Click here to load reader

ROMANIA PROIECT CONSILIUL JUDETEAN VALCEA · PDF file 2016-04-14 · ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA HOTARARE PROIECT PR/V/ND: privind aprobarea infiintarii societatii comercia/e

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA PROIECT CONSILIUL JUDETEAN VALCEA · PDF file 2016-04-14 · ROMANIA...

 • ROMANIA

  CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

  HOTARARE

  PROIECT

  PR/V/ND: privind aprobarea infiintarii societatii comercia/e "Expo Nord - O/tenia" S.A.

  Consiliul Judetean Valcea, Intrunit in ~edinta extraordinara din data de 11.03.2011, la care participa un numar de ....... consilieri judeteni din numarul total de 32 In functie;

  Avand In vedere Expunerea de motive, Inregistrata sub nr. 12 299/07.03.2011, prin care se propune aprobarea infiintarii "Expo Nord - O/tenia" S.A.

  Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Programe ~i Relatii Externe nr. 12.300107.03.2011 ~I avizele comisiilor de specialitate;

  In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) ~i lit. d) ~i alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare precum ~i prevederile Legii nr. 31/1990 privind societa(ile comerciale, cu modificarile ~i completarile ulterioare

  In temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile !?I completarile ulterioare

  HOTARAsTE:

  Art. 1 - Se aproba infiintarea societatii comerciale "Expo Nord - O/tenia" S.A ..

  Art. 2 - Se aproba actul constitutiv al Expo Nord - Oltenia SA cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 3 - Se desemneaza reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

 • 1. DomnullDoamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascuUnascuta in ...................... , la data ................ , domiciliat... ..................... , posesor al BI/CI Seria ....... Nr. ................. , eliberat de Politia .................. '" ................ , ....... , la data de ........ .

  2. Domnul/Doamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascuUnascuta in ...................... , la data ................ , domiciliat. ....................... , posesor al BI/CI Seria ....... Nr .................. , eliberat de Politia ......................................... , ... , la data de ......... .

  Art. 4 - Se desemneaza membrii in primul Consiliu de administratie al societatii, dupa cum urmeaza:

  1. Domnul/Doamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascuUnascuta in ...................... , la data ................ , domiciliat... ..................... , posesor al BI/CI Seria ....... Nr .................. , eliberat de Politia ............................................. , la data de ......... .

  2. Domnul/Doamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascuUnascuta in ...................... , la data ................ , domiciliat... ..................... , posesor al BI/CI Seria ....... Nr .................. , eliberat de Politia ............................................. , la data de ......... .

  Art. 5 Se desemneaza primii cenzori ai societatii, dupa cum urmeaza:

  1. Domnul/Doamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascuUnascuta in ...................... , la data ................ , domiciliat... ..................... , posesor al BI/CI Seria ....... Nr .................. , eliberat de Politia ............................................. , la data de ........ .

  2. Domnul/Doamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascuUnascuta in ...................... , la data ................ , domiciliat ........................ , posesor al BI/CI Seria ....... Nr .................. , eliberat de Politia ............................................. , la data de ......... .

  Art. 6 - Se imputernice~te Pre~edintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Ion Cllea, sa semneze actul constitutiv al societatii comerciale Expo Nord - Oltenia S.A. ~i sa faca toate demersurile pentru infiintarea societatii comerciale.

 • Art. 7 - 5e Imputernice~te 0 persoana sa Tndeplineasca formalitatile de Inscriere a acestei societati comerciale. , ,

  DomnullDoamna ................. cetatean roman, avand CNP - ul .................. , nascutlnascuta Tn ...................... , la data ................ , domiciliat... ..................... , posesor al BIICI 5eria ....... Nr .................. , eliberat de Politia '" .......................................... , la data de ......... .

  Art. 8 - 5ecretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotarare Consiliului Local al Ora~ului Calimane~ti, precum ~i directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, Tn vederea aducerii la Tndeplinire a prevederilor ei ~i va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea si Tn Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

  " ,

  Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administra(iei publice locale nr. 21512001, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare cu un numar de ___ voturi pentru, ___ voturi lmpotriva

  ?' abtineri.

  Ramnicu Valcea

  Nr. ___ ' ___ 2011

  031NREINRE

  ~.;~~DIN~~ Ion ci~A

  AVIZAT PENTRUtEGALITATE,

  SECRETAR! 1J~[uCUI, , L {j

  Constantin DIRINEA

  AVIZAT,

  DIRECTOR EXECUT V,

  Bogdan ASTUN

 • ANExA la Hotararea nr. din, ____ _

  ACT CONSTITUTIV al

  S.C."Expo Nord - Oltenia" S.A. CAPITOLUL I

  DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL ~I DURATA

  ACTIONARII:

  1. JUDETUL VALCEA, prin Consiliul Judetean Valcea, persoana juridica de na1ionalitate romana, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, judetul Valcea, prin imputernicit , in baza art. 102 alin. (1) din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ion Cilea, ceta1ean roman, avand CNP 1440709384191, nascut in ora§ul Ocnele Mari, la data 09.07.1944, domiciliat in municipiul Ramnicu Valcea, jude1ul Valcea, posesor al CI Seria VX nr. 271706, eliberat de SPCLEP Rm. Valcea, la data de 05.02.2007, in calitate de Pre~edinte.

  2. ORA~UL CALIMANE~TI, prin Consiliul Local al Ora~ului Calimane~ti, persoana juridica de na1ionalitate romana, cu sediul in ora§ul Calimane§ti, str. Calea lui Traian nr. 306, jude1ul Valcea, prin imputernicit, in baza art. 62 alin. (1) din Legea administra1iei publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Amuzan I. llie, ceta1ean roman, avand CNP 1490205384183, nascut in municipiul Targovi§te, judetul Dambovi1a, la data 05.02.1949, domiciliat in ora§ul Calimane§ti, str. Dobrogeanu Gherea, nr.3A, jude1ul Valcea, posesor al BI Seria HC nr. 812230, eliberat de Poli1ia ora§ului Calimane§ti , la data de 27.04.2000, in calitate de Primar.

 • CAPITOLUL I DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL ~I DURATA

  Art.1 - Denumirea societatii (1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Expo Nord - Oltenia"

  SA Valcea. (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand de la

  societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau initialele "SA", de capitalul social, sediul social, de numarul din registrul comertului :;;i de codul unic de inregistrare.

  Art.2 - Forma juridica a societatii (1) Societatea Comerciala "Expo Nord - Oltenia" SA Valcea este persoana

  juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, toate actiunile fiind detinute de unitatile administrativ teritoriale, reprezentate prin Consiliul Judetean Valcea i?i Consiliul Local al Orai?ului Calimane~ti, ca persoane juridice de drept public.

  (2) Societatea i:;;i desfa:;;oara activitatea in conformitate cu legile romane :;;i cu prezentul Act constitutiv.

  Art.3 - Sediul societatii (1) Sediul societatii este in Romania, judetul Valcea, strada Calea lui Traian

  nr. 306, cod pOi?tal 245600. (sediul Primariei). (2) Sediul societatii poate fi schimbat pe baza hotararii Adunarii Generale a

  Actionarilor, potrivit legii. (3) Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii :;;i/sau

  puncte de lucru, situate :;;i in alte localitati din tara.

  Art.4 - Durata societatii Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la

  Oficiul Registrului Comertului.

  CAPITOLUL II SCOPUL SOCIETATII ~I OBIECTUL DE ACTIVITATE

  Art.5 - Scopul societatii este: - Organizarea expozitiilor, targurilor i?i congreselor - Efectuarea - cu respectarea legislatiei romane in vigoare - de acte de comert,

  corespunzatoare :;;i necesare realizarii obiectului de activitate, stabilit prin actul constitutiv.

 • Art.S -Obiectul de activitate al societatii: - organizarea de expozitii, targuri ~i congrese.

  • Activitatea principala; Organizarea expozitiilor, targurilor ~i congreselor CODCAEN

  - grupa 823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor ~i congreselor - clasa 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor ~i congreselor

  • Activitati secundare COD CAEN

  7320 7020

  ~ctivitati de studiere a pietei ~i de sondare a opiniei publice Inchirierea ~i subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate

  7032 7440

  Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract Publicitate

  CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE, BUNURI MOBILE

Search related