Potrošnja lijekova u Hrvatskoj

 • View
  237

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Potrošnja lijekova u Hrvatskoj

 • 1

  Potronja lijekova u Hrvatskoj od 2007. do 2012. godine

  Agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED

  Autori:

  Pero Dragani

  Saa eeli

  Viola Macoli arini

  Anela Kraljevi

  Izdava:

  Agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED

  Ksaverska cesta 4

  HR 10 000 Zagreb

  Hrvatska

  Telefon: +385 1 48 84 100

  E-adresa: halmed@halmed.hr

  www.halmed.hr

  mailto:halmed@halmed.hrhttp://www.halmed.hr/

 • 2

  Predgovor

  S obzirom na poveanu potronju i primjenu novih lijekova u 60-tim i 70-tim

  godinama prolog stoljea, tijekom 80-tih godina dvadesetog stoljea u Europi je uoena

  potreba za sustavnim praenjem potronje lijekova.

  Na sastanku u norvekom Odboru za zdravstvo u svibnju 1976. godine odrana je

  rasprava o mogunostima unapreenja bolje farmakoterapije temeljem podataka o

  potronji i statistikoj obradi tih podataka stoga se navedeni dogaaj smatra prvom

  javnom raspravom koja je rezultirala donoenjem smjernica o potrebi sustavnog

  praenja potronje lijekova. Iste je godine u Norvekoj izdana prva takva publikacija s

  podacima o potronji lijekova iz norvekih veleprodaja.

  Slijedei navedeni primjer, mnoge zemlje, prvenstveno one sjeverno-europske,

  poput Danske i vedske, ubrzo su pristupile sustavnom praenju potronje lijekova te

  izdavanju slinih godinjih publikacija s usporedbom potronje lijekova pritom koristei

  meunarodne standarde (anatomsku terapijsku klasifikaciju (ATK) i tehniku jedinicu

  dnevnih definiranih doza (DDD)) kako bi se ovi podaci mogli usporeivati na

  meunarodnoj razini. Danas gotovo sve zemlje Europske unije izdaju ovakve preglede

  kretanja nacionalne potronje lijekova koji pomau u planiranju i razvoju zdravstvene

  zatite pojedinih zemalja.

  U Republici Hrvatskoj sustavno i cjelovito praenje ukupne potronje lijekova na

  razini cijele zemlje provodi se od 2004. godine. Pritom se prate podaci o potronji

  lijekova koji se izdaju na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

  (lijekovi s liste lijekova HZZO-a), bezrecepnih lijekova (OTC) te lijekova koji se izdaju

  na recept, ali na financijski teret pacijenata odnosno korisnika lijekova (privatni

  recepti).

  Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) prati potronju lijekova

  na temelju podataka iz ljekarni, bolnikih ljekarni i veleprodaja prema Zakonu o

  lijekovima (Narodne novine, broj 76/13., 90/14.) i prateem Pravilniku o vrsti podataka

 • 3

  te nainu izrade izvjea o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, broj 29/05.), sve

  pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje se bave prometom lijekova obvezne su

  dostaviti HALMED-u godinja izvjea o prometu lijekova za proteklu kalendarsku

  godinu. HALMED dobivene podatke o prometu lijekova obrauje i na temelju njih

  objavljuje izvjee o godinjoj potronji lijekova u Republici Hrvatskoj. Godinja izvjea

  o potronji u prethodnoj godini objavljuju se u Republici Hrvatskoj poevi od 2005.

  godine za potronju u 2004. godini.

  Godinja Izvjea o potronji lijekova dostupna su na internetskoj stranci

  HALMED-a, u dijelu Lijekovi/Potronja lijekova/Izvjea o prometu lijekova, odnosno

  ovdje.

  Ovo je prva publikacija u Republici Hrvatskoj koja sadri komparativno izvjee o

  potronji lijekova tijekom viegodinjeg razdoblja. Prikazani su podaci o potronji

  lijekova u razdoblju od 2007. do 2012. godine te su izraeni financijski i prema

  definiranim dnevnim dozama (DDD). Za razliku od veine ostalih publikacija europskih

  zemalja koje svoje podatke temelje na podacima dobivenima iz veleprodaja, ovaj prikaz

  se temelji na podacima o prometu lijekova iz svih javnih ljekarni, bolnikih ljekarni

  kao i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima u Republici

  Hrvatskoj (maloprodaja). Time se dobiva najblia stvarna potronja lijekova jer se

  podaci temelje na stvarnom broju izdanih, odnosno podignutih pakiranja lijekova od

  strane pacijenata/korisnika lijekova, a ne na broju propisanih recepata, koji mogu, ali ne

  moraju biti realizirani, kao ni na prometu veleprodaja prema ljekarnama.

  Planirano je da se svake godine izdaje novo komparativno izvjee koje bi

  ukljuivalo prikaz potronje lijekova u posljednjih est godina, a koje moe sluiti kao

  osnova za planiranje potronje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama

  zdravstvene zatite u naoj zemlji te za usporedbu s potronjom u drugim zemljama

  Europe i svijeta.

  Autori

  U Zagrebu, listopad 2014. godine

  http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=publikacije&d=potrosnja_lijekova

 • 4

  Kazalo

  Predgovor ........................................................................................................................................................... 2

  Kazalo ................................................................................................................................................................... 4

  Uvod ...................................................................................................................................................................... 7

  Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija lijekova ........................................................ 8

  ATK oznaka (ifra) ........................................................................................................................................................ 8

  Suradni Centar Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za metodologiju obrade podataka o

  potronji lijekova ........................................................................................................................................................ 10

  Mjerne jedinice .............................................................................................................................................. 11

  Definirana dnevna doza (DDD)............................................................................................................................. 11

  Trokovi u hrvatskoj valuti (hrvatske kune) .................................................................................................. 13

  Evaluacija i usporedba godinjih izvjea o prometu lijekova na malo nain izrauna i

  prikaz potronje ............................................................................................................................................ 13

  Obrada podataka ........................................................................................................................................................ 13

  Usporedba godinjih izvjea o potronji lijekova i cilj publikacije ...................................................... 14

  Opi trendovi u potronji lijekova .......................................................................................................... 15

  Ukupan promet lijekovima ..................................................................................................................................... 15

  Lijekovi na recept ....................................................................................................................................................... 20

  Bezreceptni lijekovi (OTC lijekovi) koji se izdaju u ljekarnama i izvan ljekarni (specijalizirane

  prodavaonice) .............................................................................................................................................................. 21

  Potronja lijekova po glavnim skupinama ATK klasifikacije .................................................................. 24

  Trendovi u potronji po terapijskim skupinama u razdoblju od 2007. do 2012. godine ............. 26

  Potronja lijekova po upanijama ...................................................................................................................... 29

  ATK SKUPINA A - Lijekovi s uinkom na probavni sustav i mijenu tvari .................................. 30

  Stomatoloki lijekovi (A01) ................................................................................................................................... 31

  Lijekovi za poremeaje kiselosti (A02) ............................................................................................................. 31

  Lijekovi za funkcionalne gastrointestinalne (GIT) poremeaje (A03), Antiemetici i lijekovi za

  suzbijanje munine (A04), Lijekovi za u i jetru (A05), Laksativi (A06), Antidijaroici i lijekovi

  s antiinflamatornim i antiinfektivnim djelovanjem (A07), Lijekovi za lijeenje pretilosti -

  anoreksici (A08), Digestivi, ukljuujui probavne enzime (A09)........................................................... 33

  Lijekovi za lijeenje eerne bolesti antidijabetici (A10) ....................................................................... 34

  Vitamini (A11), Minerali (A12), Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam (A16) .............. 35

  ATK SKUPINA B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe ............................................ 51

  Antitrombotici (B01) ................................................................................................................................................ 51

 • 5

  Antihemoragici (B02) ............................................................................................................................................... 52

  Antianemici (B03) ....................................................................