of 117 /117
1 INVENTORI PERSONALITI SIDEK Inventori personaliti adalah inventori atau ujian untuk mengenal pasti ciri-ciri atau tret- tret personaliti individu. Ujian personaliti ini adalah ujian yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam ujian dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Sidek atau singkatannya IPS misalnya mempunyai 15 skala yang mampu mengenal pasti 15 ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Sidek adalah satu alat ukuran yang bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti trait-trait atau ciri-ciri personaliti berikut, iaitu; Agresif, Analitikal, Autonomi, Bersandar, Ekstrovert, Intelektual, Introvert, Kepelbagaian, Ketahanan, Kritik Diri, Mengawal, Menolong, Sokongan, Struktur dan Pencapaian. Alat ukuran ini juga mengandungi skala penipuan untuk menentukan kejujuran responden dalam menjawab item ujian. Pentadbiran Inventori Personaliti Sidek Bagi menjawab Inventori Personaliti Sidek ini, masa yang diperuntukkan adalah selama 20 hingga 30 minit. Tempoh masa ini adalah yang paling dan berkesan meskipun jangka masa yang sebenar untuk menyelesaikan ujian ini tidak ditetapkan. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, tidak bising dan lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, pentadbir ujian mestilah mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian supaya mematuhi segala arahan yang telah disediakan di dalam borang soalan. Pengiraan Skor Dan Pembentukan Profil IPS Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian boleh dibuat secara manual atau mengutamakan program komputer yang khusus. Sekiranya pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti dilakukan secara manual adalah sangat perlu agar ianya dibuat dengan teliti dan

INVENTORI PERSONALITI SIDEK Inventori personaliti adalah inventori atau ujian untuk mengenal

  • Author
    others

  • View
    103

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of INVENTORI PERSONALITI SIDEK Inventori personaliti adalah inventori atau ujian untuk mengenal

()Inventori personaliti adalah inventori atau ujian untuk mengenal pasti ciri-ciri atau tret-
tret personaliti individu. Ujian personaliti ini adalah ujian yang mempunyai format jawapan ‘Ya’
atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam ujian dikatakan dapat
menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Sidek atau singkatannya IPS
misalnya mempunyai 15 skala yang mampu mengenal pasti 15 ciri-ciri personaliti individu.
Inventori Personaliti Sidek adalah satu alat ukuran yang bertujuan untuk mengukur atau
mengenal pasti trait-trait atau ciri-ciri personaliti berikut, iaitu; Agresif, Analitikal, Autonomi,
Bersandar, Ekstrovert, Intelektual, Introvert, Kepelbagaian, Ketahanan, Kritik Diri, Mengawal,
Menolong, Sokongan, Struktur dan Pencapaian. Alat ukuran ini juga mengandungi skala penipuan
untuk menentukan kejujuran responden dalam menjawab item ujian.
Pentadbiran Inventori Personaliti Sidek
Bagi menjawab Inventori Personaliti Sidek ini, masa yang diperuntukkan adalah selama 20
hingga 30 minit. Tempoh masa ini adalah yang paling dan berkesan meskipun jangka masa yang
sebenar untuk menyelesaikan ujian ini tidak ditetapkan. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam
bilik yang selesa, tidak bising dan lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan
meja. Selain itu, pentadbir ujian mestilah mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian
supaya mematuhi segala arahan yang telah disediakan di dalam borang soalan.
Pengiraan Skor Dan Pembentukan Profil IPS
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian boleh dibuat secara manual atau
mengutamakan program komputer yang khusus. Sekiranya pengiraan skor dan pembentukan profil
ujian personaliti dilakukan secara manual adalah sangat perlu agar ianya dibuat dengan teliti dan
2
hati-hati. Umumnya, borang jawapan IPS mengandungi 16 baris dan 10 lajur. Bilangan baris
menjelaskan bahawa alat ini mengukur 16 faktor iaitu 15 tret personaliti dan 1 skala penipuan.
Sementara, 10 lajur menjelaskan bahawa setiap tret atau skala diwakili oleh 10 item. Untuk tujuan
pengiraan skor mentah, fokus hanya diberikan kepada jawapan ‘Ya’ yang perlu dibuat baris demi
baris. Oleh kerana setiap tret diwakili oleh 10 item, maka kadar skor maksimum yang boleh
diperolehi individu ialah 10. kadar skor mentah ini kemudiannya ditukarkan kepada peratus
dengan didarabkannya dengan 10. Untuk 0/10 tukar markah kepada 1% dan 10/10 tukar kepada
99%. Hal ini kerana, tiada manusia yang tiada tret personaliti tersebut dan tiada manusia yang
sempurna personalitinya.
Andaian Asas Pentafsiran Profil IPS
Menurut Profesor Madya Dr. Sidek Mohd Noah, dalam erti kata sebenar, personaliti sesorang itu
tiada yang gagal. Selain itu, tiada individu yang sempurna personalitinya ata yang kosong/sifar
pada personalitinya. Tambahnya lagi, personaliti dalah kualiti intrisik manusia yang boleh
berubah.
3
Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu. Pentafsiran skor
yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut;
Agresif Skor Tinggi (70-99%)
agresif. Anda suka mengkritik orang lain. Dalam
kebanyakan hal, hati dan perasaan orang lain bukanlah
merupakan tumpuan anda, yang penting ialah hajat dan
matlamat anda tercapai. Menunjukkan anda adalah
seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri.
Dalam kebanyakan hal, anda selalunya menuntut hak
anda tetapi pada masa yang sama hati dan perasaan
orang lain anda jaga.
kebanyakan hal, anda membenarkan orang lain
memanipulasi diri dan perasaan anda.
Analitikal Skor Tinggi (70-99%)
kepada persekitaran, suka menganalisis orang lain, diri
sendiri mahupun situasi. Anda suka membuat
pemerhatian, penyelidikan dan analisis.
sederhana. Minat anda untuk menganalisis adalah di
tahap sederhana.
Skor Rendah (1-40%) Menunjukkan anda adalah seorang yang kurang atau
tidak berminat dengan perkara-perkara yang
memerlukan anda membuat analisis. Anda adalah
individu yang praktikal. Ketika berinteraksi dengan
orang lain, anda tidak cuba membaca yang tersirat.
Autonomi Skor Tinggi (70-99%)
dalam segala tindakan serta dapat mengawal dan
menentukan aktiviti-aktiviti seharian.
sederhana
Bersandar Skor Tinggi (70-99%)
Dalam membuat sesuatu keputusan, anda selalunya
mengharapkan pendapat dan nasihat daripada orang
lain terutama yang individu mempunyai autoriti. Anda
selalu meminta orang lain menunjukkan arah yang
harus anda tuju.
sederhana.
berdikari. Dalam membuat sesuatu keputusan dan
5
bergantung kepada orang lain.
Ekstrovert Skor Tinggi (70-99%)
suka berinteraksi dan dikelilingi oleh orang ramai di
samping merasa tidak selesa duduk bersendirian.
Menunjukkan yang anda mempunyai kedua-dua ciri
sosial dan tidak sosial. Umumnya, tahap sosial anda
adalah sederhana.
dalam kumpulan besar dan lebih selesa berada dalam
kumpulan kecil. Anda lebih selesa kepada situasi kerja
bersendirian atau satu sama satu.
Intelektual Skor Tinggi (70-99%)
cabaran dari segi intelektual. Anda merasa puas
dengan aktiviti-aktiviti keilmuan tetapi tidak puas
dengan aktiviti-aktiviti yang berulang-ulang.
tahap sederhana.
dan selesa dengan kerja-kerja yang berstruktur,
6
adalah kerja-kerja berkemahiran.
bersendirian atau satu sama satu.
Menunjukkan ciri-ciri sosial anda adalah di tahap
sederhana iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu
rendah.
suka berada di kalangan orang ramai. Anda adalah
seorang yang sosial.
perubahan dan selalunya suka mencuba sesuatu yang
baru. Anda adalah seorang yang adventures.
Menunjukkan ciri-ciri kepelbagaian anda adalah di
tahap sederhana.
pekerjaan yang stabil dan selamat. Anda tidak selesa
7
ketahanan dari segi fizikal, mental dan emosi. Anda
akan menghabiskan semua tugas-tugas yang telah
dimulakan dan tidak akan berhenti separuh jalan. Anda
sangat bermotivasi dalam melakukan sesuatu.
Menunjukkan ciri-ciri ketahanan anda adalah di tahap
sederhana.
sesuatu jika dirasakan tidak bernilai, cepat bosan dan
lebih mendapat kepuasan dari kerja-kerja kreatif atau
yang berkaitan dengan orang ramai.
Kritik Diri Skor Tinggi (70-99%)
Menunjukkan individu yang bermasalah. Skor yang
tinggi ini selalunya dikaitkan dengan individu selalu
merasa rendah diri, bimbang, rasa bersalah terhadap
apa yang telah dilakukan atau tidak percaya yang ia
telah mencapai sesuatu dengan jayanya. Individu yang
mendapat skor antara 60% hingga 70% dikatakan
mendapat faedah daripada kaunseling individu.
Sementara, individu yang mendapat skor lebih
8
kaunseling individu.
dan psikologinya
yang bersalah adalah orang lain.
Mengawal Skor Tinggi (70-99%)
mengawal dan memimpin orang lain. Anda lebih suka
memimpin daripada dipimpin. Selalunya memilih
kerjaya yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti
Pengurus, Pentadbir awam, Peguam, Pegawai tentera,
Ahli politik dan lain-lain.
Menunjukkan anda lebih selesa dipimpin daripada
memimpin. Kerjaya utama yang berkaitan ialah
setiausaha, pragmugari, akauntan, ahli biologi dan
lain-lain.
lain-lain.
9
sederhana
dengan orang lain. Individu lebih memfokuskan
kepada diri sendiri.
simpati. Kombinasi dengan skor rendah untuk trait
personaliti menolong menunjukkan anda adalah
individu yang sangat mementingkan diri.
Menunjukkan ciri-ciri sokongan anda berada di tahap
sederhana.
emosi kepada orang lain
Struktur Skor Tinggi (70-99%)
perkara-perkara berstruktur, rutin, dan terperinci.
Lebih gemarkan kepada kerjaya-kerjaya yang
memerlukan kekemasan, peraturan, ketelitian dan
berulang-ulang.
beradadi tahap sederhana.
10
bermotivasi dan suka bersaing dalam mencapai sesuatu
matlamat.
sederhana.
tidak begitu kisah tentang peranan status dan kuasa
dalam kerjayanya.
Kejujuran Skala ini adalah skala yang khusus untuk mengesan kejujuran responden dalam
menjawab item ujian. Skor melebihi 50% menunjukkan responden cenderung untuk
tidak jujur dalam memberikan jawapan dan dengan itu, profil yang diperolehi adalah
tidak boleh dipercayai. Skala ini merupakan skala validiti dan telah dimasukkan ke
dalam alat ukuran IPS pada tahun 1998.
11
Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai
format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat
ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna
atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran
ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling
untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia,
Terengganu.
Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur
atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan
Jingga.
Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian
ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam
bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu,
segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang
mengambil ujian.
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati..
Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW
Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien
anda. Umumnya, setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti, namun jenis
personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu.
Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut.
13
perhatian.
Ciri-ciri Diri
Tahu apa yang baik dan buruk dalam
kehidupan
berguna
sistematik
Kerja mengikut peraturan,
Personaliti Hijau
Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan, cenderung mereka cipta, cekap dalam
menjalankan tugas dengan sempurna, bersifat ingin mengetahui, memahami konsep,
berpengetahuan luas, berdasarkan teori, bijak dan mahir, panjang akal, kompleks, tenang dan
sabar, berfalsafah, berprinsip, dan berasaskan logik.
Kata kunci utama: Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi.
Ciri-ciri Diri
idea.
dan panjang akal
sabar, berprinsip dan jujur.
Mempunyai falsafah dan memerlukan
umur sebenar
Sering menghadapi cabaran tugas
memenuhi keinginan untuk
dan membiarkan orang lain menjaga
dan mengendali projek yang lama.
16
Bersifat tulen, perhubungan mesra, mengasihani, bersimpati, unik, berkebolehan mengalami
perasaan dan fikiran orang lain, penyayang dan setia, mesra, berseni, orang yang memberi
inspirasi, riang, gembira, penuh kasih sayang, bersemangat dan mempunyai perasaan simpati.
Kata kunci utama: Romantis serta Sukakan Keharmonian.
Ciri-ciri Diri
mengasihani
Bersedia dan sanggup memberi
Mudah terasa dan lemah lembut.
suka berkarya dan memberi ilham dan
puitis
lain.
lebih bermakna.
berinteraksi dengan orang lain.
Saya seorang yang cergas, pandai menggunakan kesempatan, bersifat spontan, suka kepada
pertandingan, tergopoh-gapah tetapi bersemangat, realistik, tidak dipengaruhi oleh sentiment,
berfikiran terbuka, gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan, berani,
tabah, bertindak atas desakan fikiran, suka keseronokan, gurau senda, tidak takut dan
berkemahiran.
Ciri-ciri Diri
kesempatan yang ada.
memberangsangkan.
gentar.
tergopoh-gapah, tetapi bersemangat dan
Ciri-ciri di Tempat Kerja
kerja yang berstruktur, rigid dan
mengikut rutin.
memberikan kebebasan, dapat
kegembiraan atau keseronokan.
18
biasa iaitu berbahaya tetapi
Inventori Personaliti Eysenck Junior atau JEPI telah diperkenalkan Hans Jurgan Eysenck.
Dalam usaha pembinaan alat ukuran ini, analisis faktor telah mula dijalankan pada tahun 1947
melibatkan psychiatric rating berdasarkan 30 pembolehubah ke atas 700 orang askar yang
neurotik. Dua faktor yang diberi fokus utama ialah faktor Neurostima (N) dan faktor Ekstrovert
(E).
Neurostisme / Stabiliti terdiri daripada kontinum bipolar yang mana skor melebihi 12
mewakili keadaan yang tidak stabil atau neurotis dan skor kurang daripada 12 mewakili keadaan
yang stabil. Begitu juga keadaannya dengan kontinum bipolar untuk Ekstroversi / Introversi yang
mana skor melebihi 12 termasuk dalam golongan yang ekstrovert dan skor kurang daripada 12
termasuk dalam keadaan yang introvert.
Eysenck telah mencipta item-item ujian untuk mengukur faktor-faktor yang dikenalpasti
bersama isterinya Sybil. Inventori yang pertama dikenali sebagai Maudsley Medical Questionnaire
(MMQ) dibentuk untuk mengukur faktor neurotisme sebagai satu dimensi personaliti (Eysenck,
1952). MMQ telah dikaji semula dengan menambah beberapa item. Melalui analisis item dan
analisis faktor, satu alat ukuran yang mengandungi 40 item yang dikenali sebagai Maudsley
Personality Inventory (MPI) telah dihasilkan. MPI mengukur dua faktor utama iaitu Neurotisme
dan Ekstroversi. MPI kemudiannya dikaji semula dan diubah menjadi Eysenck Personality
Questionnaire (EPQ). Alat ukuran EPQ ini juga dikaji semula dan beberapa perubahan telah dibuat
dan akhirnya terbentuklah Junior Eysenck Personality Inventory.
20
Pentadbiran Inventori Personaliti JEPI
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian
ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam
bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu,
segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang
mengambil ujian.
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-
hati. Untuk itu, anda memerlukan borang jawapan dan stensil pemarkatan.
Pentafsiran Profil JEPI
Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu.
Penafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti dalam Rajah
berikut;
21
Nota : Istilah-Istilah Melankolik, Kolerik, Phlegmatik, dan Sanquine telah dikemukakan oleh
Hippocrates.
Pendiam Mudah Berubah
Tidak Peramah Impulsif
** Kuadran terbaik ialah SANQUINE.
Personaliti Melankolik – Kuadran I
termasuklah mempunyai sifat-sifat seperti muram, cemas, bimbang, kaku, pendiam, tidak
peramah, pesimis dan nampak tenang.
Personaliti Kolerik – Kuadran II
berubah, impulsif, optimistik dan aktif.
Personaliti Phlegmatik – Kuadran III
jujur, boleh diharapkan dan tenteram.
Personaliti Sanguine – Kuadran IV
kepimpinan, bersemangat, dan selesa.
SKALA KONSEP KENDIRI TENNESSEE (TSCS)
Skala Konsep Kendiri Tennessee atau singkatannya TSCS adalah alat yang boleh digunakan untuk
mengukur konsep kendiri iaitu perincian kepada personaliti individu. Alat ukuran ini telah dibina
oleh William H. Fitts pada tahun 1965. alat ukuran TSCS mempunyai 100 item yang terdiri
daripada item positif dan negatif yang memberikan respons jawapan berbentuk skala likert lima
mata. Alat ukuran yang sama boleh digunakan untuk tujuan kaunseling dan diagnosis. Perbezaan
antara keduanya adalah daripada segi permarkatan. Stensil pemarkatan untuk tujuan kaunseling
dan diagnosis adalah berbeza antara satu sama lain.
Alat ukuran TSCS untuk tujuan kaunseling dapat mengenal pasti 8 komponen yang
membentuk konsep kendiri iaitu Identiti Kendiri, Kepuasan Kendiri, Tingkah Laku Kendiri,
Kendiri Fizikal, Kendiri Moral dan Etika, Kendiri Peribadi, Kendiri Keluarga dan Kendiri Sosial.
Ia juga mempunyai segala khusus yang digunakan untuk mengukur Kritikan-Diri.
Pentadbiran Skala Konsep Kendiri Tennessee – TSCS
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini
perlu diselesaikan dalam 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang
selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala
arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang
mengambil ujian.
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati.
Pentafsiran Profil TSCS
Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien.
Pentafsiran profil TSCS boleh dilakukan secara individu dan berkelompok. Markah yang
diperolehi hendaklah dibandingkan dengan skor min seperti yang terkandung dalam manual. Skor
min adalah skor yang setara dengan Skor T dan Skor Persentil 50. pentafsiran skor yang diperolehi
berhubung dengan skala-skala berkenaan seperti berikut:
1) Kritik Diri Skor min untuk subskala Kritikan-Diri ialah 36. umumnya, skor di
bawah min adalah dianggap baik kerana ia menggambarkan individu
stabil daripada segi psikologi. Skor yang berada di atas min dianggap
kurang baik atau tidak baik kerana ia dikaitkan dengan individu yang
kurang stabil daripada segi psikologinya. Ia ini juga dikaitkan dengan
konflik rendah diri. Bahagian ini memberi gambaran sejauh mana
individu menerangkan kelemahan atau kekurangan dirinya
berdasarkan kenyataan-kenyataan yang biasanya diakui oleh
kebanyakan individu.
2) Jumlah Skor Skor min untuk skala TSCS secara keseluruhan ialah 348. skala ini
menjelaskan konsep kendiri secara keseluruhan tanpa melihat kepada
komponen-komponen yang membentuk konsep kendiri. Skor di atas
25
min bererti konsep kendiri individu secara keseluruhannya adalah
positif atau tinggi. Skor di bawah min pula bererti konsep kendiri
individu secara keseluruhannya adalah negatif atau rendah.
3) Identiti
Kendiri
Skor min untuk subskala ini ialah 127. Skor di atas min bererti identiti
individu adalah positif atau tinggi. Skor di bawah min bererti identiti
kendiri individu adalah negatif atau rendah. Skala ini adalah berkaitan
dengan pernyataan-pernyataan yang menerangkan tentang ‘Siapa
DiriKu’. Di sini, individu akan memberikan gambaran tentang identiti
dirinya atau bagaimana ia melihat dirinya.
4) Kepuasan
Kendiri
Skor min untuk subskala ini ialah 104. Skor di atas min bererti
kepuasan kendiri individu adalah positif atau tinggi. Skor di bawah
min bererti kepuasan kendiri individu adalah negatif atau rendah.
Skala ini adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang
menerangkan bagaimana perasaan individu terhadap dirinya sendiri.
Secara umum, bahagian ini akan mencerminkan tahap penerimaan
individu terhadap dirinya dan setakat mana individu berpuas hati
tentang dirinya.
5) Kendiri
Tingkah Laku
Skor min untuk subskala ini ialah 115. Skor di atas min bererti tingkah
laku kendiri individu adalah positif atau tinggi. Skor di bawah min
menunjukkan kendiri tingkah laku individu adalah negatif atau rendah.
Subskala ini adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang
menerangkan tentang ‘Inilah kelakuan saya atau cara saya bertindak’.
26
dan bagaimana dirinya berfungsi.
6) Kendiri Fizikal Skor min untuk subskala ini ialah 73. Skor di atas min bererti kendiri
fizikal individu adalah positif atau tinggi. Skor di bawah min bererti
kendiri fizikal individu adalah negatif atau rendah. Dalam bahagian
ini, individu memberikan pandangannya tentang keadaan tubuh
badannya, keadaan kesihatan, wajah, perawakan fizikal, seksualiti dan
kemahiran-kemahiran yang dimilikinya.
7) Kendiri Moral
dan Etika
Skor min untuk subskala ini ialah 71. Skor di atas min menunjukkan
kendiri moral dan etika individu adalah positif atau tinggi. Skor di
bawah min pula bererti kendiri moral dan etika individu adalah negatif
atau rendah. Bahagian ini memberi gambaran kendiri individu
daripada sudut moral dan susila. Ia menyentuh soal harga diri,
perhubungan dengan tuhan, perasaan sebagai orang ‘baik’ atau orang
‘jahat’ dan rasa puas hati atau sebaliknya terhadap penglibatannya
dalam agama yang dianutinya.
Peribadi
Skor min untuk subskala ini ialah 65. Skor di atas min memberi
gambaran bahawa kendiri peribadi individu adalah positif atau tinggi.
Skor di bawah min bererti kendiri peribadi individu adalah negatif atau
rendah. Skala ini adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang
dapat mencerminkan nilai yang dirasai oleh individu iaitu perasaan dan
penilaiannya terhadap personaliti diri yang tidak berkait dengan tubuh
27
badan atau perhubungannya dengan orang lain. Misalnya, ‘Saya
sangat berpuas hati dengan apa yang saya telah miliki sekarang ini.”
9) Kendiri
Keluarga
Skor min untuk subskala ini ialah 65. Skor di atas min memberi
gambaran bahawa kendiri peribadi individu adalah positif atau tinggi.
Skor di bawah min bererti kendiri peribadi individu adalah negatif atau
rendah. Skala ini adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang
dapat mencerminkan nilai yang dirasai oleh individu iaitu perasaan dan
penilaiannya terhadap personaliti diri yang tidak berkait dengan tubuh
badan atau perhubungannya dengan orang lain. Misalnya, ‘Saya
sangat berpuas hati dengan apa yang saya telah miliki sekarang ini.”
10) Kendiri Sosial Skor min untuk subskala ini ialah 68. Skor di atas min menunjukkan
kendiri sosial individu adalah positif atau tinggi. Skor di bawah min
menggambarkan bahawa kendiri sosial individu adalah negatif atau
rendah.
28
VARIABILITY
Jumlah V / Total V Jumlah V menggambarkan keseimbangan konsep kendiri antara satu
bahagian dengan bahagian yang lain.
Skor min ialah 48. Skor tinggi iaitu skor di atas min bermakna 8
komponen yang membentuk keseluruhan konsep kendiri individu adalah
pelbagai daripada satu bahagian konsep kendiri ke satu bahagian konsep
kendiri yang lain. Skor rendah iaitu skor di bawah min bererti konsep
kendiri individu adalah seimbang daripada satu bahagian konsep kendiri
ke satu bahagian konsep kendiri yang lain.
Jumlah Lajur V
atau Column Total
Etika, Kendiri Peribadi, Kendiri Keluarga dan Kendiri Sosial.
Skor min ialah 29. Skor tinggi iaitu skor di atas min bermakna wujud
kepelbagaian berkaitan dengan Kendiri Fizikal, Kendiri Moral dan Etika,
Kendiri Peribadi, Kendiri Keluarga dan Kendiri Sosial. Skor rendah iaitu
skor di bawah min bererti konsep-konsep kendiri ini berada dalam
keadaan seimbang.
kepelbagaian skor yang berkaitan dengan Identiti Kendiri, Kepuasan
Kendiri dan Tingkah Laku Kendiri.
Skor min ialah 19. Skor tinggi iaitu skor di atas min bermakna wujud
kepelbagaian berkaitan dengan Identiti Kendiri, Kepuasan Kendiri dan
29
Tingkah Laku Kendiri. Skor rendah iaitu skor di bawah min bererti
konsep-konsep kendiri ini berada dalam keadaan seimbang.
Sebaran D Skor min ialah 120. Skor tinggi iaitu skor di atas min menerangkan
individu sangat pasti tentang pandangannya terhadap dirinya sendiri atau
kenyataan-kenyataan mengenai dirinya. Skor ini mempunyai kaitan
dengan kesahan jawapan individu yang menjawab ujian. Skor rendah
iaitu skor di bawah min pula menerangkan bahawa individu kurang atau
tidak sangat pasti tentang pandangannya terhadap dirinya sendiri atau
kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan dirinya.
30
Personaliti Plus diperkenalkan oleh Florence Littaeur. Inventori ini diambil daripada
Florence Littauer’s Personality Plus: How to Understand Others by Understanding Yourself.
Inventori ini boleh didapati dalam dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Inventori
Personaliti Plus ini terdiri daripada 160 item atau sifat diri. 80 item adalah untuk profil keupayaan
“strengths profile” dan 80 item yang lain adalah untuk profil kelemahan “weaknesses profil”.
Inventori ini juga dibentuk berdasarkan 4 konstruk utama mengenai jenis personality iaitu choleric,
melancholy, sanguine dan phlegmatic.
Bagi menjawab Inventori Personaliti Plus ini, masa yang diperuntukkan adalah selama 10
hingga 15 minit. Tempoh masa ini adalah yang paling berkesan meskipun jangka masa yang
sebenar untuk menyelesaikan ujian ini tidak ditetapkan. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam
bilik yang selesa, tidak bising dan lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan
meja. Selain itu, pentadbir ujian mestilah mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian
supaya mematuhi segala arahan yang telah disediakan di dalam borang soalan. Individu perlu
menjawab ujian ini dengan jujur dan ikhlas iaitu menjawab berdasarkan apa yang sebenarnya dan
bukan berdasarkan kepada apa yang anda fikirkan baik atau orang kata baik. Jawapan spontan
adalah jawapan yang terbaik.
Bagi menjawab ujian ini, calon dikehendaki menanda X pada satu perkataan yang
menggambarkan diri calon daripada 4 pilihan perkataan pada setiap lajur. Jika calon tidak pasti
perkataan yang paling tepat, calon boleh bertanya kepada ahli keluarga atau rakan atau fikirkan
diri sendiri semasa zaman kanak-kanak. Calon juga diingatkan supaya mengelak dari menjawab
31
dari sudut kerja dan kerluarga kerana banyak protokol dan prosedur yang perlu diikut. Kemudian,
calon dikehendaki memindahkan semua sifat/perkataan yang telah ditanda X dari Profil Personaliti
kedalam kotak didalam Kertas Skor Personaliti. Calon mestilah diingatkan bahawa susunan
perkataan dalam kedua-dua kertas adalah tidak sama.
Bagi mengira markah ujian ini, calon dikehendaki menambah keseluruhan markah jawapan
bagi setiap empat baris dalam Kertas Skor Personaliti dan jumlahkan kedua-dua kekuatan dan
kelemahan. Calon akan mengetahui dominan personaliti dengan melihat markah yang paling
tinggi. Selain itu calon juga dapat mengetahui kombinasi personaliti diri dengan melihat markah
kedua tertinggi.
Suara Kuat dan laju; banyak idea, inginkan
perhatian
energy, sentiasa bersedia
menentu, mudah ubah fikiran
Pakaian Stylish, flamboyant, coloutrful
bersendirian
32
kursus 5 orang;
cerita;
pen-drive ; banyak buang masa
lain.
Kerjaya Accountant, engineer, research
follow through, romantic, loyalty
merajuk
Realiti Sidai baju – teratur, ikut sistem; mula
yang besar dahulu baru , baru sidai
yang kecil-kecil;
kemudian baju, seluar, seluar dalam,
akhirnya nasi lemak kat atas sekali;
jadi piramid.
bawah dulu, mesti ikut peraturan.
Menonton filem - beremosi, nangis
dulu sebelum pelakonnya menangis.
Kerjaya CEO, attorney, airline pilot
Suara Forceful with volume
bakat kepimpinan
Kekurangan Ego, domineering, unteachable, impatient,
short tempered, tiada tolernsi, kurang
fleksibel
dingin, dingin kepala,
Kerjaya Teacher, nurse, counselor
Suara Soft and gentle
nurturing, calm, good listener
Pakaian Casual and comfortable
PROFIL PERSONALITI TAJMA (PPT-R)
Profil Personaliti TAJMA (PPT-R) merupakan satu set alat ukur psikologi yang dibina
untuk mengukurdimensi personaliti seseorang individu. Profil ini mempamerkan 11 tret personaliti
diri yang diukur menerusi 83 item. Profil personaliti ini telah diperkenalkan oleh Mohd. Tajudin
Ninggal. Skala pemarkahan profil ini adalah berdasarkan Likert-scale yang didatangkan dengan 3
pilihan jawapan iaitu A. Sangat benar; B.Benar dan C. Tidak Benar.
Pentadbiran Profil Personaliti TAJMA (PPT-R)
Bagi menjawab Inventori Personaliti Plus ini, masa yang diperuntukkan adalah selama 15
hingga 20 minit. Tempoh masa ini adalah yang paling berkesan meskipun jangka masa yang
sebenar untuk menyelesaikan ujian ini tidak ditetapkan. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam
bilik yang selesa, tidak bising dan lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan
meja. Selain itu, pentadbir ujian mestilah mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian
supaya mematuhi segala arahan yang telah disediakan di dalam borang soalan.
Berdasarkan tiga pilihan jawapan iaitu A. Sangat benar; B.Benar dan C. Tidak Benar, calon
dikehendaki menanda hanya satu jawapan yang pertama sekali terlintas di fikiran selepas membaca
pernyataan tersebut. Bagi pemarkahan, calon dikehendaki mengisi markah/nilai bagi setiap item
di borang jawapan yang telah disediakan. Nilai bagi setiap jawapan adalah seperti berikut;
36
seperti yang telah disediakan didalam borang jawapan.
Interpretasi Profil Personaliti TAJMA (PPT-R)
37
alat mengukur bagaimana seseorang selalunya bertingkahlaku (jalinan hubungan interpersonel)
dengan orang lain dan bagaimana sesorang itu selalu inginkan orang lain bertingkahlaku (jalin
hubungan interpersonel) terhadap dirinya. FIRO adalah berdasarkan instrument yang
mengandungi Element B: Behavior (asalnya FIRO-B), Element F: Feeling (asalnya FIRO-F) dan
Element S: Self-concept. Prinsip utama dalam hubungan interpersonal adalah orientasi-tingkahlaku
(FIRO-B).
dirinya sendiri. Selain itu, ia juga digunakan untuk mempengaruhi cara berkomunikasi dan cara
berpelakuan dengan orang lain. Disamping itu, FIRO-B juga dapat meningkatkan hubungan
personal dan membantu persembahan profesional seseorang individu.
Pentadbiran Instrument FIRO-B
ujian ini tidak ditetapkan, sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20-30 minit.
Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan
asas seperti kerusi dan meja, selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu
diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.
Instrumen ini mengandungi empat bahagian iaitu Bahagian 1 (16 item), Bahagian 2 (11 item),
Bahagian 3 (13 item), dan Bahagian 3 (14 item). Wajaran Instrumen ini adalah sebanyak 6
skala.calon dikehendaki menulis nomborskala pilihan yang dipilih didalam borang jawapan yang
disediakan. Semua jawapan yang dipilih hendaklah melambangkan diri sendiri.
38
EI EC EA
WI WC WA
juga seperti anda.
anda dalam semua hal. Mungkin anda berangapan anda betul
dan jika harapan tidak dihargai dan tercapai anda mudah
sensitif dan kecewa
adalah aset utama untuk menyatakan kehendak anda.
Anda tidak berharap apa yang anda katakan perlu diterima oleh
orang lain. Mungkin menyebabkan orang lain manganggap
anda tidak serius dan sukar difahami kehendak anda. Anda
menggunakan defense mechanism untuk membela diri
WI Rendah
EI Rendah
Memilih kawan yang boleh diajak berkomunikasi dan
kongruen serta boleh menerima anda seadanya
Mudah mengambil kata-kata orang lain sebagai janji dan
harapan. Anda kuat berpegang kepada peraturan. Orang lain
mungkin sukar memahami apa sebenarnya yang tersirat dalam
hati anda(banyak kerenah). Pendengar yang baik dan boleh
diharap untuk menyimpan rahsia diri dan orang lain.
WI Tinggi
berhati-hati dan menyebabkan anda sukar bergaul dengan
orang lain.
lain. Tidak kisah dengan apa yang berlaku yang penting anda
boleh menerima diri anda seadanya.
WI Rendah
KAWALAN DAPATAN
mengawal situasi dan keadaan. Bijak mengarah dan membina
peraturan baru. Walaubagaimana pun anda terlalu bergantung
kepada orang bawahan untuk bertindak . Jika tidak terkawal
anda menjadi pemimpin yang autokratik. Perlu menjadi
pendengar yang baik untuk mengawal diri dan situasi
WC Tinggi
EC Tinggi
pendapat kepada orang lain. Komunikasi secara mengarah dan
berfokus. Anda tidak mengharap kepada orang lain. Oleh itu
anda mudah tidak mempercayai orang bawahan anda. Jika anda
bijak berkomunikasi anda menjadi orang yang mudah
disenangi dan tempat untuk orang lain bergantung harap
WC Rendah
menjurus kepada pencapaian matlamat yang diinginkan.
Komunikasi hanya terbatas kepada keperluan. Kehendak anda
sukar dijangka. Anda lebih banyak mengikut dan akur dengan
peraturan serta rutin. Memerlukan idola untuk dijadikan
panduan untuk menjadi pemimpin yang baik
WC Tinggi
EC Rendah
juga kurang terserlah . Jangkaan dan harapan kepada orang lain
juga tidak menentu dan sukar diramal. Memerlukan sifat asertif
terutama dalam membuat keputusan. Anda selesa dengan
situasi sedia ada dan tidak perlu dikongsi oleh orang lain.
WI Rendah
lain dan bersifat enterprising. Motivasi dan pengharapan diri
yang tinggi. Jika tuntutan dan harapan tidak kesampaian,
mudah kecewa dan berputus harap. Akan tetapi cepat
mengseimbangkan diri kerana mudah berkongsi masalah dan
luahan kepada orang lain
meyakinkan orang lain dan bersifat empati. Kebolehan anda
42
menyebabkan anda dihargai. Kemungkinan anda kurang asertif
kerana kurang bergantung kepada orang lain.
EA Rendah
bersama orang lain. Kasih sayang yang diberikan bukan melalui tutur
kata tetapi lebih kepada tindakan. Kemahuan anda sukar diramal
menyebabkan anda terlalu ‘demand’
anda yakin dan mempercayainya.
Mudah mengubah situasi jika berlaku konflik. Ada kalanya
anda mempunyai sikap berdikari yang positif tanpa
mengharapkan orang lain. Kehidupan anda serba ringkas dan
melambangkan keceriaan tanpa menyusahkan orang lain. Anda
perlu asertif terutama dalam membuat keputusan yang penting
dalam hidup anda.
THE KEIRSEY TEMPERAMENT SORTER (KTS)
The Keirsey Temperament Sorter ini diasaskan oleh Dr. David Keirsey pada tahun 1978. Ia
diasakan berdasarkan satu inventori personali yang dibina oleh Isabel Myers dan katherine Briggs
iaitu The Myers-Briggs Type Indicator (1962).
KTS digunakan secara meluas oleh perniagaan, agensi kerajaan,pertubuhan agama, kolej dan
universiti untuk menentukan jenis tingkah laku indivdu terutamanya bagi tujuan team building.
KTS juga digunakan untiuk memahami diri dan tingkah laku bagi menghargai dan mendapat
manfaat daripada kekuatan individu untuk melihat perbezaan perspektif dan pendekatan kepada
masalah komunikasi dengan lebih berkesan. KTS juga dapat mebantu dalam memilih bidang
profesional untuk meningkatkan kerjasama dalam menyelasaikan masalah organisasi dan peribadi.
KTS dibina berdasarkan 4 kombinasi daripada 2 ciri-ciri untuk setiap kombinasi iaitu 1) ekstrovert
vs Introvert; 2) Sensing vs intuitive; 3) Thinking vs Feeling; dan 4) Judging vs Perceiving. KTS
terdiri daripada binaan 70 item. Pilihan jawapan bagi KTS ialah A atau B.
Pentadbiran The Keirsey Temperament Sorter (KTS)
Bagi menjawab KTS ini, masa yang diperuntukkan adalah selama 20 hingga 30 minit. Tempoh
masa ini adalah yang paling berkesan meskipun jangka masa yang sebenar untuk menyelesaikan
ujian ini tidak ditetapkan. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, tidak bising
dan lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, pentadbir
ujian mestilah mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian supaya mematuhi segala arahan
yang telah disediakan di dalam borang soalan. Calon juga diingatkan bahawa jawapan yang
diberikan mestilah berkaitan dengan diri calon untuk masa sekarang dan bukan untuk masa lalu
44
atau masa depan. Calon dikehendaki menanda (X) untuk pilihan jwapan di borang jwapan yang
telah disediakan.
Calon dikehendaki untuk menjumlahkan semua skor yang diperoleh pada setiap bahagian.
Kemudian calon dikehendaki memindahkan jumlah skor mengikut anak panah seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di bawah. Keudian calon dikehendaki menjumlahkan kesemuanya dan
akhir sekali calon dikehendaki memilih markah yang tertinggi pada setiap bahagian dan tuliskan
abjad tersebut diruangan yang telah disediakan.
Borang Jawapan The Keirsey Temperament Sorter
a b a b a b a b a b a b a b
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 7 x
8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 14 x
15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 21 x
22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 28 x
29 x 30 x 31 x 32 x 33 x 34 35 x
36 x 37 x 38 x 39 x 40 x 41 42 x
43 x 44 x 45 x 46 x 47 x 48 49 x
50 x 51 x 52 x 53 x 54 x 55 56 x
57 x 58 x 59 x 60 x 61 x 62 63 x
64 x 65 x 66 x 67 x 68 x 69 70 x
1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7
E I S N T F J P
45
Personaliti Huraian
3. Suka menyapa orang lain
4. Berminat ketahui org lain buat kerja
5. Suka bercakap di telefon, perlu kepada perhubungan dan mudah meluahkan
perasaan
7. Cepat bertindak tanpa berfikir
8. Cenderung berkomunikasi
Introvert (I) 1. Suka ketenangan utk penumpuan
2. Menghadapi masalah mengingat nama dan rupa. Pendiam dan susah dikenali.
3. Ambil masa panjang utk laksana tugasan
4. Tidak suka gangguan telefon, suka menyendiri & simpan perasaan
5. Suka kerja sendirian
6. Berfikir sblm bertindak.
8. Cenderung belajar melalui bacaan
9. Memerlukan extroversi untuk keseimbangan
Sensing (S) 1. Suka ketenangan utk penumpuan
2. Menghadapi masalah mengingat nama dan rupa. Pendiam dan susah dikenali.
46
4. Tidak suka gangguan telefon, suka menyendiri & simpan perasaan
5. Suka kerja sendirian
6. Berfikir sblm bertindak.
8. Cenderung belajar melalui bacaan
9. Memerlukan extroversi untuk keseimbangan
Intuitive (N) 1. Sedar cabaran dan kemungkinan baru
2. Tidak suka kerja berulang kali
3. Gemar guna kemahiran baru
4. Bekerja tekun dan bertenaga
5. Berkemungkinan membuat keputusan dengan cepat
6. Mengikut inspirasi dan gerak hati
7. Mempersoalkan mengapa sesuatu keadaan itu seperti seadanya
Thinking (T) 1. berkebolehan menetukan sesuatu di dalam susunan yang logical
2. memberi galakan balas kepada pendapat
3. perlu layanan adil
5. berkebolehan untuk menegur secara terus terang
6. kemungkinan menyakitkan hati orang lain tanpa sedar
7. mempunyai bakat di dalam menganalisa sesuatu masalah
47
Feeling (F) 1. Suka kepada keharmonian dan tekun utk mencapainya
2. Memberi gerakbalas kpd nilai orang lain lebih drp perasaan & pemikiran
mereka
4. Cenderung bersimpati
5. Tidak suka memberitahu sesuatu yg tidak menyenangkan kpd org lain
6. Gemar menyenangkan hati org lain
Judging (J) 1. Suka menetapkan dan menyelesaikan sesuatu tugas
2. Tidak suka mengganggu sesuatu projek yang sedang mereka lakukan
untuk perkara yang lebih penting
3. Puas setelah mencapai sesuatu keputusan mengenai sesuatu perkara,
situasi atau seseorang
5. Jadualkan projek
6. Gunakan senarai sebagai agenda untuk bertindak
Perception (P) 1. Tidak kisah & boleh biarkan sesuatu utk diubah saat akhir
2. Boleh sesuaikan diri dgn situasi yg berubah-ubah
3. Kesukaran utk buat keputusan krn rasa maklumat masih x cukup
4. Tangguhkan kerja yg tidak menyenangkan
5. Ingin mengetahui sesuatu kerjasecara menyeluruh
6. Dpt selesaikan byk tugasan di saat akhir walau di dalam tekanan
7. Gunakan senarai sbg peringatan utk tugasan yg perlu selesai.
48
Setiap individu akan memperolehi skor dalam keenam-enam skala IGB. Skor tertinggi yang
diperolehi dari keenam-enam skala IGB ini menunjukkan gaya percintaan yang dominant untuk
diri anda. Berikut adalah makna gaya percintaan yang anda miliki;
Cinta Persahabatan – Storage
Gaya ini adalah hasil daripada persahabatan. Cinta pada pengamalnya tidak wujud secara
mendadak, tetapi timbul secara perlahan-lahan. Kadang kala orang yang bercinta tidak
menyedari yang mereka sudah lama dalam percintaan. Selalunya orang yang memiliki gaya ini
akan mempunyai minat yang sama dengan pasangannya. Mereka juga tidak berkeupayaan
untuk menyintai seseorang tanpa dikenali secara mendalam dalam jangka masa yang panjang.
Sebaliknya, mereka akan mengenali pasangan itu dahulu sebelum wujudnya perasaan cinta.
Cinta Romantis – Eros
Gaya percintaan ini merujuk kepada cinta yang wujud hasil daripada tarikan fizikal yang sangat
kuat pada pertemuan pertama. Mereka yang memiliki gaya ini mahuan penyatuan dan
perpaduan dalam hubungan cinta. Mereka ini seboleh-bolehnya inginkan satu identiti dengan
pasangannya. Contohnya, dalam berpakaian dan mempunyai selera makan yang sama.
Selalunya tarikan sosial yang menyebabkan pengamal gaya ini tertarik untuk membentuk
hubungan. Pengamal gaya percintaan ini memandang cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi
nilainya.
49
Mereka yang mengamalkan gaya bercinta jenis ini cuba untuk mengurangkan pergantungan dan
tanggungjawabnya. Mereka selalunya mempunyai lebih daripada satu pasangan cinta dalam
sesuatu sama. Ini adalah kerana adanya dua atau lebih kekasih serentak lebih senang baginya
melepaskan tanggungjawab kepada kedua-dua kekasihnya tadi. Mereka yang mengamalkan gaya
ini juga selalunya tidak serius dalam bercinta dan tidak mendalam perasaan cintanya, sebaliknya
mereka suka memainkan perasaan ataupun membiarkan pasangannya tertanya-tanya apakah
perasaan mereka sebenarnya dan berapa dalamkah penglibatan cinta mereka itu. Pengamal gaya
ini juga tidak mempunyai rancangan jangka panjang dalam hubungan cinta, lebih suka membuat
hubungan secara mendadak dan tidak teratur. Dengan ini, hubungan mereka jarang sekali mesra
terutama daripada segi emosi dengan pasangannya. Ini disebabkan mereka lebih suka bebas dan
tidak mahu kebebasannya diganggu oleh sesiapa sahaja termasuklah pasangannya sendiri.
Cinta Logikal – Pragma
Gaya logikal merujuk kepada gaya bercinta yang mana individu yang terlibat cuba mencari
pasangan yang terbaik untuknya. Ia akan menetapkan ciri-ciri khusus dan cuba mencari pasangan
yang sesuai dengan atau mengikut ciri-ciri khusus tersebut. Sekiranya pasangan yang sesuai telah
ditemui, sebarang kemungkinan untuk berpisah selalunya akan ditangguh hubungan cintanya
sehingga mereka betul-betul merasakan individu yang ditemui itu memenuhi kriteria yang
dikehendakinya.
50
Cinta Pengorbanan – Agape
Gaya pengorbanan merujuk kepada mereka yang suka membantu, amat memahami dan pemaaf.
Gaya bercinta ini terlalu ekstrim menyebabkan individu terlalu penyabar terhadap objek yang
dicintainya. Pengorbanan ini menyebabkan pemikirannya terbatas. Pengamal gaya bercinta ini
juga bersikap terbuka kerana ia boleh menerima cinta daripada orang yang berbeza-beza
personalitinya. Pengamal gaya percintaan ini akan memberikan cinta dan kasih sayang dengan rela
hati tanpa sebarang syarat kepada pasangannya. Pengamal gaya percintaan ini juga sanggup
melakukan apa sahaja asalkan orang yang mereka cintai itu bahagia dan selesa, bahkan mereka
rela mengenepikan cita-cita ataupun kehendak dirinya sendiri asalkan pasangan mereka berjaya
mendapatkan apa yang dikehendakinya.
Cinta Kepunyaan – Mania
Gaya ini merujuk kepada pengamal yang memiliki sifat cemburu kerana mementingkan ingin
bersama setiap masa. Ia tidak suka kepada perpisahan dan semua aktiviti mahu dilakukan bersama.
Individu ini menjadi beban kepada orang lain kerana ia sangat mementingkan diri sendiri. Mereka
juga sangat kuat dengan perasaan ingin mengawal, mengongkong dan memiliki dan pada masa
yang sama juga mahu merasa dimiliki oleh pasangannya. Oleh itu, mereka ini sentiasa mencurigai
kejujuran dan keutuhan cinta pasangan masing-masing.
51
SELF- DIRECTED SEARCH (SDS)
Alat ukuran Self-Directed Search (SDS) telah dibina oleh John L. Holland. Alat ukuran ini
mengandungi 192 item yang mempunyai pilihan jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ untuk mengukur minat
kerjaya atau jenis personaliti seseorang. Alat ukuran SDS yang mengandungi 192 item mewakili
116 sub-skala pengukuran iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising
(E), dan conventional (C).
Alat ukuran SDS mempunyai tiga bahagian utama iaitu Bahagan I (Kesukaan), Bahagian II
(kecekapan) dan Bahagian III (Senarai Nama Pekerjaan). Selain itu, alat ukuran SDS adalah lebih
sesuai digunakan untuk remaja atau pelajar sekolah menengah kerana SDS mempunyai ketiga-tiga
aspek kesukaan, kecekapan dan senarai nama pekerjaan yang lebih mudah untuk difahami.
PENTADBIRAN UJIAN SDS
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, sebagai panduan ujian ini perlu
diselesaikan dalam masa 20-30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa,
lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja, selain itu, segala arahan
yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil
ujian.
PENTAFISRAN UJIAN PROFIL SELF DIRECT SEARCH [SDS]
52
Kejuruteraan
binatang.
lukisan mekanikal, mesin atau haiwan.
- Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh.
- Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan.
- Individu ini menghadapi persekitaran secara konkrit dan fizikal.
- Digambarkan sebagai materialistik, stabil dari segi emosi, tidak
bersifat sosial
Mekanikal, Operator Mesin, Mekanik Kapal terbang, Mekanik Kereta,
Juruteknik Elektronik, Ahli Ilmu Perkebunan, Tukang Besi dan Tukang
Kayu. Mekanik, jurugegas jentera, juruelektrik, jurufoto, jurutaip,jurutera,
juruukur am, pakar cap jari, ahli kaji logam, ahli optik,ahli penternak ikan,
juru kamera wayang gambar, juru teknik makmal
CIRI-CIRI Suka Menyendiri - Akur - Natural - Tidak Fleksibel- Jujur – Normal-
Berhemat - Tulen - Keras Hati - Tiada/Kurang Celik Akal - Keras Kepala
- Praktikal
53
PENERANGAN - individu yang suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu,
membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan
masalah melalui penyelidikan.
- mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kecerdasan,
memanipulasikan idea-idea, perkataan-perkataan dan lambang-
lambang.
sosial dan bersifat introvert.
CONTOH
KERJAYA
Doktor Perubatan, Pakar Bedah, Doktor Gigi, Ahli Kajicuaca, Ahli Biologi,
Ahli Botani, Ahli Agronomi, Ahli Fizik, Ahli Kajibintang, Ahli Kimia,
Ahli Kajibumi, Pegawai Sains, Penyelidik Sains, Ahli Psikologi dan Ahli
Antropologi.
hati - Ingin tahu - Jitu - Tidak Popular
54
PENERANGAN - individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif.
- mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang
tidak atau kurang berstruktur.
berulang-ulang.
- Melepaskan perasaan atau menyelesaikan masalahnya dengan
cara melahirkan menerusi ciptaan ataupun karyanya.
- Tingkahlaku cenderung kepada kebolehan dalam bahasa, seni,
muzik, drama dan penulisan.
- Sensitif kepada persekitaran.
Akur - Emosional - Impulsif - Tulin - Ekspresif - Bebas - Sensitif -
Idealistik – Introspektif - Terbuka
PENERANGAN - individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia.
- mempunyai kemahiran mengguna kata-kata serta mahir
berkomunikasi dengan orang lain.
- Mengutamakan aktiviti-aktiviti mempengaruhi orang lain seperti
memberitahu, latihan, perkembangan dan pemulihan
- Suka dirinya dilantik sebagai ketua dan mendapat perhatian
- Pandai mewujudkan hubungan antara individu tetapi kurang dalam
bidang teknikal dan kerja tangan.
- Mengelak diri daripada aktiviti yang sistematik yang melibatkan
benda, pekakas, atau mesin.
Kerjaya dan Kaunselor Peribadi
Idealistik- Sabar - Empati - Bijaksana - Peramah - Baik Hati - Memahami
- Pemurah - Pemujuk - Mesra
PENERANGAN - individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia.
- minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, dan mengurus
individu lain, pandai dan mahir memanipulasi orang lain.
- Matlamat akhir adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan
keuntungan ekonomi.
- Mempunyai kebolehan memimpin, interpersonal, dan memujuk
tetapi kurang dalam perkara-perkara saintifik
- Menerima dirinya sebagai agresif, popular, mempunyai keyakinan
diri, sosial, dan ada kecekapan bercakap.
- Ambil berat dalam soal-soal kekuasaan.
- Mempunyai kemahiran dalam bidang penjualan.
- Sukakan status dan kepimpinan.
Pengarah Syarikat, Pengarah Publisiti, Peguam, Ahli Politik, Pengurus
Hotel, Pengurus Bank dan Jurujual Insuran
CIRI-CIRI Sukakan Pencapaian - Bertenaga - Suka Menggoda - Suka Mengembara -
Suka Menunjuk - Optimistik - Mudah Bersetuju - Mengembirakan – Yakin
diri - Bercita-cita Tinggi - Berusaha - Sosial - Angkuh - Ekstrovert - Suka
Bercakap
57
- Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan kegiatan
yang direstui oleh masyarakat.
arahan.
komputer serta mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam
mengguna nombor.
sentiasa kemas,dan konservatif
data dengan sistematik.
kepada aspek-aspek perbualan ataupun topik-topik yang dirancang.
CONTOH
KERJAYA
Jurutrengkas, Kerani Bank, Pakar Cukai, Kerani Gaji, Operator Komputer,
Penilai Harta, Jurujual Insuran dan Kerani Insuran.
CIRI-CIRI Berhati-hati - Sukar Dilentur - tabah Hati - Akur - Memendam Rasa -
Praktikal - Teliti - Mengikut Aturan - Bersopan Santun - Defensif - Menurut
Perintah - Cermat - Cekap - Berstruktur - Tidak Imaginatif
58
Alat ukuran Vocational Preference Inventory (VPI) yang dibina oleh John L.Holland
mengandungi 160 senarai nama pekerjaan untuk mengukur minat vokasional dan jenis personaliti
seseorang. VPI mengenduni 160 itrm dengan pilihan jawapan “Suka” atau “Tidak Suka”. Alat ini
dibina berasaskan teori Holland yang mengandaikan bahawa individu boleh dikumpulkan kepada
enam jenis personality yang memperlihatkan minat dan kecekapan dalam pekerjaan.
Alat VPI ini mengandungi dua skala ukuran iaitu skala primer dan skala skunder. Enam personality
yang terdapat dalam skala primer adalah sama seperti yang terdapat dalam Self-Directed Search
(SDS) iaitu Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising dan Conventional. Manakala,
skala skunder mewakili Kawalan Diri atau Self-Control (SC), Maskuliniti-Feminiti (MF), Status
(ST), Infrequency (INF) dan Acqueiscene (AC). Kesemua sebelas subskala dalam skala primer dan
skunder merupakan subskala bagi VPI.
Walaupun alat ukuran SDS mempunyai 192 item berbanding VPI 160 item, ia hanya mengandungi
6 sub-skala pengukuran iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising
(E), dan conventional (C). Ini menjelaskan bahawa alat ukuran VPI lebih ekstensif berbanding
dengan alat ukuran SDS. Alat ukuran minat kerjaya VPI adalah sesuai digunakan untuk orang
dewasa.
PENTADBIRAN UJIAN VPI
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, sebagai panduan ujian ini perlu
diselesaikan dalam masa 20-30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa,
lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja, selain itu, segala arahan
59
yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil
ujian.
PENTAFSIRAN PROFIL UJIAN VPI
tumbuhan, dan binatang.
dalam bangunan
Jurutera Awam
teknikal.
Mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja
dalam situasi yang tidak atau kurang
berstruktur.
berulang-ulang dan selalu menggunakan
Berminat dalam memberitahu, menolong,
melatih, memperkembang, mengubati dan
Mempunyai kemahiran menggunakan kata-
lain.
Ahli Sosiologi
Aktuaris
62
Enterprising
Matlamat akhirnya adalah untuk mencapai
keuntungan organisasi dan keuntungan
Mempunyai kemahiran dalam bidang
kemahiran dalam menggunakan nombor.
akur, dan mengikut arahan.
yang tinggi pada kerjaya-kerjaya yang pada
anggapannya mempunyai status yang tinggi.
Skor Rendah (0-7) Menunjukkan individu tidak begitu mementingkan
status dalam pekerjaanya.
kelakian yang selalu dikaitkan dengan kerjaya seperti
polis, tentera, mekanik dan juruteknik.
Skor Rendah (0-7) Menunjukkan individu mempunyai ciri-ciri kewanitaan
yang selalunya dikaitkan dengan kerjaya perempuan
seperti guru, pragawati, jururawat dan setiausaha
Skor Tinggi (8-14) Menunjukkan individu mempunyai kawalan diri yang
baik yang selalu dikaitkan dengan mempunyai lokus
kawalan dalaman yang tinggi atau proaktif.
64
sendiri yang selalu dikatakan mempunyai lokus luaran
yang tinggi atau reaktif dan sangat mudah dipengaruhi
oleh factor persekitaran
dengan itu profil minat kerjaya yang diperoleh tidak
boleh dipercayai.
jawapan tersebut boleh dipercayai.
factor-faktor lain seperti pandangan masyarakat dan
sebagainya. Sekaligus menyebakan profil minat
kerjaya yang diperoleh adalah tidak sah.
Skor Rendah (0-15) Menunjukkan klien menjawab berdasarkan kepada apa
sebenarnya tentang minatnya tanpa dipengaruhi factor
lain dan menunjukkan jawapan yang diberi klien adalah
sah.
65
BORANG MINAT ROTHWELL – MILLER – BMRM
Alat ukuran BMRM ini telah dibentuk oleh Miller dan telah diperbaiki dan dikemaskini oleh
Rothwell. Alat ukuran ini dibina dalam 2 borang yang berlainan iaitu borang lelaki dan borang
wanita serta mengandungi 108 item yang terdiri daripada nama pekerjaan. Alat ukuran BMRM ini
mengandungi 12 sub-skala iaitu Kerja Luar, Mekanikal, Pengiraan, Saintifik, Bujukan, Estetik,
Sastera, Muzik, Perkhidmatan Sosial, Keranian, Praktikal dan Perubatan.
PENTAFSIRAN ALAT UKURAN BMRM
Umumnya, ujian ini mestilah ditadbirkan dalam bilik yang mempunyai kemudahan asas seperti
meja, kerusi dan kipas angin. Keadaan bilik darjah mestilah selesa dan jauh daripada gangguan
dan kebisingan. Masa untuk menyelesaikan ujian ini adalah tidak dihadkan, namun kebiasannya
ujian ini dapat diselesaikan dalam masa 30 minit.
KAEDAH PEMARKAHAN BMRM
Untuk membuat permarkahan secara manual, kita memerlukan borang soalan yang telah lengkap
dijawab dan borang panduan mengira skor seperti dalam jadual 1.
PENTAFSIRAN PROFIL BMRM
Jumlah skor terkecil adalah menunjukkan bidang minat yang utama, sementara jumlah skor
terbesar menunjukkan bidang minat tersebut paling tidak penting pada individu berkenaan.
66
berikut:
Luar Rumah Tidak suka kerja rutin
dan teratur.
Tanah, Peneroka, Penjaga Binatang,
Nelayan, Pemandu, Pekebun Sayur.
Jurulatih Suka, Penternak Haiwan,
Penternak Ayam, Pekebun Bunga.
Mekanikal Suka bekerja dengan
Tukang Jam, Pengikat.
Pengiraan Suka dengan angka-
Cukai Pendapatan, Guru Matematik,
Kira-kira, Kerani Akaun.
Botani, Kaji Bintang, Geologi,
Jurulelong, PRO, Wakil Insuran.
Demonstrator, Jurusolek.
Pereka Pentas.
Lukisan, Pereka Fesyen, Juru Hias
Tingkap.
Pengulas, Penyair.
Orkestra, Penggubah Lagu.
Pustakawan, Rakaman (Muzik).
Sosial, Kaunselor, Pengakap, Pekerja
Perkeranian Kerja pejabat yang
bersifat rutin dan perlu
Pos.
Paip.
Pendandan Rambut, Pembalut Coklat,
Masak.
Ray, Jurupulih Anggota.
Jururawat.
69
INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Inventori Nilai Pekerjaan Sidek atau singkatan INPS adalah satu inventori yang digunakan untuk
mengenalpasti nilai-nilai yang dianggap penting oleh seseorang individu. Inventori nilai pekerjaan
ini adalah inventori yang mempunyai format jawapan skala likert iaitu Sangat Suka (SS), Suka (S),
Tidak Pasti (TP), Tidak Suka (TS) dan Sangat Tidak Suka (STS). Gerak balas individu kepada
item-item yang terkandung dalam ujian ini dikatakan dapat menerangkan nilai-nilai pekerjaan
individu. Ujian Nilai Pekerjaan Sidek misalnya, dapat mengukur 6 kategori nilai pekerjaan iaitu
konteks, hubungan, fungsi, ganjaran, citarasa dan monotoni yang terdiri daripada 21 nilai
pekerjaan. Ujian ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Bahagian I: Deskripsi Pekerjaan dan
Bahagian II: Perbandingan Nilai Pekerjaan. Pentafsiran skor yang diperolehi dari ujian nilai
pekerjaan adalah seperti berikut;
PENTADBIRAN UJIAN INPS
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini
perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik
yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu,
segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang
mengambil ujian.
PENGIRAAN SKOR DAN PEMBENTUKAN PROFIL INPS
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian nilai pekerjaan perlu dibuat dengan teliti dan hati-
hati.
Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu. Umumnya,
pentafsiran profil adalah berasaskan kategori nilai pekerjaan dan fokus adalah kepada skor
tertinggi dan skor terendah. Skor 16 hingga 21 dianggap tinggi, skor 7 hingga 15 dianggap
sederhana dan 1 hingga 6 dianggap rendah. Skor tinggi menunjukkan nilai tersebut sangat penting
kepada individu, sementara skor rendah menunjukkan nilai bahawa nilai tersebut adalah tidak
penting kepada individu. Pentafsiran profil INPS yang diperolehi berhubung dengan nilai-nilai
tersebut adalah seperti berikut;
BAHAGIAN A: DESKRIPSI PEKERJAAN
Keperluan utama pekerjaan jenis ini ialah anda mesti suka kepada aktiviti-aktiviti yang
berorientasikan manusia. Banyak masa anda akan digunakan untuk berhubung dan berinteraksi
dengan orang lain. Peranan anda termasuklah menyelia, memujuk dan menolong, mengajar,
memberi khidmat kaunseling dan menasihat merupakan aktiviti-aktiviti lain yang mungkin
akan anda lakukan.
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki bekerja dengan idea-idea maklumat-
maklumat, dan rekod-rekod. Anda mungkin dikehendaki mengumpul maklumat-maklumat,
membanding, menyalin di samping berkemungkinan melakukan kerja-kerja menyelaras dan
menganalisis data. Kebolehan membuat kesimpulan dan rumusan dari data-data yang ada
mungkin juga diperlukan di dalam pekerjaan jenis ini. Minat anda yang mendalam untuk
bermain-main dengan data memungkinkan anda berjaya di dalam kerjaya ini.
3. Benda
Pekerjaan ini memerlukan anda bekerja dengan objek samaada objek kecil atau objek besar.
Anda adalah dikehendaki mengendalikan dan menyelenggara objek dari kerja yang sehalus-
halusnya hinggalah kepada operasi jentera-jentera yang besar. Perhubungan sesama manusia
adalah minima. Anda mungkin terlibat dalam merekabentuk, merekacipta, membina dan
memperbaiki benda-benda.
4. Pembantu
Pekerjaan ini memerlukan anda supaya bertanggungjawab ke atas orang lain, mengikut
undang-undang dan peraturan-peraturan. Anda adalah dikehendaki supaya sentiasa mengikut
arahan ketua dan memberi perhatian penuh kepada tugas yang diberikan kepada anda. Anda
juga dikehendaki membuat sesuatu mengikut apa yang telah dipersetujui. Kesediaan anda
untuk diarah dari melakukan sesuatu mengikut kehendak sendiri memungkinkan anda berjaya
dalam kerjaya jenis ini.
5. Altruisme
Ciri-ciri seperti suka menolong dan mengasihi orang lain adalah ciri-ciri yang penting untuk
pekerjaan jenis ini. Banyak masa kerja anda dihabiskan dengan kerja-kerja kebajikan. Anda
72
mungkin dikehendaki membina perhubungan dengan orang yang tidak mempunyai kawan,
menolong mereka yang tidak bernasib baik serta orang lain yang memerlukan pertolongan.
6. Pemimpin
Ciri-ciri utama di dalam pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki memegang jawatan yang
mempunyai autoriti dan tanggungjawab yang berat. Anda perlu memberitahu tentang apa yang
perlu mereka buat, mengarah, dan mengawal tingkah laku mereka. Anda juga
bertanggungjawab untuk membuat keputusan-keputusan penting untuk kumpulan. Anda akan
dianggap sebagai ketua yang mempunyai prestij dan pengaruh yang membuatkan orang lain
menghormati dan bertanggungjawab kepada anda.
7. Autonomi
Autonomi dan kebebasan adalah merupakan unsur-unsur yang penting di dalam pekerjaan jenis
ini. Anda dengan bebas boleh pergi dan balik dari tempat kerja sesuka hati. Anda juga bebas
menjadual masa bekerja dan melakukan kerja mengikut cara yang anda suka. Kebebasan dalam
membuat keputusan sendiri dan berinisiatif merupakan kunci kepada kejayaan anda
8. Intelektual
Pekerjaan jenis ini melibatkan banyak masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan. Kerja-kerja anda banyak melibatkan fikiran demi mencari kebenaran dan
menambah khazanah ilmu pengetahuan. Daya imaginasi dan taakulan adalah perlu, begitu juga
kebolehan anda mengatur dan menyusun ilmu pengetahuan. Dalam kerja-kerja yang
melibatkan perkara-perkara abstrak dan teoritikal, anda dikehendaki mengkritik, menyoal,
menganalisis dan mengabungkan keterangan-keterangan.
Perkara jenis ini memerlukan individu-individu yang mempunyai idea-idea dan persembahan
diri yang unik. Gaya hidup yang individualistik mungkin amat sesuai untuk bidang kerjaya
jenis ini. Ketulinan dan keaslian dalam rekacipta adalah dipraktikkan dalam penyelesaian
masalah dan penyelenggaran kerja. Kebolehan untuk menghasilkan idea-idea baru dan cara
mempersembahkannya secara unik dan tersendiri adalah suatu kemestian.
10. Kejayaan
Kejayaan dan pencapaian yang tinggi merupakan keperluan dan ciri-ciri utama pekerjaan jenis
ini. Matlamat yang jelas dan cita-cita yang tinggi adalah dikehendaki. Anda akan menghadapi
kerja-kerja yang mencabar dan mungkin juga masalah-masalah yang berat dan rumit. Jika anda
mempunyai semangat dan kesungguhan lebih daripada yang biasa dimiliki oleh kebanyakan
orang, berkemungkinan besar anda akan berjaya di dalam pekerjaan ini.
11. Organisasi
Salah satu pra-syarat yang perlu ada untuk pekerjaan jenis ini adalah kebolehan anda menyusun
dan menyelenggara barang-barang di bawah jagaan anda supaya kelihatan kemas dan teratur.
Anda perlu menyusun segala peristiwa sama ada yang telah atau yang akan berlaku secara
sistematik dan teliti. Dalam menjalankan tugas-tugas harian anda, kecuaian dan ralat-ralat kecil
biasanya tidak dapat diterima. Kebolehan anda menyusun sesuatu kerja lebih awal dan
terperinci adalah perlu dan amat ditekankan.
12. Keuntungan
Pekerjaan jenis ini memberikan peluang kepada anda untuk menjadi kaya. Kerjaya ini
memberikan faedah ekonomi yang tinggi yang memungkinkan anda berupaya memiliki
barang-barang berkualiti tinggi yang anda inginkan seperti rumah, kereta, pakaian dan lain-
74
lain lagi. Walaupun kadang kala anda terpaksa berhadapan dengan risiko, tetapi potensi untuk
mendapatkan keuntungan yang besar adalah tinggi.
13. Promosi
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah adanya kenaikan pangkat, yang memberikan anda
peluang untuk maju ke hadapan selangkah demi selangkah. Anda mempunyai peluang untuk
naik ke atas menjadi orang yang berpengaruh dan berautoriti. Walaupun anda mungkin
terpaksa memulakan kerjaya anda dengan jawatan yang rendah, anda boleh meningkat dengan
cepat di dalam sesebuah organisasi
14. Masa Lapang
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah ia tidak mengganggu kehidupan anda di luar masa
kerja. Waktu kerja anda adalah pendek dan anda mempunyai banyak masa untuk bercuti. Anda
akan mempunyai banyak masa untuk bergembira dan anda juga berpeluang untuk meneruskan
kegemaran, minat dan aktiviti-aktiviti harian anda.
15. Pengiktirafan
Dalam pekerjaan jenis ini anda akan menjadi perhatian dan tumpuan masyarakat umum. Anda
akan dikenali dan dianggap penting oleh sebahagian besar ahli masyarakat. Nama dan wajah
anda akan dikenali secara meluas. Pujian kepada diri anda dan kerja-kerja yang anda lakukan
adalah banyak. Kedudukan anda mempunyai martabat yang tinggi dan dianggap penting oleh
ahli masyarakat.
16. Sokongan
Persekitaran kerja dalam pekerjaan jenis ini amat menyokong anda. Sebagai seorang pekerja
dan sebagai seorang individu, anda akan dilayan dengan kasih sayang dan kebaikan. Ketua dan
75
pembantu-pembantu anda amat memahami, bertimbang rasa dan selalu memberi galakan dan
dorongan. Mereka begitu mengambil berat tentang keselesaan dan kesejahteraan anda. Anda
juga biasanya ditawarkan bantuan jika anda memerlukan.
17. Keselamatan
Pekerjaan jenis ini membolehkan anda merasa bebas dari kebimbangan, kehilangan pekerjaan
dan punca pendapatan. Anda merasa selamat dengan perubahan-perubahan semasa yang
berlaku di sekeliling anda kerana anda mengetahui anda dan keluarga anda kekal, stabil boleh
dijangkakan. Secara keseluruhannya, pendapatan anda tidak dipengaruhi oleh kesempitan
hidup.
18. Kebudayaan
Untuk berjaya di dalam kerjaya ini anda mestilah berkebolehan menikmati dan menghargai
seni. Keupayaan anda untuk menghayati bentuk, imbangan, kelembutan, keharmonian dan
kecantikan sesuatu benda adalah amat berguna dan berharga. Anda mungkin dikehendaki
mengumpulkan benda-benda yang seni, cantik dan mempunyai erti. Anda juga dikehendaki
supaya memperkembangkan minat dan penghargaan terhadap seni dan budaya.
19. Agama
Sala satu pra-syarat utama untuk berjaya di dalam pekerjaan ini ialah anda mesti mempunyai
pengetahuan aras yang tinggi dan luas. Anda akan selalu terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang
berkaitan dengan keagamaan. Peluang untuk berdakwah mengajar, menjadi model dan
berkongsi nilai-nilai yang berkaitan dengan agama adalah merupakan tanggungjawab yang
diberikan kepada anda.
masalah baru dan berbeza untuk diselesaikan. Anda mungkin dikehendaki mengendali dan
membuat penyelidikan berkaitan dengan persekitaran fizikal dan sosial anda. Banyak masa
anda mungkin akan dihabiskan untuk perjalanan ke tempat-tempat yang anda tidak biasa.
Risiko sama ada kecil atau besar tidak dapat dielakkan. Anda mesti bersedia untuk mengalami
perubahan yang akan berlaku.
21. Aktiviti
Satu daripada keperluan utama pekerjaan jenis ini adalah minat dan cinta kepada aktiviti-
aktiviti fizikal. Anda perlu mempunyai tahap kecergasan yang tinggi. Kesihatan, kekuatan, dan
ketabahan yang tinggi adalah satu kemestian. Anda mungkin dikehendaki mengangkat benda-
benda yang berat, bekerja di dalam bangunan dan mungkin juga di luar bangunan. Minat anda
terhadap pergerakan yang memerlukan tenaga dan kekuatan adalah perlu untuk kejayaan di
dalam kerjaya ini.
Frasa-frasa berikut menerangkan setiap pekerjaan dengan ringkas sekali lagi. Nombor muka surat
disediakan sekiranya anda ingin merujuk keterangan yang lengkap.
1. Manusia
2. Data
Bekerja dengan nombor-nombor, idea, maklumat serta rekod termasuk menyelaras dan
menganalisis data.
3. Benda
Bekerja dengan objek samada kecil atau besar termasuk merekacipta dan memperbaiki benda.
4. Pembantu
5. Altruisme
Baik hati, suka menolong, memberi perhatian, murah hati dan mengasihi orang lain.
6. Pemimpin
terhadap orang lain.
sesuatu.
78
9. Kreatif
kerjasama.
perlukan semangat dan kesungguhan untuk berjaya
11. Organisasi
sistematik dan ralat-ralat kecil tidak dapat diterima.
12. Keuntungan
Faedah ekonomi yang tinggi dan mempunyai peluang yang besar untuk menjadi kaya
13. Promosi
Adanya peluang kenaikan pangkat yang memberikan ruang untuk maju dan meningkat.
14. Masa Lapang
Waktu kerja pendek di mana ada banyak masa untuk berehat, bergembira dan meneruskan
kegemaran.
Dikenali, dipuja dan dianggap penting oleh orang lain. Kedudukan mempunyai martabat serta
menjadi tumpuan umum
16. Sokongan
Persekitaran kerja yang menyokong dan mesra. Ketua dan rakan memahami dan bertimbang
rasa, memberi galakan dan dorongan.
17. Keselamatan
Bebas dari kebimbangan pekerjaan dan punca pendapatan. Kedudukan kewangan stabil dan
tidak dipengaruhi oleh kesempitan hidup.
18. Kebudayaan
19. Agama
Berdakwah, mengajar, menjadi model dan berkongsi nilai yang berkaitan dengan agama.
20. Kepelbagaian
Berhadapan dengan masalah-masalah baru yang berbeza serta risiko yang tidak dapat
dielakkan.
dan kekuatan.
yang tinggi daripada segi kontek terhadap
manusia. Daripada segi pekerjaan, banyak
masa digunakan untuk berhubung dan
berinteraksi dengan orang lain.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
DATA
Skor Sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
BENDA
yang tinggi daripada segi kontek terhadap
benda. Daripada segi pekerjaan, banyak masa
digunakan untuk bekerja dengan benda.
Skor Sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
81
yang tinggi kepada hubungan pembantu.
Daripada segi pekerjaan, individu perlu
bertanggungjawab kepada orang lain,
mengikut peraturan dan arahan.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
ALTRUISME
yang tinggi daripada kepada hubungan
altruisma. Daripada segi pekerjaan, individu
perlu menunjukkan ciri-ciri baik hati, suka
menolong, memberi perhatian, murah hati dan
mengasihi orang lain
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
PEMIMPIN
yang tinggi kepada hubungan sebagai
pemimpin. Daripada segi pekerjaan, individu
mempunyai pengaruh dan prestij, berautoriti,
82
berat terhadap orang lain.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
AUTONOMI
nMenunjukkan individu memberikan nilaian
dan berdikari
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
3.Kategori Fungsi
yang tinggi kepada fungsi intelektual.
Daripada segi pekerjaan, individu perlu
melibatkan diri dengan aktiviti keilmuan di
samping cintakan kebenaran.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
KREATIF
yang tinggi kepada fungsi kreatif. Daripada
segi pekerjaan, individu perlu menunjukkan
dan mempraktikkan ciri-ciri keaslian dan
ketulinan.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
KEJAYAAN
yang tinggi kepada fungsi kejayaan. Daripada
segi pekerjaan, individu perlu mempunyai cita-
cita dan pencapaian tinggi, di samping bekerja
keras. Individu juga perlu melakukan kerja-
kerja yang mencabar dan rumit yang
memerlukan semangat dan kesungguhan.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
Skor Tinggi (16-21) Menunjukkan individu memberikan nilaian
yang tinggi kepada fungsi organisasi. Dari segi
84
AUTONOMI
struktur yang tinggi, kekemasan dan ketelitian.
Individu perlu melakukan secara sistematik di
mana ralat-ralat kecil tidak dapat diterima.
Skor Sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
4. Kategori Ganjaran
yang tinggi kepada ganjaran keuntungan.
Daripada segi pekerjaan, individu akan
mencari pekerjaan yang memberikan faedah
ekonomi yang tinggi dan peluang untuk
menjadi kaya.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
Skor Tinggi (16-21) Menunjukkan individu memberikan nilaian
yang tinggi kepada ganjaran promosi.
Daripada segi pekerjaan, individu akan
85
PROMOSI
untuk kenaikan pangkat dan meningkat maju
Skor Sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
MASA
LAPANG
yang tinggi kepada ganjaran masa lapang.
Daripada segi pekerjaan, individu akan
mencari pekerjaan yang waktu kerjanya
pendek di mana individu mempunyai masa
untuk berehat, bergembira dan meneruskan
kegemaran harian.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
PENGIKTIR
AFAN
yang tinggi kepada ganjaran berupa sokongan.
Daripada segi pekerjaan, individu akan
mencari pekerjaan yang memberikan peluang
kepada dirinya untuk dikenali, dipuja dan
dianggap penting oleh orang lain. Individu
mempunyai martabat tinggi serta menjadi
tumpuan umum
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
SOKONGA
N
yang tinggi kepada ganjaran berupa sokongan.
Daripada segi pekerjaan, individu akan
mencari pekerjaan yang menyokong dan mesra
di mana ketua dan rakan-rakan memahami dan
bertimbang rasa, memberi galakan serta
dorongan.
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
KESELAMA
TAN
yang tinggi kepada ganjaran keselamatan
Daripada segi pekerjaan, individu akan
mencari pekerjaan yang memberikan jaminan
daripada segi pekerjaan serta pendapatan.
Skor Sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
87
yang tinggi kepada nilai kepelbagaian.
Daripada segi pekerjaan, individu akan
memberikan peluang untuk berhadapan
Risiko dalam pekerjaan tidak dapat dielakkan.
Skor Sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
AKTIVITI
pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan
yang memberikan peluang untuk melibatkan
diri dalam aktiviti-aktiviti fizikal di mana
kesihatan dan ketabahan yang tinggi
diperlukan. Tenaga dan kekuatan adalah
sangat diperlukan
Skor Rendah (1-6) Menunjukkan nilai ini tidak begitu penting
atau tidak penting dalam kehidupan individu.
88
MOONEY PROBLEM CHECK LIST (MPCL)
Senarai semak masalah ini bermula apabila hasrat utama penerbit adalah untuk mempunyai satu
kaedah yang sistematik dalam meneroka permasalahan yang dihadapi oleh para remaja. Pada tahun
1941 dan 1942, edisi pertama yang merangkumi tiga borang untuk bidang pendidikan telah
diterbitkan buat pertama kalinya. Prosedurnya adalah mudah di mana klien hanya perlu membaca
sepintas lalu item-item dan menggariskan item yang berkaitan dengan masalah yang dinyatakan
dan membulatkan item-item yang ditanda pada awalnya berdasarkan keutamaan masalah yang
sering dihadapi. Mereka juga dikehendaki menulis satu rumusan pada akhirnya. Alat ini sesuai
digunakan bagi mengenal pasti masala-masalah yang sering dihadapi oleh pelajar sekolah, pelajar
kolej dan juga golongan dewasa.
Senarai Semak Masalah Mooney ini bukan suatu ujian. Ianya hanya suatu senarai masalah-masalah
yang sering dialami oleh para pelajar dan remaja. Masalah-masalah yang disenaraikan dibahagikan
kepada 11 kategori yang mana setiap kategori mengandungi 20 item. Antara kategori masakah
tersebut ialah masalah fizikal dan kesihatan, kewangan, sosial dan hiburan, pergaulan dan seks,
social psikologikal, psikologikal, moral dan agama, keluarga, akademik dan kerjaya, penyesuaian
serta kurikulum dan pengajaran. Penggunaan alat ini adalah bertujuan sebagai persediaan kepada
temubual dalam sesi kaunseling. Selain itu, alat ini juga boleh digunakan sebagai alat persediaan
kumpulan yang menjurus kepada pembentukan rancangan tindakan serta sebagai asas kepada
pembentukan kelompok bimbingan dan program orientasi.
89
Pentadbiran Senarai Semak Masalah Mooney (MPCL)
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini
perlu diselesaikan dalam 30 hingga 45 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang
selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala
arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang
mengambil ujian.
Terdapat 3 langkah yang perlu diikuti oleh calon. Pertama, calon dikehendaki membaca senarai
masalah yang diberi dengan teliti. Kemudian gariskan masalah yang dirasakan menganggu calon
dan tandakan [ / ] di ruangan Masalah Tahap 1. Setelah selesai, semak semula masalah-masalah
yang telah ditandakan [ / ] dan pilih mana-mana masalah yang dirasakan benar-benar menganggu
dan tandakan masalah-masalah ini dengan memberi tanda [ // ] di ruangan Masalah Tahap 2.
Yang terakhir calon dikehendaki menjawab soalan-soalan rumusan di akhir borang.
Seterusnya calon dikehendaki mengira kekerapan item yang ditanda [ / ] dan [//] mengikut kategori
soalan yang telah ditetapkan dan mengisi borang jawapan dibawah.
Kekerapan yang
1 Kesihatan dan fizikal 1-10 111-120
2 Kewangan dan kehidupan 11-20 121-130
3 Kegiatan sosial dan hiburan 21-30 131-140
4 Perkhawinan dan seks 31-40 141-150
5 Perhubungan sosial dan Psikologikal 41-50 151-160
90
7 Masalah Moral dan Agama 61-70 171-180
8 Masalah Keluarga dan Rumahtangga 71-80 181-190
9 Masalah Akademik dan Kerjaya 81-90 191-200
10 Masalah Penyesuaian dalam kerja 91-100 201-210
11 Masalah Kurikulum dan Kaedah
Pengajaran
Setelah calon/pelajar menandai masalah-masalah yang dirasakan menganggu kehidupannya, guru
atau kaunselor perlu meneliti item-item yang ditandakan dan megenal pasti masalah-masalah yang
terlalu menganggu kehidupan pelajar atau calon tersebut. Kategori yang paling banyak ditanda
dengan [ // ] boleh diklafikasikan sebagai masalah utama yang mengganggu klien atau pelajar
tersebut. Bagi kaunselor, borang ini boleh digunakan untuk tujuan sesi kaunseling. Bagi guru,
borang ini dapat membantu guru untuk menolong pelajar menyelesaikan atau meringkan masalah
yang ditanggung pelajar.
SOAL SELIDIK GAYA KEPIMPINAN
Kepimpinan ialah satu kegiatan atau snei mempengaruhi orang lain agar mahu bekerjasama
yang didasarkan pada kemampuan ornag tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan
kelompok. Kepimpinan juga adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang
lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepimpinan meliputi proses mempengaruhi
dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,
mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepimpinan adalah berdasarkan
tiga teori utama iaitu teori sifat (traits theory of leadership), teori tingkahlaku (behavioural theory)
dan teori kontigensi (contingency theory).
Teori sifat menerangkan bahawa manusia mewarisi sifat-sifat tertentu iaitu sebagai
pemimpin dalam menjalankan fungsi kepimpinan. Teori tingkahlaku pula menerangkan
bagaimana sikap kepimpinan itu harus dan boleh dibentuk dan dididik. Manakala, teori kontigensi
pula memfokuskan kepada gaya kepimpinan yang paling sesuai untuk situasi tertentu. Teori ini
juga turut merumuskan bahawa tiada gaya kepimpinan yang terbaik dalam segala situasi.
Soal –selidik Gaya Kepimpinan ini adalah bertujuan untuk mengukur tahap kepimpinan
seseorang individu. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mencungkil sifat-sifat kepimpinan dalam
diri seseorang serta kecekapannya untuk memimpin. Soal selidik ini juga bertujuan untuk
menerapkan kebolehan meneraju, merancang, menggerak, dan mempengaruhi seseorang ke arah
kebaikan dan positif serta menggalakkan individu melaksanakan sesuatu dengan berlandaskan visi
yang jelas serta mempertimbangkan segala risiko. Inventori Kepimpinan Informasi ini
mengandungi 90 item yang mewakili 9 konstruk utama tantang gaya kepimpianan iaitu Strategic
Leadership (STR), Tranformational Leadership (TRN), Visisoner Leadership (VIS), Charismatic
Leadership (CHR), Empathy Leadership (EMP), Moral Leadership (MRL), Services Leadership
92
(SVR), Enterprising Leadership (ENT), dan Innovative Leadership (INO). Setiap konstruk
mempunyai 10 iteam. Soal selidik mengandungi dua pilihan jawapan sahaja iaitu “Ya” atau
“Tidak” sahaja.
Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan
asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan
perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian. Calon dikehendaki memilih satu
jawapan sahaja samada “Ya” atau “Tidak” sahaja. Kemudian calon dikehendaki mengira bilangan
yang bertanda “Ya” sahaja dan mengisi jumlah tersebut menhikut kategori yang telah disediakan
di dalam borang jawapan. Kemudian calon dikehendaki mengira peratusan (%) setiap kategori.
Formulanya adalah :
Sebagai contoh:
% = 7
93
Intepretasi Soal-selidik Gaya Kepimpinan
Bagi interpretasi gaya kepimpinan, calon boleh melihat gaya kepimpinan mana yang mempunyai
peratus yang paling tinggi dan itu menunjukkan gaya kepimpinan yang paling dominan kepada
dirinya. Interpretasi ini dapat dibahagikan kepada 3 skala pemarhan utama iaitu 1-40% merupakan
tahap rendah, 41-70% merupakan tahap pembangunan dan 71-100% merupakan tahap cemerlang.
Bil. Gaya Kepimpinan Huraian
1. Strategik Leadership (STR)
2. Tranformational Leadership
- Sanggup menghadapi risiko
- Orientasi masa depan
utama.
94
- Energetic dan berdaya juang
- Orientasi Here and Now
- Berperikemanusiaan
6. Moral Leadership (MRL)
- Value base decision maker
- Pemikiran dan tindakan melambangkan
dipimpin
bidang tugas
95
- Utamakan hasil
diri dan orang lain
faedah kepada diri
dipimpinnya
- Berupaya mencetuskan idea dan pemikiran yang
berbeza
EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY (EQ)
Emotional Quotient (EQ) diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun
1990. Mayer (197) dalam bukunya Emotional Development and Emotional Intelligence
mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai keupayaan untuk menakul emosi yag terbahagi kepada
empat perkara iaitu mempersepsi emosi; menyepadukan emosi dalam pemikiran, memahami
emosidan mengurus emosi. Menurut Goleman, kecerdasan emsosi merujuk kepada keupayaan
seseorang menyedari dan mengenal pasti perasaannya dan perasaan orang lain, mempunyai
motivasi kendiri, boleh mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan dengan mesra
dan baik.
Emotional Quotient (EQ) adalah bertujuan untuk mengukur tahap kecerdasan emosi serta
mengenal pasti emosi diri sendiri. Didalam EQ, terdapat lima domain utama yang diberi perhatian.
Domain-domain tersebut ialah Self Awareness (menyedari emosi kendiri), Self Regulation
(mengawal emosi kendiri), Self Motivation (motivasi kendiri), Emphaty (empati) dan Social Skill
(kemahiran sosial).
Ujian Emotional Quotient ini mengandungi 50 item dan 5 konstruk utama iaitu kesedaran
kendiri, pengurusan masa, motivasi diri, empati dan hubungan interpersonal. Ujian ini didatangi
dengan 3 pilihan jawapan iaitu ”Ya”, ”Adakalanya”, dan ”Tidak”.
97
Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, tidak bising dan lengkap dengan
kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, pentadbir ujian mestilah
mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian supaya mematuhi segala arahan yang telah
disediakan di dalam borang soalan. Calon dikehendaki menjawab soalan mengikut skala yang telah
diberikan. Skala markat tersebut adalah YA:2, ADAKALANYA:1, dan TIDAK:0. Setiap jawapan
hendaklah dimasukkan markat skala. Sebagai contoh; Saya boleh mengawal perasaan marah saya
dalam sebarang situasi: Ya maka dimasukkan (2).
Untuk pengiraan markah, calon dikehendaki mengira markah bagi item yang bertanda
“ya”dan “adakalanya” sahaja. Kiraan markah hendaklah dicampur mengikut lajur dari atas ke
bawah seperti yang terdapat didalam boring jawapan.
Interpretasi Ujian Emotional Quotient
Skor Jumlah Tahap
0 – 5 Rendah
6 – 15 Sederhana
16 – 20 Tinggi
Berikut merupakan interpretasi bagi 5 konstruk utama yang terdapat dalam emotional quotient:
Konstruk Huraian
1. Kesedaran Kendiri - Kesedaran kendiri adalah keadaan di mana seseorang
mempunyai pengetahuan mengenai kesedaran, kefahaman
mengenai dirinya, persekitarannya dan Penciptanya.
- Goleman (1999): Mempunyai penilaian yang realistik
tentang keupayaan diri dan keyakinan diri yang utuh.
- Weisenger (1998): kesedaran kendiri ialah kebolehan
memantau diri, menguasai tindakan dan tindak balas
kearah sesuatu matlamat.
2. Pengurusan Emosi - Mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya
mengganggu dalam menyelesaikan tugasan.
memuaskan hati dalam mengejar matlamat, dan cepat pulih
daripada tekanan emosi (Goleman 1999).
- Weisenger (1998): kawalan kendiri ialah memahami emosi
terbabit dan menggunakan emosi tadi secara positif untuk
mengawal keadaan.
3. Motivasi Diri - Adalah dengan menggunakan kehendak utama hati dalam
menggerak dan memandu arah seseorang untuk mencapai
tujuan.
99
sungguh untuk memperbaiki diri, dan tetap tabah apabila
menghadapi masalah dan kekecewaan (Goleman 1999).
- Menggunakan emosi untuk merangsang dalam mencapai
sesuatu matlamat atau menyelesaikan sesuatu tugasan,
projek dan lain-lain.
4. Empati - Boleh mengesan perasaan orang lain, boleh melihat atau
memahami sudut pandangan orang lain.
- Boleh mencetus dan menyuburkan kemesraan dan
keserasian dengan individu yang pelbagai latarbelakang