Click here to load reader

Soalan pengurusan sajian

  • View
    662

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Soalan pengurusan sajian

  • 1. PENGURUSAN SAJIANTINGKATAN 4SOALAN LATIHAN PENGUKUHANWan Rizal telah menyediakan bubur ikan untuk ibunya yang sedang sakit1 Berdasarkanpernyataan di atas ,faktor yang manakahtelahmempengaruhi WanRizal semasamerancang menu tersebut?A KeperluanB KegemaranC TujuansajianD Keseimbangansajian2 Antaraberikut yang manakah menu yang sesuaiuntuksajianminumpetang ?A NasiAyam BKaripapKekPermaisuriSerimukaAir CoklatAir TehC MigorengDNasiBerianiRoti BakarSandwich Air KopiAir Teh1

2. 3 Antaraberikut yang manaperludipatuhisemasamenghidangmakanan ? I Alatanbersihdankering II Gubahanbunga yang tinggi III Alasmeja yang diseterika IV Alatanmenghidangsesuaidengan menu A I,IIdan III B I,IIdan IV C I,IIIdan IV D II, III dan IV4 Rajah 1 menunjukkan menu untuksajianHi -Tea ISpageti goreng I Spageti goreng IIII Teh Teh IIIPuding Laici III Puding Laici IV Kuih Lapis IVKuih Lapis VV Kuih Cara Berlauk Kuih Cara Berlauk RAJAH 1 Susunlangkahmenyediakan menu itumengikuturutan yang betul. AI, II, III, IV dan V B II ,III, IV ,V dan I C III ,IV, V , I dan II D IV, V , I, II dan III2 3. 5Antaraberikut yang manakahmenunjukkansajianutamaharian?SarapanMinum Pagi A CMakan Tengah HariMinum Petang BSarapanD Minum PagiMinum malamMakan Tengah Hari6. Rajah 1 menunjukkansatu menu.SandwichKekpisang Teh/kopiRajah 1 Menu tersebut palingsesuaiuntuksajian A sarapan B makantengahhari C minumpetang D makanmalam7Antaraberikut, yang manakahmaksud menu? A Sajian yang dihidangkanuntuksesuatumasa B Makanan yang mengandungisemuanutrien C Sajian yang dirancanguntuksesuatuhidangan D Senarai makanan yang dihidangkan untuk sesuatu sajian.Senarai makanan yang dihidang untuk sesuatu sajian 3 4. 8Pernyataan di atasmenerangkantentang A menu B resepi C juadah D hidangan9Antara yang berikut yang manakahsajiansampingan? A Sarapan B Minumpagi C Makanmalam D Makantengahhari10 Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi perancangan menu? A Budaya B Pendidikan C Kegemaran D Pendapatan11 Apakahaspek yang diambilkirasemasamenilaihasilmasakan? A Nutrien, warnadanpersembahan B Rupa, kaedahmemasakdan rasa C Rasa, teksturdanpersembahan D Warna, nutriendanrupa12 Rajah 2 menunjukkansejenissajianharian4 5. Rajah 2 Bilakah sajian itu sesuai disajikan ? A Brunch B Hi-Tea C Sarapan D Minumpetang13 Jadual dibawahmerupakanborangpenilaianhasilmasakan .PilihanMasakan Rupa NutrienXTeksturY Antaraberikutmanakahkriteria yang mewakiliXdanY ?X Y ARasa Persembahan BKebersihan Rasa C PersembahanKualiti D Kualiti Perubahansuhu14 Hitungkan kos upah berikut : Tempoh memasak - 2 jam 5 6. Kadar upah- RM3.00/jam Tukang masak- 1 orang A. RM 1.20 B. RM 6.00 C. RM 7.50 D. RM 8.00I NasiPutihIIRendangAyamIII Sup SayurCampurIVAgar-agar SantanJadual 215 Antara berikut susunan yangmanakah betul semasa memasakhidangan dalam Jadual 2. A. I, II, IV, III B. IV, II, III, I C. III, II, IV, I D. IV, II, I, III 16.Antara berikut yang manakah menunjukkan sajian utama harian? A. Sarapan Makan tengah hari 6 Minum petang 7. B. Sarapan Makan tengah hari Makan malamC. Minum pagi Minum petang Makan malamD. Minum pagi Makan tengah hari Makan malam 17. Pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien bermaksud.A.hidanganlengkapB.sarapanpagiC.diet seimbangD.menu makanan 18.Antara berikut manakah Sajian harian ? ASarapanpagiMinumpagibrunch BSajianutamaSajiansampinganHi tea danbrunch CSajianmalamSajiansampinganMinumpetangdanbrunch DSajianutamaSajiantengahhari MinumpetangdanmalamSoalan 19 dan 20 berdasarkan menu dalam Jadual 1 dibawah Mihun GorengRoti JalaKari Daging Kek Hari Jadi Kuih Cara ManisKaripap7 JusBuah-buahanAir Mata Kucing 8. Jadual 1 : Menu Hari Jadi19. Berdasarkan menu Hari Jadi dalam Jadual 1 di atas, yang manakahmewakili hidangan utama? I. Mihun Goreng II. Roti Jala III. Kari Daging IV. Kuih Cara Manis A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 20 Antara berikut langkah perancangan kerja manakah yang betul? A.Memilih MenuMengira kos Menyenarai bahandan alatanB. Menyedia susunanMenyenarai bahankerja dan alatan Memilih Menu8Menyedia susunan kerja 9. Mengira kosC.Memilih Menu Menyenarai bahandan alatan Mengira kos Menyedia susunankerjaD. Menyenarai bahandan alatan Mengira kosMemilih Menu Menyedia susunankerjaSKEMA JAWAPANPENGURUSAN SAJIAN9 10. 1. A2. B3. C4. C5. A6. C7. D8. A9. B10. C11. C12. D13. A14. C15. D16. B17. A10 11. 18. B19. A20. C11 12. 18. B19. A20. C11 13. 18. B19. A20. C11 14. 18. B19. A20. C11