PRIRUŒNIK ZA KORI TENJE SB SmartNet SmartNet...POJAM DEFINICIJA I OPIS ZNAŒENJE WIDGET Mala aplikacija s jednostavnom funkcionalno‡u koju je mogu‡e instalirati

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PRIRUŒNIK ZA KORI TENJE SB SmartNet SmartNet...POJAM DEFINICIJA I OPIS ZNAŒENJE...

 • PRIRUNIK ZA KORITENJE SB SmartNet

  USLUGE

 • SADRAJ1. UVOD ................................................................................................................................................................ 3

  2. POJMOVNIK ................................................................................................................................................... 4

  3. PREPORUKE ZA SIGURNOST INTERNETSKOG PLAANJA ................................................................. 5

  4. PRINCIP NAVIGACIJE .....................................................................................................................................7

  5. SB SMARTNET SMART STRANICA PRIJE PRIJAVE ..............................................................................8

  6. SB SMARTNET SMART STRANICA NAKON PRIJAVE ......................................................................... 11

  7. MODUL IMAM .............................................................................................................................................12

  8. MODUL TEDIM .........................................................................................................................................21

  9. MODUL DUGUJEM .................................................................................................................................. 27

  10. MODUL PLAAM ....................................................................................................................................29

  11. MODUL BUDET ......................................................................................................................................48

  12. PORUKE ......................................................................................................................................................50

  13. ADMINISTRACIJA ........................................................................................................................................51

  14. IZLAZ ............................................................................................................................................................54

 • 3

  1. UVOD grafiki prikaz rauna i transakcija

  stanje rauna, limit po raunu, rezervirana sredstva

  pregled prometa po raunu

  stanje i dospjele obveze po kreditima graana i poslovnih subjekata

  online otvaranje novih oroenja i tednih rauna

  pregled oroenih depozita

  otplata revolving kredita

  zadavanje trajnih naloga i pregled trajnih naloga

  zadavanje i provoenje naloga za plaanje u domaem platnom prometu (unutar i izvan Banke)

  zadavanje i provoenje naloga za plaanje u inozemnom platnom prometu (Nalog 14)

  zadavanje i provoenje naloga za prijenos i konverziju (kupoprodaju) deviza unutar rauna jednog klijenta

  formiranje i koritenje predloaka za plaanje

  pregled transakcija te dospjelo dugovanje za kartice s odgodom plaanja i kreditne kartice

  upravljanje karticama definiranje transakcijskih limita i blokiranje kartice od strane klijenta

  informacije o poslovnicama i teajnoj listi

  informacija o poslovnicama i ATM na prvoj stranici aplikacije (bez prijave)

  Upravljanje osobnim financijama (PFM) i budetima

  izvod po transakcijskom, kartinom i tednom raunu za retail i BC klijente

 • 4

  2. POJMOVNIK

  POJAM DEFINICIJA I OPIS ZNAENJE

  WIDGETMala aplikacija s jednostavnom funkcionalnou koju je mogue instalirati i koristiti unutar web-stranice.

  Na stranicama internetskog bankarstva koristit e se razliiti widgeti za podrku obavijesti ili za marketinke poruke.

  Jednokratna ifra (OTP)

  Jednokratna lozinka koja se generira pomou tokena, a koristi se za auto-identifikaciju (potvrdu identiteta) korisnika prilikom prijave ili izvrenja operacije OTP se koristi za prijavu na IB i potpisivanje nekih operacija unutar IB-a.

  OTP se koristi za prijavu na IB i potpisivanje nekih operacija unutar IB-a.

  Potpis (CR)

  Pouzdanija metoda provjere identiteta od OTP-a. IB aplikacija prikazuje esteroznamenkasti kod koji unosimo u token, a token vraa osmeroznamenkastu ifru koju unosimo u IB aplikaciju.

  CR e se koristiti za provjeru identiteta klijenta pri potpisivanju definirane grupe operacija.

  SBc@rd token

  SBc@rd token generira jednokratne sigurnosne ifre po sloenom matematikom algoritmu broj je jedinstven za svaku pojedinanu provjeru, i ta jedinstvenost imbenik je sigurnosti i potrebe za generiranjem nove ifre kod svakog logiranja u sustav ili kod svake transakcije.

  SBc@rd token e se koristiti za provjeru identiteta i autorizaciju transakcija u aplikaciji Internet bankarstva. Aktivirat e se unosom PIN-a.

  CAPTCHASkraenica za Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Predstavlja nain provjere autentinosti na principu upita i odgovora koji se koristi u raunarstvu da bi se utvrdilo je li korisnik ovjek ili raunalo.

  Nakon tri neuspjela pokuaja prijave na internetsko bankarstvo ukljuuje se Captcha provjera za dodatna dva pokuaja prijave (etvrti i peti pokuaj), prije blokiranja usluge za klijenta.

 • 5

  3. PREPORUKE ZA SIGURNOST INTERNETSKOG PLAANJA

  Sigurnost informacija jedna je od iznimno bitnih odredni-ca nae banke. Preporukama za sigurnost internetskih plaanja elimo Vam skrenuti pozornost na potrebu po-dizanja svijesti o raunalnoj sigurnosti, kao i na potrebu primjene odreenih mjera i najboljih praksi za poveanje sigurnosti na raunalima koje koristite za pristup inter-netu i usluzi internetskog bankarstva.

  Sigurno ponaanje

  1. uvajte tajnost vaeg korisnikog imena i zaporke (PIN za SBc@rd) za pristup aplikaciji internet bankarstva. Nikada nikome niste obavezni otkriti ove podatke. Naa Banka vas nikada nee pitati vau zaporku ili PIN. Ukoliko posumnjate kako je netko doao u posjed

  korisnikog imena, zaporke ili PIN-a odmah kontak-tirajte slubu podrke.

  2. Brino uvajte autorizacijske ureaje (SBc@rd), titite ih tako da sprijeite oteenje, gubitak, krau ili zloupo-rabu. Ukoliko posumnjate kako je netko doao u posjed

  Vaeg autorizacijskog ureaja odmah kontaktirajte slubu podrke.

  3. Deaktivirajte AutoComplete funkciju vaeg internet pretraivaa kojom se mogu zapamtiti podaci koje utip-kavate. Ovo vam moe olakati pristup SmartNet usluzi, ali to moe olakati pristup i nekom drugom, neautorizi-ranoj osobi.

  4. Ukoliko ste primili email ili poruku nekim drugim kanalom (npr. drutvene mree), a sadraj iste vam je sumnjiv ili vam adresa poiljatelja nije poznata zanemari-te ju. Ukoliko se na prvi pogled ini kako je email poru-ka poslane od strane nae Banke, no sadraj iste nije najjasniji, odmah kontaktirajte slubu podrke. Banka vas nikada nee traiti dostavu osjetljivih

  podataka poput vaeg PIN-a ili jednokratne lozinke koju generira SBc@rd.

  5. Za dodatne informacije o sigurnosti na internetu pre-poruamo da posjetite: http://www.sigurnostnainternetu.hr/

  6. Svaku sumnju u kompromitaciju sigurnosti im prije prijavite naoj slubi podrke Kontakt centru:0800 21 00 21e-mail: KontaktCentar@splitskabanka.hr

  Kod koritenja SmartNet usluge obratite pozor-nost na:

  1. Prefiks URL adrese naa banka koristi sigurnosne komunikacijske protokole te stoga prefix URL adrese treba biti HTTPS.

  2. Nalazite li se na pravoj URL adresi: https://sbsmartnet.splitskabanka.hr

  3. Provjerite sigurnosni certifikat koji osigurava kako stranica pripada SG Splitskoj banci. Ispravnost certifika-ta moete provjeriti klikom na simbol lokota ( ) u adre-snoj traci vaeg web pretraivaa (npr Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Veina web pretraivaa ispravan certifikat prikazuju zelenom bojom. Unutar polja certifi-kata moete provjeriti je li vlasnik web stranice SG Split-ska banka, rok do kojeg certifikat vrijedi, je li komunika-cija sigurna te druge informacije. Izgled polja certifikata e ovisiti o web pretraivau kojeg koristite:

  http://www.sigurnostnainternetu.hr/mailto:KontaktCentar%40splitskabanka.hr?subject=https://sbsmartnet.splitskabanka.hr

 • 6

  Sigurnost vaeg raunala

  1. Koristite licencirani operativni sustav, kao i ostale programe (softver) koje koristite na vaem raunalu te ih redovito aurirajte (ukljuite automatsko auriranje). Najvaniji programi koji redovito trebaju biti aurirani: Operativni sustav na vaem raunalu (npr. MS Win-

  dows, Linux distribucija, MAC,...), Internet pretraivai (browseri Internet Explorer,

  Mozilla Firefox, Opera,...), Programi za rad sa email porukama (email klijenti

  MS Outlook, Mozzila Thunderbird,...), Najee koriteni programi poput Office paketa

  (Microsoft ili drugi), Adobe paketi (pdf ita, flash player,...), Java i ostali.

  Provjerite vae raunalo na niz parametara, te moete instalirati raunalno cjepivo koje vas upozorava ako se dogode nepoeljne radnje na vaem raunalu prilikom rada na internetu:https://www.check-and-secure.com/start/

  2. Koristite antivirusni softver i Firewall (vatrozid): Antivirusni softver vas titi na nain da identificira

  i blokira zlonamjerne programe koji su na vaem raunalu instalirani svjesno ili nesvjesno. Antivirusni softver pregledava i ispravnost dokumenata koje preuzimate sa interneta ili primate putem e-maila. Popis ovakvih alata:http://antibot.hr/popisalata

  Firewall vas titi od neovlatene komunikacije, moe biti ugraen u operativni sustav.

  3. Sigurnost vaeg raunala moete poveati pazei kojem sadraju na internetu pristupa, odnosno pristu-pajui onim web stranicama za koje moete biti sigurni kako su validne.

  4. Vie informacija o prevenciji i zatiti vaeg raunala, kao i popis korisnih alata moete pronai na stranicama Anti-Botnet N