of 62/62
ITY BAN NHAN DAN CCING HOA XA HOI CHt5 NGHTA VItT NAM THANH PHO HO CHI MINH D(ic Ip - Tty do - Hanh ph& SO: 05 /2021/QD-UBND Thanh pha Ha Chi Minh, ngay2.4thang 01 nam 2021 QUYET DINH Ban hanh 'dinh mot kinh te kST thu4t ve khuyen nOng teen dia ban Thanh phi?, .He Chi Minh tY BAN NHAN DAN THANH PRO HO CHI MINI Can cif Luat Ta chicc chinh quyen djaphuung ngety 19 thong 6 nam 2015; Can cir Lueit situ dai, b a .sung mat sa diau cita Lu at To chat Chinh pH yet Luat Ta chirc chinh . quye'n phtrang ngay 22 thcing 11 nam 2019; Can cif Luat Ban hanh van ban quy plictrn phap luat ngety 22 thing 6 nein? 2015; Can cit. Ludt sing dÔI, bo sung mat so dieu cilia Luat Ban hanh van ban quy phgm phap luat ngay 18 thang 6 nam 2020; Can dr Nghidinh so' 34/2016/ND-CF ngay 14 thcing 5 nett ' n 2016 cita Chinh phit quy dinh chi tiet mat so dieu yet hien phap thi hanh Luat Ban hanh van ban quy phc.zm phep luat; • Can cit. Ngh1 MI/1h so' 83/2018/ND-CF ngay 24 thong 5 Warn 2018 cita Chink phit ye khuyen nong; Can cit. Nghl clinh s84/2019/ND-CF ngay 14 thang 11 nam 2019 cita Chinh phit quy dinh ye quanlYphon ben; Can cic Thong tw -so t 75/2019/TT-BTC ngay 04 thing 11 nam 2019 cilia Tai chinh ve±..Qicy dinh quan 1)5, sic dung kinh phi szt nghiep tic ngtion ngcin sach Nha nuac thuc hien hogt dang khuyen nong. Theo de nght..c . ita Sá Nong nghiep ya Phat trien nong than tgi Ta trinh so 2817/TTr-SNN'ngay . 11 -thong 12 nam 2020 va 5 kien cita SO' Tic phap tgi Gong van so 5585/STP-KTrVB ngay 30 thang 11 neim 2020. QUYET DINH: Diu 1, Phalli vi dieu chinh va di ttrçing áp dung 1. Pham vi dieu chinh Quyet dinh nay quy dinh cac dinh müc kinh thuat ye khuyen Wing duce op dung de Jai) dp toan kinh phi yà to chi:re trien lchai cac kê hoach, chuang trinh khuyen ruing teen dia. ban Thanh pho HO Chi Minh. - 2. Dai tuong ap dung Quyet dinh nay áp dung &Si yeyi cac ca quan, to clulic; .ca nhan co lien . , quan den hoat dOng khuyen Wong ya chuyen giao clang nghe trong 'long nghiep teen dia. ban Thanh phô HO Chi Minh.

ITY BAN NHAN DAN CCING HOA XA HOI CHt5 NGHTA VItT NAM

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ITY BAN NHAN DAN CCING HOA XA HOI CHt5 NGHTA VItT NAM

2021-02-01 (5)• ITY BAN NHAN DAN CCING HOA XA HOI CHt5 NGHTA VItT NAM THANH PHO HO CHI MINH •D(ic Ip - Tty do - Hanh ph&
SO: 05 /2021/QD-UBND Thanh pha Ha Chi Minh, ngay2.4thang 01 nam 2021
QUYET DINH Ban hanh 'dinh mot kinh te kST thu4t ve khuyen nOng
teen dia ban Thanh phi?, .He Chi Minh
tY BAN NHAN DAN THANH PRO HO CHI MINI
Can cif Luat Ta chicc chinh quyen djaphuung ngety 19 thong 6 nam 2015;
Can cir Lueit situ dai, b a .sung mat sa diau cita Lu at To chat Chinh pH yet Luat Ta chirc chinh .quye'n phtrang ngay 22 thcing 11 nam 2019;
Can cif Luat Ban hanh van ban quy plictrn phap luat ngety 22 thing 6 nein? 2015;
Can cit. Ludt sing dÔI, bo sung mat so dieu cilia Luat Ban hanh van ban quy phgm phap luat ngay 18 thang 6 nam 2020;
Can dr Nghidinh so' 34/2016/ND-CF ngay 14 thcing 5 nett' n 2016 cita Chinh phit quy dinh chi tiet mat so dieu yet hien phap thi hanh Luat Ban hanh van ban quy phc.zm phep luat; •
Can cit. Ngh1 MI/1h so' 83/2018/ND-CF ngay 24 thong 5 Warn 2018 cita Chink phit ye khuyen nong;
Can cit. Nghl clinh s84/2019/ND-CF ngay 14 thang 11 nam 2019 cita Chinh phit quy dinh ye quanlYphon ben;
Can cic Thong tw -sot 75/2019/TT-BTC ngay 04 thing 11 nam 2019 cilia Tai chinh ve±..Qicy dinh quan 1)5, sic dung kinh phi szt nghiep tic ngtion
ngcin sach Nha nuac thuc hien hogt dang khuyen nong.
Theo de nght..c.ita Sá Nong nghiep ya Phat trien nong than tgi Ta trinh so 2817/TTr-SNN'ngay . 11 -thong 12 nam 2020 va 5 kien cita SO' Tic phap tgi Gong van so 5585/STP-KTrVB ngay 30 thang 11 neim 2020.
QUYET DINH:
Diu 1, Phalli vi dieu chinh va di ttrçing áp dung
1. Pham vi dieu chinh
Quyet dinh nay quy dinh cac dinh müc kinh thuat ye khuyen Wing duce op dung de Jai) dp toan kinh phi yà to chi:re trien lchai cac kê hoach, chuang trinh khuyen ruing teen dia. ban Thanh pho HO Chi Minh.
- 2. Dai tuong ap dung
Quyet dinh nay áp dung &Si yeyi cac ca quan, to clulic; .ca nhan co lien . , quan den hoat dOng khuyen Wong ya chuyen giao clang nghe trong 'long nghiep teen dia. ban Thanh phô HO Chi Minh.
TM. i51( BAN NHAN DAN o. A CHiJ TICH
Con\ HiJ TICH 4
Dieu 2. Dinh mile kinh te . k, thuat-ve khuyen ming
Quyet dinh nay quy dinh cac dinh mire kinh t k'y thuat v'e khuyan nong sau:
1. Dinh mire ma hinh thtrc hanh san xuat nong nghiep tat (GAP), san xuat him co: 08 mo hinh - Phu luc I.
2. Dinh mire mei hinh ung dung ding nghe cao trong nong nghiep: 07 ma hinh - Phu luc II.
3. Dinh ITICIC me hinh san xuat nong nghiep thich irng voi bien - dai Ichi hau, ph6ng tranh va giam nhe thien tai, dich hai, bao ye mai tn.rerng: 01 mo hinh - Phu luc III.
4. Dinh mire mo hinh theo nhu cu san xuat, thi tnrang va dinh huOng phat trien tin nganh, Thanh pha Ha Chi Minh: 20 mo hinh - Phu ltic IV.
Dieu 3. lieu lire thi hinh
Quyet dinh nay cep hieu lye thi hanh ke tir ngay 05 thang 02 nam 2021 va thay the Quyet dinh so 08/2014/QD-UBND ngay 12 thang 02 Mm 2014 cita Uy ban nhan dan Thanh pha Ha Chi Minh ye ban hanh cac dinh mire kinh th k'ST thuat ma hinh lchuyen nong, khuyen ngu tren dia .ban Thanh pho.
Dieu 4. TO chile thtyc hiên
Chanh Van phens fly ban tilt clan Thanh ph, Giam dc So Nang nghiep va Phat trien nong(t-116n, Giarn doe SO Tai chinh va Thil truong cac don vi eó lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyeit dinfi nay./.
Noi nhon: - Nhu dieu 4; - BO NN&PTNT; - Cnc 166 tra van ban - BO Tv phap; - Thai:mg trtm Thanh uy; - Thuang truc HOND.TP; - TTUB: cac PCT; - tIy ban MTTQ Vie:t Nam TP; - Ser Tu phap (Phang Kiern tra van ban); - Cac Doan the Thanh pho; - UBND quan, huyen; - VPUB: PCVP/KT; - Trung tam Cong bao; - Phong KT; - Ltru: VT, (KT/VT) MR. )5
.0.3kNH p • rte-
Phu Inc I DINH MVC MO HINH THVC HANH
XUAT NONG NGHIEP TOT (GAP), SAN XUAT Hit CO kern theo Qtfy4t cif/1h so 03 /20211QD-UBND ngay2Gthang 01 ndm 2021
aid Uy ban nhein dein Thanh pho Ho Chi Minh)
I. MO HINH 'BONG RAU AN LA THEO QUY TR1NH THVC HANH SAN XUAT NONG NGHIEP TOT (GAP)
1. Yen cAu chung
STT Chi tieu. x Yen cau
1 Doi Mang Rau an la, an than (cai . cac loai, den, mang tai, muong, gia vi va cac loai khac).
2 Quy mo
1 7 3 ha, tir 02 den 10 d6i tuang nhan chuyen giao cong nghO trong neng nghiep ducc quy dinh tai khoan 2 Dieu 5 Nghi dinh so 83/2018/ND-CP cilia Chinh phil ITO khuyen,nong (sau day goi chung la to chirc, ca nhan).
3 Ky thuat, ding nghe (mg dung
San xuat theo quy trinh GAP.
4 You cau ye Icy thuat x. S. an pham dat tieu chuan' an toan. Nang suat > 16
tá n
2 Dinh mot giting, 4t tu
2
STT Hang mac Ekrn vi tinh
„ • Yeu can Chi lieu k57 thulat Ghi chti 1 Giong (hat) Ti le nay mam > 75%. QCVN 01-
156:2014/BNNP TNT.
- Rau gia vi kg 0,07 - Rau den kg 0,3 - Cai xanh an la kg 0,6 - Mling tai kg 2,0 - Rau muong kg 5,0 - Mang tay cay 2.835 - Cai cil hat 104.000
2 Dam nguyen .; chat (N) kg 2,76 Tuong duang
Ure 06 kg, Lan super 12 kg, Kali Clorua 09 kg.
3 Lan nguyen chat (P205)
kg 1,92
5 Phan hau ca sinh hoc

kg 150
- Ham lugng chat hau co > 15%. - Tong ham lucing axit humic, axit fulvic> 02%.
QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
6 Thu6c bao vO thuc vat lit/kg 0,2 Sink hoc, h6a
hoc.
2
7 Bay con trang cai >10 Bay den, dinh, b-dy lchac.
8 Mang, lchay chin gia tha m 500 - 600
Nhira, vat lieu tucmg dung..
Tinh cho nlang • Ong 1,2.-,1,6 m.
9 Nha ludi cai 01

Cac loai phan dam, lan, kali nguyen chit co the dugc quy d6i ra phan hon hop hoc phan don khac có tile tucrng img,(Ure, Lan super, Kali Clorua, DAP; NPK...).
3. Dinh mut &fen khai
STT Not dung .Dan vi tinh Yen du Ghi chit 1 Thin gian trien khai mo hinh thang 03 2 Tap huan trong ma hinh ngay 2 - 3 3 Hi thao t6ng ket mo hinh cuOc 01 4 Can bt) chi dao, pho trach, huong clan kg thuat thang 03 02 ngay/tuan'
5 Bien mo hinh cai < 10 II. MO HINT! TRONG RAU AN QUA THEO QUY TRINH THIK HANH
SAN XUAT NONG NGHIEP TOT (GAP)
1 Yen du chung
STT Chi Heti Yeu can 1 Doi arcing Rau an qua (bau, bi, dim leo, kha qua, muop, du cove
vã cat loai rau an qua Ichac). 2 Quy ma 1 -3 ha, tir 03 den 10th chdc, ca. nhan.
3 Kg thuat, c6ng nghe ling chmg
San xuat theo quy trinh GAP.
4 Yeu cau ye kg triu.4t San pham dat lieu chuan an toan. Nang suat > 35 • tan/ha/vu.
5 Thari gian thirc hien 4 - 5 thang.
2. Dinh mit gi6ng, v4t tn.
STT Hang myc Dcrn vi • tinh Yeu can Chi tieu kg. thilat Ghi chit
1 Giang (hat) Ti l'e nay mam > 80%.
- Ca chua kg 0,03 Thong duang 3.200 cay
- (fit kg 0,04 Tuang throng
5.000 cay (tr6ng day)
- 131 xanh (121 dao)
kg 0,05 Tuong throng
- Bi do An non kg 0,11 Tuong throng 1.800 cay
- Dim hdu kg 0,06 Tuong throng 1.100 cay (tr6ng day)
- Bku kg 0,06 Thong throng 1.000 cay
- Mtrep htlimg kg 0,07 Thong throng
2.500 cay
- Muop khia kg 0,3 Tuon throng g 2.500 cay
- Dau cove kg 04 Tuong throng 7.000 cay
- Daubkp kg 04 Tuong throng 5.000 cay
2 Dam nguyen chat (N) - Ca chua, dua hku, dua leo, kh6 qua
kg 12 Tuong throng Ure 25 kg
- 9t, 131 xanh,
huong, muop khia
- 131 do An non kg 18 Tucmg duong Ure 39 kg
- Dau cove kg 09 Tucmg throng Ure 20 kg
- Dau bAp kg 13 Tuong throng Ure 28 kg
3 Lan nguyen chat (P205)
- Ca chua kg 10 Thong throng Lan super 60 kg
- et kg 05 Tucmg duong Lan super 30 kg

kg 6,4 Tuong throng Lan super 40 kg
- Bi dO An non kg 21 Tuong duong Lan super 131 kg
4
- Dua hau kg 12 Tuong throng Lan super 75 kg
qua kg
- Dim leo, khe •Tucmg 09 duong Lan super 56 kg
- Dau cove kg 06 Thong throng Lan super 35 kg
- Dau bap kg 14 Thong duong Lan super 88 kg
4 Kali nguyen chat (K20) - Ca chua, dim hau kg 18
Tuong throng Kali Clorua 30 kg
- et kg 24 Tuong throng Kali Cloma 40 kg
- Bi xanh, bau, muop huung, muorp lchia
k g
- Bi dO an non kg 21 Tuong duong Kali
Clorua 35 kg
kg 12 Tuong throng Kali Clorua 20 kg
- Dau bap kg 16 ucmg duong Kali
T Clorua 27 kg
kg 250
- Ham lugng chat hriu co? 15%. - T6ng ham luong axit humic, axit fulvic
02%.
6 Thuoc bao ye thuc vat
lit/kg 0,2 Sinh hoc, h6a hoc.
7 Mang phil nong nghiep m 500 - 600
•Nhua. '
8 By con triing cal > 10 Bay den, dinh, by khac.
9 Nha kith cai 01
- Nha kin hoac he. - Chieu cao nha > 2,5 m. - Trn, khung bang thep ma kern, s'at, be tong, g6, vat lieu cirrig chac khac. - Mai che: ludri phan tan hat mua. - Vach: tiro" chan con trang.
Cac loai phan darn, lan, kali nguyen chat c6 the dirge quy doi ra phan hen hop hoc phan don khac cO ti l tuong (mg (Ure, Lan super, Kali Clorua, DAP, NPK...).
5
STT Nei dung Dun vi tinh Yeu au Ghi elle
1
1 Thai gian trien khai mo hinh: thang 4 - 5 Doi \Jai tr'ong MI6 qua, dua leo, dua hail , thang 04-
Doi ydri bau, bi, intrap, ca chtia, dau, at thang 05
2 Tap huantrong m6 hinh ngay 2- 3 3 Hi thap tang ket mo hinh • cuOc 01
4 Can 1)0 chi dao, phu trach, Song dan ky thuat thang 4 - 5 02 ngay/tuan‘
5 Bian mo hinh. , cai < 10
III. MO HINH TRONG, TIIAM CANH XOAI THEO QUY TRINH THVC HANH SAN XUAT NONG NGHItP TOT (GAP)
1. Yen an chung
a) M6 hinh tr6ng xoai
STT , Chi tieu Yen chi 1 Doi tugng Xoai (ndm thir nhat). 2 Quy me 1 - 3 ha, In 03 den 06 t6 chile, cá nhan.
Ks thuat clang nghe ung dung
Mat dO tang 416 cay/ha, thuc hien theo quy trinh GAP.
4 Yeu cau ye ky thuat Ti le cay song, sinh truang phat tri6n Mt >90%. 5 Theri gian thuc hien 09 thang.
b) M6 hinh tham- earth theo quy trinh GAP
STT Chi tieu - Yen eau • 1 Doi tugng Xoai trong theyi ky kinh doanh.
• 2 Quy me 1 - 3 ha, tir 03 den 06 t6 chirc, ca nhan.
3 Kg thuat, c8ng nghe (mg dung
Tham canh theo quy trinh GAP.
4 Yeti eau ye ky thuat San phani dat fiat) chuan an toan. 5 Thai gian thgc hien 09 thang.
2 Dinh mot giOng, 4t ttr
STT Hang nine tinh
Dun vi • A 7. Yen eau Chi Ben k'Sr tin* Ghi chti
I Nam thd nhat
1 Giong cay 436
Chien cao cay 60 - 80 cm. Lugng gi6ng yeu cau bang mat del tang them 05% hao hut.
2 Dam nguyen ,
chat (N) kg 37 Tuong duang Ure 63 kg, Lan super 338 kg, Kali 3 Lan nguyen kg 63
6
chat (P205) Clorua 49 kg, NPK 42 kg. 4 Kali nguy8n
chat (K20) kg 35
5 Phan him ca kg 8.320 Ham luang chat hitu co. QCVN 01-
189:2019/BNNPT NT
6 Vol kg 416 Bt Ida voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
7 Thuoc BVTV kg/lit 08 Sinh hpc, h6a h9c. II Thai ky kinh doanh
1 Dam nguyen chat (N)
kg 116 Tucmg throng Ure 253 kg, Lan super 520 kg, Kali Clorua 194 kg. 2 Lan nguyen
• chat (P205)
kg 83
7 kg 116
4 TM bao qua. cai 50.000 vai khong det, giay, vat lieu khac Prang throng.
5 Thuoc bao v0 thuc vat
kg/lit 08 Sinh hpc, boa hpc.
Cac loai phan dam, lan, kali nguyen chat c6 th8 duce quy dai rä phan hn hap hoac phan dcm khac ca tile tuung (mg (Ure, Lan super, Kali Clorua, DAP, NPK...).
3. Dinh min trien khai
STT Ni dung Dun vi tinh Yeu eau . Ghi chid 1 Thai gian trien khai ma hinh • thang . 09 - 2 Tap huan tong mo hinh ngay 2 - 3 3 HOi thao tang ket mo hinh cuOc 01
4 Can b0 chi dao, php trach, hthang clan ky thuat
thang 09 02 ngay/tuan‘
5 BiOn mo hinh cai < 06
IV. MO HINH THONG, THA1VI CAME BUOI THEO QUY TRINTH THI/C HANH SAN XUAT NONG NGHIEP TOT (GAP)
I. Yeu cu chung
STT Chi tieu Yeu du 1 Dai Wang Buai 2 Qtiy mo 1 - 3 ha, tit 03 dOn 06 to chirc, cá nhan.
3 Kg thuat, cong ngh0 Ung dung
Mat 40 tr6ng 400 cay/ha, khoang each cay x cay: 5 x 5 m. San xuat theo quy trinh GAP.
4 You du v kg thuat e San pham dat tieu chuan an Wan. Nang suat > 22,5 tan/ha/11am Vao nam thit tu.
5 Thai gian thgc hien .09 thang.
2. Dinh mit giang, vt tw
Tinh cho 01
• Yeu cau Chi tieu k5?thuat Ghi chti
I Nam thir nhat, nam thir hai
1 GiOng cay 420
Chieu cao cay > 50 cm (tinh lir mat bau).
- TCVN 9302:2013. - Luang giOng yeu cau bang , mat do tong than 05% hao hut.
2 Dam nguyen • chat (N) kg 90 - Luang sir' diing
cho tUng nam. - Tuong duong Ure 196 kg, Lan super 438 kg, Kali Clorua 200 kg.
.2 '
5 Phan hair ca si nh hoc kg 3.000
- Ham luang chat lulu eo. > 15%. - Ding ham luang axit humic, axit fulvic > 02%.
QCVN Ol- 189:2019/BNNP TNT
6 Voi bOt kg 400 Bot dá voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
7 Thuoc ban ye thtrc ;vat k g/lit 05 Sinh hpc, hoa
h9c. II Nam thir ba
1 Dam nguyen chat (N) kg 190 Tuong throng Ure
413 kg, Lan super 625 kg, Kali Clorua 300 kg.
2 Lan nguyen chat (P205) kg 100
3 Kali nguyen chat (K20) kg 180
4 Phan htru co. sinh hpc kg 3.000
- Ham lugng chat hau eo. > 15%. - Tong ham lugng axit humic, axit fulvic > 02%.
QCVN Ol- 189:2019/BNNP TNT
5 Thuoc bao ye flux vat kg/lit 05 Sinh hoc, hoa
hoc. III Thai IcSr kinh doanh
1 Dam nguyen
413 kg, Lan super 625 kg, Kali Clorua 500 kg.
2 Lan nguyen chat (P205) kg 100
3 Kali nguyen kg 300
10
Tinh cho 1.000 m2
. Yeu cau CM tieu kt that Ghi chti
1 Giong con 35.000 Kich c'd > P15 (10 - 12 mm).
QCVN 02719: 2014/BNNPTNT
2 Thirc an cong nghiep kg 1.103
Dam 40 - 42%, kich co:: 0,8 - 2,5 mm, , dO am 11%, lipid 4,6 - 6,8%, xcr 3 -4%.
TCVN 9964:2014.
m2 1.500 NIura chuyen dung lot day, ha ao nuoi
He s6 dien tich bat va dien tich ao la 1,5.
4 Rhoang kg 180
P • Photpho (P) va Magie (Mg).
QCVN 01- 81:2011/BNNP TNT.
kg 31 5
Bacillus sp., Nitrosomonas, Lactobacillus, Pseudomonas ...
San pham dat &rot chung nhan do ca quan có tham quyen cap.
6 Voi kg 500 BOt da. voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(C031)2
7 BO KIT kiem tra moi twang
110 01 Kiem tra dirge the yeu th: DO, NH3, pH, ICH, H2S.
8 Quat nuac he
th6ng 01 He themg canh quat, cac plui kien di kern.
9 Tin& bi oxy day
he th6ng
01
He thong Om: Ong, ca .,. then lchi, 02 clan Ong nhva hoac chL lieu tucmg duang vi > 150 vei, cung cap oxy tang day dat _?. 04 mg/l.
10 May cho torn an
may 01 Cong suat phun: 100 - 300 g/giay.
3. Dinh mtit trien khai
STT Nei dung Dan vi tinh Yeu du Ghi chit 1 Thai gian trien khai mo hinh thang 06 2 Tap huan trong mo hinh .ngay 2 - 3 3 Hi thao tong ket mo hinh cuOc 01
4 Can bO chi dao, phu ft-a:eh, huong da p icy thuat
thong 06 02 ngdy/tuan
11
1. Yeti can chung
STT Chi tieu Yen au
1 Doi tugng Rau an la, An than (cal the loai, den, meng tai, muong, gia vi va cac loai khac)
2 Quy mo 01 ha, it 01 den 03 t6 cline, ca. nhan.
3 Kg thuat, cong nghe img dung
San xu'at him ca,
4 You eau ve ky thuat San pham dat tieu chuan an toan. 5 Thai gian thtrc hien 03 thang.
2: Dinh milt gitmg, vt Pr
2
tinh YEu cau Chi lieu ICST thuYtt Ghi chti
1 Giong (hat) Ti le nay mam ?... 75%. QCVN 01- 156:2014/BNNP TNT, till:re te.
- Rau gia vi kg 0,07 - Rau den kg 1,5 - Cai xanh an la kg 0,6
- Meng tcri kg 2,5 - Rau mueng kg 05 - Mang fay cay/hat 2.835 - Cai cil hat 104.000
2 Vat tu phan bon TCVN 11041- 2:2017
- Phan him ca sinh h9c kg 150
- Phan bon la him ca lit 0,3
- Phan bon goc him ca kg 25
- Lan nguyen chat (P205)
k g 5 6 ,
Sir dung phan lan -La nhien (Roc phosphate P205 > 28% hoc Apatit P205 > 14%).
- Kali nguyen chat (K20) kg 1,8
Sir dung Kali sulphate (K20 30%).
- Chat dieu him pH dal kg 70 Voi bet hoac
Dolomite 3 Thu& Bac) ve thgc vat
- Trichoderma kg 03 .- Che pham kg/lit 0,3
12
chiee 02 .
), dong 50.000
4 By can tiling cai >10 By den, dinh; bay kha'c.
5 Mang, khay chin gia the m 500 - 600 Nhtra, vat lieu Wang
throng. - Tinh cho mang rOng 1,2 - 1,6 m
6 Nha luth cai • • 01
- NM kin .hoac ha. - Chieu cao nha tir > 2,5 m. - Try, khung ban' g the") ma kem, sat, be tong, go,
- vat lieu cimg chac kha'c. - Mai che: luoi phan tan hg mua. - Vach: luai char' can tang.
3. Dinh mitt then khai
STT Nei dung Dan vi tinh Yeu au •Ghi chti 1 Thai gian trien khai ma hinh thang 3 2 Tap huan trong me hinh ngay 2 3 Hi thao tong ket ma hinh .cuOc 1
4 Can ble chi dao, phv tr ach, htrang dan lcy- thuat . • thang 3 2 ngay/tuan
5 Bien ma hinh cai
Ghi chfi: Dinh mire nay c6 the ap dung cho the ma hinh trOng rau artla theo huang him ca.
VIII. MO DINH TRONG RAU AN QUA 111Th CO
1. You au chung
STT . Chi tieu Yeu au
1 Doi Wang Rau an qua (Mu,, bi, dua leo, khO qua, muap, dau cove va. cac loai rau an qua khac).
2 Quy ma 0.1 ha, ta 01 den 03 to chirc, cá nhan.
3 icy thuat, cang nghe Ung dung
San xuat him ca.
4 flu cau ye ky thuat San pham dat tieu chuan an toan. 5 Thai gian thve hien 05 thang.
2 Dinh mot giting, v'at fir
Tinh che 1 000 m2
STT Hang ma c Dcrn vi
tinh ' •
13
- lit kg 0,04 Tuang throng 5.000 cay
- Bi xanh (bi dao) kg 0,05 Tuang throng
2.500 cay
- Bi do' an non kg 0,11 Thong throng 1.800 cay
- Dinhau kg 0,06 Tuang throng 1.100 cay
- Bu kg 0,06 Tucmg throng • 1.000 cay
- Muiap hucmg kg 0,07 Tuang ducmg
2.500 cay
- Dua leo kg 0,1 Tucmg -throng 2.900 cay
- Kh6 qua kg 0,25 Thong ducmg 2.500 cay
- Mirop khia kg 0,3 Thong throng 2.500 cay
- Dau cove kg 04 Thong throng 7.000 cay
- Dau bap kg 04 Thong throng 5.000 cay
2 Vat tu phan bon TCVN 11041- 2:2017

kg 7,8
P205 >14%).•
Sir dung Phan lan ty nhien (Rock phosphate P205 ?_ 28% hoc Apatit
Sfr dung Kali sulphate (K20 S 30%)
- Kali nguyen chat kg 12
- Chat diau him pH dat kg 70 Voi bat ho ac
Dolomite 3 Thuoc bao yethuc vat

kg/lit 0,8
4 Mang P1111 nong nghiep
m 500 - 600 Nhua. •
5 13gy con trimg cai >10 By den, dinh, by kha.c.
6 Nha luai cal • 01
- Nha kin hoac ha:. - Chieu cao nha.> 2,5 m. - Try, khung ,bang thep ma kern, sat, be tong, go, vat lieu, el:mg chac khac. - Mai che: luai phan tan hat mua. • - Vach: Iuai chan con trimg.
3 Dinh mire triL khai
STT Niii dung . 1 Dun vi tinh reu cAu Ghi chili 1 Thai gian trien khai ma hinh thang 05 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 Hi thao tong ket m6 hinh cuOc 01
4 Can b0 chi dao, php filch, huang dan ky thuat thang 05 • 02 ngay/tuan
5 Bien mo filth cai < 10
.Ghi chit: Dinh mire nay c6 the áp dung cho cac m6 hinh tong rau an qua theo huang hau co:
tY BAN NHAN DAN THAN!! PHO HO C111 MINI
Phyludil DINH MIX MO HiNH
G DUNG CONG NGHt CAO THONG NONG NGHItP em theo QuyEt cifnh s ao3/202EQD-UBND ngay.2E thcing 01 nam 2021
cita Oy ban nhan clan Thanh pha Ha Chi Minh)
I. MO HiNH THONG RAU AN QUA VNG DUNG CONG NGHt CAO
1 Yeu au chung .
STT , Chi tieu Yeu au 1 Doi Prong Rau an qua (dua luati, dua leo...). 2 Quy m6 1.000 - 2.000 m2/1 to chirc, ca. nhan
3
• Ky thuat, cong nghe ling dung
Tr6ng cay ten gia th'e, trong nha mang, trot nuot, bon phan qua he thong tueri nho gi9t c6 dieu khien M. ging, mat de trOng 2.600 - 2.700 cay/1.000 m2. Tr6ng 3 - 4 vg trong 01 nam.
4
You eau ye ky thuat
San pham' dat tieu chu'an an tothi. San lung: dim leo > 5.940 kg/1.000 m2/1 vu; dua rued > 3.120 kg/1.000 m2/1 vv. Hien qua ta.ng > 30% so vol mo hinh san xuat chua Ung dung Gong nghe cao.
5 Thai gian thirc hien 09 thang.
2. Dinh met gi6ng, v4t tir
a) Cac hang nnic bAt buOc
2
• Yeu au Chi tieu ItS7 thu4t
sins 'siti •L.-flJJ 111
Ghi chil I Dieu kien nha mang va thiet bi
1 Nha mang cai 01
- Chieu cao den mang xiii > 4,5 m; chieu cao teri dinh mai > 08 m - Mang, tru, khung sirern, gian treo cay: thep mu kern, sat, vat lieu cling elide khac. - Mai che va phAn chan vach: mang chuyen dung. - Vach va th6ng mai: lath chan con trimg. - Thiet bi dieu tiet anh sang, nhiet do, Am dO, thong gio, tired, khac.
M6ng — cot: thiet ke chac than, ehiu lire cho toan be nil& mang.
2 He theng tudi nhe gi9t BO dieu khien trung tam be 01 TvdOng hoc ban tir
dong. May born cai 2 - 3 Deng ca 1,5 - 2 HP.
2
cai 04 Kim loai, nhga, vat lieu khac Prong throng.
Dan cam, Ong, day girth va phi kien khac.
b6 • 01 '
1 Hat gitmg hat 2.990 - 3.105
Ti le nay mam > 85%. Lugng hat giting you cau bang mat do tong them 15% hao hut.
2 Thu6c bao ye' thgc vat kg (lit) 05 Sinh hoc, hOa hoc.
3 Phan bon, dinh throng kg (lit) 761
Ham lugng dinh duang co ban: N; K20; P205; Mg, Mn, Cu, Zn, B; Mo, Ca; Fe.
Tucmg ducrng: Ure 15 kg, KH2PO4 80 kg, Ca(NO3)2.4H20 255 kg, KNO3 155 kg, MgSO4.7H20 180 kg, K2SO4 65 kg, Chelated- Fe 08 kg, H3B03 01 kg, (Na4)61\40024.2 H20 0,1 kg, MnSO4.4H20 01 kg, Zn804 01 kg, CuSO4.5H20 0,5 kg. CO the sir dung phan bon, dinh throng chuyen thing cho cay rau.
4 Gia the trOng m3 39 - 41
Mun dira, phan trim que, phthi him co sinh hoc, elle pham vi sinh, tro frau...
5 V6i kg 200 Bot dá voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
6 Bat lOt san m 2 1.200 -
1.500
Nhga. He s6 dien tich bat va dien tich san la 1,2 - 1,5
7 Sgi se n6ng nghiep day 2.600 -
2.700
3
. 700 2.
• throng.
11 Khay tram cay cdi 20 - 40
Nhtra, mitt x6p, vat lieu kha.c.
Khay 49 - 112 18 tr6ng.
12
h'e thong 01
•.,..
cdi . - 2 860 2. 970
Nhtra, vat lieu khac Wang duong.
CO the sir dung mang tong bang nhtra, vat lieu khac Prong throng.
14 Bitt do EC cal 01 15 But do pH cai 01
16 Binh phun thuoc cdi 01 CO dOng ca.
b) Cac hang muc khuyen khich img dung
2
........_ ..— ...
he thong 01
DOI lut, thong gio. pain bao kh6ng khi luan chuyen den trong nha mang.
2 He thong dieu , khien
he th6ng 01 Tir dOng
3 He thong Wad • • cat nang
. he thOng 01 Tu deng, ban ttr dOng .
4
He thong kiem sok am dO, khong khi, nhiet dO
he th6ng 01
• •
BO dieu khien trung tam b0 •
01 TvdOng • hoc ban tv dOng.
May bcrm cdi 2 - 3 Wing ca 1;5 .- 2 HP. ' Bon • Chita nuOt • cai 01 • Kim lodi, nhtra, be tong.
Dau phun, Ong, day Mei va phi Men khac •
be, 01 -
he,
thong • 01
7 Ong thang 1 - 2 3 - 4 cau Ong trong 01 thang.
8 By con trimg cai >10 Bay den, bay dinh, bay khac.
Bon xn ly gia the
,. 2 - 3 B6n composite, vat lieu
khac Prong throng.
•-y m 09 .
3. Dinh mire trien khai
STT Noi dung Dan vi tinh Yen eau GM chit 1 Thai gian trien khai m6 hinh thang 09 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 HOi thao tong ket mo hinh cuOc 01
4 Can b0 chi dao, pint trach, huong dan ky thuat tha
, ng 09 02 ngly/tuan
5 Bien mo hinh cai 01
II. M6 HINH TR6NG CA CHUA UNG DUNG CONG NGHt CAO
1. Yen eau chung
STT Chi Wen , Yeu eau 1 Doitugng Ca chua, ca chua bi. 2 Qiiy mo 1.000 - 2.000 m2/1 to chile, cá nhan.
3 Ky thuat, ding nghe ling dung
Trona cay tren the, trong nha mang,,tueri nuarc vã bon aid g Pr
' phan qua he thonod nhO gi9t co dieu lchien tu dOng, mat dO tong 2.000 cay/1.000 m2. Trong• 02 vu trong 01 nam.
4 Yeu cau ve ky thuat San pham dat chat lugng an toan. San lugng > 6.000 kg/1.000 m2/1 vu. Hieu qua tang > 30% so voi m6 hinh san xuat chua irng dung c6ng nghe cao.
5 Thai gian thuc hien 09 thang.
2. Dinh min giAng, vt tu.
a) Cac hang nnic bat buOc
Tinh cho 1.000 m2
5
1 NU. mang cai 1
- Chieu cao den, mang xoi > 4,5 m; chith cao tori dinh mai > 08 m. - Mong, till, khung suarn, gian treo cay: the') ma kern, sat, vat lieu cling elide kha.c. - Mal che va phan chan vach: mang chuy8n dung. - Vach vã thong mai: lugi chan con tang. - Thiet bi dieu tiet anh sang, nhiet do, am dO„ thong gio, tueri, kha.c.
M6ng 7 cOt: thiet Ice elide chan, chin lire cho toan 1)0 nha mang.
2 He thong tirei nho gigt BO dieu khien thing tam
be). 01 Ty dOng hoc ban nx
dOng. May bam cai 2 - 3 DOng co 1,5 -2 HP. 136n chua nu6c, dinh throng. ,
cai 04 Kim logi, nhga, vat lieu kha.c Prong throng.
Dau cam, Ong, day tired va phu kien khac.
b6 01
1 Hat giOng hat 2.400
Ti le nay mam > 80%. TCVN 9809:2013. , Lugng hat gi6ng you eau bang Tat do tong them 20% hao hut.
2 Thu& bao ye Uwe vat kg MO 03 Sinh hoc, hoa.
h9c.
3 Phan bon dinh du6ng kg (lit) 600
Ham lugng dinh duang Tuong throng: lire 33 kg, ICH2PO4 83 kg, Ca(NO3)2.4H20 1 Mg(NO3)2 100 kg, MgSO4 100 kg, K2SO4 100 kg, Chelated-Fe 13 kg, H3B03 01 kg,
67 kg,,
(NE14)61\40024.2 H20 0,5 kg, Chelated-Mn 01 kg, Chelated-Zn 01 kg, Chelated- Cu 01 kg, Phan bon la Ca-Bo 0,2 kg; CO the sir dung phan bOn, dinli duOng chuyen ding cho cay rau.
4 Gia the tr6ng m3 30
Mun dim, phan trim que, phan hiru co sinh hoc, ph'an sinItlioc, che pham vi sinh, tro trau,...
5 Voi kg 200 BOt da voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
6 Bat lot san m2 1
1. .500 200 - Nhtra, vat lieu Ichac
tuang throng. •
He so dien tich bat vãdien tich sari la 1,2 - 1,5.
7 Day treo cay day 2.000 Day dai 2 - 3 m. Chiu lye tot
8 Moe treo cay cai 2.000 Nhtra, thep khong ri, vat lieu lchac Prong throng.
9 Kep day cai 6.000 - 8000
Nhtra, vat lieu khac tucrng throng.
10 Binh phun thuoc cai 01 CO dOng ccr.
11 Khay uom cai 60 Mum, mitt 'cop, vat lieu Ichac tucrng throng.
12 Tiii dong bau (vat lieu dung gia the)
cai 2.200

CO the sir dung mang trong bang Mum, vat lieu •khac tucmg throng.
13 BM do EC cai • 01 14 Bin do pH cai 01
b) Cac hang mtic khuyen khich img dung
2
_
he th6ng
A , khi luan chuyen deu trong nha
7
mang.
he thong 01 Tv Ong
3 He thong !trod • • cat nang
he th6ng 01 Ty dOng, ban hr dOng
4
He thong kiem soat am de, khong khi, nhiet dO
he thOng 01
5 He thong tired phun: BO dieu khien trung tam
bo. 01 Ty &ling hoac ban hr
dOng. May bum cai 2 - 3 Deng co. 1,5 - 2 HP. Bon chi:ra . mac cat 01
Kim loai, . nlwa, be tong.
Dau phun, Ong, day tuoi va phi kien khac.
bo 01
he thong 01
7 Ong thing 1 - 2 3 - 4 cau Ong trong 01 theng.
8 Way con tiding •cai > 10 By den, by dinh, bay khdc.
9 Bon xir ly g ia • the cai 2 - 3 Ben composite hoc
Mang duang.
Kho (A/rig dung cu lao dOng, vat tit nong nghiep
m2 09
3. Dinh mot trie'n khai
STT Ni dung Dan vi tinh Yeu can Ghi chti 1 Thed gian trien khai me hinh thang 09 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 HOi thao tong ket mo hinh cuOc 01
4 Can be chi dao, pha trach, hueng cln kg thuat a- thang 09 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cal 01
III. MO DINH TRONG RAU AN LA UNG DVNG CONG NGlIt CAO
1 Yeu au chung
STT Chi tieu
Yeu au . Rau an la. (xã lach: Lollo Rosso, Lollo Bionda... rau cai,
1 Doi tugng
8
rau milting, rau den, rau an la khac). 2 Quy mo 1.000 - 2.000 in2/1 tt) chic, ca. nhan
3 • Ksi thuat, cong nghe
Img ding
Tiling cay trong he th6ng thity. canh hoi ltru, dat trong nha mang, he thong phun strung, he th6ng lam mat. Trong > 10 vp/1 nam. • -
4 Yeu cau ve ky thuat San pham dat• tieu chuan an than. Nang suat 3.240 kg/1.000 m2/1 vv .(dOi ,voi xa. lach). Hieu qua tang? 30% so volmo hinh san xuat chua nng dyng cong nghe cao.
5 Thai gian thyc hien 09-thang.
2. Dinh mit giOng, v4t hr
a) Cac hang muc bat buOc
2
tinh Yeu cau Chi tieu ky thu4t Ghi chii
I Dieu kien nha mang va thiet bi
1 Nha mang
cai 01
- Chieu cao• den mang x6i > 4,5 in; chieu cao tai dinh mai > 08 m. - Mang, try., khung wan: the]) ma kern, sat, vat lieu cnng cha.c khac. - Mai che va phan chan vach: mang chuyen dung. - Vach va thong mai: luai than con thing. - Thiet bi dieu tiet anh sang, nhiet do, am do, th6ng gio, trot khac.
M6ng — tht: thiet ke chac chan, chiu lye cho toan be nha mang.
2
h re
thong 01
- H6i hru. -Gam: , + He th6ng rnang thny canh bang nhya chuyen dung. , + He thong uam cay. + Khung gian , bang thep ma kern, sat, be tong. + May bam 2 - 4 HP (3 - 4 cai: barn nuot va ten dinh dung). + He thong tao oxy, lam mat dinh duang. + Ben chira dinh duang.
9
+ He dieing cap, thoat nuot. + Thiet bi cham phan to dOng., + IR thong it then tich hcrp, dieu khien hog dong ciia may barn va. thiet N cham phan to. dOng.
3 He thong phun suong:
-:-
BO dieu khien trung tam . b0 01 To: Ong hoac ban to
Ong. May bam cai 2 - 3 DOng ca 1,5 - 2 HP.
Bon • cal • 01 Kim loai, nhira, be tong.
Dan . phun, Ong, day Mai va pho kien khac. .
b0 01
Hat giong hat 19.800
TS/ le nay marTh > 95%. Luang hat . giOng yeu cau bang mat 1 dO tong them 10% hao hut.
2 Dinh dua'ng thay canh


lit (kg) 360

- Dung dich A: N 2,00%; K20 4,00%; P205 3,00%; Mg 0,32% va, cac nguyen to vi lucrng (Mn, Cu, Zn, B) 0;03%; Mo 50 ppm. - Dung dich B: N 4,00%; Ca 5,00%; Fe 0,06%. CO the sir dung dinh duang dang bOt.
3 R9 trOng cai 19.800 Nina, Vat lieu khac tuang duang. , . 4 -Gia the vien 19.800 Min x6p, mull dira...
5 Big do EC Cal 01 6 Bid clo pH - cai 01 •
10
TInh cho 1.000 m2
STT Hang muc . Do'n I/ tinh Yeu eau Chi tieu ky thu4t Ghi chti
1 , .
he thong . 01
Doi luu, thong giO - Dam bao khong khi luan' chuyen. deu trong nha mang.
2 He thong dieu
4
He th6ng kiem sok am dO, khong Ichi, nhiet do
he th6ng Or
5 He thong tudi shun: BO dieu Ithien trung th'm
bo 01 Tv Ong hoae ban iv dOng. .
May barn cai 02 Deng ecr 1,5 - 2 HP.
tarot Bon chita Kim
Dau .phun,- Ong, day Med Ira phi kien khde
be) 01
he thong - 01
7 Bay con tn:ing edi >10 13-ay den, bkr dinh, bay Hide.
8 Bon xir ly gia • the
eat 2 -3 Bon composite, vat lieu lchae tag ducrng.
9
Kho- dung dung cu lao Ong, vat tu nong nghiep
• 2 m 09
3 Dinh mot trien khai
STT Nei dung Dan vi tinh Yen du Ghi chti 1 Thai gian trien khai•m6 hinh thang 09 2 Tap. huan trong mo hinh ngay 02 3 Hi thao tong ket mo hinh. • et* • 01
Can b0 chi dao, phv traeh, huong dan ky thuat
thang 09 . . 02 ngay/tuan -
11
IV. MO HINH THONG HOA -ONG DVNG CONG NGHE CAO 1. Yen au chung
STT CM tieu Yen au
1 Doi Wong - Hoa chuong (Gloxinia speciosa) hoac hoa, cay kieng khac tong chau. -
2 Quy mo 1.000 - 2.000 m2/1 to. cline, ca. nhan.
3 ics thuat, cong nghe *rig dung
Cay tong trong chau, mat cle, 10.000 chau/1.000 m2, tr6ng trong nha mang c6 he thong Mei nh6 gi9t ket h9p 136 sung dinh (Mang, diet' khien tu dOng. Trong 03 vu/nam. .
4 You eau ve ky thuat San lucmg 8.000 bhau/1.000 m2/1 vu. Ti le ra hoa 90%. Hitt qua tang > -30% so vat mo hinh san xuat chin ling dung gong ngh0 cao.
5 Thai gian thtic Men 09 thang.
2. Dinh mut gi6ng, vt tut.
a) Cac hang min e bat buOc
2
-- -.— —
. Ghi chti I Dieu kien nha mang va thiet bi
1 Nha mang
luoi than con trims.• .
- Chieu cao den mang x6i > 4,5 m; chieu ban toi dinh mai > 08 m. - Mang, tru, khung straw Map ma kern, sat, vat liOu cang chac knac. , Mai che va phan' chart \Tech: mang chuyen dung. - Vach vá thong mai:
- Thiet N diet' tit& anh sang, nhiOt (10, am do, th6ng giO, tuti, khac.
Mang. — cot: thi'et 1c6 chac than, • chiu luc cho toan b0 nha mang.
2 HO thong tabri nh6 gi9t BO dial khien .trung tam b 0 01 Ttr dOng hoac ban tu
dOng. • May bom , . cat 2 - 3 DOng co 1-,5 - 2 HP. B6n chin nue°, dinh duang.
cat 04 Kim loai, tibia.
12
be) 01
1 Cay gieng cay 11.000
Cay giong có khoang 05 la.
Luang cay giong yeti cau bang mat dO cay them 10% hao hpt.
2 Gia the tr6ng cay m3 20 Mnn dim hoac vat lieu
khac.
3 Phan hitu ca sinh hoc kg 17
- Ham lugng chat him eo. > 15%. - Tong ham lugng axit humic, axit fulvic > 02%.
QCVN Ol- 189:2019/BNNP TNT
QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
5 Phan vo ca kg 40 Phan NPK bon goc
6 Thuoc bao ye thuc vat kg 03 Sinh hpc, Ma.
h9c.
7 Binh phun thuoc cai 01 CO tieing ca.
8 Chau tering cai 10.000 Nhva, vat lieu khac tuang duang.
9 Gian de chau m 480 - 590
Sat, the") ma kern, be tong, vat lieu khac ding, chac tuang ducrng. ,
Tinh cho gian di chieu ngang 1,2 - 1,6 m
10 Khay liarri cay cai 90 - 205 Nhua, milt xop, vat lieu
khac tuang duang. Khay 49- 11216.
11 May do pH cai 01
b) Cac hang mix khuyan khich üng dung
2
A Yeu eau Chi tieu k57 thu4t Ghi chii •
1 He th6ng th6ng gin
he thong 01
D6i luu, thong gio Darn bao khong khi luan chuyen deu trong nha mang.
2 He thong dieu ,
the) 0, ng , 1 Tv 'ging
3 He th6ng ltrai he 01 Ty. Ong, ban tu dOng
13
He thong kiem sok am de, khong khi, nhiet de
he - thong 01
Ty dOng
5 He thong tudi phun: Be dieu khien trung tam be 01 Tv Ong hoac ban hr
dOng. May berm cai 2 - 3 Deng co 1,5 - 2 HP:
nude Bon chfra Kim cai 01 loai, nhua, be
tong. Dau phun, day. tueri . 'c/a phi kien khac
b • _
01e
6
he thong 01
7 Bay con tang cm > 10 By den, by dinh, by khac.
8 Ben xir lY gia • , the cai 2 - 3 Bon composite, vat lieu
khac thong duang. . •
Kilo dung dung en lao deng, •vat tu nong nghiep
m 2 09
3. Dinh met trien khai
STT Nei dung Dun vi tinh Yeu du .Ghi chti .1 1 Thai gian trien khai me hinh thing 09 2 Tap huan' trong mo hinh ngay 02 3 HOi thao tong ket mo hinh cuee . 01
4 Can be chi dao; phn trach, hudng dan kg thuat thing 09 02 ngay/tuln
5 Bien mO hinh cai 01
V. M6 HiNH THONG LAN VNG DVNG C6NG NGHt CAO
1. Yen du chung
STT CM tieu Yen du
1 Doi tucrng Lan Dendrobium, Rhynchostylis (Ng9c diem), Phalaenopsic (HO diep) vi lan da than khde.
2 Quy m6 1.000 - 2.000 m2/1 t6 chfrc, ca. nhan.
3 K5'r thuat, cOng nghe Ung ding
Cay lan Piing trong chau, dat tren gun trong nha ludi, mat de tong 10.000 - 15.000 cay/1.000 m2, voi N thong Inch phun suong dieu khien tv Ong, Ung dvng mang plul nong nghi'ep nganngira c6 dni; c6n thing gay hai.
4 You cau y e kg thuat Ty 1e cay ra hoa> 80% vao nam thir nhat. Hieu qua tang?
14
30% so vol mo hinh san xuat chua img dung ding ng,he cao. 5 Thai gian dive hien 09 thang.
2. Dinh min giting; v4t ttr
a) Cac hang muc bat bit&
.1 MOO 2
• Yeu du Chi tieu Icy thu4t Ghi chti
I Dieu kien nha ltrai vã thiet N
1
Nha lath • _.
cai 01
- Chieu cao nha > 03 m. - Tilt, khung ,bang the') ma km, sat, be tong, vat lieu cling va chac khac. .. - Mai che bang bred che nang .
2 He thong huh BO dieu khien trung tam
run:
May bum cai 02 DOng ca 1,5 - 2 HP.
nude Bon chira Kim cm 01 loai, nhtra, be
tong. Dau phun, (Ong, day tuai vã phu kin khac
bo 01
Sat, the') ma kem, be tong, vat lieu khac
Tinh cho gian có chieu ngang: 1,2 ; 1,6 m. cimg, chac tuang
throng.
4 VT de chat' cai 670 - 1.875 Nlitra, vat lieu khac chac, ben Prong throng.
Tiiy theo vi 8 - 15 16.
5 Mang phil nong nghiep m
2 , 1.200 - 1.500
Nhtra. He so din tich mang va din tich dat 1,2 - 1,5.
II Giiing, vat tu cho 01 virt
1 thong cay 10.000 - 15.000 •
- Chieu cao cay 7 - 15 cm doi vol lan Dendrobium. - S6 cap Id: > 02 cap al vol Ian Ngoc diem, HO dip.
Chieu cao cay 3 - 5 cm deli vol giai doan tong trong vtran tram
2 Phan bon vo kg
Co 6 - 8 •
15
3 Thu& bao ve thve vat kg (lit) 06 Sinh hoc, Ma.
hoc.
Nhva, dat flung, vat lieu khac tuong throng.
5 Gia the kg 1. 000 - 1.500
Than, va dim, v6 tau ved mvn dim, vien dat nung, ichac.
6 Binh phun thuoc cai 01 CO Ong ca.
b) Cac hang mvc khuyen khich img -dung
2
STT ang- H nitc . • - i
Dan vi tinh Yeu au Chi tieu KT thuet Ghi chti
1 Ke de so che, phan loai hoa sau thu hoach
ke 02 Ke bang kim loai, 0, vat lieu cirng, chac, Ichong ri set; -
2 Vat tir bao quail hoa cat canh sau thu hoach
k g 05 .
Ong nhva. •
3 Bay con thing 'cal • >10 _ By den, dinh, by khac. •
4 Kho dung dung cu lao Ong, vat tu nong nghi'ep
m2 09
. he th6ng 01
. 3. Dinh mut trien khai
STT Nei dung Dan vi filth Yen au Ghi chti • 1 Thei gian trien khai mo hinh • thang 09 2 Tap huan' trong m6 hinh • ngay 02 ' 3 HOi thao t6ng ket mo hinh cuOc 01
4 Can 130 chi dao, phy nth, huong - kg thuat an thang 09 02 ngay/tuan'
5 Bien mo hinh cai 01
VI. MO HINH CHAN NUOI BO SIYA CONG NGHt CAO
1 Yeu au chung
STT , Chi Heti „ ,,, Yeu cau 1 Doi Prong B6 stra. 2 Quy mo 50 - 100 con be sits. (Ca cau dan: 60-65% be, cai sinh san;
16
Bo dang vAt situ 50%/ thng dan)/1 th chirc, ca. nhthi.
3 Kg thuat; c6ng nghe Ung dung ,
- Deng b0 co gith h6a trong the khaii chuong trai, chart meth, cham s6c, khai thac va bao quail scra. • - 0.'11g dung ,cong nghe -cao: Sir dung tinh b6 stra HF cao san c6 ngu6n goe nhiet doi (san luring stra > .12.000 kg/thu ky 305 ngay) Ira tinh phan ly giei tinh. Ting dung c6ng nghe thong tin trong quan ber dan.
4 Yeu eau ye ky thuat Chan nuoi b6 sin theo quy trinh GAP. Nang suat sib. tang? 30% so veri ban dau.
5 Thad gian thgc hien 12 thang.
2. Dinh mot gi6ng, vOt fir
a) Cac hang muc bat buOc
Tinh cho dan 50 con \rod 65% be
STT —
113ng tune Dan vi tinh Yeu du Chi tieu kyr thu4t - Ghi chti
I Dieu kien chuOng trai \id thiet N
1
.339
- Nen chuong: cao hcm mat dat 40 cm, do cl6c 2-3% huerng ve ranh thoat nuerc, - Mai, chu6ng: noc doi lam bang ton lanh hoac bang vat lieu thong duong, dinh mai > 04 m. - Dien tich '6 chuong nuoi toi thieu 4 - 5 m2/con thua ke dien tich mang an, mang &mg . va hanh lang phan phoi that an; Be 2 - 4 m2/con. .
2 May Vat stra lap dat hoan chinh
he
thong L 01
H'e theng vat 02 con,. 04 con, 08 con/lan vat. Bao g6m he thOng bum than -Icheing; b0 tan nhip hut, bei hilt sita (01, bO/con/l-an vat), the thiet bi di kern.
Ap dung Prong img vai dan 50 con, 51 - 100
. con, tren 100 con.
- Dung tich 20 - 30 lit/binh.
Binh chuyen dung.
4 Mang tiOng nuere tu Ong
mang 33 Vat lieu tro, !thong ri. - 01 con be cai sinh san/mang.
5' May barn thai c6 may 01 C6ng suat 02 tan/gia.
6 May trQn that an TMR
may 01 ' -Cong suat > 200 kg/lan
tr0n.
17
May bum may 04 . DOng cor 1 - 1,5 HP
hoac, tucrng ducrng. .
Quat; bee phun
he thong 01
Bee phun dieu chinh ducre kich thuerc hat nuot, 01 bec/ be
8
thong 01. •
- The tich > 1,6 m3/con. - V9t lieu xay dung bang xi mang hoac cac Vatrli eu thay the co tinh nang tucmg throng.
Quyet dinh s6 3194/QD-BNN- CN; tinh eho xii ly chat thai ran.
10 He thong quan 15i dthi . be
he, ,; •
thong • 01
He thong bao gem: BO ; dieu Ichien thing tam, dau doe nhAn dien, may tinh, phan mem quan 157 dan, chip vã cac thiet bi di kem.
Phat hien .dOng chic, dau chan,
.viem vu... -
11 He th6ng camera giam sat chang trai
Camera cai 02 DO Than giai 1-ID > 1.080 (H) x 720 (P), dO quan sat 360°.
ghi hinh .Dau cai 01 0 aing > 250G. II Tinh gi6ng
1 Tinh giOng be . sfra
.- lieu 03 lieu/ con . ,
Tinh be sfra chiu nhiet va phan ly gieri tinh.
b) Cac hang mix khuyan khich ung dung
STT I-13ng muc Dan vi tinh
‘ Yeu au Chi tieu 147 thu4t , .•
.—...,..- .,„ ..,„..
Dong co ha 02 - Ming co Mulato II,
Mombasa, Hamil,... 2. May cat c6 may 01 CO dOng cu. 3 He thong trod phun (long GO tham canh (tinh cho 02 ha)
BO dieu khien trung tam • b0 01. Tr Ong hoac .ban tfr
dOng.
May barn cai 04 DOng co' 3 - 4 HP hoac tucmg ducmg.
Bee chira nude, ,clau phun, 6ng, day Med va phi kin khac
b0 01
3. Dinh mut trien khai
STT • . Nal dung Dot vi tinh Yeu au Ghi chti 1 Thai gian then khai mo hinh thang 12 2 Tap huan trong mo hinh ngay. 02 3 1-10i thao. tong ket m6 hinh • cuOc 01
4 Can her chi dao, php filch, huerng - . dan Icy thuat thang • 12. 02 ngdy/tuan
5 Bien m8 hinh cai 01
VII. MO HINH NUOI TOM THE CHAN TRANG THAM CANH ENG, DENG CONG NGHE CAO
1. Yen au chung
STT • Chi tieu Yen au 1 Doi tuong Tom the chan tan' g (Lipopenaeus vannamei). '
2 Quy mo 10.000 - 20.000 ni2 (Om ao: cap nuerc, uang, nuoi, chira nuerc thai; trong do dien tich ao uang 100 - 400 m2, ao nuoi 1.000-1.500 m2)/1 to chirc, cá nhan.
3 Ky thuat, cong nghe irng dung
NuOi . hai giai doan. Trong do, giai doan 01 la 30 ngdy, giai doan 02 la 60 ngay, TCVN 10257:2014. Mat dO nuoi giai doan 01: 500 - 1.000 con/m2; Mat dO nuoi giai doan 02: 160 - 250 con/m2. Ti le song? 80%; he so thirc an .(FCR) 1,,l.
4 Yeti cAu ye ky thuat San pham dat tieu chuAn an toan. Nang suk > 25,8 tan/ha/vci doi yeti nuoi trong ao co bred che, > 38,8 tan/ha/vi doi vai nuoi trong nil& kinh -
5 Thai gian thvc hien 12 thang.
2. Dinh mat gi6ng,v'at ttr
a) Cac hang muc bait buOc
Tinh cho 1.000 m2 ao flan
STT Hang Env Dcrn vi tinh Yeu au Chi tieu ky thu'al Ghi chit
I Dien kien ao va cac thiet N Nuoi be , .
1 Be uang noi m2 100 Khung, strati sat, the') hoc vat lieu tuong duang
2 Be nuoi n&m2 1.000 •
Nuoi ao
3 - nuoi Bat lot ao
1.650 m2 Nhva chuyen dung kit day, ba ao nuoi thily san
He s6 dien tich bat va dien tich ao la 1,5. 4
uang Bat lett ao
5 Quat nuot ao uang 1)0 01
BO Om 01 dOng co 02 HP, 10 canh quat, 01 thiet bi giam the va phi kien di kern.
CO kha nang phan - tan du thu8c hem chat, vi sinh khi icir ly.
19
b0 01
01 dOng co > 03 HP, 20 canh quat, 01 thiet bi gidm t6c, 01 thiet bi ddo chieu va phu kien di kern. -
Dam bdo d6ng chay, cg kha nang som chat thai ye mot nai va có kha nang phan tan deu thuoc Ma chat, vi sinh khi xir 1Sr. •
7 BO oxy day 130 ao trang • 01
01 dOng ao.? 1,5 HP, 01 may th6i, Ong nhkra PVC, Ong nhkra deo, lid phi hen di kern. •
Ddm bao cung cap oxy tang day day- da, toi filial dat 04 mg/l.
8 BO oxy day ao nuoi b0 di
01 dOng ca? 2,5 HP, 01 may thoi, Ong dan nhtra hoac vat lieu ducmg throng va phi kien di kern.
Dam bao cung • cap oxy tang day day du, tell thieu dal. 04 mg/l.
9 He thong him
. che ao nuoi m
2 1.000
- Chieu cao mai bred khoang 02 in (tinh tir ber_ao). , - Try, khun4: sat, vat lieu clang, chac khac.
10 1-1 thong loth che ao ucmg m
2 100
- Chieu cao mai hied khothig 02 m With tir 136 ao). - Try, khun4: sat, vat. lieu cUng, elide khac.
11 May cho tern an dm • ao nuoi
may 01
- Ban kinh phun > 07 m. Cong suat phun: > 100 g/gia'y. - BO dieu khian, Won, Ong ph'eu va cac phi kien di kern.
II Giong, vat tu cho 01 vg. nu&
1 Gikg - con • 200.000 - Kich cO > P12 (9 - 11
mm). TCVN 10257:2014.
3 Che pham' vi
• Nitrosomonas ...-
4 Thirc An
Giai doan 01
kg • Dm 880
32 - 40%,• dO dm < 11%, xcr 3 - 4%, canxi 1 - 1,5%.
TCVN 10325:2014.
kg 10.560
5 Thiet bi hem tra m6i 130 • 01 • Kim tra dirge cac you r
to: DO, NH3, ' pH,
Tinh cho 1.000 in2 ao nuoi
STT Hang 'nye Dun vi ,
tinh Yeu du Chi tieu ky thu4t Ghi chti
1 Nha mang, nha lued cho ao nuoi ,
dan 01 - Chieu cao Ichoang 02 m. - Try, Ichun&: sat, vat lieu cimg, chac Ichac.
Tinh tir ba ao.
• he thong 01
- Cam bien dirge cac yeu to mod truOng chinh trong ao nu6i: t°C, S%0, pH, DO, NH3... . •
3. Dinh mot trien khai
STT Ned dung Dom vi tinh Wu can Ghi chit '1 Then gian trien Ichai mo hinh tiling 12 2 Tap huan trong mo hinh Ngay . 02 3 110i thao tong ket mo hinh cuOc . 01
4 Can be chi dao, php t rach, 7 thang 12 02 ngdy/tuan huarng dan kg thuat
5 Bien mo hinh • cai 01
0( BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH
Phi) lye III • C MO HINII SAN XUAT NONG NGHItP THiCH ENG VU!
DI KIII HAU, PHONG TRANH VA GIAM NI t THItT HAI THEN TAI, BICH III, BAO Vt MO! TWANG
em theo Quyert clinh sa 03 /2021/QD-UBND nga3/426thang 01 nam 2021 cilia Oy ban nhcin clan Thanh pha Ha Chi Minh)
L MO HINH CHAN NUOI HEO THIT THEN NEN DEM LOT SINIIHQC
1. Yeu au chung
STT Chi tieu Yen au 1 Doi tugng Heo nu6i thit thuang,pham. 2 Quy m6 50- 100 con, ta 01 den 02 to chat, ca. nhan. •
3 icsi thuat, c6ng nghe img dimg
. Sir dvng cher' pham sinh hoc trong xa 13Yr chat thai than nuoi.
4 Yeu eau va ky thuat •
Tiet hem nu6c, han che mai hoi trong chan nu6i, giam thieu 6 nhiem men throng.
5 Thai gian thvc hien 04 thang.
2 Dinh mot it tit
STT Hang nave Dun vi tinh
A x Yeu cu Chi tieu Icy thu§t Ghi chti
1 GiOng heo con
50
- Heo giong ngoai 03 mall hoc 04 mau, tr9ng lugng binh quan 20 kg/con (08 than tuoi). - Tr9ng lugng heo xuat chuong binh quan 100 kg/con. - Tang twig binh quan > 700 g/ngay. - Tien ton thac an/kg tang tong lugng < 2,6.
2 Cam h' 6n hgp kg 10.400 - TAHH 208 kg/ con - Ham lugng dam 14 - 19%.
3 Bern lot sinh ,_ n9c m2 100
- 10 con heo/ 20 m2 - DO day dem lot 60 - 70 cm.
CU' pham sinh h9c kg 15 Men vi sinh
BOt bap kg 150 - Mvn dim hoac man cua. , - V6 frau
kg
kg
5.500
5.000
2
'tang/ m2 300.000
he thong 01
- , ,
6 Mang An mang 2 - 5 Ban ttr dang, bang vat lieu kh6ng ri, the chin 25 - 50 kg cam/mang.
Tir , 1 - 2 6 chuong/mang an.
Nam uong tcr (tang
ri hoac twang ducmg.
8 nuot Ban chfra Kim cai 01 loai, nhtra hoac
twang ducmg.
may 01 Da sau ranh xeri > 10 cm.
3 Dinh mot thin khai
STT Noi dung Dun vi tinh Yen au Chi chti 1 Theri gian trie'n khai mo hinh thang 04 2 Tap. huan trong m6 hinh ngay 02 3 Hai thao tong ket ma hinh cuac 01
4 Can ba chi dao, ph trach, huOng - dan kyr thuat thang 04 . 02 ngly/tuan‘
5 Bien mo hinh cai . <5 _
iTY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINT!
PhuIucIV tic MO HINH THEO NHU CAU SAN XUAT, THI TRITONG
VA DINH 'WONG PHAT TRIEN CiJA THANH PHO kern theo Quyit dinh sa 03 /2024/QD-UBND ngayStizang 01 rtlim 2021
cita ely ban nhan dan Thanh pha HJ. Chi Minh)
I. MO H1NH TRONG LAN DENDROBIUM, RHYNCHOTYLIS (NGQC DIEM), PHALAENOPSIC (HO MEP) VA LAN DA THAN KHAC
1. Yeu cau cluing
STT Chi tieu Yeu can
1 Doi Wong Lan Dendrobium, Rhynchostylis (Ngoc diem), Phalaenopsic (HO dip) vã lan da than khdc.
2 Quy m6 0,1 ha, tit 01 den 02 to chirc, ca. nhan.
3 K y thuat, cong nghe Img dung
Cay Ian tang trong chau, flat tan gian trong nha lueri, mat de trOng 10.000 - 15.000 cay/0,1 ha. -
4 You eau ve ky thuat TS, le cay ra hoa > 80% vao narn flair nhat. 5 Thai gian thvc hien 12 thang.
2. Dinh mut giting, Sur
2
• Yeu au Chi tieu Icy thu4t Ghi chti
1 Cuing cay
, 10.000 - 15.000
- Chieu cao cay 7 - 15 cm ft& voi lan Dendrobium. - SO .cap la: > 02 cap di yeti lan -Ng9c diem, HO dip.
Chieu cao cay 3 - 5 cm doi vari giai (loan tong tong vuern uam .
2 Phan bon vo ccr kg 6 - 8
Phan NPK hoac phan b6n chuyen- clang Sinh hoc, Wm h9c. -
3 Thu& bao ye thvc vat kg (lit) 06
4 Chau cai 10.000 - 15.000
Nhva, dat flung, vat lieu lchac Prang ducmg.
5 Gia the kg 1 000 - . 500 1.
Than, vei dim, vo trau • voi myn daa, vien dat
nung khac.
6 Nha luoi m2 1.000
- Chieu cao nha > 03 m. - Try, !churls bang the') ma km, sat, be tong,
• ' \141 lieu ding va chac Ichac. - Mai the.
7 He thang tuth: BO dieu khien b0 01 Tv dOng hoc ban iv
2
trung tam dOng. May bum cai 2 - 3 DOng ccr 1,5 - 2 HP. Bon chna nude cai 01
Kim loai, nhtra, be tong.
Dau phun, Ong, day tuni vã phi kien khac.
„ 09 01
8 Gian de chau m 480 - 590
Sat, . the') ma kem,. be tong, vat lieu khac •cirrig, chac Mang throng.
Tinh cho gian cal chieu ngang: 1,2 - 1,6 m
9 Vi de chau cai 670 - 1.875
Nhtra; vat lieu khac elide, ben tucmg duang.
Thy theo vi 8 - 15 16.
, 10
Nhtra, vat lieu khac tuang ducmg.
He so dien tich mang va din tich d'al la 1,2-1,5
11 Binh phun thuoc
. cal 01 C6 dOng ca.
3 Dinh mot trien khai
STT Ni dung Dan vi tinh Yeu au Ghi chti 1 Thai gian triM khai mo hinh thang 09 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 HOi thao tong ket ma hinh cuOc 01
4 Can be) chi dao, phu trach, huang - dan ky thuat thang 09 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh • cai S02
II. MO HINH TRONG LAN MOKARA VA LAN DON THAN KHAC 1. Yeu du chung
STT Chi Witt , a A Yeu au 1 Doi tugng Lan Mokara va lan dan than khac. 2 Quy mo 0,1 ha, tir 01 den 02 to, chirc, ca nhan.
3 Icy thuat
' cong nghe , ' ung dung
Cay lan tr6ng tren luong gia th8 trong nha lu, that dO dri tremg 4.000 cay/0,1 ha.
4 Yeu cau ye lcy thuat Cay ra hoa > 70% nam tit* nhat. 5 Thni gian thuc hien 09 thang.
2 Dinh mtit gi6ng, v4t turn
2
• Yeu au Chi ben ky thdt Ghi chti
1 •Giong cay 4.000 Chieu cao cay 15 - 40 cm diii voi Mokara, 7 - 15 cm 'Jai voi Vanda.
2 Phan vo ca kg 6 - 8 Phan NPK hoac
3
phan b6n chuyen dang
3 Thuac bap ve time vat kg (lit) 06 Sinh hoc, hoa
hoc.
4 Luang tong m2 700 Xay bang gach, ngoi, xi Mang, vat lieu Ichac tucmg duang.
5 Trp do. try. 4.000 Ong nhpa hoac vat lieu ben chac tuang duong.
6 Gia the . . kg 3.000 VO dau phOng, vó frau, . . gm' the khac.
7 Vat tu bao quan . hoa cat
sau thu hopch
Ong nhpa hoac vat lieu
8 Nha luai nha 01
- Chieu cao nha > 03 m. - Trp, khung: thep ma kern, sat, be tang, vat lieu cling va aide Ude. - Mai che.
9 He thong tuoi: BO dieu khien trung tarn b0 . • 01 Tp dOng hoac ban tp
dOng. . May bam cal 2 - 3 Bang co. 1,5 - 2 HP.
nuot Bon chira Kim cai - 01 lopi, nhpa, be
tong. Dau phun, 6ng, day tuai va . phi kien khac.
b6 01
3 Dinh mut trietn khai
STT NM dung Doti vi tinh Yeu au Ghi au 1 Thai gian trien lchai mo hilt thang 09 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 Hai thao t6ng ket mo hilt cuOc 01
Can b6 chi dao phi trach hthang dan ky thupt thang 09 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 02 _
III. MO H1TMIH TRONG MA!
1 Yeu au chung
4
2 Quy mo 1 - 3 ha, biz 02 dem 06 VA chirc, cá nhan.
3 Icy thuat, cOng nghe irng dung
Cay tong duei dat, mat do tang 6.000 - 7.000 cay/ha, khi • , „ cay dat 03 nam tuoi (na'm dux' tu) di chuyen tong trong chau de thin cao gia tri.
4 Yeu cau ve ky thuat Cay cho chat lucmg dcp viol tile? 80%. 5 Thai gian thgc Men 12 thang.
2 Dinh mite giting, vt ttr-
2
- Yeu du Chi tieu icy thu4t Ghi chti
I Nam till"! nhat
Chieu cao cay 10 - 20 cm.
Luang giong yeu cAu bang mat dO &Ong them 05% hao hut.
2 Phan hfru ccr sinh hoc kg • 2.500
- Ham lugng chat him QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
ca > 15%. - Teng ham lugng axit humic, axit fulvic > 02%.
3 V6i kg 2.000 BOt da. voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
4 Dam nguyen chat (N) kg 123 Thong throng
Ure 150 kg, Lan super 600 kg, DAP 300 kg.
5 Lan nguyen , chat (P205)
kg 234
5 Thuoc bao ve thuc vat lit/kg 13,5 Sinh h9c, him
hgc. II Nam tilt hai, ba
1 Phan hciu ca sinh h9c kg 5.000
- Ham hreng chat hau QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
cor > 15%. - T-Ong ham Meng axit humic, axit fulvic> 02%.
2 Dam nguyen • chat (N) kg 328 Thong ducmg
Ure 400 kg, Lan super 1.300 kg, DAP 800 kg.
3 Lan nguyen chat (P205)
kg 576
4 Thuoc ban ve thuc vat lit/kg 15 Sinh hoc, hea
hec. III Nam tit* tu
Doi vai 90% cay ngoai clang
1 Phan hau ca sinh h9c kg 13.500
- Ham lueng chat him ca > 15%.
, - Tong ham lugng axit humic, axit fiEvic > 02%.
QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
Lan super 1.350
8 la 900 kg, DAP 1.125 kg. 4 Kali nguyen
chat (K20) kg 72
5 Thuoc bao ye thot vat lit/kg 15 Sinh h9c, hoa
h9c. Cham sec 10% s6 cay trong chau
1 Gia the m3 09 Mon dira, tro trail hoac vat lieu khac tucrng ducmg.
2 Phan hiru ca . , ,_ sum noc kg 300
- Ham lugng chat him ccr> 15%. - Tling ham lugng axit humic, axit fulvic > 02%.
QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
3 Darn nguyen •
chat (N) kg 39 Turmg duang Lan super 150 kg, NPK 16-16- 8 la 100 kg, DAP 125 kg.
4 Lan nguyen • chat (P205)
kg 98
kg 08 5
6 Thu6c bao ye thivrc vat lit/kg 02 Sinh hoc, h6a
h9c.
7 Chau cal 600 - 700
- Dat nung, xi mang, sir, nhua, vat lieu tuong duong. - Duemg kinh > 50 cm.
8 Nha hroi cai 01
- Chieu cao nha > 03 m. - Tro, khung: thep ma kern, s&t, be tong, vat lieu cling yà chac khac. - Mai che.
Cac loai phan dam, Lan, ka i nguyen chat co the dugc quy dOi ra phan h8n hgp hoac phan dcm khac c6 ti 1 tuong fing (Ure, Lan super, Kali Clorua, DAP, NPK...).
3. Dinh mot trier' khai
STT Ni dung Dan vi tinh Yen eau Ghi chit 1 Thai gian trien khai m6 hinh thang 12 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 HOi thao tong ket m6 hinh cuOc 01
Can bo chi dao phi trach huerng dan ky thuat thang 12 02 ngayituan
5 Bien mo hinh cai <06
IV. MO HINH TRONG HOA, CAY ICIENG
1. Yeu cAu chung
STT Chi tieu . Yen cAu 1 Doi tucmg Da yen thao, cue, dim can hoac hoa, cay kieng khac.
6
2 - Quy me 0,1 - Cy ha, tir 03 den 06 ta chirc, ca nhan.
3 Icy thuat ' c6ng nghe , ' ung dung
Cay tr6ng trong chau, tr8n gian, mat di, 4.000 chau/0,1ha.
4 Yeu eau ve ky thuat Cay cho chat lugng Op vgi ti le > 80%. 5 Thai gian thgc hien 04 thang.
2. Dfnh mire gi6ng, 4t tte
STT Hang mac Dun I/ tinh
• Yeu du Chi tieu ic, thOt Ghi chti
1
Gi6ng: - Da yen thao, Tong tien, hoa va king la khac (01 chau tang 01 cay)
cay/hat 4.400
- Dira can, hoa va lcieng la khac (01 chair tr6ng 03 cay)
ca'y/hat 13.200
2 Gia the m3 60 Mini dira, tro trau hoac vat lieu khac tuong duong.
3 Darn nguyen • chat (N) kg 120 Tuang duang
Ure 260 kg, Lan super 120 kg, Kali Clorua 300 kg.
4 Lan nguyen • chat P2O5)
kg 20
5 Kali nguyen • chat ,(K20) kg 180
6 Thuoc ban ve thgc vat lit/kg 06 Sinh h6c, hoa
hoc.
7 Phan hau ca sinh hoc kg 300
- Ham lugrig chat hint ca> 15%. - Tong ham lugng axit humic, axit fulvic> 02%.
QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
Chau tong cal 4.000
- Nhga, vat lieu khac tuang throng. - Duang kinh tit 20 - 40 cm.
9 Gian de chair m 480 - 590
Sat, thep ma kern, b8 tong, vat lieu khac cirng, chac tuang throng.
Tinh cho gian có chieu ngang: 1,2 - 1,6 m.
Cac load dam, Ian, kali nguyen chat c6 the dugc quy doi ra phan 1-16n hop hoc phan don khac có ti 1e tucrng Ung (Ure, Lan super, Kali Clorua, DM, NPK...).
7
3. Dinh mfrc trien khai
STT NOi dung Dan vi tinh Yen du Ghi chti 1 Thai gian trien khai mo hinh thang 04 2 Tap huAn trong mo hinh ngdy 02 3 Hoi thao tring ket mo hinh cu0c 01
4 Can b0 chi dao, phi trach, huang din ky thuat thang 04 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 06 _
V. M6 HINH TRONG CO LAM THeC AN CHAN NUOI
1. Yeu cu chung
STT Chi tieu Yeu au
1 Doi tuong CO than ding (c6 VA06,...), c6 than bpi, than be (Mulato II, Mombasa,...).
2 Quy no 1 - 3 ha, di 03 den 06 t6' chirc, cá than.
3 Kg- thuat' cong nghe • Ung clung
Treng tham canh.
4 Yeu eau v& ksf thuat • Nang suat co than clUng a 250 tan/hainam; nang suatt cO . than bpi > 80 tan/ha/nam.
5 Thai gian thric hien 09 thang.
2 Dinh mut gi6ng, viat fir
STT Hang mac Dcrn vi tinh
A A Yeu cu Chi lieu ky thu'at Ghi chtl
1
Giong c6 than dung (horn).
kg 7.000 Tinh trang horn grong khoe, !thong di hinh khong c6 Mar hien sau benh. Gi6ng co than
bpi, than be (horn).
2 Phan bon: a Than ben cho c6 than dirng:
Darn nguyen chat (N) k g 184 Tucrng ducrng
Ure 400 kg, Lan super 300 kg, KC1 200 kg •
Lan nguyen chat (P205)
kg 120
b Phan bon cho co than bpi, than ba: Dam nguyen chat (N) k g 161 Ure 350 kg, Lan
super 250 kg, KC1 150 kg Lan nguyen kg 40
8
chat (P205) Kali nguyen chat (K20) kg 90
Cac loai dam, Mn, kali nguyen chat có the dugc quy doi ra phan 1176n hop hoc phan don khac có ti le tuang Ang (Ure, Lan super, Kali Clorua, DAP, NPK...).
3. Dinh mac trien khai
SIT Nei dung Dan vi tinh Yeu au Ghi chti 1 Thai gian trien Ichai mo hinh thang 09 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 Hi thao ding kat me hinh cuoc . 01
4 Can 1)0 chi dao, php trach, hueng clan ky thuat thang . 09 02 ngay/tuan
5 Bien me hinh cai S06
VI. M6 HINT! THONG BAP LAM THI7C AN CHAN NUOI
1. Yeu au chung
SIT Chi tieu Yeu au 1 Doi tugng Bap cho nang suat cao. 2 Quy m6 1 - 3 ha, dr 03 den 06 to chitc, ca. nhan. ,
Kg thuat ding nghe ung dpng
Tri5ng tham canh.
4 Yeu ca...0 ye ky thuat Nang suat > 50 tan/ha/vp. 5 .Thai gian Uwe hien 05 thang (then gian trling 03 than, A chua 02 thang).
2. Djnh mfrc gieng, vet tw
SIT Hang Inge Dan vi • tinh
• Yeti au Chi tieu ky' thuet
a ma Vini ll .1. 111.A.
Ghi chti I Giai dog! tr'ong
1 Giong (hat) kg 20 Ti le nay mam > 85%. QCVN 01-
53:2011/13NNPT NT
2 Dam nguyen chat (N) kg 207 Tuang duong
Ure 450 kg, Lan super 600 kg, Kali Clorua 200 kg.
3 Lan n guyen , chat P2O5) kg 96
4 Kali nyen , gu
chat (K20) kg 120
5 Thu6c bao ve thgc vat kg/lit 03 Sinh hoc, hoa
hoc.
6 Phan hcru ca sinh hoc kg 1. 000
- Ham lugng chat hfru ca> 15%. - Teng ham lugng axit humic, axit fulvic> 02%.
QCVN 01- 189:2019/BNNP TNT
7 Bien me hinh cai < 6 IT Giai (loan A chua
9
1 Titi a cai 1.300 N hua, vat lieu khac tuang throng.
2 Ri duOrng ' kg 1.040 3 Muoi kg 520
Cac loai dam, lan, kali nguyen chat c6 the dugc quy dèii ra phan h8n hgp hoc phan don khac c6 tile Mang ung Lan super, Kali Clonia, DAP, NPK...).
3. Dinh mat trien khai
STT Ni dung Dun vi tinh . Yen au Chi cha 1 Thai gian trien ichai mo hinh thang 05 2 Tap huan" trong m6 hinh ngay 02 3 Hi thao tong kat m6 hinh cuOc 01-
4 Can 17.0 chi dao, phu trach, huong - dan lcy thuat • thang 05 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 06
VII. M6 HINH CO GIOI HOA TRONG CAY TR6NG
1. Yeu au chung
STT , Chi tieu Yeti au 1 Doi tugng Cho cac loai cay tang theo dinh huerng ccia Thanh ph& .
2 Trang thiet bi
May x6i, may gieo hat, may mac, thiet bi phun thuoc, bOn phan, he thong tugi va the loai may mac, thiet bi trong the khau lam dat, gieo tram, cham s6c, thu hoach, so che, bao quan trong cay tr'ong. ,
3 Quy m0 01 den 03 to chirc, ca 'than' > 01 hang mix /1 to chuc, thnhan.
4 Yeu cau ve ky thuat
- Tiet kiem &Ong lao dOng/ha/vu: > 10 ding d8i vOri may . . x6i, > 05 c8ng doi WO may phun thuoc, > 15 ding den — \I'M may gieo hat. - Tiet kiem nuOrc > 40% d8i voi he ticang Wed
5 Thai gian thuc hien 03 thang.
2 . Dinh mat thiet bi, vat fir
STT H mac Dan viang tinh Yeu cau Chi tiou kSr that Ghi chit
1 May xdri cai 01
Co dOng ca. Dien tich san xuat > 0,2 ha. Ling dung trong canh tac rau, hoa.
2 May gieo hat cai 01
Gieo tren Ichay; Cling Suat gieo: > 26.000 hat/gia.
Dien tich san xuat > 0,5 ha. Ting dung trong canh tac rau, hoa.
cal 01 Gieo tg hanh; C6ng suat: > 100 m2/gier.
Dien tich san h xuat > 0 5 ha. _ ,
10
3 May nen gia ,
Cong suat: > 700 khay/gia. .
Dien tich san xuat > 0,5 ha. ting dung trong canh tac rau, hoa.
4
cai 01
CO dOng ca. Dien tich san xuat > 0,2 ha. fing dung trong canh tac rau, hoa.
5 He th'Ong tuai phun trong trOng rau, . ' then tich ttrai 1.000 m2) hoa, cay an trai (tinh cho Dien tich san
xuat > 0,1 ha. BO dieu khien trung tam
bo 01 Tv Ong hoc ban ttr
dOng. May bam cai 2 - 3 DOng co 1,5 - 2 HP.
B0n cai 01 Kim loai, nhtra, be tong.
Du phun, 'Ong, day tuai va phu kin !chat.
bQ 01
6 He thong Wei nho gi9t trong tong rau, hoa, cay an trai (tinh cho then tich trod 1.000 m2)
Dien tich san xuat > 0,1 ha.
BQ (lieu khien trung tam b0 01 Ttr Ong hoac ban Iv
Ong. May barn cai 02 DOng ca .1,5 2 HP. BOn chira nuac, dinh &fang ,
cai 04 Kim loai, nhtra, vat lieu khac tuong throng.
Dau cam, ong, , day tired vã phu kin Ichac..
9 01
7
He th6ng thu hoach, sa che, &mg goi, bao quail tau, qua
he thong 01
3 Dinh mirc trin khai
STT IsT0i dung Dan vi tinh • Yeu eau Ghi the 1 Thai gian trien khai mo hinh thang 03 2 Tap huant trong m6 hinh ngay 02 3 HQi thao t8ng ket mo hinh cuQc ' 01
4 Can b0 chi ciao, phu tech, huang da - n ky thuat thang 03 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh .cai < 03
11
VIII. MO HiNH CO GIOI HOA TRONG CHAN MAI BO SUA
1. Yeu cAu chung
STT CM tieu Yen au
1 May m6c, thiet bi May Vat stra, may trOn thirc an TMR, he thong phun mua lam mat chu'eng trai va the loai may mac thiet bi khac trong chan nuoi be saa.
2 Quy mo > 20 con b0 sib., tir 01 den 03 t6 chirc, cd nhan.
3 Yeu cau ye ky thtiat ting citing dang b0 cu giad h6a trong chan nu6i, giam &Ong lao Ong: rat ngan theri gian vat sin con 5 - 7 phi:it/con, giam nhiet cle chu6ng nuoi 3 - 5°C so vdri ngoai trot
4 Th6i gian thvc hien 04 thong.
2 Dinh milt it Ur
Tinh cho clan 20 con vOi 65% be cai sinh sari 13 con
STT Hang muc Dcrn vi • tinh
A A Yeu can Chi tieu ky thusa't Ghi chti
I Khau khai thac va bao ivan stra
1
01
H'e' thOng vat 1 - 2 con, 04 con, 08 con/lan vat. Bao g6m he th6ng bum than khong; b0 tat) nhip hilt, b0 hut saa (01, bO/con/lan vat), the thiet bi di kern.
Ap dvng tuung ling vei dan 20 - 50 con, 51 - 100 con, tren 100 con.
2 Binh chira sira binh > 05 Dung tich 20 - 30
lit/binh. Binh chuyen clting.
II Khau che bien thirc an
1 Mang uOng nude tv dong
mang 13 Vat lieu tru, khong ri. 01 con bo cai sinh san/mang.
2 May ca't c6 may 01 CO d'Ong ccr.
3 May bam thai co may 01
Cong suat ? 01 tam/gia, 02 tan/gia
Ap dung Meng Ung yea clan 20 - 50 con, treU50 con.
4 May trOn thirc an TMR
may 01 C6ng sua't ? 200 kg/ lan trOn.
S i He thong Mai. phun &Ong co tham canh (Ap ding cho di'en tich ding c6 > 2.000' m2). BO dieu lchien trung tam b0 01 Tv dOng hoac ban tv
dong.
May bcma cai • 1 - 2 DOng cu 3 - 4 HP hoac tuung duang.
Ben chira. ntr6c, dau phun, Ong, day Mai va phv kien khac.
b0 01
12
May bum may 04 DOng ca 1 - 1,5 HP hoc tucrng throng.
Quat, bee phun
he thong 01
Bec phun dieu chinh dirge kich ' think hat nuarc, 01 bed/ b6.
IV Ve sinh chuang trai
1
2 May cao phan may 01 Dieu khien tkr dOng.
3 Nem cao su cai 13 Dai x Ong x day: 1,8 m x 1,2 m x (1,5 -4 cm).
01 con be cai sinh san/cai.
V fing dung cong nghe th6ng tin
1 He thong quan ly dan be
he . . 1 thong 01
He th6ng bao Om:. BO diet' khien trung tam, dau doe nhan dien, may tinh, phan mm quart 1y darb chip va the thiet hi di kern.
- Phat hien Ong do, dau chan, viem vn... - Ap dung cho dan quy mo > 50 con.
2 He thong camera giam sat chuOng trai
Camera cai 02 DO phan giai HD > 1.080 (H) x 720 (P), do van sat 360°.
dua chon Ap • 'z'
> 50 quy m6 dan con. Dau ghi hinh cai 01 0 cting > 250G
3. Dinh mtit trien khai
STT Ned dung _ Dan vi tinh . Yen cfiu Ghi chii 1 Thai .gian trien khai mo hinh thang 04 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 HOi than tong ket mg hinh cu6c 01
4 Can be chi dao, ph u trach, hoeing - • . clan k thuat y thang 04 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai S03
IX MO HINH CHAN NUOI BO SINH SAN HUONG THIT
1 Yen can chung
STT Chi tieu , Yeu cAu 1 Doi tugng BO cai giong lai (Sind, HF,...) cc') kha nang sinh san tot. 2 Quy nth 10 -40 con be cai, tir 02 den 10th chile, ca. nhan.
3 Ky thuat, c6ng nghe img dung
- Sfr dung tinh giong be thit cao san BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman... - Ap dung khau phan c6 bo sung cam h6n hcirp cho be mang thai va be tit so sinh den 06 thang Wei.
4 You cau ve ky thuat Tang tren g birth quan tha be tit so sinh den cai sita > 0,8 kg/con/ngay.
5 Thad gian thuc hien 12 thang (thei gian tang 03 thang, it chua 02 thang).
13
Tinh cho 01 c
tinh ,. t Yeu cau Chi hen ky thufit Ghi chit
1 Tinh gi6ng lieu 02
Tinh * gieing be thuan BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman...
2 Cam hem hop
kg 240
kg 159
B6 sung cho be so sinh den cai sita binh quan 0,88 kg/conffigay. Bo sung binh quail 40 g/con/ngay.
3 Chat b6 sung kg 9,6 Vitamin, khoang
3 Dinh mot trien khai
STT • NA dung Dot vi tinh Yeu cfiu Ghi chit 1 Thai gian trien Ichai mo hinh thang 12 2 Tap hub' trong m6 hinh ngay 02 3 HOi thao t6ng ket m6 hinh cuoc 01
4 Chi thue can b0 ky thuat chi dao, theo doi • thang 12 02 ngay/tuan'
5 Bien mo hinh cai <05
X. MO HUSH CHAN NUOI BO THU' LAI GIONG NGOAI
I. Yeu eau chung
1 Dor i Wong
Be lai giong ngoai (BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman,...) giai doan cai sita den 18 thang turn Ira giai doan v6 beo (tong lucmg dua. vao \ro- be° > 400 kg).
2 Quy me 10 - 30 con, tit 02 den 10 to chitc, ca. nhan.
3 Ky thuat, cong nghe' Ung dung
Ap dung lchau phAn an phi' hap \RN timg giai doan phat trien dm be, b6.
4 Yeu eau ye ky tbuat Tang tong binh quan: > 0,7 kg/con/ngay.
5 Thai gian thgc E'en 17 thang, g6m 02 giai doan.: , - Giai clop 01: Be tit cai sita den 18 thang tuoi. - Giai dog' 02: 03 thang v6 be°.
2 Dinh mere vat tu•
STT Hang m ac Dun vi tinh
• Yen eau Chi tieu kylhufit Ghi chti
I 1 Giai doan tit cai sita den 18 thang tuoi
14
hop kg 834 quan 2,3 kWcon/ngay. B6 sung binh
2 Chat b6 sung kg 15,6 Vitamin, Ichoang quan 40 g/coningly.
3 Bien mo hinh cai < 10 _ II Giai doan v6 beo (tit 19 - 21 thang tuai, v6 bao 90 ngay truac lchi i'et thit)
Thirc an h6n B6 sung binh 1
hop kg 378 quan 4,2 kg/conffigay. BO sung binh
2 Ch'At ba sung kg 3,6 Vitamin, khoang quan 40 g/con/ngay.
3. Dinh mac trien khai
STT Nei dung Dan vi tinh Yeu du Ghi che 1 Thai gian trien khai m6 hinh: thang 17
- Giai doan ta cai sita den 18 thang tuoi thang 13
- Giai doan v6 beo thang - 04 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 HOi thao t6ng ket mO hinh cuOc 01
4 Can b0 chi do, phu trach, hueng dan kg thuat ding/than
, g 17 . 02 ngay/tuan'
5 Bien mo hinh cai < 10
XI. MO BINH AP DUNG KHAU PHAN TMR TRONG CHAN NUCH BO Sta 1. Yeu du chung
STT Chi tieu Yell cau 1 Doi Wang BO stra. 2 Quy mo 10 - 50 con, ta 02 den 05 t6 chirc, ca. nhan.
3 Icy thuat, cOng ngha img dung
Ap dung Ichau phan hoan chinh lien Mc trong thai gian 305 ngay/chu kg saa.
4 Yeu cau ve kg thuat Khau phan dap img nhu cau dinh cluang hang ngay dm dthi bo nhu nang suat sfra binh quan 18 kg/con/110.y.
5 Thai gian thgc hien 12 thang.
2 Dinh mac vat tir
STT Hang mac Dan vi •
tinh A A Yeu cau Chi tieu ky thuat Ghi chti
1 Khau phan phoi trOn TMR
Binh quan 18 kg stra/coningay, chu kg 305 ngly, m6 sib. 04%.
15
Cam hon hgp kg 2.196 Thanh phan, s6 lugng nguyen ,lieu phi' hap nang suat stra dat birth
quail 18 kg stlaicon/ngay, chu IcST 305 ngay. Gia tri dirt &rang tucmg ducmg: ME 39,21 Mcal; DM 17 kg; Ca 79,78 gram; CF 3,4 kg; CP 2.264 gram.
Binh quan 06
Rom kg 915 Binh quan 03 kg/con/ngay.
Bap it chua kg 3.660 Binh quail 12 kg/coningay.
RI mat kg 610 Birth quail 02 kg/con/ngay.
Hem bia kg 1.830 kWcon/rigay.
Chat ba sung kg 15,25 B6 sung birth quan 50 g/con/ngay.
2 Phan tich chat lugng scra Vat chat kho khong beo Mn 04 > 8,6% Thoc hien khi
bat dau tham gia m6 hinh va 03 giai doan cho Ala cila ba.
Boo lan 04 ?3,5%
3 Dinh mot trise'n khai
STT MN dung Dan vi tinh Yen eau Ghi cha 1 Thai gian trian khai mo hinh thang 12 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 Hi thao t6ng kat mo hinh cuOc 01
4 Can be chi dao, phu trach, hutng clan kg thuat than 12 02 ngay/tuan
5 Bi'en mo hinh cai SOS
XII. MO HiNTI NUOI CUA THUONG PRAM HAI GIAI DOAN
1. Yen eau chung
STT Chi tieu Yen cu 1 D6i tugng Cua giong sinh sannhan tao (Scylla sp.).
2 Quy mo 4.000 - 15.000 m2 (g6m ao nuoi giai doan 01, ao nuoi giai doan 02 vã ao lang yeti ti le 1:2:1), fix' 01 den 03 to chirc, ca. nhan.
3 Kg thuat, cong nghe • Ong dung
Ap dung guy trinh nuoi cua thuang. pham bang con giong sinh sari nhan tao •QCVN 01‘80:2011/BNNPTNT. Mat
. • ' dO nuot giai (loan 01 tir 5 - 7 con/m2; giai doan 02: 2 - 3
2 ' con/m . Ti le song giai doan 01 > 50%, giai doan 02? 40%, he s6 thirc an (FCR) 1,8,
4 Yeu cAu ve ky thuat A San pham dat tieu chuan an toan, . nail- g suat • ?. 03
tan/ha/w. 5 Thai gian thoc hien 05 thang.
16
2
• Yeu cu Chi tieu ict thuat Ghi chti
1 Giong con 7.000 Kich c&> 1 - 1,5 cm (hat me).
QCVN 01- 80:2011/BNNP TNT.
2 Mire an cong nghi 'ep kg 1.218
Dam 40 - 42%, kich ca: 0,8 - 2,5 mm, dO am 11%, lipid 4,6 - 6,8%, xo 3 - 4%
TCVN 9964:2014.
Tithe An Mai kg 4.900 Ca tap.
3 Bat lot m2 1.000 Nhua chuyen dung lot tier, day ao nu6i thuy san.
4 Luoi m 1.000 Luoi nhua hoac vat lieu tucrng throng
5 Voi kg 200 BOt cla voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
6 May bcrm cai 01 DOng co > 1,5 HP.
7 Khoang kg 30 Khoang da lugng thanh phan: Canxi (Ca), Photpho (P) va Magie (Mg).
QCVN 01- 81:2011/BNNPT NT. Nang cao dO Mm. ,
8 Che pham vi sinh kg 10
Bacillus sp.; Nitrosomonas, Acidothiobacillus ...
San pham dat dirge chimg nhan co quan c6 tham quyen cap.
9 Gia the m 500 Ludri rilwa hoac vat lieu tucrng throng
10 BO KIT kiem tra moi truerng
b0 01 Kiem tra dirge cac yeu to: DO, NH3, pH, KR, H2S.
12.3. Dinh mom trien khai
STT Ni dung Dom vi birth Yeu cu Ghi chti 1 Thai gian trien khai mo hinh thang 05 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 Hi thao tOng ket mo hinh cuoc 01
4 Can b0 chi dao, phu trach, huerng clan k5' thuat
' thang 05 02 ngay/tuan‘
XIII. MO HiNH NUOI OC HIYONG THVONG PHAM
1 Yeu au chung
17
2 Quy mo Ao 500- 1.000 m2; be 100 - 500 m2, .tir 01 den 03 th. chirc, ca. nhan.
3 Ky thuat, c6ng Tighe ling dung
Ap dung. guy trinh nuoi Oc hucmg thuang pham, TCVN 11573:2017, mat do nuoi trong be 300 con/m2, mat do nuoi trong ao 50 con/m2, ti le song? 70%, he s6 frith an FCR 5,0 (nuoi ao), FCR 3,0 (nuoi be).
4 „
Yeu cau ye ky thuat San pham dat tieu chuan an toan, nang suat > 14 • . tan/ha/vu.
5 Thai •gian dive hien 06 thang.
2 Dinh mot gi6ng, vdt ttr
Tinh cho 500 m2 ao hoac 100 m2 be
STT Hang mac Dcrn vi tinh
, Yeu du Chi tieu ky thiat Ghi chti
1 Giong (ao) con 25.000 Kich co > 01 cm (<
2 000 con/kg). TS, le di hinh < 02%.
TCVN 11573:2017.
Darn 40 - 42%, kich 0,8 - 2,5 mm,
de) 6 11%, lipid 4,6 - 6,8%, xa 3 - 4%.
TCVN 9964:2014.
3 IChoang kg 30
Khoang da lugng thanh QCVN 01- 81 :2011/BNNP TNT. Nang cao dO hem.
phan: Cant (Ca), Photpho (P) va Magie (Mg).
4 Che pham vi sinh kg 05
Bacillus sp., Nitrosomonas...
San pham dat dugc chung nhari da ca quan co tham quyen cap.
5 V6i kg 500 BOt da voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
QCVN 01- 81:2011/BNNP TNT.
6 KIT kiem tra moi truemg b0 01 Kiem tra dugc the yeti t6:
DO, NH3, pH, KH, H2S. 7 May bcma cai 01 DOng ca > 03 HP.
8 Thiet bi ox y day
he thOng
01 He thong gem 02 dan vori > 20 yen, cung cdp oxy fang day? 04 mg/l.
9 Lugi che
• nang m 500
10 Cat m3 05 Cat xay dung.
11 Bat lot m2 750 Bat chuyen dung lot day, bia ao nuoi thuSr san
He sO dien tich bat va then tich ao la 1,5.
18
3. Dinh mat trien khai
STT Ni dung Don vi tinh Yeu au Ghi chti 1 Thai gian trial khai mo hinh thang 06 2 Tap huant trong m6 hinh ngay 02 3 Hi iliac, tOng ket ma hinh cuec 01
4 C-4n be chi ciao, phu trach, hu6ng dan kg thuat thang 06 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 03
XIV. MO HINT! SINT! SAN GIONG NGHEU
1 Yeu an chung
STT , Chi tieu Yeu au 1 Doi tucmg GiOng ngheu (Meretric lyrata).
2 Quy mo 1.500 - 5.000 m2 (ti le ao nu6i la 1/3), tit 02 den 03 t6 chuc, ca. nhan.
3 Kg thuat, cong nghe Ung dung
Ap dung quy trinh san xuat gi6ng ngheu, theo TCVN 11573:2017, mat c10 200 con/m2 (nuoi v6 1,5 - 3 kg/m2), uang ngheu tir carp I len cap II kich thuot 0,5 - 0,7 mm/con, mat de uang 50.000 - 60.000 con/m2.
4 Yeu cau ve kg thuat Kich cü thu hoach ngheu cap I la 3 - 4 mm/con (0,5 - 0,7 trieu con/kg). Cong suat > 02 trieu con/nam.
5 ThOri gian dux hien 06 thang.
2. Dinh milt gifing, v4t tin
2
• Yen cau Chi Wen Icy thu'at --hi chi'
1 Gior ng kg 1.500 - 1.800
Quy cer bO/mc 40 - 60 con/kg, mat de nuoi 03 kg/m2, ti le thanh flute > 80%, ti le no > 70%, ti le song Au thing > 50%.
2
Bat lot ao (ao nuoi vo, ao trang ngheu cam, ao ucrng ngheu gi6ng)
m2 750
Bt chuyen thing lot day, 1)6 ao nuoi thus' san
He sO dien tich bat va din tich ao la 1,5.
3 May barn cal 01 Deng ca > 1,5 HP. 4 TUi 19c nu& cai 02 ca 19c 05, 10, 20 gm.
5 May phat then may 01 C6ng suat > 12 KVA.
6 thing Vet 19c Au,. ca c 07 45, 60, 80, 100,
150, 200, 500 gm.
7 VOi kg 500 Bet dã voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
19
8 KIT kiem tra nioi tnrang bo 01
Kim tra dune cac yeu t6: DO, NH3, pH, KH, H2S. •
9 Cat lot day ao tn3 05 Cat xay dung
3 Dinh met triM khai
STT lsitii dung Dan vi tinh Yen au Ghi Cho 1 Thai gian trien khai ma hinh thang 06 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 Hi thao t6ng ket ma hinh eu0c - • 01
4 Can b0 chi So, phn trach, huang a cln k5' thuat thang 06 02 ngay/tuan'
5 Bien mo hinh cai < 03
XV. MO HiNH NUOI CA DtJA TH1LTONG NUM
1. Yeu eAu chung
STT CM tieu Yen du 1 D6i Wong . Ca Daa (Pangasius kunyity. , 2 Quy mo 3.000 - 5.000 m2, it 01 den 02 t6 chin, ea nhan.
3 Icy thuat, Gong nghe img dang
Ap dung quy trinh nu6i ca Daa thuong pham, QCVN 02- 20:2014/BNNPTNT, mat dO nu6i 2 - 4 con/m2, ti 14 s6ng > 70%, h4 s6 thac an (FCR) 2,0.
4 Yeu eau vi Icy thuat San pham dat lieu chuan an toan, nang suat ? 11 t,; • aivu.
5 Thai gian dive hien 12 thang.
2 Dinh mot giong, va't hr
Tinh cho 5.000 m2
, Yen cau Chi Wen ky that Ghi chti
1 Gi6ng con 20.000 Kich cO• dai 10 cm, chieu cao than tell thieu 17 mm
QCVN 02- 20:2014/BNNPT NT
2 Thirc an cong nghiep kg 22.400
Dam 20 - 40%, xa 6 - 8%, tro ' 10 - 16%, Ichoang 1 - 2%.
TCVN 10300:2014.
kg 05 3
Bacillus sp., Nitrosomonas, Bacillus megaterium...
Dung cho nu6i tra‘ng thity ski va dirge phep MI hanh tai Viet Nam.
4 Voi kg 300 Bot da voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
5 BO KIT kiem tra m6i truang
b0 01 Kim tra throe the yeu to: DO, NH3, pH, KR, H2S.
6 May barn cai 01 DOng ca > 1,5 HP.
20
3. Dinh mtit triin khai
STT Noi dung Dan vi tinh Yeu au ' Ghi chti 1 Thad gian trien khai mo hinh thang 12 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 Hi thao tong ket me hinh cuOc 01
4 CPn bo chi dao, ph u trach, throng dan kg thuat thang 12 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 02
XVI. MO HiNH NUOI CA CHINH THUONG PHAM
1 Yen c&u chung
STT Chi tieu Yen an 1 D6i tugng Ca Chinh (Anguilla spp).
2 Quy ma 2.000 - 10.000 m (ao nuoi, ao lang ti le 1:1), it 01 dan 03 tO chirc, ca. nhan.
3 Ky thuat, cong nghe i'mg dung
AP dung quy trinh nu6i ca. Chinh thucmg pham, QCVN 02-20:2014/BNNPTNT; ti le song? 70%, kich c6 thu > 02 kg/con, frang auk ao ?14 tan/ha, be > 08 kg/m2.
4 Yeu can ve k thuat y A San pham dat tieu chuan an toa' n, nan- g suat > 14
tan/ha/vw 5 Thgi gian thuc hien 12 thang.
2. Dinh mfrc gi6ng, v4t tit'
2 2
‘ Yeu au Chi fiat ky that Ghi chti
NuOi trong ao dat 01 ao 1.000 con/m2. Kich car > 10
1 GiOng con cm (25 - 100 gr/con). Nuoi trong be 10
be 90 con/m2. Kich car' > 10 cm (25 - 100 gr/con).
2 Thirc n an tur
ao kg
, 576
TNT
3 sinh kg 03 megaterium... va dugc phop
luu hanh tai Viet Nam.
4 Vgi kg 300 BOt 'U. voi: CaCO3 Dolomite: CalVI. (CO3)2 Ong nhkra• kich thuarc 0,8 m x 114 mm; tam
5 Gia the m 500 luari cO kich c6 mat luari 08 x 08 cm, chieu rOng each ha dm ao 0,5
21
m va dO cao so voi be mat day ao 25 cni. ,
6 BO KIT kiem tra moi tnthrig
1)0 01 Kiem tra &rot cac yeu tó: DO, NH3, pH, ICH, H2S.
7 May bam cai 01 DOng Ca > 01 HP.
3 Dinh mot trien khai
STT N(ii dung . Dan vi tinh Yeu cAu Ghi chti 1 ThOi gian tri6n khai m6 hinh thang 12 2 Tap huan' trong mo hinh ngay 02 3 HOi thao ding kat m6 hinh cuOc 01
4 Can he chi dao, phy trach, huang dan'Icy thuat thang 12 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai S03
XVII. M6 IHNII NUOI CA THAT LAT THUONG PHAM
1. Yeu ch chung
STT Chi tieu Yen call 1 DOI tucmg Ca That Lk (Notopterrus notopterrus).• 2 Quy m6 2.000 - 15.000 m2, tit. 01 den 03 t6 chirc, ca nhan.
3 Kg thuat, ding ngha img deng
Ap dtmg quy trinh nuoi ca. That Lat thuan pham, QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, mat do 09 con/m , ha so thirc an (FCR) 3,5; ti la song > 70%, kich CO thu hoach > 0,2 kg,/con.
4 Yeu cau ve ky" thuat San pham dal tieu chuan an toan, nang suat > 12 • tan/ha/v g. 5 Thai gian thoc hien 12 thang.
2 Dinh mitt gi6ng, sjt tn.
Tinh cho 5.000 m2
STT Hang muc tinh
Dan vi A Yeu cau Chi tieu ky thuidt Ghi chti
1 GiOng con 45.000 Mat dO nuoi 09 con/m2. Kich ce > 02 cm.
QCVN 02- 20:2014/BNNP TNT.
2 Thirc an Gong nghiap kg 2.050
Dam 20 - 40%, xo 6 - 8%, tro 10 •- 16%, khoang 1 - 2%.
TCVN 10300:2014.
Nitrosomonas, ...
4 VOi kg 300 BOt cid voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
5 BO KIT Iciem tra mei toeing b0 01 Ki'am tra dugc ode yeu th:
DO NH3, pH, ICH, H25. 6 May bam cai 01 Bong co > 02 HP.
22
3. Dinh mat than khai
STT Ni dung Dan vi tinh •Yen can Ghi chti 1 Thai gian trien khai m6 hinh thang 12 2 Tap huan trong m6 hinh ngay 02 3 1-10i•than tong ket mo hinh cuOc 01
4 Can b0 Glii dao, phi trach, htrem - g dan ky thuat thang 12 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 03
XVIII. MO HiNH NUOI LUON
1 Yeu can chung
STT Chi tieu Yeu du 1 Doi tugng Luan (Monopterus albus). 2 Quy m6 500- 1.500 m2, tit 01 den 03 t6 ethic, ca nhan.
3 Ky thuat, Gong nghe frng dung
Cong nghe nu8i ap dung quy trinh nuoi Luon thuong pham, QCVN 01-80:2011/BNNPTNT; Mat dØ 150 - 200 con/m2, he s6 thirc an (FCR) 4,0; ti le song > 70%, kich ca thu hoach > 0,2 kg/con.
4 Yeu cau ye lcST thuat San pham dat tieu chuan an toan, nang suat thu hoach 10 kg/m2.
5 Theri gian dux hien 06 thang.
2. Dinh mut gitmg, vt fir
2
, Yen cfiu Chi tieu icy thufit Ghi char
1 Giong con 75.000- 100.000
Kich Ca > 15 cm
2 Tillie an Gong nghiep kg 500
Darn 20 - 40%, xa 6 - 8%, tro 10 - 16%, lchoang 1 - 2%.
TCVN 10300:2014.
3 Thirc an tuai kg 9.000 Ca tap, trim qu6
4 Gia the Ichung 330 }Chung tre, ong nhtra, hay . khung day.
04 gia the/6 m2
Nitrosomonas...
6 V i kg 100 BOt dá voi: CaCO3 Dolomite: CaMg(CO3)2
7 B.0 KIT lciem tra moi twang 1)0 01 Kiem tra dugc cac yeu to:
DO, NH3, pH, KH, H2S. 8 May bcrm Gai 01 DOng ca > 1 HP.
3 Dinh milt trian khai
STT Ni dung Dan vi tinh Yen du Ghi chti . 1 Thai gian trien khai mo hinh thang 06
2 Tap huan trong mo hinh • • ngay 02 • 3 HOi thao tong ket mo hinh cu.& 01
23
dan ky thuat mo hinh • thang 06 02 ngay/tuan'
5 Bien mo hinh cai < 03
XIX. M6 HINT! NUOI CA CANT! TRONG BE
1. Yeu cMi chung
a) Nuoi cá Dia thucmg pham, sinh san
STT . Chi tieu Yen au 1 Doi tugng Ca Dia (Symphysodon sp.). 2 Quy m6 20- 100 m3, tt 05 den 10 t6 chirc, ca nhan.
3 Ky thuat, ding nghe frng di,mg
c hanh quan 13? tot trong San Nu6i trong b8, ay dung thg 3
• xuat ca. cart' (GMPs), mat dO 400 con/ m(nu6i thuang pham), mat dO 05 cap b0 mp/m3 (nuoi sinh san).
4 You cau ve ky thuat San pham thu hoach dfi tieu chuan xuat khau, tang suat thu hoach: 200 con/in' (nuoi thuang pham). Nang suat cá bOt dat Wong throng 800 con/ca mc/nam (nuoi sinh san).
5 Thai gian thgc hien 12 thang.
b) Nuoi ca. Ong tien thucmg pham, sinh san
STT , Chi tieu Yeu au 1 Doi tugng Ca Ong tien (Pterophyllum sp). 2 Quy mo 200 - 1.000 in2; tir 02 dan 03 to elite, ca. nhan.
3 Kg thuat, c6ng nghe img dung
Nuoi trong be, ap dung thgc hanh quan 1St tOt tong san • - xuat cá canh (GMT's), mat dO 60 con/m2 (nuoi thuang pham), mat dO 50 cap/100 m2 (nuoi sinh sail).
4 Yeu cu ye , ky,
thuat
San pham thu hoach da tieu chuan xuat khau, tang suat thu hoach: > 25 con/m2/chu k' nuoi (nuoi thucrng pharn); Nang suat cá bot dat 800 con/ca mg/nam (nuoi sinh san).
5 Thei gian thgc hien 12 thang.
2 Dinh mut giting, lit fir
a) Nuoi cá Dia thuang pharn, sinh san
Tinh cho 20 m3
• Yen can Chi tieu kg thu'at Ghi chil
1
GiOng (nuoi thucmg pham) con 8.000
Kich CO > 01 cm. Thuc hanh quan 1311 nu6i tot (GM-Ps).
GiOng (nuoi sinh san) cap 100
Kich c&? 08 cm. To chin N6ng nghiep va Luang dux The gifri (FAO).
2 Re king cai 70
Dai 1,2 m, ngang 0,6 m, , cao 0,6 m, dO day king > 05 mm, (sin chira 150 lit/ba, 04 van/be).
24
3 Khung do be cal 25
Vat 1i41 cdng chAc, khong ri: Sat, nhom hinh chil V (02 be/hung).
4 May bum cdi 01 DOng col - 1,5 HP.
5 Thiet bi oxy day
h6 th6ng - 01 May nen, 01 dan oxy/2
voi/lbe kieng.
b0 01 Kim tra dugc cac you to: DO, PH.
. . 7 Thiet bi sugi b0 50 On dinh nhiet dO 116
flan (01 b0/ be).
b) Nuen cã Ong tien thucmg phAm, sinh san
STT Hang Inv Don vi • tinh Yell can Chi tieu ic, thuAt
S. nth V1.1l/ /LW., 111
Ghi chti
thong (nu6i thucmg pham) con 12.000 Kich cO. > 01 cm.
T6 chirc Nang nghi6p va Lucmg thuc The giol (FAO).
Gi6ng (nuoi sinh sail) cap 100 Kich c0 cm. > 08 —
Thuc hanh quan ly nu6i tot (GMPs).
2 Be m2 200 X. i mang, be lot bat, vat 116u tucmg throng.
3 May bcrm cal 01 Dong ca 1 - 1,5 HP.
4 BO KIT kiem tra moi tnreng
b0 01 Klein tra dugc cac yau t6: DO, pH.
19.3. Dinh mtit tria&I khai
STT Ni dung Don vi tinh Yen au Ghi chti
1 Th6i gian trien khai mo hinh thang 12
- Nu6i thuong pham09 thang. - Nuoi sinh san 12 thang.
2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 Hi than tong ket mo hinh cuOc 01
4 Can b0 chi dao, ph? trach, a hugng cln kg thilat thang 12 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai 510
XX. MO HINH NUOI CA CANH TRONG AO
1. Yen cAu chung
25
2 Quy mo 2.500 - 5.000 m2, tir 02 den 03 to elate, cá nhan.
3 icy thuat, citing nghe frng dung
Cong nghe nu6i ap clung guy trinh nu6i ca Chep nhat (ca. KOI), thkrc hanh quan ly t6t trong san xuat cá canh, mat dO 4 - 5 con/m2.
4 e You cau v icy thuat - San plain &I tieu chuan xuat khau, nang suat thu hoach: ty te tuy6rt chon chop KOI canh: 10/50.
5 Thai gian thkrc hien 12 thang.
2. Dinh mot giiing, vt tut
2
• Yeu cau Chi tieu ky that Ghi chti
1 Gieng con 10.000 — 12.500
Kich ce > 06 cm. - Nu6i thuang pham 09 thang. - Nuoi sinh san 12 thang.
2 Thirc an Gong nghiep kg 2.400
Dam 20 - 40%, xo 6 - , 8%, tro 10 - 16%, khoang 1 - 2%.
TCVN 10300:2014.
3 May bom cai 01 DOng co 1 - 1,5 HP.
4 BO KIT hem tra mai truang
hi) 01 Kiem tra duqc cac yeu to: DO, NEI3, pH, KR, H2S.
3. Dinh mat trien khai
STT Ni dung Dan vi tinh Yeu du Ghi chit . 1 Thai gian trien khai mo hinh thang 12. 2 Tap huan trong mo hinh ngay 02 3 Hi thao tong ket mo hinh cuec 01
4 CM thue can bo kg thuat chi dap, theo dei thang 12 . 02 ngay/tuan
5 Bien mo hinh cai < 03
flY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013
00000014
00000015
00000016
00000017
00000018
00000019
00000020
00000021
00000022
00000023
00000024
00000025
00000026
00000027
00000028
00000029
00000030
00000031
00000032
00000033
00000034
00000035
00000036
00000037
00000038
00000039
00000040
00000041
00000042
00000043
00000044
00000045
00000046
00000047
00000048
00000049
00000050
00000051
00000052
00000053
00000054
00000055
00000056
00000057
00000058
00000059
00000060
00000061
00000062