Menu Vidda Karo

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Shiv Kumar Batalvi (23 July 1936 – 6 May 1973) was a Punjabi language poet, who was most known for his romantic poetry, noted for its heightened passion, pathos, separation and lover's agony[1]He became the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award in 1967, given by Sahitya Akademi (India's National Academy of Letters), for his epic verse play based on the ancient legend of Puran Bhagat, Loona (1965),[2] now considered a masterpiece in modern Punjabi literature,[3] and which also created a new genre, of modern Punjabi kissa.[4] Today, his poetry stands in equal footing, amongst that by stalwarts of modern Punjabi poetry, like Mohan Singh (poet) and Amrita Pritam,[5] all of whom are popular on both sides of India-Pakistan border.

Text of Menu Vidda Karo

 • VZqz

  341

 • 342

 • }gZx$h4GN

  G= LXH~DM}gZx].zV!*7

  ( FN

  P

  }gZx

  - LG]4J].Z8-Z8-e}]8 EN0~

  ]4J].@e}-

  GNg~]4J].{zaL

  82. FGG#-BEGEEM

  }gZx$h4GN

  G= LXH~DM}gZx].zV!*7

  ( FN

  P

  }gZx

  343

 • ]4J}6,2Y].Zt-C EE85 ELE

  #-ELG\i~gz\uZVZ8M0*

  ]4J].O!*.e}`ge}gZx

  $h4GN

  G= LXH~gDM}gZx].zV!*7

  ( FN

  P

  }gZx

  ]4J].rV& HN~}]4JyW

  ]4J].V}ZVx$a$/ NG

  ]4JZzkgDD$h4GN

  GZzzVYV:M}gZx

  $h4GN

  G= LXH~DM}gZx

  344

 • ].zV!*7( FN

  P

  }gZx

  ]4J].+'ZX**V, NPzM@*yzeg~~*.ELGHg3]4J].zZu45GEc*V:ZVh}gZx

  $h4GN

  G= LXH~gDM}gZx].!*7VP}gZx

  4 XNE@*V6,2Y:@MCD:MC( FN

  Z0*\zek,Z-DZg4 XNE@*V6,2YV#FNEz}

  Z85 ELE{uzZ

  345

 • }gZx$h4GN

  G= LXH~gDM}gZx].zV!*7

  ( FN

  P

  }gZx

  346

 • VZqz

  VZqz}gZxVZqz4-A X

  EE0*V

  %EL;IOzDVzZqz

  zZgz*.FLGH~}uV2uZVZ0*

  Sk0*$ENVdzaz&+zCZu@*6,2YZ$EN0+aZz@ZM9

  YNHzDVZqz4-A X

  EE0*V

  %EL;IOzDVZqz

  347

 • 6,2YZZq}zYEZZyZYVC@*V%EL;0*6,2Y4 XNE@*V%ELV$ NGzDVZqz4-A X

  EE0*V

  %EL;IOzDVzZqz

  |~DZ&~!*.!*wzg,

  0D?%c*&4- FGH

  4 XNE@*V6,2Y;hZZe~!*3:zVzZqz4-A X

  EE0*V

  %EL;IOzDVZqz

  348

 • Z]

  kSkZ]Z

  ;SkZ]Z

  ?

  Sk]5"2. EFG}z

  Sk]De}$ N}g`\

 • ZkZ]Z?SkDe~*.FLGHzZwzJZCJzzZggzi}:

  (4HL

  G;SkD- LG[%?SkZ]Z

  ?

  Zt] L

  VZ(

 • O!*

  ].&4FMGE( FN

  z}O!*!VZz{]N$ N

  z}O!*!Skg]ZZe9

 • V~OCzZe~FCV}0*d-AEF6,:( FN

  z}O!*VSu

  ( FNN$ N

  z}O!*

  = LXH}Zt$ L7. EY

  GZVZV) NV

  = LXH}}yuzzg34h45 XEEGVF,;V

  = LXH}g~~avV&GN

  z}O!*!Z]:N

  z}O!*].&4FMGE

  ( FN

  z}O!*

  352

 • , NZV}uzg

  , NZV}uzgZVZ0*1z}

  8- F

  NEE( EL,( E:g*.FLGHZV}e;zZV}|aL,

  1z}8-

  FNEE,

  1z}, NZV}uzg9/ FG&FM

  9 FLE] NY0+}ZV}0*8z}Zhc*ZyeV( FLHY0+}( E:VNZ?Z

  353

 • ( E:gzkL,1z}

  8- F

  NEE( EL,

  ;zZV}|_545 NEGE}z}w%Z@*V0+}Zt',V]4-B XEEN7 FN

  Y}7 FNY}DQeY0+}Z,Qe}gQeZg~&:My

  YL,

  1z}8-

  FNEE( EL,

  1z}8-

  FNEE,@*V~

  8- FNEE&JzZV~Pg~~%EM~ZV**w6,YzZV;hZZ~z}:$GNV%GLc*}zZ8-'L,1z}

  8- F

  NEE( EL,, NZV}uzgZVZ0*

  354

 • 1z}8-

  FNEE( EL,

  ( E:g*.FLGHZV}e;zZVz}|aL,

  1z}8-

  FNEE( EL,

  355

 • gZ]e$~%HNZV

  gZ]e$~R,ZVZ**w%HN}6,YzZV

  85 ELE}!

  4/ GJ4/ GJed/ NG

  ~4/ GJMzZV85 ELE}!

  8XXXPZ+Vg~+ZzZV85 ELE}!

  ~VZzZ7= LXH~zZV+}!

  356

 • zZVZheZeJ0*\zZV

  +}!

  eg~eg~%HNZV7"FMEzZV+}!e}7G,c*Vza',;gyec*VzZV

  +}

  ee}$ NVzk,~5 LGEZ8-9

 • ZV@*V0D%**

  ZV@*V0gD%**' NHY**ZV}Z6? XLE}~6,ZV@*V0D%**

  0Dz~%Z( FN

  c*V@*gZ

  0D%}c*VVzZc*VZz{%y

  8-

 • ?Y!>j745 ELGE

  e}9;5 EXGJ-]V

  0]V

  0]J-

  9;5 ELXEVzZVV"ELGB5 EGVc*V2*.FLGHZVZyeVz~`**"ELGtza( FN0 LH**"ELG@*gZ0mZV@*V0D%**

  ?Y![5d@*N/28 ENyza%**

  9.3 EEVVZz|zZ9zZV%ZuzZ~

  359

 • ~6,6,Z~%Y@*V**?ZV@*V0D%**' NHY**ZV}Z

  }~6,ZV@*V0D%**

  360

 • 74/ FEEZ

  ( FN

  Z`Su74/ FEEZ( FNc*

  Z`Su74/ FEEZ( FNc*

  7**V}0*!*gZ82. FGGeegzc*

  Z`Su74/ FEEZ( FNc*

  82. FGG}.YY$ NHZzZ8-zgZVc*

  za99Yz}Ic*Z`Zu74/ FEEZ

  ( FNc*

  ZgZ'gzz}82. FGG

  7**VZwic*z2z+(,}gY_ NEgZgzc*Z`Su74/ FEEZ

  ( FNc*

  361

 • 82. FGGV-ZVgZxz~c*gZzyc*@*Vc*ZZuZ

  AV|VV( FNc*Z`Zu74/ FEEZ

  ( FNc*

  6,82. FGG@*VeZeJ~Sk6,gCZW,:c*

  99Yy0+VZz~VZ! N3zaeac*Z`Zu74/ FEEZVc*

  7**V}0*!*gZ82. FGGeegzc*

  Z`Su74/ FEEZ( FNc*

  362

 • gz

  ~?ggz@*g}~~%ar?}zZg}~

  ZIgu~Zvza

  UVU.D~Zv}e~Zvza

  Z`J-ZDZ`z~e~

  ZvaVMz}}h}~

  ~?gz@*g}~

  363

 • -!( FN

  ~%}6,Zv~:%~

  83 ELGV83 ELGV, NZ] NZzyZz~Zv~%}

  ZB5 EG%YgZg}~~?gz@*g}~

  Z@*V?Zve~6,Z8-}:Zv6,Z

  e~B5 EG1w}:1z,ZvZ-$e~Z`gZg}~

  ~?gz

  364

 • @*g~~~%ar?}zZg}~

  365

 • 74/ FEE~8h4

  ENIE

  ?Y~74/ F

  EE~-

  SuzmgzZZVQe&FNHY**

  ?Y~74/ F

  EE~8h4

  ENIE

  S[~6,D%HN&45 GGEH}gM

  {}*.FMG,&45 FMGEHZ ( EN

  DF,;%HN}%HN}?YVH& GO?Y~74/ F

  EE~8h4

  ENIE

  366

 • ?YZV$45EGC{0+Z6,C{:mZ:Cm:C$GN]ZZg1~H

  ?Y~74/ F

  EE~8h4

  ENIE

  ?YZm}

  $+|!*0*Z0*@*VzVVzz,%Y

  :Mz}m

  YV+P?Y~74/ F

  EE~-

  SuzmgzZZVQe4+Y**

  367

 • 85 ELEz}!*

  85 ELEz}!*gZVZ$EN%HHZ

  1VZ%vl}6? XLEZV~zZzZ|g6"FMG L}

  "FMG L}!*@*Vg7}Qe}c*VZVZ1VZ%veg}

  V}@*VQy;g}

  368

 • Z~:Yy( FMH}gZ]',ZDQe}Yy

  eg,:%gZV}*.FMG

  gzi:gC}g@*VQ}gZV}$EN%HH}_5/

  EYE}

  Su@*V&45 GGEHh}wg~zZ@*Vg(,}@*V&45 GGEHhZgz\\;5 NXEhZV@*V$ N}

  ,z}YV,z}855 FNE

  YGV

  369

 • &45 GGEHh}x7}&45 GGEHh};g9.5 GVagzg

  85 ELEzz}!*gZVZ$EN%HHZ

  1VZ%vl}6? XLEZV~zZ

  6 zZ|g"FMG L}

  370

 • ?YZV{4 XNE745 ELGE

  e}$ NZ!5 MGe9.5 FNEC??Y

  ZV{4 XNE745 ELGE

  !- LHOV/2zCZ(;3 GXEV-$^ NJ-c*V*.FLGHZV1$6,2Y8g) ELV~k,ZVZkZ9. FNE!*V NV NVY9345 XLGE

  ?YZV{4 XNE745 ELGE

  371

 • Zk9. FNEZ( FN

  }:V LHc*Zk}@*N

  w::ENHc*Zk

  zZg~e}za(45 GLGE

  ?YZV{4 XNE745 ELGE

  ?YZk~e~**wZZ8-g~(3

  GLG}

  :@*VZt@*V-C EEY

  -CE

  EZ'Lb?Y

  ZV{4 XNE745 ELGE

  372

 • ?YZt4 XNEM~Zkza$ELye}

  g8-Z`Zk}0*LwV

  }:]45 LGE

  ?YZV{4 XNE745 ELGE

  e}$ NZ~e9.5 FNEC?Y

  ZV{4 XNE745 ELGE

  373

 • Zt? LXyM

  Zt? LXyM85 ELE}Zt? LXyM

  V~0*82. FGG%HNc*Y85 ELE}Zt? LXyM?

  Z~Zu(5GLE~eK

  19yJZSgZ'heO]Z`Z*.FMGHZ

  N

  NY

  :F,M85 ELE}Zt? LXyM+}?Zt? LXyM

  374

 • VZZuyuzg8 EL}0*]tgza.z}LZ6,Z@*VZ8-Z8-$O

  EEL,M85 ELE}

  Zt? LXyM+}?

  85 ELGE( FNV~6 ~~N*

  8 ELDeZGZeZz{]82. FGG@*V]aV

  1VzgZ`pM+}Zt? LXyM?

  @*V$ENVVZZz6,VZ`= LXHZ@*V}yeY

  375

 • 6,}yZ(.E

  GZN

  }( FN L LYzy

  L LH

  LHY+}Zt? LXyM?

  V~0*82. FGG%HNc*Y+}Zt? LXyM?

  376

 • ~, NZmY

  ]43GJ

  }gzzz~, NZmY

  , NZVZg8-$ELy(5 FLHZY

  ]43GJ

  }gzzz~, NZmY

  ZuDeZS?Zu]ZuDe~?

  1V~-Ztg]: LX

  TV:Z8-9

 • }gzzz~, NZmY

  Ztg]: LX].Z0:c*:Qz**R`P}y~

  ~( E7**

  ZvZugz\}zZg`uDM]43GJ

  ~Zt]Z-,zgY

  z\ZzgY]43GJ

  ~) NZzgY@*Vz~ZtdyM

  ~zeZ~, NZ1VVY

  378

 • z( EZ%Y

  Zkg]?}

  VZ8-9

 • 85 ELEWX

  85 ELEWX74 ELGE:g~

  Z~%ZV;h}F~

  Z(45 GLGEZVV

  (4GL

  GE:g~+WX

  74 ELGE:g~

  Z~;5 XEZVM%HN7/ FG

  LO}6,Z@*VM:

  Z*.FMGdZVe$ LYz}ZgZ;VaVe7 FYZV

  380

 • Zuz~ Ly74 ELGE:g~

  85 ELE}~NMc*V0*g:V4HE0+}

  %ELV}ZD4 XNEZV~!*zaV

  ( EL+:g~+WX:g~Z~%ZV;h}F~

  Z(3GL

  GZVV

  (4GL

  GE:g~7 FNY

  E:g~85 ELEWX74 ELGE:g~

  Zi0+Z0*!5 EYZV@*V_5 NH~

  381

 • Mz,uzg%**\

  Z~whI&45 FLGEZVZz{z~V&4FLGE:g~85 ELEWX74 ELGE:g~

  ZM3Vw0*^HZ(;3 GXEVz&V}9@*VM5

  YEz%FNHY}7L:7gZw0*Hg~:7gZZ(;3 GXEV]4 LGEg~85 ELEWX

  382

 • ZtZ

  ZtZ:**

  ZtZ~M9

  ( E%Y**ZtZ

  :**

  ZtZO]V!5 MGg`85 EGH6,Z**^V\gZVZkZ1wzZ**g~Y:ZkV**Zt@*V}**w9.5 EG**w(;k54 EX

  IGGY**

  383

 • ZtZ~M9

  ( E%Y**

  SkZ=9;5 EXGueZeJggzZ**

  ;{zazgNh, NVZ N**

  $ENg0*u}zYza:FLHc*VZ9C FLF**gZDu/c*VV7**VZdY**ZtZ

  ~M9( E%Y**

  ~D}z;V].( E%Y**

  %ELV}yYc*VVG,

  - EEMz**d-5 EEVVZuMzZi}

  384

 • $ NV1wZ**}C0+Z

  Zi+Zg**ZtZ

  :**ZtZ

  ~M9( E%Y**ZtZ

  :**

  385

 • !*.Y

  !*.Y!ZV%zMeyY**CV} N{zm%z0***!*.Y!ZV%zMeyY**

  %zMQZ!*.Y!8- EL

  GZz%z}

  ( FN}g8-}

  gf#/ FMG

  %z~YV!*.Y!V9. FNE**!*.YZV%zMeyY**%zM9Z!*.Y!].82. FGG{Mz}

  386

 • ].C$ENN*zZz}6,C] NYz}!*.Y!

  C5 LGZz{MyS**!*.Y!ZV%zMeyY**

  !*.Y!gygyy~:e}@gzvZz OHZ:e~, NZ~!*.Y!ZVXZg`$+}J-&M**!*.YZV%zMeyY**CV}{zm%z0***!*.YZV%zMeyY**

  387

 • Ig VIgZ*.EEHL

  VIgZIgZIg6,Z3Zt( FNul:EH}@*NV:z}gZIg

  Ze}!*g}

  4-4XG

  GgRZkgDV>:}0*HZzPw8 ELjHZz{:ZC@*VZVj

  Hg!ZIg!Z{VHZV

  388

 • {c*VzkZVz\uZV}0*ZVZV

  "ELG#- EEV1Vc*VeZVj4-A X

  EE&ZVVV$ NzScZVj0*z}%EL;g!ZIg!

  ZZkl/V:

  Zkl/(4GL

  G

  YN

  ElX5}

  "HNHHtHZ',hZ0+~gZIg6,Z3ZtYul:EH}@*NV:z}gZIg

  389

 • ZP

  ZPV1w:qh}ZV@*VM8 ENy~Z`ZZ`}wZPV1w:qh}1w

  ZzytZ]:AZu6Z**g~6,A:8h4

  ENIE

  6,%zMLYhZ}g}e~~V}#- FMG#- FMGYw

  ZP

  390

 • V1w:qh}1wZVVqZ0*8ut^Z6? XLEzZA~8 ENyG9= ELXH}Zy& F

  Y%}

  ( FNV}za(4G

  GE

  @*VCZuV~0+~(,~

  6? XLEZe}@gxz, NV NVYwZPV1w:qh}1w

  ' NH}:Mz**ZVc*VYVZVDZ-,z~

  kyMVMVVF,V

  DZ' NHVF,V

  391

 • &VZ}gV~ez

  ZPV1w:qh}1wZ@*VM8 ENy~Z`~Z`}w1w:qh}1w

  392

 • ~7gx

  85 ELE}

  ~7gxZ`gZ'ZV!*ZVza

  1VZZu9. FNE8

  +}~7gx

  : LH**eZ( FN

  : LH**L:!*V( FL**u^:Z`zZ

  L LN*xVOCc,C85 ELE}

  ~3gx

  393

 • NVQe&FNHY** LO}zgg,J-*.FLGH~VAV

  zgY**izg,:@*VVgx

  ( FNVZK+}~7gx:gZZVc*V*.FLGHZVVym}J-745 ELGE

  :}1V%ELC9 E]45 LGE' N:Zg~Yz,ZQy+}~7gx:Z`zZ' NHgw$ L

  $GNVy~y:Zh+ZVg`m:Zh+ZV_

  394

 • ZZ**Z**ZVZ7FN

  Y8

  +}~3gx

  Z`gZ'ZVYNH!*ZVza

  1VZZu9. FNE8

  395

 • }g8-Z0*

  y4GzZ

  }g8-Z0*%& EL& EL

  5YNEYz#- EE*.FMGZV

  & EL& ELzV

  4z5Y6,"$V5

  YYEV};w0gg`( FN