of 114 /114
KONTNI PLAN ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I OSTALE OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT SHEME KNJIŽENJA OSNOVNIH POSLOVNIH PROCESA Priredili: Urednici časopisa "Računovodstvo i financije" i vanjski suradnici Zagreb, 2010. nulti.indd 1 nulti.indd 1 4/6/10 8:29:25 AM 4/6/10 8:29:25 AM

KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

KONTNI PLANZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

I OSTALE OBVEZNIKE POREZA

NA DOBIT

SHEME KNJIŽENJA OSNOVNIH POSLOVNIH PROCESA

Priredili: Urednici časopisa "Računovodstvo i fi nancije" i vanjski suradnici

Zagreb, 2010.

nulti.indd 1nulti.indd 1 4/6/10 8:29:25 AM4/6/10 8:29:25 AM

Page 2: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA

I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

Zagreb, Jakova Gotovca 1/II

Za izdavača:

mr. sc. Bogomil Cota

Predsjednik Izdavačkog savjeta:

prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević

Redaktor:

prof. dr. sc. Danimir Gulin

Urednici:

mr. sc. Ivan Čevizovićprof. dr. sc. Danimir Gulin

prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević

Korektura:

Damir Maligec

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak:

Miljenka StankovićŽeljka Pervan

Tisak:

Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebupod brojem 734811ISBN 978-953-277-044-5

nulti.indd 2nulti.indd 2 4/6/10 8:29:25 AM4/6/10 8:29:25 AM

Page 3: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

3

PREDGOVOR

Najnoviji okvir financijskog izvještavanja u Republici Hrvatskoj definiran je u Zakonu o ra-čunovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.). Ovim Zakonom kao i u prethodna dva Zakona (iz 1993. i 2005. godine) uređuje se računovodstvo i financijsko izvještavanje poduzetnika (ZOR čl. 1.). Računovod-stvo, odnosno računovodstveno evidentiranje regulirano je Zakonom kroz „knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, popis imovine i obveza.“ Financijsko izvještavanje regulirano je zakonskim pro-pisivanjem „standarda financijskog izvještavanja“. Najnoviji Zakon (ZOR čl. 12. i 13.) propisuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI) za male i srednje poduzetnike. Za velike podu-zetnike i one čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).

Zakon, u dijelu kojim se regulira računovodstvena tehnika ili računovodstveno evidentiranje (propisivanje poslovnih isprava, poslovnih knjiga i inventure) ne regulira eksplicitno kontni plan. U poglavlju Zakona o „vođenju poslovnih knjiga“ (ZOR čl. 9.) nije uopće definiran kontni plan za poduzetnike. Tako kontni plan, kao osnovni tehnički instrument računovodstvenog evidentiranja zasnovanog na sustavu dvojnog knjigovodstva, samostalno razvijaju poduzetnici. Kontni plan se treba razvijati tako da njime poduzetnici osiguraju vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja.

U svijetu postoje različite metode razvoja kontnih planova koji trebaju omogućiti primjenu sustava dvojnog knjigovodstva. U kontinentalnom dijelu Europe u dvadesetom stoljeću pa sve do danas tradicionalno je prevladavao dekadski sustav razrade kontnog plana (Schmalenbachov kont-ni plan). Uz to u Europi, tradicionalno je prevladavalo funkcionalno načelo prema kojem razredi slijede tok reprodukcijskog procesa. To je kontni plan s deset razreda (od 0 do 9) s time da se svaki razred razrađuje na deset skupina konta, svaka skupina konta na deset osnovnih ili sintetičkih konta (troznamenkasta konta). Ukoliko je potrebno, dalje se mogu razrađivati sintetička na analitička i subanalitička konta čime se detaljiziraju pojedine pozicije imovine, obveza, kapitala, troškova, rashoda, prihoda i poslovnog rezultata.

U pripremi i razradi ovog kontnog plana uzete su u razmatranje sve promjene zakonske re-gulative iz područja računovodstva, financijskog izvještavanja, poreza, trgovačkog i radnog prava. Ovaj kontni plan razrađen je tako da osigurava primjenu HSFI za male i srednje poduzetnike te pri-mjenu MSFI za velike poduzetnike. U razradi konta uključena su konta koja proizlaze iz specifičnosti odredbi važećih zakonskih propisa i podzakonskih akata u Republici Hrvatskoj. Pri tome, u razradu ovog kontnog plana pored Zakona o računovodstvu i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08.) još su uključeni: Zakon o porezu na dodanu vrijed-nost, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o porezu na dobit, ostala porezna regulativa (posebni porezi), Zakon o trgovačkim društvima i drugi relevantni propisi. Pri tome su uvažene sve izmjene i dopune navedenih propisa do pripreme ovog kontnog plana.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika (HZRIF) ima dugogodišnju tradiciju razrade kontnog plana za trgovačka društva. Nakon stupanja na snagu prvog Zakona o računovod-stvu 1993. godine u HZRIF razrađen je prijedlog kontnog plana u dekadskom sustavu funkcional-

nulti.indd 3nulti.indd 3 4/6/10 8:29:25 AM4/6/10 8:29:25 AM

Page 4: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

4

nog načela koji se zadržao do danas. Predloženi kontni plan primarno se temelji na primjeni HSFI i izmijenjenih i dopunjenih MSFI. Također, obuhvaća i izmjene poreznih propisa nastale od 2010. godine. Ovaj kontni plan predstavlja dopunu i razradu našeg izdanja „Kontni plan za trgovačka društva i ostale obveznike poreza na dobit" (iz 2008. god.) autora urednika i vanjskih suradnika časopisa "Računovodstvo i financije".

Zahvaljujemo se svim autorima koji su sudjelovali u pripremi, razradi i pisanju ovog kontnog plana. Također, zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u tehničkoj pripremi kontnog plana za tisak. Pozivamo ujedno sve poštovane čitatelje i korisnike ovog kontnog plana da nam pošalju svoje konstruktivne primjedbe i sugestije koje ćemo razmotriti u cilju poboljšanja sljedećeg izdanja.

Urednici

nulti.indd 4nulti.indd 4 4/6/10 8:29:25 AM4/6/10 8:29:25 AM

Page 5: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

5

KONTNI PLANZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

I OSTALE OBVEZNIKE POREZA

NA DOBIT

nulti.indd 5nulti.indd 5 4/6/10 8:29:26 AM4/6/10 8:29:26 AM

Page 6: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

6

nulti.indd 6nulti.indd 6 4/6/10 8:29:26 AM4/6/10 8:29:26 AM

Page 7: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

7

SADRŽAJ RAZREDA

RAZRED 0

Dugotrajna imovina i gubitak iznad visine kapitala ............................... 11 - 19

RAZRED 1 Novac, kratkoročna potraživanja, kratkoročna financijska imovina i aktivni obračunski konti ....................................................................... 21 - 30

RAZRED 2

Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti ...................................... 31 - 38

RAZRED 3

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i predujmovi za zalihe ............................................................. 39 - 42

RAZRED 4

Troškovi poslovanja ................................................................................ 43 - 55

RAZRED 5 Interni obračuni ....................................................................................... 57

RAZRED 6

Zalihe proizvodnje u toku, gotovih proizvoda, robe, predujmovi za robu i dugotrajna imovina raspoloživa za prodaju .................................. 59 - 62

RAZRED 7

Rashodi i prihodi .................................................................................... 63 - 71

RAZRED 8

Rezultat poslovanja ................................................................................. 73 -74

RAZRED 9

Kapital, rezerve, dugoročne obveze, rezerviranja i izvanbilančni konti .................................................................................. 75 - 81

nulti.indd 7nulti.indd 7 4/6/10 8:29:26 AM4/6/10 8:29:26 AM

Page 8: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

8

SADRŽAJ RAZREDA I SKUPINA KONTA

RAZRED 0 Dugotrajna imovina i gubitak iznad visine kapitala

00 - Nematerijalna imovina ..................................................................... 11 01 - Zemljišta ........................................................................................... 12 02 - Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostalo ............................ 13 03 - Biološka imovina .............................................................................. 15 04 - Dugotrajna financijska imovina ....................................................... 16 05 - Dugotrajna potraživanja ................................................................... 17 06 - Ulaganja u nekretnine....................................................................... 18 07 - Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital .................................... 18 08 - Odgođena porezna imovina .............................................................. 18 09 - Gubitak iznad visine kapitala ........................................................... 19

RAZRED 1 Novac, kratkoročna potraživanja, kratkoročna financijska

imovina i aktivni obračunski konti .......................................................... .......................................................... 10 - Novac u banci i blagajni ................................................................... 21 11 - Financijska imovina - vrijednosni papiri .......................................... 22 12 - Potraživanja od kupaca ..................................................................... 23 13 - Potraživanja za naknade za ambalažu .............................................. 24 14 - Potraživanja od povezanih društava i iz zajedničkih poslova ........... 24 15 - Kratkotrajna financijska imovina ..................................................... 25 16 - Potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja ............................................................. 27 17 - Predujmovi za usluge ....................................................................... 29 18 - Potraživanja za porez na dodanu vrijednost - pretporez ................... 29 19 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda .... 30

RAZRED 2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti ..................................... 0 21 - Obveze po vrijednosnim papirima ................................................... 31 22 - Obveze prema dobavljačima ............................................................ 31 23 - Obveze za naknadu za ambalažu ...................................................... 32 24 - Obveze prema povezanim društvima i iz zajedničkih poslova ......... 32 25 - Obveze po osnovi kratkoročnih zajmova, kredita, predujmova, depozita i jamstava ...................................................... 33 26 - Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe, obveze iz rezultata i ostale tekuće obveze .................................................... 34 27 - Obveze za plaće i naknade plaća ...................................................... 36 28 - Obveze za porez na dodanu vrijednost - PDV ................................. 37 29 - Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja ................. 38

RAZRED 3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog

inventara i predujmovi za zalihe ............................................................. 0 30 - Obračun nabave ................................................................................. 39

nulti.indd 8nulti.indd 8 4/6/10 8:29:26 AM4/6/10 8:29:26 AM

Page 9: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

9

31 - Sirovine i materijal ........................................................................... 40 32 - Rezervni dijelovi .............................................................................. 40 33 - Alkoholna i bezalkoholna pića u ugostiteljstvu ............................... 41 35 - Sitan inventar, autogume i ambalaža ................................................ 41 36 - Predujmovi za zalihe ........................................................................ 42

RAZRED 4 Troškovi poslovanja .................................................................................. 0 40 - Materijalni troškovi .......................................................................... 43 41 - Troškovi usluga ................................................................................ 45 42 - Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada ................... 47 43 - Troškovi amortizacije ....................................................................... 48 44 - Naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna prava radnika .................................................................................... 49 45 - Rezerviranja troškova i rizika ........................................................... 51 46 - Ostali troškovi poslovanja ................................................................ 51 47 - Troškovi osoblja (zaposlenih) .......................................................... 53 48 - Financijski troškovi uključeni u troškove proizvoda ........................ 54 49 - Raspored troškova ............................................................................ 55

RAZRED 5 Interni obračuni ........................................................................................ 0 50 - Mjesta troškova osnovne djelatnosti ................................................ 57 51 - Mjesta troškova sporedne i pomoćne djelatnosti ............................. 57 52 - Mjesta troškova prodaje ................................................................... 57 53 - Mjesta troškova nabave .................................................................... 57 54 - Mjesta troškova uprave (administracije) .......................................... 57 55 - Nositelji troškova ............................................................................. 57 59 - Prijenos troškova .............................................................................. 57

RAZRED 6 Zalihe proizvodnje u toku, gotovih proizvoda, robe, predujmovi za

robu i dugotrajna imovina raspoloživa za prodaju ............................... 0 60 - Proizvodnja u toku ........................................................................... 59 63 - Proizvodi .......................................................................................... 59 65 - Obračun nabave robe ........................................................................ 60 66 - Roba ................................................................................................. 61 67 - Dani predujmovi za robu .................................................................. 61 68 - Ostala imovina (dugotrajna) namijenjena prodaji ............................ 62

RAZRED 7 Rashodi i prihodi

70 - Troškovi prodanih proizvoda i usluga .............................................. 63 71 - Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane robe i troškovi trgovine ............................................................................... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi) .......................................................... 64 73 - Ostali - izvanredni rashodi ............................................................... 65

nulti.indd 9nulti.indd 9 4/6/10 8:29:26 AM4/6/10 8:29:26 AM

Page 10: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

10

74 - Vrijednosna usklađivanja - umanjenja vrijednosti nefinacijske imovine ............................................................................................. 66 75 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga .............................................. 67 76 - Prihodi od prodaje robe .................................................................... 68 77 - Financijski prihodi ........................................................................... 69 78 - Ostali prihodi .................................................................................... 70 79 - Razlika prihoda i rashoda ................................................................. 71

RAZRED 8 Rezultat poslovanja ................................................................................... 0 82 - Dobit ili gubitak prije oporezivanja .................................................. 73 83 - Raspored dobiti i gubitka ................................................................. 73 84 - Ostala sveobuhvatna dobit ................................................................ 73

RAZRED 9 Kapital, rezerve, dugoročne obveze, rezerviranja i

izvanbilančni konti

90 - Javni kapital ...................................................................................... 75 91 - Kapital trgovačkih društava .............................................................. 75 91 - Temeljni kapital - dionička društva ................................................. 75 91 - Temeljni kapital - društvo s ograničenom odgovornošću ................. 76 91 - Kapital javnog trgovačkog društva ................................................... 76 91 - Kapital komanditnog društva ........................................................... 76 91 - Kapital obrtnika ................................................................................ 76 91 - Kapital zadruge ................................................................................ 77 92 - Rezerve ............................................................................................. 77 93 - Revalorizacijske rezerve ................................................................... 78 94 - Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine.................................................................................... 78 95 - Dugoročne obveze ............................................................................ 78 96 - Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove ..................................... 79 98 - Odgođene porezne obveze................................................................ 79 99 - Izvanbilančna evidencija .................................................................. 80

SHEME KNJIŽENJA OSNOVNIH POSLOVNIH PROCESA .................................... 85

nulti.indd 10nulti.indd 10 4/6/10 8:29:26 AM4/6/10 8:29:26 AM

Page 11: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

11

RAZRED 0

RAZRED 0

DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

00 — NEMATERIJALNA IMOVINA

000 — Izdaci za troškove razvoja

0000 — Izdaci za dizajniranje, konstruiranje i testiranje prototipa i modela prije proizvodnje

0001 — Izdaci za dizajniranje alata, uzoraka, modela, matrica koje uvode novu tehnologiju

0002 — Izdaci za dizajniranje, konstrukciju i probni rad postrojenja do početka komercijalne proizvodnje

0003 — Izdaci za dizajniranje, konstrukciju i testiranje izabranih alter nativa, novih i poboljšanih materijala, pronalazaka, pro iz voda ili sustava usluga

001 — Patenti, licencije, i zaštitni znakovi

0010 — Patenti 0011 — Prava na tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda, dijelova proizvoda i materijala 0012 — Licencije 0013 — Prava na model i zaštitni znak

002 — Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)

003 — Koncesije i ostala prava

0030 — Koncesije 0031 — Ulaganja na tuđoj imovini u razdoblju zakupa (najma) 0032 — Višegodišnji zakup građevinskih objekata i najam

opreme 0033 — Komasacije i druga višegodišnja una pre đenja poljo pri vred-

ne proiz vodnje 0034 — Arondacije 0035 — Višegodišnji zakup zemljišta, nasada, šuma i plantaža

drveća 0036 — Višegodišnje pravo korištenja priplodne i radne stoke

razred 0-4.indd 11razred 0-4.indd 11 4/2/10 12:04:00 PM4/2/10 12:04:00 PM

Page 12: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

12

RAZRED 0

0037 — Prava korištenja TT linija 0038 — Pravo priključka i korištenja energetskih objekata 0039 — Ostala prava

004 — Goodwill1

005 — Nematerijalna imovina u pripremi2

006 — Predujmovi za nematerijalnu imovinu (u analitičkoj evidenciji osi guravaju se podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima predujmova iz ove skupine)

007 — Ostala nematerijalna imovina

009 — Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine 0090 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja

vrijednosti izdataka za razvoj 0091 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja

vrijednosti patenata, licencija i zaštitnih znakova 0092 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja

vrijednosti računalnih programa 0093 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja

vrijednosti koncesija i ostalih prava 0094 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti goodwilla3

0096 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti predujmova

0097 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti ostale nematerijalne imovine

0099 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju tijekom godine

01 — ZEMLJIŠTA

010 — Zemljišta 0100 — Poljoprivredno zemljište 0101 — Građevinsko zemljište 0102 — Šumsko zemljište (veće od 10 ari) 0103 — Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0104 — Zemljišta za eksploataciju rudnog bogatstva 0105 — Zemljišta pod prometnicama 0106 — Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima 0107 — Zemljišta za ostale namjene

1 Goodwill podliježe amortizaciji kod obveznika primjene HSFI, odnosno testu umanjenja kod obveznika primjene MSFI.

2 Konto 005 raščlanjuje svako trgovačko društvo prema strukturi nematerijalne imovine u pripremi.3 Obveznici primjene HSFI na ovom kontu iskazuju amortizaciju goodwilla, dok obveznici primjene MSFI iskazuju

efekte nastale primjenom testa umanjenja.

razred 0-4.indd 12razred 0-4.indd 12 4/2/10 12:04:00 PM4/2/10 12:04:00 PM

Page 13: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

13

RAZRED 0

015 — Zemljišta u pripremi

016 — Predujmovi za zemljišta (u analitičkoj evidenciji osi guravaju se

podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima

predujmova iz ove skupine)

019 — Ispravak vrijednosti zemljišta

02 — GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO

020 — Građevinski objekti4

0200 — Upravne zgrade 0201 — Zgrade, skladišta i silosi 0202 — Tvorničke hale od betona, betona i metala, kamena i opeke 0203 — Tvorničke hale od metala 0204 — Staje i ostale građevine za stoku 0205 — Montažne zgrade i ostali objekti od montažnih elemenata 0206 — Barake 0207 — Objekti kanalizacije i objekti za pročišćavanje otpadnih voda 0208 — Parkirališta, putovi, tvornička dvorišta 0209 — Ostali građevinski objekti

021 — Postrojenja i oprema

0210 — Postrojenja za proizvodnju ili za eksploataciju 02100 — Postrojenja primarne prerade 02101 — Postrojenja za finalnu fazu prerade 02102 — Ostala postrojenja 0211 — Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala 0212 — Uredska oprema (oprema za obavljanje uredskih poslova) 02120 — Pisaći, računski i drugi strojevi 02121 — Elektronička računala i ostala oprema za obradu

podataka 02122 — Ostala uredska oprema 0213 — Mjerni i kontrolni uređaji 0214 — Oprema za grijanje, ventilaciju, održavanje prostorija i rashladni uređaji 0215 — Oprema - strojevi za obradu zemljišta 0217 — Oprema za protupožarnu zaštitu 0218 — Oprema za rad u laboratorijima 0219 — Ostala oprema

4 Primjer analitičkog raščlanjivanja ovoga konta daje se kao mogu ća orijen tacija. Svako trgovačko društvo za svoje potrebe prema vrstama gra đevinskih objekata otvara potreban broj analitičkih kon ta, pri to me može uvažiti kriterij namjene ili kriterij vijeka koriš tenja odnosno kriterij amor tizacijskih skupina ili kombinirano oba kriterija. U analitičkom knjigovodstvu za svaki građevinski objekt se otvara poseban konto.

razred 0-4.indd 13razred 0-4.indd 13 4/2/10 12:04:00 PM4/2/10 12:04:00 PM

Page 14: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

14

RAZRED 0

022 — Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva 0220 — Alati univerzalne i posebne namjene 0221 — Pogonski namještaj 0222 — Uredski namještaj 0223 — Transportna sredstva u cestovnom prometu 02230 — Kamioni 02231 — Traktori 02232 — Osobni automobili 02233 — Kombi vozila 02234 — Motorkotači, bicikli 02235 — Autobusi 02236 — Ostala transportna sredstva 0224 — Telefonske i telegrafske centrale, pripadajući uređaji, aparati i pribor 0225 — Transportna sredstva u željezničkom prometu 02250 — Lokomotive 02251 — Putnički vagoni 02252 — Teretni vagoni 02253 — Vagoni cisterne 0226 — Transportna sredstva u zračnom prometu 02260 — Zrakoplovi 02261 — Helikopteri

025 — Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna imovina u pripremi

0250 — Građevinski objekti 0251 — Postrojenja i oprema 0252 — Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva 0258 — Ostala materijalna imovina 0259 — Zalihe investicijskog materijala

026 — Predujmovi za građevinske objekte, postrojenja, opremu i ostalo (u analitičkoj evidenciji osiguravaju se podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima predujmova iz ove skupine)

028 — Ostala materijalna imovina 0280 — Knjige u knjižnicama-bibliotekama 0281 — Muzejski eksponati, spomenici kulture, i sl. 0282 — Djela likovnih umjetnika 0283 — Djela kiparstva 0284 — Predmeti arhivske građe 0285 — Predmeti prirodnih rijetkosti 0286 — Ostala imovina

029 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vri jednosti građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ostale dugotrajne imovine

0290 — Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata

razred 0-4.indd 14razred 0-4.indd 14 4/2/10 12:04:01 PM4/2/10 12:04:01 PM

Page 15: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

15

RAZRED 0

0291 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja i opreme

0292 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti alata, pogonskog i uredskog namještaja i transportnih sredstava

0295 — Ispravak vrijednosti - otpis ulaganja u tijeku odnosno dugotrajne imovine u pripremi 0296 — Ispravak vrijednosti - otpis nerealiziranih predujmova 0298 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja

vrijednosti ostale materijalne imovine 0299 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine

03 — BIOLOŠKA IMOVINA

030 — Višegodišnji nasadi (drveće na plantažama) 0300 — Šume 0301 — Voćnjaci 0302 — Vinogradi i hmeljnici 0303 — Maslinici 0304 — Plantaže topola i drugog brzorastućeg drveća 0305 — Ostali nasadi

031 — Osnovno stado 0310 — Krave 0311 — Konji 0312 — Mazge, magarci i mule 0313 — Svinje 0314 — Ovce i koze 0315 — Perad 0316 — Ribe 0317 — Pčelinja društva 0319 — Ostala nespomenuta stoka - životinje

035 — Biološka imovina u pripremi5

036 — Predujmovi za biološku imovinu (u analitičkoj evidenciji osi guravaju se podaci o potraživanjima za predujmove po korisnicima predujmova iz ove skupine)

039 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vri jednosti biološke imovine

0390 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti višegodišnjih nasada

0391 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti osnovnog stada

5 Konto 035 raščlanjuje svako trgovačko društvo prema strukturi biološke imovine u pripremi.

razred 0-4.indd 15razred 0-4.indd 15 4/2/10 12:04:01 PM4/2/10 12:04:01 PM

Page 16: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

16

RAZRED 0

0395 — Ispravak vrijednosti - otpis ulaganja u tijeku odnosno biološke imovine u pripremi 0396 — Ispravak vrijednosti - otpis nerealiziranih predujmova 0399 — Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine 04 — DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

040 — Dionice i udjeli u povezanim društvima 0400 — Dionice povezanih društava u zemlji 0401 — Dionice povezanih društava u inozemstvu 0402 — Poslovni udjeli u povezanim društvima u zemlji 0403 — Poslovni udjeli u povezanim društvima u inozemstvu 041 — Dani zajmovi povezanim društvima 0410 — Zajmovi povezanim društvima u zemlji 0411 — Zajmovi povezanim društvima u inozemstvu 042 — Sudjelujući interesi (udjeli) 0420 — Sudjelujući interesi (udjeli) u zemlji 0421 — Sudjelujući interesi (udjeli) u inozemstvu 043 — Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije) 0430 — Dugoročni depoziti (preko godinu dana) u zemlji 0431 — Jamčevine (kaucije s rokom povrata dužim od godine dana)

u zemlji 0432 — Dugoročni depoziti u inozemstvu 0433 — Jamčevine u inozemstvu 044 — Dani zajmovi 0440 — Dani zajmovi u zemlji 0441 — Dani zajmovi u inozemstvo

045 — Ulaganja u dionice i udjele nepovezanih društava6

0450 — Ulaganja u dionice i udjele domaćih društava (osim povezanih dru štava) 0451 — Ulaganja u dionice i udjele inozemnih društava

046 — Ulaganja u dužničke vrijednosne papire7

0460 — Ulaganja u domaće državne obveznice 0461 — Ulaganja u inozemne obveznice 0462 — Ulaganja u obveznice trgovačkih društava 0463 — Ulaganja u certifikate 0464 — Ulaganja u ostale vrijednosne papire - domaće 0465 — Ulaganja u ostale vrijednosne papire - inozemne

6 Prema MRS 39 i HSFI 9 predstavlja financijsku imovinu raspoloživu za prodaju čije se promjene fer vrijednosti priznaju u okviru revalorizacijskih rezervi.

7 Prema MRS 39 i HSFI 9 predstavlja financijsku imovinu koja se drži do dospijeća ili raspoloživo za prodaju.

razred 0-4.indd 16razred 0-4.indd 16 4/2/10 12:04:01 PM4/2/10 12:04:01 PM

Page 17: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

17

RAZRED 0

047 — Vlastite dionice i udjeli 0470 — Vlastite dionice 0471 — Vlastiti udjeli

Napomena: Smatramo da je otkup ljene vlastite dionice (udjele) prikladnije iskazati kao

smanjenje kapitala. Za tu svrhu smo u skupini konta 91 otvorili konta za iskazivanje otkup ljenih vlastitih dionica.

048 — Ostala dugotrajna financijska imovina

049 — Ispravak vrijednosti dugotrajne financijske imovine8

0490 — Ispravak vrijednosti dionica i udjela u povezanim društvima 0491 — Ispravak vrijednosti zajmova u povezanim društvima 0492 — Ispravak vrijednosti udjela u nepovezanim društvima

(sudjelujući interesi) 0493 — Ispravak vrijednosti depozita i jamčevina 0494 — Ispravak vrijednosti ulaganja u dionice nepovezanih

društava 0496 — Ispravak vrijednosti danih zajmova 0497 — Ispravak vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira 0499 — Ispravak vrijednosti ostalih dugoročnih ulaganja

05 — DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

050 — Potraživanja od povezanih društava po osnovi prodaje na kredit

0500 — Potraživanja od povezanih društava u zemlji za prodaju na kredit

0501 — Potraživanja od povezanih društava u inozemstvu za prodaju na kredit

051 — Potraživanja po osnovi prodaje na kredit u zemlji

052 — Potraživanja po osnovi prodaje na kredit u inozemstvu

053 — Potraživanja za dugoročne potrošačke kredite

054 — Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom najmu (leasing)

058 — Ostala dugoročna potraživanja

059 — Ispravak vrijednosti (umanjenja) dugoročnih potraživanja

8 Pri prijenosu stanja u bilancu pri odvojenom iskazivanju pojedinih oblika financijske imovine “iznosi” iskazani na analitičkim kontima konta 049 povezuju se i iskazuju zajedno sa stavkom imovine na koju se odnose.

razred 0-4.indd 17razred 0-4.indd 17 4/2/10 12:04:01 PM4/2/10 12:04:01 PM

Page 18: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

18

RAZRED 0

06 — ULAGANJA U NEKRETNINE

060 — Zemljišta

061 — Građevinski objekti

062 — Dio građevinskog objekta

066 — Predujmovi za ulaganja u nekretnine

069 — Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine9

07 — POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL

070 — Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital

0700 — Potraživanja za upisane uplate u novcu 0701 — Potraživanja za unos kapitala u stvarima (zemljište,

građevinski objekti i ostalo)

08 — ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

080 — Odgođena porezna imovina - na temelju odbitnih privremenih

razlika

0800 — Porezni učinak privremeno porezno nepriznatih vrijednosnih usklađivanja zaliha

0801 — Porezni učinak privremeno porezno nepriznatih vrijednosnih usklađivanja potraživanja

0802 — Porezni učinak privremeno porezno nepriznatih vrijednosnih usklađivanja dionica

0803 — Porezni učinak privremeno porezno nepriznatih rezerviranja za troškove i rizike

0804 — Porezni učinak privremeno porezno nepriznatih ostalih rashoda

0805 — Porezni učinak privremeno odgođenih prihoda 0806 — Porezni učinak ostalih odbitnih privremenih razlika

081 — Odgođena porezna imovina - na temelju neiskorištenih poreznih

gubitaka

082 — Odgođena porezna imovina - neiskorištene olakšice

9 Na skupini konta 06 iskazuju se nekretnine (u vlasništvu poduzetnika ili u financijskom najmu) koje poduzetnik namjerava koristiti za stjecanje prihoda iznajmljivanjem ili kroz porast vrijednosti.

razred 0-4.indd 18razred 0-4.indd 18 4/2/10 12:04:01 PM4/2/10 12:04:01 PM

Page 19: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

19

RAZRED 0

09 — GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

090 — Gubitak proteklih godina iznad visine kapitala

091 — Gubitak tekuće godine iznad visine kapitala

razred 0-4.indd 19razred 0-4.indd 19 4/2/10 12:04:02 PM4/2/10 12:04:02 PM

Page 20: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

20

RAZRED 0

razred 0-4.indd 20razred 0-4.indd 20 4/2/10 12:04:02 PM4/2/10 12:04:02 PM

Page 21: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

21

RAZRED 0

RAZRED 1

NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,

KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNI

OBRAČUNSKI KONTI

10 — NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

100 — Žiroračuni i tekući računi (transakcijski računi)

1000 — Žiroračuni i tekući računi 10010 — Žiroračun - poslovna banka “A” 10011 — Žiroračun - poslovna banka “B” 10012 — Žiroračun - poslovna banka “C” 1001 — Računi poslovnih jedinica ili organizacijskih dijelova dru štva 1009 — Žiroračun prijelazni konto

101 — Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

1010 — Izdvojena novčana sredstva za investicije 1011 — Otvoreni neopozivi dokumentarni akreditivi 1012 — Izdvojena novčana sredstva za isplatu čekova 1013 — Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene

102 — Novac u blagajni

1020 — Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) 1021 — Porto-blagajna - poštanske vrijednosnice 1022 — Blagajna ostalih vrijednosnica 1023 — Blagajna prodavaonica 1024 — Blagajna organizacijskih dijelova društva odnosno poslovnih jedinica 1025 — Blagajna mjenjačnice 1026 — Blagajna za ostale potrebe

103 — Devizni račun

1030 — Devizni račun u domaćoj banci 1031 — Devizni račun u inozemnoj banci

razred 0-4.indd 21razred 0-4.indd 21 4/2/10 12:04:02 PM4/2/10 12:04:02 PM

Page 22: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

22

RAZRED 0

1032 — Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu (investicijski radovi) 1033 — Devizni račun za ulog strane osobe 1034 — Nerezidentni račun u inozemnoj banci 1039 — Devizni računi - prijelazni konto

104 — Devizni akreditivi

1040 — Devizni akreditivi kod domaće banke 1041 — Devizni akreditivi kod inozemne banke

105 — Strana valuta u blagajni

1050 — Glavna devizna blagajna 1051 — Devizna blagajna poslovnih jedinica (prodavaonica, i sl.) 1052 — Devizna blagajna mjenjačnica

107 — Ostala novčana sredstva

1070 — Neisplaćene plaće - depozit 1071 — Sudski depoziti 1072 — Prolazni račun zajedničkih pothvata

11 — FINANCIJSKA IMOVINA - VRIJEDNOSNI PAPIRI

110 — Čekovi

1100 — Barirani čekovi kunski 1101 — Čekovi devizni 1102 — Čekovi predani na naplatu 1103 — Čekovi devizni predani na naplatu 1104 — Čekovi od građana 1105 — Čekovi od građana poslani na naplatu 1109 — Protestirani čekovi

111 — Mjenice

112 — Obveznice

1120 — Kupljene obveznice - kunske 1121 — Kupljene obveznice - devizne

113 — Dionice i udjeli u investicijskim fondovima

1130 — Dionice u zatvorenim investicijskim fondovima 1131 — Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

114 — Derivativni financijski instrumenti

115 — Komercijalni zapisi

RAZRED 1

razred 0-4.indd 22razred 0-4.indd 22 4/2/10 12:04:02 PM4/2/10 12:04:02 PM

Page 23: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

23

RAZRED 0

116 — Trezorski zapisi

118 — Udjeli u investicijskim fondovima

119 — Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

1190 — Ispravak vrijednosti dospjelih a nenaplaćenih čekova 1191 — Ispravak vrijednosti za nenaplaćene mjenice 1192 — Ispravak vrijednosti obveznica 1193 — Ispravak vrijednosti dionica 1194 — Ispravak vrijednosti derivatnih financijskih instrumenata 1195 — Ispravak vrijednosti komercijalnih zapisa 1196 — Ispravak vrijednosti trezorskih zapisa 1198 — Ispravak vrijednosti udjela u investicijskim fondovima

12 — POTRAŽIVANJA OD KUPACA

120 — Potraživanja od kupaca povezanih društava

1200 — Kupci - povezana društva u zemlji 1201 — Kupci - povezana društva u inozemstvu

121 — Kupci u tuzemstvu10

122 — Kupci u inozemstvu 1220 — Kupci u zemlji “A” 1221 — Kupci u zemlji “B” 1222 — Kupci u zemlji “C” 124 — Kupci u inozemstvu za izvoz u svoje ime za tuđi račun

1240 — Kupci u zemlji “A” 1241 — Kupci u zemlji “B” 1242 — Kupci u zemlji “C”

125 — Kupci u zemlji za robu u komisiji

127 — Potraživanja za prodaju putem kartica

128 — Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu

129 — Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca 1290 — Ispravak vrijednosti dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u tuzemstvu 1291 — Ispravak vrijednosti dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u inozemstvu 1297 — Ispravak vrijednosti dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja za prodaju putem kartica

10 Raš čla nji va nje konta 121 provodi svako trgovačko društvo prema svojim po trebama. To raščlanjivanje se primje-njuje i u analitičkom knjigovodstvu.

RAZRED 1

razred 0-4.indd 23razred 0-4.indd 23 4/2/10 12:04:02 PM4/2/10 12:04:02 PM

Page 24: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

24

RAZRED 0

13 — POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZA AMBALAŽU11

130 — Potraživanja “prodavatelja” za povratnu naknadu za ambalažu ob ra čunanu u računima dobavljača (povratna naknada plaćena do bavljačima)

131 — Potraživanja “prodavatelja” za isplaćenu povratnu naknadu potrošačima (povratna naknada isplaćena potrošačima)

132 — Potraživanja “prodavatelja” od Fonda za POVRATNU naknadu isplaćenu potrošačima obračunanu Fondu

135 — Potraživanja “proizvođača i uvoznika” za povratnu naknadu za ambalažu plaćenu Fondu

136 — Potraživanja “proizvođača i uvoznika za nepovratnu naknadu od Fonda po godišnjem izvješću

137 — Potraživanja od Fonda za povrat naknada za ambalažu za izvezenu robu

14 — POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA I IZ ZAJEDNIČKIH POSLOVA

140 — Potraživanja za izglasanu dividendu i udjele u dobiti povezanih dru š tava (donijete odluke o isplati)

141 — Potraživanja od izvoznika12

142 — Potraživanja s osnove uvoza za tuđi račun

1420 — Potraživanja za vrijednost uvoza za tuđi račun 1421 — Potraživanja za razna plaćanja, za troškove i pristojbe koje su plaćene za račun uvoznika

143 — Potraživanja od prodaje u komisiji13

1430 — Potraživanja od prodaje u komisiji (analitika po komisiona- rima) 1431 — Sumnjiva i potraživanja u sporu od prodaje u komisiji

11 Iz naziva konta u skupinama konta 13 je vidljivo da određena konta ko riste samo “proizvođači i uvoznici”, a određena konta samo “pro da va telji”. Budući da će “proizvođači i uvoznici” upotrebljavati samo “svo ja” konta, oni mogu u nazivu izbaciti riječi “proizvođač i uvoznik”, a brojeve konta prilagoditi. Primjerice, “proizvođači” za knjiženje po traživanja od Fonda za POVRATNU naknadu za ambalažu mogu umjesto broja 135 upotrijebiti broj 130, s nazivom koji smo naveli za kon to 135. Naravno, i “prodavatelji” iz naziva konta mogu izbaciti riječ “pro davatelj”. Ugostitelji i drugi krajnji potrošači koriste samo konto 130 čiji naziv mo že biti "Povratna naknada za amblažu obračunana u računima do bavljača (povratna naknada plaćena dobavljačima)".

12 Ovaj konto vodi proizvođač ili druga osoba za izvoz preko posrednika. U analitičkom knjigovodstvu otvara konta za pojedine izvoznike.

13 Na kontu 143 potraživanja za prodane proizvode i robu u komisiji is ka zuju vlasnici proizvoda i robe. Umjesto konta 143 može se koristiti konto 120.

RAZRED 1

razred 0-4.indd 24razred 0-4.indd 24 4/2/10 12:04:03 PM4/2/10 12:04:03 PM

Page 25: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

25

RAZRED 0

144 — Potraživanja od kooperanata u zemlji

1440 — Potraživanja od kooperanata trgovačkih društava u zemlji 1441 — Potraživanja od kooperanata obrtnika 1442 — Potraživanja od kooperanata poljoprivrednika 1443 — Potraživanja od kooperanata - zadruga

145 — Potraživanja iz zajedničkih poslova - pothvata

1450 — Potraživanja iz zajedničkog prihoda - zajednički pothvat 1451 — Potraživanja iz zajedničke dobiti 1452 — Potraživanja iz zajedničkog ulaganja 1453 — Ostala potraživanja iz zajedničkog poslovanja 1459 — Sumnjiva i potraživanja u sporu iz zajedničkog poslovanja

147 — Ostala potraživanja iz zajedničkih poslova

1470 — Potraživanja za pokriće gubitka iz zajedničkog poslovanja 1471 — Kratkoročna potraživanja za novčana sredstva kod drugog društva radi zajedničke nabave sirovina, materijala i robe 1473 — Ostala potraživanja iz zajedničkog poslovanja

148 — Potraživanja od kupaca zadrugara

149 — Ispravak vrijednosti potraživanja od povezanih društava i iz

zajedničkih poslova

1491 — Ispravak vrijednosti potraživanja od izvoznika 1492 — Ispravak vrijednosti potraživanja s osnove uvoza za tuđi račun 1493 — Ispravak vrijednosti potraživanja od prodaje putem komisije 1494 — Ispravak vrijednosti potraživanja od kooperanata 1495 — Ispravak vrijednosti potraživanja iz zajedničkih poslova

- pothvata 1498 — Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja iz zajedničkih poslova

15 — KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

150 — Dionice i udjeli u povezanim društvima

1500 — Dionice povezanih društava u zemlji 1501 — Dionice povezanih društava u inozemstvu 1502 — Poslovni udjeli u povezanim društvima u zemlji 1503 — Poslovni udjeli u povezanim društvima u inozemstvu 151 — Dani zajmovi povezanim društvima

1510 — Zajmovi povezanim društvima u zemlji 1511 — Zajmovi povezanim društvima u inozemstvu

RAZRED 1

razred 0-4.indd 25razred 0-4.indd 25 4/2/10 12:04:03 PM4/2/10 12:04:03 PM

Page 26: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

26

RAZRED 0

152 — Sudjelujući interesi (udjeli) 1520 — Sudjelujući interesi (udjeli) u zemlji 1521 — Sudjelujući interesi (udjeli) u inozemstvu 153 — Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije)

1530 — Depoziti (do godinu dana) u zemlji 1531 — Jamčevine (kaucije s rokom povrata do godinu dana) u

zemlji 1532 — Kratkoročni depoziti u inozemstvu 1533 — Jamčevine u inozemstvu

154 — Dani zajmovi

1540 — Dani zajmovi u zemlji 1541 — Dani zajmovi u inozemstvo

155 — Ulaganja u dionice i udjele nepovezanih društava14

1550 — Ulaganja u dionice i udjele domaćih društava (osim povezanih društava) 1551 — Ulaganja u dionice i udjele inozemnih društava 156 — Ulaganja u dužničke vrijednosne papire (s rokom držanja

do godinu dana)15

1560 — Ulaganja u domaće državne obveznice 1561 — Ulaganja u inozemne obveznice 1562 — Ulaganja u obveznice trgovačkih društava 1563 — Ulaganja u certifikate 1564 — Ulaganja u ostale vrijednosne papire - domaće 1565 — Ulaganja u ostale vrijednosne papire - inozemne 157 — Vlastite dionice i udjeli16

1570 — Vlastite dionice 1571 — Vlastiti udjeli 158 — Ostala kratkotrajna financijska imovina

159 — Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine17

1590 — Ispravak vrijednosti dionica i udjela u povezanim društvima 1591 — Ispravak vrijednosti zajmova u povezanim društvima

14 Prema MRS 39 i HSFI 9 ova ulaganja predstavljaju financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG.15 Prema MRS 39 i HSFI 9 ova ulaganja predstavljaju financijsku imovinu koja se drži do dospijeća (ukoliko je ono

kraće od godinu dana) ili financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG.16 Smatramo da je otkup ljene vlastite dionice (udjele) prikladnije iskazati kao smanjenje kapitala. Za tu svrhu smo u

skupini konta 91 otvorili konta za iskazivanje otkup ljenih vlastitih dionica.17 Pri prijenosu stanja u bilancu pri odvojenom iskazivanju pojedinih oblika financijske imovine “iznosi” iskazani na

analitičkim kontima konta 159 povezuju se i iskazuju zajedno sa stavkom imovine na koju se odnose.

RAZRED 1

razred 0-4.indd 26razred 0-4.indd 26 4/2/10 12:04:03 PM4/2/10 12:04:03 PM

Page 27: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

27

RAZRED 0

1592 — Ispravak vrijednosti udjela u nepovezanim društvima (sudjelujući interesi)

1593 — Ispravak vrijednosti depozita i jamčevina 1594 — Ispravak vrijednosti ulaganja u dionice nepovezanih

društava 1596 — Ispravak vrijednosti danih zajmova 1597 — Ispravak vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira 1599 — Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih ulaganja

16 — POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA,

POTRA ŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA

160 — Potraživanja od države i drugih institucija 1600 — Potraživanje za državne potpore 1601 — Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja 1602 — Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

zaštite zdravlja na radu za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja, preventivne i obvezne preglede

1603 — Potraživanja za doprinose na plaću od Hrvatskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

1604 — Potraživanja za premije, regrese, stimulacije, dotacije, kompen zacije i slično 1605 — Potraživanja s osnove povrata carina i drugih pristojbi 1606 — Potraživanja za regres kamata 1607 — Potraživanja za povrat trošarina za izvezenu robu 1608 — Ostala potraživanja od države i drugih institucija 1609 — Sumnjiva i potraživanja u sporu od državnih i drugih institucija

161 — Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza

1610 — Potraživanja za više plaćene posebne poreze 1611 — Potraživanja za više plaćeni porez na potrošnju 1612 — Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak 1613 — Potraživanja za više plaćeni prirez 1614 — Potraživanja za uplaćene predujmove i za više plaćeni porez

iz dobiti po godišnjoj prijavi 1615 — Potraživanja za više plaćene ostale poreze

162 — Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine

1620 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup) 1621 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustave kapitalizirane štednje (drugi stup) 1622 — Doprinos za zdravstveno osiguranje 1623 — Doprinos za zapošljavanje

RAZRED 1

razred 0-4.indd 27razred 0-4.indd 27 4/2/10 12:04:03 PM4/2/10 12:04:03 PM

Page 28: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

28

RAZRED 0

1624 — Članarine i doprinos HGK 1625 — Doprinosi za općekorisne funkcije šuma 1629 — Potraživanja za preplaćene ostale doprinose

163 — Potraživanja za isplaćene predujmove dividendi i udjele u dobiti

1630 — Potraživanja za predujmove dividendi 1631 — Potraživanja za predujmove udjela u dobiti 1632 — Potraživanja za predujmove udjela u dobiti po osnovi

izuzimanja i skrivenih isplata dobiti 1633 — Posebni porez po stopi 2% 1634 — Posebni porez po stopi 4%

164 — Potraživanja za dividende i udjele u dobiti 1640 — Potraživanja za dividende i udjele u dobiti u tuzemstvu 1641 — Potraživanja za dividende i udjele u dobiti iz inozemstva

165 — Potraživanja od radnika

1650 — Akontacije za službena putovanja u zemlji 1651 — Akontacije za službena putovanja u inozemstvo 1652 — Akontacije za plaćanja nabave gotovinom 1653 — Potraživanja za manjkove i učinjene štete 1654 — Potraživanja od radnika za prehranu, plaćene kazne, za korištenje odmarališta, i sl. 1655 — Potraživanja od radnika za korištenje automobila i za druge primitke u naravi 1656 — Potraživanja od zaposlenika za više isplaćene plaće i naknade 1658 — Sumnjiva i potraživanja u sporu od zaposlenih

166 — Potraživanja dospjelih otplata anuiteta 1660 — Potraživanja dospjelih otplata anuiteta za zajmove dane u

tuzemstvo 1661 — Potraživanja dospjelih otplata anuiteta za zajmove dane u

inozemstvo

167 — Potraživanja za kamate 1670 — Potraživanja za kamate od povezanih osoba 1671 — Potraživanja za kamate od nepovezanih osoba

168 — Ostala potraživanja

1680 — Potraživanja sudskih troškova 1681 — Potraživanja naknada šteta od društava osiguranja i drugih 1682 — Ostalo

169 — Ispravak vrijednosti potraživanja od države, drugih

institucija, zaposlenih i ostalih potraživanja

RAZRED 1

razred 0-4.indd 28razred 0-4.indd 28 4/2/10 12:04:03 PM4/2/10 12:04:03 PM

Page 29: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

29

RAZRED 0

17 — PREDUJMOVI ZA USLUGE

170 — Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

171 — Dani predujmovi za usluge u inozemstvu

179 — Ispravak vrijednosti danih predujmova

18 — POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ 180 — Pretporez u primljenim računima po stopi od 10% 1800 — Pretporez u primljenim računima R-1 i u plaćenim računima

R-2 1801 — Pretporez u računima za plaćene predujmove

181 — Pretporez u primljenim računima po stopi od 22%

1810 — Pretporez u primljenim računima R-1 i u plaćenim računima R-2

1811 — Pretporez u računima za plaćene predujmove 182 — Pretporez u primljenim računima po stopi od 23%

1820 — Pretporez u primljenim računima R-1 i u plaćenim računima R-2

1821 — Pretporez u računima za plaćene predujmove

183 — Pretporez plaćen pri uvozu dobara

184 — Pretporez plaćen na usluge inozemnih poduzetnika 1840 — Pretporez plaćen na usluge inozemnih poduzetnika po stopi od 10% 1841 — Pretporez plaćen na usluge inozemnih poduzetnika po stopi od 22% 1842 — Pretporez plaćen na usluge inozemnih poduzetnika po stopi od 23%

186 — Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju

187 — Pretporez u računima za isporuke koje nisu izvršene18

188 — Pretporez u primljenim računima i obračunima

koji se ne može odbiti prije plaćanja

1880 — Pretporez u računima R-2 po stopi 10% 1881 — Pretporez u računima R-2 po stopi 22%

18 Kod kontinuiranih isporuka u više razdoblja u slučaju da isporučitelj u računu obračuna isporuku za tekući mjesec i za sljedeći mjesec, na kontu 187 se “zadržava” pretporez koji se odnosi na sljedeći mjesec. Nakon što je i za sljedeći mjesec nastala isporuka “zadržani” iznos pretporeza se prenosi na konto 180 ili 181.

RAZRED 1

razred 0-4.indd 29razred 0-4.indd 29 4/2/10 12:04:04 PM4/2/10 12:04:04 PM

Page 30: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

30

RAZRED 0

1882 — Pretporez u računima R-2 po stopi 23% 1883 — Pretporez u obračunima po JCD (uvoz dobara)

189 — Naknadno vraćen PDV strancima u okviru osobnog

putničkog prometa (čl. 21. st. 3. Zakona)19

19 — PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

190 — Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)20

1900 — Troškovi odnosno usluge investicijskog održavanja 1901 — Plaćena zakupnina odnosno najamnina (unaprijed do 12 mj.) 1902 — Troškovi reklame, propagande i sajmova 1903 — Troškovi ogrjeva i energije 1904 — Troškovi osiguranja imovine i osoba 1905 — Plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise 1906 — Troškovi pokusnih pogona 1907 — Troškovi razvijanja potražnje za novim proizvodima i osvajanje novih tržišta 1909 — Ostali troškovi poslovanja plaćeni unaprijed

191 — Obračunana potraživanja - prihodi koji nisu mogli biti

fakturirani21

19 Za iznos iskazan na ovom kontu umanjuje se obveza za PDV na kontu 280. Umanjenje obveza na kontu 280 pro-vodi se knjiženjem crvenog storna na strani potražuje.

20 Na kontu 190 knjiže se troškovi, koji se u tijeku godine razgraničavaju. Na kraju godine na kontu 190 ostaje saldo u visini troškova koji se odnose na iduću godinu.

21 Na kontu 191 knjiže se prihodi tekućeg razdoblja koji nisu mogli biti fakturirani, a za koje su nastali troškovi iskazani kao rashodi u tekućem raz doblju.

RAZRED 1

razred 0-4.indd 30razred 0-4.indd 30 4/2/10 12:04:04 PM4/2/10 12:04:04 PM

Page 31: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

31

RAZRED 0

RAZRED 2

KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI

21 — OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

210 — Obveze za izdane čekove 2100 — Izdani čekovi za obveze u zemlji 2101 — Izdani čekovi za obveze u inozemstvu

211 — Obveze za izdane mjenice 2110 — Izdane mjenice za obveze u zemlji 2111 — Izdane mjenice za obveze u inozemstvu

212 — Obveze za izdane obveznice

214 — Obveze za derivativne financijske instrumente

215 — Obveze za izdane komercijalne zapise

217 — Obveze za izdane ostale vrijednosne papire

22 — OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

220 — Dobavljači povezana društva

2200 — Dobavljači povezana društva iz tuzemstva 2201 — Dobavljači povezana društva iz inozemstva

221 — Dobavljači u zemlji

2210 — Dobavljači obveznici PDV-a 2211 — Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a 2212 — Dobavljači obrtnici obveznici PDV-a (račun s oznakom R-2)

222 — Dobavljači u inozemstvu

2220 — Dobavljači iz zemlje “A” 2221 — Dobavljači iz zemlje “B” 2222 — Dobavljači iz zemlje “C”

223 — Dobavljači u inozemstvu za uvoz u svoje ime za tuđi račun

RAZRED 2

razred 0-4.indd 31razred 0-4.indd 31 4/2/10 12:04:04 PM4/2/10 12:04:04 PM

Page 32: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

32

RAZRED 0

224 — Dobavljači građani 2240 — Dobavljači građani obveznici PDV-a 2241 — Dobavljači građani koji nisu obveznici PDV-a

225 — Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

226 — Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama 2260 — Neobračunane obveze prema kartičaru 2261 — Obračunane obveze prema kartičaru

23 — OBVEZE ZA NAKNADU ZA AMBALAŽU

230 — Obveza za povratnu naknadu za ambalažu za prodanu robu kupcima (naknada naplaćena od kupaca)

235 — Obveza “proizvođača i uvoznika” prema Fondu za POVRATNU naknadu za ambalažu

236 — Obveza “proizvođača i uvoznika” prema Fondu za NEPOVRATNE naknade za ambalažu

237 — Obveza za nepovratne naknade za uvezenu robu za koje nije primljen račun Fonda

24 — OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I IZ ZAJEDNIČKIH POSLOVA

240 — Obveza prema povezanim društvima za izglasane dividende i udjele u dobiti (donijete odluke o isplati)

241 — Obveze prema uvozniku

Napomena:

Ovaj konto vodi proizvođač ili druga osoba za obveze po osnovi uvo za preko posrednika.

242 — Obveze s osnove izvoza za tuđi račun

Napomena:

Ovaj konto vodi društvo koje izvozi u svoje ime za tuđi račun.

243 — Obveze s osnove prodaje u komisiji 2430 — Obveze prema vlasnicima za robu u komisiji koja je prodana 2431 — Obveze prema vlasnicima iz inozemstva za robu u komisiji

koja je prodana

RAZRED 2

razred 0-4.indd 32razred 0-4.indd 32 4/2/10 12:04:04 PM4/2/10 12:04:04 PM

Page 33: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

33

RAZRED 0

244 — Obveze prema kooperantima u zemlji 2440 — Kooperanti trgovačka društva 2441 — Kooperanti i obrtnici 2442 — Kooperanti poljoprivrednici 2443 — Kooperanti zadruge (zadružne organizacije)

245 — Obveze iz zajedničkih pothvata

248 — Obveze prema zadrugarima dobavljačima

249 — Ostale obveze iz zajedničkih poslova 2490 — Obveze za naknadu štete iz zajedničkog poslovanja 2491 — Obveze s osnove solidarne i supsidijarne odgovornosti 2499 — Ostale kratkoročne obveze iz zajedničkog poslovanja

25 — OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA

250 — Obveze prema povezanim društvima za zajmove i kredite 2500 — Zajmovi i krediti od povezanih društava u zemlji 2501 — Zajmovi i krediti od povezanih društava u inozemstvu

251 — Obveza za zajmove članova društva

252 — Obveze za kredite banaka u zemlji

253 — Obveza za kredite banaka iz inozemstva

254 — Obveze za kredite od ostalih kreditora u zemlji

255 — Obveze za kredite od ostalih kreditora iz inozemstva

256 — Obveze po osnovi zajmova 2560 — Obveze po osnovi financijskih zajmova iz zemlje 2561 — Obveze po osnovi financijskih zajmova iz inozemstva 2562 — Obveze po osnovi robnih zajmova u tuzemstvu 2563 — Obveze po osnovi robnih zajmova u inozemstvu

257 — Obveze za primljene predujmove iz zemlje i inozemstva 2570 — Primljeni predujmovi iz zemlje 2571 — Primljeni predujmovi iz inozemstva

258 — Obveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini

259 — Obveze za primljene depozite i jamčevine 2590 — Obveze za depozite osoba u zemlji

RAZRED 2

razred 0-4.indd 33razred 0-4.indd 33 4/2/10 12:04:04 PM4/2/10 12:04:04 PM

Page 34: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

34

RAZRED 0

2591 — Obveze za depozite osoba u inozemstvu 2592 — Obveze za primljene jamčevine (kaucije)

26 — OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE,

OBVEZE IZ REZULTATA I OSTALE TEKUĆE OBVEZE

260 — Obveze za posebne i lokalne poreze

2600 — Obveze za posebne poreze 26000 — Posebni porez na kavu 26001 — Posebni porez na naftne derivate 26002 — Posebni porez na pivo 26003 — Posebni porez na alkohol 26004 — Posebni porez na bezalkoholna pića 26005 — Posebni porez na osobne automobile, ostala

motorna vozila, plovila i zrakoplove 26006 — Posebni porez na luksuzne proizvode 2601 — Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 2602 — Obveza za porez na tvrtku ili naziv 2603 — Obveza za porez na cestovna vozila i plovila 2604 — Obveza za porez na automate za zabavne igre

261 — Obveze za porez iz dobiti

262 — Obveze za dividende i udjele u dobiti

2620 — Obveze prema članu društva za udjele u dobiti 2621 — Obveze prema dioničarima za izglasanu dividendu 2622 — Obveze prema inozemnom članu društva za udjel u dobiti 2623 — Obveze prema upravi i ostalim sudionicima u raspodjeli dobiti 2624 — Posebni porez po stopi 2% 2625 — Posebni porez po stopi 4%

263 — Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala

materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka

2630 — Obveze s temelja troškova službenih putovanja 2631 — Obveze s temelja nabave gotovinom 2632 — Obveze za neisplaćene i deponirane plaće na računu 2633 — Obveze prema radnicima za terenski dodatak i naknade

drugih troškova 2634 — Obveze prema radnicima za otpremnine 2635 — Obveze prema radnicima za zateznu kamatu 2639 — Ostale obveze prema radnicima

RAZRED 2

razred 0-4.indd 34razred 0-4.indd 34 4/2/10 12:04:05 PM4/2/10 12:04:05 PM

Page 35: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

35

RAZRED 0

264 — Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge

dohotke 2640 — Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i

naknade plaća 2641 — Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće u

naravi 2642 — Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za radnike

upućene na rad u inozemstvo 2643 — Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na druge

dohotke 2644 — Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za

službena putovanja u inozemstvo 2645 — Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i

profesionalne bolesti 2646 — Doprinos za zapošljavanje 2647 — Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s inva-

liditetom 2648 — Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja

s povećanim trajanjem 2649 — Ostali obvezni doprinosi na dohodak

265 — Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade22

2650 — Članarina HGK 2651 — Doprinos HGK 2652 — Članarine turističkim zajednicama 2653 — Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 2654 — Šumski doprinos 2655 — Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma 2656 — Naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma 2657 — Naknada za održavanje šumskih prometnica 2658 — Spomenička renta 2659 — Obveze za ostale obvezne doprinose, članarine i naknade

266 — Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju

kao drugi dohodak23

2660 — Obveze prema autorima koji imaju status obveznika PDV-a,

22 Obrtnici obveznici poreza na dobit na kontima skupine konta 2650 i 2651 iskazuju obvezu članarine odnosno do-prinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, a osobe koje obavljaju djelatnost samostalnih zanimanja odgovarajućim profesionalnim udruženjima.

23 Obveze prema autorima i za druge dohotke mogu se umjesto na kontu 266 iskazati na skupini konta 22 - Obveze prema dobavljačima, na kontu 224 - Dobavljači građani. Korištenje konta 224 opravdano je za obveze prema osobama koje imaju status obveznika PDV-a jer za svoju uslugu odnosno naknadu za djelo moraju ispostaviti račun u kojemu na bruto iznos naknade dodaju i iznos poreza na dodanu vrijednost.

Za druge dohotke za koje isplatitelj mora obustaviti i uplatiti propisani doprinos za mirovinsko osiguranje (prvi i drugi stup) iznos obveze može se iskazati na posebnom kontu. Na kontima 2660, 2661, 2662, 2663 i 2664 iskazuje se bruto iznos s uključenim iznosom PDV-a (kod obveznika PDV-a). Iznos obveze za doprinose iz drugog dohotka prenosi se s ovih konta na konto 2665. Ovo posljednje knjiženje nije nužno.

RAZRED 2

razred 0-4.indd 35razred 0-4.indd 35 4/2/10 12:04:05 PM4/2/10 12:04:05 PM

Page 36: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

36

RAZRED 0

2661 — Obveze prema osobama koje obavljaju poslove po ugovoru o djelu i drugim osobama kojima se isplaćuje drugi dohodak, a obveznici su PDV-a

2662 — Obveze za naknade članovima nadzornih odbora 2663 — Obveze prema autorima koji nemaju status obveznika PDV-a, 2664 — Obveze prema osobama koje obavljaju poslove po ugovoru

o djelu i drugim osobama kojima se isplaćuje drugi dohodak a nisu obveznici PDV-a.

2665 — Obveze za doprinose iz drugog dohotka 2666 — Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje iz drugog dohotka 2667 — Obveza za porez na dohodak i prirez iz drugog dohotka 26670 — Porez na dohodak iz drugog dohotka 26671 — Prirez iz drugog dohotka 26672 — Posebni porez na plaće po stopi 2% 26673 — Posebni porez na plaće po stopi 4%

267 — Obveze za carinu, druge uvozne pristojbe i PDV pri uvozu dobara 2670 — Carina i druge uvozne pristojbe 2671 — PDV na uvoz dobara 268 — Obveze za dospjele anuitete zajmova i kredita 2680 — Obveze za dospjele anuitete zajmova i kredita u zemlji 2681 — Obveze za dospjele anuitete zajmova i kredita iz inozemstva 269 — Obveze za kamate i ostale kratkoročne obveze 2690 — Obveze za kamate povezanim osobama 2691 — Obveze za kamate nepovezanim osobama 2692 — Obveze za naknadu šteta 2693 — Obveze prema učenicima i studentima za naknade za vrijeme praktičnog rada 2694 — Obveze za stipendije 2695 — Ostalo 27 — OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA 270 — Obveze za bruto plaće i bruto naknade plaća 271 — Obveze za neto plaće i neto naknade plaća 2710 — Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima 2711 — Obustave iz neto plaća i naknada - za kredite - za sudske zabrane, kazne, i dr. - za članarine - za ostale obustave iz plaća

RAZRED 2

razred 0-4.indd 36razred 0-4.indd 36 4/2/10 12:04:05 PM4/2/10 12:04:05 PM

Page 37: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

37

RAZRED 0

272 — Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa) 2720 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnos (prvi stup) 2721 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup) 273 — Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća 2730 — Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća 2731 — Posebni porez na plaće po stopi 2% 2732 — Posebni porez na plaće po stopi 4% 274 — Prirez na porez na dohodak iz plaća i naknada plaća

275 — Obveza za bruto plaće u naravi i bruto plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa24

276 — Obveze za neto plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa

277 — Doprinosi iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa

2770 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)

2771 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)

278 — Porez iz dohotka i prirez iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata iznad propisanog iznosa

2780 — Porez na dohodak iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata iznad propisanog iznosa

2781 — Prirez porezu na dohodak iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata iznad propisanog iznosa

2782 — Posebni porez na plaće po stopi 2% 2783 — Posebni porez na plaće po stopi 4%

28 — OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV

280 — Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 10% 2800 — PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje 2801 — PDV u isporukama dobara i usluga naplaćenih u gotovini 2802 — PDV u primljenim predujmovima

24 Plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugih isplata iznad propisanog iznosa mogu se iska-zati na kontima 270 do 275 zajedno s, tzv. redovnim plaćama i naknadama plaća.

RAZRED 2

razred 0-4.indd 37razred 0-4.indd 37 4/2/10 12:04:05 PM4/2/10 12:04:05 PM

Page 38: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

38

RAZRED 0

281 — Obveze za PDV u izlaznim računima po stopi od 22% 2810 — PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje 2811 — PDV u isporukama dobara i usluga naplaćenih u gotovini 2812 — PDV u primljenim predujmovima

282 — Obveze za PDV u izlaznim računima po stopi od 23% 2820 — PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje 2821 — PDV u isporukama dobara i usluga naplaćenih u gotovini 2822 — PDV u primljenim predujmovima

283 — Obveze za PDV po osnovi nezaračunanih isporuka 2830 — PDV za nezaračunane isporuke po stopi od 10% 2831 — PDV za nezaračunane isporuke po stopi od 22% 2832 — PDV za nezaračunane isporuke po stopi od 23%

286 — Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje

29 — ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA

290 — Obračunani troškovi 2900 — Obračunani troškovi koji nisu fakturirani a terete tekuće razdoblje - analitika prema vrstama troškova 2901 — Obračunani - ukalkulirani troškovi kala i rasipa sirovina i

materijala

292 — Zavisni troškovi nabave trgovačke robe 2920 — Obračunani zavisni troškovi nabave trgovačke robe primjenom kalkulativne stope 2921 — Stvarno nastali zavisni troškovi - trošak prijevoza 2922 — Stvarno nastali zavisni troškovi - troškovi osiguranja robe u transportu 2923 — Stvarno nastali zavisni troškovi - troškovi prijevoza robe - vlastiti transport 2924 — Stvarno nastali zavisni troškovi - ostali zavisni troškovi

296 — Odgođeno priznavanje prihoda 2960 — Odgođeno priznavanje prihoda od prodaje robe, proizvoda i usluga 2961 — Odgođeno priznavanje obračunanih zateznih kamata 2962 — Odgođeno priznavanje prihoda za naknadno odobrene - ugovorene popuste

297 — Prihodi budućeg razdoblja 2970 — Unaprijed naplaćene ili obračunane školarine 2971 — Unaprijed naplaćene ili obračunane zakupnine (najamnine) 2972 — Unaprijed naplaćeni ili obračunani ostali prihodi

298 — Odgođeno priznavanje prihoda od potpora, pomoći, poticaja, poklona i donacija

RAZRED 2

razred 0-4.indd 38razred 0-4.indd 38 4/2/10 12:04:05 PM4/2/10 12:04:05 PM

Page 39: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

39

RAZRED 0

RAZRED 3

ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,

REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I

PREDUJMOVI ZA ZALIHE

30 — OBRAČUN NABAVE

300 — Kupovna cijena po obračunu dobavljača

3000 — Kupovna cijena sirovina i materijala 3002 — Kupovna cijena rezervnih dijelova 3003 — Kupovna cijena alkoholnih i bezalkoholnih pića 3005 — Kupovna cijena sitnog inventara, autoguma i ambalaže

301 — Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme

3010 — Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme sirovina i materijala

3012 — Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme rezervnih dijelova

3013 — Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme alkoholnih i bezalkoholnih pića

3015 — Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme sitnog inventara, autoguma i ambalaže

Napomena: Ostalim troškovima dopreme smatraju se na primjer: troškovi ukrcaja i iskrcaja, transportno osiguranje, posebni troškovi pa kiranja, troškovi vraćanja am-balaže.

302 — Carine i druge uvozne pristojbe

3020 — Carine i druge uvozne pristojbe za sirovine i materijal 3022 — Carine i druge uvozne pristojbe za rezervne dijelove 3023 — Carine i druge uvozne pristojbe za alkoholna i bezalkoholna

pića 3025 — Carine i druge uvozne pristojbe za sitni inventar, ambalažu i autogume

303 — Nepovratni porezi

3030 — Nepovratni porezi pri nabavi sirovina i materijala 3032 — Nepovratni porezi pri nabavi rezervnih dijelova

RAZRED 3

razred 0-4.indd 39razred 0-4.indd 39 4/2/10 12:04:06 PM4/2/10 12:04:06 PM

Page 40: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

40

RAZRED 0

3033 — Nepovratni porezi pri nabavi alkoholnih i bezalkoholnih pića

3035 — Nepovratni porezi pri nabavi sitnog inventara, ambalaže i autoguma

304 — Ostali troškovi nabave koji se mogu izravno pripisati stjecanju

zaliha

3040 — Ostali troškovi nabave sirovina i materijala 3042 — Ostali troškovi nabave za rezervne dijelove 3043 — Ostali troškovi nabave alkoholnih i bezalkoholnih pića 3045 — Ostali troškovi nabave sitnog inventara, ambalaže i

autoguma

309 — Obračun nabave

3090 — Obračun nabave sirovina i materijala 3092 — Obračun nabave rezervnih dijelova 3093 — Obračun nabave alkoholnih i bezalkoholnih pića 3095 — Obračun nabave sitnog inventara, autoguma i ambalaže 3096 — Obračun nabave materijala i rezervnih dijelova koji izravno terete troškove (koji se ne iskazuju kao zalihe na skupini 31)

31 — SIROVINE I MATERIJAL

310 — Sirovine i materijal u skladištu

316 — Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu

3160 — Sirovine i materijal u doradi i obradi 3161 — Sirovine i materijal na putu 3162 — Sirovine i materijal u javnom skladištu

317 — Ispravak vrijednosti - umanjenje vrijednosti sirovina i materijala

319 — Odstupanje od cijena sirovina i materijala

3190 — Odstupanje od planskih - standardnih cijena

32 — REZERVNI DIJELOVI

320 — Rezervni dijelovi u skladištu

3200 — Rezervni dijelovi u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode 3201 — Zalihe rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje 3202 — Zalihe upotrebljavanih rezervnih dijelova 3203 — Zalihe dijelova od rashodovane dugotrajne imovine

RAZRED 3

razred 0-4.indd 40razred 0-4.indd 40 4/2/10 12:04:06 PM4/2/10 12:04:06 PM

Page 41: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

41

RAZRED 0

327 — Ispravak vrijednosti - umanjenje vrijednosti rezervnih dijelova

(analitika moguća kao i kod konta 320)

329 — Odstupanja od cijena rezervnih dijelova

3290 — Odstupanje od planskih standardnih cijena

33 — ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA U UGOSTITELJSTVU

330 — Alkoholna i bezalkoholna pića u skladištu

331 — Alkoholna i bezalkoholna pića na prodajnim mjestima po

prodajnoj cijeni

334 — Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni

alkoholnih i bezalkoholnih pića

335 — Ukalkulirani porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih

pića

339 — Razlika u cijeni za alkoholna i bezalkoholna pića25

35 — SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA

350 — Sitan inventar u skladištu

351 — Sitan inventar u upotrebi

352 — Autogume na skladištu

353 — Autogume u upotrebi

354 — Ambalaža u skladištu

355 — Ambalaža u upotrebi

357 — Ispravak vrijednosti sitnog inventara, autoguma i ambalaže

3570 — Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi 3571 — Ispravak vrijednosti autoguma u upotrebi 3572 — Ispravak vrijednosti ambalaže u upotrebi

359 — Odstupanje od cijena sitnog inventara, autoguma i ambalaže

3590 — Odstupanje od planskih - standardnih cijena

25 Zalihe alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih roba koje se u ugo stiteljstvu prodaju u nepromijenjenom stanju može se iskazati u raz redu 6 u skupini konta 66.

RAZRED 3

razred 0-4.indd 41razred 0-4.indd 41 4/2/10 12:04:06 PM4/2/10 12:04:06 PM

Page 42: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

42

RAZRED 0

36 — PREDUJMOVI ZA ZALIHE

361 — Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal

362 — Predujmovi dobavljačima za rezervne dijelove

363 — Predujmovi dobavljačima za alkoholna i bezalkoholna pića u

ugostiteljstvu

365 — Predujmovi dobavljačima za sitan inventar, autogume i

ambalažu

369 — Ispravak vrijednosti predujmova

RAZRED 3

razred 0-4.indd 42razred 0-4.indd 42 4/2/10 12:04:06 PM4/2/10 12:04:06 PM

Page 43: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

43

RAZRED 0

RAZRED 4

TROŠKOVI POSLOVANJA

40 — MATERIJALNI TROŠKOVI

400 — Utrošene sirovine i materijal26

4000 — Osnovne sirovine i materijal 4001 — Pomoćni materijal 4002 — Mazivo 4003 — Materijal za čišćenje 4004 — Uredski materijal 4005 — Kalo, rasip, lom i kvar sirovina i materijala 4006 — Materijal za HTZ 4007 — Utrošene namirnice i pića u restoranu “društvene” prehrane 4009 — Odstupanje od planskih cijena utrošenih sirovina i materijala

401 — Potrošena energija

4010 — Električna energija 4011 — Plin 4012 — Para 4013 — Motorni benzin i ostala goriva za pogon strojeva, vozila i

osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se obračunava plaća u naravi

4015 — Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno priznatog rashoda (70%)

26 Svako trgovačko društvo prema prirodi svoje djelatnosti i značajnosti po jedinih vrsta sirovina i materijala, raščla-njuje konto 400.

Za ratarsku proizvodnju konto 400 se može raščlaniti: 4000 - Sjeme 4001 - Umjetno gnojivo 4002 - Zaštitna sredstva Za stočarsku proizvodnju analitička konta u okviru konta 400 mogu biti: 4000 - Stočna hrana 4001 - Lijekovi U djelatnosti trgovine konto 400 se može raščlaniti: 4000 - Materijal za čišćenje 4001 - Materijal za pakiranje i ambalažni materijal (koji se ne naplaćuje od kupca)

razred 0-4.indd 43razred 0-4.indd 43 4/2/10 12:04:06 PM4/2/10 12:04:06 PM

Page 44: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

44

RAZRED 0

4016 — Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

4018 — Gorivo i drugi materijal za proizvodnju energije (teško ulje, ugljen, drva)

4019 — Odstupanje od planskih cijena potrošene energije

402 — Utrošena ambalaža za pakiranje vlastitih proizvoda

403 — Utrošen materijal i dijelovi za održavanje objekata

4030 — Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje proizvodnih objekata

4031 — Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje ostalih objekata

404 — Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme

4040 — Utrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje opreme, za osobne automobile i ostala vozila za osobni prijevoz za koje se obračunava plaća u naravi

4041 — Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje osobnih automobila i ostalih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno priznatog rashoda (70%)

4042 — Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje osobnih automobila i ostalih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

405 — Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma

4050 — Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi 4051 — Otpis ambalaže u upotrebi 4052 — Otpis autoguma u upotrebi za osobne automobile i ostala

osobna vozila za koje se ne obračunava plaća u naravi - u visini porezno priznatog rashoda (70%)

4053 — Otpis autoguma u upotrebi za osobne automobile i ostala osob na vozila za koje se ne obračunava plaća u naravi - u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

4055 — Otpis autoguma za osobne automobile za koje se obračunava plaća u naravi i za ostala vozila

406 — Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vlastitih pro-

iz voda u jamstvenom roku

409 — Ostali materijalni troškovi

RAZRED 4

razred 0-4.indd 44razred 0-4.indd 44 4/2/10 12:04:07 PM4/2/10 12:04:07 PM

Page 45: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

45

RAZRED 0

41 — TROŠKOVI USLUGA

410 — Prijevozne usluge

4100 — Prijevozne usluge u željezničkom prometu 4101 — Prijevozne usluge u cestovnom prometu 4102 — Prijevozne usluge u pomorskom prometu 4103 — Prijevozne usluge u riječnom prometu 4104 — Prijevozne usluge u zračnom prometu 4105 — Naknada za korištenje rent á car - vozila 41050 — Naknada za rent á car korištene osobne automobile

i druga vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno priznatog rashoda (70%)

41051 — Naknada za rent á car korištene osobne automobile i druga vozila u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

4106 — Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl. 4109 — Ostali troškovi prijevoza (cjevovodni transport, i dr.)

411 — Poštanske i telekomunikacijske usluge

4110 — Usluge dostavnih službi 4111 — Usluge telefonije 4112 — Usluge interneta 4113 — Kurirske usluge

412 — Usluge na izradi proizvoda

4120 — Usluge, dorade, izrade, prerade, i sl. u proizvodnji 4121 — Usluge kooperanata 4122 — Usluge studentskog servisa na izradi proizvoda 4129 — Ostale usluge na izradi proizvoda

413 — Usluge održavanja27

4130 — Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)

4131 — Usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala i dijelova)

4132 — Usluge tekućih i investicijskih popravaka (s uključenim rezervnim dijelovima) osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi do visine porezno priznatog rashoda (70%)

4133 — Usluge tekućih i investicijskih popravaka (s uključenim rezervnim dijelovima) osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

27 Na kontima 4135 i 4136 iskazuju se iznosi po računima za koje nije mogao biti iskorišten pretporez pa se na 30% iznosa ovih računa ne obračunava PDV.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 45razred 0-4.indd 45 4/2/10 12:04:07 PM4/2/10 12:04:07 PM

Page 46: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

46

RAZRED 0

4135 — Usluge tekućih popravaka osobnih automobila za koje se ne obračunava plaća u naravi i po kojima nije mogao biti odbijen pretporez, računi inozemnih poduzetnika do visine porezno priznatog rashoda (70%)

4136 — Usluge tekućih popravaka osobnih automobila za koje se ne obračunava plaća u naravi i po kojima nije mogao biti odbijen pretporez, računi inozemnih poduzetnika u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

414 — Usluge istraživanja tržišta

4140 — Usluge istraživanja tržišta u tuzemstvu 4141 — Usluge istraživanja tržišta u inozemstvu

415 — Zakupnine i najamnine (naknade za operativne najmove)

4150 — Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte 4151 — Naknada za korištenje javnih skladišta, luka, pristaništa i

aerodroma 4152 — Najamnina za opremu osim za osobne automobile i ostala vozila za osobni prijevoz 4153 — Najamnina - naknada za operativni najam za osobne

automobile i za ostala vozila za osobni prijevoz za koje se obračunava plaća u naravi

4154 — Najamnina (naknada za operativni najam) za osobne automobile i ostala vozila za korištenje kojih se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno priznatog rashoda (70%)

4155 — Najamnina za osobne automobile i ostala vozila za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

416 — Usluge promidžbe, reklame i sajmova

4160 — Usluge reklame i promidžbe u tisku 4161 — Usluge reklame i promidžbe putem elektronskih medija 4162 — Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe 4163 — Usluge izložbenog prostora na sajmu 4164 — Usluge sajamskih prezentacija 4165 — Nagrade na promidžbenim igrama

417 — Usluge istraživanja i razvoja

418 — Komunalne usluge

4180 — Iznošenje i odvoz smeća 4181 — Dimnjačarske usluge 4182 — Održavanje zelenila 4183 — Usluge tržnica

RAZRED 4

razred 0-4.indd 46razred 0-4.indd 46 4/2/10 12:04:07 PM4/2/10 12:04:07 PM

Page 47: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

47

RAZRED 0

4184 — Usluge čuvanja imovine 4185 — Garažiranje vozila 4186 — Deratizacija i dezinsekcija 4187 — Voda za piće, pranje i sanitarije 4188 — Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda 4189 — Ostale komunalne usluge

419 — Usluge posredovanja

4190 — Usluge posredovanja pri prodaji na domaćem tržištu 4191 — Usluge posredovanja pri prodaji na inozemnom tržištu 4192 — Vanjskotrgovačke i špediterske usluge u izvozu

42 — TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH

NAKNADA

420 — Zdravstvene i veterinarske usluge

4200 — Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika 4201 — Veterinarske usluge 4202 — Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

421 — Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4210 — Naknade za usluge banaka 4211 — Usluge platnog prometa

422 — Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge

poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja

4220 — Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 4221 — Revizorske usluge 4222 — Računovodstvene usluge 4223 — Usluge poreznog savjetovanja 4224 — Usluge poslovnog savjetovanja 4229 — Usluge ostalog savjetovanja

423 — Premije osiguranja imovine

424 — Premije osiguranja radnika za ozljede na radu i oboljenje

425 — Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva

4250 — Pravo na reprodukciju 4251 — Patenti i licencije 4252 — Pravo na korištenje zaštitnog znaka, dizajna i modela 4253 — Pravo na korištenje proizvodnih postupaka, proizvodnih

formula i industrijskog i znanstvenog iskustva 4259 — Naknade za korištenje ostalih prava

RAZRED 4

razred 0-4.indd 47razred 0-4.indd 47 4/2/10 12:04:07 PM4/2/10 12:04:07 PM

Page 48: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

48

RAZRED 0

426 — Komunalne naknade

427 — Usluge obrade podataka i održavanja software-a

4270 — Usluge obrade podataka 4271 — Usluge održavanja software-a 4272 — Usluge operatera 4273 — Ostale usluge obrade podataka

428 — Naknade za ceste i tehničke preglede vozila

4280 — Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije vozila, osim za osobne automobile i druga vozila za osobni prijevoz 4281 — Naknade za ceste i tehnički pregled osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koja se utvrđuje plaća u naravi 4282 — Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije osobnih automobila i ostalih vozila za koje se ne utvrđuje plaća u naravi u visini porezno priznatog rashoda (70%) 4283 — Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije osobnih automobila i ostalih vozila za koje se ne utvrđuje plaća u naravi u visini porezno nepriznatog rashoda (30%)

429 — Ostale usluge 4290 — Grafičke usluge 4291 — Fotograf ske usluge i usluge kopiranja 4292 — Usluge čišćenja 4293 — Usluge uređenja prostora (najam cvijeća) 4294 — Usluge pranja, glačanja i slično 4299 — Ostale usluge

43 — TROŠKOVI AMORTIZACIJE

430 — Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija

do najviših porezno dopustivih stopa) 4300 — Amortizacija nematerijalne imovine 4302 — Amortizacija građevinskih objekata 4303 — Amortizacija opreme osim osobnih automobila i drugih

vozila za osobni prijevoz 4304 — Amortizacija osobnih automobila i drugih vozila za osobni

prijevoz za koja se utvrđuje plaća u naravi 4305 — Amortizacija osobnih automobila i drugih vozila za osobni

prijevoz za koje se ne utvrđuje plaća u naravi do visine po -rezno priznatih rashoda (70% amortizacije do najviših porezno dopustivih stopa)

4306 — Amortizacija imovine primljene u vidu pomoći i potpore

RAZRED 4

razred 0-4.indd 48razred 0-4.indd 48 4/2/10 12:04:07 PM4/2/10 12:04:07 PM

Page 49: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

49

RAZRED 0

431 — Amortizacija - privremeno porezno nepriznati rashod (amortizacija iz nad najviših porezno dopustivih stopa)

432 — Amortizacija - trajno porezno nepriznati rashod

4320 — Amortizacija osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne utvrđuje plaća u naravi u visini porezno nepriznatih rashoda (30%)

4321 — Amortizacija osobnih automobila na osnovicu (trošak nabave) iznad 400.000 kuna (za koje se ne utvrđuje plaća u naravi)

4322 — Amortizacija za imovinu koja se ne koristi za obavljanje djelatnosti

4323 — Porez na dodanu vrijednost na porezno nepriznati rashod amor tizacije osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz (porezno nepriznati rashod)

4324 — Amortizacija goodwilla

433 — Povećana amortizacija zbog revalorizacije - amortizacija iznosa

za koji je radi usklađenja s tržišnom fer vrijednošću povećan

knji go vod stveni iznos i revalorizacijska rezerva28

44 — NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATE RI-

JAL NA PRAVA RADNIKA29

440 — Dnevnice

4400 — Dnevnice za službeni put u zemlji 4401 — Dnevnice za službeni put u inozemstvu 4402 — Dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu radi općeg

obrazovanja i stručnog usavršavanja 4403 — Dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu radi posebnog

obrazovanja i stručnog usavršavanja 4404 — Dnevnica isplaćena fizičkim osobama inozemnih

poslodavaca

441 - Terenski i drugi dodaci i naknade

4410 — Terenski dodatak u zemlji 4411 — Terenski dodatak u inozemstvu 4412 — Pomorski dodatak 4413 — Naknade za odvojeni život

28 Iznos povećane amortizacije zbog revalorizacije prema propisima o porezu na dobit uključuje se u porezno priznate rashode ako je u istoj godini isti iznos revalorizacijske rezerve uključen u poreznu osnovicu.

29 Na skupini konta 44 iskazuju se naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna prava radnika do iznosa koji nemaju obilježje plaće. Iznosi isplata po tim osnovama iznad propisanih iznosa iskazuju se kao troškovi plaća na skupini konta 47.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 49razred 0-4.indd 49 4/2/10 12:04:08 PM4/2/10 12:04:08 PM

Page 50: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

50

RAZRED 0

442 - Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu

4420 — Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji 4421 — Troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu 4422 — Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu u

zemlji 4423 — Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu u

inozemstvu 4424 — Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe 4425 — Troškovi noćenja na službenom putu 4426 — Troškovi smještaja za rad na terenu 4427 — Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu za opće

obrazovanje i stručno usavršavanje 4428 — Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu za posebno

obrazovanje i stručno usavršavanje 4429 — Troškovi prijevoza i noćenja fizičkih osoba inozemnih

poslodavaca 443 — Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova

javnog prijevoza30

444 — Troškovi općeg i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i me nadž menta31

4440 — Školarine za školovanje u srednjim školama, dodiplomskim i poslijediplomskim studijima i doktorati

4441 — Kotizacije (naknade) za seminare, tečajeve za stručno usavršavanje, osposobljavanje i unaprijeđenje vještina, savjetovanja i simpozije s obilježjem općeg obrazovanja

4442 — Kotizacije (naknade) za seminare, tečajeve za stručno usavršavanje, osposobljavanje i unaprijeđenje vještina, savjetovanja i simpozije s obilježjem posebnog obra zo-vanja

445 — Potpore radnicima 4450 — Bolovanje duže od 90 dana 4451 — Potpora zbog invalidnosti 4452 — Potpora zbog smrti člana uže obitelji 4453 — Potpora obitelji zbog smrti zaposlenika 4454 — Potpora za novorođeno dijete 4455 — Ostale potpore radnicima

30 Neoporezivim iznosima naknada sukladno članku 13. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak smatraju se i iznosi dnevnica, naknada troškova prijevoza na službenom putu, naknada za prijevoz na posao i s posla, naknade za korištenje privatnog automobila za službene svrhe koje je tuzemni isplatitelj isplatio i fizičkim osobama izaslanim na rad u Re publiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca i to u svezi s obav ljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca.

31 Na skupini konta 444 mogu se dodatnim analitičkim kontima osigurati podaci o iznosima troškova općeg odnosno posebnog školovanja i stručnog usavršavanja radnika u nepovoljnom položaju, te pričuvnih članova posade broda u pomor-skoj djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 50razred 0-4.indd 50 4/2/10 12:04:08 PM4/2/10 12:04:08 PM

Page 51: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

51

RAZRED 0

446 — Prigodne nagrade i darovi radnicima 4460 — Jubilarne nagrade (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) 4461 — Prigodne godišnje nagrade 4462 — Darovi u naravi radnicima (do 400 kuna) 4463 — Darovi djeci zaposlenika 4464 — Ostale prigodne nagrade i darovi radnicima

447 — Otpremnine

4470 — Otpremnine za mirovinu 4471 — Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza

448 — Nagrade za praktični rad i stipendije učenicima i studentima

4480 — Nagrada za praktični rad učenika 4481 — Nagrada za praktični rad studenata 4482 — Stipendije 4483 — Nagrade učenicima i studentima za natjecanja

449 — Ostale naknade

45 — REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA

450 — Rezerviranja za mirovine i otpremnine

4501 — Rezerviranja za mirovine (dokup mirovine) 4502 — Rezerviranja za otpremnine

451 — Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima protiv

trgovačkog društva

452 — Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

453 — Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

454 — Rezerviranja za troškove istraživanja i otkrivanja rudnog i mine-

ralnog blaga

455 — Ostala rezerviranja troškova i rizika

46 — OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

460 — Troškovi reprezentacije32

4600 — Troškovi reprezentacije u zemlji po računima obveznika PDV-a

32 U analitičkom raščlanjivanju konta 460 nismo izdvajali konta za od vo jeni prikaz iznosa porezno priznate re -prezentacije 30% i porezno ne priznate reprezentacije 70%. To sma tramo nepotrebnim jer se pri uno šenju podataka za koje se uvećava raču novodstvena dobit pri izračunavanju osnovice poreza na dobit uzi ma 70% od iznosa iskazanih na kontima 4600 do uključivo konto 4605. Iznos PDV-a iskazan na kontu 4607 u cijelosti je porezno nepriznati rashod.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 51razred 0-4.indd 51 4/2/10 12:04:08 PM4/2/10 12:04:08 PM

Page 52: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

52

RAZRED 0

4601 — Troškovi reprezentacije po računima plaćenim gotovinom po kojima nije iskorišten pretporez

4602 — Troškovi reprezentacije u zemlji po računima osoba koje nisu obveznici PDV-a

4603 — Troškovi reprezentacije u inozemstvu 4604 — Upotrijebljeni vlastiti proizvodi, usluge i roba za

reprezentaciju 4605 — Pokloni (osim vlastitih proizvoda i robe)

461 — Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim orga ni-

zacijama33

4610 — Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 4611 — Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori 4612 — Članarina Udruzi poslodavaca i drugim udruženjima

poslodavaca 4613 — Članarine turističkih zajednica 4614 — Članarine ostalim strukovnim udrugama, zajednicama i

organizacijama

462 — Naknade za šume

4620 — Naknada za šume i za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje općekorisnih funkcija šuma (0,07%)

4621 — Naknada za proširenu biolološku reprodukciju šuma 4622 — Šumski doprinosi 4623 — Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 4624 — Ostale naknade za šume

463 — Naknade za zbrinjavanje i poticajne naknade za ambalažu i

ostale ekološke naknade

4630 — Naknada za zbrinjavanje ambalaže prema vrsti materijala 4631 — Naknada za zbrinjavanje ambalaže po jedinici proizvoda 4632 — Poticajna naknada 4633 — Ekološke naknade

464 — Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade

465 — Troškovi stručne literature i tiska

4650 — Stručna literatura namijenjena općem obrazovanju (udžbenici, knjige, priručnici, časopisi i dr.)

4651 — Stručna literatura namijenjena posebnom obrazovanju (udžbenici, knjige, priručnici, časopisi i dr.)

4652 — Javna glasila i dnevni tisak

33 Obrtnici obveznici poreza na dobit na kontima skupine konta 4610 i 4611 iskazuju trošak članarine odnosno dopri-nosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, a osobe koje obavljaju djelatnost samostalnih zanimanja odgovarajućim profesionalnim udruženjima.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 52razred 0-4.indd 52 4/2/10 12:04:08 PM4/2/10 12:04:08 PM

Page 53: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

53

RAZRED 0

466 — Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša

4660 — Indirektna spomenička renta 4661 — Direktna spomenička renta 4662 — Troškovi zaštite okoliša

467 — Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora

4670 — Naknada (bruto iznos) 4671 — Doprinosi na naknadu

468 — Porezi koji ne ovise o rezultatu

4680 — Porez na tvrtku 4681 — Porez na cestovna vozila i plovila 4682 — Obveza za porez na automate za zabavne igre

469 — Doprinosi na druge dohotke

4690 — Doprinos za zdravstveno osiguranje 4691 — Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 4692 — Ostali doprinosi

47 — TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)

470 — Plaće za rad

471 — Naknade plaća

4710 — Naknade plaća za vrijeme godišnjih odmora 4711 — Naknade plaća za vrijeme plaćenih dopusta 4712 — Naknade plaća za vrijeme državnih blagdana i neradnih

dana 4713 — Ostale naknade plaća

472 — Doprinosi na plaće i naknade plaća

4720 — Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 4721 — Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i

profesionalne bolesti 4722 — Doprinos za zapošljavanje 4723 — Doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom 4725 — Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za radnike

upućene na rad u inozemstvo 4726 — Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za radnike

kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

475 — Plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i

dru -gih isplata zaposlenicima iznad propisanog iznosa

RAZRED 4

razred 0-4.indd 53razred 0-4.indd 53 4/2/10 12:04:08 PM4/2/10 12:04:08 PM

Page 54: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

54

RAZRED 0

476 — Doprinosi na plaće u naravi i plaće po osnovi naknada, potpora,

nagrada i drugih isplata zaposlenicima iznad propisanog iznosa

4760 — Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 4761 — Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i

profesionalne bolesti 4762 — Doprinos za zapošljavanje 4763 — Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invali-

di tetom

Napomena:Iznosi plaća i doprinosa na plaće po osnovima navedenim u opisu konta 475 i 476 mogu se iskazati na kontima 470 i 472.

477 — Doprinosi za volontere

4770 — Doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske soli-darnosti

4771 — Doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju

4772 — Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 4773 — Posebni doprinos za osiguranje od nesreće na radu i

profesionalnog oboljenja

478 — Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za službena

putovanja u inozemstvo

4780 — Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za radnike upućene na službeni put u inozemstvo

4781 — Posebni doprinos za korištenje zdrastvene zaštite za vanjske suradnike upućene na službeni put u inozemstvo

48 — FINANCIJSKI TROŠKOVI UKLJUČENI U TROŠKOVE PROIZVODA34

480 — Financijski troškovi iz odnosa s povezanim društvima

481 — Financijski troškovi iz odnosa s nepovezanim društvima i

ostalim institucijama

34 Troškove kamata i ostale financijske troškove na ovim kontima iskazuju proizvođačka trgovačka društva koja u troškove zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju i ove troškove. U svim drugim slučajevima troškovi kamata se iskazuju izravno kao rashod na kontima skupine konta 72.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 54razred 0-4.indd 54 4/2/10 12:04:09 PM4/2/10 12:04:09 PM

Page 55: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

55

RAZRED 0

49 — RASPORED TROŠKOVA35

490 — Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (troškovi koji se prenose na razred 6)

491 — Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda

(izravni prijenos na razred 7)

35 Konti skupine 49 zatvaraju se s kontima ostalih skupina razreda 4 prilikom zaključivanja poslovnih knjiga po godišnjem obračunu.

RAZRED 4

razred 0-4.indd 55razred 0-4.indd 55 4/2/10 12:04:09 PM4/2/10 12:04:09 PM

Page 56: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

56

RAZRED 0

razred 0-4.indd 56razred 0-4.indd 56 4/2/10 12:04:09 PM4/2/10 12:04:09 PM

Page 57: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

57

RAZRED 5

RAZRED 536

INTERNI OBRAČUNI

50 — MJESTA TROŠKOVA OSNOVNE DJELATNOSTI

51 — MJESTA TROŠKOVA SPOREDNE I POMOĆNE DJELATNOSTI

52 — MJESTA TROŠKOVA PRODAJE

53 — MJESTA TROŠKOVA NABAVE

54 — MJESTA TROŠKOVA UPRAVE (administracije)

55 — NOSITELJI TROŠKOVA:

— PROIZVODNJA U TOKU

— GOTOVI PROIZVODI

59 — PRIJENOS TROŠKOVA

36 Prijedlog sadržaja i broja skupina konta u razredu 5 samo je jedan od načina njezinog raščlanjivanja. Budući da je područje internog obračuna specifično po djelatnostima i uvjetovano tehnologijom i organizacijom proizvodne ili uslužne djelatnosti u pojedinom trgovačkom društvu o tim specifičnostima valja voditi računa pri organizaciji praćenja troškova proi-zvoda po mjestima troškova odnosno po nosiocima troškova. Iako se troškovi prodaje, opći troškovi nabave i troškovi uprave ne uključuju u troškove proizvoda, dakle u obračun troškova zaliha na skupinu konta 60 i 63, ipak je i ove troškove potrebno pratiti po mjestima troškova i uključivati ih u kalkulacije troškova odnosno u kalkulacije u kojima se utvrđuje profitabilnost proizvoda, grupe proizvoda, mjesta prodaje u trgovini i ugostiteljstvu, i slično.

raz5.indd 57raz5.indd 57 4/2/10 12:04:44 PM4/2/10 12:04:44 PM

Page 58: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

58

RAZRED 5

raz5.indd 58raz5.indd 58 4/2/10 12:04:44 PM4/2/10 12:04:44 PM

Page 59: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

59

RAZRED 6

RAZRED 6

ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE,

PREDUJMOVI ZA ROBU I DUGOTRAJNA IMOVINA

RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

60 — PROIZVODNJA U TOKU

600 — Proizvodnja

6000 — Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi 6001 — Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje 6002 — Nedovršene usluge 6003 — Proizvodnja u toku za vlastite potrebe (za investicije, za

sitan inventar, za ambalažu, za sjeme) koja se prihoduje 6004 — Priprema hrane u okviru “društvene” prehrane 6006 — Obustavljena proizvodnja

601 — Biološka imovina (kratkotrajna)

605 — Proizvodnja kod kooperanata

606 — Proizvodnja u doradi i obradi (analitika prema vrsti proizvodnje i osobama kod kojih se nalazi)

607 — Ispravak vrijednosti proizvodnje

609 — Odstupanja od cijena proizvodnje

6090 — Odstupanja od cijena sirovina i materijala 6091 — Odstupanja od planiranih (standardnih) troškova

63 — PROIZVODI

630 — Proizvodi u skladištu

6300 — Gotovi proizvodi u skladištu 6301 — Gotovi proizvodi iz zajedničke proizvodnje

raz6.indd 59raz6.indd 59 4/2/10 12:05:02 PM4/2/10 12:05:02 PM

Page 60: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

60

RAZRED 6

631 — Proizvodi u tuđem skladištu

6310 — Proizvodi uskladišteni u javna skladišta, silose, i dr. 6311 — Proizvodi dani u komisiju

633 — Proizvodi u prodavaonici

6330 — Vlastiti proizvodi u vlastitoj prodavaonici (dopunski asor-ti man tuđe robe u vlastitoj prodavaonici vodi se na kontu 663)

634 — Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost (u pravilu za vlastite proizvode u vlastitoj prodavaonici)

635 — Poljoprivredni proizvodi

636 — Proizvodi u doradi i obradi (analitika prema vrstama i osobama kod kojih se nalazi)

637 — Ispravak vrijednosti (umanjenja) proizvoda

639 — Odstupanja od cijena proizvoda odnosno od standardnih troš kova

6390 — Odstupanje od planskih odnosno standardnih troškova 6391 — Razlika u cijeni vlastitih proizvoda u vlastitoj prodavaonici

65 — OBRAČUN NABAVE ROBE

650 — Kupovna cijena robe po obračunu dobavljača

651 — Ovisni troškovi nabave robe37

652 — Carine i druge uvozne pristojbe za robu

653 — Posebni porezi (trošarine) za uvezenu robu

654 — Nepovratne naknade za ambalažu za uvezenu robu

6540 — Naknada za zbrinjavanje ambalaže prema vrsti materijala 6541 — Naknada za zbrinjavanje po jedinici proizvoda 6542 — Poticajna naknada

656 — Ostali troškovi nabave robe koji se mogu izravno pripisati

stjecanju robe

659 — Obračun nabave Napomena uz skupinu konta 65:

Nabava robe se može knjižiti bez upotrebe skupine konta 65, dakle izravno na konta skupine konta 66

37 U ovisne troškove spadaju: troškovi ukrcaja i iskrcaja, troškovi prijevoza od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, osiguranje, prijevozni kalo, lom i kvar, posebni troškovi pakiranja i troškovi prijevoza od stovarišta kupca do prodava-onica, troškovi vraćanja ambalaže, troškovi vlastitog transporta, i sl.

raz6.indd 60raz6.indd 60 4/2/10 12:05:02 PM4/2/10 12:05:02 PM

Page 61: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

61

RAZRED 6

66 — ROBA

660 — Roba u skladištu

6600 — Roba u skladištu za prodaju 6601 — Roba - nekurentna

661 — Roba u tuđem skladištu

6610 — Roba dana u komisiju 6611 — Roba dana na čuvanje

663 — Roba u prodavaonici (prodajno mjesto u ugostiteljstvu)

6630 — Roba u prodavaonici (analitika prema prodavaonicama)

664 — Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost

665 — Ukalkulirani porez na potrošnju38

666 — Roba u doradi, obradi i na putu

6660 — Roba u doradi i obradi 6661 — Roba na putu

667 — Ispravak vrijednosti robe

668 — Ukalkulirana povratna naknada za ambalažu za pića, mlijeko i

mliječne proizvode

669 — Ukalkulirana razlika u cijeni

6690 — Razlika u cijeni robe na skladištu 6691 — Razlika u cijeni robe u prodavaonici

67 — DANI PREDUJMOVI ZA ROBU

670 — Predujmovi dobavljačima u zemlji

671 — Predujmovi dobavljačima u inozemstvu

679 — Ispravak vrijednosti predujmova

38 Porez na potrošnju uvode jedinice lokalne uprave i samouprave za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu. Ovaj konto upotrebljavaju subjekti koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i ako zalihe alkoholnih i bezalkohol-nih pića evidentiraju na skupini konta 66.

raz6.indd 61raz6.indd 61 4/2/10 12:05:03 PM4/2/10 12:05:03 PM

Page 62: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

62

RAZRED 6

68 — OSTALA IMOVINA (DUGOTRAJNA) NAMIJENJENA PRODAJI

680 — Zemljišta

681 — Građevinski objekti

682 — Postrojenja, oprema, pogonski, uredski namještaj i transportna

sredstva

683 — Biološka imovina - višegodišnji nasadi

684 — Biološka imovina - osnovno stado

687 — Ulaganja u nekretnine

688 — Nematerijalna imovina namijenjena prodaji

689 — Ostala dugotrajna imovina namijenjena prodaji39

39 Na skupini konta 68 iskazuje se dugotrajna imovina koja je namijenjena prodaji. Na kraju godine na skupini konta 68 iz razreda nula treba prenijeti imovinu koja će biti prodana u sljedećoj godini temeljem odluke o prodaji. Isto tako manje značajne stavke, kao što je namještaj i slično, nije potrebno prenositi na skupinu konta 68.

raz6.indd 62raz6.indd 62 4/2/10 12:05:03 PM4/2/10 12:05:03 PM

Page 63: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

63

RAZRED 7

RAZRED 7

RASHODI I PRIHODI

70 — TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA

PROIZVOĐAČKA TRGOVAČKA DRUŠTVA40

700 — Troškovi prodanih proizvoda - rashodi

7000 — Troškovi prodanih proizvoda u zemlji 7001 — Troškovi prodanih proizvoda u inozemstvu

701 — Naknada za ambalažu41

702 — Fiksni troškovi za neiskorišteni normalni kapacitet (dio troškova

proizvodnje)

703 — Troškovi obavljenih (obračunanih) usluga

704 — Troškovi uprave i prodaje i ostali troškovi (troškovi razdoblja

- troškovi koji se nadoknađuju iz prihoda u razdoblju u kojem

su nastali - pro tu stavka konto 491)

705 — Troškovi upotrijebljenih proizvoda i usluga za potrebe društva

za koje je iskazan prihod

USLUŽNA TRGOVAČKA DRUŠTVA42

700 — Troškovi obračunani po uslugama

7000 — Troškovi usluga “A” 7001 — Troškovi usluga “B”

40 Konta 700, 701, 702 i 703 koriste društva koja koriste i konta skupine konta 60 i 63. To su u pravilu proizvođačka društva u industriji, poljoprivredi i u građevinarstvu. Ako proizvođačko društvo ostvaruje prihode i od obavljanja usluga tada se na kontu 703 mogu odvojeno iskazati troškovi koji se izravno odnose na usluge. U ovom slučaju na konto 704 se prenose troškovi uprave, prodaje i ostali zajednički troškovi proizvođačke i uslužne djelatnosti koji imaju obilježje rashoda u razdoblju nastanka.

41 Preko konta 491 - "Proizvođači" koji plaćaju nepovratne naknade za ambalažu mogu s konta 463 ukupni iznos troškova prenijeti na konto 701. Ako ga ne žele izdvojiti ovaj iznos troškova se prenosi na konto 704 kao dio troškova raz-doblja.

42 Trgovačka društva uslužne djelatnosti skupinu konta 70 raščlanjuju prema svojim potrebama. Iako to nije potrebno zbog obračuna troškova po "zalihama" uslužna trgovačka društva u svrhu povezivanja troškova s prihodima mogu ukupne troškove raščlaniti na troškove koji se obračunavaju po uslugama (vrste usluga) i na troškove uprave koji se ne obračunavaju po vrstama usluga.

raz7.indd 63raz7.indd 63 4/6/10 8:41:51 AM4/6/10 8:41:51 AM

Page 64: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

64

RAZRED 7

701 — Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi

7001 — Troškovi usluga "B"

71 — TROŠAK NABAVE (NABAVNA VRIJEDNOST) PRODANE ROBE I

TROŠKOVI TRGOVINE

710 — Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane robe povezanim

osobama

7100 — Trošak nabave prodane robe povezanim osobama u tuzemstvu

7101 — Trošak nabave prodane robe povezanim osobama u inozemstvu

711 — Trošak nabave prodane robe u tuzemstvu

7110 — Trgovina na malo 7111 — Trgovina na veliko

712 — Trošak nabave prodane robe u inozemstvu

7120 — Trošak nabave izvezene robe 7121 — Trošak nabave robe prodane u reeksportu

713 — Trošak nabave prodane robe u tranzitu

715 — Troškovi trgovine (protustavka konto 491) 7150 — Izravni troškovi - prometa robe na veliko 7151 — Izravni troškovi - prometa robe na malo (prodavaonica

“A", “B”, itd.) 7153 — Izravni troškovi prometa robe u tranzitu 7154 — Troškovi uprave i ostali zajednički troškovi

717 — Troškovi prikupljanja ambalažnog otpada

72 — FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)

720 — Financijski rashodi iz odnosa s povezanim društvima

7201 — Redovne kamate 7202 — Zatezne kamate 7203 — Negativne tečajne razlike 7204 — Rashodi po osnovi metode udjela 7205 — Ostali fi nancijski rashodi

724 — Kamate

7240 — Redovne kamate 7241 — Zatezne kamate

raz7.indd 64raz7.indd 64 4/6/10 8:41:52 AM4/6/10 8:41:52 AM

Page 65: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

65

RAZRED 7

725 — Negativne tečajne razlike

7250 — Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama 7251 — Negativne tečajne razlike po kreditima 7252 — Negativne tečajne razlike kod potraživanja

726 — Rashodi u visini gubitaka pri prodaji dionica i poslovnih

udjela

727 — Diskonti - gubici pri prodaji mjenica, potraživanja od kupaca i

ostale financijske imovine

728 — Nerealizirani rashodi (vrijednosno usklađenje) kod financijske

imovine

7280 — Nerealizirani rashodi s osnove umanjenja fi nancijske imovine raspoložive za prodaju

7281 — Nerealizirani rashodi s osnove smanjenja fer vrijednosti imovine "po fer kroz RDG"

7282 — Nerealizirani rashodi od umanjenja vrijednosti dugotrajnih potraživanja

7283 — Nerealizirani rashodi od umanjenja vrijednosti kratkotrajnih potraživanja

7284 — Ostali nerealizirani rashodi kod financijske imovine

729 — Ostali fi nancijski rashodi

7290 — Rashodi po osnovi primjene valutne klauzule

73 — OSTALI - IZVANREDNI RASHODI

730 — Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i

materijalne imovine

731 — Darovanja (šport, umjetnici, i dr.)

7310 — Darovanja do porezno priznatog iznosa 7311 — Darovanja iznad porezno priznatog iznosa

733 — Manjkovi

7330 — Manjkovi materijalne dugotrajne imovine 7331 — Manjkovi zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova,

inventara i robe 7332 — Manjkovi nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda 7333 — Porez na dodanu vrijednost na manjkove

raz7.indd 65raz7.indd 65 4/6/10 8:41:52 AM4/6/10 8:41:52 AM

Page 66: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

66

RAZRED 7

734 — Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala43

735 — Kazne, penali i naknade štete

7350 — Novčane kazne za privredne prijestupe, i sl. 7351 — Penali, ležarine, dangubnine 7352 — Naknade šteta zaposlenicima 7353 — Naknade šteta pravnim i drugim fi zičkim osobama 7354 — Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

736 — Otpisana potraživanjaNapomena:Na ovome kontu se mogu knjižiti iznosi rashoda za trajno otpisana potraživanja u postupku stečaja, likvidacije i drugi trajni otpisi. Umjesto konta 736 mogu se koristiti konta skupine konta 74, tj. konto 747.

737 — Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina

7370 — Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina 7371 — Naknadno utvrđene obveze za poreze i doprinose 7372 — Naknadno odobreni popusti za prethodne godine

738 — Rashod od prestanka obavljanja aktivnosti

739 — Ostali rashodi

74 — VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA - UMANJENJA VRIJEDNOSTI

NEFINANCIJSKE IMOVINE

740 — Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) dugotrajne nematerijalne

i materijalne imovine

741 — Vrijednosno usklađivanje (nerealizirani gubici od promjene fer

vrijednosti) ulaganja u nekretnine

743 — Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha sirovina materijala,

rezervnih dijelova, inventara, ambalaže i autoguma

744 — Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha nedovršenih

proizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda

745 — Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) robe

43 Na ovom kontu iskazuju rashode u pravilu proizvođačka i uslužna društva koja prodaju sirovine i materijal zbog toga što su nabavljene veće količine koje se neće moći utrošiti u proizvodnji ili za obavljanje usluga ili su sirovine i materijal neupotrebljivi zbog odustajanja od neke proizvodnje ili iz drugih razloga. Prihodi po osnovi ove prodaje iskazuju se na kontu 784. Iako su ovi prihodi i rashodi povezani uz redovnu djelatnost ipak su to za proizvođačko i uslužno društvo prihodi i rashodi koje treba posebno iskazati.

raz7.indd 66raz7.indd 66 4/6/10 8:41:52 AM4/6/10 8:41:52 AM

Page 67: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

67

RAZRED 7

747 — Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine namijenjene

prodaji

749 — Ostala vrijednosna usklađivanja

75 — PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

750 — Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima

7500 — Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima u tuzemstvu

7501 — Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima u inozemstvu

751 — Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima

na domaćem tržištu

7510 — Prihodi od prodaje proizvoda 7511 — Prihodi od prodaje usluga

752 — Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima

na stranom tržištu

7520 — Prihodi od prodaje proizvoda 7521 — Prihodi od prodaje usluga

753 — Prihodi od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja

(poljoprivreda, zapošljavanje i drugo)

755 — Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za potrebe

društva44

7550 — Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za dugotrajnu imovinu

7551 — Prihodi s osnove upotrebe vlastitog transporta u procesu nabave materijalne imovine

7552 — Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda za sjeme za vlastite potrebe

7553 — Prihodi s osnove prirasta osnovnog stada 7554 — Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za

reprezentaciju i reklamu 7555 — Prihodi s osnova upotrebe proizvoda i usluga za namjene

koje se utvrđuje plaća u naravi

44 Ako se u okviru glavne knjige iskazuju prometi na ovom kontu, oni se u Računu dobiti i gubitka netiraju s pove-zanim rashodima.

raz7.indd 67raz7.indd 67 4/6/10 8:41:52 AM4/6/10 8:41:52 AM

Page 68: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

68

RAZRED 7

757 — Prihodi od zakupnina i najamnina

7570 — Prihodi od zakupnina odnosno najamnina za poslovni prostor

7571 — Prihodi od najamnine za opremu 7572 — Prihodi od stanarina za stanove 7573 — Prihodi od najma od ulaganja u nekretnine

758 — Prihodi od ukidanja rezerviranja

759 — Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga

76 — PRIHODI OD PRODAJE ROBE

760 — Prihodi od prodaje robe povezanim društvima

7600 — Prihodi od prodaje roba povezanim društvima u tuzemstvu 7601 — Prihodi od prodaje roba povezanim društvima u inozemstvo

761 — Prihodi od prodaje robe nepovezanim društvima na domaćem

tržištu

7610 — Prihodi od prodaje domaće robe na malo 7611 — Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko 7612 — Prihodi od prodaje robe u prometu na malo 7613 — Prihodi od prodaje robe u tranzitu

762 — Prihodi od prodaje robe nepovezanim osobama na stranom

tržištu

763 — Prihodi od prodaje robe u tranzitu

764 — Prihodi od subvencija, dotacija, potpora, poticaja

765 — Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe45

7650 — Prihodi s osnova upotrebe robe za dugotrajnu imovinu 7651 — Prihodi s osnova upotrebe robe za reprezentaciju i reklamu 7652 — Prihodi s osnova upotrebe robe za namjene koje su plaća

u naravi

767 — Prihodi (“prodavatelja”) od naknada za skupljanje ambalažnog

otpada

768 — Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja

45 Ako se u okviru glavne knjige iskazuju prometi na ovom kontu, oni se u Računu dobiti i gubitka netiraju s pove-zanim rashodima.

raz7.indd 68raz7.indd 68 4/6/10 8:41:52 AM4/6/10 8:41:52 AM

Page 69: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

69

RAZRED 7

769 — Ostali prihodi od prodaje robe

77 — FINANCIJSKI PRIHODI

770 — Prihodi od udjela u dobiti povezanih društava

7700 — Prihodi od dividenda i udjela u dobiti povezanih društava u zemlji

7701 — Prihodi od dividenda i udjela u dobiti povezanih društava u inozemstvu

771 — Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita i ostali finan cijski prihodi iz odnosa s povezanim društvima46

772 — Prihodi od dividendi i udjela u dobiti nepovezanih društava

773 — Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova nepovezanim društvima i drugim osobama47

774 — Pozitivne tečajne razlike 7740 — Pozitivne tečajne razlike po potraživanjima od kupaca 7741 — Pozitivne tečajne razlike po zajmovima i ostalim potra ži-

va nji ma 7742 — Pozitivne tečajne razlike kod obveza 7749 — Ostale pozitivne tečajne razlike

775 — Prihodi u visini realiziranih dobitaka od prodanih dionica i poslovnih udjela i druge financijske imovine

776 — Prihodi od naknade za financiranje odnosno od kamata po osnovi financijskih najmova48

777 — Nerealizirani dobici (prihodi)

7770 — Nerealizirani prihodi s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine (osim financijske imovine raspoložive za prodaju)

7771 — Nerealizirani prihodi s osnove porasta fer vrijednosti dužničkih instrumenata klasificiranih kao raspoloživo za prodaju (ukidanje umajenja)

7779 — Ostali nerealizirani dobici (prihodi) kod financijske imovine

778 — Prihodi od primjene metode udjela

46 Kod iskazivanja prihoda od kamata na pojedinim kontima mogu se odvojeno iskazati prihodi od redovnih kamata od prihoda po osnovi zateznih kamata.

47 Kod iskazivanja prihoda od kamata na pojedinim kontima mogu se odvojeno iskazati prihodi od redovnih kamata od prihoda po osnovi zateznih kamata.

48 Kod iskazivanja prihoda od kamata na pojedinim kontima mogu se odvojeno iskazati prihodi od redovnih kamata od prihoda po osnovi zateznih kamata.

raz7.indd 69raz7.indd 69 4/6/10 8:41:53 AM4/6/10 8:41:53 AM

Page 70: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

70

RAZRED 7

779 — Ostali fi nancijski prihodi

7790 — Prihodi po osnovi primjene valutne klauzule

78 — OSTALI PRIHODI

780 — Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i

materijalne imovine

781 — Prihodi s osnove pripajanja (negativan goodwill)

782 — Otpis obveza

7820 — Otpis obveza prema dobavljačima 7821 — Otpis ostalih obveza (za avanse, oprost kredita, i sl.)

783 — Viškovi

7830 — Viškovi dugotrajne materijalne imovine 7831 — Viškovi materijala, sitnog inventara, autoguma, ambalaže

i robe 7832 — Viškovi poluproizvoda, nedovršenih proizvoda i gotovih

proizvoda 7833 — Viškovi novca, vrijednosnih papira, plemenitih metala 7834 — Ostali viškovi

784 — Prihodi od prodaje sirovina i materijala

785 — Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i slično

786 — Naplaćena prethodno otpisana potraživanja (ukidanja vrijed no-

snih usklađivanja potraživanja)

787 — Prihodi iz prošlih godina

7870 — Naknadno fakturirani prihodi za isporučene proizvode i usluge u prošlim godinama

7871 — Naplaćeni prihodi iz prošlih godina za koje nije bilo iska-zano potraživanje

788 — Nerealizirani prihodi

7880 — Nerealizirani prihodi od promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine

7881 — Nerealizirani prihodi od povećanja neto utržive vrijednosti zaliha (do iznosa prethodno iskazanih vrijednosnih usklađenja)

raz7.indd 70raz7.indd 70 4/6/10 8:41:53 AM4/6/10 8:41:53 AM

Page 71: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

71

RAZRED 7

7882 — Nerealizirani prihodi od povećanja vrijednosti dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine do visine prethodno iskazanih rashoda od vrijednosnog usklađenja

7883 — Nerealizirani prihodi od povećanja fer vrijednosti dugotrajne imovine namijenjene prodaji do visine prethodno priznatog rashoda

7884 — Ostali nespomenuti nerealizirani prihodi

789 — Ostali - izvanredni prihodi

7890 — Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata i drugih popusta

7891 — Naplata štete s temelja osiguranja 7892 — Prihodi s osnove procjene tržišne vrijednosti opreme

primljene bez naknade 7894 — Naplaćene kapare, odustatnine i naknade štete 7896 — Prihodi od refundacije plaća za "posudbu" radne snage 7897 — Prihodi s osnove naknadno vraćenih prodanih proizvoda i

robe (koji su prodani u protekloj godini) 7898 — Prihod od prestanka obavljanja aktivnosti 7899 — Prihodi s osnove naknadnih povrata poreza i doprinosa iz

prošlih godina, i dr.

79 — RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

790 — Razlika prihoda i rashoda49

49 Trgovačka društva mogu skupinu konta 79 raščlaniti prema svojim potrebama. U tjeku godine za privremena obračunska razdoblja na kontu 790 iskazuje se razlika prihoda i rashoda za obračunsko razdoblje. Na kraju godine u postup-ku zaključka konta prihoda i rashoda storniraju se iznosi iskazani u tijeku godine. Na konto 790 prenose se iznosi prihoda i rashoda ostvareni u poslovnoj godini. Ostvarena dobit ili gubitak prenosi se u razred 8 ili izravno u razred 9.

raz7.indd 71raz7.indd 71 4/6/10 8:41:53 AM4/6/10 8:41:53 AM

Page 72: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

72

RAZRED 7

raz7.indd 72raz7.indd 72 4/6/10 8:41:53 AM4/6/10 8:41:53 AM

Page 73: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

73

RAZRED 8

RAZRED 8

REZULTAT POSLOVANJA

82 — DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

820 — Dobit (prijenos s konta skupine konta 79)

821 — Gubitak (prijenos s konta skupine konta 79)

829 — Dobit (gubitak) za razdoblja tijekom godine

83 — RASPORED DOBITI I GUBITKA

830 — Porez na dobit

8300 — Tekući porez 8301 — Odgođeni porez

831 — Dobit nakon poreza

832 — Gubitak nakon poreza

839 — Neto dobit (gubitak) za razdoblja tijekom godine50

84 — OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT51

840 — Ostala sveobuhvatna dobit s osnove promjene revalorizacijskih

rezervi dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

841 — Ostala sveobuhvatna dobit od ponovnog mjerenja financijske

imovine raspoložive za prodaju

50 Ovaj konto upotrebljava se za iskazivanje dobiti za privremena obračunska razdoblja tijekom godine (primjerice, za razdoblje 1. Siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, itd.). Pri prezentiranju podataka u bilanci na posljednji dan obračunskog razdoblja tijekom godine stanje na kontu 839 iskazuje se u pasivi na stavkama kapitala s istim opisom.

51 Ovu skupinu konta koriste obveznici primjene MSFI. Stanja s konta ove skupine prenose se na odgovarajuća konta u skupini 93, odnosno 08 i 98 za odgođeni porez na dobit. Korisnici HSFI ne koriste ovu skupinu konta, već izravno priznaju ove iznose na konta skupine 93, odnosno 08 i 98.

raz8.indd 73raz8.indd 73 4/2/10 12:15:21 PM4/2/10 12:15:21 PM

Page 74: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

74

RAZRED 8

842 — Ostala sveobuhvatna dobit s osnove aktuarskih dobitaka (gubi-

taka) po planovima definiranih primanja (točka 93.A MRS 19)

843 — Ostala sveobuhvatna dobit s osnove učinkovite zaštite novčanog

toka

849 — Odgođeni porezi na dobit iz ostale sveobuhvatne dobiti

raz8.indd 74raz8.indd 74 4/2/10 12:15:22 PM4/2/10 12:15:22 PM

Page 75: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

75

RAZRED 9

RAZRED 9

KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE,

REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI

90 — JAVNI KAPITAL52

900 — Upisani javni kapital

901 — Javni kapital iz rezultata

907 — Javni kapital - namjenska sredstva za financiranje javnih

dobara

91 — KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zbog različitih potreba pojedinih pravnih oblika trgovačkih

društava u nastavku smo skupinu konta 91 raščlanili posebno

za dioničko društvo, za društvo s ograničenom odgovornošću, za

javno trgovačko društvo i za komanditno trgovačko društvo.

U skupini konta 91 iskazuju kapital obrtnici i druge fizičke osobe

obveznici poreza na dobit i zadruge.

91 — TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKA DRUŠTVA

910 — Temeljni kapital53

9100 — Temeljni kapital koji otpada na dionice s nominalnim iznosom (broj dionica x nominalni iznos)

9101 — Temeljni kapital koji otpada na dionice bez nominalnog iznosa (broj dionica bez nominalnog iznosa)

52 Podatke o kapitalu na ovim kontima iskazuju pravne osobe u državnom vlasništvu za dio kapitala koji nije registri-ran kao kapital trgovačkog društva po Zakonu o trgovačkim društvima.

53 Iznos iskazan na kontu 910 jednak je iznosu upisanom u sudski registar. Promjene na ovom kontu iskazuju se na temelju potvrde o upisu promjene u sudski registar. Podjela temeljnog kapitala na dio koji otpada na dionice s nominalnim iznosom i na dio koji otpada na dionice bez nominalog iznosa sadržana je u statutu dioničkog društva. U razdoblju od prijave povećanja temeljnog kapitala do potvrde o upisu promjene temeljnog kapitala iznos povećanja kapitala u visini unijete imovi-ne iskazuje se na kontu 919 - Temeljni kapital odobren za upis. Dionice koje glase na ime upisuju se u registar dionica društva s oznakom imena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica. Ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa u registar se upisuje njihov broj, a ako je riječ o dionicama s nominalnim iznosima u registar se upisuje njihov broj i nominalni iznos (članak 226. stavak 1. ZTD-a). U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar koji ima dionicu što glasi na ime samo onaj tko je upisan u registar dionica. Ako je društvo izdalo dionice u nematerijaliziranom obliku, mjerodavno je stanje na račun dioničara kojeg za dionice društva vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba (članak 226. stavak 2. ZTD-a).

raz9.indd 75raz9.indd 75 4/6/10 8:43:23 AM4/6/10 8:43:23 AM

Page 76: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

76

RAZRED 9

912 — Kapitalne rezerve

9120 — Premije ostvarene u primarnoj emisiji dionica 9121 — Dobitci ili gubitci ostvareni transakcijama s vlastitim

dionicama 9122 — Iznos pojednostavljenog smanjenja kapitala radi unosa u

rezerve kapitala

919 — Temeljni kapital odobren (unijet) do upisa u sudski registar

91 — TEMELJNI KAPITAL - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

910 — Temeljni kapital54

912 — Kapitalne rezerve

91 — KAPITAL JAVNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA

910 — Ulozi članova društva55

91 — KAPITAL KOMANDITNOG DRUŠTVA

910 — Ulozi članova komanditnog društva56

91 — KAPITAL OBRTNIKA

910 — Kapital obrtnika57

9100 - Kapital kod prijelaza na oporezivanje porezom na dobit 9109 - Izravne promjene tijekom obračunskog razdoblja

54 Na kontu 910 iskazuje se iznos temeljnog kapitala koji je određen društvenim ugovorom i upisan u sudski registar. Prema članku 410. stavak 1. ZTD-a uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela.

55 Sukladno članku 68. ZTD-a javno trgovačko društvo je društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom. Član društva može biti svaka fizička ili pravna osoba. Pravni odnosi između članova društva uređuju se društvenim ugovorom. Iako je javno trgovačko društvo, društvo osoba (za razliku od dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću koja su društva kapitala) za poslovanje svih društava su potrebna sredstva u obliku novca, stvari i prava. Sredstva potrebna za poslovanje društva unose članovi društva u obliku uloga. Uloženi iznosi sredstava iskazuju se u imovini prema oblicima imovine i na kontu 910 - Ulozi članova društva. U okviru konta 910 vodi se evidencija o ulogu svakog člana društva u kapital društva. Smanjenje i povećanja udjela u kapitalu društva evidentiraju se na kontu 910. Za iskazivanje dobiti ili gubitka javna trgovačka društva mogu otvoriti potrebna konta u skupini konta 91 ili koristiti potrebna konta u skupini 94. Prema svojoj potrebi javna trgovačka društva koriste naravno i ostala konta u razredu 9 (92 - Rezerve, 93 - Revalorizacijske rezerve i drugo).

56 Sukladno članku 131. ZTD-a komanditno društvo je trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa odre-đenog imovinskog uloga u društvo (komanditor). Društvom upravljaju komplementari. Kapital komanditnog društva čine ulozi članova društva. U sudski registar upisuje se i visina uloga svakog komanditora. Za iskazivanje dobiti ili gubitka komanditna trgovačka društva mogu otvoriti potrebna konta u skupini konta 91 ili koristiti potrebna konta u skupini konta 94. Prema svojoj potrebi komanditna društva koriste i ostala konta u razredu 9 (92 - Rezerve, 93 - Revalorizacijske rezerve i drugo).

57 Obrtnici i druge fizičke osobe koje imaju status obveznika poreza na dobit sukladno sustavu dvojnog knjigovodstva i temeljnoj računovodstvenoj jednadžbi na kontu - 910 iskazuju kapital kao razlika između imovine i obveza. Početni kapital utvrđuje se za obrtnike na dan 1. siječnja godine u kojoj je obrtnik postao obveznik poreza na dobit. Za iskazivanje dobiti ili gubitka obrtnici mogu otvoriti potrebna konta u skupini konta 91 ili koristiti potrebna konta u skupini konta 94. Prema svojoj potrebi obrtnici koriste i ostala konta u razredu, primjerice skupina konta 93 - Revalorizacijske rezerve, 96 - Dugoročna rezerviranja.

raz9.indd 76raz9.indd 76 4/6/10 8:43:24 AM4/6/10 8:43:24 AM

Page 77: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

77

RAZRED 9

91 — KAPITAL ZADRUGE58

910 — Članski ulozi zadrugara

911 — Rezerve

912 — Zadržana dobit ili preneseni gubitak

913 — Dobit ili gubitak tekuće godine

92 — REZERVE59

920 — Zakonske rezerve

921 — Statutarne rezerve

922 — Rezerve za otkup vlastitih dionica i udjela

923 — Otkupljene vlastite dionice i udjeli

929 — Ostale rezerve

58 Prema članku 1. Zakona o zadrugama (Nar. nov., br. 36., 64/01. i 12/02.) zadruga je dobrovoljno udruženje zadruga-ra u kojem svaki član sudjeluje neposredno u cilju ostvarivanja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara. Svojstvo zadrugara imaju fizičke i pravne osobe osnivači zadruga i osobe koje su pristupile zadruzi. Zadruga se osniva ugo-vorom o osnivanju zadruge koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave. Zadruga svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar. Zadrugar ulaže u zadrugu članski ulog koji može biti u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protu-vrijednosti. Pravilima zadruge određuju se mjerila i kriteriji prema kojima se obračunava novčana vrijednost uloga u stvarima i pravima. Visina članskog uloga utvrđuje se ugovorom o osnivanju. Svojstvo zadrugara ne može se steći samo na temelju unosa članskog uloga. Zadrugom upravljaju zadrugari i ravnopravni su u odlučivanju neovisno o broju članskih uloga. Pored ostalih podataka u skladu s člankom 12. Zakona o zadrugama u sudski registar se upisuje ukupni iznos članskih uloga. Za-druga vodi imenik zadrugara čiji sadržaj je propisao Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Početnu imovinu zadruge čini imovina koju su zadrugari unijeli kao svoje članske uloge. Imovina zadruge se uvećava i iz dobiti zadruge i unosom novih članskih uloga zadrugara. Imovina zadruge se smanjuje za iznose gubitaka u poslovanju, isplatom udjela zadrugara koji su istupili iz zadruge i raspodjelom dobiti zadrugarima. Sukladno sustavu dvojnog knjigovodstva i temeljnoj računovodstvenoj jednadžbi imovina koja pripada zadrugarima utvrđuje se prema obrascu: imovina zadrugara = imovina zadruge minus obveze zadruge na određeni dan (kapital). Iako zadruga ne registrira kapital u izvorima imovine odnosno u pasivi imovina zadrugara se iskazuje kao kapital zadrugara. U strukturi kapitala - kapital zadrugara se dijeli na:

- članski ulozi zadrugara, - zadržana dobit, - dobit tekuće godine.U strukturi kapitala kao stavka umanjenja kapitala iskazuju se iznosi gubitaka zadruge. U ugovoru o osnivanju za-

druge utvrđuju se kriteriji za određivanje udjela zadrugara u dobiti i u pokriću gubitka zadruge. Poslovni odnosi između zadruge i zadrugara u kojima zadrugar može imati status kupca ili status dobavljača iskazuju se na kontima potraživanja i na kontima obveza. U našem planu za iskazivanje potraživanja zadruge prema zadrugarima predvidjeli smo skupinu konta 14, a za iskazivanje obveza skupinu konta 24. U ovim skupinama konta predvidjeli smo konto 148 - Potraživanja od zadrugara kupaca i konto 248 - Obveze prema zadrugarima dobavljačima. Budući da zadruge nemaju potrebu za ostalim kontima koja smo predvidjeli u skupinama konta 14 i 24, svaka zadruga prema svojim potrebama treba raščlaniti skupinu konta 14 i 24. Naravno prva konta će biti konta 140 i 240 s nazivom koji odredi zadruga. U skupini konta 24 može se otvoriti i konto "Ob-veze prema zadrugarima za udjel u dobiti". Za iskazivanje kapitala zadruge smatramo da je dovoljna skupina konta 91 koja se može raščlaniti na sljedeći način:

Alternativa ovom našem prijedlogu je da se u skupini konta 91 otvori samo konto 910, a da se za ostale stavke kapi-tala koriste konta u skupini novog konta 92 i 94 iz našeg kontnog plana.

59 Pojedini pravni oblik trgovačkog društva koristi konta iz skupine konta 92 koja su mu potrebna. Konta zakonskih rezervi koriste dionička društva jer su po zakonu dužna izdvajati u ove rezerve.

raz9.indd 77raz9.indd 77 4/6/10 8:43:24 AM4/6/10 8:43:24 AM

Page 78: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

78

RAZRED 9

93 — REVALORIZACIJSKE REZERVE

930 — Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne

nematerijalne i materijalne imovine

931 — Revalorizacijske rezerve s osnove promjene fer vrijednosti

financijske imovine raspoložive za prodaju

932 — Revalorizacijska rezerva s osnove aktuarskih dobitaka (gubitaka)

po planovima definiranih primanja (točka 93.A MRS 19)

933 — Revalorizacijske rezerve s osnove učinkovite zaštite novčanog

toka

938 — Ostale revalorizacijske rezerve

939 — Odgođena porezna obveza iz revalorizacijskih rezervi (odbitna

stavka)

94 — ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK

TEKUĆE GODINE60

940 — Zadržana dobit

941 — Preneseni gubitak

942 — Dobit tekuće godine (neto dobit)

943 — Gubitak tekuće godine

95 — DUGOROČNE OBVEZE

950 — Obveze prema povezanim društvima za zajmove i kredite

9500 — Obveze prema povezanim društvima u zemlji 9501 — Obveze prema povezanim društvima u inozemstvu

951 — Obveza za zajmove i dodatne činidbe prema članovima

društva

952 — Obveze za kredite bankama i ostalim kreditorima u zemlji

60 Konta ove skupine mogu se analitički raščlaniti prema potrebama društva. Primjerice, moguća raščlamba konta zadržane dobiti je na zadržanu dobit iz računa dobiti i gubitka, zadržanu dobit iz realizacije revalorizacijskih rezervi, itd.

raz9.indd 78raz9.indd 78 4/6/10 8:43:24 AM4/6/10 8:43:24 AM

Page 79: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

79

RAZRED 9

953 — Obveze prema dobavljačima u zemlji za robne zajmove

954 — Obveze za fi nancijske kredite iz inozemstva

955 — Obveze prema dobavljačima u inozemstvu za robne zajmove

956 — Obveze po dužničkim vrijednosnim papirima

9560 — Obveze za prodane obveznice 9561 — Obveze za ostale vrijednosne papire

957 — Obveze za primljene depozite i jamčevine

9570 — Obveze za primljene depozite i jamčevine domaćih osoba

9571 — Obveze za primljene depozite i jamčevine inozemnih osoba

958 — Obveze po osnovi fi nancijskih najmova

9580 — Obveze po osnovi najmova u zemlji 9581 — Obveze po osnovi najmova u inozemstvu

959 — Ostale dugoročne obveze

96 — DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

960 — Rezerviranja za mirovine i otpremnine

961 — Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova protiv

trgovačkog društva

963 — Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

964 — Rezerviranja za istraživanje i otkrivanje rudnog i mineralnog

blaga

965 — Rezerviranja za restrukturiranje

969 — Rezerviranja za ostale namjene

98 — ODGOĐENE POREZNE OBVEZE

980 — Odgođene porezne obveze - na temelju oporezivih privremenih

razlika

raz9.indd 79raz9.indd 79 4/6/10 8:43:24 AM4/6/10 8:43:24 AM

Page 80: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

80

RAZRED 9

99 — IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

od 990 do 994 konti aktive

990 — Tuđa materijalna imovina

9900 — Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa) 9901 — Oprema preuzeta u poslovni najam 9902 — Oprema primljena na popravak 9903 — Tuđa ambalaža na korištenju 9904 — Materijal primljen za doradne - lohn-poslove

991 — Prava

9910 — Prava za neiskorištene ugovorne zajmove i kredite 9911 — Potraživanja za izdane mjenice

992 — Vrijednosni papiri 9920 — Primljene mjenice 9921 — Primljena jamstva vjerovnika 9922 — Ostali vrijednosni papiri koji nisu dospjeli

993 — Vrijednosni papiri za prodaju 9930 — Vrijednosni papiri za prodaju - obveznice 9931 — Vrijednosni papiri za prodaju - dionice

994 — Materijalna imovina kod drugih 9940 — Oprema predana na popravak 9941 — Oprema predana u poslovni najam

od 995 do 999 konti pasive

995 — Obveze za tuđu materijalnu imovinu 9950 — Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji

(tuđa) 9951 — Obveze za opremu preuzetu u poslovni najam (analitika za

vlasnike) 9952 — Obveze za opremu primljenu na popravak (analitika po

vlasnicima) 9953 — Obveza za ambalažu u korištenju 9954 — Obveza za materijale u doradi - lohnu

996 — Obveza za prava 9960 — Obveze za neiskorištene ugovorene zajmove i kredite 9961 — Obveze za koje su izdane mjenice

997 — Obveze za primljene vrijednosne papire 9970 — Obveze za primljene mjenice (potraživanja za koja su

prim ljene mjenice)

raz9.indd 80raz9.indd 80 4/6/10 8:43:25 AM4/6/10 8:43:25 AM

Page 81: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

81

RAZRED 9

9971 — Obveze za primljena jamstva 9972 — Obveze za primljene ostale vrijednosne papire

998 — Obveze za izdane vrijednosnice u manipulaciji 9980 — Emisijska vrijednost obveznica 9981 — Emisijska vrijednost dionica

999 — Obveze za imovinu kod drugih 9990 — Obveze za opremu predanu na popravak 9991 — Obveze za opremu predanu u zakup

raz9.indd 81raz9.indd 81 4/6/10 8:43:25 AM4/6/10 8:43:25 AM

Page 82: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

82

RAZRED 9

raz9.indd 82raz9.indd 82 4/6/10 8:43:25 AM4/6/10 8:43:25 AM

Page 83: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

83

Sheme knjiženja

SHEME KNJIŽENJAOSNOVNIH POSLOVNIH PROCESA

knjizenj.k.indd 83knjizenj.k.indd 83 4/6/10 8:36:37 AM4/6/10 8:36:37 AM

Page 84: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

84

Sheme knjiženja

knjizenj.k.indd 84knjizenj.k.indd 84 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 85: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

85

Sheme knjiženja

RAZRED 0

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

1. NABAVKA DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE IMOVINE

005 Nematerijalna imovina u pripremi 222 Dobavljači u inozemstvu(1) (5) (4) (1)(3)

184 Pretporez plaćen na uvoz dobara 100 Žiroračun(2) S0 (2)

(3)

001 Licencija 103 Devizni račun(5) S0 (4)

430 Amortizacija 009 Ispravak vrijednosti nemat. imovine(6) (6)

Poslovni događaji:(1) Primanje fakture; (2) Plaćanje pretporeza;(3) Plaćanje administrativnih taksi;(4) Plaćanje obveza inodobavljačima;(5) Stavljanje nematerijalne imovine (licencije) u upotrebu;(6) Obračun amortizacije za prvu godinu.

knjizenj.k.indd 85knjizenj.k.indd 85 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 86: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

86

Sheme knjiženja

2. STJECANJE KONCESIJE OD JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

005 Nematerijalna imovina u pripremi 100 Žiroračun(1) (3) (1)(2) (2)

003 Koncesije i ostala prava 430 Amortizacija(3) (4)

009 Ispravak vrijednosti nemat. imovine (4)

Poslovni događaji:(1) Plaćanje koncesije jedinici lokalne samouprave;(2) Plaćanje administrativnih taksi;(3) Stavljanje koncesije u upotrebu;(4) Obračun amortizacije za prvu godinu.

knjizenj.k.indd 86knjizenj.k.indd 86 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 87: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

87

Sheme knjiženja

3. UTVRĐIVANJE I RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE GOODWILLA

045 Ulaganja u dionice nepovezanih društava 910 Temeljni kapital - dionice s nom. iznosom(1) (2) (1)

912 Kapitalne rezerve (1)

100 Žiroračun 221 Dobavljači u zemlji(2) (2)

310 Sirovine i materijal 952 Dugoročne obveze za kredite (2) (2)

630 Gotovi proizvodi 009 Ispravak vrijed. nemater. imov.(2) (3)

(4)

66 Roba 4324 - Amortizacija goodwilla (2) (4)

004 Goodwill 740 Vrijednosno usklađivanje nemat. imovine(2) (3)

Poslovni događaji:(1) Preuzimanje dionica subjekta koji se pripaja razmjenom dionica koje emitira subjekt koji

pripaja;(2) Nakon utvrđivanja goodwill-a (razlika troška stjecanja i procijenjene vrijednosti neto

imovine subjekta koji se stječe) vrši se prijenos imovine i obveza u glavnu knjigu stjeca-telja;

(3) Umanjenje (vrijednosno usklađivanje) goodwill-a - obveznici MSFI.(4) Amortizacija goodwill-a - obveznici HSFI.

knjizenj.k.indd 87knjizenj.k.indd 87 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 88: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

88

Sheme knjiženja

4. UTVRĐIVANJE I RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE NEGATIVNOG GOODWILL-a

045 Ulaganja u dion. nepovezanih društava 100 Žiroračun(1) (2) (2) (1)

310 Sirovine i materijal 221 Dobavljači u zemlji (2) (2)

660 Roba 952 Dugoročne obveze za kredite(2) (2)

02 Građ. objekti i oprema 781 Prihodi s osnove pripajanja (neg. goodwill)(2) (2)

Poslovni događaji:(1) Trošak stjecanja 100% dionica subjekta koji se pripaja za novac;(2) Nakon utvrđivanja negativnog goodwill-a vrši se prijenos imovine i obveza na konta glav-

ne knjige subjekta koji pripaja. negativni goodwill iskazan je kao prihod.

knjizenj.k.indd 88knjizenj.k.indd 88 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 89: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

89

Sheme knjiženja

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

1. GRAĐEVINSKI OBJEKT

100 - Žiroračun026 - Predujmovi građ.

objek.1821 - Pretporez u računima

za predujmoveS0 (1) (1) (1a)

-(1a)

025 - Građevinski objekti u pripremi

220, 221, 222 - Obveze prema dobavljačima 1820 - Pretporez

(2) (5) (2) (2)(3) (3) (3)(4) (4) (4)

020 - Građevinski objekti u upotrebi

029 - Isp. vrijed. građ. objekata 430 - Amortizacije

(5) (6) (6)

Poslovni događaji:(1) Dan je predujam izvođaču radova za izgradnju građevinskog objekta;(1a) Obračun pretporeza u danom predujmu;(2) Privremena situacija izvođača radova;(3) Konačna situacija izvođača radova;(4) Fakture dobavljača za druge troškove povezane s izgradnjom objekta;(5) Stavljanje građevinskog objekta u upotrebu;(6) Obračun amortizacije.

2. POSTROJENJA I OPREMA

025 - Građevinski objekti u pripremi

220, 221, 222 -Obveze premadobavljačima 1820 - Pretporez

(1) (4) (1) (1)(2) (2) (2)(3) (3) (3)

knjizenj.k.indd 89knjizenj.k.indd 89 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 90: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

90

Sheme knjiženja

020 - Građevinski objekti u upotrebi

029 - Isp. vrijed. građ. objekata 430 - Amortizacija

(4) (5) (5)

Poslovni događaji:(1) Faktura dobavljača za nabavljenu opremu;(2) Faktura prijevoznika za prijevoz opreme;(3) Fakture za montažu i druge slične troškove da bi se oprema mogla koristiti;(4) Oprema stavljena u upotrebu;(5) Obračun amortizacije opreme.

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1. ULAGANJA U DIONICE NEPOVEZANIH DRUŠTAVA (ULAGANJA DO 20%) - FINANCIJSKA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

045 Ulaganja u dionice nepovezanih društava 100 Žiroračun (1) (3) (1)

164 Potraživanja za dividende i udjele iz dobiti 772 Prihodi od dividendi nepovezanih društava (2) (3) (2)

049 Ispravak vrijednosti ulaganja u dionice 931 Rev. rez. od prom. fer vrijed. fin. im. rasp. za prod. (4) (4)

939 Odgođena porezna obveza i tr. rev. 980 - Odgođena porezna obveza (4a) (4a)

Poslovni događaji:(1) Ulaganje u dionice (trošak stjecanja = tržišna cijena plus ovisni troškovi stjecanja);(2) Primanje dokumenta o izglasavanju dividendi od nepovezanog društva;(3) Naplata dividendi;(4) Knjiženje naknadnog mjerenja financijske imovine raspoložive za prodaju;*(4a) Obračun odgođenog poreza.

* Obveznici MSFI mogu koristiti konto skupine 84 prije knjiženja na skupnu 93.

knjizenj.k.indd 90knjizenj.k.indd 90 4/6/10 8:36:38 AM4/6/10 8:36:38 AM

Page 91: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

91

Sheme knjiženja

2. ULAGANJA U DIONICE POVEZANIH DRUŠTAVA (ULAGANJE IZMEĐU 20 - 50%) - FINANCIJSKA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

040 Dionice i udjeli u povezanim društvima 100 Žiroračun

(1) (3) (4) (1) (2)

140 Potraživanja za izglasane dividende i udjele 778 Prihodi od primjene metode u dobiti od povezanih društava udjela

(3) (4) (2)

Poslovni događaji:(1) Ulaganje u dionice (trošak stjecanja = tržišna cijena plus ovisni troškovi stjecanja);(2) Prihod od udjela u neto dobiti društva čije se dionice drže (postotak vlasništva x neto

dobit). U slučaju gubitka knjiži se smanjenje imovine i povećanje rashoda od sudjelujućih interesa);

(3) Primanje dokumenta o izglasavanju dividendi od pridruženog društva;(4) Naplata dividendi od pridruženog društva.

3. ULAGANJA U OBVEZNICE UZ DISKONT - FINANCIJSKA IMOVINA DO DOSPIJEĆA

046 Ulaganja u dužničke vrijedn. papire (obveznice) 100 Žiroračun(1) (4) (1)

046 Diskont 167 Potraživanja za kamate(3) (1) (2) (4)

773 Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova (2)

(3) Poslovni događaji:(1) Ulaganje u obveznice uz diskont;(2) Potraživanja za kamate;(3) Amortizacija diskonta;(4) Naplata kamata.

knjizenj.k.indd 91knjizenj.k.indd 91 4/6/10 8:36:39 AM4/6/10 8:36:39 AM

Page 92: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

92

Sheme knjiženja

4. ULAGANJE U OBVEZNICE UZ PREMIJU - FINANCIJSKA IMOVINA DO DOSPIJEĆA

046 Ulaganja u dužničke vrijedn. papire (obveznice) 100 Žiroračun (1) (4) (1)

046 Premija 167 Potraživanja za kamate (1) (3) (2) (4) 773 Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova (3) (2)

Poslovni događaji:(1) Ulaganje u obveznice uz premiju;(2) Potraživanja za kamate;(3) Amortizacija premije;(4) Naplata kamata.

5. DANI ZAMOVI

100 - Žiroračun 044 - Dani zajmovi

166 - Potraživanja dospjelih anuiteta

zajmovaS0 (1) (1) (2) (2) (4)(4)

167 - Potraživanja za kamate

773 - Prihodi od kamata

(3) (4) (3)

knjizenj.k.indd 92knjizenj.k.indd 92 4/6/10 8:36:39 AM4/6/10 8:36:39 AM

Page 93: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

93

Sheme knjiženja

049 - Ispr. vrijed. danih zajmova

728 - Nereal. rash. (vr. uskl.) kod financ. imovine

(5) (5)

Poslovni događaji:(1) Odobren je dugoročni zajam;(2) Prijenos dospjelih anuiteta;(3) Obračunane su kamate po zajmu, s pripadajućim PDV-om;(4) Naplaćene su kamate i zajam;(5) Knjiži se vrijednosno usklađenje zajma jer je nadoknadivi iznos manji od amortiziranog

troška.

DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

1. FINANCIJSKI NAJAM

020 - Građevinski objekti u upotrebi

054 - Potraživanja po financijskom najmu

1210 - Potraž. krat. dijela potraž.

S0 (1) (1) (2) (2) (3)

1211 - Potraživanje za najamninu 282 - Obveze za PDV

776 - Prihodi od kamata po financ.

najmu(3) (1) (3)

Poslovni događaji:(1) Građevinski objekt dan u financijski najam;(2) Prijenos kratkoročnog dijela potraživanja;(3) Ispostavljen račun za mjesečnu najamninu.

ULAGANJA U NEKRETNINE

1. ULAGANJA U ZEMLJIŠTA

060 - Ulaganje u zemljište

220, 221, 222 - Obveze prema dobavljačima 100 - Žiroračun

(1) (1) (2)

(2)

knjizenj.k.indd 93knjizenj.k.indd 93 4/6/10 8:36:39 AM4/6/10 8:36:39 AM

Page 94: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

94

Sheme knjiženja

069 - Isp. vrijed. ulag. u nekretnine

7880 - Nerealiz. prihod s osnove prom. fer. vrijed.

ulaganja u nekretnine(3) (3)

Poslovni događaji:(1) Faktura dobavljača za kupljeno zemljište (namjera ulaganja je držanje radi porasta cijene);(2) Plaćen porez na promet nekretnina;(3) Usklađivanje s fer vrijednošću zemljišta.

RAZRED 1

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1. ULAGANJA U DIONICE - PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG

100 - Žiroračun 150, 155 - Ulaganja u dionice

7281 - Nerealizirani rashodi od promjene

fer vrijednostiS0 (1) (1) (2) (2)(4) (3) (4)(5) (5)

7770 - Nerealizirani dobici od prom. fer vr.

775 - Realizirani dobici od prodaje

dionica

726 - Gubici pri prodaji dionica

(3) (4) (5)

429 - Troškovi ostalih usluga ovisni troš. stjec. FI kroz RDG

(1)

knjizenj.k.indd 94knjizenj.k.indd 94 4/6/10 8:36:39 AM4/6/10 8:36:39 AM

Page 95: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

95

Sheme knjiženja

Poslovni događaji: (1) Kupljene dionice - razvrstane u skupinu čija se promjena fer vrijednosti priznaje u

RDG; (2) Nerealizirani gubitak (svođenje na fer vrijednost); (3) Nerealizirani dobitak (svođenje na fer vrijednost); (4) Dobitak ostvaren pri prodaji dionica; (5) Gubitak ostvaren pri prodaji dionica.

RAZRED 2

Napomena: knjiženja obuhvaćena u drugim razredima.

RAZRED 3

1. NABAVKA SIROVINA I MATERIJALA

100 - Žiroračun36 - Predujmovi za

zalihe1821 - Pretporez u računi-

ma za predujmoveS0 (1) (1) (1a)

-(1a)

300 - Kupovna cijena po obr. dobavljača

220, 221, 222 -Obveze prema dobav-

ljačima 1820 - Pretporez(2) (7) (2) (2)

(3) (3)(6) (6)

301 - Troškovi prije-voza i ostali troškovi

dopreme302 - Carine i druge

uvozne pristojbe267 - Obveze za carinu, druge uvozne pristojbe

(3) (7) (4) (7) (4)

knjizenj.k.indd 95knjizenj.k.indd 95 4/6/10 8:36:39 AM4/6/10 8:36:39 AM

Page 96: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

96

Sheme knjiženja

303 - Nepovratni porezi

260 - Obveze za posebne i lokalne

poreze304 - Ostali troškovi koji se

izr. mogu prip. stj. zaliha(5) (7) (5) (6) (7)

309 - Obračun nabave310, 320, 330, 350

- Zalihe(7) (8) (8)

Poslovni događaji:(1) Dan je predujam za zalihe;(1a) Obračun pretporeza u danom predujmu;(2) Faktura dobavljača za sirovine i materijal, rezervne dijelove, sitan inventar i sl.;(3) Faktura za prijevoz nabavljenih sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara,

i sl.;(4) Carine na uvezene sirovine i materijale, rezervne dijelove, sitan inventar, i sl.;(5) Posebni porezi (alkohol, pivo, nafta, kava, itd.) na pojedine nabavljene vrste sirovina i

materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, i sl.;(6) Ostali troškovi nabave koji nisu iskazani na prethodnim kontima, a koji se uključuju u

vrijednost zaliha;(7) Prijenos fakturne vrijednosti po obračunu dobavljača i ovisnih troškova nabave;(8) Uskladištenje nabavljenih zaliha.

2. TROŠENJE SIROVINE I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

310 - Zalihe sirovina i materijala

400 - Utrošene sirovi-ne i materijal

320 - Zalihe rezervnih dijelova

S0 (1) (1) S0 (2)

403, 404, 406 - Utro-šeni rezervni dijelovi

350 - Zalihe sitnog inventara

351 - Sitan inventar u upotrebi

(2) S0 (3) (3)

knjizenj.k.indd 96knjizenj.k.indd 96 4/6/10 8:36:39 AM4/6/10 8:36:39 AM

Page 97: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

97

Sheme knjiženja

357 - Ispravak vrijed-nosti sitnog inventara

u upotrebi

405 - Otpis sitnog inventara

(4) (4)

Poslovni događaji:(1) Utrošak sirovina i materijala;(2) Utrošak rezervnih dijelova;(3) Sitan inventar dan u upotrebu;(4) Otpis sitnog inventara danog u upotrebu.

3. INVENTURNE RAZLIKE

310 - Zalihe sirovina i materijala 733 - Manjkovi 783 - Viškovi

S0 (1) (1) (2)(2)

Poslovni događaji:(1) Utvrđeni inventurni manjkovi;(2) Utvrđeni inventurni viškovi.

RAZRED 4

1. TROŠKOVI USLUGA

221 - Obveze prema dobavljačima

182 - Potraživanja za pretporez

410 - Troškovi prije-voznih usluga

(1) (1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)(5) 413 - Usluge održa-

vanja(2)

knjizenj.k.indd 97knjizenj.k.indd 97 4/6/10 8:36:40 AM4/6/10 8:36:40 AM

Page 98: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

98

Sheme knjiženja

416 - Usluge pro-midžbe

422 - Usluge revizora, računovođa i sl.

423 - Premije osigura-nja imovine

(3) (4) (5)

Poslovni događaji:(1) Troškovi prijevoznih usluga;(2) Troškovi usluga tekućeg održavanja;(3) Troškovi usluga promidžbe i reklame;(4) Troškovi usluga revizora, računovođa, poreznih savjetnika, i sl.;(5) Troškovi osiguranja imovine.

2. TROŠKOVI PLAĆA

470 - Plaća za rad270 - Obveze za bruto plaće i naknade plaća 471 - Naknade plaća

(1) (4) (1) (2)(2)

471 - Doprinosi na plaće i naknade plaća

264 - Obveze za doprino-se na plaće

271 - Obveze za neto plaće

(3) (3) (4)

272 - Doprinosi iz plaća

273 - Porez na dohodak iz plaće i posebni porez 274 - Prirez na porez

(4) (4) (4)

475 - Troškovi plaća u naravi

275 - Obveze za bruto plaće u naravi

276 - Obveze za neto plaće u naravi

(5) (6) (5) (6)

knjizenj.k.indd 98knjizenj.k.indd 98 4/6/10 8:36:40 AM4/6/10 8:36:40 AM

Page 99: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

99

Sheme knjiženja

277 - Doprinosi iz plaća u naravi

278 - Porez na dohodak, prirez i pos. porez iz

plaće u naravi(6) (6)

Poslovni događaji:(1) Troškovi plaće u naravi;(2) Troškovi naknade plaća;(3) Doprinosi na plaće i naknade plaća;(4) Obračun (raspored) obveza za plaće;(5) Troškovi plaće u naravi;(6) Obračun (raspored) obveza za plaće u naravi.

RAZRED 5

- Slobodan -

RAZRED 6

RASPORED TROŠKOVA U PROIZVODNOM DRUŠTVU

Troškovi proizvoda 490 Raspored tr. proizv. 6000-1010 Proizvodnja 630 - Proizvod A ∑ (1) (3) (3)

Troškovi razdoblja 491 Rasp. trošk. razd. 6000-1020 Proizvodnja 630 - Proizvod B ∑ (2) (2) (3)

6000-1030 Proizvodnja 630 - Proizvod C (3) (3) 704 - Troškovi uprave i prodaje

knjizenj.k.indd 99knjizenj.k.indd 99 4/6/10 8:36:40 AM4/6/10 8:36:40 AM

Page 100: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

100

Sheme knjiženja

ZALIHE TRGOVAČKE ROBE

1. NABAVKA ROBE

100 - Žiroračun 67 - Predujmovi za robu

1821 - Pretporez u računima za preduj-

moveS0 (1) (1) (1a)

-(1a)

650 - Kupovna cijena po obr. dobavljača

220, 221, 222 - Obveze prema dobav-

ljačima1820 - Pretporez

(2) (7) (2) (2)(3) (3)(6) (6)

651 - Ovisni troškovi nabave robe

652 - Carine i druge uvozne pristojbe

267 - Obveze za carinu i druge uvozne

pristojbe(3) (7) (4) (7) (4)

653 - Posebni porezi260 - Obveze za

posebne i lokalne poreze

655 - Ostali troškovi koji se izr. mogu prip.

stj. robe(5) (7) (5) (6) (7)

659 - Obračun nabave 660 - Roba u skladištu(7) (8) (8)

Poslovni događaji:(1) Dan je predujam za zalihe;(1a) Obračun pretporeza u danom predujmu;(2) Faktura dobavljača za robu;(3) Faktura za ovisne troškove nabavljene robe (prijevoz, ukrcaj, iskrcaj i sl.);

knjizenj.k.indd 100knjizenj.k.indd 100 4/6/10 8:36:40 AM4/6/10 8:36:40 AM

Page 101: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

101

Sheme knjiženja

(4) Carine na uvezenu robu;(5) Posebni porezi (alkohol, pivo, nafta, kava, itd.) na nabavljenu robu;(6) Ostali troškovi nabave koji nisu iskazani na prethodnim kontima, a koji se uključuju u

vrijednost robe;(7) Prijenos fakturne vrijednosti po obračunu dobavljača i ovisnih troškova nabave;(8) Uskladištenje nabavljene robe.

2. PRODAJA ROBE

121 - Potraživanja od kupaca 282 - Obveze za PDV

761 - Prihodi od prodaje robe

(1) (1) (1)(4) (4)

660 - Roba u skladištu

710, 711, 712 - Nabavna vrijednost

prodane robe663 - Roba u proda-

vaoniciS0 (2) (2) (3) (5)

(3) (5)-(6)

669 - Ukalkulirana razlika u cijeni

664 - Ukalkulirani PDV 102 - Blagajna

(6) (3) (6) (3) (4)

Poslovni događaji:(1) Prodana trgovačka roba i ispostavljena faktura kupcu;(2) Prijenos nabavne vrijednosti prodane robe na rashode;(3) Prijenos robe iz skladišta u prodavaonicu (u maloprodaju) i iskazivanje ukalkulirane ra-

zlike u cijeni i PDV-a;(4) Prodaja trgovačke robe u maloprodaji za gotovinu;(5) Prijenos nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe na rashode u maloprodaji;(6) Knjiženje ukalkulirane razlike u cijeni i ukalkuliranog PDV-a za prodanu trgovačku robu

u maloprodaji.

knjizenj.k.indd 101knjizenj.k.indd 101 4/6/10 8:36:40 AM4/6/10 8:36:40 AM

Page 102: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

102

Sheme knjiženja

RAZRED 7 i 8

1. RASHODI I PRIHODI, UTVRĐIVANJE POSLOVNOG REZULTATA I RASPOREĐIVANJE

491 - Raspored troškova

704 - Troškovi uprave i prodaje 715 - Troškovi trgovine

(1) (1) (10) (1) (10)

121 - Potraživanja od kupaca 282 - Obveze za PDV 761 - Prihodi od prodaje

robe(2) (2) (11) (2)(4) (4)

660 - Roba u skladištu710, 711, 712

- Nabavna vrijednost prodane robe

751 - Prihodi od prodaje proizvoda

S0 (3) (3) (10) (11) (4)

630 - Zalihe gotovih proizvoda

700 - Troškovi proda-nih proizvoda

222 - Obveze prema dobavljačima u inozem-

stvuS0 (5) (5) (10) S0

(6)

725 - Negativne tečaj-ne razlike

164 - Potraživanje za dividende

772 - Prihodi od divi-dendi

(6) (10) (7) (11) (7)

155 - Ulaganja u dionice

777 - Nerealizirani dobici

021 - Postrojenja i oprema

S0 (11) (8) S0 (9)(8)

knjizenj.k.indd 102knjizenj.k.indd 102 4/6/10 8:36:40 AM4/6/10 8:36:40 AM

Page 103: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

103

Sheme knjiženja

029 - Isp. vrijed. po-strojenja i opreme

780 - Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine

790 - Razlika prihoda i rashoda

(9) S0 (11) (9) (10) (11)(12)

820 - Dobit prije oporezivanja

261 - Obveze za porez iz dobiti

080 - Odgođena porezna imovina

(15) (12) (13) S0 (14)

942 - Dobit tekuće godine (neto dobit)

920 - Zakonske rezerve 921 - Statutarne rezerve

(16) (15a) (16) (17)(17)(18)

940 - Zadržana dobit 8300 Porez na dobit 831 - Dobit nakon poreza(18) (13) (15) (15a) (15)

8301 - Odgođeni porez

(14) (15)

Poslovni događaji: (1) Prijenos troškova razdoblja u proizvodnji (704), odnosno u trgovini (715); (2) Prodaja trgovačke robe; (3) Prijenos nabavne vrijednosti prodane robe na rashode; (4) Prodaja gotovih proizvoda; (5) Prijenos troškova prodanih proizvoda; (6) Obračun tečajnih razlika; (7) Priznavanje prihoda od dividendi (udjela u dobiti); (8) Svođenje ulaganja u dionice ("promjena fer vrijednosti kroz RDG") na fer vrijednost; (9) Prodaja dugotrajne imovine uz ostvareni dobitak;(10) Prijenos rashoda;(11) Prijenos prihoda;(12) Utvrđivanje rezultata poslovanja;(13) Obračun poreza na dobit - obveza iz PD obrasca;(14) Ukidanje privremenih razlika kod poreza na dobit;(15) i (15a) Prijenos dobiti nakon poreza (neto dobit);(16) Raspored dobiti u zakonske rezerve;(17) Raspored dobiti u statutarne rezerve;(18) Prijenos u zadržanu dobit.

knjizenj.k.indd 103knjizenj.k.indd 103 4/6/10 8:36:41 AM4/6/10 8:36:41 AM

Page 104: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

104

Sheme knjiženja

RAZRED 9

IZDAVANJE DIONICA

1. IZDAVANJE I PRODAJA DIONICA PO NOMINALNOJ VRIJEDNOSTI I UPLATA ZA NOVAC

993 Izvanbilančna evidencija 998 Izvanbilančna evidencija - izdavanje dionica - izdavanje dionica (1) (5) (5) (1)

100 Žiroračun 910 Temeljni kapital (2) (4) (2)

429 Troškovi usluga 221 Dobavljači u zemlji (3) (4) (3)

Poslovni događaji:(1) Izdavanje dionica (izvanbilančno evidentiranje); (2) Uplata dionica;(3) Faktura burze;(4) Plaćanje fakture burze; (5) Zatvaranje izvanbilančne evidencije.

knjizenj.k.indd 104knjizenj.k.indd 104 4/6/10 8:36:41 AM4/6/10 8:36:41 AM

Page 105: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

105

Sheme knjiženja

2. IZDAVANJE DIONICA I PRODAJA PO CIJENI VEĆOJ OD NOMINALNE VRIJEDNOSTI

993 Izvanbilančna evidencija 998 Izvanbilančna evidencija - izdavanje dionica - izdavanje dionica (1) (5) (5) (1)

100 Žiroračun 910 Temeljni kapital (2) (4) (2)

9120 Kapitalne rezerve - premije ostvarene u prim. emisiji

(2)

429 Troškovi usluga 221 Dobavljači u zemlji (3) (4) (3)

Poslovni događaji:(1) Izdavanje dionica; (2) Naplata nominalne vrijednosti uvećane za kapitalne rezerve prodajom na primarnom fi-

nancijskom tržištu po cijeni iznad nominalne vrijednosti;(3) Faktura burze za posredovanje kod izdavanja dionica;(4) Plaćanje fakture brokerima;(5) Zatvaranje izvanbilančne evidencije.

knjizenj.k.indd 105knjizenj.k.indd 105 4/6/10 8:36:41 AM4/6/10 8:36:41 AM

Page 106: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

106

Sheme knjiženja

3. IZDAVANJE DIONICA I RAZMJENA ZA NENOVČANU IMOVINU (MATERIJALNU IMOVINU)

993 Izvanbilančna evidencija 998 Izvanbilančna evidencija - izdavanje dionica - izdavanje dionica (1) (7) (7) (1)

100 Žiroračun 910 Temeljni kapital

S0 (6) (2)

9120 Kapitalne rezerve - premije ostvarene u primarnoj emisiji

(2)

025 Gr. objekti, postrojenja u pripremi 021 Postrojenja i oprema

(2) (5) (5) (4)

429 Troškovi usluga posredovanja 221 Dobavljači u zemlji (3) (3)

(6) (4)

1820 Pretporez primljen u računima po stopi od 22%

(4) (2)

Poslovni događaji:(1) Izdavanje dionica (izvanbilančna evidencija);(2) Razmjena dionica za opremu (tržišna cijena dionica je osnovica razmjene i veća je od

fakturne vrijednosti opreme te je nastala razlika - kapitalne rezerve;(3) Faktura za posredovanje razmjene dionica i opreme;(4) Faktura za prijevoz opreme plus PDV;(5) Stavljanje opreme u upotrebu; (6) Plaćanje faktura;(7) Zatvaranje izvanbilančne evidencije.

knjizenj.k.indd 106knjizenj.k.indd 106 4/6/10 8:36:41 AM4/6/10 8:36:41 AM

Page 107: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

107

Sheme knjiženja

4. IZDAVANJE DIONICA I RAZMJENA ZA USLUGE

993 Izvanbilančna evidencija 998 Izvanbilančna evidencija - izdavanje dionica - izdavanje dionica (1) (5) (5) (1)

100 Žiroračun 910 Temeljni kapital (4) (2)

422 Usluge poreznog savjetovanja 9120 Kapitalne rezerve-premije

ostvarene u primarnoj emisiji(2) (2)

429 Troškovi usluga 221 Dobavljači u zemlji(3) (4) (3)

1820 Pretporez

(2)

Poslovni događaji:(1) Izdavanje dionica (izvanbilančna evidencija);(2) Razmjena dionica za usluge;(3) Faktura posrednika; (4) Plaćanje fakture posredniku;(5) Zatvaranje izvanbilančne evidencije.

knjizenj.k.indd 107knjizenj.k.indd 107 4/6/10 8:36:41 AM4/6/10 8:36:41 AM

Page 108: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

108

Sheme knjiženja

5. IZDAVANJE I PRODAJA DIONICA UPISOM 993 Izvanbilančna evidencija 998 Izvanbilančna evidencija - izdane dionice - izdane dionice (1) (10) (10) (1)

100 Žiroračun 910 Temeljni kapital - uplaćen(2) (9) (2)(4) (7)(5) (6)

168 Ostala potraživanja 919 - Tem. kapital odobren (upisan) - za upisane dionice

(3) (4) (7) (3) (5) (6)

429 Troškovi usluga 221 Dobavljači u zemlji (8) (9) (8)

Poslovni događaji:(1) Izdavanje dionica (izvanbilančna evidencija); (2) Uplata u temeljni kapital po upisu (npr. 25% od nominalne vrijednosti);(3) Potraživanje za upisane dionice;(4) Otplata 1. rate;(5) Otplata 2. rate;(6) Otplata 3. rate;(7) Prijenos na uplaćeni temeljni kapital;(8) Faktura posrednika za usluge;(9) Plaćanje fakture posredniku;(10) Zatvaranje izvanbilančne evidencije.

knjizenj.k.indd 108knjizenj.k.indd 108 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM

Page 109: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

109

Sheme knjiženja

6. OTKUP VLASTITIH IZDANIH DIONICA (TREZORSKE DIONICE)

100 Žiroračun 923 Otkupljene vlastite dionice S0 (2) (2)

940 Zadržana dobit 922 Rezerve za otkup vlastitih dionica (1) S0 (1)

Poslovni događaji: 1. Prijenos iz zadržane dobiti u rezerve za otkup vlastitih dionica;2. Otkup vlastitih dionica na tržištu po cijeni većoj od nominalne vrijednosti.

7. PRODAJA TREZORSKIH DIONICA

100 Žiroračun 923 Otkupljene vlastite dionice

(1) S0 (1)

9121 Kapitalne rezerve - dobici od prodaje trezorskih dionica (1)

Poslovni događaji:(1) Prodaja trezorskih dionica po tržišnoj cijeni iznad nominalne vrijednosti.

knjizenj.k.indd 109knjizenj.k.indd 109 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM

Page 110: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

110

Sheme knjiženja

RASPORED DOBITI

1. IZGLASAVANJE I ISPLATA DIVIDENDI

920 Zakonske rezerve 942 Dobit tekuće godine (neto dobit) (2) (1) S0

921 Statutarne rezerve 940 Zadržana dobit (2) (2) S0 (3) (1)

922 Rezerve za vlastite dionice 262 Obveze za dividende i udjele u dobiti (2) (4) (3)

929 Ostale rezerve 100 Žiroračun (2) S0 (4)

Poslovni događaji:(1) Prijenos neto dobiti u zadržanu dobit; (2) Raspoređivanje neto dobiti u zakonske i ostale rezerve; (3) Izglasane su dividende za redovne dionice; (4) Isplata dividendi sa žiroračuna.

knjizenj.k.indd 110knjizenj.k.indd 110 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM

Page 111: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

111

Sheme knjiženja

2. IZGLASAVANJE DIVIDENDNIH DIONICA

940 Zadržana dobit 262 Obveze za dividende i udjele u dobiti (1) So (2) (1)

910 Temeljni kapital (2)

Poslovni događaji:(1.) Izglasavanje dividendnih dionica;(2.) Distribuiranje dividendnih dionica.

3. POKRIĆE GUBITKA TEKUĆE GODINE IZ ZADRŽANE DOBITI

943 Gubitak tekuće godine 940 Zadržana dobit

So (1) (1) So

Poslovni događaji: (1) Pokriće gubitka tekuće godine iz zadržane dobiti.

knjizenj.k.indd 111knjizenj.k.indd 111 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM

Page 112: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

112

Sheme knjiženja

4. POKRIĆE GUBITKA IZ PROTEKLIH GODINA KORIŠTENJEM REZERVI

941 Preneseni gubitak 942 Dobit tekuće godine (neto dobit)

So (2) (1) So

920 Zakonske rezerve (2) S0

940 Zadržana dobit (2) (1)

Poslovni događaji:(1) Prijenos dobiti u zadržanu dobit;(2) Pokriće gubitka iz zadržane dobiti plus razlika za pokriće iz zakonskih rezervi.

EMISIJA OBVEZNICA 1. IZDAVANJE OBVEZNICA UZ DISKONT

100 Žiroračun 956 Obveze po izd. obveznicama

(1) (4) (1) 956 Diskont (1) (3)

269 Obveze za kamate 724 Kamate (4) (2) (2) (3)

knjizenj.k.indd 112knjizenj.k.indd 112 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM

Page 113: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

113

Sheme knjiženja

Poslovni događaji:(1) Izdavanje obveznica;(2) Obveze za kamate;(3) Amortizacija diskonta;(4) Isplata kamata.

2. IZDAVANJE OBVEZNICA UZ PREMIJU

100 Žiroračun 956 Obveze po izdanim obveznicama(1) (4) (1)

269 Obveze za kamate 956 Premija (4) (2) (3) (1)

724 Kamate (2) (3)

Poslovni događaji:(1) Izdavanje obveznica;(2) Obveze za kamate;(3) Amortizacija premije;(4) Isplata kamata.

REZERVIRANJA

451 - Rezerviranja troš. po započ. sud.

sporovima

453 - Rezerviranja troš. u jamstv. roko-

vima961 - Rezerviranja za

sudske sporove(1) (2) (5) (1)

963 - Rezerviranja u jamst. rokovima

320 - Zalihe rezervnih dijelova

406 - Troškovi rez. dijelova za popravke

u garantnom roku(4) (2) S0 (3) (3)

knjizenj.k.indd 113knjizenj.k.indd 113 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM

Page 114: KONTNI PLAN - vup.hr · PDF fileTroškovi poslovanja ... troškovi trgovine ..... 64 72 - Financijski rashodi (troškovi

114

Sheme knjiženja

758 - Prihodi od uki-danja rezeviranja

(4)(5)

Poslovni događaji:(1) Rezerviranje troškova po započetim sudskim sporovima;(2) Rezerviranje troškova u jamstvenim rokovima;(3) Utrošeni rezervni dijelovi za popravak proizvoda u jamstvenom roku;(4) Ukidanje rezerviranja za iznos nastalih troškova u jamstvenom roku;(5) Ukidanje rezerviranja po započetim sudskim sporovima, po okončanju spora.

DUGOROČNE OBVEZE

1. FINANCIJSKI NAJAM

025 - Oprema u pripremi

958 - Obveze po financijskim najmovima

182 - Potraživanje za pretporez

(1) (4) (2) (1) (1)

258 - Obveze za krat. dio obv. po fin. najmu

221 - Obveze za najamninu

724 - Kamate po fin. najmu

(3) (2) (3) (3)

021 - Oprema u upotrebi

029 - Ispr. vrijed. opreme 430 - Amortizacija

(4) (5) (5)

Poslovni događaji:(1) Oprema uzeta u financijski najam (prenosi se vlasništvo);(2) Prijenos kratkoročnog dijela obveze po financijskom najmu;(3) Račun za mjesečnu najamninu;(4) Oprema stavljena u upotrebu;(5) Obračunana amortizacija opreme.

knjizenj.k.indd 114knjizenj.k.indd 114 4/6/10 8:36:42 AM4/6/10 8:36:42 AM