of 55 /55
8/16/2019 Osnovni viri in literatura http://slidepdf.com/reader/full/osnovni-viri-in-literatura 1/55 HIDROGEOGRAFIJA Osnovni viri podatkov in literatura vaja 1

Osnovni viri in literatura

Embed Size (px)

Text of Osnovni viri in literatura

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  1/55

  HIDROGEOGRAFIJA

  Osnovni viri podatkov in literatura

  vaja 1

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  2/55

  Osnovni viri in literatura

  Plut, D., 2000. Geografija vodnih virov. Ljubljana,

  Filozofska fakulteta.

  Brilly, M., Šraj, M., 2005. Osnove hidrologije.Ljubljana, FGG.

  Kolbezen, M., Pristov J., 1998. Površinski vodotoki invodna bilanca Slovenije. Ljubljana, HMZ RS, MOP RS.(dostopno tudi na: www.arso.si)

  Bat, M., 2008. Vodna bilanca Slovenije 1971 –2000.

  Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO.(dostopno tudi na: www.arso.si)

  Lah, A., 1998. Voda-vodovje. Zbirka usklajeno in

  sonaravno, 2. Ljubljana, Svet za varstvo okolja RS.

  http://www.arso.si/http://www.arso.si/http://www.arso.si/http://www.arso.si/

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  3/55

  Hrvatin, M., 1998. Pretočni režimi v Sloveniji. Geografski

  zbornik, 38. Ljubljana, ZRC SAZU.(dostopno tudi na: http://giam.zrc-sazu.si/GZ.htm)

  Frantar, P., Hrvatin, M., 2005. Pretočni režimi v Slovenijimed letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik, 77-2.

  Ljubljana, ZGS.(dostopno tudi na: http://www.zrc-sazu.si/Zgds/GV.htm)

  Dular, M. idr, 1997. Izrazje s področja voda. Ljubljana,Slovensko društvo za zaščito voda.

  Vodno bogastvo Slovenije. 2003. Uhan, J. in M. Bat

  (ured.). Ljubljana, Agencija RS za okolje.

  (dostopno tudi na: www.arso.si)

  http://giam.zrc-sazu.si/GZ.htmhttp://www.zrc-sazu.si/Zgds/GV.htmhttp://www.arso.si/http://www.arso.si/http://www.zrc-sazu.si/Zgds/GV.htmhttp://www.zrc-sazu.si/Zgds/GV.htmhttp://www.zrc-sazu.si/Zgds/GV.htmhttp://giam.zrc-sazu.si/GZ.htmhttp://giam.zrc-sazu.si/GZ.htmhttp://giam.zrc-sazu.si/GZ.htm

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  4/55

  Hidrološki letopisi Slovenije. 1990 - ...

  Ljubljana, HMZ RS (ARSO).(dostopno tudi na: www.arso.si)

  Hidrološki godišnjak Jugoslavije. 1941-1986.

  Beograd, Savezni hidrometeorološki zavod. 

  Vodnogospodarske osnove. 1978. Ljubljana, Zveza

  vodnih skupnosti in VGP Maribor.

  (dostopno tudi na:http://www.evon.si/vodnaknjigacontent.aspx)

  http://www.arso.si/http://www.evon.si/vodnaknjigacontent.aspxhttp://www.evon.si/vodnaknjigacontent.aspxhttp://www.arso.si/

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  5/55

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

  www.arso.si 

  http://www.arso.si/http://www.arso.si/

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  6/55

  www.arso.si 

  Organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

  Nacionalne službe za meteorologijo, hidrologijo in seizmologijo.

  Skrb za okoljsko (in s tem tudi vodno) zakonodajo in upravne

  postopke.

  Spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in

  procesov v okolju (poplave, plimovanje morja, onesnaženost voda, …). 

  Zagotavljanje javnih okoljskih podatkov – razpolaga z merilnomrežo različnih postaj in laboratoriji.

   Izdelava obdobnih poročil (mesečna, letna, priložnostna…)

  večinoma dostopna na www.arso.si 

  http://www.arso.si/http://www.arso.si/http://www.arso.si/http://www.arso.si/

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  7/55

  Hidrološki godišnjak Jugoslavije 

  Izhajal od leta 1919 (v naši knjižnici od leta 1941 do leta 1986). 

  Od leta 1975 v treh zvezkih:

  - površinske vode (70 postaj v Sloveniji, 604 v SFRJ);

  - podzemne vode;- kvaliteta voda: reke, morje,

  podzemne vode

  (22 mest vzorčenja v Sloveniji). 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  8/55

  Hidrološki letopis Slovenije 

  Izhaja od leta 1990, izdaja Agencija RS za okolje (bivšiHidrometeorološki zavod RS), oddelek za hidrologijopodatki za leto 2010);

   površinske vode  – 176 VP,

   podzemne vode  – 139 VPpostaj na območjih podtalnic, 

  izviri   – 15 merilnih mest na izvirih,

  morje  – mareografska postaja v KP,

  + primerjava letnih vrednosti

  z dolgoletnimi.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  9/55

  1. Površinske vode 

  Sistem opazovanja in meritev temelji na klasični mreži merilnihpostaj.

  Na razvoj mreže so vplivali predvsem: varstvo naselij pred

  poplavami, uporaba vode v energetske, tehnološke,vodooskrbne namene ter v zadnjem času varovanje okolje. 

  Prve postaje začele delovati že 1850 in nekatere še danesdelujejo – Litija (Sava), Celje (Savinja), Vrhnika (Ljubljanica),

  Planina (Unica), Gornja Radgona (Mura).

  Največ postaj je delovalo v 60-ih in 70-ih letih (tedaj opravljenenajnujnejše hidrološke raziskave) – kasneje veliko postajukinjenih.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  10/55

  Opremljenost vodomernih postaj skozi čas 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  11/55

  Mreža vodomernih postaj 

  Leta 2010 je delovalo 176 vodomernih postaj

  ≈ 1 postaja na 115 km2.Po priporočilih WMO (1 na 100–250 km2).

  Poleg rečnih postaj še: - dve postaji na jezerih (Bohinjsko in Blejsko) ter

  - ena na morju (Koper)

  + mareografska boja v Piranu.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  12/55

   Ali je nameščanje postaj enakomerno? 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  13/55

  Seznam vodomernih postaj urejen po … 

  … povodj ih  (črnomorsko in jadransko) in 

   porečjih večjih rek, od izvira proti izlivuporečje Mure porečje Drave porečje Save (in večjih pritokov) porečje Ljubljanice 

  porečje Savinje porečje Krke porečje Soče 

   jadransko povodje (brez porečja Soče) 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  14/55

  Številka – tekoča številka vodomerne postaje z leti se lahko spreminja, če se kakšna postajaukine ali na novo vzpostavi.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  15/55

  Šifra – unikatna šifra vsake vodomerne postaje, ki se nespreminja.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  16/55

  Postaja – ime kraja, kjer deluje vodomerne postaja.V kolikor se je (mikro)lokacija postaje spremenila, je

  dodana rimska številka (I, II, III, …). 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  17/55

  Lokacija stare postaje na Sevnični (Orešje) 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  18/55

  Tip postaje – V – vodomer, L – limnigraf, A – avtomatska merilna postaja,P – podatkovni zapisovalnik.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  19/55

  Stacionaža – oddaljenost profila vodomerne postaje odizliva vodotoka v večji vodotok ali morje (lahkotudi oddaljenost od državne meje ali izbranegaponora).

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  20/55

  F – površina porečja gorvodno od profila vodomernepostaje = površina vodozbirnega zaledja. 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  21/55

  Kota “0” – nadmorska višina kote “nulte” točke (v metrih, nad gladino Jadranskega morja).

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  22/55

  Začetek opazovanja – leto v katerem se je na vodomernipostaji začelo opazovati (vsaj višine vodnegladine), ne glede na morebitna kasnejšaprekinjanja opazovanja.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  23/55

  Stran – stran na kateri so za vodomerno postajonavedeni podatki o vodostajih (H), pretokih (Q),

  temperaturi (T) ter o vsebnosti suspendiranega

  materiala (SM).

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  24/55

  Mesečni in letni srednji vodostaji s konicami (Hs, Hnk, Hvk,Hnp, Hvp, nHnk, vHvk, nHnp, vHvp),

  dnevni vodostaji za tekoče leto z nivogramom. 

  Podatki za površinske vode, ki jih najdete v letopisu  

  VODOSTAJI (H) [cm]

  PRETOKI (Q) [m3 /s]

  Mesečni in srednji letni pretoki s konicami (Qs, Qnk, Qvk,Qnp, Qvp, nQnk, vQvk, nQnp, vQvp);

  dnevni pretoki s hidrogramom in krivuljo trajanja za

  tekoče leto. 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  25/55

  Podatki za površinske vode - VODOSTAJI

  srednji vodostaji za posamezne mesece in leto (Hs)

  nizki vodostaji za posamezne mesece in leto (Hnk/Hnp)

  visoki vodostaji za posamezne mesece in leto (Hvk/Hvp)

  meseci

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  26/55

  Podatki za površinske vode - VODOSTAJI

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  27/55

  Podatki za površinske vode - PRETOKI

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  28/55

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  29/55

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  30/55

  Postaje z zveznim merjenjem (125 postaj – leta 2006)

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  31/55

  Postaje z zveznim merjenjem (125 postaj – leta 2006)

  - limnigraf (99), podatkovni zapisovalnik (datalogger) (26)- bolj natančne in zanesljive, - mesečni in dnevni vodostaji določeni na osnovineprekinjenih zveznih meritev,

  - beležijo tudi konice, dnevna in ostala povprečja pa se

  izračunavajo, - poleg Hs/Qs, Hnp/Qnp in Hvp/Qvp lahko določimo še: 

  Hnk/Qnk   – absolutno najnižji vodostaj / najmanjši pretok v letu (mesecu) (n) – najnižji / najmanjši (k ) – konica

  Hvk/Qvk   – absolutno najvišji vodostaj / največji pretok v letu (mesecu) (v ) – najvišji / največji (k ) – konica

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  32/55

  Primer limnigrafske vodomerne postaje

  Savinja (Nazarje), 1990

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  33/55

  Kadar govorimo o obdobnih pretokih … 

  … mislimo na pretoke, ki se nanašajo na več letno obdobje

  (navadno na obdobje 30 let).

  Tedaj uporabimo kratice:

  sHs/sQs   – srednji vodostaj/pretok v obdobju

  nHnk   – najnižji nizek vodostaj v obdobju (konica), nQnk   – najmanjši mali pretok v obdobju (konica), 

  nHnp   – najnižji nizek vodostaj v obdobju (dnevno povprečje), nQnp   – najmanjši mali pretok v obdobju (dnevno povprečje), 

  vHvk   – najvišji visok vodostaj v obdobju (konica), vQvk   – največji velik pretok v obdobju (konica), 

  vHvp   – najvišji visok vodostaj v obdobju (dnevno povprečje), vQvp   – največji velik pretok v obdobju (dnevno povprečje). 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  34/55

  nivogram

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  35/55

  hidrogram in krivulja trajanja

  Qi (Q0, Q3, Q6, Q9, Q12)

   – pretok [m3/s], ki je

  zagotovljen i mesecev

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  36/55

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  37/55

  Dnevne vsebnosti suspendiranega materiala c [g/m3]

  V monitoring je bilo leta 2010 vključenih 11 merilnih mest: GornjaRadgona (Mura), Hrastnik (Sava), Veliko Širje (Savinja), Kobarid(Soča), Miren (Vipava), Suha (Sora) … 

  Večina materiala se transportira ob visokih vodah, zato je potrebno

  pogosto vzorčenje v času visokih valov.

  Vsebnost se določa laboratorijsko s filtriranjem in tehtanjem.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  38/55

  Dnevne količine transportiranega suspendiranegamaterial S [kg/s]

  Izračunane so iz dnevnih vsebnosti suspendiranega materiala c [g/m3] in srednjih dnevnih pretokov Q [m3/s].

  Na diagramih so poleg vrednosti srednjega dnevnega transporta

  prikazane tudi kumulativne dnevne vrednosti.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  39/55

  Dnevne (in mesečne) vsebnostisuspendiranega materiala zdiagramom

  c [g/m3]

  N j išj b t

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  40/55

  Najvišja vsebnostsuspendiranega materiala v

  obdobju 1977 – 2007 … ? …izmerjena 14. 4. 1994 na

  Savinji (Veliko Širje) = 9574 g/m3.

  Sledijo:

  Sora (Suha) = 8120 g/m3,

  Soča (Kobarid) = 8112 g/m3,Sava (Hrastnik) = 6405 g/m3,

  Dravinja (Videm) = 5518 g/m3,

  Bača (Bača pri M.) = 5125 g m3,Pesnica (Zamušani) = 4780 g/m3,Idrijca (Hotešk) = 3743 g/m3,

  … 

  V povprečju se približno 70 %materiala premesti v nekaj

  visokovodnih situacijah.

  VP Kobarid (Soča), 25. 12. 2009 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  41/55

  Dnevne (in mesečne) količinetransportiranega suspendiranega

  materiala z diagramom:

  S [kg/s] = c [g/m3] x Q [m3 /s] / 103 

  sumarna linija transporta v 103 t

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  42/55

  2. Podzemne vode

  Seznam vodomernih postaj urejen po vodonosnikih, ki si

  sledijo od SV proti JZ

  območjih podtalnice 

   Apaško polje, Prekmursko polje, Mursko polje, Vrbanski plato,

  Dravsko polje, Ptujsko polje,

  Kranjsko polje, Vodiško polje, Sorško polje, Dolina Kamniške Bistrice, Ljubljansko Polje, Ljubljansko barje,

  Krško polje, Brežiško polje, Čateško polje, Šentjernejsko polje, Območje Krakova, Dolina Bolske, Spodnja Savinjska dolina,

  Dolina Hudinje – Voglajne,

  Vipavsko Soška dolina. 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  43/55

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  44/55

  Primer postaje za podzemno vodo

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  45/55

  Seznam postaj za podzemne vode (139 postaj – leta 2009)

  Ime postaje – iz šifre iz katastra postaj in imena kraja, kjer deluje. 

  Kota “0”  – nadmorska višina točke od katere se meri razdaljo dogladine podz. vode => večje vrednosti pomenijo nižjo gladino vode! 

  Objekt  – tip objekta (V – kopani vodnjak, P – piezometer).

  Pogostost opazovanj  – N x mesečno, ZV in ZV-P – zvezno.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  46/55

  Tip postaje – L (limnigraf), P (podatkovni zapisovalnik),O (dnevno opazovanje).

  Dnevni vodostaji z nivogramom (za določene vodomernepostaje).

  Mesečni in letni srednji vodostaji s konicami in dnevnimi

  povprečji (Hs, Hnk, Hvk, Hnp, Hvp, nHnk, vHvk, nHnp, vHvp).

  Postaje za podzemne vode

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  47/55

  3. Izv ir i  

  H [cm] – vodostaj (Hnk, Hs, Hvk).T [°C] – temperatura (Tnk, Ts, Tvk).EP [μS] – specifična električna prevodnost (EPnk, EPs, EPvk). 

  Q [m3

   /s] – pretok (Qnk, Qs, Qvk).

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  48/55

  4. Morje

  Plimovanje je poleg valovanja najizrazitejši pojav spreminjanjagladine morja.

  Je posledica:

  - astronomskih (gravitacijska privlačnost medluno, soncem in zemljo) in,

  - meteoroloških dejanikov (veter in zračni tlak*) ter  *1 hPa ≈ 1 cm 

  - lastnega nihanja Jadranskega morja (do 21 ur).

  V Jadranu se dnevno navadno zamenjata 2 plimi in 2 oseki.

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  49/55

  Razlika med merjeno in izračunano krivuljo plimovanja 

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  50/55

  Podatki za mareografsko postajo v Kopru (od 1958):

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  51/55

  Podatki za mareografsko postajo v Kopru (od 1958):

  Koordinati mareografske postaje,

  mareografska in hidrografska kota “0”, 

  čas in višina visokih in nizkih voda – dnevnevrednosti (VV, VVV, NVV, NV, VNV, NNV),

  mesečne in letne srednje višine visokih in nizkihvoda ter njihove amplitude

  (SVV, SNV, SVVV, SNNV, NVVV, NNNV, A),

  dnevne in mesečne srednje višine gladine morja, 

  (SDV, SMV, SLV),

  mesečne in letne skrajne višine gladine morja, 

  značilne vrednosti višin morja v dolgoletnem

  obdobju 1961-2000.

  Podatki za mareografsko postajo v Kopru (od 1958):

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  52/55

  Podatki za mareografsko postajo v Kopru (od 1958): 

  Podatki za mareografsko postajo v Kopru (1961 2000):

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  53/55

  Podatki za mareografsko postajo v Kopru (1961 –2000):

  koliko nad povprečno gladino seže povprečna plima? koliko pod povprečno gladino seže povprečna oseka? 

  povprečna amplituda med plimo in oseko? koliko nad povprečno gladino seže ekstremna plima? koliko pod povprečno gladino seže ekstremna oseka? amplituda med ekstremno plimo in oseko?

  34 cm

  33 cm

  67 cm154 cm

  114 cm

  268 cm

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  54/55

 • 8/16/2019 Osnovni viri in literatura

  55/55