2
PREDMET: BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT PROFESOR: dr DRAŽAN ERKIĆ E-MAIL: [email protected] strana 1 1. Značenje bezbjednosti u savremenom kontekstu 2. Javna bezbjednost u sistemu bezbjednosti 3. Uloga privatne bezbjednosti u sistemu bezbjednosti 4. Menadžment – pojmovno određenje i istorijski kontekst 5. Menadžment kao nauka i profesija 6. Dinstinkcija menadžmenta u odnosu na upravljanje, rukovođenje i komandovanje 7. Nivoi menadžmenta 8. Teorije menadžmenta 9. Teorije motivacije 10. Teorija administrativne doktrine Anrija Fajola 11. Emersonova teorija linijsko-štabne organizacije 12. Teorija birokratije Maksa Vebera 13. Uloga Frederika Tejlora u razvoju menadžmenta 14. Doprinos Eltona Maja u razvoju menadžmenta 15. Daglas Mekgregor – uloga i značaj u razvoju menadžmenta 16. Menadžment – univerzalnost i karakteristike 17. Bezbjednosni menadžment – pojmovno određenje, zadaci i funkcije 18. Odnos bezbjednosnog menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima u bezbjednosti 19. Odnos bezbjednosnog menažmenta i rukovođenja unutrašnjim poslovima (policijski menadžment) 20. Značaj i vještine bezbjednosnih menadžera 21. Uticaj bezbjednosne klime, bezbjednosne kulture i okruženja na bezbjednosni menadžment 22. Uloga nedržavnih činilaca i aktera u zaštiti bezbjednosti 23. Pojmovno određenje bezbjednosti, sigurnosti i ugroženosti 24. Bezbjednosni izazovi, rizici i prijetnje 25. Pojave narušavanja i ugrožavanja bezbjednosti 26. Politički, ekonomski i bezbjednosni rizici i prijetnje 27. Načela i principi bezbjednosnog menadžmenta

MENADŽMENT...5.Menadžment kao nauka i profesija 6. Dinstinkcija menadžmenta u odnosu na upravljanje, rukovođenje i komandovanje 7. Nivoi menadžmenta 8. Teorije menadžmenta 9

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MENADŽMENT...5.Menadžment kao nauka i profesija 6. Dinstinkcija menadžmenta u odnosu na upravljanje, rukovođenje i komandovanje 7. Nivoi menadžmenta 8. Teorije menadžmenta 9

PREDMET:

BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

PROFESOR:

dr DRAŽAN

ERKIĆ

E-MAIL:

[email protected]

strana 1

1. Značenje bezbjednosti u savremenom kontekstu 2. Javna bezbjednost u sistemu bezbjednosti 3. Uloga privatne bezbjednosti u sistemu bezbjednosti 4. Menadžment – pojmovno određenje i istorijski kontekst 5. Menadžment kao nauka i profesija 6. Dinstinkcija menadžmenta u odnosu na upravljanje,

rukovođenje i komandovanje 7. Nivoi menadžmenta 8. Teorije menadžmenta 9. Teorije motivacije 10. Teorija administrativne doktrine Anrija Fajola 11. Emersonova teorija linijsko-štabne organizacije 12. Teorija birokratije Maksa Vebera 13. Uloga Frederika Tejlora u razvoju menadžmenta 14. Doprinos Eltona Maja u razvoju menadžmenta 15. Daglas Mekgregor – uloga i značaj u razvoju

menadžmenta 16. Menadžment – univerzalnost i karakteristike 17. Bezbjednosni menadžment – pojmovno određenje,

zadaci i funkcije 18. Odnos bezbjednosnog menadžmenta i upravljanja

ljudskim resursima u bezbjednosti 19. Odnos bezbjednosnog menažmenta i rukovođenja

unutrašnjim poslovima (policijski menadžment) 20. Značaj i vještine bezbjednosnih menadžera 21. Uticaj bezbjednosne klime, bezbjednosne kulture i

okruženja na bezbjednosni menadžment 22. Uloga nedržavnih činilaca i aktera u zaštiti bezbjednosti 23. Pojmovno određenje bezbjednosti, sigurnosti i

ugroženosti 24. Bezbjednosni izazovi, rizici i prijetnje 25. Pojave narušavanja i ugrožavanja bezbjednosti 26. Politički, ekonomski i bezbjednosni rizici i prijetnje 27. Načela i principi bezbjednosnog menadžmenta

Page 2: MENADŽMENT...5.Menadžment kao nauka i profesija 6. Dinstinkcija menadžmenta u odnosu na upravljanje, rukovođenje i komandovanje 7. Nivoi menadžmenta 8. Teorije menadžmenta 9

PREDMET:

BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

PROFESOR:

dr DRAŽAN

ERKIĆ

E-MAIL:

[email protected]

strana 2

28. Bezbjednosni menadžment u okviru razluičitih subjekata bezbjednosti

29. Menadžer bezbjednosti – značaj i uloga 30. Bezbjednost u korporativnom okruženju 31. Ljudska bezbjednost 32. Pradenje i procjenjivanje kao faza bezbjednosnog

menadžmenta 33. Planiranje kao faza bezbjednosnog menadžmenta 34. Vođenje kao faza bezbjednosnog menadžmenta 35. Koordinacija i subordinacija kao faza bezbjednosnog

menadžmenta 36. Kontrola kao faza bezbjednosnog menadžmenta 37. Analiza i ocjena kao faza bezbjednosnog menadžmenta 38. Izvještavanje i informisanje kao faza bezbjednosnog

menadžmenta 39. Bezbjednosna projena – značaj i metodika izrade 40. Upravljanje u kriznim situacijama 41. Uloga civilne zaštite u sistemu bezbjednosti 42. Vatrogasne i spasilačke jedinice u funkciji bezbjednosti 43. Upravljanje rizicima u bezbjednosnoj organizaciji 44. Ljudski resursi i njihov značaj u policiji 45. Ljudski resursi i njihov značaj u oružanim snagama BiH 46. Uticaj migracija na stanje bezbjednosti 47. Uloga bezbjednosnog menadžment u vanrednim

situacijama