of 16 /16

Suveniri osoba s invaliditetom

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt Razvojem umjetnickih vjestina do svijeta rada provodio se u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava Poticanje intenzivnijeg ukljucivanja osoba s invaliditetom na trziste rada IPA IV komponente.

Text of Suveniri osoba s invaliditetom

Page 1: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 2: Suveniri osoba s invaliditetom

IPA IV komponenta / IPA IV componentRazvoj ljudskih potencijala / Human Resources development

Program Europske unije za Hrvatsku / program of Europe Union for Croatia

Projekt „Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada“ provodi se u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ IPA IV komponente.Project „From the world of art to the world of labour“ is carried out under the grant „Fosterring effective inclu-sion of the persons with disabilities into the labour market“ of IPA Component IV.

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba KutinaThe Beneficiary: Croatian Employment Service, Regional office Kutina

Partneri / Partners:• PučkootvorenoučilišteKutina/OpenUniversityKutina• Udruga„OSI“-osobasinvaliditetomKutina/DisabledPersonsAssociationKutina• GradKutina/TownofKutina• MuzejMoslavineKutina/MoslavinaMuseumKutina

Ukupna vrijednost projekta / Total cost of the action: 102.543,64 €Trajanje projekta / Total duration of the action: prosinac/December2010.-prosinac/December 2011.

Page 3: Suveniri osoba s invaliditetom

Uokviruprojekta„Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada“ pokrenut je tečaj za keramičara u Pučkom otvore-nomučilištuKutinačijisuprvipolaznicibileosobesinvaliditetom.Svladavanjemtogprogramapolaznicisuosposo-bljeni za samostalnu proizvodnju keramičkih predmeta od gline. Nakon tečaja organizirana je radna praksa u okviru koje su izrađivani novi suveniri. SuvenirejeosmislioMuzejMoslavineusuradnjisanositeljemipartnerimaprojektapazećinakulturno-povijesnubaštinuregijeMoslavina,uporabnuvrijednost,tezanimljivost predmeta. Izrađivale su ih osobe s invaliditetom primjenom tehnika naučenih na tečaju i kao takvi predstavljaju unikatne predmete.

Within the project „From the world of art to the world of labour“ was organised ceramic course in the Open University Kutina which first participants were persons with disabilities. Mastering this program participants are able to self-production of ceramic products. After the course there was organised working practice within which new souvenirs were made.Souvenirs were designed by Museum Moslavina in collaboration with project Beneficiary and partners paying attention to the cultural and historical heritage of Moslavina region, a use value and public interes to such items. Souvenirs were made by persons with disabilities by using tech-niques learned in the course and so they are unique objects.

www.kutina.hr/projekt_osihttp://www.delhrv.ec.europa.eu

OvapublikacijaizrađenajeuzpomoćEuropskeunije.SadržajovepublikacijeisključivajeodgovornostHrvatskogzavodazazapošljavanje,PodručneslužbeKutinaininakojisenačinnemožesmatratidaodražavagledištaEuropskeunije.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contest of this publicaation are sole responsability of the Croatian Employment Service, Regional office Kutina and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Page 4: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 5: Suveniri osoba s invaliditetom

Dunja

Dunja ili zlatna jabuka je vrlo stara voćka porijeklom iz jugozapadne Azije. Kutina (grad u kojem živimo) nosi ime voća – dunje koje u mnogim jezicima ima naziv kojisevrlosličnoiliistoizgovarakaoiKutina.Dunjajesimbolsreće,plodnosti,života i ljubavi.UMoslavinijepostojaoobičajdaseprilikomrođenjadjetetasadilavoćkakojabi rasla i stasala zajedno s djetetom. Često je to bila sadnica dunje, koja je osim ukrasne uloge, imala i svoju gastronomsku i aromativnu ulogu (dunja na ormaru).

Quince or golden apple is a very old fruit tree native to Southeast Asia. Kutina (the town where we live) bears the name of fruit - quince, and in many languages, the word for quince is pronounced the same as the name of the town Kutina. Quince is a symbol of happiness, fertility, life and love.In Moslavina, the tradition was that when a baby was born, a fruit tree was planted which grew together with the child. That was often a quince tree, which apart from its decorative role, was also used for cooking as well as for its aromatic qualities (keeping quince on top of the closet).

Page 6: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 7: Suveniri osoba s invaliditetom

Škrinja

Uškrinjama se nekada čuvalo blago obitelji, čuvala se odjeća i nakit, značajni dokumenti, a seoska mlada se tijekom 18., 19., i 20. stoljeća nije mogla udati ako nije u miraz donijela punu škrinju ruha. I mjesto Kutina imalo je svoju škrinju od 1845. godine, kada je 15. svibnja u kućicehaMeštraLukeVragovićautemeljenprviobrtničkicehod129obrt-nika. Umoslavačkomkrajučešćijetipškrinjesasedlastimpoklopcem,neukrašen,načinjenodgrubotesanihhrastovihdasaka.Tektuitamonazirusegeometrijskiukrasina prednjoj stranici i poklopcu.

People used chests to keep in them their family treasure; clothes and jewelry, important documents, and dur-ing the 18th, 19th, and 20th century the rural bride could not marry unless she brought a chest full of attire as dowry. The town Kutina had also its chest from 1845; when on 15 May, in the house of the guild master Luka Vragović, the first Artisans’Guild of 129 craftsmen was founded.The type of chest, with a saddle-shaped lid, unadorned, made of rough-hewn oak planks, is more common in Moslavina. Only here and there geometric decorations on the front side and cover can be discerned.

Page 8: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 9: Suveniri osoba s invaliditetom

Zidnjaci

Zidnjaci ili kuvarice su zidne ili kuhinjske krpe koje predstavljaju dragocjen izvor saznanja o svakodnevnom životu i običajima jednog vremena.Običnosustavljaniiznadštednjaka,umivaonikaistola.Zid-njaci su prvotno imali praktičnu uporabu – štitili su zid od prskanja vrelog ulja, odnosno mjehurića što iskaču iz uskipjela variva i juhe. Ubrzosuimdodaneiduhovite,tepoučneporukejerjeuočenodasenatimdekorativnim predmetima, uz kavalirštinu, ljubavnu čežnju i zabavu, može promicati i opća kultura svakodnevnog življenja, higijena, zdrava prehrana, kultura ponašanja, međusobnog ophođenja i poštovanja, kultura obitelji, ljubavi i sklada unutar zidova obiteljskog doma.

Zidnjaci or kuvarice are dishtowels placed on walls which represent a valuable source of information about eve-ryday life and traditions of a period of time. They were usually placed above the stove, sink and table. Originally, zidnjaci had a practical use - protecting the wall from splashes of hot oil or bubbles that pop up from boiling stews and soups. Soon, humorous and educational messages were added to them because people realized that on these decorative items, along with chivalry, romantic longing and entertainment, one can also promote the culture of everyday life, hygiene, nutrition, polite behaviour, civilized treatment and respect for others as well as love and harmony within the walls of the family home.

Page 10: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 11: Suveniri osoba s invaliditetom

Pećnjak

UkrasnipećnjakdatiraizkasnogsrednjegvijekasnalazištaGarić-grad.Garić-gradsespominjeveću12.stoljeću.RuševineGarić-gradasuponovnootkrivene1907.godine, a arheološkim istraživanjima na svijetlo dana izašao je i neobično bo-gat i raznovrstan pokretni arheološki materijal među kojim se izdvajaju ukrasni pećnjaci.UkrasnimotivinačeonimpločamačetvrtasteformesasvimsuposebniispadajumeđunajzanimljivijenaprostorimasrednjeEurope.Simbolikuukrasnogmotivariba možemo vezati uz kršćanstvo, ali i neprekidni tijek trajanja.

Decorative stove tiles, called pećnjaci, date from the late Middle Ages and were found at the site of Garić-grad. Garić-grad was first mentioned in the12th century. Garić-grad ruins were discovered in 1907, and archaeologi-cal research showed unusually rich and diverse moveable archaeological material, among which decorative stove tiles (pećnjaci) stand out. Decorative motifs on the face tiles, rectangular in shape, are quite special and are among the most interesting ones in Central Europe. The symbolism of the decorative motif of fish can be linked to Christianity, but also to infinity.

Page 12: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 13: Suveniri osoba s invaliditetom

ZdjelaZdjela datira iz pretpovijesti, a pronađena je na višeslojnom arheološkom nalazištu GradinaMarićuMikleuškoj(Kutina).Međuvrlobogatimpokretnimarheološkimmaterija-lom brojni su ulomci plitkih i bikoničnih zdjela s turbanastim (koso kaneliranim) obodom karakterističnim za brončano i željezno doba (2. – 1. tisućljeće prije Krista).

The bowl dates from prehistoric times and is found at multi-layered archaeological site of the burg of Marić in Mikleuška (Kutina). Among the very rich movable archaeological material, there are numerous fragments of shallow biconical bowls with turban-shaped (obliquely fluted) rim, characteristic of the Bronze and Iron Age (2000-1000BC)

Lončić LončićdatiraizpretpovijestisnalazištaTomašica.NaseljeinađenikeramičkimaterijalpripadajuKorenovskojkulturi(kompleksulinearno-trakastekeramike),kojajenanašim

prostorima egzistirala u 5. tisućljeću prije Krista. Keramičko posuđe je ukrašeno urezivanjem, a ukrasni motivi se sastoje od kombinacije linija i kukica.

The pot is from the site of Tomašica and also dates from prehistoric times. The settlement and the ceramic mate-rial that was found come from the Korenovo culture (Linear Pottery culture), which existed in this region in 5000 BC. Pottery was decorated with incision, and the decorative motifs consisted of combination of lines and hooks.

Page 14: Suveniri osoba s invaliditetom
Page 15: Suveniri osoba s invaliditetom

Rashladivac

MoslavinajepoznativinorodnikrajgdjejeuzgojvinovelozezapočeojošurimskodobakadasunaovompodručjuživjeliTračani,Iliri,KeltiiRimljani,atradicijauzgojaautohtonihvinapoput moslavca i škrleta zadržala se sve do danas. Rashlađivač se nekada koristio za rashlađivanje i serviranje vina gostima. Iako je danas više ukrasni nego uporabni predmet njegova uloga u moslavačkom vinorodnom kraju nije zaboravljena.

Moslavina is known as vine-growing area were grape cultivation began in Roman times when Thracians, Ilily-ians, Celts and Romans started planting and were a tradition of cultivation of indigenous vines as moslavac and skrlet survived until today. Vine cooler was used for cooling and serving vines to guests. Although it is now more ornamental than useful item its role in vine-growing Moslavina region is not forgotten.

Page 16: Suveniri osoba s invaliditetom

Izdavač / Publisher:Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Kutina / CroatianEmploymentService,RegionalofficeKutina

Za izdavača / For Publisher:IvanMasnec

Autor / Author:SlavicaMoslavac

Urednik / Editor:SlavicaMoslavac,VjekoslavHanjilec,TanjaLovrić-.Ivanković,EvaŠtimac

Prijevod / Translation:PučkootvorenoučilišteKutina/OpenUniversityKutina

Fotografije / Photographs:TanjaLovrić-Ivanković,EvaŠtimac

Korektura / Proofreading:SlavicaMoslavac

Računalna obrada / Image processing:ZIS-izradasoftveraisavjetovanje

Tisak / Printed by:TiskaraGratis

Naklada / Cirkulation:300