Click here to load reader

Politicke systemy

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Briefly o politickych systemoch

Text of Politicke systemy

 • Mgr. Martin Mozola

  STAVA A POLITICK SYSTM

  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  POLITICK SYSTMY VYSPELCH

  DEMOKRATICKCH TTOV

  (Pomocn uebn texty z nuky o spolonosti pre tvrt ronk

  osemronho gymnzia)

  vodom

  Mil tudenti,

  toto s pomocn uebn texty z nuky o spolonosti. S venovan tematike

  politickho usporiadania u ns, v Slovenskej republike, vo vybranch vyspelch

  demokratickch ttoch zpadnej Eurpy a v USA. Za kadou kapitolou mte slovnek

  termnov, ktor sa v texte pouili a otzky a lohy, ktormi sa mete preska.

  Z mdi, ako s najm televzia a rozhlas, sa k vm kad de dostvaj informcie o

  tom, o sa v tchto krajinch odohrva. Vea z toho, o sa dozvedte, sa tka prve politiky.

  A tak tieto pomocn uebn texty vm mu by uitonou pomckou pri orientcii

  v mnostve sprv, ktor k vm z tejto oblasti spoloenskho ivota prichdzaj.

 • Texty nie s uren na komern ely!

  OBSAH

  vodom

  1. stava a parlamentn systm Slovenskej republiky..................1 1.1. stava Slovenskej republiky.......................................................1

  1.2. Parlamentn systm Slovenskej republiky..................................3

  2. Prezidentsk a parlamentn vldny systm...............................11 3. Prezidentsk vldny systm.........................................................11 3.1. Prezidentsk forma vldy v USA...............................................12

  4. Parlamentn vldny systm.........................................................16 4.1. Parlamentn systm Vekej Britnie..........................................18

  4.2. Neoprezidentsk parlamentn systm Franczska....................21

  4.3. Kancelrsky princp parlamentarizmu v SRN............................25

 • 1

  1. stava a parlamentn systm Slovenskej republiky

  1.1. stava Slovenskej republiky

  Zkladn informcie

  stavu Slovenskej republiky prijala Nrodn rada Slovenskej republiky (parlament

  SR) 1. septembra 1992.

  Po formlnej strnke sa stava SR sklad:

  1. z Preambuly (slvnostnho vodu) a 2. deviatich hlv (kapitol), ktor obsahuj 156 lnkov

  1. Preambula stavy SR znie:

  My, nrod slovensk,

  pamtajc na politick a kultrne dedistvo svojich predkov a

  na stron sksenosti zo zpasov o nrodn bytie a vlastn ttnos,

  v zmysle cyrilo-metodskho duchovnho dedistva a historickho

  odkazu Vekej Moravy

  vychdzajc z prirodzenho prva nrodov na sebaurenie,

  spolone s prslunkmi nrodnostnch menn a etnickch skupn

  ijcich na zem Slovenskej republiky,

  v zujme trvalej mierovej spoluprce s ostatnmi demokratickmi

  ttmi,

  usilujc sa o uplatovanie demokratickej formy vldy,

  zruk slobodnho ivota, rozvoja duchovnej kultry a hospodrskej

  prosperity,

  teda my, obania Slovenskej republiky,

  uzname sa

  prostrednctvom svojich zstupcov

  na tejto stave

 • 2

  2. Dev hlv (kapitol) stavy SR

  Prv hlava obsahuje zkladn ustanovenia. Okrem inho sa tu hovor, e

  medzinrodn zmluvy o udskch prvach a zkladnch slobodch maj prednos pred

  zkonmi ttu. alej s tu uveden ttne symboly ttny znak, ttna vlajka, ttna

  pea a ttna hymna a ustanovuje hlavn mesto SR.

  Druh hlava hovor o zkladnch prvach a slobodch. Postupne za sebou s tu

  uveden zkladn udsk prva a slobody, politick prva, prva nrodnostnch menn a

  etnickch skupn, hospodrske, socilne a kultrne prva, prvo na ochranu ivotnho

  prostredia a kultrneho dedistva, alej prvo na sdnu a in prvnu ochranu.

  Tretia hlava pojednva o hospodrstve SR. To sa zaklad na princpoch socilne a

  ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

  V tvrtej hlave sa hovor o zemnej samosprve.

  Piata a siedma hlava pojednva o najvych orgnoch ttnej moci SR a sdoch

  SR. Najvyie orgny SR budeme bliie charakterizova v nasledujcej kapitole.

  V smej hlave je charakterizovan prokuratra SR a funkcia tzv. verejnho

  ochrancu prv.

  Deviata posledn hlava obsahuje zveren ustanovenia k stave SR.

  Do slovnka - stava najvy zkon ttu, vetky ostatn zkony v tte musia by

  v slade s stavou

  - parlament najvy zkonodarn orgn ttu, jeho hlavnou lohou je

  schvaova zkony, stavn zkony a stavu

  - politika umenie spravova a riadi tt

  - politick prva prva umoujce obanom podiea sa na sprve a riaden ttu (napr. volebn

  prvo, sloboda prejavu, prvo slobodne sa zdruova a. i.)

  - etnick nrodn, nrodnostn

  - socilny spoloensk, tkajci sa spolonosti

  - socilne prva prva svisiace s uspokojovanm spoloenskch potrieb obanov (napr. prvo na

  prcu, odmenu za prcu, prvo na ochranu zdravia a. i.)

  - ekolgia nuka zaoberajca sa skmanm vzahov medzi ivmi organizmami a

  prostredm, v ktorom ij

  - verejn ochranca prv (tzv. ombudsman) nezvisl orgn, ktor sa podiea

  na ochrane zkladnch prv a slobd obanov, ak tak nekonaj ttne orgny

 • 3

  Otzky a lohy

  1. Povedz, o je to stava? Kto a kedy prijal stavu SR?

  2. Z oho sa sklad stava SR po formlnej strnke?

  3. Strune zhr obsah preambuly.

  4. Porozprvaj, o obsahuj jednotliv hlavy stavy SR.

  v

  1.2. Parlamentn systm Slovenskej republiky

  Slovensk republika m parlamentn stavn systm. To znamen, e

  najvznamnejie postavenie medzi najvymi orgnmi ttnej moci m parlament, ie

  Nrodn rada SR.

  Najvyie orgny ttnej moci u ns s:

  1. Nrodn rada SR 2. Vlda 3. Prezident 4. stavn sd SR

  Teraz si nieo povieme o kadom z nich.

  1. Nrodn rada SR

  Zkladn informcie

  NR SR je jednokomorov, najvy stavodarn a zkonodarn orgn SR. M 150

  poslancov, ktor s volen na 4 roky vo veobecnch, rovnch, priamych vobch

  s tajnm hlasovanm.

  Vetci uchdzai na miesta poslancov musia by zapsan na kandidtke jednej

  z politickch strn. Kad politick strana sa usiluje v predvolebnej kampani zska o

  najviac voliov, ktor by jej potom vo vobch odovzdali svoje hlasy. Cieom kadej

  politickej strany je teda obsadi o najviac kresiel v parlamente a tak zska monos

  vytvori vldu.

 • 4

  Zasadania NR SR

  NR SR zasad stle. Ustanovujcu schdzu NR zvolva prezident tak, aby sa

  uskutonila do 30 dn od vyhlsenia vsledkov volieb. NR me uznesenm prerui svoje

  zasadanie. aie schdze NR zvolva jej predseda. Zvolva ich aj vtedy, ke o to

  poiada 1/5 poslancov.

  NR je schopn uzna sa, ak je prtomn nadpolovin vina vetkch jej

  poslancov. Na platn uznesenie NR SR je potrebn shlas nadpolovinej viny

  prtomnch poslancov. Len v prpade prijmania stavy, zmeny stavy, stavnho

  zkona, na vyslovenie shlasu s uritmi medzinrodnmi zmluvami a na vypovedanie

  vojny inmu ttu je potrebn shlas aspo 3/5 viny vetkch poslancov.

  Hlavn funkcie NR SR s:

  - uzna sa na stave, stavnch zkonoch, ostatnch zkonoch a kontrolova, ako sa

  dodriavaj

  - kontrolova innos vldy SR, rokova o vysloven dvery vlde alebo jej lenom

  - rokova o zkladnch problmoch vntornej a medzinrodnej politiky

  - rokova o zkladnch problmoch hospodrskej a socilnej politiky

  - voli predsedu NR a podpredsedov NR

  - rozhodova o nvrhu na vypsanie referenda (referendum je udov hlasovanie o nejakom

  dleitom problme v tte, kedy vetci obania volii maj monos na zklade svojich

  hlasov rozhodn namiesto poslancov)

  - uzna sa na vypovedan vojny a po skonen vojny o uzavret mieru

  Prva a povinnosti poslancov NR SR

  Za poslanca NR mono zvoli obana, ktor m volebn prvo, dosiahol vek 21

  rokov a m trval pobyt na zem SR.

  Funkcia poslanca je nezluiten s vkonom funkcie sudcu, prokurtora, verejnho

  ochrancu prv, prslunka ozbrojench sl a prslunka ozbrojenho zboru. Ak bol poslanec

  vymenovan za lena vldy SR, jeho mandt poslanca poas vkonu funkcie nezanik, iba sa

  neuplatuje.

  Poslanec m poslaneck imunitu. To znamen, e ho nemono trestne stha, ani ho

  vzia do vzby bez shlasu NR SR. Ak NR shlas odoprie, trestn sthanie alebo vzatie do

  vzby je poas trvania jeho poslaneckho mandtu vylen.

  Poslanec sa me funkcie poslanca dobrovone vzda.

 • 5

  lohy predsedu NR a podpredsedov NR

  Prededa NR zvolva a riadi schdze NR SR, podpisuje stavu, stavn zkony a

  ostatn zkony. Prijma sub poslancov a sudcov. Jeho lohou je tie vyhlasova voby do

  NR SR.

  Podpredsedovia NR pomhaj predsedovi NR riadi a organizova innos NR.

  Do slovnka - jednokomorov parlament ako najvy zkonodarn orgn ttu bva bu jednokomorov -

  to znamen, e m len jednu snemovu, alebo dvojkomorov to znamen, e m snemovne

  dve a to horn, ktor sa zvyajne vol sent (zasadaj v om sentori) a doln, kde zasadaj

  poslanci

  - mandt funkcia alebo poverenie volench zstupcov udu (napr. poslancov)

  - imunita z prvneho hadiska to znamen vyatie z trestnej prvomoci ttu,

  z moci zkona, prvna nepostihnutenos

  Otzky a lohy

  1. Charakterizuj parlamentn stavn systm. Vymenuj najvyie orgny ttnej moci SR.

  2. Uve zkladn informcie o najvyom zkonodarnom orgne SR.

  3. o je hlavnm cieom kadej politickej strany?

  4. Vymenuj hlavn funkcie NR SR.

  5. Ak s prva a povinnosti poslancov NR SR?

  6. Pop lohy predsedu a podpredsedov NR SR.

  v

  2. Vlda SR

  Zkladn informcie

  Vlda SR je najvy orgn vkonnej moci. Sklad sa z predsedu, podpredsedov a

  ministrov.

  Po parlamentnch vobch najsilnejia politick strana, alebo najsilnejia koalcia

  strn m prvo vytvori nov vldu.

 • 6

  Tto vlda je povinn do 30 dn p

Search related