiabranduol÷s ląstel÷s gebančios ardyti kaulą ir

  sukalk÷jusią kremzlę išskirdamos H jonus, kolagenazę ir kitus hidrolizinius fermentus (40).

  1.5.2. Kaulinio audinio tarpląstelin÷ medžiaga

  Tarpląstelinę medžiagą sudaro pagrindin÷ medžiaga ir kolagenin÷s skaidulos, kurios išsid÷sto

  skirtingai priklausomai nuo kaulinio audinio rūšies.

  1.5.3. Kaulinio audinio rūšys:

  • Tinklinis skaidulinis kaulinis audinys;

  • Plokštelinis kaulinis audinys;

  Tinklinis skaidulinis kaulinis audinys – tai pirminis, nesubrendęs kaulinis audinys v÷liau

  pakeičiamas plokšteliniu kauliniu audiniu. Suaugusio gyvūno organizme jis lieka tik fascijų,

  sausgyslių, raiščių prisitvirtinimo prie kaulų vietose, šalia kaukol÷s kaulų siūlių, žandikaulių

  alveol÷se, vidin÷s ausies kauliniame labirinte (38).

  Plokštelinį kaulinį audinį sudaro kaulin÷s plokštel÷s sudarytos iš kolageninių skaidulų pluoštų

  susietų su pagrindine medžiaga (17). Kaulinių plokštelių pagrindin÷je medžiagoje osteocitų įdubose

  yra išsid÷stę osteocitai. Šios diferencijuotos kaulinio audinio ląstel÷s tarpląstelin÷je medžiagoje

  viena su kita jungiasi sąaugin÷mis ir jungiamosiomis d÷m÷mis, per kurias vyksta jonų bei smulkių

  molekulių apykaita (17).

 • 18

  1.5.4. Osteono sandara

  Osteocitai ir tarpląstelin÷ medžiaga sudaro cilindrines ir plokščias kaulines plokšteles.

  Keliolika cilindrinių kaulinių plokštelių išsid÷sto koncentriškai did÷damos apie jų centre esantį

  centrinį kanalą ir taip sudaro kaulo struktūrinį vienetą – osteoną. Kiekvieną plokštelę sudaro

  lygiagrečiai išsid÷sčiusios kolagenin÷s skaidulos ir kalcifikuota pagrindin÷ medžiaga. Gretimų

  skaidulų kryptis skirtinga ir sudaro beveik statų kampą viena kitos atžvilgiu. Tai suteikia kaului

  tvirtumo (40, 17).

  19 pav. Osteono struktūros schema (30)

  Osteono centriniu kanalu eina kraujagysl÷s ir nervai (40).

  Centriniai kanalai statmenais kanalais jungiasi su antkauliu kaulo išor÷je ir vidiniu antkauliu

  išklojančiu kaulo tuštumas. Osteonai suteikia atsparumą gniuždymui.

  Kaulin÷se plokštel÷se kolageninių skaidulų kryptis yra nevienoda. Kaulo skerspjūvyje tos

  plokštel÷s, kuriose skaidulų pluošteliai yra lygiagretūs su išilgine kaulo ašimi, d÷l skersai perpjautų

  skaidulų pluoštelių atrodys taškuotos. Kaulin÷s plokštel÷s, kuriose skaidulos yra spirališkos pagal

  kaulo išilginę ašį, d÷l išilgai ar įstrižai perpjautų skaidulų atrodys ruožuotos.

 • 19

  Kiekvieną osteoną gaubia ir nuo gretimų osteonų bei intersticinių plokštelių skiria mažai

  kolageninių skaidulų turinti cementin÷ linija (22)

  20 pav. Vamzdinio kaulo skerspjūvio mikrostruktūra (46)

  1 – osteonas; 2 – centrinis kanalas su kraujagysl÷mis; 3 – cementin÷ linija; 4 – intersticinių

  plokštelių sistema; 5 – kaulin÷ plokštel÷; 6 – kauliniai kanal÷liai; 7 – kaulo įduba

 • 20

  2. TYRIMŲ METODIKA IR ORGANIZAVIMAS

  2.1. Kaulų osteometrija

  Darbas atliktas 2011 – 2013 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos

  akademijos Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

  Buvo išmatuoti devyniasdešimt šeši, dvylikos Lietuvos baltųjų kiaulių kryžmintų su šernais

  tretieji ir ketvirtieji plaštakos ir p÷dos kaulai ir atlikta šių kaulų osteometrin÷ analiz÷, norint įvertinti

  šio tyrimo metodo galimybę šių hibridų lyčiai nustatyti. Kaulai buvo matuojami pagal von den

  Driesch (1976) metodiką, naudojant 0,1 mm tikslumo slankmatį (Žr.10 priedą).

  Naudojant šią metodiką buvo matuojamas:

  • didžiausias kaulo ilgis (GL), (23 pav.);

  • kaulo ilgis be plantarinio paviršiaus (LeP, tik p÷dai), (23 pav.);

  • didžiausias kaulo proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp), (21, 22 pav.);

  • kaulo diafiz÷s vidurio plotis (B), (23 pav.);

  • didžiausias kaulo distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd), (23 pav.).

  21 pav. Plaštakos III ir IV kaulų matavimo taškai, proksimalinis vaizdas (vaizdas iš viršaus)

  (7).

 • 21

  22 pav. P÷dos (sl÷snos) III ir IV kaulų matavimo taškai, proksimalinis vaizdas (vaizdas iš

  viršaus), (7).

  23 pav. P÷dos IV kaulo matavimo taškai, dorsalinis vaizdas (vaizdas iš priekio), (7).

 • 22

  2.2. Kaulo pjūvių gamyba

  Prieš kaulinio audinio dažymą pjūkleliu buvo išpjautos 3 – 5 mm. storio trys skersin÷s

  kaulinių plokštelių išpjovos iš III plaštakos kaulo diafiz÷s vidurio. Išpjautos kaulinių plokštelių

  išpjovos buvo veriamos ant baltų medvilninių siūlų ir kabinamos dekalcinuojančiame Richmano

  tirpale santykiu 10:1, kad skystis prieidamas iš visų pusių, tolygiai jas dekalcinuotų.

  Dekalcinavimas truko 3 dienas. Dekalcinuojant naudotos organin÷s rūgštys, nes jos mažiau

  pažeidžia kaulo mikrostruktūrą, negu neorganin÷s rūgštys.

  Po dekalcinavimo, kad kaulinis audinys neišbrinktų, kaulin÷s plokštel÷s buvo laikomos 12

  val. 5% kalio-aliuminio alūno tirpale, o v÷liau 24 val. plaunamos tekančiame vandentiekio

  vandenyje.

  Vandens pašalinimui buvo atlikta kaulinių plokštelių išpjovų dehidratacija. Kaulin÷s

  plokštel÷s buvo merkiamos į 70%, 80%, 96%, 100% spiritą laikant po vieną valandą kiekviename

  spirite.

  Išimtos iš 100℅ spirito kaulinių plokštelių išpjovos 0,5 val. buvo laikomos 100% spirito ir

  chloroformo 1:1 mišinyje. Tuomet 45 min. buvo laikomos chloroformo ir chloroformo - parafino

  (1:1) mišinyje, kambario temperatūroje.

  Iš÷mus iš chloroformo ir chloroformo – parafino mišinio buvo atliktas infiltravimas parafinu

  560 C termostate, I ir II parafino porcijose. I-je buvo laikoma 1 val., II-oje – 2 val.

  Užlietos parafinu, kaulinių plokštelių išpjovos buvo pjaustomos rotaciniu mikrotomu 1510

  Leitz Wetzlar 10 µm storio pjūviais. Parafinu sustandinti audiniai šiek tiek susitraukia, tod÷l prieš

  dažymą parafinas pašalinamas iš audinio ant objektinių stiklelių priklijuotus pjūvius merkiant į

  ksilolą.

  Iš ksilolo kaulinių plokštelių išpjovos buvo merkiamos į 100%, 96%, 70% spiritus, kad būtų

  nuskaidrintos (7).

  2.2.1. Kaulo pjūvių dažymas

  Prieš dažymą kaulinių plokštelių išpjovos perplautos distiliuotame vandenyje.

  Kaulinių plokštelių išpjovų dažymas buvo atliekamas remiantis Šmorlio metodika.

  Dažymo eiga pagal Šmorlį (14).

  1. Dažoma 5 – 20 min. tionino tirpale.

  2. Praplaunama vandeniu. Jei pjūviai persidažo, blukinama 70% spirite su 1-2 lašais

  druskos rūgšties.

 • 23

  3. Perkeliama į fosfomolibdeno rūgšties tirpalą kelioms sekund÷ms, kol pjūviai nusidažo

  tamsiai violetine spalva.

  4. Plaunama vandeniu.

  5. Praplaunama 70, 96 bei 100% spirituose.

  6. Skaidrinama ksilole kelias minutes. V÷liau užd÷jus lašą Kanados balzamo uždengiama

  dengiamuoju stikleliu ir mikroskopuojama „Olimpus CX 31“ mikroskopu naudojant x4, x10, x40

  objektyvus bei x10 okuliarą ir fotografuojami „Olimpus Digital camera CAMEDIA C-3040ZOOM“

  naudojant adapterį „Olympus C2000Z – ADP“.

  2.3. Statistinis duomenų apdorojimas

  Pagal gautus kaulų matavimų rezultatus buvo apskaičiuota: didžiausia (Max) ir mažiausia

  (Min) reikšm÷s, aritmetinis vidurkis, standartin÷ derivacija (SD), patikimumo įvertinimas ir gauti

  rezultatai apdoroti naudojant „Microsoft Exel“ statistinę programą.

 • 24

  3. TYRIMŲ REZULTATAI

  Iš viso buvo išmatuoti devyniasdešimt šeši, dvylikos šernakiaulių tretieji ir ketvirtieji

  plaštakos ir p÷dos kaulai, priklausę 4 meit÷liams, 5 patinams ir 3 patel÷ms.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Tirtų šernakiaulių skaičius pagal lytį

  šernakiaulių skaičius 3 5 4

  Patel÷s Patinai Meit÷liai

  24 pav. Tirti individai

  Išmatavus, šių kaulų didžiausią kaulų ilgį (GL), kaulų ilgį be plantarinio paviršiaus (LeP, tik

  p÷dai), didžiausią kaulo proksimalin÷s epifiz÷s plotį (Bp), kaulo diafiz÷s vidurio plotį (B) ir

  didžiausią kaulo distalin÷s epifiz÷s plotį (Bd), iš gautų matmenų buvo atlikta statistin÷ duomenų

  analiz÷.

 • 25

  88,7

  27,3

  28,7

  33

  95

  34

  30,2

  29,2

  86,5

  31,8

  29

  26,5

  GL

  Bp

  B

  Bd

  Pla

  šta

  ko

  s k

  au

  lų m

  atm

  enys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  3.1. Šernakiaulių, Lietuvos baltųjų kiaulių, šernų III, IV plaštakos ir

  p÷dos kaulų statistin÷ duomenų analiz÷

  25 pav. Šernakiaulių dešin÷s kojos, III plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm

  (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Pagal pateiktus duomenis matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didžiausias patinų

  (95,0 mm), o patelių GL yra didesnis nei meit÷lių, nes patelių jis siekia 88,7 mm, o tuo tarpu

  meit÷lių yra 2,2 mm mažesnis (86,5 mm). Didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra taip

  pat didžiausias patinų (34,0 mm). Patelių Bp yra mažiausias lyginant su patinais ir meit÷liais.

  Diafiz÷s vidurio plotis (B) yra didžiausias patinų (30,2 mm), o mažiausias patelių (28,7 mm).

  Didžiausias distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd) yra didžiausias patelių (33,0 mm), o mažiausias meit÷lių

  (26,5 mm), (25 pav.).

 • 26

  93

  29

  26,6

  26,3

  90,2

  29

  27

  28,8

  83

  28

  23,8

  32,8

  GL

  Bp

  B

  Bd

  Pla

  šta

  ko

  s k

  au

  lų m

  atm

  enys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  26 pav. Šernakiaulių dešin÷s kojos, IV plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Diagramoje matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didžiausias patelių (93,0 mm), o

  meit÷lių GL yra 10 mm mažesnis (83,0 mm). Patinų GL yra 2,8 mm mažesnis nei patelių, bet 7,2

  mm didesnis nei meit÷lių. Didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra mažiausias meit÷lių

  (28,0 mm), o patinų ir patelių Bp yra 1 mm didesnis (29,0 mm). Diafiz÷s vidurio plotis (B) yra

  didesnis patinų (27,0 mm), nei patelių (26,6 mm), o mažiausias meit÷lių (23,8 mm). Didžiausias

  distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd) yra didžiausias meit÷lių (32,8 mm), o patinų 2,5 mm didesnis nei

  patelių. Mažiausias Bd yra patelių (26,3 mm), (26 pav.).

  88

  30,3

  24,3

  30,7

  92,8

  26

  24,2

  30

  82,5

  32

  19,3

  27

  GL

  Bp

  B

  Bd

  Pla

  šta

  ko

  s k

  au

  lų m

  atm

  enys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  27 pav. Šernakiaulių kair÷s kojos, III plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Pagal pateiktus duomenis matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didžiausias patinų

  (92,8 mm). Patelių GL yra 4,8 mm mažesnis nei patinų. Meit÷lių GL yra mažiausias (82,5 mm).

  Didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra didesnis patelių nei patinų. Didžiausias Bp yra

 • 27

  meit÷lių (32,0 mm). Diafiz÷s vidurio plotis (B) yra didžiausias patelių (24,3 mm), o mažiausias

  meit÷lių (19,3 mm). Didžiausias distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd) yra didesnis patelių nei patinų, o

  mažiausias meit÷lių (27,0 mm), (27 pav.).

  94,3

  29,6

  28,3

  23,6

  85,4

  31,2

  23,2

  28,6

  83,3

  28,3

  25,8

  30,8

  GL

  Bp

  B

  BdP

  lašt

  ak

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  28 pav. Šernakiaulių kair÷s kojos, IV plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Diagramoje matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didžiausias patelių (94,3 mm), o

  mažiausias meit÷lių (83,3 mm). Patinų GL 8,9 mm mažesnis nei patelių. Didžiausias proksimalin÷s

  epifiz÷s plotis (Bp) yra didesnis patinų (31,2 mm), nei patelių (29,6 mm), o mažiausias meit÷lių

  (28,3 mm). Diafiz÷s vidurio plotis (B) yra mažiausias patinų (23,2 mm), o didžiausias patelių (28,3

  mm). Meit÷lių B yra didesnis nei patinų, bet mažesnis už patelių. Didžiausias distalin÷s epifiz÷s

  plotis (Bd) yra didžiausias meit÷lių (30,8 mm), patelių yra mažesnis nei patinų (23,6 mm.), (28

  pav.).

 • 28

  97,2

  25,4

  28,8

  95,3

  94

  30,3

  25,3

  25,6

  93,2

  29,8

  95

  96

  32

  25

  27,8

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  29 pav. Šernakiaulių dešin÷s kojos, III p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm

  (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Pagal pateiktus duomenis matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra nežymiai didesnis

  patelių nei meit÷lių. Patelių jis siekia 95,3 mm, o meit÷lių – 95,0 mm. GL mažiausias yra patinų

  (93,2 mm). Kaulo ilgis be planetarinio paviršiaus (LeP) yra didesnis patinų nei patelių. Patinų jis

  siekia 97,2 mm, o patelių 94,0 mm. Patelių LeP yra 2 mm mažesnis nei meit÷lių. Didžiausias

  proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra didžiausias meit÷lių (32,0 mm). Diafiz÷s vidurio plotis (B)

  yra didžiausias patinų (25,4 mm). Didžiausias distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd) yra patinų (28,8 mm).

  Patelių Bd yra mažesnis už meit÷lių (29 pav.).

  109,3

  100,6

  27,6

  32

  29,6

  104,8

  102,6

  31,6

  28,2

  27,4

  99

  96

  32,4

  25

  33,3

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  30 pav. Šernakiaulių dešin÷s kojos, IV p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Diagramoje matome, kas didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didžiausias patelių (109,3 mm).

  Patinų GL yra didesnis nei meit÷lių. Patinų jis siekia 104,8 mm, o meit÷lių – 99,0 mm. Kaulo ilgis

 • 29

  97,8

  31

  29,4

  97

  97,6

  29,6

  26

  26,3

  94,2

  28,6

  90

  91,8

  31,5

  27,5

  29,5

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷lis

  Patinas

  Patel÷

  be plantarinio paviršiaus (LeP) yra didesnis patinų (102,6 mm), nei patelių (100,6 mm). Mažiausias

  LeP yra meit÷lių (96,0 mm). Didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra didžiausias meit÷lių

  (32,4 mm), o mažiausias patelių (27,6 mm). Diafiz÷s vidurio plotis (B) didžiausias patelių (32,0

  mm), o mažiausias meit÷lių (25,0 mm). Didžiausias distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd) yra didesnis

  patelių nei patinų. Patelių Bd siekia 29,6 mm, o patinų 27,4 mm. Didžiausias Bd yra meit÷lių (33,3

  mm), (30 pav.).

  31 pav. Šernakiaulių kair÷s kojos, III p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Pagal pateiktus duomenis matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didesnis patelių (97,0

  mm), nei patinų (94,2 mm). Mažiausias GL yra meit÷lių (90,0 mm). Kaulo ilgis be plantarinio

  paviršiaus (LeP) yra nežymiai didesnis patinų nei patelių. Patinų jis siekia 97,8 mm, o patelių 97,6

  mm. Mažiausias LeP yra meit÷lių (91,8 mm). Didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra

  didžiausias meit÷lių (31,5 mm). Patinų Bp yra didesnis nei patelių. Diafiz÷s vidurio plotis (B)

  patinų yra didesnis nei patelių, o meit÷lių B yra didesnis nei patelių. Didžiausias distalin÷s epifiz÷s

  plotis (Bd) yra meit÷lių (29,5 mm), mažiausias patelių (26,3 mm), (31 pav.).

 • 30

  107

  101

  31,2

  105,3

  100

  27,3

  29,6

  32,6

  29,8

  33,4

  102,3

  99,8

  29,3

  30

  31,3

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patinai

  Patel÷s

  32 pav. Šernakiaulių kair÷s kojos, IV p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernakiaulių skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Diagramoje matome, kad didžiausias kaulo ilgis (GL) yra didžiausias patinų (107 mm).

  Patelių GL yra didesnis nei meit÷lių. Patelių GL yra 105,3 mm, o meit÷lių 102,3 mm. Kaulo ilgis be

  plantarinio paviršiaus (LeP) yra patinų didesnis nei patelių. Patinų LeP yra 101,0 mm, o patelių

  100,0 mm. Didžiausias proksimalin÷s epifiz÷s plotis (Bp) yra didesnis patinų nei patelių, o meit÷lių

  Bp yra didesnis nei patelių. Diafiz÷s vidurio plotis (B) yra didžiausias meit÷lių (30,0 mm).

  Didžiausias distalin÷s epifiz÷s plotis (Bd) yra patinų didesnis nei patelių, o meit÷lių mažiausias (31,

  3 mm), (32 pav.).

  66,57

  19,84

  14,72

  18,08

  49,14

  14,81

  10,51

  13,77

  GL

  Bp

  B

  Bd

  Pla

  šta

  ko

  s k

  au

  lų m

  atm

  enys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patel÷s

  33 pav. Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos III plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (Lietuvos baltųjų kiaulių skaičius: meit÷liai – 28, patel÷s – 36).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos, III

  plaštakos kaulo matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), didžiausio proksimalin÷s epifiz÷s pločio

 • 31

  74,43

  73,28

  17,48

  14,09

  17,73

  54,6

  54,27

  13,51

  10,38

  13,65

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patel÷s

  (Bp), diafiz÷s vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s epifiz÷s pločio (Bd) visi vidurkiai yra

  didesni patelių nei meit÷lių (33 pav.).

  67,9

  17,46

  13,65

  17,74

  50,06

  13,04

  10,11

  13,51

  GL

  Bp

  B

  BdP

  lašt

  ak

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patel÷s

  34 pav. Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos, IV plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (Lietuvos baltųjų kiaulių skaičius: meit÷liai – 28, patel÷s – 36).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos IV

  plaštakos kaulo matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), didžiausio proksimalin÷s epifiz÷s pločio

  (Bp), diafiz÷s vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s epifiz÷s pločio (Bd) visi vidurkiai yra

  didesni patelių nei meit÷lių (34 pav.).

  35 pav. Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos, III p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm

  (Lietuvos baltųjų kiaulių skaičius: meit÷liai – 28, patel÷s – 36).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad Lietuvos baltųjų kiaulių kair÷s kojos III

  p÷dos kaulo matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), kaulo ilgio be plantarinio paviršiaus (LeP),

 • 32

  didžiausio proksimalin÷s epifiz÷s pločio (Bp), diafiz÷s vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s

  epifiz÷s pločio (Bd) visi vidurkiai yra didesni patelių nei meit÷lių (35 pav.).

  79,88

  76,73

  17,68

  14,2

  18,85

  58,63

  56,8

  14,01

  10,61

  14,21

  GL

  LeP

  Bp

  B

  BdP

  ÷do

  s k

  au

  lų m

  atm

  enys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Meit÷liai

  Patel÷s

  36 pav. Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos, IV p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm (Lietuvos baltųjų kiaulių skaičius: meit÷liai – 28, patel÷s – 36).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad Lietuvos baltųjų kiaulių, kair÷s kojos IV

  p÷dos kaulo matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), kaulo ilgio be plantarinio paviršiaus (LeP),

  didžiausio proksimalin÷s epifiz÷s pločio (Bp), diafiz÷s vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s

  epifiz÷s pločio (Bd) visi vidurkiai yra didesni patelių nei meit÷lių (36 pav.).

  77,97

  20,11

  14,76

  19,31

  77,87

  19,37

  14,66

  18,87

  GL

  Bp

  B

  Bd

  Pla

  šta

  ko

  s k

  au

  lų m

  ats

  enys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Patel÷s

  Patinai

  37 pav. Šernų kair÷s kojos, III plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernų skaičius: patinai – 35, patel÷s – 19).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad šernų kair÷s kojos III plaštakos kaulo

  matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), didžiausio proksimalin÷s epifiz÷s pločio (Bp), diafiz÷s

 • 33

  vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s epifiz÷s pločio (Bd) visi vidurkiai nežymiai yra didesni

  patinų nei patelių (37 pav.).

  80,01

  18

  14,76

  19,31

  79,94

  17,62

  14,66

  18,87

  GL

  Bp

  B

  BdP

  lašt

  ak

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Patel÷s

  Patinai

  38 pav. Šernų kair÷s kojos, IV plaštakos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernų skaičius: patinai – 35, patel÷s – 19).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad šernų kair÷s kojos IV plaštakos kaulo

  matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), didžiausio proksimalin÷s epifiz÷s pločio (Bp), diafiz÷s

  vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s epifiz÷s pločio (Bd) visi vidurkiai nežymiai yra didesni

  patinų nei patelių (38 pav.).

  89,03

  85,25

  16,56

  13,97

  18,99

  87,55

  84,22

  15,94

  13,64

  18,24

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Patel÷s

  Patinai

  39 pav. Šernų kair÷s kojos III p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernų skaičius: patinai – 35, patel÷s – 19).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad šernų kair÷s kojos III p÷dos kaulo

  matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), kaulo ilgio be plantarinio paviršiaus (LeP), didžiausio

  proksimalin÷s epifiz÷s pločio (Bp), diafiz÷s vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s epifiz÷s

  pločio (Bd) visi vidurkiai nežymiai yra didesni patinų nei patelių (39 pav.).

 • 34

  96,02

  91,21

  17,92

  13,77

  19,19

  94,91

  90,24

  17,23

  13,42

  18,61

  GL

  LeP

  Bp

  B

  Bd

  P÷d

  os

  ka

  ulų

  ma

  tmen

  ys

  Kaulo matmenų vidurkiai, mm

  Patel÷s

  Patinai

  40 pav. Šernų kair÷s kojos IV p÷dos kaulo matmenų vidurkiai, mm (šernų skaičius: patinai – 35, patel÷s – 19).

  Pagal pateiktus duomenis diagramoje matome, kad šernų kair÷s kojos IV p÷dos kaulo

  matmenų: didžiausio kaulo ilgio (GL), kaulo ilgio be plantarinio paviršiaus (LeP) didžiausio

  proksimalin÷s epifiz÷s pločio (Bp), diafiz÷s vidurio pločio (B) ir didžiausio distalin÷s epifiz÷s

  pločio (Bd) visi vidurkiai nežymiai yra didesni patinų nei patelių (40 pav.).

 • 35

  3.2. Lietuvos baltųjų kiaulių, šernų ir šernakiaulių kaulų skerspjūvių mikrostruktūros palyginimas

  Kiaul÷s plaštakos kaulo skerspjūvio tankiojoje medžiagoje matomi išsid÷stę osteonai.

  Vizualiai žiūrint osteonai ir jų centriniai kanalai n÷ra dideli ir jų kaulo tankiojoje medžiagoje n÷ra

  daug, daugiau vyrauja intersticinių plokštelių sistema (41 pav.).

  41 pav. Lietuvos Baltosios kiaul÷s III plaštakos kaulo mikrostruktūra, padidinimas x100

  1 – 2 – 4 – osteonai; 3 – centrinis kanalas; 5 – intersticinių plokštelių sistema; 6 – cementin÷ linija.

  Kiekvieną osteoną gaubia ir nuo gretimų osteonų bei intersticinių plokštelių skiria mažai

  kolageninių skaidulų turinti cementin÷ linija. Kiaulių kaulo tankiojoje medžiagoje osteonus

  gaubianti cementin÷ linija n÷ra ryški, tod÷l ir osteonai matomi neryškiai (41 pav.).

  42 pav. Šerno III plaštakos kaulo mikrostruktūra, padidinimas x100

  1 – 2 – 3 – osteonai; 4 – 5 – centriniai kanalai; 6 – 7 – 8 – intersticin÷s plokštel÷s.

 • 36

  Tuo tarpu šerno plaštakos kaulo skerspjūvio tankiojoje medžiagoje matomi ryškūs ir tankiai

  išsid÷stę osteonai. Osteonų centriniai kanalai lyginant su kiaul÷s osteonų centriniais kanalais

  matomi ryškesni ir didesni. Šernų plaštakos kaulo tankiojoje medžiagoje lyginant su kiaul÷s kaulo

  mikrostruktūra intersticinių plokštelių išsid÷sčiusių tarp osteonų yra labai nedaug (42 pav.).

  43 pav. Šernakiaul÷s III plaštakos kaulo mikrostruktūra, padidinimas x100

  1 – 2 – 3 – osteonai; 4 – 5 – 6 – centriniai kanalai; 7 – 8 – 9 – intersticin÷s plokštel÷s; 10 – cementin÷ linija.

  Šių hibridų osteonai ir jų centriniai kanalai turi gana aiškias ribas ir jų skersmuo didesnis už

  šerno ir LB kiaulių centrinių kanalų skersmenį. Šernakiaulių osteonai ir jų centriniai kanalai yra

  šiek tiek didesni, nei šerno. Intersticinių plokštelių, išsid÷sčiusių tarp osteonų, šernakiaulių kaulo

  tankiojoje medžiagoje yra truputį daugiau nei šernų kaulo tankiojoje kaulo medžiagoje, bet daug

  mažiau nei kiaulių kaulo mikrostruktūroje (43 pav.).

 • 37

  4. REZULTATŲ APTARIMAS

  Iki XIX a. vidurio rašytiniai šaltiniai apie žem÷s ūkį, juo labiau – gyvulininkystę, yra skurdūs.

  Daugiausiai vertingos informacijos suteikia archeologinių tyrin÷jimų metu randami gyvulių kaulai.

  Vertingiausių ir išsamiausių žinių suteikia pilni praeityje gyvenusių gyvulių skeletai. Skeleto

  ypatumai gali nusakyti gyvulio tipą, amžių, veislę ir lytį (9, 11). Deja, visų laikotarpių

  archeologin÷je medžiagoje tik pavieniai atvejai suteikia galimybę dirbti su visu skeletu ar didesniąja

  jo dalimi, tod÷l dažniausiai išvadas tenka daryti iš pavienių kaulų ir jų dalių.

  Plaštakos (os metacarpale) ir p÷dos (os metatarsale) kaulai yra dažniausiai archeologinių

  tyrin÷jimų metu randami sveiki ilgieji kaulai (4). Jie gali suteikti išsamios informacijos apie gyvulių

  lytį.

  Atlikus šernakiaulių trečiųjų ir ketvirtųjų plaštakos ir p÷dos kaulų osteometrinius matavimus

  ir pagal gautus rezultatus apskaičiavus statistinį patikimumą (P), buvo nustatyta, kad šernakiaulių

  lytį pagal atliktus kaulų matavimus nustatyti yra sunku, nes beveik visi gauti duomenys yra

  statistiškai nereikšmingi, t.y. p ≥ 0,05, išskyrus plaštakos ir p÷dos kaulų diafiz÷s vidurio plotį (B).

  Tai vienintelis matmuo, kuris geriausiai tiktų hibridų lyčiai nustatyti, nes gauti duomenys yra

  statistiškai reikšmingi t.y. p ≤ 0,05 (Žr. 9 priedą).

  Lyginant šiame darbe gautus rezultatus (Žr. 9 priedą) su Lietuvos baltųjų kiaulių (LB), t.y.

  patelių ir meit÷lių plaštakos ir p÷dos kaulų osteometrine analize (1) buvo taip pat nustatyta, kad LB

  lyties nustatyti neįmanoma, tik plaštakos trečiojo kaulo diafiz÷s vidurio plotis - vienintelis matmuo,

  kurio vidurkis skiriasi statistiškai reikšmingai (p ≤ 0,05).

  Kiti autoriai taip pat teigia, kad daugumos žinduolių lytinis dimorfizmas atsispindi kauluose,

  patinų jie paprastai būna didesni, tačiau d÷l prijaukinimo naminių gyvulių lytinis dimorfizmas

  žymiai sumaž÷jo (20).

  Atlikus šernakiaulių trečiųjų ir ketvirtųjų plaštakos ir p÷dos kaulų statistinę duomenų analizę

  (25 – 32 pav.) pagal išmatuotų kaulų apskaičiuotą matmenų vidurkį (Žr. 1 – 4 priedą) buvo

  nustatyta, kad apie šernakiaulių kaulų dydį galime spręsti tik iš dižiausio kaulo ilgio (GL) matmens

  plaštakai ir kaulo ilgio be plantarinio paviršiaus (LeP) matmens p÷dai, nes kiti matmenys

  sprendžiant apie šių individų kaulų dydį n÷ra informatyvūs (25 – 32 pav.). Tat vertinant

  šernakiaulių (patinų ir patelių) III dešinijį ir kairijį plaštakos kaulus pagal GL matmenį, buvo

  nustatyta, kad patinų kaulai yra nežymiai ilgesni nei patelių (25 ir 27 pav.), o IV dešinysis ir

  kairysis plaštakos kaulai, yra priešingai ilgesni patelių nei patinų (26 ir 28 pav.).

  Pagal LeP matmenį šernakiaulių (patinų ir patelių) III ir IV p÷dos kaulai yra ilgesni patinų nei

  patelių (29 – 32 pav.). Vertinant šernakiaulių (patelių ir meit÷lių) III ir IV plaštakos ir p÷dos kaulų

  GL buvo nustatyta, kad patelių kaulai yra ilgesni nei meit÷lių (25 – 32 pav.).

 • 38

  Lyginant šernakiaulių tirtų kaulų matmenų vidurkius su LB (1) ir šernų (2) matmenų

  vidurkiais buvo nustatyta, kad apie LB ir šernų kaulų dydį galima spręsti ne tik iš GL ir LeP

  matmenų, bet taip pat ir iš Bp, B, bei Bd matmenų plaštakai ir p÷dai. (33 – 40 pav.).

  Taigi pagal LB kiaulių GL, LeP, Bp, B ir Bd matmenų vidurkius buvo nustatyta, kad patelių

  tretieji ir ketvirtieji plaštakos ir p÷dos kaulai yra didesni patelių nei meit÷lių (33 – 36 pav.). Tačiau

  šernų skirtingai nei LB tretieji ir ketvirtieji plaštakos ir p÷dos kaulai yra didesni patinų nei patelių.

  (37 – 40 pav.).

  Kitų mokslininkų tyrimų atliktų šia tema nepavyko rasti, tod÷l manau, kad n÷ra duomenų, kad

  osteometriniu metodu, išskyrus kraniometrinį (12), būtų tirti kiaulių šeimos individų, t.y. Lietuvos

  baltųjų kiaulių kryžmintų su šernais tretieji ir ketvirtieji plaštakos ir p÷dos kaulai, nustatant jų lytį.

  Atlikus LB kiaul÷s, šerno ir šernakiaul÷s kaulų skerspjūvių mikrostruktūros palyginimą

  pasteb÷ta, kad šių individų kaulo mikrostruktūra skiriasi pagal osteonų skaičių pasirinktame ploto

  vienete, jų dydį, taip pat centrinių kanalų dydį. Kiaulių tankiosios kaulo medžiagos pasirinktame

  ploto vienete osteonų skaičius lyginant su šernais ir šernakiaul÷mis yra mažiausias, o didžiausias

  yra šerno. Šernakiaulių plaštakos kaulo mikrostruktūra yra labiau artima šerno kaulo

  mikrostruktūrai nei kiaul÷s.

 • 39

  IŠVADOS

  1. Šernakiaulių plaštakos ir p÷dos kaulų diafiz÷s vidurio plotis (B) yra vienintelis matmuo,

  kuris geriausiai tiktų hibridų lyčiai nustatyti, nes gauti duomenys statistiškai yra reikšmingi (p ≤

  0,05).

  2. Apie šernakiaulių kaulų dydį galime spręsti tik iš dižiausio kaulo ilgio (GL) matmens

  plaštakai ir kaulo ilgio be plantarinio paviršiaus (LeP) matmens p÷dai, nes kiti matmenys

  sprendžiant apie šių individų kaulų dydį n÷ra informatyvūs.

  3. Lyginant šernakiaulių tirtų kaulų matmenų vidurkius su LB (1) ir šernų (2) matmenų

  vidurkiais yra nustatyta, kad apie LB ir šernų kaulų dydį galima spręsti ne tik iš GL ir LeP

  matmenų, bet taip pat ir iš Bp, B, bei Bd matmenų plaštakai ir p÷dai.

  4. Vertinant šernakiaulių (patinų ir patelių) III dešinį ir III kairįjį patinų ir patelių plaštakos

  kaulus pagal GL matmenį, yra nustatyta, kad patinų kaulai yra nežymiai ilgesni nei patelių o IV

  dešinysis ir kairysis plaštakos kaulai, yra priešingai ilgesni patelių nei patinų. Pagal LeP matmenį

  yra nustatyta, kad III ir IV p÷dos kaulai yra ilgesni patinų nei patelių.

  5. Vertinant šernakiaulių III ir IV (patelių ir meit÷lių) plaštakos ir p÷dos kaulų GL yra

  nustatyta, kad patelių kaulai yra ilgesni nei meit÷lių.

  6. Pagal LB kiaulių GL, LeP, Bp, B ir Bd matmenų vidurkius yra nustatyta, kad patelių tretieji

  ir ketvirtieji plaštakos ir p÷dos kaulai yra didesni patelių nei meit÷lių.

  7. Šernų tretieji ir ketvirtieji plaštakos ir p÷dos kaulai yra didesni patinų nei patelių.

  8. LB kiaul÷s, šerno ir šernakiaul÷s kaulų mikrostruktūra skiriasi pagal osteonų dydį, jų skaičių

  pasirinktame ploto vienete, centrinių kanalų skersmens dydį ir kt. Tai leidžia identifikuoti individo

  rūšį. šernakiaul÷s plaštakos kaulo mikrostruktūra yra labiau artima šerno kaulo mikrostruktūrai.

 • 40

  PADöKA

  Nuoširdžiai d÷koju magistro darbo vadovei LSMU VA Anatomijos ir fiziologijos katedros

  d÷stytojai Ingridai Alionienei už pagalbą rašant magistrinį darbą.

 • 41

  LITERATŪRA

  1. Alionien÷ I., Janilionis V. Lietuvos baltųjų kiaulių plaštakos ir p÷dos kaulų osteometrinis

  įvertinimas. 2005. Veterinarija ir zootechnika. T. 30 (52). P. 9 – 13.

  2. Alionien÷ I., Janilionis V. Sexing of wild boar on the basis of the osteometry of metapodial

  bones. 2004. Veterinarmedicinas raksti. P. 17 – 20.

  3. Burrows A. M., Zanella V. P. and Brown T. M. Testing the validity of metacarpal use in sex

  assessment of human skeletal remais. J. Forensic Sci. 2003. Vol. 48, No. 1. P. 17 – 20.

  4. Daugnora L., Piličiauskien÷ G. XIV – XVII a. osteologin÷s medžiagos, 1988 – 1990 m.

  iškastos Vilniaus žemutin÷s pilies teritorijoje, analiz÷. Lietuvos archeologija. 2005. T. 28. P.

  207 – 216.

  5. Daugnora L.,Vervečka V. Galvijų 3,5 – 7,0 m÷sinių amžiaus vaisiaus kojų kaulų

  osteometrija. Veterinarija ir zootechnika. 2001. T. 16 (38). P. 31 – 37.

  6. Davis S. J. M. The Effect of Castration and Age on Development of the Shetland Sheep

  Skeleton and Metric Comparison Between of Males, Females and Castrates. Journal of

  Archaelogical Science. 2000. 27. P. 373 – 390.

  7. Driesch A. von den. A. quide to the measurement of animal bones from archaeological sites.

  1976. Peabody Museum Bulletin 1. Harvard University Press. P. 94.

  8. Endo H., Hayashi Y., Yamazaki K., Motokawa M., Kurtis P. J. – Ch., Lin L. – K., Chou Ch.

  – H. amd Oshida T. Geographical Variation of Mandible Size and Shape in the Wild Pig

  (Sus Scrofa) from Taiwan and Japan. Zoological Studies. 2002. 41(4). P. 452 – 460.

  9. Grigson C. Sex and age determination of some bones and teeth of domestic cattle: a review

  of the literature. Aging and sexing animal bones from archaeological sites. Ed Wilson B.

  Grigson C. and Payne S. 1982.

  10. Jančien÷ I. Kiaulininkyst÷. Kaunas. Terra Publica. 2005. P. 14 – 34.

  11. Jewell P. Cattle from British Archaeological Sites. Man and Cattle. Occasional paper of

  Royal Antropological Institute. 1963. Vol.18. P. 80 – 101.

  12. Klimas R., Klimien÷ A., Rinkevičius S. Pokyčiai Lietuvos baltųjų kiaulių selekcijoje.

  Gyvulininkyst÷: Mokslo darbai / LGI. 2003. T. 43. P. 107 – 117.

  13. Klimas R., Klimien÷ A. Some biological characteristics of Hybrids (Sus domesticus X Sus

  scrofa L.). 2010. T. 10 (1). P. 31 – 36.

  14. Leiggi P., May P (eds.) Vertebrate paleontological techniques. Cambridge University Press.

  1994. Vol. 1. P. 205 – 226.

  15. Miceikien÷ I., Kriauzien÷ J., Pečiulaitien÷ N., Baltr÷nait÷ L. Kiaulių veisimas ir genetika.

  Kaunas. 2007. P. 7.

  16. Pabijanskas. A. Žem÷s ūkio gyvulių anatomija. Vilnius. Mintis. 1967. P. 77 – 88.

 • 42

  17. Padaiga A., Vitkus A. Bendroji histologija. 2002. P. 134 – 144.

  18. Piličiauskien÷ G., Baublien÷ J., Daugnora L. Galvijų lyties nustatymas pagal XIV – XVII A.

  plaštakų kaulų osteometrinius duomenis. Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2006. T. 34

  (56). P. 40 – 45.

  19. Piličiauskien÷ G., Galvijų kaulų iš Vilniaus žemutin÷s pilies teritorijos osteologin÷ analiz÷ ir

  amžiaus nustatymas pagal dantų struktūrą. 2008. P. 6 – 9.

  20. Reno P. L., Meindl R. S., McCollum M. A. and Lovejoy C. O. Sexual dimorphism in

  Australopithecus afarensis was similar to that of modern humans. PNAS. 2003. Vol. 100,

  No. 16. P. 9404 – 9409.

  21. Szara T., Kobrynczuk F., Kobryn H., Bartyzel B., Nowicka A. Sex dimorphism of the

  scapula in the European Bison (Bison Bonasus L). Veterinarija ir zootechnika. 2003. T. 23

  (45). P. 60 – 62.

  22. Weinstock J. Osteometry as a source of refined demographic information: sex-ratios

  reindeer, hunting strategies, and herd control in the Late Glacial site of Stellmoor, Northern

  Germany. Journal of archaeological science. 2001. P. 1187 – 1195.

  23. Zakarauskas A. Patarimai gyvulių augintojams. Vilnius. Mokslo ir Enciklopedijų leidykla.

  1995. P. 101 – 103.

  24. http://s3.amazonaws.com/greenwala-

  attachments/production/attachments/19642/original/capt.photo_1302277598200-1-

  0.jpg?1302286668. Prieiga per internetą 2012 08 21.

  25. http://www.animal.lt/lt/informacija/idomus-straipsniai/pazinkime-lietuvoje-gyvenancius-

  laukinius-gyvunus. Prieiga per internetą 2012 08 21.

  26. http://www.aps.uoguelph.ca/~swatland/ch2_1.htm. Prieiga per internetą 2012 08 22.

  27. http://www.asu.lt/file.doc?id=23443. Prieiga per internetą 2012 09 15.

  28. http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap06/Slide3.JPG. Prieiga per

  internetą 2012 09 22.

  29. http://elniai.lt/wp-content/uploads/2010/11/Virginija-Rubikyte_Gyvunu-laikymo-

  voljeruose-ekologiniai-ir-socialiniai-aspektai.pdf. Prieiga per internetą 2012 09 22.

  30. http://www.engin.umich.edu/class/bme456/bonestructure/plywood1.jpg. Prieiga per

  internetą 2012 09 22.

  31. http://www.etsy.com/listing/71473638/wild-boar-skull. Prieiga per internetą 2012 09 24.

  32. http://images.pictureshunt.com/pics/w/wild_boar-7745.jpg. Prieiga per internetą 2012 10 07.

  33. http://www.kappamedical.com/animal_models,_large.htm. Prieiga per internetą 2012 11 06.

  34. http://www.lgi.lt/gencentras/gyv_rusys/LT_baltoji.JPG. Prieiga per internetą 2013 01 05.

 • 43

  35. http://www.lifeinabruzzo.com/wp-content/uploads/2010/11/wild-boar.jpg. Prieiga per

  internetą 2013 01 08.

  36. http://www.maremmaguide.com/wild-boar-facts.html. Prieiga per internetą 2012 07 09.

  37. http://www.miske.lt/wp-content/uploads/2013/01/sernakiaule-615x340.jpg. Prieiga per

  internetą 2012 08 17.

  38. http://mokytojas.lt/biblioteka/ziureti/kaulinis-audinys-apibrezimas-49406.html. Prieiga per

  internetą 2012 06 15.

  39. http://www.naturephoto.lt/img/photos/pictures/zinduoliai/0375_20100822_1474945641.jpg.

  Prieiga per internetą 2012 07 09.

  40. http://nemokamai.moksliniaidarbai.lt/rasto-darbas/691/kaulinio-audinio-struktura-ir-

  rusys.html. Prieiga per internetą 2012 06 15.

  41. http://nomeatballs.files.wordpress.com/2012/02/pig-skeleton.jpg?w=450&h=233. Prieiga

  per internetą 2011 05 07.

  42. http://www.skullsite.co.uk/Pig/pigdom.htm. Prieiga per internetą 2012 01 16.

  43. http://www.skullsite.co.uk/Pig/wbhybrid.htm. Prieiga per internetą 2013 01 16.

  44. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Wild_boar.jpg. 2012 07 03

  45. http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050518_082130-

  82562/DS.005.0.02.ETD. Prieiga per internetą 2011 06 04.

  46. http://www.vetmed.vt.edu/education/curriculum/vm8054/labs/lab8/lab8.htm. Prieiga per

  internetą 2012 12 21.

 • 44

  1. priedas. Šernakiaulių plaštakos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal lytį

  (dešin÷s pus÷s, Ш, IV plaštakos kaulų statistika, individų skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5,

  patel÷s – 3).

  Matmenys Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Meit÷lis 7,7 9,1 8,65 0,66

  (GL) Patinas 9 10 9,5 0,43

  Patel÷ 8,6 9,1 8,87 0,25

  IV Meit÷lis 7,6 9,7 8,3 0,95

  Patinas 8,1 10,2 9,02 0,8

  Patel÷ 8,7 10 9,3 0,66

  Didžiausias proksimalin÷s III Meit÷lis 2,9 3,4 3,18 0,22

  epifiz÷s plotis (Bp) Patinas 3,2 3,5 3,4 0,14

  Patel÷ 2,7 2,8 2,73 0,06

  IV Meit÷lis 1,9 3,8 2,8 0,94

  Patinas 2,5 3,3 2,9 0,34

  Patel÷ 2,1 3,3 2,9 0,69

  Diafiz÷s vidurio plotis III Meit÷lis 1,9 3,3 2,9 0,67

  (B) Patinas 2,2 3,7 3,02 0,64

  Patel÷ 2 3,5 2,87 0,78

  IV Meit÷lis 2 2,8 2,38 0,33

  Patinas 2,3 3,4 2,7 0,43

  Patel÷ 2,3 2,9 2,66 0,32

  Didžiausias distalin÷s III Meit÷lis 2,3 3 2,65 0,29

  epifiz÷s plotis (Bd) Patinas 2 3,6 2,92 0,76

  Patel÷ 2,9 3,7 3,3 0,4

  IV Meit÷lis 2,9 3,7 3,28 0,33

  Patinas 2,1 3,5 2,88 0,59

  Patel÷ 2 3 2,63 0,55

 • 45

  2 priedas. Šernakiaulių plaštakos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal lytį

  (kair÷s pus÷s, Ш, IV plaštakos kaulų statistika, individų skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5,

  patel÷s – 3).

  Matmenys. Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Meit÷lis 7 9,2 8,25 1,08

  (GL) Patinas 8,9 9,6 9,28 0,29

  Patel÷ 8,4 9,5 8,8 0,61

  IV Meit÷lis 7,6 9,7 8,33 0,95

  Patinas 8 9,2 8,54 0,47

  Patel÷ 8,5 10,2 9,43 0,86

  Didžiausias proksimalin÷s III Meit÷lis 2,1 3,7 3,2 0,81

  epifiz÷s plotis (Bp) Patinas 2,3 3,1 2,6 0,34

  Patel÷ 2,5 3,4 3,03 0,47

  IV Meit÷lis 2,1 3,8 2,83 0,75

  Patinas 2,1 3,8 3,12 0,66

  Patel÷ 2,6 3,6 2,96 0,55

  Diafiz÷s vidurio plotis III Meit÷lis 1,4 2,1 1,93 0,35

  (B) Patinas 2 3,6 2,42 0,68

  Patel÷ 2 3 2,43 0,51

  IV Meit÷lis 2 3,4 2,58 0,69

  Patinas 1,9 2,9 2,32 0,43

  Patel÷ 2,5 3,2 2,83 0,35

  Didžiausias distalin÷s III Meit÷lis 2,4 3,3 2,7 0,41

  epifiz÷s plotis (Bd) Patinas 2,5 3,5 3 0,41

  Patel÷ 2,7 3,5 3,07 0,4

  IV Meit÷lis 2 3,8 3,08 0,88

  Patinas 2,4 3,9 2,86 0,62

  Patel÷ 2,2 2,5 2,36 0,15

 • 46

  3 priedas. Šernakiaulių p÷dos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal lytį (dešin÷s

  pus÷s, Ш, IV p÷dos kaulų statistika, individų skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Matmenys. Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Meit÷lis 9,1 10 9,5 0,37

  (GL) Patinas 8,7 9,9 9,32 0,5

  Patel÷ 9 10,4 9,53 0,56

  IV Meit÷lis 9,5 10,9 9,9 0,67

  Patinas 9,6 11,6 10,48 0,79

  Patel÷ 10,7 11,1 10,93 0,21

  Kaulo ilgis be plantarinio III Meit÷lis 8,9 10,3 9,6 0,59

  paviršiaus (LeP) Patinas 9,1 10,7 9,72 0,66

  Patel÷ 8,8 10,2 9,4 0,72

  IV Meit÷lis 8,7 10,3 9,6 0,74

  Patinas 9,1 11 10,26 0,7

  Patel÷ 9,6 10,4 10,06 0,42

  Didžiausias proksimalin÷s III Meit÷lis 2,1 3,9 3,2 0,81

  epifiz÷s plotis (Bp) Patinas 2,5 3,6 2,98 0,42

  Patel÷ 2,4 4 3,03 0,85

  IV Meit÷lis 2,8 3,8 3,24 0,42

  Patinas 2,4 3,8 3,16 0,52

  Patel÷ 2,4 3,4 2,76 0,55

  Diafiz÷s vidurio plotis III Meit÷lis 2 3 2,5 0,42

  (B) Patinas 2,1 3 2,54 0,36

  Patel÷ 2,3 2,8 2,53 0,25

  IV Meit÷lis 2 3,5 2,5 0,71

  Patinas 1,9 3,6 2,82 0,77

  Patel÷ 2,8 3,4 3,2 0,35

  Didžiausias distalin÷s III Meit÷lis 1,8 3,4 2,78 0,69

  epifiz÷s plotis (Bd) Patinas 2,3 3,8 2,88 0,56

  Patel÷ 2,1 3,5 2,56 0,81

  IV Meit÷lis 3,1 3,7 3,33 0,26

  Patinas 2,2 3,5 2,74 0,54

  Patel÷ 2,9 3,1 2,96 0,12

 • 47

  4 priedas. Šernakiaulių p÷dos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal lytį (kair÷s

  pus÷s, Ш, IV p÷dos kaulų statistika, individų skaičius: meit÷liai – 4, patinai – 5, patel÷s – 3).

  Matmenys. Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Meit÷lis 8,3 9,4 9 0,48

  (GL) Patinas 9 10 9,42 0,4

  Patel÷ 8,8 10,2 9,7 0,78

  IV Meit÷lis 9,4 10,6 10,23 0,56

  Patinas 10,1 12 10,7 0,79

  Patel÷ 10,2 11 10,53 0,42

  Kaulo ilgis be plantarinio III Meit÷lis 8,7 9,6 9,18 0,37

  paviršiaus (LeP) Patinas 9,1 10,4 9,78 0,65

  Patel÷ 9,5 10,1 9,76 0,31

  IV Meit÷lis 9,4 10,8 9,98 0,62

  Patinas 9,5 10,7 10,1 0,46

  Patel÷ 9,3 10,7 10 0,7

  Didžiausias proksimalin÷s III Meit÷lis 2,6 3,9 3,15 0,54

  epifiz÷s plotis (Bp) Patinas 2,4 3,9 3,1 0,6

  Patel÷ 2,4 3,8 2,96 0,74

  IV Meit÷lis 2,4 3,4 2,93 0,41

  Patinas 2,6 3,6 3,12 0,44

  Patel÷ 2,2 3,2 2,73 0,5

  Diafiz÷s vidurio plotis III Meit÷lis 2,2 3,4 2,75 0,5

  (B) Patinas 2,3 3,1 2,86 0,32

  Patel÷ 2,5 2,7 2,6 0,1

  IV Meit÷lis 2,4 3,6 3 0,64

  Patinas 2,3 3,5 2,98 0,48

  Patel÷ 2,7 3,4 2,96 0,38

  Didžiausias distalin÷s III Meit÷lis 2 3,8 2,95 0,75

  epifiz÷s plotis (Bd) Patinas 1,9 3,6 2,94 0,71

  Patel÷ 1,9 3,9 2,63 1,1

  IV Meit÷lis 2,5 3,5 3,13 0,48

  Patinas 2,4 4 3,34 0,62

  Patel÷ 3,1 3,4 3,26 0,15

 • 48

  5 priedas. Lietuvos baltųjų kiaulių plaštakos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika

  pagal lytį (individų skaičius : meit÷lių - 28, patelių - 36 ), (Alionien÷, Janilionis, 2005).

  Matmenys Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Meit÷lis 26,2 76,4 49,14 17,43

  (GL) Patel÷ 34,7 87,8 66,57 18,11

  IV Meit÷lis 27,1 79,4 50,06 17,82

  Patel÷ 35,4 91 67,9 18,53

  Didžiausias proksimalin÷s III Meit÷lis 7,1 23,2 14,81 5,07

  epifiz÷s plotis (Bp) Patel÷ 10,3 27,2 19,84 5,35

  IV Meit÷lis 6,9 20,7 13,04 4,86

  Patel÷ 8,7 23,3 17,46 4,76

  Diafiz÷s vidurio plotis III Meit÷lis 6,2 17 10,51 3,57

  (B) Patel÷ 7,7 21,8 14,72 4,42

  IV Meit÷lis 6,3 15,4 10,11 3,18

  Patel÷ 7,7 19,3 13,65 3,7

  Didžiausias distalin÷s III Meit÷lis 7,8 20,9 13,77 4,67

  epifiz÷s plotis (Bd) Patel÷ 9,7 25,2 18,08 4,84

  IV Meit÷lis 7,9 20,7 13,51 4,59

  Patel÷ 9,5 24,7 17,74 4,76

  6 priedas. Lietuvos baltųjų kiaulių p÷dos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal

  lytį (individų skaičius: meit÷lių - 28, patelių - 36), (Alionien÷, Janilionis, 2005).

  Matmenys Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Meit÷lis 29 84,1 54,6 19,9

  (GL) Patel÷ 38,4 101,9 74,43 20,67

  IV Meit÷lis 30,2 91 58,63 21,28

  Patel÷ 42,2 108,6 79,88 22

  Kaulo ilgis be plantarinio III Meit÷lis 28,6 83,3 54,27 19,38

  paviršiaus (LeP) Patel÷ 38,5 97 73,28 19,72

  IV Meit÷lis 29,7 87 56,8 20,55

  Patel÷ 40,1 103,2 76,73 20,49

  Didžiausias proksimalin÷s III Meit÷lis 7,7 20,5 13,51 4,52

  epifiz÷s plotis (Bp) Patel÷ 9,4 23,3 17,48 4,26

  IV Meit÷lis 7,4 22 14,01 4,81

  Patel÷ 9,8 23,7 17,68 3,97

  Diafiz÷s vidurio plotis III Meit÷lis 5,9 16,1 10,38 3,59

  (B) Patel÷ 7,5 20,6 14,09 3,89

  IV Meit÷lis 5,8 17,1 10,61 3,8

  Patel÷ 7,5 20,2 14,2 4,07

  Didžiausias distalin÷s III Meit÷lis 8,1 21 13,65 4,55

  epifiz÷s plotis (Bd) Patel÷ 9,4 23,9 17,73 4,57

  IV Meit÷lis 7,5 22,5 14,21 5,2

  Patel÷ 10,1 25,4 18,85 5,05

 • 49

  7 priedas. Šernų plaštakos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal lytį (individų

  skaičius : patinų - 35, patelių - 19 ), (Alionien÷, Janilionis 2004).

  Matmenys Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Patinas 58,8 92,6 77,97 8,69

  (GL) Patel÷ 65,8 87,2 77,87 7,33

  IV Patinas 60,5 94,7 80,01 9,11

  Patel÷ 68,4 89,1 79,94 7,79

  Didžiausias proksimalin÷s III Patinas 16,4 23,3 20,11 1,86

  epifiz÷s plotis (Bp) Patel÷ 16,9 21,8 19,37 1,39

  IV Patinas 14,4 22,3 18 1,77

  Patel÷ 14,9 19,8 17,62 1,4

  Diafiz÷s vidurio plotis III Patinas 10,9 18,7 14,76 1,9

  (B) Patel÷ 12,1 17,4 14,66 1,7

  IV Patinas 10,1 16,7 13,23 1,69

  Patel÷ 10,8 15,5 13,17 1,47

  Didžiausias distalin÷s III Patinas 15,8 23,1 19,31 1,75

  epifiz÷s plotis (Bd) Patel÷ 16,4 21,6 18,87 1,46

  IV Patinas 15,3 23,5 19,03 1,78

  Patel÷ 15,9 20,1 18,4 1,26

  8 priedas. Šernų p÷dos kaulų matmenų (mm) aprašomoji statistika pagal lytį (individų

  skaičius : patinų (M) - 35, patelių (P) - 19 ), (Alionien÷, Janilionis 2004).

  Matmenys Kaulas Lytis Min Max Vidurkis SD

  Didžiausias kaulo ilgis III Patinas 65,8 104,8 89,03 9,65

  (GL) Patel÷ 76,1 96,8 87,55 7,97

  IV Patinas 70,5 113,3 96,02 10,56

  Patel÷ 81,4 105 94,91 8,74

  Kaulo ilgis be plantarinio III Patinas 64,9 100,6 85,25 8,84

  paviršiaus LeP Patel÷ 73 92,5 84,22 6,98

  IV Patinas 68,7 107,9 91,21 9,67

  Patel÷ 78,3 99,3 90,24 7,85

  Didžiausias proksimalin÷s III Patinas 14 20 16,56 1,37

  epifiz÷s plotis (Bp) Patel÷ 14,2 19,5 15,94 1,48

  IV Patinas 14,9 21,3 17,92 1,38

  Patel÷ 14,8 19,4 17,23 1,16

  Diafiz÷s vidurio plotis III Patinas 10,9 16,6 13,97 1,56

  (B) Patel÷ 11,6 16 13,64 1,46

  IV Patinas 10,3 16,8 13,77 1,56

  Patel÷ 11 15,6 13,42 1,45

  Didžiausias distalin÷s III Patinas 15,4 22,1 18,99 1,59

  epifiz÷s plotis (Bd) Patel÷ 16,3 29 18,24 1,26

  IV Patinas 14,8 21,6 19,19 1,59

  Patel÷ 16,1 20 18,61 1,13

 • 50

  9 priedas. Šernakiaulių plaštakos ir p÷dos kaulų matmenų (mm) patikimumo įvertinimas. Plaštakos kaulai (III, IV) P÷dos kaulai (III, IV)

  Matmenys Kaulas Dešin÷ koja Kair÷ koja P Dešin÷ koja Kair÷ koja P

  Didžiausias

  kaulo ilgis III

  Meit÷lis 1 9,1 9,2 9,4 9,1

  Meit÷lis 2 9,1 9,1 9,5 9,4

  Meit÷lis 3 8,7 7,7 10 9,2

  Meit÷lis 4 7,7 7 9,1 8,3

  Patinas 1 9,1 9,1 8,9 9,1

  Patinas 2 9,7 9,3 8,7 10

  Patinas 3 9,7 8,9 9,6 9,6

  Patinas 4 9 9,6 9,9 9

  Patinas 5 10 9,5 9,5 9,4

  Patel÷ 1 8,6 8,5 9,2 10,1

  Patel÷ 2 8,9 9,5 10,4 10,2

  Patel÷ 3 9,1 8,4 9 8,8

  0,14 0,67

  IV

  Meit÷lis 1 9,7 9,7 9,7 10,4

  Meit÷lis 2 7,9 8,2 9,5 9,4

  Meit÷lis 3 8 7,8 10,9 10,5

  Meit÷lis 4 7,6 7,6 9,5 10,6

  Patinas 1 8,5 8 10,3 10,3

  Patinas 2 8,1 8,8 10,9 10,9

  Patinas 3 9 8,4 9,6 10,1

  Patinas 4 9,3 9,2 11,6 10,2

  Patinas 5 10,2 8,3 10 12

  Patel÷ 1 10 10,2 11 11

  Patel÷ 2 8,7 8,5 11,1 10,4

  Patel÷ 3 9,2 9,6 10,7 10,2

  0,42 0,7

  Didžiausias

  proksimalin÷s

  epifiz÷s plotis III

  Meit÷lis 1 3,3 3,7 2,1 3

  Meit÷lis 2 3,1 3,5 3,9 3,9

  Meit÷lis 3 3,4 2,1 3,7 2,6

  Meit÷lis 4 2,9 3,5 3,1 3,1

  Patinas 1 3,2 2,8 3,1 3,9

  Patinas 2 3,5 3,1 2,7 3

  Patinas 3 3,5 2,4 3 2,7

  Patinas 4 3,5 2,4 2,5 3,5

  Patinas 5 3,3 2,3 3,6 2,4

  Patel÷ 1 2,7 2,5 4 3,8

  Patel÷ 2 2,8 3,2 2,7 2,7

  Patel÷ 3 2,7 3,4 2,4 2,4

  0,27 0,94

  IV

 • 51

  Meit÷lis 1 3,8 3,8 3,2 3

  Meit÷lis 2 3,4 2,4 3,8 3,4

  Meit÷lis 3 1,9 3 3,1 2,9

  Meit÷lis 4 2,1 2,1 2,8 2,4

  Patinas 1 3,3 2,9 3 3,4

  Patinas 2 2,5 2,1 2,4 2,7

  Patinas 3 3,1 3,3 3,2 3,6

  Patinas 4 3 3,8 3,4 2,6

  Patinas 5 2,6 3,5 3,8 3,3

  Patel÷ 1 3,3 2,6 2,5 2,8

  Patel÷ 2 3,3 2,7 3,4 3,2

  Patel÷ 3 2,1 3,6 2,4 2,2

  0,62 0,29

  Diafiz÷s vidurio

  plotis III

  Meit÷lis 1 3,2 2,1 2,4 2,8

  Meit÷lis 2 3,2 2,1 3 3,4

  Meit÷lis 3 3,3 1,4 2 2,2

  Meit÷lis 4 1,9 2,1 2,6 2,6

  Patinas 1 3,7 3,6 3 3

  Patinas 2 2,5 2,4 2,8 3

  Patinas 3 2,2 2 2,1 2,3

  Patinas 4 3,3 2 2,3 2,9

  Patinas 5 3,4 2,1 2,5 3,1

  Patel÷ 1 3,5 3 2,3 2,7

  Patel÷ 2 3,1 2,3 2,8 2,6

  Patel÷ 3 2 2 2,5 2,5

  0,004 0,008

  IV

  Meit÷lis 1 2,3 3,4 2 3,6

  Meit÷lis 2 2,4 2 3,5 3,5

  Meit÷lis 3 2,8 2,9 2,5 2,5

  Meit÷lis 4 2 2 2 2,4

  Patinas 1 2,3 1,9 3,6 3,1

  Patinas 2 2,4 2,4 2,3 2,3

  Patinas 3 3,4 1,9 2,7 3,3

  Patinas 4 2,7 2,9 3,6 2,7

  Patinas 5 2,7 2,5 1,9 3,5

  Patel÷ 1 2,8 3,2 3,4 2,7

  Patel÷ 2 2,9 2,5 3,4 3,4

  Patel÷ 3 2,3 2,8 2,8 2,8

  0,79 0,46

  Didžiausias

  distalin÷s

  epifiz÷s plotis III

  Meit÷lis 1 2,7 3,3 1,8 3,2

  Meit÷lis 2 2,6 2,4 3,1 2

  Meit÷lis 3 2,3 2,5 2,8 2,8

  Meit÷lis 4 3 2,6 3,4 3,8

  Patinas 1 3,3 3,3 2,7 3,6

  Patinas 2 2 2,5 2,3 1,9

  Patinas 3 3,5 3,5 2,7 2,7

 • 52

  Patinas 4 3,6 3 3,8 3,8

  Patinas 5 2,2 2,7 2,9 2,9

  Patel÷ 1 2,9 2,7 3,5 3,9

  Patel÷ 2 3,7 3,5 2,1 2,1

  Patel÷ 3 3,2 3 2,1 1,9

  1 0,53

  IV

  Meit÷lis 1 3,2 2 3,1 3,5

  Meit÷lis 2 3,7 3,8 3,7 2,5

  Meit÷lis 3 3,3 3,8 3,3 3,5

  Meit÷lis 4 2,9 2,7 3,2 3

  Patinas 1 2,4 2,4 2,4 4

  Patinas 2 2,1 2,7 2,2 2,4

  Patinas 3 3,5 3,9 3,5 3,5

  Patinas 4 3,2 2,9 3,1 3,7

  Patinas 5 3,2 2,4 2,5 3,1

  Patel÷ 1 2,9 2,5 2,9 3,3

  Patel÷ 2 2 2,2 2,9 3,4

  Patel÷ 3 3 2,4 3,1 3,1

  0,39 0,19

  Kaulo ilgis

  be plantarinio

  paviršiaus III

  Meit÷lis 1 10,3 9,6

  Meit÷lis 2 9,4 9,2

  Meit÷lis 3 8,9 8,7

  Meit÷lis 4 9,8 9,2

  Patinas 1 9,4 10,4

  Patinas 2 10,7 10,4

  Patinas 3 9,1 9,1

  Patinas 4 10,1 9,9

  Patinas 5 9,3 9,1

  Patel÷ 1 10,2 9,7

  Patel÷ 2 9,2 10,1

  Patel÷ 3 8,8 9,5

  0,88

  IV

  Meit÷lis 1 10,3 10,8

  Meit÷lis 2 9,3 9,4

  Meit÷lis 3 10,1 9,7

  Meit÷lis 4 8,7 10

  Patinas 1 10,4 10,2

  Patinas 2 10,5 10,3

  Patinas 3 9,1 9,5

  Patinas 4 11 9,8

  Patinas 5 10,3 10,7

  Patel÷ 1 9,6 10,7

  Patel÷ 2 10,4 10

  Patel÷ 3 10,2 9,3

  0,85

 • 53

  10 priedas. Slankmatis.

  http://www.veslita.lt/files/Image/slankmatis.jpg