Proces delegování

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proces delegování. Balvínová Jana, Meinlová Markéta 3. ročník, VSRR. Obsah naší prezentace. Co je to delegování Postup při delegování Výhody delegování Bariery delegování Úkoly chyby při zadávání úkolů co má správný úkol mít motivační působení úkolu Otázky a úkoly. D e l e g o v á n í. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Proces delegování

 • Proces delegovnBalvnov Jana, Meinlov Markta3. ronk, VSRR

 • Obsah na prezentaceCo je to delegovnPostup pi delegovnVhody delegovnBariery delegovnkolychyby pi zadvn kolco m sprvn kol mtmotivan psoben koluOtzky a koly

 • D e l e g o v n

 • Co je delegovn?Delegovn je proces, pi kterm se dc pracovnci dl o moc se svmi podzenmi. Neukldaj jim pouze koly, nbr je zmocuj ktomu, aby vlastn aktivitou a snezbytnmi pravomocemi vytveli vhodn informan a organizan pedpoklady pro jejich splnn

 • Postup pi delegovnSprvn vbr kolzadvme koly rutinn, opakovan, operativnnezadvme jednorzov koly (as s vysvtlovnm)Vbr vhodnho pracovnkavybrme pracovnka, kter m uritou asovou rezervu, schopnosti a zkuenosti, je motivovn a o pracovnkovi vme, e chce postoupit do vy funkcePprava k delegovnna delegovn se musme pipravit, abychom mohli vysvtlit delegovan kol

 • Postup pi delegovnVysvtlen kolco se od pracovnka oekvsmysl kolu, pro m bt splnnrove vsledkuvechny informace k prcipedat rove pravomoci, kter jsou nezbytn k vykonn koludelegujeme celou prciPrbn kontrola

 • Formy delegovnPodle asutrval: natrvalo ve form pracovn npln, pravomoc a delegovan koly jsou zakotven v podnikovch normch

  doasn: m charakter jednorzovho kolu

 • Podle obsahuformln: cyklick; opakuj se stejn postupy

  neformln: - tzv. bon deleg.: pomoc od pracovnk jinch oddlen- tzv. horn deleg.: pomoc od nadzenchFormy delegovn

 • Formy delegovnPodle smrumanaer se zbavuje administrativnch innost

 • Vhody delegovn prcespora asudelegovn kol a sti sv pravomoci nm umon strvit vce asu nad koly vy priorityRozvoj kompetenc pracovnkpodzen mohou zskat zkuenosti, kter se nedaj pln nahradit dnmi jinmi vzdlvacmi nebo vcvikovmi aktivitamiTestovn pracovnkdky delegovn se zjist zda se lovk pro prci hod nebo ne

 • Vhody delegovn prceMotivovn pracovnkpracovnci maj monost ukzat se a tmto se jim dostv uznn a monost seberealizaceSnaz hodnocen pracovnkdelegovnm nm umon lpe poznat, kte pracovnci si zaslou poven a ppadn odmny mohou bt spe rozdleny na zklad individulnho vkonuNov npady a pstupyvad ppad jsou manaei natolik uvykl nkterm kolm nebo situacm, e u pro n nen jednoduch pustit se energeticky do jejich een snovm pstupem

 • Bariery delegovnPocit nenahraditelnostijen j to doku Nechu opustit nco, co dobe ummvedouc mus akceptovat monost, e kol bude splnn za del dobu, vsledek bude hor kvality, vnik nedoucch vedlejch ink a ztrta pleitosti udrovat rove vlastn dovednosti

 • Bariery delegovnNedvra ve schopnosti pracovnkchybou managera, najal si neschopn lidi i dle nechce rozvjet potencil podzenhoObava z neoblbenostipodzen si mysl, e jsou vedoucm vyuvni a jejich nespch se odraz v budouc existenciDal barieryztrta asu vysvtlovn kol, kol dv vedoucm pocit vznamnosti

 • k o l y

 • Chyby pi zadvn kol

  kol je nejasn, chyb cl

  kol ne nespravedliv a tko splniteln

  kol je snadn, nerozvj potencil pracovnka

  pracovnk pochop kol nesprvn

  kol nemotivuje

 • Co m sprvn kol mtPravidlo SMARTS specifickkol mus bt stanoven jednoznan.(Udlej 10 otzek.)M mitelnkvantifikovatelnA akceptovanpracovnk i vedouc si vzjemn odsouhlas kol

 • R relnpracovnk mus kolu vit, jinak je demotivovn T termnovanpracovnk mus mt cldalek cl pracovnk si mysl, e m jet dost asukoly je dleit trasovat stanovujeme nkolik dlch cl

 • Motivan psoben koluPravidlo SMARTObtnostm t, tm vt motivace (splnitelnost)Zptn vazbainformace o plnn koluSoutme povzbudit (nefunguje u pracovnku, kte spolu mus kooperovat)ast na stanoven kolupokud je pracovnk soust je mnohem vce motivovn

 • Otzky a koly

  1.

  Nkdy se delegovn neda. Jak by ml vedouc postupovat v nsledujcch ppadech?

 • Pracovnci odmtaj koly, e je neum.

  Prci je dleit delegovat postupn. Aby se pracovnci stihli zapracovat

 • Pracovnk k, e m pli mnoho prce

  Vedouc pracovnk by ml naped zjistit, zda-li je tvrzen podzenho pravdiv.Pokud ano, najde jinho pracovnkaPokud ne, je poteba pracovnka vykolit v time-managementu

 • Pracovnci chod s delegovanmi koly zpt a daj o radu

  Nronost pracovnch kol zvyujeme postupnPracovnkm je teba vysvtlit, e je dleit se nauit samostatnosti. (pokud stle chtj setrvat v z-nn)

 • Pomal postup pracovnka ohrouje spn vsledek prce

  Pracovnk je pomal ve sv podstat kol zadme jinmuPracovnk m mal zjem hrozba nebo motivacePracovnk si neum dit as time-managemet

 • Otzky a koly

  2.

  Pro si myslte, e nsledujc koly nebudou pracovnka motivovat?

 • Vm, e se v t technologii vyzn lpe ne j, ale teba bys postupoval podle mch pedstav a j bych si chtl ovit jin pstup.

  kol zejm zadv lovk mn kvalifikovan a posuzuje svj nzor formln autoritou

 • Bude dlat vsledn souty v tabulkch. Jsi vysokokolk a proto bys to ml snadno zvldnout.

  Pro vysokokolka je kol pli snadn aby byl motivovn

 • Muste zskat co nejvce zjemc o nai reklamu. Kdo odpracuje nejvc dn bude odmnn.

  Odpracovan dny nejsou dobrm mtkem vkonu tam, kde lze vyut finannho objemu

 • Otzky a koly

  3.

  Jsou tyto koly sprvn formulovny?

 • Snate se vtinu tchto prostor vyklidit.Upravte trochu ty star materily.Zpracujte do stedy seznam vech pohledvek.Muste dorazit vas, dn zpodn Vs neomlouv.NE

  NE

  ANO

  NE

 • Pouit literatura

  BLOHLVEK, F.: Jak vst a dit lidi

  SMITH, J.: Jak zvyovat produktivitu tmu

  HRON, J.: Teorie zen

 • Dkujeme za pozornostMte prostor pro dotazy