Pripremile: izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev ... - eu.pravo.hreu.pravo.hr/_download/repository/Zabrana_natjecanja_radnika_s... · Pripremile: izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev doc

Embed Size (px)

Citation preview

 • Pripremile:

  izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev

  doc. dr. sc. Ivana Vukorepa

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo

 • tijekom trajanja radnog odnosa tzv. zakonska zabrana natjecanja

  nakon prestanka ug. o radu tzv. ugovorna zabrana natjecanja

  mjerodavne odredbe ZR-a l. 93. 98. ZR

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 2

 • DEFINICIJA ZABRANJENOG NATJECANJA

  sklapanje poslova

  iz djelatnosti koju obavlja poslodavac

  za svoj ili tui raun

  bez odobrenja poslodavca

  Problem u praksi

  poslodavac ima TD registrirano za niz djelatnosti, a samo neke od njih obavlja; u kojim djelatnostima je zabranjeno radniku natjecati se s poslodavcem?

  radnik samo registrirao TD za odreenu djelatnost kojom se bavi poslodavca, ali nije zapoeo obavljanje te djelatnosti?

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 3

 • prava poslodavca:

  naknada pretrpljene tete, ili

  zahtjev da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov raun, ili

  zahtjev da mu radnik preda zaradu, ili na njega prenese trabinu zarade iz takvog posla

  zastarni rokovi:

  subjektivni 3 mj. od saznanja;

  objektivni 5 godina od sklapanja posla

  teka povreda radne obaveze

  razlog za izvanredni otkaz !!!

  paziti na rok od 15 dana

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 4

 • 1) prestankom ugovora o radu

  2) odobrenjem poslodavac

  izrijekom

  preutno (presumpcija postojanja odobrenja)

  poslodavac u vrijeme sklapanja ugovora o radu znao da se radnik bavi tim poslovima, a nije zahtijevao da se prestane time baviti

  opoziv odobrenja (izriitog ili preutnog)

  obveza potivanja ugovorenog/ propisanog roka za otkaz ugovora o radu

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 5

 • ZTD

  Zakon o osiguranju

  Zakon o zdravstvenoj zatiti

  Zakon o dravnim slubenicima (l. 32.-35.)

  otvaranje obrta i osnivanja pravne osobe zabrana u podruju djelatnosti na kojem je dravni slubenik

  zaposlen, ili koje je povezano sa poslovima iz djelokruga tijela u kojem je

  zaposlen

  mogunost obavljanja dodatnog posla samo po prethodnom odobrenju iznimka: autorske publikacije/ seminari/ savjetovanja

  dunost prijavljivanja mogueg sukoba interesa

  lanstvo u upravnom / nadzornom odboru TD zabranjeno ako nad tim TD tijelo zaposlenja obavlja nadzor

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 6

 • Sadraj: zabrana zapoljavanja kod osobe koja je u trinom

  natjecanju s poslodavcem, i

  zabrana za svoj ili tui raun sklapati poslove kojima se natjee s poslodavcem

  Max. 2 god. od dana prestanka r.o.

  U pisanom obliku kao dio ugovora o radu (to ako ug. sklopljen usmeno???)

  poseban ugovor

  Ne obvezuje radnika:ako cilj nije zatita opravdanih poslovnih interesa poslodavca, ili

  nerazmjerno ograniava rad i napredovanje radnika

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 7

 • Nitetnost:

  malodobni radnik, ili

  radnik koji u vrijeme sklapanja toga ugovora prima plau manju od prosjene plae u RH

  Ne moe se pozivati poslodavac

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 8

 • Obveza isplate N.P. uvjet da bi zabrana natjecanja obvezivala ex radnika

  iznimka: ugovaranje ugovorne kazne

  Zakonski minimum:

  radnikove prosjene plae koja mu je bila isplaena u 3 mj. prije prestanka ug. o radu

  dospjee - krajem kal. mjeseca za koji se isplauje

  usklaivanje s kretanjem prosjene plae u RH

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 9

 • 1) Radnik izvanredno otkazao poslodavcu

  jer poslodavac teko povrijedio obvezu iz ug. o radu

  uvjet: radnik pisano izjavi u roku 1 mj. od dana prestanka ugovora o radu da se ne smatra vezanim ugovorom

  2) Poslodavac neopravdano otkazao radniku

  iznimka: poslodavac u roku 15 dana od dana otkaza izjavi da se obvezuje radniku isplaivati naknadu njegove prosjene plae iz proteklog tromjeseja)

  3) Protek vremena

  4) Sporazum stranaka

  5) Odustanak poslodavca

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 10

 • pisana obavijest radniku

  to je s obvezom isplate naknade plae? prestaje tek nakon 3 mj. od dana dostave izjave o

  odustanku

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 11

 • Ako predviena iskljuivo ugovorna kazna

  poslodavac

  nema pravo traiti ispunjenje obveze ili naknadu vee tete;

  samo pravo na isplatu ugovorne kazne

  radnik

  obvezu potivanja ugovorne zabrane, ili

  ako prekri obvezu isplate ugovorne kazne

  Moe se ugovoriti i za sluaj da poslodavac ne preuzme obvezu isplate naknade plae

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo 12

 • Bez ugovorne kazne

  Pravo poslodavca ispunjenje obaveze

  +

  naknada tete

  Pravo radnika na naknadu plae

  S ugovornom kaznom

  Pravo poslodavca naplata ug. kazne

  Pravo radnika smije prekriti i

  otkupiti se

  Pravni fakultet u Zagrebu

  Katedra za radno i socijalno pravo

  13