of 31 /31
Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu Razvijanјe inkluzivnih politika na lokalnom nivou Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za uključivanje osoba sa invaliditetom u Valjevu 24. jul 2013.

Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

  • Upload
    meryle

  • View
    63

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu. Razvijan ј e inkluzivnih politika na lokalnom nivou Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za uključivanje osoba sa invaliditetom u Valjevu 24. jul 2013. Tabelarni i zveštaj istraživačkog projekta: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

Page 1: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

Razvijanјe inkluzivnih politika na lokalnom nivouRadna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za uključivanje osoba sa invaliditetom u Valjevu

24. jul 2013.

Page 2: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

Have a positive mind

Tabelarni izveštaj istraživačkog projekta:

Percepcija OSI o njihovoj socijalnoj uključenosti kao pretpostavka mapiranja aktivnosti za izradu nove strategije socijalne zaštite u ValjevuPripremljeno za: NDISrbija, Jul 2013

Page 3: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

O anketi• Anketa je sprovedena u okviru konsultacija za izradu

Lokalnog akcionog plana za uključivanje osoba sa invaliditetom u Valjevu

• Anketa je sprovedena putem neposrednog intervjua sa 36 ispitanika a 74 ispitanika intervjuisani su putem telefona (ukupno 110 anketiranih)

• Anketu je sprovela organizacija NDI u saradnji sa Društvom za cerebralnu paralizu u Valjevu

• U anketi su učestvovali članovi udruženja osoba sa invaliditetom iz Valjeva

• Anketa je realizovana u periodu od---- do-.---

Page 4: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

1. Struktura ispitanika

Osoba sa Invaliditetom66%

Staratelj / Roditelj osobe sa invaliditetom

35%

Chart Title

Page 5: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

2. Obrazovna struktura

30%

25%

22%

12%

5%3%

1% 1% 1%

Chart Title

Osnovna škola4. stepen stručne škole3. stepen stručne školeViša školaFakultetOstalo1. stepen stručne škole2. stepen stručne školeGimnazija

Page 6: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

3. Zanimanje ispitanika

penzioner44%

nije navedeno zanimanje22%

radnik u administrativno usluznim delatnostima

20%

domaćica6%

fizički radnik5%

student - učenik4%

Chart Title

Page 7: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

4. Radni status

penzioner47%

Ja sam nezaposlen33%

Ja sam zaposlen u privredi8%

Ja sam zaposlen u državnoj instituciji6%

Ja sam zaposlen u nevladinoj organizaciji5%

Chart Title

Page 8: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

5. Član određene organizacije

Nisam član/ica ni jedne organizacije osoba sa invaliditetom

Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo

Udruženje multiple skleroze kolubarskog okruga

Savez slepih i slabovidih Valjevo

Medjuopstinska organizacija civilnih invalida rata Valjevo

Udruženje gluvih i nagluvih Valjevo

Klub invalida rada Valjevo

Udruženja invalidskih penzinera

Udruženje MS kluba OSI "Korak napred" Valjevo

Naši snovi

Dunav organizaija

Dnevni boravak

Organizacija za dijalizu

Mladost

0 5 10 15 20 25 30

24.5

16.4

12.7

12.7

10

6.4

4.5

4.5

2.7

1.8

0.9

0.9

0.9

0.9

Chart Title

Series1

Page 9: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

6. Članstvo u NVO

Nisam član/ica87%

Da. pasivan/a7%

Da. aktivan/a5%

Chart Title

Page 10: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

7. Članstvo u političkoj stranci

Nisam član/ica90%

Da. pasivan/a7%

Da. aktivan/a3%

Chart Title

Page 11: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

8. Članstvo u KUD

Nisam član/ica98%

Da. aktivan/a2%

Chart Title

Page 12: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

9. Članstvo u sindikatu

Nisam član/ica Da. pasivan/a Da. aktivan/a

Page 13: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

10. Članstvo u crkveno-verskom udruženju

Nisam član/icaDa. pasivan/aDa. aktivan/a

Page 14: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

11. Ocena odnosa lokalne vlasti prema OSI

1 - 2. 3. 4 - 5.0

10

20

30

40

50

60

Chart Title

Series1

Page 15: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

12. Aktivnosti da bi se poboljšala pristupačnost prostora

0

10

20

30

40

50

60

70

Series1

Page 16: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

13. tri javna prostora ili objekta koji trebalo bi da budu pristupačniji

Pošta (im

a prev

eliki n

agib ra

mpe)

Dom kultu

re (ce

ntar za

kultu

ru)Su

d

Bolnica

ne znam Sko

le

Centar

za so

cijalni ra

d

Zelezn

icka s

tanica

Policija

Banke

Saobrac

ajnice

Pio fond (im

a tren

utno previse

strm

u rampu)

Parking m

esta z

a oso

be sa in

validite

tom

Opstina

Prodav

nice

Nacionaln

a sluzba z

a zap

osljava

nje

Stomato

loske usta

nove

unutrasn

jost javn

ih objekata

Bibliotek

a

Sports

ki objek

ti

Trotoari

Mesne z

ajednice

Zavod za

javn

o zdrav

lje0

5

10

15

20

25

30

35

40

Series1

Page 17: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

14. Aktivnosti unapređenja lokalnih usluga i podrške?

Izdvajanje više sredstava iz opštinskog budžeta za finansiranje lokalnih socijalnih usluga

Edukacija osoba sa invaliditetom o socijalnim uslugama i službama podrške

Osnivanje novih lokalnih socijalnih usluga i službi podrške za OSI

Podizanje kapaciteta trenutnih i potencijalnih pružalaca usluga

Edukacija donosilaca odluka. stručnjaka i drugih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici o socijalnim uslugama i službama podrške za OSI

Popust za javne servise za OSI

Poštovatovanje već postojećih zakona

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Series1

Page 18: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

15. Dodatna potreba za socijalnim uslugama?

Personalna asistencija

Organizovan adekvatan prevoz za osobe sa invaliditetom

Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom

Pomoć i nega u kući za odrasle sa invaliditetom

Pomoć i nega u kući za decu sa invaliditetom

Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom i starije osobe

Predah usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice

Radni asistenti (servis podrške u oblasti zapošljavanja)

Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom

SOS telefon za žrtve postraumatskog stresa

Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja

Služba gestovnog prevodioca

Pedagoški asistent( oblast obrazovanja)

nezna

Vozilo za prevoz

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Series1

Page 19: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

16. Aktivnosti za unapređenje obrazovanja OSI u Valjevu?

Edukovati nastavni kadar u redovnim školama za rad sa osobama sa invaliditetom

Obezbediti dodatni broj stručnjaka u redovnim školama za rad sa osobama sa invaliditetom

Poboljšati fizičku pristupačnost obrazovnih institucija

Organizovati veći broj događaja o značaju obrazovanja osoba sa invaliditetom

Obezvbediti veći broj dodatnih obrazovnih programa za odrasle osobe sa invaliditetom(druga šansa. večernja škola)

Obezbediti veći broj pedagoških asistenata

Prilagođavanje nastavnih sredstava i sadržaja u školama osobama sa invaliditetom

Edukovati roditelje dece sa invaliditetom o značaju obrazovanja

0 10 20 30 40 50 60

Series1

Page 20: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

17. Aktivnosti za unapređenje zapošljavanje OSI u Valjevu?

Obezbediti obuke poslodavaca u cilju razbijanja predrasuda o osobama sa invaliditetom

Poboljšati fizičku/arhitektonsku pristupačnost preduzeća i drugih objekata u kojima bi osobe sa invaliditetom mogle da rade

Otvoriti veći broj socijalnih preduzeća u kojima bi radile osobe sa invaliditetom

Obezbediti veći broja obuka za osobe sa invaliditetom u smislu prekvalifikacija i dokvalifikacija

Obezbediti distribuciju informacija koje se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom u pristupačnim formatima (Brajevo pismo,lako čitljiv format, itd)

Edukovati osobe sa invaliditetom o mogućnostima zapošljavanja kroz socijalno preduzetništvo

Omogućiti olaksice za privredne subvencije za OSI

0 10 20 30 40 50 60 70

Series1

Page 21: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

18. Da li ste zainteresovani da budete socijalni preduzetnik?

Ne67%

Ne znam (nisam razmišljao/la o tome)

21%

Da12%

Chart Title

Page 22: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

19. Koliko OSI učestvuju u procesu donošenja odluka?

Veoma malo38%

Ni malo35%

Malo17%

Osrednje9%

Chart Title

Page 23: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

20. Da li ste u poslednjih godinu dana prisustvovali sednici gradske skupštine?

NeDa

Page 24: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

21. Da li ste u poslednjih godinu dana Imali sastanak sa nekim od predstavnika lokalne samouprave?

Ne86%

Da14%

Chart Title

Page 25: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

22. Da li ste u poslednjih godinu dana učestvovali u izradi nekog lokalnog zakonskog okvira (strategije, LAP)?

Ne96%

Da5%

Chart Title

Page 26: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

23. Da li ste u poslednjih godinu dana dostavili predlog za izmenu ili dopunu lokalnih strateskih dokumenata?

Ne94%

Da6%

Chart Title

Page 27: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

24. Da li ste u poslednjih godinu dana aplikovali za projektna sredstva kod lokalne samouprave?

Ne92%

Da8%

Chart Title

Page 28: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

25. Da li ste se u poslednjih godinu dana kandidovali za javnu funkciju na lokalnom niovu?

Ne98%

Da2%

Chart Title

Page 29: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

26. Da li ste u poslednjih godinu dana razmišljali o tome da se kandidujete za javnu funkciju na lokalnom nivou?

Ne86%

Da14%

Chart Title

Page 30: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

27. Aktivnosti da bi se unapredila participacija OSI na lokalnom nivou?

Uključivanje OSI u izradu lokalnih strategija i akcionih planova

Unapredjenje saradnje izmedju donosilaca odluka i organizacija osoba sa invaliditetom

Edukacije organizacija OSI u oblasti lobiranja

Edukacije za osobe sa invaliditetom o mogućnostima korišćenja lokalnih socijalnih usluga i usluga u oblasti zapošljavanja i obrazovanja u lokalnoj zajednici

Zaposliti osobe sa invaliditetom u organe, službe i ustanove lokalne samouprave

Poboljšati fizičku/arhitektonsku dostupnost javnih objekata

Uključiti osobe sa invaliditetom u političke stranke

Poboljšati medijsku vidljivost osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Series1

Page 31: Participacija osoba sa invaliditetom u Valjevu

28. komentari i sugestije Treba proširiti svest opšte populacije o zapostavljenosti OSI u društvu

Neophodno je izdvojiti više para za osobe sa invaliditetom

OSI treba da se hrabro bore za svoje interese

Problem je što ko ima pomagala mora svakih gopdinu dana na komisiju iako je po prvom pregledu jasno da se stanje neće popravitiOpština treba da obezbedi banjsko lečenje za osi

Bilo bi veoma korisno da bar jedna lokalna televizija angažuje tumača znakovnog jezika radi prevođenja vesti ili nekih emisija

osobe sa dijagnozom multipleskleroze koje su zaposlene i penzioneri imaju veća prava od obolelih osoba koje su nezaposlene i bez materijalnih primanja i nemaju nikakva pravaDešava se da odbijaju za tudju negu i bez pregledaRađena je rekonstrukcija Pantićeve ulice i pre je bila prilagođena za OSI a sada su visoki ivičnjaci i nezgodna je za hodanjeTreba eliminisati arh.barijere u saradnji sa OSI, tako da im rešenja odgovaraju