of 137 /137
UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIČKI FAKULTET Dr Stevan Stojadinović Dr Ivan Belča PRAKTIKUM ZA EKSPERIMENTALNE VEŽBE IZ ELEKTRONIKE BEOGRAD, 2005.

Praktikum Iz Elektronike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

elektronika, Praktikum Iz Elektronike

Text of Praktikum Iz Elektronike

UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIKI FAKULTET Dr Stevan Stojadinovi Dr Ivan Bela PRAKTIKUM ZA EKSPERIMENTALNE VEBE IZ ELEKTRONIKE BEOGRAD, 2005. PREDGOVOR Praktikum koji je pred vama predstavlja sastavni deo kurseva Elektronika, Fizika elektronika, Elektronika za fiziare i svojim sadrajem prati predavanja i raunske vebe iz navedenih predmeta. Deo vebi je izabran iz skupa prethodnih vebi, deo je adaptiran, uvedene su i neke nove vebe. Ovakav izbor je proizvod potrebe za poveanjem efikasnosti studiranja, lakim savladavanjem kursa i pruanjem najneophodnijih praktinih znanja studentima fizike, buduim fiziarima. Praktikum e se naravno menjati u skladu sa predavanjima i bie prilagoavan u skladu sa potrebama i zahtevima studenata. Sadanjem obliku praktikuma nesumnjivo su doprineli prethodni predmetni nastavnici i asistenti. Zato se zahvaljujemo i njima, kao i recenzentima Prof. dr Aleksandru Stamatoviu i Prof dr Ljubii Zekoviu na korisnim primedbama i sugestijama. Zahvaljujemo se i naem tehnikom saradniku Zoranu Bokoru koji je materijalizovao makete i svojim sugestijama doprineo njihovom sadanjem obliku. Beograd, 2005. god. Autori SADRAJ 1. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA.......1 2. EMITTER FOLLOWER..............................................................................................26 3. PUSH PULL I POJAAVA SA ZAJEDNIKIM EMITOROM..........................38 4. STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA.............................................52 5. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM.............................................63 6. OPERACIONI POJAAVA.....................................................................................76 7. USMERAI I STABILIZATORI NAPONA..............................................................91 8. DIGITALNA ELEKTRONIKA................................................................................112 9. LITERATURA...........................................................................................................134 FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 1 1. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 1.1. FREKVENTNE KARAKTERISTIKE Frekventne karakteristike elektrinog kola opisuju ponaanje izlaznog signala u zavisnosti od frekvencije ulaznog signala. Pri proraunu frekventne karakteristike polazi se od prenosne funkcije elektrinog kola, koja predstavlja odnos kompleksnih funkcija odziva sistema Vo(s) i pobude Vi(s), pri nultim poetnim uslovima. ) s ( V) s ( V) s ( Gio= (1.1) gde je s = + j kompleksna promenjiva. Prenosna funkcija veine elektrinih kola se moe prikazati u obliku: 0 11 n1 nnn0 11 m1 mmma s a ... s a s ab s b ... s b s b) s ( Q) s ( P) s ( G+ + + + + + += = (1.2) pri emu je stepen polinoma u brojitelju manji ili jednak stepenu polinoma u imenitelju (m n). Smenom s = j prenosna funkcija postaje identina prenosnoj funkciji sistema u ustaljenom sinusoidnom reimu: | | ) ( ) ( jQ Pe) j ( Q) j ( P) j ( Q) j ( P) j ( G == (1.3) gde su: ) j ( Q) j ( P) j ( G= (1.4) amplitudno frekventna karakteristika elektrinog kola i ) ( ) ( ) (Q P = (1.5) fazno frekventna karakteristika elektrinog kola. Na slici 1.1 prikazan je RC filter propusnik niskih uestanosti: FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 2 Prenosna funkcija kola sa slike 1.1 je: ooCCiosRC1sRC1sC1RsC1) s ( Z R) s ( Z) s ( V) s ( V) s ( G +=+=+=+= = (1.6) gde je: RC1o = . Smenom s = j jednaina (1.6) postaje: oooj 11j) j ( G+= + = (1.7) Amplitudno frekventna karakteristika kola sa slike 1.1 je: 2o11) j ( G||.|

\|+= (1.8) pri emu je: 0 ) j ( G = i 1 ) j ( G0 = = . Grafik amplitudno frekventne karakteristike prikazan je na slici je 1.2a. Frekvencija H = na kojoj je 707 . 021) j ( GH = = naziva se gornja granina frekvencija. Iz jednaine (1.8) sledi da je RC1o H = = . Fazno frekventna karakteristika kola sa slike 1.1 je: ||.|

\| = oarctg ) ( (1.9) i njen grafik je prikazan na slici 1.2b. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 3 Na slici 1.3 prikazan je RC filter propusnik visokih uestanosti: Prenosna funkcija kola sa slike 1.3 je: o C iossRC1sssC1RR) s ( Z RR) s ( V) s ( V) s ( G +=+=+=+= = (1.10) Smenom = j s jednaina (1.10) postaje: = + = ooj 11jj) j ( G (1.11) Amplitudno frekventna karakteristika kola sa slike 1.3 je: 2o11) j ( G|.|

\|+= (1.12) pri emu je: 1 ) j ( G = i 0 ) j ( G0 = = . Grafik amplitudno frekventne karakteristike prikazan je na slici 1.4a. Frekvencija L = na kojoj je 707 . 021) j ( GL = = naziva se donja granina frekvencija. Iz jednaine (1.12) sledi da je RC1o L = = . Fazno frekventna karakteristika kola sa slike 1.3 je: ||.|

\|= oarctg2) ( (1.13) i njen grafik je prikazan na slici 1.4b. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 4 Na slici 1.5a prikazano je rezonantno kolo. Impendansa paralelne veze LC kombinacije na frekvenciji je: |.|

\| = += + =L1C j C jL j1Z1Z1Z1C L LC (1.14) odnosno: CL1jZLC = (1.15) i u kombinaciji sa otpornikom R formira razdelnik napona. Impendansa paralelne veze LC tei beskonanoj vrednosti na rezonantnoj frekvenciji: LC1o = (1.16) odnosno: LC 212foo== (1.17) FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 5 Na slici 1.5b prikazan je grafik amplitudno frekventne karakteristike kola sa slike 1.5a, koja ima maksimum na rezonantnoj frekvenciji. 1.2. VREMENSKE KARAKTERISTIKE Vremenske karakteristike elektrinih kola opisuju vremensku zavisnost izlaznog signala, za definisani oblik ulaznog signala sistema. Kao ulazni signali najee se koriste signali predstavljeni Heaviside ovom jedininom funkcijom U(t). =01) t ( U 0 t0 t< (1.18) Tipian oblik odziva sistema na jedininu funkciju (prelazna karakteristika), prikazan je na slici 1.6. Osnovni parametri prelazne karakteristike su: ho konana vrednost prelazne karakteristike. premaenje (engl. overshoot), koje predstavlja maksimalno odstupanje prelazne karakteristike od njene konane vrednosti i obino se daje u procentima: % 100hh hoo max = (1.19) tr vreme porasta (engl. rise time), koje predstavlja vreme potrebno da prelazna karakteristika poraste od 10% na 90% od konane vrednosti. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 6 td vreme kanjenja (engl. delay time), koje predstavlja vreme potrebno da prelazna dostigne 50% od konane vrednosti. 1.2.1. LINEARNA PASIVNA KOLA ZA OBLIKOVANJE NAPONA Na slici 1.7a prikazano je RC kolo propusnik niskih uestanosti, koje se pobuuje naponskim impulsima pravougaonog talasnog oblika prikazanim na slici 1.7b. Izlazni napon je: | |dt ) t ( v ) t ( vRC1dt ) t ( iC1) t ( vo i o = = (1.20) odnosno: ) t ( v ) t ( vdt) t ( dvi oo = + (1.21) gde je RC = vremenska konstanta kola. Ulazni napon vi (t) je: =0V) t ( vi 2 11T t TT t 0 < (1.22) Reavanjem diferencijalne jednaine (1.21), smatrajui da su poetni uslovi jednaki nuli, dobija se zakon promene izlaznog napona sa vremenom: ||.|

\| = t oe 1 V ) t ( v , 1T t 0 (1.23) u trenutku t = T1 izlazni napon je: ||.|

\| = 1T 1 oe 1 V ) T ( v (1.24) Po prestanku dejstva ulazog signala zakon promene izlaznog napona sa vremenom je: FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 7 ||.|

\| =1 1T t T oe e 1 V ) t ( v , 2 1T t T < (1.25) Na slici 1.8 prikazani su odzivi RC kola sa slike 1.7a na periodinu povorku pravougaonih naponskih impulsa u dva sluaja. U prvom sluaju je vremenska konstanta istog reda veliine kao i period pobudnih impulsa (slika 1.8a), a u drugom je vremenska konstanta znatno vea od perioda pobudnih impulsa 1T >> (slika 1.8b). Za veliku vremensku konstantu kola, kada je napon na izlazu RC kola sa slike 1.7a znatno manji od napona na ulazu, iz jednaine (1.20) sledi da je izlazni napon srazmeran integralu ulaznog napona: = dt ) t ( v1) t ( vi o (1.26) RC filter propusnik niskih uestanosti sa velikom vremenskom konstantom u odnosu na period pobudnih impulsa se naziva pasivni RC integrator ili kolo za integraljenje. Na slici 1.9a prikazano je RC kolo propusnik visokih uestanosti, koje se pobuuje naponskim impulsima pravougaonog talasnog oblika prikazanim na slici 1.9b. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 8 Izlazni napon je: | |dt) t ( v ) t ( v dRCdt) t ( dvRC ) t ( Ri ) t ( vo i Co = = = (1.27) odnosno: dt) t ( dv) t ( vdt) t ( dvioo = + (1.28) gde je RC = vremenska konstanta kola. Ulazni napon vi (t) je: =0V) t ( vi 2 11T t TT t 0 < (1.29) Reavanjem diferencijalne jednaine (1.28), smatrajui da je napon na kondenzatoru pre dejstva signala nula, dobija se : =t oVe ) t ( v , 1T t 0 (1.30) U trenutku =1T t izlazni napon je: =1T 1 oVe ) T ( v (1.31) pri emu je: ) t ( v ) t ( v V ) t ( vC o i + = = (1.32) Iz jednaina (1.31) i (1.32) sledi da je: ||.|

\| = 1T 1 Ce 1 V ) T ( v (1.33) Neposredno po prestanku dejstva ulazog signala ( +=1T t ), kada je vi(t)=0, dobija se : ||.|

\| = = + +1T 1 C 1 oe 1 V ) T ( v ) T ( v (1.34) FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 9 poto se napon na kondenzatoru ne menja trenutno. Po prestanku dejstva ulaznog signala zakon promene izlaznog napona je: ||.|

\| =1 1T t T oe e 1 V ) t ( v , 2 1T t T < (1.35) Na slici 1.10 prikazani su odzivi RC kola sa slike 1.9a na periodinu povorku pravougaonih naponskih impulsa u dva sluaja. U prvom sluaju je vremenska konstanta znatno manja od perioda pobudnih impulsa (1T > ). Za malu vremensku konstantu kola, kada je izlazni napon mali u odnosu na ulazni napon, iz jednaine (1.27) sledi da je izlazni napon srazmeran izvodu ulaznog napona: dt) t ( dv) t ( vio = (1.36) RC filter propusnik visokih uestanosti sa malom vremenskom konstantom u odnosu na period pobudnih impulsa naziva se pasivni RC diferencijator ili kolo za diferenciranje. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 10 1.2.2. DIODNA KOLA ZA OBLIKOVANJE NAPONA RC kola propusnici niskih i visokih uestanosti su linearna kola za oblikovanje naponskih impulsa. Pored njih postoje i nelinearna kola za oblikovanje napona kod kojih se promena oblika naponskih signala vri upotrebom elemenata sa nelinearnom karakteristikom (poluprovodnike diode, bipolarni tranzistori, unipolarni tranzistori itd.). Najjednostavnija nelinearna kola za oblikovanje naponskih signala su kola sa poluprovodnikim diodama (diodni uobliavai). Na slici 1.11 prikazana je strujno naponska karakteristika poluprovodnike diode. Kada se dioda ukljui u elektrino kolo naizmenine struje, ona e zbog nelinearnosti svoje karakteristike proputati struju samo u jednom smeru, kada je napon na anodi poluprovodnike diode A vei od napona na katodi K. Struja direktno polarisane diode je zanemarljivo mala sve dok direktan napon ne bude jednak pragu provoenja diode VDT (VDT je oko 0.6V za silicijumske diode, a oko 0.2V za germanijumske diode). Tada je njen otpor mali i struja u kolu zavisi uglavnom od otpora ostalog dela kola. Kada je dioda inverzno polarisana kroz kolo tee mala inverzna struja diode. Da bi inverzna struja diode bila mala neophodno je da inverzni napom bude manji od probojnog napona diode VBZ. Kola za oblikovanje napona pomou dioda imaju veliku primenu u kolima za ograniavanje napona. Na slici 1.12.a prikazano je kolo koje ograniava izlazni napon maksimalne vrednosti koja je jednaka naponu referentnog izvora Vref. Naime, kada je ulazni napon manji od referentnog napona, dioda provodi i izlazni napon je jednak ulaznom naponu uveanom za pad napona na diodi VD. Kada je ulazni napon vei od referentnog napona, dioda ne provodi i izlazni napon je jednak referentnom naponu. Na slici 1.12.b prikazan je odziv kola sa slike 1.12.a za sinusnu pobudu. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 11 Drugi nain ogranienja napona maksimalne vrednosti je prikazan na slici 1.13. Sve dok je ulazni napon manji od referentnog napona Vref, dioda ne provodi i izlazni napon jednak je ulaznom naponu. Kada ulazni napon poraste iznad referentnog napona dioda poinje da provodi i ograniava izlazni napon na vrednost Vref + VD, gde je VD pad napona na diodi. Na slici 1.14.a prikazano je kolo koje ograniava izlazni napon minimalne vrednosti jednake naponu referentnog izvora Vref. Kada je ulazni napon manji od referentnog napona, dioda ne provodi i izlazni napon je jednak referentnom naponu. Kada je ulazni napon vei od referentnog napona, dioda provodi i izlazni napon je jednak ulaznom naponu umanjenom za FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 12 pad napona na diodi VD. Na slici 1.14.b prikazan je odziv kola sa slike 1.14.a za sinusnu pobudu. Drugi nain ogranienja napona minimalne vrednosti je prikazan na slici 1.15. Sve dok je ulazni napon manji od referentnog napona Vref, dioda provodi i izlazni napon jednak je Vref VD, gde je VD pad napona na diodi. Kada ulazni napon poraste iznad referentnog napona dioda ne provodi i izlazni napon jednak je ulaznom naponu. Pomou poluprovodnikih dioda mogue je realizovati i kolo za ogranienje napona sa obe strane. Na slici 1.16 prikazana je realizacija kola (a) i odziv kola na sinusnu pobudu (b). FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 13 Pomou dioda mogue je realizovati i kolo koja omoguavaju da se maksimalna ili minimalna vrednost izlaznog signala odrava na fiksnom naponskom nivou (uspostavlja nivoa). Na slici 1.17.a prikazano je elementarno kolo za uspostavljnje maksimalne vrednosti izlaznog signala, koje se pobuuje impulsima pravougaonog talasnog oblika prikazanim na slici 1.17.b. Ako je kondenzator bio neoptereen pre pobuivanja, tada e na prvi impuls napon na izlazu naglo da poraste (slika 17.c), dioda e da provede i kondenzator se brzo napuni na napon V (slika 17.d). Po prestanka dejstva ulaznog signala, ulazni napon je nula, i izlazni napon e se smanjiti za pad napona na kondenzatoru V, odnosno poto je izlazni napon ve bio na nuli, smanjie se na V. U narednim periodima ulaznog napona, dioda vie ne moe da provodi i izlazni napon jednak je ulaznom naponu umanjenom za napon na kondenzatoru V. Maksimalna vrednost napona bie 0V. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 14 Ako amplituda ulaznog napona poraste, kondenzator e se brzo dopuniti i maksimalna vrednost ulaznog napona se nee promeniti. Ukoliko doe do smanjenja maksimalne vrednosti ulaznog napona, dioda nee moi da provede i kondenzator se nee rasteretiti, pa e maksimalna vrednost izlaznog napona biti negativna. Da bi uspostavlja napona ispravno radio i pri smanjenju maksimalne vrednosti ulaznog napona, paralelno diodi se vezuje otpornik R velike vrednosti, koji obezbeuje rastereenje kondenzatora kada dioda ne provodi (slika 1.18). Ukoliko je potrebno da maksimalna vrednost izlaznog napona bude Vref, tada se katoda diode vezuje za referentni napon Vref umesto na masu. U sluaju kada je potrebno drati FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 15 minimalnu vrednost izlaznog napona na eljenom nivou, dioda u kolu na slici 1.18 menja polaritet (slika 1.19). FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 16 ZADATAK 1. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 1. Poznato je: R = 2k, C = 5nF. 1.1. Snimiti amplitudno frekventnu karakteristiku kola sa slike 1. Prilikom snimanja efektivnu vrednost ulaznog napona odravati na konstantnoj vrednosti od Vi = 0.1V. f [kHz] 0.1 1 3 5 10 15 20 25 30 60 100 Vo [V] ioVVG = 1011021031040.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2f [kHz] |G(f)| FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 17 1.2. Odrediti gornju graninu frekvenciju. fH = ____________ 2. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 2. Poznato je: R = 2k, C = 5nF. 2.1. Snimiti amplitudno frekventnu karakteristiku kola sa slike 2. Prilikom snimanja efektivnu vrednost ulaznog napona odravati na konstantnoj vrednosti od Vi = 0.1V. f [kHz] 0.5 1 3 5 8 10 15 20 30 50 100 Vo [V] ioVVG = 1011021031040.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2f [kHz] |G(f)| FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 18 2.2. Odrediti donju graninu frekvencija fL = ____________ 3. Za nepoznato elektrino kolo (maketa 2) snimiti amplitudno frekventnu karakteristiku. Prilikom snimanja efektivnu vrednost ulaznog napona odravati na konstantnoj vrednosti od Vi = 0.1V. f [kHz] 0.03 0.1 1 3 5 10 15 20 25 30 50 Vo [V] ioVVG = 1011021031041050.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2f [kHz] |G(f)| 4. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 1. Kolo se pobuuje impulsima pravougao oblika visine V = 0.1V i frekvencije f = 5kHz. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 19 4.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. Poznato je: a) R = 2k, C = 5nF b) R = 4k, C = 100nF 5. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 2. Kolo se pobuuje impulsima pravougao oblika visine V = 0.1V i frekvencije f = 5kHz. 5.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. Poznato je: a) R = 2k, C = 5nF b) R = 4k, C = 100nF FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 20 6) Nepoznato elektrino kolo (maketa 2) napaja se iz izvora VCC = 15V i pobuuje se impulsima pravougaonog oblika visine V = 0.1V i frekvencije f = 1kHz. 6.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. 6.2. Odrediti parametre prelazne karakteristike: vreme porasta tr, vreme kanjenja td i premaenje . tr = __________ td = __________ = __________ 7. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 3. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 1kHz i amplitude V = 5V. Poznato je: R = 1k, Vref = 2.5V. 7.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 21 7.2. Odrediti maksimalnu vrednost kojom je ogranien izlazni napon. Vo max = __________ 8. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 4. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 1kHz i amplitude V = 5V. Poznato je: R = 1k, Vref = 2.5V. 8.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 22 8.2. Odrediti minimalnu vrednost kojom je ogranien izlazni napon. Vo min = __________ 9. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 5. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 1kHz i amplitude V = 5V. Poznato je: R = 1k, Vref1 = 2V, Vref2 = 2V. 9.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. 9.2. Odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost kojom je ogranien izlazni napon. Vo min = __________ Vo max = __________ 10. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 6. Kolo se pobuuje impulsima pravougao oblika visine V = 10V i frekvencije f = 1kHz. Poznato je: C = 0.2F, R = 100k, Vref = 2V. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 23 10.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. 10.2. Odrediti maksimalnu vrednost izlaznog napona. Vo max = __________ 11. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 7. Kolo se pobuuje impulsima pravougao oblika visine V = 10V i frekvencije f = 1kHz. Poznato je: C = 0.2F, R = 100k, Vref = 2V. FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 24 11.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon u odnosu na ulazni napon. Nacrtati oblik izlaznog napona. 11.2. Odrediti minimalnu vrednost izlaznog napona. Vo min = __________ FREKVENTNE I VREMENSKE KARAKTERISTIKE ELEKTRINIH KOLA 25 PITANJA ZA ODBRANU VEBE 1. Prenosna funkcija RC kola propusnika niskih uestanosti. Amplitudna i fazna frekventna karakteristika. Gornja granina frekvencija. 2. Prenosna funkcija RC kola propusnika visokih uestanosti. Amplitudna i fazna frekventna karakteristika. Donja granina frekvencija. 3. Parametri prelazne karakteristike elektrinih kola (vreme porasta, vreme kanjenja, premaenje). Odziv RC kola propusnika niskih uestanosti kada se pobuuje impulsima pravougaonog talasnog oblika za 1T i 1T >> . 4. Parametri prelazne karakteristike elektrinih kola (vreme porasta, vreme kanjenja, premaenje). Odziv RC kola propusnika visokih uestanosti kada se pobuuje impulsima pravougaonog talasnog oblika za 1T > . 5. Kola za ogranienje napona maksimalne vrednosti pomou diode. 6. Kola za ogranienje napona minimalne vrednosti pomou diode. 7. Kolo za ogranienje napona sa obe strane pomou dioda. 8. Kola za uspostavljanje nivoa pomou diode. EMITTER FOLLOWER 26 2. EMITTER FOLLOWER Na slici 2.1 prikazano je osnovno kolo emitter follower a koji je realizovano pomou NPN tranzistora. Jednosmerni napon na bazi postavlja se na eljenu vrednost otpornicima R1 i R2. Otpornik RE odreuje jednosmerni napon na emitoru i jednosmernu struju kolektora u mirnoj radnoj taki. Kondenzatori C1 i C2 su prazni pre ukljuenja jednosmernog napajanja VCC. Kada se ukljui jednosmerno napajanje kondenzatori se u prelaznom reimu pune do napona odreenim elementima kola kroz koje tee struja u stacionarnom stanju. Kondenzator C1 onemoguava prolaz jednosmerne struje kroz pobudni generator Vi unutranje otpornosti Rg, a kondenzator C2 onemoguava prolaz jednosmerne struje kroz potroa RP. Za jednosmerni reim rada kolo sa slike 2.1 izgleda kao kolo na slici 2.2a. Da bi se odredile jednosmerne struje i jednosmerni naponi potrebno je odrediti struju baze. Za jednosmerni reim rada bazno kolo (VCC, R1, R2 ) se moe predstaviti pomou ekvivalentnog Thevenin ovog kola (slika 2.2b). EMITTER FOLLOWER 27 Prema Thevenin ovoj teoremi je: CC2 12ThVR RRV+= (2.1) 2 12 1ThR RR RR+= (2.2) Zbir padova napona po konturi baza emiter daje: 0 I R V I R VE E BE B Th Th = (2.3) Kako je: B EI ) 1 ( I + = (2.4) B CI I = (2.5) Iz jednaina (2.3) i (2.4) sledi da je struja baze: E ThBE ThBR ) 1 ( RV VI+ + = (2.6) Tada je: B Th Th BI R V V = (2.7) E E BE B EI R V V V = = (2.8) CC CV V = (2.9) Razlika jednosmernih napona izmeu baze i emitora VBE je oko 0.6V za NPN tranzistor, odnosno oko 0.6V za PNP tranzistor. Prilikom dizajniranja emitter follower a otpornici R1 i R2 se obino biraju tako da jednosmerna struja baze (slika 2.2a.) bude mnogo manja (obino deset puta) u odnosu na struju kroz razdelnik napona R1, R2 (B 2 1I 10 I I ). Tada je jednosmerni napon na bazi: CC2 12BVR RRV+= (2.10) Otpornost koju vidi jednosmerni signal u bazi je: BBBIVR= (2.11) Kako je: V 6 . 0 V V V VE BE E B + + = (2.12) EMITTER FOLLOWER 28 1IIEB+ = (2.13) To je: E BV V = (2.14) 1IIEB+ = (2.15) EEEBBBR ) 1 (IV) 1 (IVR + =+ == (2.16) Da bi se dobio to manje izoblien signal na izlazu, jednosmerni napon izmeu kolektora i emitora VCE treba postaviti na polovini napona napajanja VCC (sredina radne prave za jednosmerne signale). 2VV V V V VCCE CC E C CE = = = (2.17) odnosno napon na emitoru treba postaviti na: 2VVCCE = (2.18) Za naizmenini reim rada kolo sa slike 2.1 izgleda kao kolo na slici 2.3. Kondenzatori C1 i C2 se biraju tako da se ponaaju kao kratke veze za sinusoidni signal odreene frekvencije. Naponsko pojaanje je: ibboioVVVVVVG = = (2.19) gde je: EMITTER FOLLOWER 29 1R || R RR || RVV2 1 g2 1ib += (2.20) poto je unutranja otpornost pobudnog generatora mala. Napon na bazi je: e P Eme P E be bI R || Rg1I ) R || R ( V V + = + = (2.21) Transkonduktansa emr1g = data je relacijom: TCmVIg = (2.22) gde je: ekTVT = (2.23) 1 23K J 10 38 . 1 k = Bolcmanova konstanta C 10 6 . 1 e19 = elementarno naelektrisanje T apsolutna temperatura Na sobnoj temperaturi mV 25 VT = . Izlazni napon je: e P E oI ) R || R ( V = (2.24) Iz jednaina (2.21) i (2.24) dobija se: 1R || Rg1R || RVVP EmP Eio += (2.25) poto je ) R || R (g1P Em (4.4) Sa slike 4.1 se vidi da je: ) R R ( I V VE P CC CE + = (4.5) STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 52 Maksimalna vrednost otpora potroaa za koje kolo radi kao strujni izvor je: IIR V V) R (E CES CCmax P = (4.6) 4.2. DIFERENCIJALNI POJAAVA Diferencijalni pojaava (engl. Differential amplifier) je elektrino kolo koje slui da pojaa razliku napona dva nezavisna pobudna generatora. Na slici 4.2 prikazana je realizacija diferencijalnog pojaavaa sa simetrinim optereenjima RC u kolektorima. Otpornik R se ponaa kao strujni izvor konane strujne otpornosti i slui za napajanje emitora tranzistora. Otpornicima RE se vri simetriranje struja emitora, ime se smanjuje eventualni uticaj nepodudarnosti karakteristika tranzistora. Jednosmerna komponenta ulaznih napona je nula, tako da su za jednosmerni reim baze tranzistora na nultom potencijalu. Poto je kolo simetrino, emitorske struje IE su identine. Zbir jednosmernih napona po konturi baza emitor daje: ) V ( I R 2 I R V 0CC E E E BE = (4.7) Iz jednaine (4.7) sledi da su emitorske struje: R 2 RV VIEBE CCE+= (4.8) Struja kroz otpornik R je jednaka 2IE. Napon u taki A je: CC E AV I R 2 V = (4.9) STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 53 Napon na kolektorima tranzistora je: E C CC C C CC CI R V I R V V = (4.10) Otpornici RC se biraju tako da jednosmerni naponi na kolektorima bude na oko polovine napona napajanja VCC. Za naizmenini reim kolo sa slike 4.2 moe se prikazati kolom na slici 4.3. Zbir naizmeninih napona po konturi baza emitor daje: 0 ) I I ( R I ) r R ( V2 e 1 e 1 e e E 1 = + + (4.11) 0 ) I I ( R I ) r R ( V2 e 1 e 2 e e E 2 = + + (4.12) gde je re emitorski otpor. Sabiranjem i oduzimanjem jednaina (4.11) i (4.12) dobija se: ) I I )( r R R 2 ( V V2 e 1 e e E 2 1 + + + = + (4.13) ) I I )( r R ( V V2 e 1 e e E 2 1 + = (4.14) odnosno: 2 e 1 ee E2 1I Ir R R 2V V+ =+ + + (4.15) 2 e 1 ee E2 1I Ir RV V =+ (4.16) Iz jednaina (4.15) i (4.16) sledi da je: 2 ee E2 1e E2 1I 2r RV Vr R 2RV V=++ + + (4.17) Izlazni napon oV je: STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 54 2V Vr R R 2R) V V () r R ( 2RI R I R V2 1e EC2 1e EC2 e C 2 c C o ++ + += = (4.18) odnosno: 2V VG ) V V ( G V2 1s 2 1 d o ++ = (4.19) gde je: ) r R ( 2RGe ECd+= diferencijalno pojaanje (engl. differential mode gain) e ECsr R R 2RG+ + = pojaanje srednje vrednosti (common mode gain) Diferencijalno pojaanje i pojaanje srednje vrednosti ne zavise od kolektorskog otpora tranzistora T1 i on se moe izostaviti. Odnos diferencijalnog pojaanja i pojaanja srednje vrednosti je faktor potiskivanja napona srednje vrednosti (engl. common mode rejection ratio CMRR) i predstavlja meru asimetrije diferencijalnog pojaavaa. U idealnom sluaju, kada tei beskonanosti, diferencijalni pojaava pojaava samo razliku ulaznih napona. ) r R ( 2r R R 2GGe Ee Esd++ += = (4.20) Poveanjem otpornosti R moe se poveati faktor potiskivanja napona srednje vrednosti. Meutim, poveavanjem otpornosti R smanjuje se struja kojom se napajaju emitori, tako da za velike vrednosti otpornosti R tranzistori nemaju dovoljnu struju napajanja. Problem se reava zamenom otpora R strujnim izvorom koji daje dovoljnu struju i koji ima veliku izlaznu otpornost. Na slici 4.4 prikazana je realizacija diferencijalnog pojaavaa sa strujnim izvorom realizovanog pomou tranzistora kod koga je polarizacija baze izvrena pomou Zener diode. STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 55 Napon na bazi tranzistora T3 je: Z CC 3 BV V V + = (4.21) Tada je: BE 3 B 3 EV V V = (4.22) 2CC 3 E3 ER) V ( VI I = (4.23) Pojaanje srednje vrednosti eksperimentalno se odreuje dovoenjem identinih napona na ulaze diferencijalnog pojaavaa koji su u fazi, dok se diferencijalno pojaanje odreuje dovoenjem napona koji su u protiv fazi. Kada se jedan od ulaza diferencijalnog pojaavaa dovede na masu (slika 4.5) dobija se kaskadna veza dva stepena. Tranzistor T1 je vezan kao emitter follower sa pojaanjem malo manjim od jedinice. Tranzistor T2 predstavlja stepen sa uzemljenom bazom i ima veliko naponsko pojaanje. Ovo kolo se odlikuje velikom temperaturnom stabilnou i irokim frekventnim opsegom, zbog toga to je izbegnut Milerov efekat koji se javlja usled parazitne kapacitivnosti izmeu baze i kolektora svakog tranzistora. Naponsko pojaanje ovog stepena je: 2e E eC Eior R r 2R RVVG+= = (4.24) Diferencijalni pojaava je ulazni stepen kod veine integrisanih pojaavaa. Takoe se koristi kao ulazni stepen ureaja kod kojih dolazi slab signal zagaen umom (audio signali, radiofrekventni signali itd.). STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 56 ZADATAK 1. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 1. Poznato je: R1 = 8.2k, R2 = 1.6k, RE = 2k, VCC = 15V. Kao optereenje RP u kolektoru tranzistora staviti otpornu dekadu. 1.1 Multimetrom meriti vrednost struje I u zavisnosti od otpornosti potroa RP. Odrediti struju strujnog izvora. Odrediti maksimalnu vrednost otpora potroaa RP za koju se kolo ponaa kao strujni izvor. Izmeriti vrednost jednosmernog napona izmeu kolektora i emitora VCE za vrednost otpornosti optereenja RP za koju struja poinje da pada. I = __________ RPmax = __________ VCE = __________ 2. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 2. Poznato je: R1 = 400, RE = 2k, VZ = 6.2V, VCC = 15V. Kao optereenje RP u kolektoru tranzistora staviti otpornu dekadu. STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 57 2.1. Multimetrom meriti vrednost struje I u zavisnosti od otpornosti potroa RP. Odrediti struju strujnog izvora. Odrediti maksimalnu vrednost otpora potroaa RP za koju se kolo ponaa kao strujni izvor. Izmeriti vrednost jednosmernog napona izmeu kolektora i emitora VCE za vrednost otpornosti optereenja RP za koju struja poinje da pada. I = __________ RPmax = __________ VCE = __________ 3. Korienjem makete 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 3. Na baze tranzistora dovesti napone V1 i V2 koji su u fazi. Primar transformatora pobuivati sinusnim naponom uestanosti f = 3kHz tako da se na jednom od sekundara transformatora (1 ili 2) dobije napon efektivne vrednosti V1 = V2 = 100mV. Poznato je: RC = 2k, RE = 100, R = 2k, VCC = 15V. Na mesto otpornika R vezati otpornu dekadu. 3.1. Izmeriti izlazni napon Vo. Odrediti pojaanje srednje vrednosti Gs. Na osciloskopu posmatrati napon na izlazu Vo u odnosu na ulazni napon V1. Vo = _________ = =1osVVG ___________ Komentar:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 58 4. Korienjem makete 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 3. Na baze tranzistora dovesti napone V1 i V2 koji su u protiv fazi. Napon V1 dovesti sa sekundara 1, a napon V2 dovesti sa sekundara 2. Primar transformatora pobuivati sinusnim naponom uestanosti f = 3kHz tako da se na sekundarima dobiju naponi efektivne vrednosti V1 = V2 = 100mV. Poznato je: RC = 2k, RE = 100, R = 2k, VCC = 15V. Na mesto otpornika R vezati otpornu dekadu. 4.1. Izmeriti izlazni napon Vo. Odrediti diferencijalno pojaanje Gd. Na osciloskopu posmatrati napon na izlazu Vo u odnosu na ulazne napone V1 i V2. Vo=_________ = =1odVVG ___________ Komentar:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 5. Za vrednosti otpornika date u tabeli ponoviti zadatke 3.1. i 4.1. Snimiti zavisnost faktora potiskivanja napona srednje vrednosti od otpornosti otpornika R. R [k] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gs Gd STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120204060800020 R [k] 6. Korienjem makete 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 3. Na baze tranzistora dovesti napone V1 = V2 = 100mV koji su u protiv fazi. Poznato je: RC = 2k, RE = 100, R = 2k, VCC = 15V . 6.1. Multimetrom izmeriti jednosmerne napone na kolektorima tranzistora i u voru A. VC1 = __________ VC2 = __________ VA = __________ 6.2. Multimetrom izmeriti jednosmerne struje kolektora tranzistora i jednosmernu struju kroz otpornik R IC1 = ___________ IC2 = ___________ I = ____________ 7. Korienjem makete 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 4. Na bazu tranzistora T1 dovesti napone V1 = 100mV. Poznato je RC = 2k, RE = 100, R = 3k, VCC = 15V . STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 60 7.1. Multimetrom izmeriti izlazni napon Vo i napon u voru A. Izraunati naponsko pojaanje 1oVVG = , pojaanje tranzistora T1 =1a1VVG i pojaanje tranzistora T2 =ao2VVG . Vo = ________ = =1oVVG ________ = =1a1VVG ________ = =ao2VVG ________ 7.2. Na osciloskopa posmatrati napone na izlazu Vo i u voru A u odnosu na napon V1. Komentar:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 8. Korienjem maketa 1 i 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 5. Na baze tranzistora T1 i T2 dovesti napone V1 = 100mV. Poznato je RC = 2k, RE = 100, R1 = 400, R2 = 1k, VCC = 15V, VZ = 6.2V. STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 61 8.1. Multimetrom izmeriti izlazni napon Vo kada su naponi V1 i V2 u fazi i u protiv fazi. Izraunati pojaanje srednje vrednosti, diferencijalno pojaanje i faktor potiskivanja napona srednje vrednosti. Vos = __________ Vod = __________ Gs = ___________ Gd = ___________ = ___________ 8.2. Multimetrom izmeriti jednosmernu struju strujnog izvora. I = ___________ STRUJNI IZVOR I DIFERENCIJALNI POJAAVA 62 PITANJA ZA ODBRANU VEBE 1. Realizovati strujni izvor pomou tranzistora. Izraunati struju kroz potroa. Izraunati maksimalna otpornost otpora potroaa za koje se kolo ponaa kao strujni izvor. 2. Realizovati diferencijalni pojaava sa otpornikom kao strujnim izvorom. Objasniti ulogu svakog elementa. Izraunati struju koju daje strujni izvor. 3. Realizovati diferencijalni pojaava sa otpornikom kao strujnim izvorom. Objasniti ulogu svakog elementa. Izraunati diferencijalno pojaanje, pojaanje srednje vrednosti i faktor potiskivanja napona srednje vrednosti. 4. Realizovati diferencijalni pojaava kod koga je jedan ulaz doveden na masu. Objasniti karakteristike kola. Izraunati izlazni napon. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 63 5. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM Tranzistor sa efektom polja FET tranzistor (engl. Field Effect Transistor) je unipolarni tranzistor iji su glavni nosioci naelektrisanja samo jedne vrste. U zavisnosti od vrste nosilaca naelektrisanja FET tranzistori se dele na tranzistore N tipa, kod koga su glavni nosioci naelektrisanja elektroni i tranzistore P tipa, kod koga su glavni nosioci naelektrisanja upljine. Tranzistori sa efektom polja su elementi sa tri izvoda: gejt G (engl. gate), sors S (engl. source) i drejn D (engl. drain). Dve osnovne vrste tranzistora sa efektom polja su JFET (engl. Junction Field Effect Transistor) i MOSFET (engl. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Kod JFET a upravljaku elektrodu, odnosno gejt, ini inverzno polarisan PN spoj, dok je kod MOSFET a gejt izveden pomou metalizovanog oksida poluprovodnika. Na slici 5.1 prikazani su simboli za JFET ove N tipa (a) i P tipa (b). Na slici 5.2 prikazan je presek JFET a N tipa. Osnovu ini poluprovodnik N tipa na ijim se bonim stranama nalazi sloj poluprovodnika P tipa. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 64 Pod uticajem inverznog napona na gejtu u odnosu na sors, menja se irina oblasti prostornog naelektrisanja (osenena oblast). Promena irine oblasti prostornog naelektrisanja menja zapreminu kanala kroz koji protie struja, a time i elektrini otpor izmeu sorsa i drejna. Usled promene otpora menja se i struja drejna. Na taj nain se ulaznim naponom (napon gejta) regulie izlazna struja (struja drejna). Pri nekoj vrednosti napona inverzne polarizacije izmeu gejta i sorsa, kanal se suava toliko da otpor tei veoma velikoj vrednosti, tako da struja drejna tei nuli. Kada se JFET koristi u pojaavakim kolima PN spoj je inverzno polarisan. Inverzna struja spoja je reda nA, to za posledicu ima veliku ulaznu otpornost JFET a. Na slici 5.3 je za JFET N tipa data zavisnost struje drejna ID od napona VDS za razne vrednosti napona VGS. Struja ID na poetku relativno brzo raste sa naponom VDS, zatim se porast usporava i na kraju dostie skoro konstantnu vrednost koja se ne menja sa naponom VDS, sve do napona proboja. Na slici 5.3 je ucrtana linija VDS = VGS VP, gde je VP napon praga provoenja. Da bi pojaava sa JFET om radio kao linearni pojaava mirnu radnu taku treba postaviti desno od ove linije. Na slici 5.4 je prikazan pojaava sa zajednikim sorsom (engl. common source amplifier) koji je realizovan pomou JFET a N tipa. Otpornik RG slui da zatvori kolo gejt sors za jednosmerne signale. Otpornik RS slui da obezbedi eljenu polarizaciju spoja gejt sors i zajedno sa otpornikom RD odreuje jednosmernu struju drejna u mirnoj radnoj taki. Kondenzator C1 onemoguava prolaz jednosmerne struje kroz pobudni generator Vi, a kondenzator C2 onemoguava prolaz jednosmerne struje kroz potroa RP. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 65 Za jednosmerni reim rada kola sa slike 5.4 izgleda kao kolo na slici 5.5. Ulazna otpornost JFET a je veoma velika, pa je jednosmerna struja gejta veoma mala (reda nA). Zbog toga je jednosmerna struja sorsa IS priblina jednosmernoj struji drejna ID. Kako je struja gejta zanemarljivo mala, pad napona na otporu RG je zanemarljivo mali i gejt je na potencijalu mase. Da bi JFET N tipa radio kao linearni pojaava potrebno je da: P GS DSV V V (5.1) Jednosmerna struja drejna data je jednainom: 2PGSDSS DVV1 I I = (5.2) Tada je: ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 66 D S SI R V = (5.3) D D DD DI R V V = (5.4) Za naizmenini reim rada kolo sa slike 5.4 izgleda kao kolo na slici 5.6. Kondenzatori C1 i C2 se biraju tako da se ponaaju kao kratke veze za sinusoidni signal odreene frekvencije. Naponsko pojaanje je: ioVVG = (5.5) gde je: ) R || R ( I VD P d o = (5.6) d Smd S gs s S gs iI Rg1I R V I R V V + = + + = (5.7) Transkonduktansa gm je data relacijom: DSS DP P PGSDSSGSDmI IV2V1)VV1 ( 2 IVIg = == (5.8) Iz predhodnih jednaina sledi da je naponsko pojaanje: S mD P mR g 1) R || R ( gG+ = (5.9) Pojaava sa zajednikim sorsom je analogno kolo sa pojaavaem sa zajednikim emitorom kod bipolarnih tranzistora. Kako je transkoduktansa kod JFET pojaavaa znatno manja nego kod bipolarnih tranzistora, to je i naponsko pojaanje ovih kola manje. Paralelnim vezivanjem kondenzatora CS sa otpornikom RS moe se poveati izlazni napon (slika 5.7). ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 67 Kondenzator CS predstavlja otvorenu vezu za jednosmerne signale i otpornik RS podeava jednosmerni napon na sorsu i jednosmernu struju drejna na eljenu vrednost. Za naizmenini reim kondenzator CS predstavlja kratku vezu i naponsko pojaanje je: ) R || R ( g GD P m = (5.10) Na slici 5.8 prikazan je source follower koji je realizovan pomou JFET a N tipa (analogno kolo emitter follower u kod bipolarnih tranzistora). Naponsko pojaanje je: ioVVG = (5.11) gde su: S d S s oR I R I V = (5.12) ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 68 d Smd S gs s S gs iI Rg1I R V I R V V + = + + = (5.13) Iz predhodnih jednaina sledi da je naponsko pojaanje: S mS mR g 1R gG+= (5.14) Kada je mSg1R >> , izlazni napon Vo prati ulazni napon Vi, ali je u realnim kolima naponsko pojaanje source follower a uvek manje od jedinice. Na slici 5.9 prikazan je razdvaja faze koji je realizovan pomou JFET a. Razdvaja faze je kolo sa dva izlazna prikjuka na kojima se javljaju naponi jednakih amplituda, a suprotnih faza. Da bi izlazni naponi V1 i V2 bili jednaki po intenzitetu, a suprotnih faza neophodno je da RD = RS. Na slici 5.10 prikazana je realizacija strujnog izvora pomou JFET a. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 69 Struja kroz potroa RP je: 2PGSDSS DVV1 I I I = = (5.15) Sa slike 5.10 se vidi da je: 0 IR V IR VS DS P DD = (5.16) odnosno: ) R R ( I V VS P DD DS + = (5.17) Maksimalna vrednost otpora potroaa RP koji omoguava ispravni rad strujnog izvora odreuje se iz uslova da je: [ ]P S P GS S max P DD min DSV IR V V R ) R ( I V ) V ( = = + = (5.18) odnosno: IV V) R (P DDmax P += (5.19) ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 70 ZADATAK 1. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 1. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 5kHz i efektivne vrednosti Vi = 0.2V. Poznato je: RG = 1M, RS = 1k, RD = 10k, RP = 10k, VDD = 20V, C1 = 100nF, C2 = 100nF. 1.1. Multimetrom izmeriti jednosmerne napone na gejtu VG, sorsu VS i drejnu VD. VG = __________ VS = __________ VD = __________ 1.2. Multimetrom izmeriti efektivne vrednosti naizmeninih napona na gejtu Vg, sorsu Vs, drejnu Vd i potroau Vo. Vg = __________ Vs = __________ Vd = __________ Vo = __________ 1.3. Na osciloskopu posmatrati napone na gejtu Vg, sorsu Vs, drejnu Vd i potroau Vo u odnosu na ulazni napon Vi. Komentar:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 71 1.4. Multimetrom izmeriti jednosmerne struje drejna i sorsa i efektivnu vrednost naizmenine struje kroz potroa. ID = __________ IS = __________ Ip = __________ 1.5. Snimiti amplitudno frekventnu karakteristiku kola sa slike 1. Prilikom snimanja efektivnu vrednost ulaznog napona odravati na konstantnoj vrednosti od Vi = 0.5V. f [Hz] 30 50 100 150 200 250 300 500 1000 5000 10000 Vo [V] ioVVG = 1011021031040.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2f [Hz] |G(f)| 2. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 2. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 5kHz i efektivne vrednosti Vi = 0.2V. Poznato je: RG = 1M, RS = 1k, RD = 10k, RP = 10k, VDD = 20V, C1 = 100nF, C2 = 100nF, CS = 1F. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 72 2.1. Multimetrom izmeriti efektivne vrednosti naizmeninih napona na izlazu Vo. Odrediti naponsko pojaanje Vo = __________ ioVVG = =__________ 2.2. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon Vo u odnosu na ulazni napon Vi. Komentar:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 3. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 3. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 5kHz i efektivne vrednosti Vi = 0.2V. Poznato je: RG = 1M, RS = 1k, VDD = 20V, C = 100nF. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 73 3.1. Multimetrom izmeriti jednosmerne napone na gejtu VG, sorsu VS i drejnu VD. VG = __________ VS = __________ VD = __________ 3.2. Multimetrom izmeriti efektivne vrednosti naizmeninih napona na gejtu Vg, sorsu Vs, drejnu Vd . Vg = __________ Vs = __________ Vd = __________ 3.3. Multimetrom izmeriti jednosmernu struju drejna. ID =____________ 3.4. Na osciloskopu posmatrati napon na izlazu Vo u odnosu na ulazni napon Vi. Komentar:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. 4. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 4. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 5kHz i efektivne vrednosti Vi = 0.2V. Poznato je: RG = 1M, RS = 1k, RD = 1k, VDD = 20V, C = 100nF. ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 74 4.1. Na osciloskopu posmatrati izlazne napone V1 i V2. Komentar:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. 5. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 5. Poznato je: RS = 1k, VDD = 20V. Kao optereenje RP staviti otpornu dekadu. 5.1. Multimetrom meriti vrednost struje I u zavisnosti od otpornosti potroa RP. Odrediti struju strujnog izvora. Odrediti maksimalnu vrednost otpora potroaa RP za koju se kolo ponaa kao strujni izvor. I = __________ RPmax = __________ ELEKTRONSKA KOLA SA JFET TRANZISTOROM 75 PITANJA ZA ODBRANU VEBE 1. Realizovati pojaava sa zajednikim sorsom. Objasniti ulogu svakog elementa. Izraunati jednosmerne struje i napone u kolu (IG, IS, ID, VG, VS, VD). 2. Realizovati pojaava sa zajednikim sorsom. Objasniti ulogu svakog elementa. Izraunati naponsko pojaanje. 3. Realizovati source follower. Objasniti ulogu svakog elementa. Izraunati jednosmerne struje i napone u kolu (IG, IS, ID, VG, VS, VD). 4. Realizovati source follower. Objasniti ulogu svakog elementa. Izraunati naponsko pojaanje. 5. Realizovati strujni izvor pomou JFET a. Izraunati struju kroz potroa. Izraunati maksimalnu otpornost otpora potroaa za koje se kolo ponaa kao strujni izvor. OPERACIONI POJAAVA 76 6. OPERACIONI POJAAVA Operacioni pojaava (engl. Operational amplifier) je vrsta pojaavaa iji je simbol i jedna od moguih konfiguracija prikljuaka (za operacioni pojaava LF 411) prikazana na slici 6.1. Taka u uglu pokazuje odakle poinju da se broje prikljuci. Znak + na ulazu 3 oznaava da je izlazni napon Vo u fazi sa ulaznim naponom V+ i naziva se neinvertujui ulaz. Znak na ulazu 2 oznaava da je izlazni napon Vo fazno pomeren za u odnosu na ulazni napon V i naziva se invertujui ulaz. Ofset nule slui za korekciju asimetrija koje se neizbeno javljaju prilikom proizvodnje operacionih pojaavaa. Operacioni pojaava je viestepeni pojaava. Ulazni stepen operacionog pojaavaa je diferencijalni pojaava koji treba da obezbedi veliko pojaanje za diferencijalni signal Vd =V+ V, a to manje da pojaa signal srednje vrednosti. Ulazni stepen takoe treba da obezbedi veliku ulaznu otpornost, malu ulaznu struju i mali strujni ofset i naponski drift. Meustepen treba da obezbedi potrebno naponsko i strujno pojaanje. Takoe jednosmerni nivo signala sa izlaza diferencijalnog pojaavaa svodi na potrebnu vrednost kojim se obezbeuje nulti jednosmerni nivo na izlazu operacionog pojaavaa kada je ulazni signal nula. Izlazni stepen se gradi kao pojaava snage i treba da obezbedi malu izlaznu otpornost. Neki od osnovnih parametara koji se definiu kod operacionog pojaavaa su: Pojaanje pojaavaa u otvorenoj petlji + =V VVGoo Ulazna otpornost Ri Izlazna otpornost Ro Propusni opseg OPERACIONI POJAAVA 77 Idealni operacioni pojaava ima beskonano pojaanje Go, beskonanu ulaznu otpornost, nultu izlaznu otpornost i beskonano irok propusni opseg. Savremeni operacioni pojaavai imaju priblino takve karakteristika i esto se pri analizi kola zamenjuju idealnim modelom. Operacioni pojaavai se uglavnom koriste u kolima sa povratnom spregom. Na slici 6.2 je prikazana realizacija invertujueg operacionog pojaavaa. Ukoliko je operacioni pojaava idealan (Go ), tada je: 0GVVood = = (6.1) i neinvertujui ulaz vezan za masu, pa je i invertujui ulaz na masi. Sa slike 6.2 se vidi da je: 1 iIR V = (6.2) 2 oIR V = (6.3) Naponsko pojaanje je: 12ioRRVVG = = (6.4) Pojaanje G je negativnno (zato se i naziva invertujui pojaava) i zavisi od odnosa otpornika R1 i R2. Otpornik R izmeu mase i neinvertujueg ulaza ne utie na pojaanje i koristi se da smanji termiki drift. Njegova optimalna vrednost je 2 1R || R R = . Na slici 6.3 je prikazana realizacija neinvertujueg operacionog pojaavaa. Ukoliko je operacioni pojaava idealan (Go ), tada je Vd = 0 i neinvertujui ulaz je potencijalu Vi, pa je i invertujui ulaz na potencijalu iV . OPERACIONI POJAAVA 78 Sa slike 6.3 se vidi da je: 1 iIR V = (6.5) 2 o iIR V V = (6.6) Naponsko pojaanje je: 12ioRR1VVG + = = (6.7) Pojaanje G je pozitivno (zato se i naziva neinvertujui pojaava), vee od jedan i zavisi od odnosa otpornika R1 i R2. Ukoliko na slici 6.3 otpornik R1 i / ili R2 = 0 (slika 6.4) tada je G = 1, i operacioni pojaava pod ovim uslovima slui kao razdvojni stepen, kod koga izlazni napon skoro idealno prati promenu ulaznog napona. Na slici 6.5 prikazano je kolo za sabiranje sa dva ulaza koje je realizovano pomou idealnog operacionog pojaavaa. Sa slike 6.5 se vidi da je: 22 i11 i2 1RVRVI I I + = + = (6.8) Izlazni napon je: + = =2 i2f1 i1ff oVRRVRRI R V (6.9) OPERACIONI POJAAVA 79 Operacioni pojaava se koristi i kao komparator napona (slika 6.6). Komparatori su kola koja slue za poreenje pobudnog napona Vi sa referentnim naponom VR. Na slici 6.7 je data prenosna karakteristika komparatora. Kada je Vi = VR karakteristika prolazi kroz koordinatni poetak. Sa porastom razlike Vi VR karakteristika linearno opada i pri razlici napona reda mV prelazi u zasienje. Tada je izlazni napon Vo- priblino jednak naponu napajanja operacionog pojaavaa VCC. Slino se deava i kada je razlika Vi VR manja od nule. Napon na izlazu je Vo+ je priblino jednak naponu napajanja operacionog pojaavaa + VCC. Mala vrednost napona zasienja je posledica velikog pojaanja operacionog pojaavaa. Ukoliko se pobudni napon menja po sinusnom zakonu, izlazni napon e biti pravougaonog talasnog oblika ije poluperiode T1 i T2 zavise od ampitude pobudnog napona (slika 6.8). OPERACIONI POJAAVA 80 Uvoenjem pozitivne povratne sprege u kolo komparatora dobija se mitovo okidno kolo (slika 6.9). Nivoi ulaznog napona pri kojima nastaju promene na izlazu pojaavaa odreeni su vrednou napona VT = Vi. Sa kola sa slike 6.9 se vidi da je: 2o T1T RRV VRV V = (6.10) odnosno: o2 11R2 12TVR RRVR RRV+++= (6.11) Karakteristika prenosa kola sa slike 6.9 prikazana je na slici 6.10. Referentni naponi VT1 i VT2 nazivaju se naponi okidanja. Zbog slinosti sa karakteristikama magnetnih materijala, karakteristika prenosa mitovog kola naziva se histerezisna petlja, odnosno histerezis. OPERACIONI POJAAVA 81 Nii naponski nivo okidanja mitovog okidnog kola je: +++=o2 11R2 121 TVR RRVR RRV (6.12) Vii naponski nivo okidanja mitovog okidnog kola je: ++++=o2 11R2 122 TVR RRVR RRV (6.13) Razlika naponskih nivoa okidanja ine irinu histerezisa mitovog okidnog kola: ) V V (R RRV V Vo o2 111 T 2 T H + += = (6.14) Centar histerezisa je: ) V V (R RR21VR RR2V VVo o2 11R2 12 2 T 1 TCH + ++ ++=+= (6.15) Na slici 6.11 prikazan je oblik izlaznog signala Vo u zavisnosti od vrednosti ulaznog signala Vi. OPERACIONI POJAAVA 82 Pomou operacionog pojaavaa sa pozitivnom povratnom spregom mogu se realizovati multivibratori kola koja slue za generisanje napona pravougaonog ili kvadratnog oblika. Razlikuju se od mitovog kola po tome to im se dodaje odgovarajue RC kolo. Astabilni multivibrator sa slike 6.12 raspolae sa dva kvazistabilna stanja Vo+ i Vo-. Do promene stanja dolazi svaki put kada napon na kondenzatoru VC postane jednak naponu na neinvertujuem ulazu. Preko otpornika R1 i R2 izvedena je pozitivna povratna sprega sa izlaza operacionog pojaavaa na njegov neinvertujui ulaz. Faktor povratne sprege je: 2 12R RR+= (6.16) Takoe je sa izlaza operacionog pojaavaa ostvarena veza preko otpornika R sa invertujuim ulazom, na koji je prikljuen kondenzator C. Punjenje i pranjenja kondenzatora se vri preko otpornika R, pa je vremenska konstanta u oba kvazistabilna stanja = RC. OPERACIONI POJAAVA 83 Nain rada prikazan je na vremenskom dijagramu napona na slici 6.13. U vremenskom intervalu T1 na izlazu kola je vii izlazni nivo Vo+. Kondenzator C se puni preko otpornika R. Promena napona na kondenzatoru u toku punjenja je: + + =to o o Ce ) V V ( V ) t ( V (6.17) Ovaj napon raste prema vrednosti Vo+. Meutim, kada dostigne referentnu vrednost Vo+, koja se nalazi na neinvertujuem ulazu operacionog pojaavaa, naponski nivo se menja na nii izlazni nivo Vo-, ime se zavrava period T1. Iz uslova VC(T1)=Vo+ dobija se da je: =+ + +o oo o1V VV Vln T (6.18) U vremenskom intervalu T2 na izlazu kola je nii izlazni nivo Vo-. Kondenzator C se prazni preko otpornika R. Promena napona na kondenzatoru u toku pranjenja je: + =to o o Ce ) V V ( V ) t ( V (6.19) Ovaj napon opada prema vrednosti Vo-. Meutim, kada dostigne referentnu vrednost Vo-, koja se nalazi na neinvertujuem ulazu operacionog pojaavaa, naponski nivo se menja na vii izlazni nivo Vo+, ime se zavrava period T2. Iz uslova VC(T2)=Vo- dobija se da je: = + o oo o2V VV Vln RC T (6.20) Period oscilovanja astabilnog multivibratora je: + = + = + =212 1RR 21 ln 211ln 2 T T T (6.21) Pomou operacionog pojaavaa, termogenih otpora i kondenzatora mogu se realizovati kola koja imaju osobine elektrinih filtera i nazivaju se aktivni filtri. Ampitudno frekventna karakteristika Butterworth ovih filtera propusnika niskih uestanosti opisuje se funkcijom: n 2ooff11G) jf ( G+= (6.22) gde je n red filtera, a o granina uestanost. Na slici 6.14 prikazana je karakteristika idealnog filtera propusnika niskih uestanosti, kao i nekoliko Butterworth ovih karakteristika za razliite vrednosti n. OPERACIONI POJAAVA 84 Na slici 6.15 su prikazani aktivni filtri drugog reda propusnici niskih (a) i visokih (b) uestanosti. OPERACIONI POJAAVA 85 ZADATAK 1. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 1. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 1kHz i amplitude 1V. Poznato je R1 = 5k, R2 = 10k, R = 2k, VCC = 15V. 1.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon Vo u odnosu na ulazni napon Vi. Odrediti naponsko pojaanje i faznu razliku izmeu izlaznog i ulaznog napona. = =max imax oVVG __________ = __________ 2. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 2. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 1kHz i amplitude 1V. Poznato je R1 = 5k, R2 = 15k, R = 2k, VCC = 15V. 2.1. Na osciloskopu posmatrati izlazni napon Vo u odnosu na ulazni napon Vi. Odrediti naponsko pojaanje i faznu razliku izmeu izlaznog i ulaznog napona. = =max imax oVVG __________ = __________ OPERACIONI POJAAVA 86 3. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 3. Kolo se pobuuje jednosmernim naponima Vi1 = 2V i Vi2 = 3V koji se dovode preko potenciometara. Poznato je R1 = 5k, R2 = 5k, Rf = 5k, R = 1k, VCC = 15V. 3.1. Osciloskopom izmeriti izlazni napon Vo. Vo = __________ 4. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 4. Kolo se pobuuje sinusnim naponom frekvencije f = 1kHz i amplitude 3V. Poznato je R = 5k, R1 = 5k, R2 = 130k, VR = 1V, VCC = 15V. 4.1. Osciloskopom izmeriti poluperiode T1 i T2, napon histerezisa VH i izlazne nivoe signala Vo+ i Vo-. T1 = ________ T2 = ________ VH = ________ Vo+ = _________ Vo- = _________ OPERACIONI POJAAVA 87 5. Korienjem makete 1 realizovati kolo koje je prikazano na slici 5. Poznato je R1 = 20k, R2 = 130k, R = 10k, C = 0.1F, VCC = 15V. 5.1. Osciloskopom izmeriti poluperiode T1 i T2, izlazne nivoe signala Vo+ i Vo-. T1 = _________ T2 = _________ Vo+ = _________ Vo- = _________ 6. Korienjem makete 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 6. Poznato je Rf = 5.9k, R1 = 10k, R = 16k, C = 10nF, VCC = 15V. 6.1. Snimiti amplitudno frekventnu karakteristiku kola. Prilikom snimanja efektivnu vrednost ulaznog napona odravati na konstantnoj vrednosti od Vi = 0.1V. f [Hz] 50 250 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 5000 10000 Vo [V] ioVVG = OPERACIONI POJAAVA 88 1 2 3 40.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2f [Hz] |G(f)| 7. Korienjem makete 2 realizovati kolo koje je prikazano na slici 7. Poznato je Rf = 5.9k, R1 = 10k, R = 16k, C = 10nF, VCC = 15V. 7.1. Snimiti amplitudno frekventnu karakteristiku kola. Prilikom snimanja efektivnu vrednost ulaznog napona odravati na konstantnoj vrednosti od Vi = 0.1V. f [Hz] 50 250 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 5000 10000 Vo [V] ioVVG = OPERACIONI POJAAVA 89 1 2 3 40.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2f [Hz] |G(f)| OPERACIONI POJAAVA 90 PITANJA ZA ODBRANU VEBE 1. Realizovati invertujui i neinvertujui operacioni pojaava. Izraunati naponska pojaanja. 2. Realizovati sabira sa dva ulaza. Izraunati izlazni napon. 3. Operacioni pojaava kao komparator napona. Objasniti kako radi. 4. Realizovati mitovo okidno kolo. Objasniti kako radi. 5. Realizovati astabilni multivibrator. Objasniti kako radi. USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 91 7. USMERAI I STABILIZATORI NAPONI Kako se za napajanje elektronskih ureaja koriste izvori jednosmernog napona, esto se javlja potreba da se izvri pretvaranje naizmeninog napona u jednosmerni napon. Sistem za pretvaranje naizmeninog napona u jednosmerni obino se sastoji od transformatora, usmerakog bloka, filtera i stabilizatora napona. Transformator transformie napon mree (220V) na eljenu vrednost na sekundaru transformatoru, a takoe obezbeuje galvansku izolaciju izmeu mree i ureaja. Usmeraki blok i filtri ispravljaju naizmenini napon i usrednjavaju. Varijacije dobijenog jednosmernog napona su esto veoma velike. Zato je potrebno izvriti i stabilizaciju koja smanjuje uticaj promene naizmeninog napona mree i otpora potroaa. 7.1. USMERAI NAPONA Za usmeravanje naizmenine struje neophodno je u elektrino kolo staviti elemente koji imaju osobinu da proputa struju samo u jednom smeru. Takvi elementi su poluprovodnike diode. Na slici 7.1 prikazan je najjednostavniji, jednostrani usmera. Na sekundaru transformatora se dobija naizmenini napon ija je trenutna vrednost: t sin V ) t ( vsm s = (7.1) Struja tee kroz potroa samo u toku jedne poluperiode, kada je napon na sekundaru takav da je anoda poluprovodnike diode na viem potencijalu od katode. Prilikom direktne polarizacije, dioda proputa struju i otpor u kolu sekundara, ukoliko se zanemari otpor transformatora, jednak je zbiru otpora direktno polarisane diode rD i otpora potroaa RP. Prilikom inverzno polarizacije, dioda ne proputa struju i otpor u kolu sekundara je USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 92 beskonano veliki (otpor inverzno polarisane diode). Talasni oblik napona na potroau je (slika 7.2): = t 0 t sin V vm (7.2) = 2 t 0 v gde je: p Dpsm mR rRV V+= (7.3) Srednja vrednost ili jednosmerna komponenta izlaznog, usmerenog napona je: m20m dcV1) t ( td sin V21V= = (7.4) Efektivna vrednost izlaznog napona je: 2V) t ( td sin V21Vm202 2m ef = = (7.5) Efektivna vrednost naizmenine komponente izlaznog napona je: 2dc2ef efV V v = (7.6) Za napajanje elektronskih ureaja potrebna je samo jednosmerna komponenta, bez prisustva harmonika. Za ocenu kvaliteta pretvaranja naizmeninog napona u jednosmerni koristi se faktor talasnosti koji predstavlja odnos efektivne vrednosti naizmenine komponente i srednje vrednosti izlaznog napona: 1VVVv2dcefdcef = = (7.7) Za jednostrani usmera faktor talasnosti je 1.21 i ukazuje da je efektivna vrednost napona harmonika vea od jednosmerne komponente. U praksi se trai mnogo manji faktor USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 93 talasnosti, obino oko 0.001, tj. da efektivna vrednost naizmenine komponente bude bar hiljadu puta manja od jednosmerne komponente. Prilikom projektovanja usmeraa treba voditi rauna o graninim vrednostima parametara upotrebljene diode i to o maksimalnoj struji provodne diode i maksimalnom inverznom naponu na diodi. Karakteristike usmeraa se mogu znatno poboljati ako se isprave obe poluperiode napona sekundara. Na slici 7.3 je prikazan je dvostrani usmera koji ima transformator sa dva identina sekundarna namotaja i dve diode. Dioda D1 sa prvim namotajem ini jednostrani usmera i daje struju kroz potroa za vreme prve poluperide kada je direktno polarisana, a dioda D2 inverzno polarisana. Za vreme druge poluperiode dioda D2 je direktno polarisana i proputa struju kroz potroa, dok je dioda D1 inverzno polarisana. Talasni oblik napona na potroau je prikazan na slici 7.4. Kod dvostranog usmeraa struja kroz potroa protie za vreme cele periode i to u istom smeru. Jednosmerna komponenta usmerenog napona dvostranog usmeraa je dva puta vea USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 94 od jednosmerne komponente kod jednostanog usmeraa, dok je naizmenina komponenta manja. Faktor talasnosti dvostranog usmeraa je 0.48. Dvostrani usmera se moe realizovati i kada nema dva sekundara na transformatoru. Na slici 7.5 prikazano je kolo mostnog, dvostranog usmeraa, koji se naziva Grecov usmera. Diode provode u parovima. U jednoj poluperiodi provode diode D1 i D3, dok u drugoj poluperiodi diode D2 i D4. Smanjenje talasnosti dvostranim usmeraem jo uvek je nedovoljno. Najprostiji nain smanjenja talasnosti usmerenog napona postie se vezivanjem kondenzatora paralelno sa potroaem. Na slici 7.6 je prikazan jednostrani usmera sa kapacitivnim filterom. Kondenzator se puni u toku provodnog perioda diode, dok se u neprovodnom periodu diode prazni kroz potroa RP po eksponencijalnom zakonu. Ukoliko je vremenska konstanta kola RPC velika u odnosu na period ulaznog naizmeninog napona, napon na potroau se veoma malo menja za vreme pranjenja kondenzatora, a time se i talasnost prilino smanjuje. Egzaktna analiza usmeraa sa kapacitivnim filterom je komplikovana zbog prisustva diode koja je nelinearan elemenat. Moe se izvriti uproena analiza pod sledeim pretpostavkama (slika 7.7): a) otpor diode je zanemarljivo mali; USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 95 b) vreme punjenja kondenzatora u odnosu na vreme pranjenja kondenzatora je vrlo malo, pa se moe smatrati da se kondenzator puni trenutno; c) opadanje napona na kondenzatoru prilikom pranjenja je linearno, jer je vremenska konstanta kola RPC je mnogo vea od perioda T naizmeninog napona. Sa usvojenim pretpostavkama sledi da je srednja vrednost usmerenog napona: V21V Vsm dc = (7.8) gde je V maksimalna varijacija napona na potroau. Kondenzator se prazni za vreme cele periode T, pa je: CT ICQVdc== (7.9) gde je Q koliina naelektrisanja koja protie kroz potroa za vreme pranjenja kondenzatora T, dok je Idc srednja vrednost usmerene struje. Kako je: pdcdcRVI = (7.10) =2T (7.11) srednja vrednost usmerenog napona je: C R1VVpsmdc += (7.12) Faktor talasnosti se moe izraunati ako je poznata efektivna vrednost naizmenine komponente napona na potroau. Sa slike 7.7 se vidi da je: tTVV21v = (7.13) Efektivna vrednost izlaznog napona je: USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 96 C RV3 3 2Vdt vT1VpsmT02ef + == = (7.14) Iz jednaina (7.12) i (7.14) se dobija faktor talasnosti jednostranog usmeraa: C R 3p= (7.15) Kod dvostranog usmeraa srednja vrednost usmerenog napona je dva puta vea nego kod jednostranog, pa je talasnost dvostruko manja: C R 3 2p= (7.16) 7.2. STABILIZATORI NAPONA U mnogim primenama nije dovoljna samo mala vrednost talasnosti usmerenog napona, ve se zahteva da usmereni napon bude to stabilniji. Promena jednosmernog napona na izlazu usmeraa zavisi uglavnom od promena napona mree i otpora potroaa. Problem se moe reiti uvoenjem u kolo usmeraa stabilizator napona. Kada zahtevi u pogledu stabilnosti izlaznog napona nisu strogi, za stabilizaciju napona usmeraa koriste se Zenerove dioda. Na slici 7.8 prikazana je karakteristika poluprovodnike diode koja radi u oblasti inverzne polarizacije, kada je katoda K poluprovodnike diode na veem potencijalu od anode A. Pri odreenoj vrednosti inverznog napona VBZ (probojni, Zenerov napon) dolazi do naglog porasta struje diode, dok se napon veoma sporo menja sa porastom struje. Diode koje rade u USMERAI I STABILIZATORI NAPONA 97 probojnoj oblasti nazivaju se Zenerove dioda. Mera promene napona sa promenom struje opisuje se Zenerovim otporom rz koji se definie za srednju radnu struju: ZZzdIdVr = (7.17) Kolo za stabilizaciju napona pomou Zenerove diode prikazano je na slici 7.9. Otpornikom R struja kroz Zenerovu diodu se odrava u radnom opsegu IZ min < IZ < IZ max, bilo da se promeni ulazni napon ili otpor potroaa RP. Ispod IZ min nee biti stabilizacije, a iznad IZ max nastaje preoptereenje Zenerove diode. Stabilnost izlaznog napona zavisi od promene ulaznog napona i otpora potroaa. Neka je optereenje konstantno i mnogo vee od otpora Zenerove diode rz