of 3 /3
TRVONG DAI HQC ouoc TE PHONG QUAN LY KHOA HQC CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM DQc I~p - T1}'do - Hanh phuc S6: 02-11 ITB-QLKH Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 02 thang 11 nam 2017 THONGBAo V/v tlang kj tli tai nghien cuu khoa hoc sinh vien niim 2017 Kinh giri: - Cac Khoa va BQmfm, - Phong Cong tac Sinh vien, - Pheng Dao tao sau d~i hoc, - Van phong Doan Thanh nien. Phong Quan ly Khoa hoc tran trong thong bao d€n Quy dan vi v€ k€ hoach dang ky d€ tai nghien ciru khoa hoc sinh vien nam 2017 nhu sau: 1. Sinh vien va hoc vien cao hoc nQP h6 sa dang ky tai Khoa/Bo mon: trurrc 16g00 ngay 24/1112017. 2. KhoaIBQ mon xet duyet d€ tai: trurrc 16hOO ngay 22/12/2017. 3. KhoaIBQ mon ban giao h6 sa dff xet duyet cho Phong QLKH: trutrc 16hOO ngay 29112/2017. Phong QLKH kinh d€ nghi Quy dan vi thong bao rong rffi d€n cac giang vien hu6ng dftn sinh vien va hoc vien cao hoc tham gia dang kY d€ tai. Nh&m dam bao dung k€ ho~ch, Phong QLKH kinh d€ nghi Quy dan vi luu y h6 trQ' thlJc hi~n theo nQi dung k€ ho~ch dinh kern. Chuyen vien lien h~: Truang H6ng Chuyen. Di~n tho~i: (028) 3724 4270, ext: 3857. Email: [email protected] Tran trQng cam an. TRUONGPHONG Nui nhp_n: Nhutren; BGH (dS bao cao); PhongKHTC; LuuQLKH. Nguy~n HAng Quang ----------------------------------------------------------

ouoc HQI CHUNGHiA VItT NAM PHONG QUAN LY KHOA HQC

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ouoc HQI CHUNGHiA VItT NAM PHONG QUAN LY KHOA HQC

TRVONG DAI HQC ouoc TE PHONG QUAN LY KHOA HQC
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM DQc I~p - T1}'do - Hanh phuc
S6: 02-11 ITB-QLKH Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 02 thang 11 nam 2017
THONGBAo V/v tlang kj tli tai nghien cuu khoa hoc sinh vien niim 2017
Kinh giri: - Cac Khoa va BQmfm, - Phong Cong tac Sinh vien, - Pheng Dao tao sau d~i hoc, - Van phong Doan Thanh nien.
Phong Quan ly Khoa hoc tran trong thong bao d€n Quy dan vi v€ k€ hoach dang
ky d€ tai nghien ciru khoa hoc sinh vien nam 2017 nhu sau:
1. Sinh vien va hoc vien cao hoc nQP h6 sa dang ky tai Khoa/Bo mon: trurrc
16g00 ngay 24/1112017.
2. KhoaIBQ mon xet duyet d€ tai: trurrc 16hOO ngay 22/12/2017.
3. KhoaIBQ mon ban giao h6 sa dff xet duyet cho Phong QLKH: trutrc 16hOO
ngay 29112/2017.
Phong QLKH kinh d€ nghi Quy dan vi thong bao rong rffi d€n cac giang vien
hu6ng dftn sinh vien va hoc vien cao hoc tham gia dang kY d€ tai.
Nh&m dam bao dung k€ ho~ch, Phong QLKH kinh d€ nghi Quy dan vi luu y h6 trQ'
thlJc hi~n theo nQi dung k€ ho~ch dinh kern.
Chuyen vien lien h~: Truang H6ng Chuyen. Di~n tho~i: (028) 3724 4270, ext:
3857. Email: [email protected]
Nguy~n HAng Quang
----------------------------------------------------------
KIt HOACH DANG KY. DE TAl NGHIEN CUU KHOA HOC SINH VIEN NAM 2017.
(Dinh kern thong bao s6 02-111TB-QLKH ngay 02 thang 11 nam 2017)
1. ThOi gian thuc hi~n: 12 thang, b~t dfiu til thang 01/2018 den thang 0112019. 2. K~ hoach thuc hi~n:
TT Ten Ca nhan/ Don Ca nhan/ Don N{}idung cong vi~c Han hoan " vi tlnrc hi~n vi ti~p nh,n thanhcong ."
VI~C
1 NQP ho GVHD Khoa/Bo mon CNDT nQPve KhoaIBQ mon 01 bQho sa gom: 24/1112017 sa CNDT - 01 ban Thuyet minh + D\1'toan kinh phi (tieng Viet) (mfru
SI, S2) - 01 ban Thuyet minh + D\1'toan kinh phi (tieng Anh) (mfru SI_EN, S2_EN)
2 Xet KhoaIBQ mon PhongQLKH KhoaIBQ mon gui ve Phong QLKH: 01112/2017 duyet - 01 Cong van d€ xufrt danh sach HQi dang xet duyet (mfru
S7) - 01 Danh sach cac d€ tai tham gia xet duyet (mfru S8)
PhongQLKH BGH - Trinh BGH ra Quyet dinh thanh l~p HQi dong 08/12/2017 KhoaIBQ mon - Gtri Quyet dinh v€ cac don vi co dang ky
KhoaIBQ mon Tien hanh hQPxet duyet cac de tai 22/12/2017 KhoaIBQ mon PhongQLKH KhoaIBQ mon giri ve Phong QLKH: 29/12/2017
- Bien ban hQPHQi dang (mfru S9) - Cac phieu danh gia thuyet minh (mfru S10) - 01 Danh saeh cae d€ tM dff xet duy~t, duqe xep thea thu t\1'uu tien (mfru SII)
- 01 Danh sach thong tin GVHD (mfru S12) - 01 Be)h6 sa dang ky cua tung d~ tid
3 Phe PhongQLKH BGH - Trinh BGH xem xet va ra Quyet dinh phe duyet kinh phi 05/0112017 duyet KhoaIBe) mon tlnrc hien d~ tai
- Giri Quyet dinh v~ cac dan vi co dang ky 4 Ban giao GVHD Khoa/Bo mon - CNDT chinh sua thuyet minh va du toan kinh phi thea y 12/0112018
h6 sa CNDT kien nhan xet cua He)i d6ng va thea Quyet dinh phe duyet - CNDT ne)p v~ Khoa/Bo mon 01 be) h6 sa hoan chinh, g6m thuyet minh va du toan kinh phi:
+ 03 ban tieng Viet (mfru Sl, S2) + 01 ban tieng Anh (mfru Sl_EN, S2_EN)
Khoa/Bo mon PhongQLKH Khoa/Bo mon giri ve Phong QLKH: - 01 Cong van ban giao h6 sa (mfru S13) - 01 Be)h6 sa hoan chinh cua tung d~ tai, g6m thuyet minh va du toan kinh phi:
+ 03 ban tieng Viet (mfru Sl, S2) + 01 ban tieng Anh (mfru Sl_EN, S2_EN)
5 Ky hqp GVHD BGH GVHD ky hop dong trien khai nhiem vu de tai sinh vien 19/0112018 d6ng PhongQLKH voi Nha truOng, va co traeh nhi~m thanh quy~t toan hqp
PhongKHTC d6ng.
Ghi chu:
- Gied thich tic ngii: CNDT: Chit nhi~m dJ tai la sinh vien, h9C vien cao h9C; GVHD: Giemg vien huang ddn; BGH: Ban Giam
hi~u; Phimg QLKH: Phong Quem If' Khoa h9C; Phong KHTC: Phong Ki hogch Tai chinh.
- Ttii vJ bi€u mdu dJ tai sinh vien nam 2017 tic dia chi:
http://www.hcmiu.edu.vnlNghien-Cuu-Khoa-hoc-ResearchIBieu-mau-Forms (Mlj,c6. Sinh vien)