Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

Embed Size (px)

Text of Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  1/49

  "#$#%'()% *#%+(+(")% $),)-.()

  !"#"$ &'(')'*(+$+*

  &+#,&+-+. $/'*('#( $0&"-'1 #0*('1

  +/"0$#% .&)%+)'+ "0'("0,0$ +)% *#%&)".(')%

  +')1

  /"+* 2

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  2/49

  DOKUMEN STANDARD & PENTAKSIRAN

  KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAH (KSSR)

  MODUL ELEKTIF

  BAHASA KADAZANDUSUN

  TAHUN 5

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  3/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  4

  ID SUANG BOLIKAN

  Rukun Negara 2

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3

  Kopointutunan 4

  Tudu om Dimpoton 5

  Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran 6

  Prinsip Do Pedagogi Kurikulum Standard 9

  Ponginsamakan Kurikulum Modular 11

  Kurikulum Boros Kadazandusun 13

  Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan montok Kabaalan Mokinongou Om Moboros Toun 4 25

  Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan montok Kabaalan Mambasa' Toun 4 31

  Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan montok Kabaalan Monuat Toun 4 38

  Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan montok Kabaalan Kolumison Boros Toun 4 43

  Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan montok Kabaalan Puralan Boros Toun 4 44

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  4/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  2

  RUKUN NEGARA

  BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita

  untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan

  seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

  demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi

  kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama

  secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal

  terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif

  yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan

  seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita

  tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  5/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  5

  vi

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

  berterusan ke arah lebih memperkembangkan

  potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

  kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

  bertujuan untuk melahirkan warganegara

  Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

  kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

  terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara.

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  6/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  6

  KOPOINTUTUNAN

  Boros Kadazandusun nopo nga' iso' mato palajalan i po'ia'on id sikul tosiriba' om takawas. Status nopo do mato palajalan diti id kurikulum perdana

  nga' mato palajalanelektif. Po'ia'on o mato palajalan diti kumaa tangaanak mantad tinaru Kadazan om Dusun. Po'ia'on nogi' o boros diti kumaa

  tangaanak mantad tinaru suai i aanangan minsingilo do boros diti.

  Hontolon nopo do pongia'an om pambalajalan Boros Kadazandusun id sikul tosiriba' nga' popoingkawas do kabaalan boros miagal ko' kabaalan

  mokinongou, moboros, mambasa', monuat, koilaan kolumison boros om nogi' koilaan puralan boros. Oponsol kopio do inoboson o kabaalan

  boros diti tu' iti no kabaalan touhai i koponguhup id pomogunaan boros Kadazandusun id pangaan sikul takawas.

  Winonsoi o Kurikulum Standard om Pentaksiran Boros Kadazandusun Sikul Tosiriba' diti montok manahak kosiwatan kumaa tangaanak do

  minsingilo do boros Kadazandusun id kohuboyoon di kohiok mooi do kikotumbayaan sondii' o tangaanak soira' do miromut om nogi' kaanu

  papasarabak pomusarahan di okreatif, imaginatif om okritis. Maya' do kurikulum diti, kaanu o tangaanak minsingilo do boros Kadazandusun id

  pongia'an di otolinahas, poimpunong om oulud. Pongia'an om pambalajalan boros Kadazandusun id sikul kapanahak do kosiwatan kumaa

  tangaanak do mongintutun, monginonong, guminawo om popotilombus do adat, koubasanan, kotumbayaan sandad om tungkus tinaru Kadazan

  om Dusun.

  Pongia'an om pambalajalan do boros Kadazandusun diti nogi' kaanu manahak do kosiwatan kumaa tangaanak mantad tinaru suai i aanangan

  minsingilo do boros Kadazandusun montok mongintutun om mangarati' adat, koubasanan, kotumbayaan sandad om tungkus tinaru Kadazan om

  Dusun.

  Pongia'an om pambalajalan Kurikulum Standard Boros Kadazandusun id sikul tosiriba' diti monokodung do angkab Rukun Negara, Dasar

  Pendidikan Kebangsaan om Falsafah Pendidikan Negara montok momodimpot do kotoronongon om piunungan toinsanan tinaru id pogun

  Malaysia. Suang nopo do pongia'an om aktiviti kurikulum id Kurikulum Standard Boros Kadazandusun Sikul Tosiriba' diti nga' kokomoi do toilaan,

  kabaalan boros, koubasanan, woyo' toluud, tungkus koubasanan om kotumbayaan tinaru i koponguhup do popoingkawas koburuon koinanon,

  sunduan, pomusarahan om topurimanan tangaanak.

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  7/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  7

  TUDU

  Tudu nopo do Kurikulum Standard Boros Kadazandusun montok sikul tosiriba' nga' momogonop kabaalan boros tangaanak mooi do kaanu nodii

  yolo' momoguno do boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id piromutan di mogisuai-suai kohuboyoon.

  DIMPOTON

  Id kolimpupuson do Toun 6 kaanu tangaanak do :

  Mogilang-ilang pomusarahan di oulud om olinuud kumaa iso' om tiso'.

  Mogisoosokodung montok momonsoi isoiso' toina'on.

  Papasarabak woyo' toluud, sunduan mamasok om ula poinsinuhat.

  Miromut miampai kikotumbayaan sondii' di olinuud kumaa tambalut om tulun suai id kohuboyoon formal om au' formal.

  Mambasa', mangarati' om monginonong mogikaakawo teks id boros Kadazandusun montok papatanom sunduan aanangan mambasa' om

  guminawo do kolumison boros.

  Momonsoi mogisuusuai kawo ponuatan di oulud om olinuud id boros Kadazandusun. Momoguno puralan boros di kotunud id lisan om ponuatan.

  Popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

  Momoguno kabaalan momogono' id koimaan tikid tadau.

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  8/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  8

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN

  Id suang do Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran (DSKP) diti poinhanggum o Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om

  Taang Koinabasan.

  Standard Ponuangannopo nga' taang koimpohon do koilaan, kabaalan om koinabasan di minog dimpoton do tangaanak id kolimpupuson do

  Toun 6 id sikul tosiriba'.

  Standard Pambalajalannopo nga' iso' nuludan koilaan, kabaalan, koinabasan om taang koonuan di minog do dimpoton do tangaanak id isoiso'

  Toun id sikul tosiriba'.

  Taang Koinabasan nopo nga' iso' nuludan kriteria di popokito 6 taang koinabasan di minog poindalanon do tangaanak montok popokito

  koinabasan do isoiso' Standard Pambalajalan.

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  9/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  9

  PENTAKSIRAN

  Pentaksiran Standard Pambalajalan kawasa' do papanahon maya' duo kawo pontaksiran.

  Pontaksiran Woyo' Formatif

  Pontaksiran Woyo' Sumatif

  Taang koinabasan tangaanak momoguno b -duo kawo pentaksiran diti.

  Pentaksiran Woyo' Formatif

  Papanahon o pontaksiran woyo' formatif do poingompus toun montok mongilo nunu o taang koinabasan do tangaanak. Koindalan o pentaksiran

  diti maya' pongintangan mooi do kaanu nodii mongingia' do monipong kogisaman do tangaanak monginobos boros ontok poingampayat id aktiviti

  pambalajalan boros. Pentaksiran woyo' diti kapanahak kounalan kumaa mongingia' om tangaanak nogi'. Maya' pongintangan diolo', kaanu o

  mongingia' do koilaan kokomoi tangaanak di au' kodimpot toi ko' au' kaampayat id aktiviti di papanahon id kelas. Soira' okito do mongingia' o

  kobolingkangan diti, oponsol papanahon do mongingia' o aktiviti suai di kosudong om kaanu mongunsub do tangaanak dii do monginobos boros.

  Kosudong nogi' o pontaksiran woyo' formatif montok mongintong kogisaman do tangaanak id kabaalan mokinongou om moboros. Ponginsamakan

  di kawasa' do gunoon montok pontaksiran woyo' formatif nopo nga' maya' folio, kalaja' id tinimungan, pongimatan om maya' aktiviti monginobos

  boros miagal ko' mambasa' om kuiz.

  Taang Koinobosan

  1 Nangaangayan di Au' Nodonto Kaanu momuhondom kawagu koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton au'

  poingonop.

  2 Nangaangayan di Songisom Kaanu mangarati' koilaan.Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kosudong om olinuud.

  3 Nangaangayan di Giigina' Kaanu momoguno koilaan.Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud om olinuud.

  4 Nangaangayan di Tawasi' Kaanu mongompuri koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud, oulud omolinuud.

  5 Nangaangayan di Takawas Kaanu manahang koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud,olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas.

  6 Nangaangayan di Nokoinuntu Kaanu poposogu' koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud,olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas. Kaanu monuduk om milo omitanan.

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  10/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  :

  umatif

  Papanahon o pentaksiran woyo' sumatif maya' poniisan toi ko' panaasan formal. Maya' pentaksiran diti, kaanu o mongingia' ngaawi' do monimung

  profil di popokito koburuon do tangaanak id monginobos do Boros Kadazandusun. Kawasa' do papanahon o pentaksiran diti montok

  tosoosongulun tanak. Tudu nopo do pentaksiran woyo' sumatif nga' monipong om monimung koilaan kokomoi taang koinabasan do tangaanakminsingilo do Boros Kadazandusun.

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  11/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  ;

  PRINSIP DO PEDAGOGI KURIKULUM STANDARD

  Ponginsamakan do pongia'an om pambalajalan do Kurikulum Standard diti nopo nga' maya' prinsip-prinsip di pinatayad:

  i. Ponginabasan do kabaalan touhai

  Oponsol kopio do pasandadon mantad id kotimpuunon o ponginabasan do kabaalan touhai miagal ko' kabaalan mokinongou, moboros,

  mambasa', om monuat tu' kabaalan diti no o poimpahan do karaaralano' pambalajalan do tangaanak. Kabaalan touhai i oinobos do tangaanak

  koponguhup tangaanak do popoingkawas kabaalan boros montok momodimpot taang di takawas.

  ii. Balajal id koyuuyuon di kohiok, kirati' om kidimpoton

  Pambalajalan di poposontol konteks di kirati' miampai papaamung toinsanan kabaalan boros i kaanu manahak kosiwatan kumaa tangaanak

  minsingilo maya' aktiviti di kohiok.

  iii. Poinlongkod do tangaanak

  Mogisuai-suai kabalantasan, koporokisan, ralan balajal, koinabasan om koburuon tangaanak id pambalajalan do Boros Kadazandusun. Mooi do

  odimpot o potensi pambalajalan tangaanak, oponsol do papanahon o pongia'an di momoguno mogikaakawo ponginsamakan, teknik om kakamot

  pongia'an di kagayat do ginawo tangaanak. Ponginsamakan masteri kaanu manahak kasakadayan kumaa tangaanak do monginobos toinsanan

  standard pambalajalan Boros Kadazandusun di noulud.

  iv. Pomogunaan teknologi wagu

  Id abad ko-21 diti, oponsol o toilaan momoguno komputer tu' teknologi nopo diti nga' teknologi piromutan di gunoon do timpu baino montokmaganu om papatayad koilaan. Pomogunaan kakamot media elektronik om kapamansayan pionitan id internet kaanu manahak kosiwatan di

  tosima' kumaa tangaanak do miromut om mogi'ilang toilaan. Ogumu' koilaan di aanu mantad Teknologi Koilaan om Pionitan diti. Soira'

  momproses do koilaan di naanu kiguno o pomusarahan di okritis montok momili' koilaan di kosudong. Oponsol o koilaan do tangaanak do

  momoguno boros Kadazandusun mooi do kaanu papatayad do koilaan di efektif, kotunud, okreatif om kohiok. Aspek woyo' toluud om sunduan

  mamasok oponsol nogi' do pasandadon mooi do kitonggungan om kidisiplin o tangaanak soira' mogihum, momproses om poposunud kawagu do

  koilaan.

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  12/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  43

  v. Pentaksiran Pambalajalan

  Pentaksiran pambalajalan nopo do gunoon nga' pentaksiran di formatif om sumatif. Pentaksiran formatif di potilombus kaanu manahak koilaan

  kumaa mongingia' kokomoi taang koinabasan tangaanak do standard pambalajalan. Pointilombus o pentaksiran woyo' formatif diti om okon ko'

  miagal do pentaksiran woyo' sumatif tu' papanahon id koowian isoiso' timpu pambalajalan. Kawasa' do papanahon o pentaksiran woyo' formatif

  maya' pongimatan om nogi' maya' mogikaakawo aktiviti lisan om ponuatan. Koduo-duo pentaksiran diti ka

  pambalajalan do tangaanak.

  vi. Kapasarabakan ponginlaaban kowoowoyoo'

  Prinsip di pasandadon id Kurikulum Boros Kadazandusun nopo nga' papapanggor sahsiah di tosonong. Pasandadon nogi' toinsanan woyo' toluud

  id pambalajalan Boros Kadazandusun mooi do awangun songulun mamamasok di kiwoyo' toluud, kiimatu om otoronong .

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  13/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  44

  PONGINSAMAKAN KURIKULUM MODULAR

  Timpu pongia'an do mato palajalan Boros Kadazandusun nopo nga' tolu timpu sominggu'. Pongia'an do Kurikulum Standard Sikul Tosiriba' diti

  manahak kopomogiratan do kabaalan momoguno boros Kadazandusun id tinimungan tangaanak ngaawi'.

  Kurikulum Standard Sikul Tosiriba' Boros Kadazandusun diti minaganu ponginsamakan woyo' modular i popohontol om manahakkosulimbangan kumaa toinsanan kabaalan boros.

  Id pongia'an om pambalajalan do Boros Kadazandusun id kelas, onuan panatalan toinsanan kabaalan boros id isoiso' timpu pongia'an. Sabaagi

  iso' poomitanan, onuan panatalan o kabaalan mokinongou om moboros id pongia'an ontok timpu koiso' do minggu' koiso'. Ontok timpu

  koduo,panatalan do pongia'an nopo nga' kabaalan mambasa' om timpu kotolu onuan panatalan kabaalan Puralan Boros. Timpu koiso' om koduo

  do minggu' sumusuhut gunoon montok pongia'an kabaalan monuat om timpu kotolu gunoon montok pongia'an Kolumison Boros. Kawasa' o

  mongingia' do momoguno duo timpu montok mongia' isoiso' kabaalan soira' do osubai. Pongia'an om pambalajalan do isoiso' topik kawasa' do

  papanahon id kalas daasom duo minggu'.

  Ponginsamakan woyo' modular diti kaanu popisoungko toinsanan kabaalan boros di strategik montok tudu do popoingkawas kabaalan boros

  miagal di poinsuat id Standard Ponuangan om Pambalajalan. Sabaagi iso' poomitanan, soira' do mongia' do kabaalan kolumison boros,

  kopisoungko nogi' o kabaalan suai miagal ko' kabaalan mokinongou, moboros, mambasa' om monuat id pongia'an dii. Ponginsamakan woyo'

  modular diti manahak nogi' do panatalan kumaa pongia'an om pambalajalan kabaalan boros di touhai kumaa kabaalan boros di apangkal miagal

  id siriba' diti:

  Kabaalan Mokinongou om Moboros

  Kabaalan Mamb

  Puralan Boros

  Kabaalan Monuat

  Kolumison Boros

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  14/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  42

  Tema

  Ponuangan montok tikid gana' pomogunaan boros id pambalajalan Boros Kadazandusun nopo nga' pinoimpou tema di kosudong montok

  tangaanak id sikul tosiriba'. Tema nopo ngaawi'

  Winoun Tinan Sondii'

  Winoun Susuyan

  Winoun Toilaan

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  15/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  45

  KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN

  Panatalan nopo do pongia'an om pambalajalan Boros Kadazandusun nga' popotilombus tungkus koubasanan om toilaan sandad tinaru Kadazan

  om Dusun maya' ponginabasan kabaalan moboros, mambasa' om monuat. Ponginabasan momoguno Puralan boros om monginonong

  Kolumison Boros nga' onuan nogi' do kapanatalan id pongia'an om pambalajalan do mato palajalan diti. Suai ko' mantad dii, koilaan kokomoi

  tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun nga' po'ia'on nogi' kumaa tangaanak.

  1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

  Mokinongou om moboros nopo nga' iso' kabaalan di touhai montok literasi. Ii nodii poogi' do unsubon o tangaanak do minsingilo om momoguno

  do woyo' mokinongou di kotunud. Unsubon o tagaanak do tumimpuun do minsingilo do moboros mantad taang popolombus do tuni pimato di

  kotunud om kumaa nogi' do popolombus do boros, frasa om gisom no do kaanu popolombus do ayat di pointunud, oulud om olinuud montok

  mogikaakawo kohuboyoon. Aktiviti nopo di kosudong do papanahon montok do kabaalan diti nga' aktiviti minsingumbal, manahak tisuli',

  mangarati' om momoguno do koilaan di norongou. Toinsanan aktiviti diti kawasa' do huliton mooi do kogirot o pomogunaan do pancaindera do

  tangaanak om pointounda' tomoimo do miromut.

  Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do mokinongou montok mongintutun om manahak tisuli' kumaa tuni di norongou mantad posorili',

  kaanu mangarati' pomogunaan do pimato montok Boros Kadazandusun om kaanu momoguno do pomoroitan om loyuk di pointunud om olinuud

  montok popolombus do boros, frasa om ayat id pilumaagan. Suai ko' mantad dii, kaanu nogi' o tangaanak do mongompuri om manahak tisuli'

  kumaa koilaan di norongou om kaanu poposuul topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud id pilumaagan.

  Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan mokinongou montok popisuai, momungaran , monguyad om mongusui

  do tuni di norongou mantad posorili'. Suai ko' mantad diti poia'on nogi' o kabaalan mokinongou montok monindu' om popolombus mogikaakawo

  boros di momoguno / b / om / d /, sigot, vokal toniba', tanaru om pimato noolos. Poia'on nogi' kumaa tangaanak id Toun 5 o kabaalan

  mokinongou montok momohulit boros, ayat om pibarasan. Poinhanggum nogi' o kabaalan mokinongou montok mangarati', mongompuri om

  manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou mantad teks. Suai ko' mantad diti poinsuang nogi' o kabaalan moboros miagal ko mogibooboros

  montok moguyad koilaan kokomoi tuni di norongou mantad posorili' om koilaan di norongou mantad mogisuusuai tadon. Poia'on nogi' kumaa do

  tangaanak o kabaalan poposuul pomusarahan, mokianu sogu' mantad do wokon, monusui sorita' om mongusui watak..

  2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  16/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  46

  2.0 KABAALAN MAMBASA'

  Id kabaalan mambasa' oponsol do kaanu o tangaanak do popolombus tuni pimato montok pomoroitan Boros Kadazandusun. Koilaan diti

  koponguhup id kabaalan popolombus boros, frasa om ayat di mogikaakawo loyuk om kopolombusan. Montok iso' pongia'an kabaalan mambasa'

  di kohiok, unsubon o mongingia' do momoguno teks mantad sinding, hiis, tangon toi ko' bukakak, tu' kounsub iti do tangaanak om kagayat nogi'

  do ginawo diolo'. Montok kabaalan mongija', potimpuunon do popo'ia' mantad mongintutun tuni pimato kumaa tuni do fonem om putul boros gisom

  no owonsoi iso' boros di kotunud.

  Id kolimpupuson do Toun 6 , kaanu o tangaanak popolombus boros, frasa om ayat tumanud pomoroitan, loyuk om otus di pointunud om olinuud.

  Kaanu nogi' o tangaanak do mambasa' om popolombus mogikaakawo teks do alantas om tumanud loyuk kopolombusan di kotunud. Suai ko'

  mantad diti, kaanu nogi' o tangaanak do monginggumu' tinimungan boros om kaanu mangarati' om manahak do tisuli' kumaa koilaan di nabasa'.

  Kaanu nogi' o tangaanak do momoguno mogikaakawo peta pomusarahan montok manahang om popoilo kawagu do koilaan di nabasa'.

  Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan popolombus tumanud otus om loyuk montok mogikaakawo boros di

  momoguno / b / om / d /, sigot, vokal toniba', tanaru om pimato noolos. Suai ko' mantad diti kabaalan popolombus mogikaakawo ayat om teks

  tumanud loyuk om otus di kotunund nga' po'ia'on nogi'. Id Toun 5, kaanu tangaanak mongingumu' tinimungan boros maya' aktiviti mongilo

  sokomoyon boros, popisudong komoyon boros di nabasa' id petikan om momoguno komoiboros. Poinsuang nogi' o kabaalan mambasa' montok

  mangarati', mongompuri om manahak tisuli' kumaa koilaan di nabasa'. Kabaalan momoguna mogikaakawo peta pomusarahan montok monimung

  om popoilo kawagu koilaan nga' po'ia'on nogi'. Id koowian isoiso' pongia'an kabaalan mambasa', oponsol do po'ia'on kumaa tangaanak o

  kabaalan manahang om momiadang koilaan di nabasa'.

  3 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  17/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  47

  3.0 KABAALAN MONUAT

  Timpuunon nopo do popo'ia' id kabaalan monuat nga' kabaalan mongigit pinsil di pointunud. Oponsol do pasandadon kabaalan diti mooi do oubas

  dii o tangaanak do monuat momoguno ralan di pointunud. Panatalan nopo do kabaalan diti nga' papawakas tuhat tunturu' om longon, popomogot

  kabaalan motor, popoingkawas kabaalan visual om koordinasi mato om longon mooi do kaanu dii o tangaanak monginobos kabaalan monuat.

  Suai ko' mantad dilo, hontolon nogi' id kabaalan diti o koilaan monuat pimato miampai momoguno ralan di pointunud mooi do kaanu o tangaanak

  do monuat boros, frasa om ayat di poimpunong, otolinahas om oulud.

  Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak monuat miampai momoguno do ralan ponuatan di pointunud, kaanu momonsoi mogikaakawo

  boros, kaanu monuat mogikaakawo ayat miampai momoguno boros, ayat om tanda' basa' di kotunud, kaanu momonsoi karangan om momgoput

  sorita di momoguno boros, ayat, format om puralan boros di kotunud om om olinuud.

  Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan monuat frasa om ayat id ponutan mirangkai om ponuatan toomod,

  momonsoi om monuat mogikaakawo boros maya ponguhupan do bahan pongunsun om momonsoi mogikaakawo ayat . Suai ko' mantad diti,

  kabaalan momonsoi karangan om monupu' sorita' miampai momoguno do format ponuatan di kotunud nga' poia'on nogi' id Toun 5.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  18/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  48

  4.0 KABAALAN KOLUMISON BOROS

  Maya' kabaalan kolumison boros kaanu o tangaanak do kosiwatan mongintutun, minsingumbal om monginonong do tungkus koubasanan tinaru

  Kadazan om Dusun. Aktiviti-aktiviti di noulud id Standard Pambalajalan kaanu papasarabak kaanangan do tangaanak kumaa minsingilo do boros

  Kadazandusun om nogi' kaanu popoingkawas imaginasi tangaanak. Komponen diti manahak kosiwatan kumaa tangaanak do mokinongou boros

  Kadazandusun mantad mogisuai-suai tadon miagal ko' mantad sinding tangaanak, hiis koubasanan om susuyan di kosudong.

  Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu tangaanak maganu, popolombus om monusui koilaan kokomoi do tungkus koubasanan tinaru Kadazan om

  Dusun maya' mogikaakawo aktiviti di kohiok.

  Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalanmomoguno folio, buuk tonini', kolaj, buuk skrap, poster om suusuai po

  montok popokito koilaan di notimung. Suai ko' mantad diti onuan nogi' o tangaanak do kosiwatan montok popokito do kabaalan manangon,

  suminding, minsingkono', sumayau om popolombus do hiis. Poinsuang nogi' id Standard Pambalajan Toun 5 o ponoriukan kokomoi tungkus

  koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun maya' aktiviti ponorubungan, pogibaabarasan om nogi' may' pambasaan koilaan mantad buuk, suat

  abal om intrenet.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  19/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  49

  5.0 KABAALAN PURALAN BOROS

  Kabaalan Puralan Boros nopo nga' kokomoi do kogisaman do tangaanak momoguno Sistom Boros Kadazandusun di kotunud id mogisuusuai

  kohuboyoon. Panatalan nopo do pongia'an Sistem Boros id Kurikulum Boros Kadazandusun diti nga' koilaan momoguno Sistem Tuni, Sistem

  Ija'an, Sompuruan Boros, Pomoroitan Ginumu' om nogi' Tukadan. Suai ko' mantad dilo' onuan nogi' do panatalan koilaan momonsoi mogikaakawo

  boros om ayat.

  Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do Sistom Tuni Boros Kadazandusun id lisan om Sistom Ija'an Boros

  Kadazandusun id ponuatan. Suai ko' mantad dilo, kaanu nogi' o tangaanak do momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros, Kopomoroitan

  Ginumu' om Tukadan id lisan om ponuatan. Kaanu nogi' o tangaanak do momonsoi mogikaakawo boros om ayat di agramatis om olinuud.

  Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan popolombus boros di kisigot, kikonsonan /b/ om /d/ , /b/ om /d/ om boros

  kivokal tanaru om toniba'. Suai ko' mantad diti, poinsuang nogi' o kabaalan momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros om momonsoi boros

  mintootoiso, nosugku om misompuru. Koilaan Puralan Boros suai i inoboson id Toun 5 nopo nga' momoguno boros misaup, pananda' wacana,

  partikol om tanda' basa' id ayat. Bontuk ayat di po'ia'on id Toun 5 nopo nga' ayat mintootoiso om ayat misompuru om kawo ayat nopo nga' ayat

  toomod,ayat pongudio, ayat ponuhuan, om ayat kotigagan.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  20/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  4:

  5.1 SISTEM BOROS

  Abaagi o sistem boros Kadazandusun id piipiro komponen: Fonetik, is, Kopomoroitan

  Ginumu' om Tukadan. Oponsol do po'ia'on koilaan momoguno Sistem Boros kumaa tangaanak di minsingilo do boros Kadazandusun mooi do

  kaanu nodii o tangaanak do momoguno boros Kadazandusun di kotunud om oulud.

  5.1.1 Fonetik om Fonologi

  Oponsol do posunudon kumaa do tangaanak o koilaan mamarait om popolombus boros miampai momoguno loyuk om kopolombusan di

  pointunud mooi do koilo o tangaanak do mamarait boros om popolombus ayat di pointunud. Oponsol o koilaan diti id Boros Kadazandusun mooi

  do kaanu dii o tangaanak do popolombus komoyon di kotunud kumaa tulun suai. Suai ko' mantad dii, oponsol nogi' o koilaan diti mooi do kaanu o

  tangaanak do mangarati' boros om komoyon do tulun suai id pilumaagan tikid tadau.

  5.1.2 Sistem Ija'an om Ponuatan

  Oponsol kopio do posunudon kumaa do tangaanak o Sistem Ija'an Boros Kadazandusun mooi do kaanu o tangaanak do momonsoi ponuatan di

  pointunud om oulud. Id Sistem Ija'an minog do inoboson do tangaanak o piipiro aspek mooi do kaanu nodii yolo' do momonsoi ponuatan di

  poimpunong. Pointayad id siriba' diti, toinsanan aspek di oponsol do oilaan:

  a) pimato Boros Kadazandusun

  b) Sigot / '/

  c) / b / om / d / om / b / om / d /

  d) vokal tanaru om diftong

  e) konsonan on vokal noolos

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  21/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  4;

  5.1.3 Morfologi

  Morfologi nopo nga' iso' gana' toilaan di monoriuk pamansayan boros. Abaagi o aspek Morfologi Kadazandusun id 2 komponen: Sompuruan

  Boros om Pamansayan Boros. Pointayad id siriba' diti nopo nga' aspek di okito id morfologi.

  MORFOLOGI

  Sompuruan Boros: Pamansayan Boros

  1. Boros Ngaran

  2. Boros Maan

  3. Boros Ula

  4. Boros Toguangon

  1. Struktur Boros

  (a) Boros Sandad

  (b) Boros Noolos

  2. Bontuk Boros

  (a) Boros Mintootoiso

  (b) Boros Nosugku

  (c) Boros Misompuru

  (d) Boros Misaup

  (e) Pananda Wacana

  (f) Partikol

  (g) Tanda' Basa'

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  22/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  23

  5.1.4 Sintaksis

  Sintaksis nopo nga' iso' ponoriukan kokomoi pamansayan ayat. Abaagi id 2 komponen o aspek sintaksis diti.

  SINTAKSIS

  Ponguludan Boros Sistem Panandaan

  1. Guas Ayat(a) Pola Frasa Ngaran + Frasa Ngaran

  (b) Pola Frasa Maan + Frasa Ngaran

  (c) Pola Frasa Ula + Frasa Ngaran

  (d) Pola Frasa popiromut Ngaran + Frasa Ngaran

  2. Bontuk Ayat

  (a) Ayat Mintootoiso

  (b) Ayat Misompuru

  3. Kawo Ayat

  (a) Ayat Toomod

  (b) Ayat Pongudio

  (c) Ayat Ponuhuan

  (d) Ayat Kotigagan

  4. Nuludan Ayat

  (a) VSO

  (b) VSO(IO) / VS(IO)O

  (c) VSO(L)

  (d) VSO(T)

  (e) VSO(L)(T) / VSO(T)(L)

  1. Pananda Fokus2. Partikol

  3. Penanda Timpu

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  23/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  24

  5.1.5 Kopomoroitan Ginumu'

  Kopomoroitan ginumu nopo nga' popiumbangan do Boros Ngaran Koizaai i popokito do ginumu'. Kiwaa 2 kowowoyoo' do kopomoroitan ginumu:

  a) Kopomoroitan Ginumu' Ointob

  b) Kopomoroitan Ginumu' Au' Ointob

  5.1.6 Tukadan

  Poinhanggum no id tukadan o boros mikagos, poiradan om poniriban i oponsol do po'ia'on kumaa tangaanak mooi do kaanu nodii yolo'

  mongintutun om momoguno do tukadan id lisan toi ko' ponuatan montok popokito iso' ponginabasan do boros di takawas.

  Nota: Montok popomogot do toilaan kokomoi Sistem Boros buuk Puralan Boros Kadazandusun idSikul i pinalabus do Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  24/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

  22

  6.0 PONUANGAN KURIKULUM

  Ponuangan kurikulum nopo nga' iso' poingkawasan kawawagu id ponginabasan koilaan om oponsol do onuan kapanatalan tu' iti no kabaalan di

  koponguhup do tangaanak id koposion tikid tadau om id ponginabasan toilaan. Ponuangan kurikulum i pasandadon id pongia'an Boros

  Kadazandusun nopo nga' miagal id siriba':

  i. Kabaalan Momusorou

  Kabaalan momusorou di okritis om okreatif pinosuang id Standard Pambalajalan mooi do kaanu o tangaanak do monolibamban kobolingkangan,

  kaanu maganu kootuson om kaanu popolombus do koilaan di kotunud kokomoi isoiso' ahal miampai momoguno boros di efektif.

  ii. Kabaalan Balajal Karaaralano' Balajal

  Pasandadon o kabaalan diti id Standard Pambalajalan mooi do kitonggungan o tangaanak id pambalajalan diolo'. Poinhanggum id kabaalan diti o

  kabaalan balajal om kabaalan maganu koilaan montok popotounda' do tangaanak do monginobos koilaan di potilombus.

  iii. Kabaalan Momoguno Teknologi Koilaan om Piromutan

  Kabaalan momoguno do Teknologi Koilaan om Piromutan nopo nga' iso' kabaalan do abad ko-21. Kabaalan nopo di poinhanggum nga' kabaalan

  momoguno kakamot multimedia miagal ko' komputer montok momonsoi om momongo kalaja' sikul om nogi' momoguno mogikawo-kawo koilaan

  mantad multimedia miagal ko' mongintong dokumentari id televison om maganu koilaan mantad internet. Suai ko' mantad dii, kaanu nogi' do

  kosiwatan o tangaanak do papaatod om monorimo do e-mel, mamalayag piromutan elektronik montok mogihum om papatayad koilaan om

  milumaag miampai tulun suai maya' piromutan sosial miagal do Facebookom Twitter.

  iv. Woyo' Toluud om Sunduan Mamasok

  Oponsol do pasandadon o woyo' toluud miagal ko' woyo' guminawo pogun sondii' om kopuriman sunduan mamasok id kurikulum Boros

  Kadazandusun mooi do awangun o tangaanak di kiwoyo' toluud om oupus tomoimo do pogun sondii'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  25/49

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2

  25

  v. Mogisuai-suai Koporokisan

  Okito nogi' id suang do Standard Pambalajalan diti o koponoina'an do koporokisan tangaanak di mogisuai-suai. Okito iti id suang do Standard

  Pambalajalan, miagal ko' koponoina'an koporokisan kinestetik maya' aktiviti di noulud id Standard Pambalajalan Kabaalan Kolumison Boros.

  vi. Kopogonuan Toilaan

  Koilaan om ponuangan nopo di pohontolon id mato palajalan diti nga' koilaan di naanu mantad mogikaakawo gana' miagal do gana' Sains om

  Teknologi, Geografi, Sejarah, Koilaan Konsumerisme om Kousinan. Suai ko' mantad diti, montok ponuangan boros aanu nogi' mantad surat abal

  om isu-isu timpu baino.

  vii. Mongindapu'

  Mooi do kaanu o tangaanak ngaawi' do monoguang karaaralano' koposion timpu baino, minog nogi' do pasandadon id pomusarahan do

  tangaanak o kabaalan mongindapu'. Montok popoburu' koposion tangaanak, elemen pongindopuan miagal ko' kreativiti, inovasi om inisiatif

  oponsol do posunudon kumaa tangaanak.

  viii. Kreativiti

  Kreativiti nopo' nga' woyo' di popokito kabaalan momonsoi isoiso' toinaon i au' po insan kowonsoi do tulun suai maya' imaginasi tosonong do

  tosoosongulun. Soira' do kaanu o tangaanak do papabanta asil kalaja' toi ko' popokito drama di okreatif, okito do koimbulai o kaanangan do

  tangaanak, kotumbayaan sondii' om kopuriman do kounsikahan montok kinalantayan sondii'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  26/49

  3

  26

  ix. Kabaalan Momusorou Taang Takawas (KBAT)

  Kabaalan momusorou taang takawas nopo nga' iso' kogisaman montok momoguno toilaan, kabaalan om woyo' toluud id proses momogono'

  montok monolibamban kobolingkaangan, soira' maganu kootuson om kiwoyo' inovasi om kikogisaman montok momudali' isoiso' asil. Kabaalan

  nopo di poinhanggum id KBAT diti nga' miagal di okito id jadual id siriba':

  KBAT Kointalangan

  Kabaalan Momoguno Momoguno toilaan, kabaalan om woyo' toluud idmogisuai-suai koyuyuyuon montok monoina' isoiso'tainaon.

  Kabaalan Mongompuri Nomompipi' do koilaan montok mangarati' kopio nunukomoyon do koilaan dii om nogi' montok monoinu'pisougkahan do iso' om tiso' koilaan.

  Kabaalan Manahang

  Momiadang, maganu kootuson om kaanu manahakpounayan montok isoiso' ahal miampai momogunokabaalan, toilaan, nawawayaan sondii' om woyo'toluud.

  Kabaalan Monupu' Momudali' pomusarahan toi ko' isoiso' asil di okreatifom kiwoyo' inovatif.

  Jadual 1: Kointalangan kokomoi KBAT

  Aktiviti-aktiviti pongia'an di kiwoyo' KBAT nopo nga' miagal do aktiviti di momoguno kabaalan momogono', kabaalan monoriuk, kabaalan

  monolibamban kobolingkangan om momonsoi kalaja' maya' projek. Mooi do ounsub o tangaanak do momoguno pomusarahan diolo' unsubon o

  mongingia' om tangaanak momoguno do kakamot momusorou miagal do peta pomusarahan, peta minda, Thinking Hats om pongudia'an

  momoguno tudio taang takawas id suang om labus kelas.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  27/49

  3

  27

  $/'*('#( 5"*+'*6'*7 $/'*('#( 5'.!'-'8'-'* ". /''*6 &",*'!'$'*."*/"& &'!''-'* ."&,*"*6"+ ". ."!"#"$ /"+* 2

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1.1 Id kolimpupuson

  do Toun 6, kaanu

  o tangaanak domokinongou om

  manahak tisuli' di

  kosudong montok

  tuni di norongou

  mantad posorili'.

  1.1.1 Kaanu popisuai om momungaran do tuni di

  norongou.

  1.1.2 Kaanu monguyad do koilaan kokomoi tuni di

  norongou.

  1.1.3 Kaanu mongusui tumanud loyuk do

  kobooboroso' di norongou.

  1 Kaanu momohulit tuni toi ko' kobooboroso' di

  norongou tumanud loyuk.

  2 Kaanu popoilo tadon om papatahak tisuli' dikosudong kokomoi tuni di norongou.

  3 Kaanu miuhot, misimbar om papatahak tisuli' di

  kotunund om olinuud kokomoi tuni di norongou.

  4 Kaanu popisuai tuni di norongou miampai manahak

  pounayan kokomoi pisuayan do tuni dii om

  papatahak tisuli' di kotunud, oulud om olinuud.

  5 Kaanu miuhot, misimbar om manahak do sogu' di

  opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo'

  pomusarahan di takawas kokomoi tuni di norongou.

  6 Kaanu monupu' om popolombus do pibarasan

  montok poposogu' pomusarahan kokomoi tuni di

  norongou om papatahak tisuli' do alantas.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  28/49

  28

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1.2 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu otangaanak mangarati'

  pomogunaan do

  pimato montok Boros

  Kadazandusun.

  1.2.2 Kaanu monompipi' om popoboros boros

  di kivokal tanaru om toniba'.

  1.2.3 Kaanu monompipi' om mamarait boros di

  Kipimato konsonan noolos.

  1.2.4 Kaanu monindu' om mamarait boros

  kisigot.

  1.2.5 Kaanu monindu' om mamarait boros

  kituni / b / om / b /.

  1.2.6 Kaanu monindu' om mamarait boros kituni/ d / om / d /.

  1 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru, kikonsonan

  ( ', b , b, d , d ), om kipimato konsonan noolos miampaimomoguno pomoroitan di giigina'.

  2 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru, kikonsonan

  ( ', b , b, d , d ), om kipimato konsonan noolos miampai

  momoguno pomoroitan di kosudong.

  3 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru, kikonsonan

  ( ', b , b, d , d ), om k ipimato konsonan noolos miampai

  momoguno pomoroitan di tawasi'.

  4 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru, kikonsonan

  ( ', b , b, d , d ), om kipimato konsonan noolos miampai

  momoguno pomoroitan di tawasi' om loyuk di giigina'.

  5 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru, kikonsonan

  ( ', b , b, d , d ), om kipimato konsonan noolos miampai

  momoguno pomoroitan di tawasi' om loyuk di

  kosudong.

  6 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru, kikonsonan

  ( ', b , b, d , d ), om kipimato konsonan noolos miampai

  momoguno pomoroitan om loyuk di tawasi'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  29/49

  29

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1.3 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak domomoguno do

  pomoroitan om loyuk

  di pointunud montok

  popolombus do boros

  om ayat.

  1.3.1 Kaanu mokinongou pomoroitan om loyuk di

  kotunud montok momohulit boros.

  1.3.2 Kaanu mokinongou montok popolombus

  mogikaakawo ayat.

  1.3.3 Kaanu mokinongou montok popolombus

  pibarasan toi ko' booboroson.

  1 Kaanu monugut boros miampai kololoyuko' di

  kosudong.

  2 Kaanu momili' om monugut kololoyuko'

  kopolombusan do boros.

  3 Kaanu popodemonstrasi kopolombusan loyuk di

  kosudong.

  4 Kaanu monoinu' loyuk di norongou.

  5 Kaanu poposogu' loyuk di kosudong.

  6 Kaanu manahak pounayan kumaa sogu' di

  pinatahak.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  30/49

  2:

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1.4 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak domongompuri koilaan

  di norongou.

  1.4.1 Kaanu mokinongou montok maganukoilaan.

  1.4.2 Kaanu mogibooboros montok momiadangkoilaan di norongou.

  1.4.3 Kaanu momoguno koilaan di norongoumontok mogisuusai kohuboyoon.

  1.4.4 Kaanu manahang koilaan di norongou.

  1.4.5 Kaanu monimbar om monguyad isoiso'ponguhatan.

  1.4.6 Kaanu mokinongou om popoindalan doisoiso' ponuhuan toi ko' pokionuon.

  1.4.7 Kaanu monolibamban isoiso'kobolingkangan di norongou.

  1 Kaanu momohulit koilaan di norongou.

  2 Kaanu monimung koilaan di norongou.

  3 Kaanu popolombus koilaan di kotunund om

  olinuud.

  4 Kaanu mongudio montok mokianu kointalangan

  lobi kumaa koilaan di norongou.

  5 Kaanu poposogu' koilaan di opinto, kirati', oulud,

  olinuud om popokito woyo' pomusarahan di

  takawas.

  6 Kaanu momonsoi pomolingkuman di opinto,

  kirati', oulud, olinuud om popokito woyo'

  pomusarahan di takawas om alantas.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  31/49

  2;

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1.5 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak domomoguno do boros

  om ayat di pointunud,

  oulud om olinuud id

  pilumaagan.

  1.5.1 Kaanu mongulud boros montokpopolombus ayat di kotunud om olinuud id

  pibarasan toi ko' id booboroson.

  1.5.2 Kaanu popolombus ayat di kotunud omolinuud id mongisuusuai kohuboyoon.

  1.5.3 Kaanu momoguno piipiro boros pomolohoudi kosudong id pibarasan toi ko' idbooboroson.

  1.5.3 Kaanu momoguno boros om ayat di olinuudid pitimbungakan.

  1.5.5 Kaanu momoguno boros om ayat dikotunud om olinuud montok mokianukointalangan.

  1.5.6 Kaanu popolombus ponguhatan miampaimomoguno boros om ayat di kotunud omolinuud.

  1 Kaanu popolombus ayat di au poingonop

  miampai loyuk di kosudong.

  2 Kaanu popolombus ayat mintootoiso disongisom miampai momoguno boros om loyuk

  di kosudong.

  3 Kaanu popolombus piipiro ayat mintootoiso

  miampai momoguno boros om loyuk di

  kosudong.

  4 Kaanu popolombus piipiro ayat mintootoiso di

  tawasi' miampai momoguno boros om loyuk di

  kosudong.

  5 Kaanu popolombus mogikaakawo ayatmomoguno struktur, boros om puralan boros di

  tawasi' miampai momoguno loyuk di kotunud.

  6 Kaanu popolombus mogikaakawo ayat

  momoguno struktur, boros om puralan boros di

  tawasi' miampai loyuk di kotunud om alantas.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  32/49

  53

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  1.6 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak do poposuultopurimanan om

  pomusarahan di oulud

  om olinuud id

  pilumaagan.

  1.6.1 Kaanu poposunud do ahal sondii' miampaimomoguno boros om ayat di olinuud.

  1.6.2 Kaanu monusui do sorita' toi ko'susuyan tumanud nuludan.

  1.6.3 Kaanu mongusui watak montokpopolombus do topurimanan.

  1.6.4 Kaanu poposogu' pomusarahan kokomoibahan pongunsub di pinatahak.

  1.6.5 Kaanu poposuul pomusarahan idpitimbungakan.

  1 Kaanu popoboros koilaan di touhai id ayat di au

  poingonop miampai loyuk di kosudong.

  2 Kaanu monguyad koilaan id ayat mintootoiso di

  songisom miampai momoguno boros om loyuk

  di kosudong.

  3 Kaanu popolombus koilaan maya' piipiro ayat

  mintootoiso miampai momoguno boros om loyuk

  di kosudong.

  4 Kaanu popolombus koilaan maya' piipiro ayat

  mintootoiso di tawasi' miampai momoguno boros

  om loyuk di kosudong.

  5 Kaanu popolombus pisiwalan di opinto om kirati'miampai momoguno mogikaakawo boros, ayat

  om puralan boros di tawasi' miampai loyuk di

  kotunud.

  6 Kaanu poposuul pomusarahan di opinto, kirati',

  oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan

  di takawas kokomoi isoiso' ahal id

  pogibaabarasan.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  33/49

  54

  STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MAMBASA' TOUN 5

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.1 Id kolimpupuson doToun 6, kaanu otangaanakpopolombus borostumanud otus omloyuk di pointunud.

  2.1.1 Kaanu popolombus boros tumanud ija'anmontok boros di:(a) kivokal tanaru om toniba'(b) kisigot(c) kikonsonan / b / om / d /

  2.1.2 Kaanu popolombus boros tumanud otusom loyuk montok boros:(a) mintootoiso(b) nosugku(c) misompuru(d) misaup

  1 Kaanu monugut montok popolombus putul

  boros.

  2 Kaanu popolombus boros momoguno otus di

  kosudong.

  3 Kaanu popolombus mogikaakawo boros

  momoguno otus om loyuk di kotunud.

  4 Kaanu popisuai otus om loyuk mogikaakawo

  boros.

  5 Kaanu popolombus mogikaakawo boros id ayat

  miampai pomoroitan om loyuk di kotunud.

  6 Kaanu popolombus mogikaakawo boros id ayat

  miampai pomoraitan om loyuk di kotunud.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  34/49

  52

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.2 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak dopopolombus frasa om

  ayat miampai

  momoguno

  pomoroitan, loyuk om

  otus di pointunud.

  2.2.3. Kaanu mambasa' mogikaakawo ayatmomoguno loyuk om otus di pointunud.

  1 Kaanu momohulit montok popolombus frasa om

  ayat.

  2 Kaanu papadalin loyuk kopolombusan frasa om

  ayat montok popolombus mogisuai-suai

  komoyon.

  3 Kaanu popodemonstrasi ralan mambasa' frasa

  om ayat tumanud loyuk di kosudong.

  4 Kaanu basa' frasa om ayat

  tumanud loyuk di kotunud miampai ohou di

  opuhod om otolinahas.

  5 Kaanu poposogu' ralan mambasa' frasa om ayat

  tumanud loyuk di kotunud miampai ohou di

  opuhod om otolinahas.

  6 Kaanu popolombus ralan mambasa' ayat

  tumanud kreativiti sondii'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  35/49

  55

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.3 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak mambasa'mogikaakawo teks do

  alantas.

  2.3.1 Kaanu mambasa' do alantas.

  2.3.2 Kaanu mambasa' mogikaakawo tekstumanud loyuk di kotunud.

  1 Kaanu monugut popolombus frasa toi ko' ayat.

  2 Kaanu popolombus ayat mintootoiso miampaimomoguno pomoroitan om loyuk di kosudong.

  3 Kaanu popolombus mogikaakawo ayat id

  pangaan tumanud pomoroitan om loyuk di

  kosudong.

  4 Kaanu popolombus mogikaakawo ayat id teks

  do alantas miampai momoguno pomoroitan om

  loyuk di kotunud.

  5 Kaanu momili' ralan mambasa' di kotunud

  montok mogikaakawo ayat id teks miampai

  momoguno pomoroitan om loyuk di

  pointunud.

  6 Kaanu momudali' ralan mambasa' montok

  mogikaakawo ayat id teks miampai momoguno

  pomoroitan om loyuk di pointunud.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  36/49

  56

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.4 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanakmonginggumu'

  tinimungan boros.

  2.4.1 Kaanu popisudong komoyon boros.

  2.4.2 Kaanu mongilo piipiro sokomoyon do iso'boros.

  2.4.3 Kaanu momoguno do komoiboros montokpopoinggumu' tinimungan boros.

  1 Kaanu popisudong boros om rati' boros.

  2 Kaanu monindu' rati' boros mantad ayat dinabasa'.

  3 Kaanu momili' rati' boros tumanud konteks ayat

  di nabasa'.

  4 Kaanu popoilo rati' boros mantad ayat di

  nabasa'.

  5 Kaanu poposogu' rati' boros tumanud konteks

  ayat di nabasa'.

  6 Kaanu momonsoi ayat montok popointalang rati'

  boros.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  37/49

  57

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.5 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak domangarati' om

  manahak do tisuli'

  kumaa koilaan di

  nabasa'.

  2.5.1 Kaanu maganu koilaan mantad teks.

  2.5.2 Kaanu momiadang koilaan di nabasa'.

  2.5.3 Kaanu mongulud om popoboros koilaan dinabasa'.

  2.5.4 Kaanu momoguno koilaan montok monimbarponguhatan.

  1 Kaanu mongintutun koilaan id teks pambasa'an.

  2 Kaanu popointalang koilaan di nabasa' tekspambasa'an.

  3 Kaanu momoguno koilaan di nabasa' montok

  mogikaakawo kohuboyoon di kotunud om

  olinuud.

  4 Kaanu monoinu' koilaan di nabasa' id

  mogikaakawo kohuboyoon di kotunud, oulud om

  olinuud.

  5 Kaanu manahak tisuli' kumaa koilaan di nabasa'di opinto, kirati', oulud om olinuud om popokito

  woyo' pomusarahan di takawas.

  6 Kaanu momonsoi pomolingkuman kumaa

  koilaan di nabasa' di opinto, kirati', oulud,

  olinuud om popokito woyo pomusarahan di

  takawas.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  38/49

  58

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.6 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak momogunomogikaakawo peta

  pomusarahan montok

  popoilo kawagu do

  koilaan di nabasa'.

  2.6.1 Kaanu momoguno peta pomusarahan dikosudong montok popokito koilaan di

  notimung mantad bahan di nab

  2.6.2 Kaanu popoundaliu koilaan mantad grafikkumaa id linear.

  1 Kaanu mongintutun mogikaakawo peta

  pomusarahan mantad teks toi ko' grafik.

  2 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

  kosudong montok monimung koilaan di nabasa'

  mantad teks toi ko' grafik.

  3 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

  kosudong montok monompipi' koilaan di nabasa'

  mantad teks toi ko' grafik.

  4 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

  kosudong montok popoundaliu koilaan di

  nabasa' mantad teks kumaa grafik toi ko' grafikkumaa teks.

  5 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

  kosudong montok mongulud koilaan di nabasa'

  mantad teks toi ko' grafik.

  6 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

  kosudong montok popoluput koilaan di nabasa'

  mantad teks toi ko' grafik.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  39/49

  59

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  2.7 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak manahangdo teks di nabasa'.

  2.7.1 Kaanu manahak pounayan kokomoi koilaan

  di nabasa'.

  2.7.2. Kaanu manahak kritik toi ko' monokodung do

  watak id teks di nabasa'.

  1 Kaanu mongintutun koilaan toi ko' watak di

  tahangon.

  2 Kaanu mogibooboros kokomoi koilaan toi ko

  watak di nabasa'.

  3 Kaanu manahak tisuli' miampai poposodia'

  ponokodung kumaa kritik di pinatahak di

  kotunud om olinuud.

  4 Kaanu popiadang koilaan di naanu montad

  mogisuai-suai teks di nabasa' do manahang

  koilaan toi ko' watak.

  5 Kaanu popoindalan pisiwalan kokomoi koilaan

  toi ko' watak di oulud om olinuud om popokito

  woyo' pomusarahan di takawas.

  6 Kaanu monupu' panahangan sondii' kokomoi

  koilaan toi ko' watak di opinto, kirati', oulud,

  olinuud om popokito woyo' pomusarahan di

  takawas.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  40/49

  5:

  STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MONUAT TOUN 5

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  3.1 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak monuatmiampai momoguno

  ralan ponuatan di

  pointunud.

  3.1.5 Kaanu monuat frasa om ayat id ponuatan

  toomod om mirangkai.

  1 Kaanu monuat ponuatan mirangkai tumanud

  bahan pongunsub.

  2 Kaanu monuat frasa momoguno ponuatan

  mirangkai om mongija' boros maya' ponguhupan

  do bahan pongunsub.

  3 Kaanu momoguno ponuatan mirangkai montok

  monuat ayat om mongija' mogikaakawo boros

  maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

  4 Kaanu monuat ayat id pangaan momoguno

  ponuatan mirangkai di odoropi om mongija'

  mogikaakawo boros maya' ponguhupan do

  bahan pongunsub.

  5 Kaanu monuat karangan momoguno ponuatan

  mirangkai toi ko ponuaatan toomod di odoropi

  maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

  6 Kaanu monuat karangan miampai momoguno

  ponuatan mirangkai toi ko ponuatan toomod di

  odoropi tumanud kreativiti sondii'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  41/49

  5;

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  3.2 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak momonsoiboros.

  3.2.1 Kaanu monuat boros numbul.

  3.2.2 Kaanu momonsoi mogikaakawo boros.

  3.2.3 Kaanu momonsoi om monuat boros tumanud

  bahan pongunsub di pinatahak.

  1 Kaanu monugut mogikaakawo boros numbul.

  2 Kaanu monuat numbul kumaa boros toi ko'

  boros kumaa numbul.

  3 Kaanu momili' pimato toi ko' putul boros montok

  momonsoi mogikaakawo boros maya'

  ponguhupan do bahan pongunsub.

  4 Kaanu mongulud pimato toi ko' putul boros

  montok momonsoi mogikaakawo boros maya'

  ponguhupan do bahan pongunsub.

  5 Kaanu momonsoi om monuat mogikaakawo

  boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

  6 Kaanu momudali' om monuat mogikaakawo

  boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub

  tumanud kreativiti sondii'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  42/49

  63

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  3.3 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak do monuatmogikaakawo ayat.

  3.3.1 Kaanu momili' boros montok momogonop

  frasa toi ko' ayat.

  3.3.2 Kaanu mongulud ayat tumanud bahan

  pongunsub montok momonsoi pangaan.

  3.3.3 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di

  agramatis tumanud bahan pongunsub.

  3.3.4 Kaanu monuat ayat id pangaan miampai

  momoguno ayat di agramatis.

  1 Kaanu monugut frasa toi ko' ayat maya'

  ponguhupan do bahan pongunsub.

  2 Kaanu papadalin koilaan mantad bahan

  pongunsub kumaa frasa toi ko' ayat.

  3 Kaanu momili' boros montok momogonop frasa

  toi ko' ayat miamapai momoguno tanda' basa' di

  kotunud maya' ponguhupan do bahan

  pongunsub .

  4 Kaanu mongulud boros toi ko' frasa montok

  momonsoi ayat miampai momoguno tanda'

  basa' di kotunud maya' ponguhupan do bahan

  pongunsub .

  5 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di

  agramatis.

  6 Kaanu momudali' ayat id pangaan di agramatis.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  43/49

  64

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  3.4 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak do monuatisoiso' ponuatan

  miampai momoguno do

  format, boros om ayat

  di pointunud.

  3.4.1 Kaanu mongintutun format ponuatan di

  kotunud.

  3.4.2 Kaanu monimung koilaan momoguno

  mogikaakawo peta pomusarahan.

  3.4.3 Kaanu mongulud om monuat tonsi toponsol

  montok isoiso' ponuatan.

  3.4.4 Kaanu monguyad tonsi.

  3.4.5 kaanu monupu ponuatan tumanud format di

  kotunud.

  1 Kaanu monugut ponuatan momoguno format

  ponuatan maya' ponguhupan do bahan

  pongunsub.

  2 Kaanu papadalin koilaan mantad bahan

  pongunsub kumaa id peta pumusarahan.

  3 Kaanu momogonop ponuatan di kiformat.

  4 Kaanu mongulud om monuat tonsi toponsol

  tumanud format ponuatan di kosudong.

  5 Kaanu momonsoi om monguyad tonsi toponsol

  tumanud format ponuatan di kotunud.

  6 Kaanu monupu' ponuatan momoguno format

  ponuatan tumanud kreativiti sondii'.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  44/49

  62

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

  3.5 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak momonsoisorita' di kohiok

  miampai momoguno

  boros om ayat di

  pointunud om olinuud.

  3.5.1 Kaanu mongulud ayat montok monupu'

  sorita'.

  3.5.2 Kaanu momogonop ayat montok monupu'

  sorita'.

  3.5.2 Kaanu momonsoi ayat montok monupu'

  sorita' tumanud bahan pongunsub.

  3.5.3 Kaanu monguyad tonsi montok monupu'

  sorita'.

  3.5.5 Kaanu monuat sorita' id pangaan toniba'.

  1 Kaanu monuat frasa toi ko' ayat maya'

  ponguhupan do bahan pongunsub.

  2 Kaanu monguyad ayat montok monupu' sorita.

  3 Kaanu momogonop ayat montok monupu'

  sorita.

  4 Kaanu momonsoi ayat montok monupu' sorita'

  momoguno tanda' basa' di kotunud maya'

  ponguhupan bahan pongunsub.

  5 Kaanu monguyad tonsi montok monupu' sorita'.

  6 Kaanu monuat sorita' miampai momoguno ayat

  di agramatis.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  45/49

  65

  STANDARD PONUANGAN OM PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN KOLUMISON BOROS TOUN 5

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

  4.1 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak domonimung koilaan

  maya' mogikaakawo

  aktiviti di kohiok.

  4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj, tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do koilaan di

  notimung.

  4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya' aktiviti manangon, suminding, minsingkono', sumayau om

  popolombus do hiis koubasanan.

  4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  46/49

  66

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

  4.2 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak do koilaankokomoi tungkus

  koubasanan tinaru

  Kadazan om Dusun

  maya' mogikaakawo

  aktiviti di kohiok.

  4.2.1 Kaanu monimung koilaan kokomoi tungkus koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun.

  4.2.2 Kaanu mogibooboros montok mangarati' do koilaan di notimung.

  4.2.3 Kaanu manahak demonstrasi kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

  4.2.4 Kaanu papapanau do ponoriukan montok mongilo tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

  4.2.5 Kaanu manahang om momiadang koilaan di notimung.

  4.2.6 Kaanu papabanta asil kalaja' di nowonsoi.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  47/49

  67

  STANDARD PONUANGAN OM PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN PURALAN BOROS TOUN 5

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

  5.1 Id kolimpupusondo Toun 6, kaanu

  o tangaanak do

  momoguno do

  sistom tuni Boros

  Kadazandusun

  5.1.1 Kaanu popouni do tuni sigot soira' popolombus do boros.

  5.1.2 Kaanu popouni tuni i kikonsonan b / om / d / , / b / om / d / soira' popolombus do boros.

  5.1.3 Kaanu popouni boros kivokal tanaru om toniba' id lisan.

  5.2 Id kolimpupuson

  do toun 6, kaanu o

  tangaanak

  momoguno do

  Boros

  Kadazandusun id

  lisan om

  ponuatan.

  5.2.1 Kaanu momoguno do sigot id ponuatan.

  5.2.2 Kaanu momoguno boros i kikonsonan / b / om / d / , / b / om / d / id ponuatan.

  5.2.3 Kaanu momoguno boros kivokal tanaru om toniba' id ponuatan.

  5.3 Id kolimpupuson

  do Toun 6, kaanu

  o tangaanak do

  momoguno

  mogikaakawo

  sompuruan boros

  di pointunud id

  lisan om ponuatan.

  5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.

  5.3.3 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

  5.3.4 Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.

  5.3.5 Kaanu momoguno do Boros Toguangon id ayat.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  48/49

  68

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

  5.4 Id kolimpupuson

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak

  momonsoi

  mogikaakawo

  boros om ayat id

  lisan om ponuatan.

  5.4.1 Kaanu momonsoi boros mintootoiso.

  5.4.2 Kaanu momonsoi boros nosugku.

  5.4.3 Kaanu momonsoi boros misompuru .

  5.4.4 Kaanu momoguno boros misaup id lisan.

  5.4.5 Kaanu momoguno pananda wacana.

  5.4.6 Kaanu momoguno patikol .

  5.4.7 Kaanu momoguno tanda' basa'.

  5.5 Id kolimpupusondo Toun 6, kaanu o

  tangaanak

  momonsoi

  mogikaakawo ayat

  di agramatis.

  5.5.1 Kaanu momonsoi ayat mintootoiso di agramatis.

  5.5.2 Kaanu momonsoi ayat misompuru di agramatis.

  5.5.3 Kaanu momonsoi ayat toomod, ayat pongudio, ayat ponuhuan om ayat kotigagan di agramatis.

  3(#'4 ("&+.0* $/'*('#( &+#,&+-+. ". 50*/'&$,#'* !"#"$ &'(')'*(+$+* /"+* 2 2345

 • 8/11/2019 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Kadazandusun Tahun 5

  49/49

  69

  SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

  5.6 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak momoguno

  do kopomoroitan

  ginumu' id lisan om

  ponuatan.

  5.6.1 Kaanu momoguno Kopomoroitan Ginumu' id lisan om ponuatan.

  5.9 Id kolimpupuson do

  Toun 6, kaanu o

  tangaanak momoguno

  tukadan id lisan om

  ponuatan.

  5.7.1 Kaanu momonsoi ayat toniba' momoguno do tukadan.