Srednjovjekovna Arheologija II

 • View
  388

 • Download
  39

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Srednjovjekovna Arheologija II

Text of Srednjovjekovna Arheologija II

 • BIJAI U Bijaima je (antiki Siculi) , u sklopu prostrane antike villae rusticae na poloaju Stombrate

  poetkom 9. st. nastao vladarski posjed (predium, curtis) hrvatskih knezova Trpimirovia koji

  postupno prerasta u jedan od veih feuda kraljevskog teritorija (territorium regale). Trpimirovii

  obnavljaju starokransku crkvu (vjerojatno sv. Ivan) s baptisterijem te je posveuju sv. Marti.

  Crkva se spominje u ispravi kneza Muncimira iz 892. kao mjesto izdavanja vladarskih povelja i u

  natpisu na ciboriju crkve.

  Jaanjem kraljevskog feuda villa na Stombratama i crkva sv. Marte postaju sreditem gusto

  naseljenog prostora o emu svjedoe tri dosad otkrivena ranosrednjovjekovna naseobinska groblja

  (oko sv. Marte, Stombrate, Lepin) s karakteristinim grobnim nalazima dalmatinsko-hrvatske grupe

  od 9. do 10. st.

  Crkva

  Arheolokim istraivanjima

  otkriveni su ostaci trobrodne

  crkve s jednom etvrtastom

  apsidom i bogati fundus kamenih

  spomenika od starokranskog do

  predromanikog doba (6.-10. st.).

  Pri obnovi crkve na mjestu

  starokranske poruene

  polukrune apside, uz novu

  etvrtastu apsidu postavljen je

  sarkofag u kojem su pronaene naunice minjskog tipa koje se datiraju u 9. st. Ranokranski

  baptisterij uz junu stranu crkve prilagoen je i ostaje u funkciji.

  Crkva pripada tipu trobrodnih graevina s istaknutom sredinjom pravokutnom apsidom i dvije

  bone u ravnom zavretku zia bonih brodova. Brodovi su odijeljeni zidanim stubovima izduenog

  pravokutnog presjeka, kao u veini crkava 1. pol. 9. st. (Koljani, avi, Biskupija-Crkvina). Na

  sredini proelja je zvonik (poput onoga u Koljanima ili zvonika biogradske katedrale). Najblie

  tipoloke analogije nalazimo u sjevernoj Italiji, na prostoru akvilejske patrijarije. Titular crkve

  ukazuje na karolinko porijeklo, kao i ime sveenika Gumpertusa koji gradi crkvu, te namjetaj koji

  se natpisom i dekoracijom vee uz akvilejski prostor. Nalazi etverostranog ciborija i ulomaka

  nadvratnika s natpisom arheoloke su potvrde izravnih veza Trpimirovia s franako-akvilejskim

  kulturnim krugom u razdoblju kristijanizacije.

  3

 • Kameni spomenici

  Arheolokim iskopavanjima 1902.-1905. pronaeni su arhitektonski dijelovi est nadvratnika s

  natpisima uklesanima na prednjoj strani. Dva su otkrivena na prostoru ranosrednjovjekovne crkve, a

  ostali kao spolia u zidu poruene barokne crkvice istog titulara. Svi nadvratnici su preklesani od

  rimskih stupova te osim jednoga. Iako ni jedan nije sauvan u cijelosti, natpisi na njima uklesani

  mogu se smislom i sadrajem povezati. U njima se iskljuivo spominju klerici, akon i prezbiter

  Gumpert te prezbiter Gracijoz, kao osobe zaslune za izgradnju crkve. Kod sv. Marte bilo je sredite

  kneeva gospodarskog imanja villae, u sklopu ireg vladarskog posjeda u klikoj upaniji.

  Sveenici koji se spominju zacijelo su vodili upravu kneeva imanja, pa su davali naloge i nadzirali

  tijek izgradnje objekata namijenjenih kranskom kultu. Posebnu grupu ini pet dijelova nadvratnika

  s imenom misionara Gumperta, koji se spominje etiri puta, a koji se kao klerik za svoje misionarske

  slube u sv. Marti uzdigao od ranga akona do ranga prezbitera. Nadvratnici koji spominju

  Gumperta su nastali u relativno kratko vrijeme, izmeu 830ih i 840ih. Nadvratnik s imenom

  prezbitera Gracijoza mogao je biti postavljen desetljee ili dva poslije Gumpertovih nadvratnika.

  ) Na ulomku lijeve strane nadvratnika (slika desno) nalazi se

  poetak natpisa u kojem se

  spominje akon Gumpert koji je

  prvi imenom posvjedoeni misionar u hrvatskoj kneevini. Ime mu je germanskog porijekla. Sufiks

  -pert osobito je rairen u antroponimiji Langobarda pa je moda akon Gumpert misionar

  langobardskog etnikog podrijetla, koji je kao sveenik akvilejske patrijarije u slubi franakog

  cara, stigao u Hrvatsku. Grafijska obiljeja datiraju natpis u rano 9. st.

  Na dijelu desnog kraja nadvratnika je natpis koji pojanjava ulogu akona u izgradnji (izgradnja je

  oigledno pokrenuta po nalogu Gumperta, dok je jo kao akon slubovao pri sv. Marti).

  Njegovo ime se spominje na

  jo tri nadvratnika, od kojih

  se na jednom spominje kao

  prezbiter (slika lijevo).

  ) Na jo jednom ulomku nadvratnika (slika lijevo), natpis svjedoi o sveeniku, kranskog latinskog

  imena Gratiosus ili moda Gratianus, kao jednom od

  crkvenih dostojanstvenika koji je sudjelovao u

  izgradnji crkve ili dijela sakralnog kompleksa

  sv. Marte.

  4

 • ) Od trabeacije oltarne pregrade sauvan je zabat i dva arhitrava (slika dolje). Trabeacija je ukraena pasjim skokom na obodu i pletenicom u dnu, a meu njima je natpis. Arhitrave dijeli anepigrafski

  zabat. Prvi je natpis imao tekst molitvenog Sanctusa (Svet, Svet, Svet), a drugi je bio posvetnog

  karaktera od kojega je sauvan zavrni dio sa spomenom ene i sinova nepoznatog donatora.

  ) Pronaen je jo jedan zabat (slika desno) sa sredinjim poljem oivienim uskim pojasom s

  kukama na vrhu i irokim lunim pojasom na

  donjem dijelu. Kuke su zbijene, a luni je pojas

  ispunjen ritmiki ralanjenim nizom uzlova od

  troprutih vrpci. U sredinjem polju su dva sueljena

  pauna koji u kljunovima dre grozd. Iznad paunova i

  ispod grozda je po jedna esterolatina rozeta. U

  samim uglovima sredinjeg polja su dvije manje ptice. Datiran je u 1. pol. 9. st.

  ) Pronaen je i plutej (slika lijevo) ija se prednja ploha sastoji od sredinjeg polja i istaknute rubne letve na gornjem dijelu. Na letvi je vodoravni motiv

  dvoprute lozice. Na sredinjem polju je veliki viepruti kri

  oko kojega je s jedne strane motiv dvoprute lozice koja se

  povija oko vodoravne haste, a s druge su dvije rozete

  (virovita i vielatina). Ispod drugog kraka vodoravne haste

  ostaci su triju palmeta s obrubljenim i zaobljenim listovima.

  ) Rekonstruiran je luk oltarne ograde (slika desno), kojemu je ukrasno polje ispunjeno etveroprutom

  pletenicom s krievima u sredini. Na tjemenu luka

  pletenicu prekida kri rairenih krakova.

  5

 • ) Dva ulomka etvrtastih stupica od dovratnika portala (slika lijevo) imaju ukrasna polja rasporeena na jednu iru i jednu uu, bonu plohu, na kojima su troprute

  pletenice.

  ) Pilastar oltarne ograde (slika desno), ije je ukrasno polje ispunjeno troprutom mreom od udvojenog niza uvorenih

  krunica prepletenih mreom rombova, datiran je u 1. pol.

  9. st.

  ) Rubni dio pluteja iz 7./8. st. je kasnije, u

  1. pol. 9. st., preraen u

  pilastar (slika desno). Na

  ranijem licu pluteja je

  ornament vieprutih krunica u koje je upisan obrubljeni kri.

  Nakon preklesavanja, ukraena mu je i druga strana u

  sredinjem polju je niz uvorenih krunica prepletenih

  nepravilnom troprutom mreom udvojenih rombova.

  ) Jo jedan, vei ulomak pilastra datiran je u 1. pol. 9. st. Ima ukrasno polje s troprutom pleternom mreom (slika desno).

  ) Tijekom istraivanja 1902.-1905. pronaen je niz ulomaka ciborija. Najvei broj ulomaka otkriven je na prostoru nekadanje

  ranokranske i predromanike krstionice. Na temelju

  pronaenih fragmenata rekonstruiran je etverostranini ciborij (slika dolje).

  Ciborij se sastoji se od etiri

  monolitne stranice koje se spajaju

  u koaru nad kojom je piramidalni

  krov (rekonstruiran), s originalnim akroterijem.

  Visok je 4,5 m. Konstrukcija je postavljena na

  etiri stupa s kapitelima. Stranice su ispunjene

  predromanikim plitkoreljefnim ukrasom sa

  stilskim odlikama ranog 9. st. Uz rubove svake

  stranice provlai se natpis koji tee vanjskim i

  unutarnjim platem ciborija.

  6

 • Vanjske strane ciborija:

  y Sredinju kompoziciju, omeenu motivom ueta, ispunjavaju dva pauna s grozdom u kljunu (analogije na

  ciboriju iz crkvi S. Andrea Cata Barbara na Eskvilinu iz

  ranog 9. st.). itavim rasponom luka prua se iroki pojas

  nasuprotno postavljenih i uvorenih pereca. Rupe na

  prednjim i bonim krajevima sluile su za pridravanje

  zavjesa (vela) i svjetiljki. Na luku stranice je loe sauvan

  i prilino manjkav latinski natpis koji se nastavlja na

  sljedeim dvjema stranicama. Natpis zapoinje

  simbolikom invokacijom u znaku kria, a slijedi tekst

  koji se obraa vjernicima, s isticanjem Svetog Trojstva.

  y I na sljedeoj strani je u gornjem pojasu vijenac s kukama koje su oslonjene na niz stiliziranog kimatija.

  Pod njim je motiv ueta i pojas troprutih, meusobno

  prekrienih polukrunica. U uglovima sredinje

  kompozicije je motiv troprute uvorene vrpce. Luk

  ispunjava tropruta pletenica (analogija je rimski ciborij iz

  crkve sv. Bazilija, iz doba pape Grgura IV. (827-844.)).

  Na rubu luka su vrlo skromni ostaci natpisa gdje se

  raspoznaje ime sv. Ivana. Navod Krstiteljeva imena

  povezan je uz raniju tradiciju baptisterija, to je prilikom

  postavljanja novog, predromanikog ciborija ponovno

  osnaeno i u sadraju natpisa.

  y Gornji friz sljedee stranice istovjetan je prethodnima kuke i kimatij. U gornjim je uglovima sredinje

  kompozicije, obrubljene motivom ueta, prikaz dvaju lavova. Luk arkade ispunja mreasti uzorak

  troprute vrpce (analogija je luni otvor ciborija katedrale u Puli, izraen u doba biskupa Antonija, u

  ranom 9. st.). U natpisnom polju zavrava prva tekstovna cjelina. Natpis govori o obnovi koja je

  nainjena u ast sv. Marte.

  Isticanje dvaju svetaca titulara: sv. Ivana (Krstitelja) i sv. Marte, otkriva