Seguiment del desplegament de la Llei 39/ ?· Seguiment del desplegament. de la Llei 39/2006. Històric…

 • Published on
  01-Nov-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Seguiment del desplegamentde la Llei 39/2006Histric i evoluci de les dades de la dependncia a Catalunya

 • 201431.242

  Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006Sol.licituds de valoraci de grau de dependncia

  Sollicituds de valoraci de grau de dependncia

  31 de mar de 2015

  Evoluci anual de les sollicituds inicials de valoraci

  201163.007

  2008

  101.2132009

  91.934 77.1052010 2012

  42.676201333.50562.159

  2007

  Evoluci anual de les sollicituds de revisi de la valoraci

  572007 2008

  8202009

  4.007 22.1362010 2011

  37.202 41.1142012 2013

  34.824

  Perfil de les persones sollicitants per gnere

  63,1% 36,9%321.401 dones 188.021 homes

  Perfil de les persones sollicitants per edat

  8065554631

  Un 53,5% de les persones sollicitants t ms de 80 anys

  < 33-18

  19-3031-4546-5455-6465-79

  > 80

  2.56311.204

  7.99319.40417.40030.164

  147.954272.740

  Total: 509.422sollicituds=

  Total: 182.982 sollicituds=

  Total: 509.422 sollicituds

  2

  Glossari

  Qu s'entn per dependncia?

  La dependncia s la necessitatd'ajuda que t una persona perrealitzar les activitats bsiques dela vida diria, derivada del'edat, la malaltia i/o ladiscapacitat, i lligada a la falta o ala prdua d'autonomiafsica, mental, intellectual osensorial.

  2014

  33.969

  20156.581

  20158.853

  (*) La diferncia de dades respecte al 31 de desembre de 2014 correspon a les sollicituds presentades als diferents registres a finals dany i introdudes durant el mes de gener.

 • 3

  Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006

  Distribuci de les sollicituds inicials per territori

  Total: 509.422

  Barcelons158.386 (Barcelona 115.579)

  ComarquesGirona45.659Comarque

  s Lleida35.406

  ComarquesTarragona39.715

  Terresde l'Ebre17.592

  7%

  72,5%

  9%

  7,8%

  3,5%

  ComarquesBarcelona369.182

  Comarques Lleida Total: 35.406

  Total: 39.715Comarques Tarragona

  Total: 45.659Comarques Girona

  Total: 369.182Comarques Barcelona

  Val dAran450

  1,3%

  1,6%0,8%

  4,9%5,1%

  10,9%

  3%

  5,2%

  45,4%8% 8,2%

  5,5%

  Alta Ribagora299

  Pallars Juss1.719

  Noguera3.861

  PladUrgell

  2.848

  Segri16.084

  Garrigues1.960

  Urgell2.917

  Segarra1.825

  Solsons1.067

  Alt Urgell1.802

  Pallars Sobir574

  2%

  5,6% 17,5%9%

  5,6%

  17,2%23,9%

  19,1%

  Cerdanya895

  Ripolls2.548

  Garrotxa4.124

  Selva8.724

  Girons10.930

  BaixEmpord

  7.865

  Pla de lEstany2.576

  Alt Empord7.997

  4,7%

  8%15,4%

  35,9%33,1%

  3%

  BaixCamp13.164

  Tarragons14.239

  BaixPeneds6.113

  Alt Camp3.166

  Conca de Barber

  1.847Priorat

  1.186

  1,1%

  2,6%

  4,1%

  6,5%7,6%

  15,2%

  42,9%

  2,1%

  1,9%14%

  2%

  Bergued3.979

  Osona9.576

  VallsOriental24.127

  Valls Occidental56.242

  Barcelons158.386

  Baix Llobregat51.542

  Garraf7.367

  Alt Peneds7.138

  Anoia7.619

  Bages14.968

  Maresme28.238

  Total: 17.592Terres de lEbre

  8,6%

  12,4%

  43,4%

  35,6%

  Terra Alta1.506

  Montsi6.270

  Baix Ebre7.640

  Ribera dEbre2.176

  (*) 1.868 persones shan traslladat fora de Catalunya

  Sol.licituds de valoraci de grau de dependncia31 de mar de 2015

 • 4

  Valoracions de grau de dependncia

  Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006

  Estat de les sollicituds inicials de valoraci

  Estat de les sollicituds de revisi

  Distribuci de les valoracions inicials per grau de dependncia

  Distribuci de les revisions per grau de dependncia

  Sollicituds92,4% 7,6%

  Sollicituds valorables 470.896 No valorables (*) 38.526

  Sollicituds valorables

  97,9% 2,1%

  Sollicituds resoltes 460.791 En trmit 10.105

  (*) Les no valorablesinclouen caducitats, desistiments i defuncions abans de poder fer la valoraci

  Total: 509.422

  Total: 182.982

  Revisions

  Sollicituds valorables 169.334 No valorables (*) 13.648

  92,5% 7,5%

  Revisions valorables

  Sollicituds resoltes 158.738 En trmit 10.596

  93,7% 6,3%

  Total: 460.791

  Grau I

  120.484

  Grau II

  133.796

  Grau III

  139.312

  Sense grau

  67.199

  Total: 158.738

  Sense grau

  14.126

  Grau III

  40.523

  Grau II

  49.970

  Grau I

  54.119

  31 de mar de 2015Valoracions de grau de dependncia

 • 5

  Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006

  Valoracions 2015 Total: 13.851

  Sollicituds inicials: 6.280Revisions: 7.571

  1.790 1.873 2.617

  2.280 2.149

  3.142

  Gen Feb Mar Ab Maig Juny Jul Set Oct Nov DesAg

  Glossari

  Graus de dependnciaSegons la necessitat d'ajuda que t una persona per realitzar lesactivitats bsiques de la vida diria, a partir del barem de valoraci dela dependncia (BVD) s'estableixen tres graus de dependncia:

  Grau I : Es considera que una persona t un grau de dependnciamoderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitatsbsiques de la vida diria, almenys una vegada al dia, o t necessitatsd'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (Devint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

  Grau II : Es considera que una persona t un grau de dependnciasevera quan necessita ajuda per a diverses activitats bsiques de lavida diria dues o tres vegades al dia, per no requereix la presnciapermanent d'una persona cuidadora o t necessitats d'ajuda extensaper a la seva autonomia personal. (De cinquanta a setanta-quatrepunts al BVD).

  Grau III : Es considera que una persona t una gran dependncia quannecessita ajuda per realitzar diverses activitats bsiques de la vidadiria unes quantes vegades al dia i, per la seva prdua totald'autonomia mental o fsica, necessita la presncia indispensable icontnua d'una altra persona o t necessitat d'ajuda abrilalitzada per ala seva autonomia personal. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).

  Com es valora? El barem de valoraci de la dependncia (BVD)El barem de valoraci de la dependncia (BVD) s l'instrument que faservir el collectiu de professionals acreditats per determinar lessituacions de dependncia moderada, severa i gran.

  Aquest barem estableix els criteris de valoraci del grau d'autonomiade les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bsiquesde la vida diria. La valoraci t en compte tant els informes relatius ala salut de la persona com l'entorn en qu viu, i la puntuaci del grau iel nivell de dependncia es basa en les tasques bsiques de la vidadiria que la persona no pot dur a terme tota sola.

  31 de mar de 2015Valoracions de grau de dependncia

 • 6

  Programa Individual d'Atenci (PIA)

  Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006

  Estat dels procediments del PIA Total: 460.791

  PIA

  56% 14,8%

  No realitzables (*)134.479

  PIA realitzables 257.836 Grau no protegit68.476

  29,2%

  PIA realitzables

  97,1% 2,9%

  PIA resolts 250.256 En trmit 7.580

  (*) Inclouencaducitats, desistiments idefuncions abansde poder fer el PIA i valoracionssense grau

  Any 2015: 2.280 PIA

  inicials

  Estat dels procediments de modificaci de PIA Total: 212.102

  PIA

  No realitzables (*) 26.783PIA realitzables 185.319

  PIA realitzables

  PIA resolts 166.842 En trmit 18.477

  87,4% 12,6%

  90% 10%

  Any 2015: 9.474

  modificacionsde PIA

  Glossari

  Que s el Programa Individuald'Atenci (PIA)?

  Un cop s'ha reconegut la situaci dedependncia, per resoldre quins delsajuts i serveis previstos s'ajusten millor ales necessitats de la persona ambdependncia, els serveis socials pblicsdissenyen el Programa individuald'atenci (PIA).

  La documentaci original es tramet, hihagi acord o no, al Registre del ServeiTerritorial del Departament de BenestarSocial i Famlia. La durada mxima delprocs d'elaboraci del PIA sn tresmesos des de la data de la resoluci delgrau i el nivell. L'aplicaci del Piacorrespon a cada ajuntament

  31 de mar de 2015Programa Individual dAtenci (PIA)

 • Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006

  7

  Prestacions i serveis actius

  Serveis

  Assistent PersonalCentre dia DiscapacitatsCentre dia GGHospital de DiaLlarga estada Salut MentalLlar ResidnciaHabitatges Salut MentalResidncia DiscapacitatsResidncia GGAjuda a domiciliSociosanitariTeleassistnciaVinculada a Centre de diaVinculada a ResidnciaVinculada a SAD

  91.460

  444.6946.564

  71895

  2.107124

  3.79926.01220.325

  1.68817.700

  3156.726

  396

  Prestacions

  Cuidador no professional

  92.919

  92.919

  Nombre actual de prestacions i serveis Total: 184.379

  143.899 persones

  beneficiries

  Glossari

  Prestacions de serveis per a persones amb dependncia

  Serveis socials bsics Serveis d'atenci domiciliria

  Serveis socials especialitzats per a persones ambdependncia Servei de prevenci de les situacions de dependncia Servei de valoraci de la dependncia

  Serveis socials especialitzats per a persones grans ambdependncia Servei de centre de dia per a gent gran Servei d'atenci integral a les persones grans en l'mbit rural Serveis de centres residencials per a gent gran

  Serveis socials especialitzats per a persones ambdependncia ateses en centres sociosanitaris Serveis de promoci de l'autonomia personal per a persones

  ateses en centres sociosanitaris Servei de promoci de l'autonomia personal per a persones

  amb dependncia