of 198 /198
SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1 .Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MI 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. 2. Tantárgyi program Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, 2004. - Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1999. - Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, 2003. - Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest, 1995.

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

Embed Size (px)

Text of SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

Page 1: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY)

KÖTELEZ Ő TANTÁRGYAK

ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1 .Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény G Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MI 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. 2. Tantárgyi program Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

− Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, 2004. − Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó,

Nyíregyháza, 1999. − Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, 2003. − Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest, 1995.

Page 2: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Filozófiatörténet Tantárgy kódja AIB 1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Trembeczki István PhD főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FT

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja a hallgatók filozófiai szemléletének kialakítása és filozófiai tartalmú gondolkodásának megalapozása.

2. Tantárgyi program A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezen kívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel.

3. Évközi tanulmányi követelmények 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Kollokvium 5. Az értékelés módszere

Szóbeli vizsga

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Fürst, Maria: Bevezetés a filozófiába. Ikon Kiadó, Budapest, 1994. • Gilson, Etienne: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2000.

• Hársing László: Filozófia gondolkodás Thalésztól Gadamerig. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1999.

• Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

• Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Holnap Kiadó, Budapest, 2002.

Page 3: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatókat megismertesse a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. 2. Tantárgyi program A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: – 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Allan Pease: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó. Budapest, 2005.

• Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Korona Nova Kiadó. Budapest, 1997.

• H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarosse Kiadó. Budapest, 2001. • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest, 2001. • Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Akti-

Typotex. Budapest, 2006.

Page 4: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Könyvtárismeret Tantárgy kódja AIB1009 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin PhD, könyvtáros Tantárgyfelelős tanszék kódja MI 1. A tantárgy elsajátításának célja: A bölcsész szakos hallgatók képesítési követelményeinek megfelelően a tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a könyvtárak használati alapismereteivel, a korszerű információhordozókkal és az információ visszakeresés lehetőségeivel, valamint a diplomakészítés technikájával. 2. Tantárgyi program: A könyvtári gyűjtőkör. Dokumentumtípusok. A katalógusok fajtái. A könyvtári szolgáltatások. Az egyes tudományok nyomtatott és elektronikus információforrásai. Az információ visszakeresés módszerei. Az Internet által kínált lehetőségek. Számítógépes adatbázisok. Kutatásmódszertani alapismeretek. A hivatkozás módjai. A szakdolgozat elkészítésének lépései, formai és tartalmi követelményei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Információ visszakeresési feladatok megoldása és beadása írásban. Irodalomjegyzékek készítése egy megadott kutatási témában. Hivatkozási gyakorlatok végzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Az elméleti ismeretek elsajátításának ellenőrzése évközben egy zárthelyi dolgozat írásával történik. A gyakorlati tudnivalók elsajátításának ellenőrzése évközben három írásban beadandó feladat megoldásával történik. Összesen négy félévközi jegy szerezhető. A félév lezárása 5. Az értékelés módszere A félévközi jegyek és a félévet záró kollokvium eredménye alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

A Központi Könyvtár katalógusai, tájékoztató apparátusa és felhasználói termináljain található könyvtári programok.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)

• Horváth Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve, 1 – 5. – Bp.: Osiris, 1999 – 2003. • Balázs Sándor: Az információk használata, hasznosítása és haszna. – Bp.: OMIKK, 1993. • Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát?

Bp., 1999. • Voit Pál. A diploma-készítés módszertana. Tatabánya, 2004.

Page 5: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Társadalmi ismeretek Tantárgy kódja AIB 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Óraszám 2+0 Követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Aszalós Éva főiskolai docens Tanszék kódja TRB 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a társadalom és a hatalom viszonyát. Alapvető célkitűzésünk, hogy a rendszerváltozástól nyomon kövessék a társadalom fontosabb jellemzőit: rétegződését, mobilitását és negatív jelenségeit. E mellett bemutatásra kerül a politikai intézményrendszer szerkezete és működése, illetve a civil társadalom is. A korszerű társadalmi ismeretek nyelvi fogalmi rendszerét és a hallgatók kifejező készségének fejlesztését is fontosnak tartjuk. 2. Tantárgyi program: A magyar társadalom rétegződése és mobilitása 1945-től napjainkig. A társadalmi szolidaritás rendszere: szociálpolitika napjainkban. A gazdaság jellemzői 1990 után. Az alkotmány megismerése és értelmezése. Az Alkotmánybíróság feladata és működése. A demokratikus intézményrendszer pillérei napjainkban: pártok és parlament illetve kormány és önkormányzatok. A civil társadalom jellemzői. Magyarország az Európai Unióban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, 2004. 5-213. 7. Kötelező, ajánlott irodalom

• Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom. Korona Kiadó Bp., 1993. 5-250. • Bayer József – Jávor István – Utasi József: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Bp.,

2000. 3-168. • Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Szerkesztette: Gyurgyák János. Osiris

Kiadó. Bp., 2004. 61-78., 164-182. • Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Válogatta és

szerkesztette: Valuch Tibor. Osiris Kiadó Bp., 2004. 416-434, 751-776.

Page 6: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

SZAKMAI TÖRZSANYAG (110 kredit)

A) Szakmai alapozó modul (47 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános szláv kultúratörténet Tantárgy kódja OUB 1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A szláv kultúratörténet áttekintő ismertetése különös tekintettel az orosz kultúra szerepére. Képes legyen a hallgató a festmények elemzésére, a róluk alkotott véleményének kifejtésére. A hallgató jusson a realista festők életével kapcsolatos legfontosabb információkhoz, tudja a szláv művészetben elhelyezni és értékelni őket. 2. Tantárgyi program 1. A nő ábrázolása a szláv (orosz) romantika, realizmus és absztrakt festészet eszközeivel. 2. A férfi ábrázolása a romantika, a realizmus és a századvég festészetében. 3. A gyermekek ábrázolása a XIX. századi festészetben. 4. A férfi, a nő és a gyermek munkájának bemutatása a festészet eszközeivel. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza:

Bessenyei György Könyvkiadó. 2002. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Алленов, М. И. и др.: Русское искусство Х – начала ХХ века. Москва, 1989. • Dmitrienko A. F.: Az orosz művészet mesterei. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. • Федосов В. А.: Женщина, мужчина и дети в русской живописи. Учебное пособие. (не

опубликовано, для студентов – ксерокопируется). • Володарский, В. М.: По залам Третьяковской галереи. «Изобр. искусство», Москва, 1975. • Восоцкая, И. А. и др.: Шедевры русской живописи. Москва, 2003.

Page 7: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános szláv kultúratörténet Tantárgy kódja OUB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán történelmi eseményekkel, és ez által elsajátíthatják a témákhoz tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat.

2. Tantárgyi program:

Ukrajna őstörténete; Az ukrán történelem periodizálása; A szlávok ősei; A görög kolóniák; A Kijevi Rusz; A Kijevi Rusz kulturális élete; Ukrajna a XII–XIV. században; Az ukrán történelem litván korszaka; Társadalmi élet Ukrajnában a XIV–XV. században; A lublini unió (1569); A kozákok; A kozákokról szóló első írott feljegyzések; A Zaporozsjei Szics létrejötte; Társadalmi-politikai változások Ukrajnában a lublini unió után; Ukrajna kulturális élete a XVI–XVII. sz. első felében; Művelődés, tudomány; Reformok; A breszti unió; Az egyház helyzete a breszti unió után.

3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

2. Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, 1993. 3. Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, 1991. 4. Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó, Budapest, 1998.

Page 8: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános szláv országismeret Tantárgy kódja OUB 1102 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a IX–XII. századi keleti szlávok történelmével és kultúrájával, valamint Oroszország XIII-XVII. századi kultúratörténetével: alapvető történelmi ismeretek, építészet a régi szláv városokban. 2. Tantárgyi program Áttekintő ismertetés a szláv kultúrák építészetéről. 1. A szláv (orosz) fa és kő alapú építészet. 2. Kijev mint ősi főváros (délnyugati Rusz). 3. Novgorod Velikij – a város történelmi jelentősége. 4. Vlagyimir – az északkeleti Rusz fővárosa. 5. Arany Gyűrű városai az északkeleti Ruszban. 6. Moszkva: a Kreml mint építészeti műemlék. 7. Moszkva mint a moszkvai Rusz kulturális centruma. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza:

Bessenyei György Könyvkiadó. 2002. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. 2002.

• Gerő László: Régi orosz építészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. • Полунина, К. С.: Золотое кольцо России. Фотоальбом. Москва, 1982. • Szalai Attila: Hagymakupolák. Középkori orosz templomok. Dunakönyv Kiadó, Budapest,

1995. • Вагнер, Г. К.: Старые русские города. Справочник. Москва, 1980.

Page 9: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános szláv országismeret Tantárgy kódja OUB1102 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgató alapvető információkat szerezzen a nyelvi országismeretről, a nyelvi viselkedésről.

2. Tantárgyi program:

Áttekintő módon ismerje meg Ukrajna természeti, történelmi és kulturális viszonyait. Nyújtson megalapozott ismereteket Ukrajna történelmének jobb megértéséhez, bővítse a hallgatók látókörét, továbbá így elsajátítják a témákhoz tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat. Képet kapnak Ukrajna természet- és gazdaságföldrajzáról.

3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Історія українського містецтва в шести томах. Т. 6. Містецтво 1941–1967 років. Київ,1968.

2. Мозаїки і фрески Софії Києвськой. Київ, 1971. 3. Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, 1993. 4. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és

Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

Page 10: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret I. Kultúratörténet XVIII–XIX. sz.

Tantárgy kódja OUB 1103 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az orosz kultúra és történelem alapvető eseményeinek ismerete a XVIII-XIX. század intervallumában. Nyugat-európai hatások az orosz kultúrában a XX. század során. Pétervár bemutatása mint Oroszország új fővárosa. 2. Tantárgyi program 1. Pétervár építészete a XVIII-XIX. században. 2. Az orosz művészet a XVIII-XIX. században. 3. Az orosz tudományosság a XVIII-XIX. században. 4. Az orosz irodalom XIX. századi „Aranykora”. 5. Két kultúra találkozása: nemesi és paraszti kultúrák. 6. A XIX. századi orosz festészet Pétervárott. 7. XIX. századi orosz zene Pétervárott. 8. A XVIII-XIX. századi népzene és festészet. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Федосов В.А. «Петербургская Россия. История и культура России ХVIII- ХIХ

веков, контакты с историей и культурой Венгрии». – Учебное пособие для венгерский студентов, изучающих русский язык. Ньиредьхаза, 2007.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Алленов, М. М. и др.: Русское искусство Х – начала ХХ века. Москва, 1989. • Федосов В.А. «Петербургская Россия. История и культура России ХVIII- ХIХ веков,

контакты с историей и культурой Венгрии». – Учебное пособие для венгерский студентов, изучающих русский язык. Ньиредьхаза, 2007.

• Ленинград. Достопримечательности. Ленинград, 1975. • Ленинград. Петродворец, Павловск, Ломоносов, Пушкин. Ленинград, 1973. • Сыров, С. Н.: Страницы истории. Книга для чтения. «Русский язык», Москва. 1979.

Page 11: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret I.

Kultúratörténet XVIII–XIX. sz. Tantárgy kódja OUB1103 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán kultúra kezdeteivel és a mai ukrán kultúrával, ezáltal elsajátíthassák a témához tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat.

2. Tantárgyi program:

A XVIII. sz. kultúrájának, irodalmi életének főbb jellemzői; Az ukrán mentalitás; A nemzeti öntudat erősödése – nemzetfogalom; Értelmiség, a nemzeti azonosságtudat építőelemei; Népművészet, nyelv, irodalom; Tarasz Sevcsenko – Cirill-Metód Társaság; Ukrainofilok; Az ukrainofil irányzat; Az ukrán kultúra fejlődése a századfordulón; Tudomány, irodalom.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 2. Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, 1993. 3. В. Наулко – Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, 1993. 4. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és

Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

Page 12: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret II. Kultúratörténet XX. sz.

Tantárgy kódja OUB 1104 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók megismertetése az orosz XX. századi kultúra legjelentősebb eseményeivel s a szovjet Oroszország korszakával. Összehasonlító kitekintés az egyetemes művészettörténet felé. 2. Tantárgyi program 1. Orosz kultúra a XX. század elején (realizmus és modernizmus). 2. Az orosz irodalom XX. század 20-30-as éveiben (líra és próza). 3. Orosz irodalom a XX. század 40-es éveitől a 80-as évekig. 4. A XX. századi orosz–szovjet tudomány. 5. A XX. századi orosz művészet. 6. Az ideológia mint a kulturológia tárgya. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Федосов В. А.: История и культура России ХХ века. Советская Россия. Учебное

пособие для венгерских студентов. (Не опубликовано. Для студентов ксерокопируется) 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Данилов, А. А., Косулина, Л. Г.: История России ХХ век. Учебник для школы. Москва, 2000.

• Федосов В. А.: История и культура России ХХ века. Советская Россия. Учебное пособие для венгерских студентов. (Не опубликовано. Для студентов ксерокопируется)

• Москва. Иллюстрированная история. Т. 2. Москва, 1986. • Верхин, И. Б., Федосов. В. А.: История СССР. Учебник для школы. Москва, 1984. • Волобуев, О. В. и др.: История России ХХ век. Учебник для школы. Москва, 2001.

Page 13: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret II.

Kultúratörténet XX. sz. Tantárgy kódja OUB1104 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán kultúra kezdeteivel és a mai ukrán kultúrával, ezáltal elsajátíthassák a témához tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat.

2. Tantárgyi program:

Az ukrán nép történelmi-etnográfiai meghonosodása; Ukrán etnográfiai csoportok; Ukrajna lakosságának etnikai összetétele; Az ukrán etnológia (néptudomány): újjászületés, fejlődés, perspektívák; A lakosság főbb foglalkozási területei; Mezőgazdaság, házi iparágak; Életkörülmények; Nemzeti viselet; Táplálkozási szokások; Az ukrán nép szellemi kulturális értékei, szokásai; Ukrán népköltészet, népművészet, nyelv, irodalom; Erkölcs, népi hiedelmek; A tradicionális és a mai kultúra; Ukrajna más népeinek etnográfiai sajátosságai és a modern kori etnikai folyamatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 2. В. Наулко – Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, 1993. 3. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és

Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

Page 14: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés I. Műelemzés XVIII-XIX. sz.

Tantárgy kódja OUB 1105 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A műnemek és műfajok jellemzői példák alapján. A XVIII–XIX. századi orosz irodalom vázlatos megismerése és műveik általános jellemzése. 2. Tantárgyi program A XVIII-XIX. század jelentős alkotóinak és műveinek megismerése, a művek általános jellemzése és szemelvények olvasása, fordítása, elemzése. Elemzendő művek szemelvényei: Тредиаковский: Стихи похвальные России; Державин: Властителям и судиям; Радищев: Путешествие из Петербурга в Москву; Карамзин: Бедная Лиза; Фонвизин: Недоросль; Прокопович: Слово на погребение Петра Великого; Сумароков: Эпистола о стихотворстве; Ломоносов: Я знак бессмертия...; Пушкин: Онегин; Гоголь: Мёртвые души; Лермонтов: Герой нашего времени; Некрасов: Кому на Рус жить хорошо?; Л. Толстой: Война и мир; Чехов: Вишнёвый сад; Достоевский: Преступление и наказание. 3. Évközi tanulmányi követelmények A szemináriumi foglalkozásokon való aktív részvétel. Egy kiselőadás (30 perc) tartása az év elején választott témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Egy írásbeli sikeres házi feladat (műelemzés témakörben) megírása. Gyakorlati jegy az aktív szereplés, a kiselőadás és a házi feladat teljesülése átlagában. 5. Az értékelés módszere A kiselőadás csoportos értékelése. A házi feladat írásos értékelése. Az aktív szereplés folyamatos visszajelző értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Forrásnyelvi szövegek összeszerkesztett fénymásolt anyaga, az ajánlott irodalom egyéni tanulmányozása könyvtárban.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Курдюмова Т. Ф. (ред.) Литература / Хрестоматия-учебник для общеобразовательных учебных заведений. Москва, 2001.

• Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Alapozó ismeretek az orosz–szláv és az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. I-II. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.

• Iglói Endre – Misley Pál: Régi orosz széppróza. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. • Kukucska Csilla (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. Kossuth Egyetemi Kiadó,

Debrecen, 2002. • Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti

Tankönyvkiadó, 2001.

Page 15: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés I.

Műelemzés XVIII–XIX. sz. Tantárgy kódja OUB1105 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy megismertet az ukrán irodalom klasszikusainak szemelvényeivel. A befogadásesztétika oldaláról olvasmányélményként tárgyalja a kiemelt alkotásokat egy-egy korszakhoz kapcsolódóan. A tárgy célja nem irodalomelméleti, irodalomtörténeti kronológikus áttekintés, hanem a befogadói horizont tágítása az olvasásélmény személyes közelhozása alapján.

2. Tantárgyi program:

A félév tartalma: A régi irodalom mint középkori irodalomnak jellemzése; A Kijevi Rusz irodalma (X–XII. sz.); A fordításos irodalom; A kijevi legendák; Az évkönyvírás kezdetei; A Kijevi Rusz krónikái: “Őskrónika”, a Kijevi és Halicsi-Volhiniai évkönyvek; A tanítások és intelmek műfaja a Kijevi Ruszban, Vlagyimir Monomah “Intelmei”; A szónoki próza: Ilarion (Hilarion), Kliment Szmoljatics és Kirill Turovszkij; Az életírás (zsitije) műfaja: Borisz és Gleb meggyilkolását elbeszélő művek; A Kijevi Barlangkolostori Paterikon; Az Igor-ének: történelmi alapja és mint műalkotás.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XУІІІ ст). Упорядкував О. Білецький, Київ, 1967.

2. Історія української літератури у восьми томах 1–4. Давня література (XI–перша половина XVIII ст.) „Наукова Думка”, Київ, 1967–1969.

3. Давня українська література Хрестоматія. Упорядкування, передмова та коментарі М М. Сулими. Київ, 1991.

4. Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

Page 16: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés II. Műelemzés XIX. sz.

Tantárgy kódja OUB 1106 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy a műelemzés segítségével vizsgálni kívánja egy adott műben az érzelem és a beszéd, a tett és az etikai érték több jelentésű összefüggéseit. Figyelmet kíván fordítani az emberi érzelmeket és magatartásokat ábrázoló irodalom elemi motívumaira, az esztétikai ábrázolásmódra. 2. Tantárgyi program A félév során jelentős világirodalmi értékeket képviselő orosz regényírókkal, illetve a XXI. század számára is aktuális értékeket hordozó csehovi drámával és novellával foglalkozunk. Raszkolnyikov konfliktusa a valósággal és önmagával ugyanúgy ma is aktuális, mint Karenina Anna boldogságkeresése, a harmonikus családi élet. Az egyén és a történelmi cselekvés a szerelem és a magánélet a történelem vonzásában, Tolsztoj Háború és béke című regénye a történelmi krónika és az erkölcs rajz ötvözete. Kis emberek nagy bánata, az elmagányosodás mint a csehovi novella rövid, tömör de könyörtelenül élet és ma is időszerű embersors ábrázolása. A hallgatás beszédessége, a monoton cselekmény dinamikája a csehovi dráma aktualitása zárja a XIX. sz. műelemzéseinek sorát. 3. Évközi tanulmányi követelmények Folyamatos aktív részvétel az órai műelemzéseken. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi jegyek alapján félév végi értékelő osztályzat. 5. Az értékelés módszere Folyamatos óraközi szóbeli értékelés, esetenként jegyszerű 2 db írásbeli zárthelyi dolgozat. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti

Tankönyvkiadó, 2001. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Alapozó ismeretek az orosz–szláv és az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. I-II. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.

• Курдюмова Т. Ф. (ред.) Литература / Хрестоматия-учебник для общеобразовательных учебных заведений. Москва, 2001.

• Kovács Árpád – Nagy István (szerk.): A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből. Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 1999.

• Kukucska Csilla (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002.

• Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

Page 17: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés II.

Műelemzés XIX. sz. Tantárgy kódja OUB1106 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB1105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy megismertet az ukrán irodalom klasszikusainak szemelvényeivel. A befogadásesztétika oldaláról olvasmányélményként tárgyalja a kiemelt alkotásokat egy-egy korszakhoz kapcsolódóan. A tárgy célja nem irodalomelméleti, irodalomtörténeti kronológikus áttekintés, hanem a befogadói horizont tágítása az olvasásélmény személyes közelhozása alapján.

2. Tantárgyi program: Az ukrán irodalom a XIV–XVI. sz. első felében; Az ukrán irodalom a XVI. sz. második felében és a XVII. sz. első felében (polemizáló irodalom); Ivan Visenszkij és alkotásai; A műköltészet kezdetei; Az ukrán irodalom a XVII. sz. második felében; A XVIII. sz. ukrán kultúrájának, irodalmi életének főbb jellemzői; A XIX. század irodalma; A XIX. századi ukrán elbeszélők; Az ukrán irodalom a XIX–XX. század fordulóján.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XУІІІ ст). Упорядкував О. Білецький, Київ, 1967.

2. Історія української літератури у восьми томах 1–4. Давня література (XI–перша половина XVIII ст.) „Наукова Думка”, Київ, 1967–1969.

3. Давня українська література Хрестоматія. Упорядкування, передмова та коментарі М М. Сулими. Київ, 1991.

4. Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

Page 18: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés III. Műelemzés XX. sz.

Tantárgy kódja OUB 1107 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1106 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az műnemek és műfajok leírása orosz nyelven. A XX. századi orosz irodalom és irodalmi áramlatok vázlatos áttekintése kronológiai rendben. A kultúrák kölcsönhatásának tettenérése. A szövegvilág, elbeszélésvilág és lehetséges világ értelmezése a lét és alkotás alapján. 2. Tantárgyi program Az elméleti alapvetéssel párhuzamosan tanulmányozzuk a realizmus túlélését, a modernista irányzatok életre kelését (pl. szimbolista, akmeista, futurista, imaginista) konkrét orosz szerzők művei alapján (Бунин, Блок, Мережковский, Гиппиус, Гумилёв, Хлебников, Маяковский, Есенин, Бродский, Набоков, Горький, Солженицын, Шаламов, Евтушенко, Гельман). Értelmezzük az úgynevezett szocialista realizmust és irodalmi következményeit. Folytatjuk – kronológiai sorrendben – a posztmodernista alkotások tanulmányozását. Felfedezzük, leírjuk és elemezzük az eseményszerkezetet, értékrendet, modellstruktúrákat szövegmagyarázat és szemiotika alapján. 3. Évközi tanulmányi követelmények A szemináriumi foglalkozásokon való aktív részvétel. Egy kiselőadás (30 perc) tartása az év elején választott témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Egy írásbeli sikeres házi feladat (műelemzés témakörben) megírása. Gyakorlati jegy az ektív szereplés, a kiselőadás és a házi feladat teljesülése átlagában. 5. Az értékelés módszere A kiselőadás csoportos értékelése. A házi feladat írásos értékelése. Az aktív szereplés folyamatos visszajelző értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Forrásnyelvi szövegek összeszerkesztett fénymásolt anyaga, az ajánlott irodalom egyéni tanulmányozása könyvtárban.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Csúri Károly: Lehetséges világok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. • Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Alapozó ismeretek az

orosz–szláv és az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. I-II. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.

• Kukucska Csilla (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002.

• Курдюмова Т. Ф. (ред.) Литература / Хрестоматия-учебник для общеобразовательных учебных заведений. Москва, 2001.

• Sztyepanov, Ju. Sz.: Szemiotika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

Page 19: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés III. Műelemzés XX. sz.

Tantárgy kódja OUB1107 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB1106 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy megismertet az ukrán irodalom klasszikusainak szemelvényeivel. A befogadásesztétika oldaláról olvasmányélményként tárgyalja a kiemelt alkotásokat egy-egy korszakhoz kapcsolódóan. A tárgy célja nem irodalomelméleti, irodalomtörténeti kronológikus áttekintés, hanem a befogadói horizont tágítása az olvasásélmény személyes közelhozása alapján.

2. Tantárgyi program:

A századforduló ukrán irodalma: Ivan Franko, M. Kocjubinszkij, V. Vinnicsenko munkássága; Leszja Ukrajinka költészete (versek, poémák), drámái és prózája; H. Szkovoroda irodalmi és vallásfilozófiai munkássága: versek, állatmesék, traktátusok; Tarasz Sevcsenko: Cirill-Metód Társaság; Tarasz Sevcsenko munkássága: jelentősége az ukrán- és világirodalomban. Az ukrán kultúra fejlődése a századfordulón, tudomány, irodalom; V. Vinnicsenko munkássága: Vinnicsenko prózája, regények, elbeszélések.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Історія української літератури у восьми томах 1–4. Давня література (XI–перша

половина XVIII ст.) „Наукова Думка”, Київ, 1967–1969. 2. Давня українська література Хрестоматія. Упорядкування, передмова та коментарі М

М. Сулими. Київ, 1991. 3. Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX.

század első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

Page 20: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés IV. Műfordítás-elemzés

Tantárgy kódja OUB 1108 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A fordításstilisztikai elméleti ismeretek lingvokulturális szövegszemantikai elemzésekkel történő kiegészítése műfordítás-analízis keretében. Tudatos szövegértés kialakítása szövegkorpuszok kontrasztív vizsgálatában. 2. Tantárgyi program A klasszikus orosz költők és íróktól elindulva, Puskin, Lermontov, Turgenyev, Csehov kisebb műveinek a magyar fordításokkal történő tüzetes nyelvi-stilisztikai egybevetése a gyakorlat tárgya. Az énekes előadói műfajban kiemelkedő Viszockij dalainak magyar fordításai, aktualizált interpretációi kapcsán a kreatív szövegértés is bemutatható, a befogadói magatartás korfüggő és személyiségfüggő változásainak okára is magyarázatot kapunk. A stúdium a nyelvben történő kifejező gondolkodás fejlesztését, a művészi szöveg jelentésességének feltárását és a célnyelven realizálódó rekonstruálás mechanizmusának megismerését tűzi ki célul. 3. Évközi tanulmányi követelmények A szemináriumi foglalkozásokon való aktív részvétel. Egy kiselőadás tartása (30 perc) választott témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Egy írásbeli sikeres házi feladat (fordításelemzési témakörben) megírása. Gyakorlati jegy az aktív részvétel, a kiselőadás és a házi feladat teljesítése alapján. 5. Az értékelés módszere A kiselőadás csoportos értékelése. A házi feladat írásbeli értékelése. A szemináriumi aktív részvétel folyamatos visszajelző értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Forrásnyelvi szövegek és célnyelvi műfordításuk alapján összeszerkesztett fénymásolt anyag, illetve az ajánlott irodalom könyvtári használata egyénileg.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Albert Sándor: Fordítás és filozófia. Tinta Kiadó, Budapest, 2003. • Bart I. – Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Budapest, 1981. • D. Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Orosz írók magyar szemmel II. Tankönyvkiadó, Budapest,

1985. • Klaudy Kinga: Fordítás I. Scholastica, Budapest, 1997. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Budapest, 1994.

Page 21: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés IV. Műfordításelemzés

Tantárgy kódja OUB1108 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A fordításstilisztikai elméleti ismeretek lingvokulturális szövegszemantikai elemzésekkel történő kiegészítése műfordítás-analízis keretében. Tudatos szövegértés kialakítása szövegkorpuszok kontrasztív vizsgálatában.

2. Tantárgyi program:

A klasszikus ukrán költők és írók műveinek a magyar fordításokkal történő tüzetes nyelvi-stilisztikai egybevetése a gyakorlat tárgya. A stúdium a nyelvben történő kifejező gondolkodás fejlesztését, a művészi szöveg jelentésességének feltárását és a célnyelven realizálódó rekonstruálás mechanizmusának megismerését tűzi ki célul.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Bart I. – Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Budapest, 1981. 2. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Budapest, 1994. 3. Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század

első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

Page 22: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kultúraszemiotika Bevezetés a kultúraszemiotikába

Tantárgy kódja OUB 1109 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Bevezetés a szemiotika tudományának ismereteibe, különös tekintettel az alkalmazott nyelvészeti vonatkozásokra. A jeltudomány kapcsolódása a nyelvészethez, a folklórhoz, a művészetekhez, a szociológiához stb. Kultúraszemiotikai tipológia: magyar-orosz egybevetés. 2. Tantárgyi program A kultúra, s kiemelten a művészet megértéséhez az alábbi témaköröket magyar-orosz kontrasztív megközelítésben vesszük sorra: A szemiotika a jel tudománya (rendszerbeli elhelyezés, fogalmak, tárgykörök értelmezése). A jelek felosztása (ikon, index, szimbólum). A jelek és jelrendszerek világa. Nyelvszemiotika (a hangszimbolikától a napilapok címadásáig). Sajtószemiotika (a reklám). Művészetszemiotika (zene, építészet, irodalom, film, tánc, iparművészet). A folklór szemiotikája (a népművészettől a nagyvárosi folklórig). Társadalomszemiotika (divatszemiotika régen és ma). Rejtett dimenziók (a térköz szemiotikája). A látvány, amelyben élünk (az ünnep szemiotikája). Sztereotípiák, stigmák a népek, nemzetek megítélésében. A nemzetközi kommunikáció szemiotikája (népek, kultúrák, szokások). Szociális viszonyok és státuszok jelrendszere (a család, az iskola, a munkahely). 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004. • Hidasi Judit (szerk.): Szavak – Jelek – Szokások. Windsor, Budapest, 1998. • Horányi Özséb (szerk.): Jel, jelentés információ. Magvető Kiadó, Budapest, 1975. • Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Gondolat Kiadó, Budapest, 1975. • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (szerk.): "Jelbeszéd az életünk". Osiris, Budapest, 2002.

Page 23: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra I. Másik szláv nyelv és kultúra 1.

Tantárgy kódja OUB 1110 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célul tűzi ki a szláv nyelvi ismeretek kiszélesítését. A szláv nyelvtörténeti tanulmányok megalapozását nagymértékben segíti az ukrán nyelv megismerése. A hallgatók képet kapnak az orosz és az ukrán nyelv szókincsét, morfológiai rendszerét összehasonlítva a keleti szláv nyelvek rokonságáról. 2. Tantárgyi program Az ukrán kezdő szintű nyelvoktatás során megismerkednek az alapvető lexikai ismeretekkel, amit szövegkörnyezetben gyakorolnak a hallgatók. A lexikai ismereteken kívül a megfelelő nehézségi fokú szövegek alkalmat adnak a legfontosabb morfológiai ismeretek, ragozási paradigmák megismerésére, alkalmazására. Az elsajátított anyagot az alapvetően fontos beszédfordulatokkal kiegészítve kezdő szintű társalgásra is lehetőség adódik. Az ukrán nyelvismeret elsajátításán kívül a hallgatók megismerkednek a nyugat-ukrajnai nép hagyományaival, a kárpátaljai magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kérdéskörével, a magyarok és az ukránok/ruszinok közös multával. 3. Évközi tanulmányi követelmények A megismert nyelvi anyag folyamatos gyakorlása, a szóbeli és írásbeli feladatok rendszeres megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Részjegyekkel és zárthelyi dolgozatok érdemjegyei alapján megállapított gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Folyamatos, a nyelvi ismeretek, jártasságok, készségek szóbeli és írásbeli formáit átfogó ellenőrzés révén. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

• A Magyarországon megjelent nyelvoktatási segédanyagok, feladatgyűjtemények. • Ukrán nyelvű alapszintű szöveggyűjtemények, mesegyűjtemények, kiadványok, a Hromada

című magyarországi ukránok folyóirata. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) • Сучасна українська літературна мова. За ред. М. Я. Плющ. Київ: Вища школа, 2005. • Melnik Szvitlána: Az ukrán morfológia alapjai. Nyíregyháza, 1999. • Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul I. Nyíregyháza, 2004. • Taranenko O.: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003. • Palamar Larisza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, 1995. • Hromada c. ukrán folyóirat legújabb számai.

Page 24: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra I. Másik szláv nyelv és kultúra 1.

Tantárgy kódja OUB1110 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

Hodinka Antal (1864–1946) a ruszin történelem kutatója; A ruszinok XVIII. századi historiográfiája; Egyházi-vallási viszonyok a ruszinok körében a XVIII. században; XVIII. századi történeti-demográfiai adatok Északkelet-Magyarország görögkatolikus népességéről; Hajdani ruszin szórványok; Máriapócs, a ruszinok egykori vallási, kulturális központja; A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai; Zrínyi Ilona emléke Kárpátalján; Vizsgálódások a ruszin népnyelv jövevényszavainak körében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994.

2. Udvari István: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

3. S. Benedek András: A gens fidelissima: a ruszinok. Budapest, 2003. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 25: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra II. Másik szláv nyelv és kultúra 2.

Tantárgy kódja OUB 1111 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A harmadik félévben megismert és alkalmazott alapvető ismeretek továbbfejlesztése. Fontos feladat a kiejtés, az olvasás fejlesztése, önálló szövegfeldolgozás megalapozása. A kommunikatív képességek megalapozása a legalapvetőbb társalgási fordulatok megismertetésével, alkalmazásával. 2. Tantárgyi program A szókincs koncentrikus bővítése a tematikus olvasmányok segítségével. A kiejtés fejlesztését mondókák, nép- és szerzői mesék, népdalok megtanulása segítségével kívánjuk fejleszteni, melyek egyben az ukrán nép kultúrkincsének, népköltészetének megismertetését is elősegítik. Rövidebb népmesék feldolgozása a legnevesebb etnográfusok Volodymyr Hnatjuk és Petro Lintur ukrán népmesegyűjteményeiből. A szövegfeldolgozás, tartalom tömörítése, dialogikus szerkesztése a feldolgozott népmesék segítségével. Az indukciós anyag rögzítése a nyelvtani paradigmák feldolgozása számára. A legalapvetőbb grammatikai ismeretek elsajátítása. 3. Évközi tanulmányi követelmények Szóbeli és írásbeli készségfejlesztést szolgáló gyakorlatok folyamatos végzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Részjegyekkel és zárthelyi dolgozatok érdemjegyei alapján megállapított gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása, értékelése. Zárthelyi dolgozatok íratása. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

• A Magyarországon megjelent nyelvoktatási segédanyagok, feladatgyűjtemények. • Ukrán nyelvű alapszintű szöveggyűjtemények, mesegyűjtemények, kiadványok.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) • Сучасна українська літературна мова. За ред. М. Я. Плющ. Київ: Вища школа, 2005. • Гнатюк В.: Казки Закарпаття (упоряд. І. В. Хланта). Ужгород, 2001. • Казки одного села. / Запис текстів, післямова та примітки П. В. Лінтура; упоряд.

Ю. Д. Туряниця. Ужгород, 1979. • Melnik Szvitlána: Az ukrán morfológia alapjai. Nyíregyháza, 1999. • Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Nyíregyháza, 2002. • Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul II. Nyíregyháza, 2009. • Taranenko O.: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003. • Palamar Larisza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, 1995. • Hromada c. ukrán folyóirat legújabb számai.

Page 26: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra II. Másik szláv nyelv és kultúra 2.

Tantárgy kódja OUB1111 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

A ruszin felvilágosodás jeles képviselője – Bacsinszky András püspök; A Mária Terézia-féle úrbérrendezés és ruszin vonatkozásai; Szepességi ruszin falvak Mária Terézia korában; Zemplén vármegye ruszin és szlovák jobbágynépe Tokaj-Hegyalján és Lengyelországban; Sáros vármegye ruszin és szlovák jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában; Fejezetek Komlóska község XVIII. századi történetéből; A Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941–1944) története; Vizsgálódások a ruszin népnyelv jövevényszavainak körében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok.

BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994. 3. Udvari István: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 27: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra III. Másik szláv nyelv és kultúra 3.

Tantárgy kódja OUB 1112 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A nyelvi ismeretek bővítése, elmélyítése, tudatosítása, rendszerezése. Alkalmazható, automatizált nyelvi anyag álljon a tanulók rendelkezésére a gyakorlati nyelvhasználat és a nyelvről szerzett ismeretek rendszerezése céljából. 2. Tantárgyi program A két félév során végzett alapozó jellegű nyelvelsajátítás során az indukciós bázist kívántuk megteremteni. A harmadik félévben lehetőség nyílik a paradigmák kialakítására, az alapvető morfológiai ismeretek megszerzésére. Az ige- és főnévragozási típusok megismerésével analóg nyelv-használatra adunk lehetőséget, ami elősegíti a Carrol-modell érvényesülését a kommunikatív tevé-kenység során. Az ukrán folklór, a kárpátaljai és más nyugat-ukrajnai népdalkör dalainak a megis-merése, megtanulása. Ismerkedés Ukrajna történeti, kulturális hagyományaival, nevezetességeivel. A Magyarországon élő ukrán etnikum sajtójának, a Hromada c. folyóirat megismerése, olvasása, cikkei-nek feldolgozása, ismertetése. 3. Évközi tanulmányi követelmények A hallgató folyamatos feladatvégzése, ismeretszerzése a szóbeli és írásbeli alapformák elsajátítása céljából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A hallgatók munkájának részjegyekkel történő folyamatos értékelése és zárthelyi dolgozatok érdemjegye alapján megállapított gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása, értékelése. Zárthelyi dolgozatok íratása. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

• Az Ukrajnában s Magyarországon megjelent nyelvoktatási segédanyagok, feladatgyűjtemények. • A Hromada c. folyóirat, ukrán mesegyűjtemények, kiadványok.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) • Сучасна українська літературна мова. За ред. М. Я. Плющ. Київ, 2005. • Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Основи історії України (Ukrajna vázlatos

történelme). Nyíregyháza, 1999. • Melnik Szvitlána: Az ukrán morfológia alapjai. Nyíregyháza, 1999. • Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Nyíregyháza, 2002. • Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul II. Nyíregyháza, 2009. • Taranenko O.: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003. • Hromada c. ukrán folyóirat legújabb számai.

Page 28: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra III. Másik szláv nyelv és kultúra 3.

Tantárgy kódja OUB1112 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

Ukrán-magyar kulturális kapcsolatok a szovjet uralom előtti korszakban (magyarról ukránra illetve ukránról magyarra való fordítások); Ukrán-magyar kulturális kapcsolatok a szovjet uralom idején; 1991 – egy új korszak kezdete; Gazdasági, politikai kapcsolatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 2. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et

Rusinica Nyíregyháziensia 2. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995. 3. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 29: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra IV. Másik szláv nyelv és kultúra 4.

Tantárgy kódja OUB 1113 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A már megismert orosz és ukrán nyelv segítségével tudatosuljon a nyelvrokonság fogalma. A hallgatók teljesítőképes nyelvi ismeretekre tegyenek szert. Ismerjék meg az ukrán nép kulturális tradícióit, s a Magyarországon élő ukrán etnikum életét, tradícióit. 2. Tantárgyi program A hallgatók a magyar anyanyelvűeknek írt taneszközök mellett egyéni előmenetelüknek megfelelően autentikus ukrán nyelvi anyaggal ismerkednek meg, s egyre intenzívebben használják nyelvtanulásuk során. E célból az ukrán sajtó, irodalom, tévé, rádió adásai és internet segítségével gyarapítják nyelvi ismereteiket. Az automatizálás mellett a nyelvi ismeretek tudatosítását is folyamatosan végezzük a paradigmák kiépítése, a szabályok rendszerezése segítségével. 3. Évközi tanulmányi követelmények A nyelvi ismeretek folyamatos elsajátítása, alkalmazása. A szóbeli és írásbeli feladatok elvégzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A hallgatók munkájának részjegyekkel történő folyamatos értékelése és zárthelyi dolgozatok érdemjegye alapján megállapított gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása, értékelése. Zárthelyi dolgozatok íratása. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

• Az Ukrajnában s Magyarországon megjelent nyelvoktatási segédanyagok, feladatgyűjtemények. • A Hromada c. folyóirat, ukrán mesegyűjtemények, kiadványok.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) • Сучасна українська літературна мова. За ред. М. Я. Плющ. Київ: Вища школа, 2005. • Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Основи історії України (Ukrajna vázlatos történelme).

Nyíregyháza, 1999. • Melnik Szvitlána: Az ukrán morfológia alapjai. Nyíregyháza, 1999. • Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Nyíregyháza, 2002. • Taranenko O.: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003. • Hromada c. ukrán folyóirat legújabb számai. Ajánlott segédanyagok: • Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – Київ, 1993. • Короткий тлумачний словник української мови. / за ред. Гринчишина. – Київ, 1988. • Навчальний правописний словник української мови / за ред. Баранника Д. Х. і Руденка Д. І. – Харків., 1997. • Словник труднощів української мови / за ред. Єрмоленко С.Я. – Київ, 1989. • Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П. Грищенка. – Київ, 1999. • Угорсько – український словник. У 2 томах. / за ред. І. Удварі. – Nyíregyháza, 2005–2006. • Українсько – угорський словник : У 6 т. /за ред. І. Удварі – Nyíregyháza, 2000 – 2002.

Page 30: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra IV. Másik szláv nyelv és kultúra 4.

Tantárgy kódja OUB1113 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

Kárpátalja történetének alapvonalai; A ruszin-kérdés; Az Ukrajnában élő magyar kisebbség; Ukrajnai legismertebb magyarok; Politikai és kulturális szervezetek, művelődés és kultúra; Az ukrán kisebbség, a magyarországi ukrán önkormányzatok; A mai kor és a perspektívák.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története, kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 3. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 31: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Szláv összehasonlító nyelvészet Tantárgy kódja OUB 1114 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók a szláv nyelvek szinkronikus jellegű tanulmányozása mellett a diakronikus jellegű ismereteket is szerezzenek, képet alkossanak az indoeurópai nyelvcsalád egy jelentős ágának, a szláv nyelveknek a kialakulásáról, formálódásáról. 2. Tantárgyi program A hallgatók végigkísérhetik azokat a legfontosabb hangváltozásokat, morfológiai, szintaktikai módosulásokat, amelyek a mai irodalmi orosz nyelv kialakulásáig vezettek. Mélyebb ismereteket szereznek az orosz irodalmi nyelv és a szláv írásbeliség kialakulásában fontos szerepet játszó Cirill és Metód nevével fémjelzett hagyományokról. A tantárgy lehetőséget ad a korábban kevéssé vizsgált stílusréteg, az orosz népnyelv kategóriáinak megismerésére. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az ajánlott szakirodalom anyagának tanulmányozása. Beszámoló a megszerzett ismeretekből- 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félév végi kollokvium. 5. Az értékelés módszere Szóbeli és írásbeli beszámoltatás. Feladatlapok, tesztek formájában történő visszajelzés- 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

A szláv nyelvek összehasonlítását elősegítő szövegek, újságok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Bihari József – H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. • Булыгина Г. В. – Шмелев, А. А.: Языковая концептуализация мира (на материале

русской грамматики). «Языки русской литературы», Москва, 1997. • Horálek, Karel: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. • Кедайтене, Е. И.: Введение в славянскую филологию. Москва, 1988. • Верещиган, Е. М. – Костомаров, В. Г.: Лингвострановедческая теория слова. Москва,

1980.

Page 32: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Szláv összehasonlító nyelvészet Tantárgy kódja OUB1114 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók képet alkossanak az indoeurópai nyelvcsalád egy jelentős ágának, a szláv nyelveknek a kialakulásáról, formálódásáról, lássák világosan a szláv nyelvek helyét az indoeurópai nyelvcsaládban.

2. Tantárgyi program:

A hallgatók képet nyernek a szláv írásbeliség kialakulásáról, az ábécé fejlődéséről, módosulásáról, továbbá megismerik a mai nyelvi formák kialakulásának folyamatát, végigkísérhetik azokat a legfontosabb hangváltozásokat, morfológiai, szintaktikai módosulásokat, amelyek a mai ukrán irodalmi nyelv kialakulásáig vezettek.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Бурячок А.А.: Збірник вправ і завдань з порівняльної граматики східнослов’янських мов. Київ, 1961.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. „Наукова Думка”, Київ, 1966.

2. Филин Ф. П.: Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Наука, Ленинград, 1972.

3. H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, 1996.

Page 33: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Szláv folklór Tantárgy kódja OUB 1115 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A szlávok, elsősorban a keleti szlávok szokás- és hagyományvilágának bemutatása. Az egyetemes etnográfiai és hagyományozott folklórismeretek bemutatása népi szokások, ünnepek, játékok, népmesék szövegszerű elemzésével. 2. Tantárgyi program A tárgy a szláv folklór és elsősorban az orosz népmesék és népdalok bemutatását vállalja. A paraszti kultúra, a ház és az öltözködés bemutatása. Szájhagyomány útján terjedő népköltészet, dalok és mesék. Körtáncot kísérő énekek; szerelmi témájú népdalok; munkadalok; útidalok. Népmesék a hétköznapokról. Mesék az állatokról. Szatírikus mesék. Bilinák (regék). 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres óralátogatás, a mesék tartalmának és a dalok szövegének ismerete 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Федосов В.А. Славянский фольклор. Учебные материалы для венгерских студентов

(Размножается ксерокопированием). 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Федосов В.А. Славянский фольклор. Учебные материалы для венгерских студентов (Размножается ксерокопированием).

Ajánlott:

• Каман Э. Устное поэтическое творчество русского народа. 4-ое изд. – Будапешт, 1989. • Каман Э. (составитель). Русский фольклор. Хрестоматия.. – Будапешт, 1990. • Агапкина, Т. А.: Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и

фольклоре восточных славян. Изд. «Индрик», Москва, 2000. • Inántsy-Pap Ferencné: Keleti szláv népi színjátékelemek a társadalmi élet szokáskörében.

Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. • Виноградов, Л. Н.: Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. Изд.

«Индрик», Москва, 2001.

Page 34: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Szláv folklór Tantárgy kódja OUB1115 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Az ukrán folklór főbb műfajainak, jellegzetes alkotásainak megismerése. 2. Tantárgyi program:

Az ukrán folklór főbb műfajai (népmese, népballada, jeles napok, népdal, közmondások, találós kédések), párhuzamai és kölcsönhatása a szomszéd népek folklórjával.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története, kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Leszja Musketik: Ukrán folklór. Український фольклор. Nyíregyháza, 1995. 3. Поп Иван: Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001.

Page 35: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

B) Választott nyelv speciális ismeretei (63 kredit) Orosz szakirányú ismeretek:

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció I.

Orosz nyelv- és stílusgyakorlat 1. Tantárgy kódja OUB 2116 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja az orosz nyelvi beszédkészség kialakítása/fejlesztése; nyelvi készségek megalapozása, lexikai, stilisztikai ismeretek elsajátítása; beszélt nyelvi, szaknyelvi és idiomatikus kifejezések elsajátítása, autentikus szövegek értésének fejlesztése. 2. Tantárgyi program 1. Család, gyermeknevelés, rokonságnevek. 2. Az ember külseje és jelleme, portrék. 3. Napirend, tanulás; a munka világa, pályaválasztás; tanulás felsőfokú intézményben. 4. Könyvtárban. Beiratkozás, könyvkölcsönzés, katalógusok, olvasótermek. 5. Ismerkedés a helyi könyvtárral. Internetes gyakorlat. 6. A ház és a lakás. Lakóhely, lakáskörülmények; falusi / városi életmód. Lakás – otthon, családi házban, bérházban. 7. Hogyan tegyük kényelmesebbé lakásunkat? A lakás berendezése. 8. Kollégiumban, szállodában. 9. Posta és távközlés. A mobilkorszak terminológiája. Levél- és táviratfajták; telefonálás. 10. Kereskedelem: szupermarket, kisboltok. Vásárlás élelmiszerboltban. 11. Vásárlás nagyvárosi áruházakban, szaküzletekben. 12. Az orosz és a magyar konyha. 13. Az ünnepek (családi, nemzeti, nemzetközi stb.) 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, azt otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Répási Györgyné – Székely Gábor: Szövegkönyv a J-045 Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok c. hangosított diasorozathoz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 1999.

• Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Page 36: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció II. Orosz nyelv- és stílusgyakorlat 2.

Tantárgy kódja OUB 2117 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2116 Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az előző félévben megszerzett nyelvi készségek és alapvető lexikai, stilisztikai ismeretek továbbfejlesztése, amelyek képessé teszik a hallgatót a felsőbb évfolyamokon az elméleti stúdiumok tanulmányozására, és azok gyakorlati alkalmazására. 2. Tantárgyi program 1. Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. 2. Olvasás, tévéműsorok, kiállítás, klubok. 3. A kultúra helyzete napjainkban. 4. Sporttevékenységek, egészséges életmód 5. Sportversenyek, Olimpia. 6. Időjárás, évszakok, Magyarország éghajlata. 7. Egészségügy: egészségügyi rendszer Magyarországon ill. Oroszországban. 8. Gyógyítható és gyógyíthatatlan betegségek. 9. Szolgáltatások: fodrász, patyolat, posta, bank, javítóműhelyek 10. Közlekedés: tömegközlekedés, autóforgalom a városban; környezetszennyezés 11. Utazások előkészítése, utazás belföldön. 12. Utazás külföldre. 13. Magyarország városai, tájai. A szülőhely bemutatása. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, azt otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Répási Györgyné – Székely Gábor: Szövegkönyv a J-045 Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok c. hangosított diasorozathoz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 1999.

• Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Page 37: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció III. Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Tantárgy kódja OUB 2118 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók idegen nyelvi ismereteinek elmélyítése, amely nélkülözhetetlen a nyelvhasználat szempontjából. A specifikus célkitűzések között fontos szerepet kap a nyelvi interferencia csökkentése, a nyelvi beállítódás megteremtése, készségfejlesztés. 2. Tantárgyi program A hallgatók alapvető grammatikai ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése, gyakorlati alkalmazás. Az adott tantárgy keretén belül a névszók körét érintő nyelvhasználati kérdéseket tekintjük át. A hallgatók a legfontosabb tér- és időviszonyok, szókapcsolatok használatát gyakorolják a feladatrendszereket tartalmazó munkafüzet példatár segítségével. A grammatikai aspektusú gyakorlatok példamondatokhoz kötődnek, így a kommunikatív kompetencia Canale (1988) meghatározta nyelvi tényezőjének fejlesztéséhez nagy mértékben járul hozzá. A feladatsorok a stílusgyakorlat, országismeret stúdiumokkal komplex egységet alkotnak, beépítve a gyakorlatokba az ott megismert lexikai anyagot, kifejezéseket, így a kommunikációközpontú nyelvoktatás koncepciójának megfelelően fejleszti a hallgatók nyelvi ismereteit. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív munka a gyakorlati foglalkozásokon és a kontakt órákon kívül is. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév során 2 – értékelhető – zárthelyi dolgozat eredményéből és az órai teljesítményből tevődik össze a félév végi gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli folyamatos értékelés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Dancs Sándor: Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Nyíregyháza, 1990. Kézirat. • Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. • Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről. Gondolat, Budapest, 1979. • Vujovits Inessza – Dancz Péter: Это надо знать. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Budapest:

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Page 38: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció IV. Orosz gyakorlati nyelvtan 2.

Tantárgy kódja OUB 2119 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2118 Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók idegen nyelvi ismereteinek elmélyítése, amely nélkülözhetetlen a nyelvhasználat szempontjából. A specifikus célkitűzések között fontos szerepet kap a nyelvi interferencia csökkentése, a nyelvi beállítódás megteremtése, készségfejlesztés. 2. Tantárgyi program Az adott stúdium során az igeszemlélet segítségével kifejezhető, a külső tényezők meghatározta szituációfüggő kommunikációs jelenségek megismerésére, alkalmazására nyílik lehetőség. A mozgást jelentő igék használata szorosan kötődik az igeszemléleti kérdéskörhöz, mivel az ott megismert legfontosabb jelenségek transzferszerűen érvényesülnek e specifikus igecsoporton belül is. A bizonyos szituatív illetve paradigmatikus jelenségekkel kiegészülő gyakorlati tevékenység az igehasználat, a mondatépítés (mondatmag) elmélyült s automatizálódó alkalmazásához járul hozzá. A predikatív szerkezethez kötődő transzformációs jelenségek (személytelen mondatok) az orosz nyelvi modell konstruktív megismerését segíti elő. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív munka a gyakorlati foglalkozásokon és a kontakt órákon kívül is. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév során 2 – értékelhető – zárthelyi dolgozat eredményéből és az órai teljesítményből tevődik össze a félév végi gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli folyamatos értékelés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lsd. kötelező ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Cs. Jónás Erzsébet: Gyakorlati orosz nyelvtan (Az ige). Feladatgyűjtemény. Nyíregyháza, 1997. Kézirat.

• Черткова, М. Ю.: Грамматическая категория вида в современном русском языке. Изд. Моск. ун-та, Москва, 1996.

• Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Jászay László: Лекции по глагольному виду. Budapest, 1993. • Петрухина, Е. В.: Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с

чешским, словацким и болгарским языками. Изд. Моск. ун-та, Москва, 2000.

Page 39: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció V. Orosz fonetika 1.

Tantárgy kódja OUB 2120 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja az orosz kiejtési nehézségekre való felkészítés, a kiejtésbeli, intonációbeli készségek fejlesztése. Az orosz nyelv magyarok számára nehezen ejthető hangjainak helyes képzésű kialakítása, a beszéd, a több szótagú szavak és teljes mondategészek kiejtési és intonációs gyakorlása. 2. Tantárgyi program Minden foglalkozáson egy-egy magyarok számára nehéz hang kiejtésének gyakorlása kerül sorra: pl. kemény „l”, „y”, els ő, második hangsúlyos helyzet, IK konstrukciók stb. A tárgy keretében táblázatok segítségével elméletben tisztázzuk a kiejtési szabályokat, majd nyelvi laborban végzett kiejtési gyakorlatokban rögzítjük a helyes ejtés és hangsúlyozás technikáját. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a fonetikai jelenségek kiemelését és kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglalnak el az alábbi tankönyvek: • Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997. • Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских

студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

• Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

• Федосов В. А.: Таблицы по русской фонетике. (не опублик.) • Любимова, Н. А.: Таблицы по русской фонетике. Москва, 1990. • Любимова, Н. А.: Обучение русскому произношению. Москва, 1982.

Page 40: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció VI. Orosz fonetika 2.

Tantárgy kódja OUB 2121 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2120 Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A magyarok számára nehezen ejthető hangok korrekciója, finomítása. Az orosz mondat intonációs típusainak tudatos alkalmazási képessége. 2. Tantárgyi program Az orosz nyelv valamennyi hangjának szövegkörnyezeti alkalmazása, a kiejtésbeli megerősítés összefüggő kontextusban. A mondatok intonációs típusai s gyakorlati használatuk dialogikus szövegben. A nyelvi labor adta lehetőségek között magnófelvételről gyakoroljuk és ellenőrző magnófelvételen rögzítjük az elért eredményeket. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a fonetikai jelenségek kiemelését és kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglalnak el az alábbi tankönyvek: • Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997. • Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских

студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997;

• Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

• Федосов В. А.: Таблицы по русской фонетике. (не опублик.) • Любимова, Н. А.: Таблицы по русской фонетике. Москва, 1990. • Любимова, Н. А.: Обучение русскому произношению. Москва, 1982.

Page 41: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz szövegszemantika I. Orosz szövegértés 1.

Tantárgy kódja OUB 2122 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A Nyelv- és stílusgyakorlat tanegység mellett, vele párhuzamosan, a fordítási készség fejlesztése, a lexika bővítése. A rendszeres fordítási, szövegértési gyakorlás az orosz nyelvű szövegek értését, az idegen nyelvű kifejezőkészség erősítését szolgálja. 2. Tantárgyi program A Nyelv- és stílusgyakorlat tanegységgel párhuzamos tematikát követ, s elősegíti az ott tárgyalt társalgási témakörök lexikájában való elmélyülést. Orosz-magyar, magyar-orosz fordítások gyakoroltatása különböző típusú szövegeken, aktuális újságcikkeken folyik. A nyelvtani szerkezetek közül a névszói szerkezetek fordításának szentel külön figyelmet. Az alábbi témakörökben segíti a lexiko-grammatikai elmélyülést: a család, a rokonság; a tanulás, oktatás a felsőoktatási intézményekben; az évszakok szépségei, nehézségei, az időjárás; az egészséges életmód, az egészség megőrzése. 3. Évközi tanulmányi követelmények A félév során folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés zajlik. A hallgatóknak két-három zárthelyi dolgozatot kell megírniuk és fordítási házi feladatot kell leadniuk. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel történik. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredményéből, a fordítások értékeléséből és a szóbeli jegyekből adódik össze. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Könyvtári szakirodalmi háttér, internetes hozzáférés a legfrissebb orosz nyelvű publicisztikai anyagok olvasásához.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.

• Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica Kiadó, Budapest, 1997. • Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica Kiadó, Budapest,

1997. • Újságszövegek, internetes anyagok: http//www.gazeta.ru; http//www.rambler.ru

Page 42: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz szövegszemantika II. Orosz szövegértés 2.

Tantárgy kódja OUB 2123 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy célja Az orosz nyelvű írott szöveg, valamint a gépi hang (magnófelvételek) értésének gyakorlása, a lexikai ismeretek bővítése és elmélyítése, a fordítástechnikai készségek kialakítása és továbbfejlesztése. A szóbeli és írásbeli fordítási és szövegértési gyakorlatok az orosz nyelvű szövegek értését és az idegen nyelvű kifejezőkészség erősítését szolgálják. 2. Tantárgyi program A Nyelv- és stílusgyakorlat tanegységgel továbbra is párhuzamos tematikát követ, s elősegíti az ott tárgyalt társalgási témakörök lexikájában való további elmélyülést. Különböző típusú szövegeken, aktuális újságcikkeken folyik a nyelvi ismeretek bővítése. A nyelvtani szerkezetek közül az igei szerkezetek fordításának szentel külön figyelmet. Az alábbi témakörökben segíti a lexiko-grammatikai elmélyülést: szabadidős tevékenységek, sport, a sport és szerepe az egészség megőrzésében; lakás, ház, lakóhelyünk; a mindennapi bevásárlások, étkezési szokásaink, az egészséges étkezési mód feltételei; ünnepeink és ünneplési szokásaink. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív munka a gyakorlati foglalkozásokon és a kontakt órákon kívül is. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév során 2 – értékelhető – zárthelyi dolgozat eredményéből és az órai teljesítményből tevődik össze a félév végi gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredményéből, a fordítások értékeléséből és a szóbeli jegyekből tevődik össze. 6. Kötelező tananyag

• Székely András – Székely Nyina – Tomori Lajosné: Шаг за шагом 2. Orosz nyelvkönyv CD melléklettel. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2007.

• Székely András – Székely Nyina – Tomori Lajosné: Шаг за шагом 2. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2008.

Ajánlott irodalom • Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei

György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica Kiadó, Budapest, 1997. • Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica Kiadó, Budapest,

1997. • Újságszövegek, internetes anyagok: http//www.rambler.ru; http//www.gazeta.ru

Page 43: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz szövegszemantika III. Orosz sajtónyelv

Tantárgy kódja OUB 2124 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A lexikai ismeretek elmélyítése és bővítése, a szövegértési, fordítástechnikai készségek fejlesztése. Ismertesse meg a hallgatókat – napi sajtó rendszeres olvasása segítségével – az állandóan változó orosz valóság nyelvi arculatával, segítse elő a periodikus orosz nyelvű kiadványok közötti válogatást. 2. Tantárgyi program A sajtónyelvi szövegek tematikájukban a társalgási témakörökhöz kapcsolódnak elsődlegesen. Kiegészítik azok lexikáját, aktualizálják, a mai valóságra vonatkozó ismeretekkel bővítik. A mindennapok aktualitásával foglalkozó újságcikkeken folyik a nyelvi ismeretek bővítése. Az újságolvasás technikája, a szövegek nehézségi foka – abból eredően is, hogy a legfrissebb információkat közli a valósággal együtt szoros összefüggésben állandóan változó, megújuló nyelven – tanári előkészítést igényel. Három témakörből kerülnek ki a feldolgozásra szánt cikkek: a kulturális élet aktuális eseményei itthon és külföldön; a sportélet hírei, sportdiplomáciai aktualitások; Magyarország és az Európai Unió. 3. Évközi tanulmányi követelmények A félév során folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés folyik. A hallgatóknak fordítási feladatokat kell készíteniük és két-három zárthelyi dolgozatot írniuk. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév gyakorlati jeggyel zárul. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredményéből, a fordítások értékeléséből és a szóbeli jegyekből adódik össze. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

A főiskola könyvtárában az internetes hozzáférési lehetőség a legfrissebb orosz nyelvű szövegek olvasását és feldolgozását teszi lehetővé.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Fenyvesi István: Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár. Syca, Budapest, 2001. • Jankovics Mária: Словарь аббревиатур и сложносокращенных слов. Szombathely, 2003. • Kugler Katalin: Orosz-magyar sajtónyelvi szótár. Scriptum, Szeged, 1998. • Laczik, M., Répási, Gy. (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Orosz nyelvű napilapok általános tematikájú cikkei – folyamatos figyelés

Page 44: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz lexikológia Tantárgy kódja OUB 2125 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Jelentéstani és jelöléstani alapfogalmak tisztázása, a szókészlettan, a szóalkotástan, a szófejtéstan és szótörténet, a tulajdonnévtan, a szakszókincstan, frazeológia és szótártan alapvető elméleti kérdéseinek vizsgálata. Ismerkedés egynyelvű és többnyelvű, nyomtatott és elektronikus szótárakkal. 2. Tantárgyi program A szó mint a nyelv lexikai alapegysége. A lexikai jelentések típusai. A szavak lexikális szemantikai csoportjai: rokon értelmű szavak; eufémizmusok; tabu; ellentétes jelentésű szavak; tematikus szócsoportok. A szavak használati köre: általánosan használt és korlátozott használatú szavak. A szavak stilisztikai megoszlása: semleges, beszélt és írott nyelvi szavak. Szóalkotástani alapfogalmak. A szóalkotás módjai. A szókészlet történeti fejlődése. Szótártípusok bemutatása és használata. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében két témazáró dolgozat ereményes megírása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Két témazáró eredményéből tevődik össze a félévközi jegy, ez kiegészül a kollokviumi jeggyel. 5. Az értékelés módszere Írásos és szóbeli. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az előadás anyaga és az ajánlott szakirodalom, valamint nyomtatott és elektronikus szótárak. Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Пете, Иштван: Лексикология русского языка для венгерских студентов-русистов.

Танкёньвкиадо, Будапешт, 1989: 11-12; 35-39; 51-53; 77-93; 107-148;

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Пете, Иштван: Лексикология русского языка для венгерских студентов-русистов. Танкёньвкиадо, Будапешт, 1989: 11-12; 35-39; 51-53; 77-93; 107-148;

• Répási Györgyné: Szavak a beszédben − szavak a nyelvben. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 1999: 31-113; 119-129; 131-151.

• Розенталь, Д. Э. – Голуб, И. Б. – Теленкова, М. А.: Современный русский язык. Москва: Международные отношения, 1995. Лексикология 7-138 стр. Лексикография 161-173 стр.

• Szótárak: egynyelvű, magyar-orosz és elektronikus.

Page 45: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika I. Orosz fordítástechnika

Tantárgy kódja OUB 2126 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy gyakorlati képzést valósít meg a műfordítás, szakfordítás és tolmácsolás területén. A hallgatók a szemináriumok során orosz forrásnyelvi: irodalmi, sajtónyelvi üzleti, jogi témájú szövegek szóbeli és írásbeli tolmácsolását végzik, illetve magyar nyelvről is végeznek tolmácsolási és fordítási feladatokat. 2. Tantárgyi program Minden szemináriumi foglalkozás egy-egy fordítási szakterületbe nyújt ismereteket és fordítói-átváltási gyakorlati készségeket. Szakterületek: szépirodalom, sajtónyelv, igazgatásrendészet, polgárjog, büntetőjog, gazdasági szaknyelv, természettudományok, humán terület, környezetvédelem. A szakterületek is több részre tagolódna, pl.: szépirodalom: próza, líra, dráma; büntetőjog. kihallgatás, tárgyalás, fellebbezés, stb. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a fordítástechnikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei

György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Balogh István: Orosz bűnözői zsargon szótár. Nyíregyháza, 1997. • Klaudy Kinga: A fordítás és aktuális tagolás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. • Klaudy Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. • Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Сборник типовых договоров. Инфра-М., Москва, 1997.

Page 46: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika II. Orosz üzleti nyelv 1.

Tantárgy kódja OUB 2127 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgató betekintést nyerjen az orosz üzleti életbe. Speciális feladat tanár szakos hallgatók esetében, hogy nemcsak a szavak jelentését, használati körét, de az üzlet alapját képező közgazdasági ismereteket is ki kell alakítani. A tantárgy az alapvizsga része. 2. Tantárgyi program A második szemeszterben az orosz üzleti nyelv beszélt formái kapják a fő hangsúlyt. A szóbeli szakmai kommunikáció különböző formái (telefonbeszélgetés, személy és cég bemutatása, bemutatkozás, meghívás, a partner fogadása). Természetesen kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai szókincs elsajátítására, mely az orosz nyelv sajátos rétegét képezi. Áttekintjük az orosz nyelv nyelvtani rendszerében és a szakmai kommunikációban problémát okozó nyelvi jelenségeket. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a üzleti lexikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.

• Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. • Laczik Mária – Répási Györgyné: Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. • Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва,

2000.

Page 47: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika III. Orosz üzleti levelezés 1.

Tantárgy kódja OUB 2128 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismeretszerzése a hivatalos ügyintézés, levelezés, a telefonbeszélgetés, a tárgyalások és a személyes találkozások idegen nyelvi lebonyolításához. A hivatalos levélminták, reklámok, telefon- és magánbeszélgetések, tárgyalások, konferenciák terminológiájának elsajátítása. 2. Tantárgyi program A külkereskedelmi tevékenység értelmezése. A külkereskedelmi gazdasági kapcsolatok írásbeli kommunikációs formái. A hivatalos levelezés formai szabályai. Levéltípusok a hivatalos kommunikációban. Szerződések előkészítése. Hivatalos telefonbeszélgetések. Hivatalos találkozások szervezése. Meghívók, reklámok készítése. A kurzus jól felkészíti a hallgatókat az alapvizsgára, a szakmai nyelvvizsgára, akár leendő munkájukra, valamely vegyes, vagy külföldi vállalatnál, idegenforgalmi vagy vendéglátó cégnél. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a levelezéstechnikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. • Фодор, Зоя: Деловой русский (как подготовиться к экзамену). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

2004. • Фодор, Зоя : Язык бизнесмена 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Gyömörey Erzsébet – Nyikulina Nagyezsda: Orosz–magyar nyelvi kalauz (Lexikai változások és

újdonságok a mai orosz nyelvben). Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest, 2001. • Halász Lászlóné – Paár Ferencné: Az orosz nyelvvizsga ábécéje (szóbeli). Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest, 1992.

Page 48: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Nyelvi alapvizsga Tantárgy kódja OUB 2129 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2117E, OUB 2119E, OUB 2121E Tantárgyfelelős neve és beosztása – Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A nyelvi alapvizsga célja Az orosz nyelvi kommunikáció tantárgyainak – orosz nyelv- és stílusgyakorlatok, orosz gyakorlati nyelvtan, orosz fonetika – kompetenciáinak mérése írásbeli és szóbeli számonkérés formájában. 2. Tantárgyi program Az alapfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelően az első évben orosz nyelvi ismereteikben a nulláról induló hallgatóknak az alapvető társalgási témakörökben és a legfontosabb gyakorlatban használt grammatikai és kiejtésbeli tudásban magabiztos jártasságot kell felmutatniuk. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció területén mind a véleményalkotás, mind a beszélőtárs megnyilatkozásaira adott korrekt válaszépítés, valamint a kiejtés szabatossága alkotja az orosz nyelvi alapvizsga elvárható nyelvi szintjét. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az előfeltételként megszabott tantárgyi ismeretek teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az alapvizsga írásbeli és szóbeli számonkérésből áll. 5. Az értékelés módszere Az írásbeli feladat egyik része lexikális és szövegalkotó teszt, másik része összefüggő szövegalkotás, amelyben az elsajátított kompetenciák – lexika, szövegértés, grammatika – egyenlő fontossággal szerepelnek. A szóbeli számonkérés bizottság előtti társalgás az elsajátított témakörökből. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lásd kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 1999.

• Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. • Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei

György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997;

Page 49: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Szláv nyelvtörténet Tantárgy kódja OUB 2130 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az adott tantárgy a hallgatók dialektikus nyelvszemléletét kívánja megalapozni. Az európai közösséghez tartozó szláv népek nyelvi-kulturális hagyományainak gyökereit kívánjuk megismertetni. 2. Tantárgyi program A hallgatók megismerkednek az indoeurópai nyelvcsalád kapcsolatrendszerével, legfontosabb csoportjaival. A szláv nyelvek és az indoeurópai nyelvek közös ősi struktúráinak összehasonlítása segítségével képet kapnak a közös származás bizonyítékaiból. A tananyag képet ad a szláv nyelvek kialakulási. folyamatáról az ősszlávtól az egyes nemzeti nyelvek létrejöttéig. Az írásbeliség és a szláv irodalmi nyelvek kialakulásának egymással szoros kapcsolatban álló folyamatáról, a korai írásbeliségről, legfontosabb sajátosságairól kapnak képet a hallgatók. 3. Évközi tanulmányi követelmények A szakirodalom tanulmányozása. A megadott szakirodalomra támaszkodó feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Zárthelyi dolgozatok íratása, félév végi kollokvium. 5. Az értékelés módszere Folyamatos visszajelzés a hallgató beszámolói alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Feladatgyűjtemény a szláv írásbeliség tanulmányozásához. Szemléltető képanyag, tablók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Войлова, К. Д.: Старославянский язык. Москва, 2003. • Мокиенко, В. М.: Образы русской речи. Санкт-Петербург, 1999. • Galster, Irena: Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego. Warsawa: Wydawnictwo

Naukove PWN. 1998. • Трубачов, О. Н.: Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические

исследования. Наука, Москва, 2003. • Трубецкой, Н. С.: Общеславянский элемент в русской культуре. Вопросы языкознания

1990/2. 121–139.

Page 50: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz leíró nyelvtan I. Orosz morfológia 1. A névszók

Tantárgy kódja OUB 2131 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A morfológiai alapfogalmak tisztázása; az orosz névszók rendszerének leíró szempontú ismertetése; a szófajok legfontosabb jellemzőinek, ragozási típusainak bemutatása, feldolgozása; az egyes szófajokhoz tartozó szavak használati szabályainak elsajátíttatása. 2. Tantárgyi program 1. A morfológia tárgya. A szófajok és a szóképzés. 2. Az orosz főnév kategóriái (élő, élettelen, szám, eset). 3. Az orosz főnév ragozási típusai 4. Az esetek használata elöljárószó nélkül és elöljárószóval 5. A melléknév fajtáinak és ragozásának ismertetése 6. A melléknév teljes és rövid alakjának képzése és használata. 7. A melléknév fokozása. 8. A számnév fajtái 9. A számnevek ragozása és használatuk szabályai. 10. A névmások fajtái és ragozásuk. 11. A határozószók csoportosítása jelentésük szerint. 12. Az állapotot jelölő szófaj. 13. A módosítószók, az elöljárószók, a kötőszók és indulatszók fajtái, használatuk szabályai. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 2 ellenőrző dolgozat eredményes megírása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Пете, Иштван: Морфология русского языка в сопоставлении с венгерским. Танкёньвкиадо,

Будапешт, 1988. стр. 13-40.; 203-367. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Болла, К. – Палл, Э. – Папп, Ф.: Курс современного русского языка. Танкёньвкиадо, Будапешт, 1970.

• Пете, Иштван: Морфология русского языка в сопоставлении с венгерским. Танкёньвкиадо, Будапешт, 1988. стр. 13-40.; 203-367.

• Пете, Иштван: Морфология русского языка (для студентов-русистов-иностранцев). 4-е издание, исправленное, дополненное. Szláv Intézet, Сегед, 2002.

• Répási Györgyné – Székely Gábor – Zaplatkina N. Ivanovna: Az orosz "állítmányi szavak" magyar megfelelőiről. In: Könyv Papp Ferencnek. KLTE, Debrecen, 1991: 203-217.

• Розенталь, Д. Э. – Голуб, И. Б. – Теленкова, М. А.: Современный русский язык. Международные отношения, Москва, 1995. Морфология 221–357 стр.

Page 51: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz leíró nyelvtan II. Orosz morfológia 2. Az ige

Tantárgy kódja OUB 2132 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az orosz ige rendszerszerű, szinkron vizsgálata és leírása a magyar nyelvi rendszerrel való egybevetésben. A nyelvészeti ismeretek szintézise az orosz ige grammatikai leírásának keretében. Az igei kategóriák tudatosítása magyar-orosz összevetésben. 2. Tantárgyi program A rendszerező orosz nyelvtan részeként Az orosz ige című tárgy az orosz nyelvtan meghatározó szófaját a глагол-t tárgyalja az orosz nyelv rendszerszerű szinkron vizsgálata és leírása a magyar nyelvi rendszerrel való egybevetése keretében. Tárgyalja az igei kategóriák, az igetípus, az igeszemlélet, a mozgást jelentő igék, a melléknévi igenév, a határozói igenév, a főnévi igenév, igeneves szerkezetek transzformációja, auxiliáris igék, igei vonzatok kérdéseit. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Болла – Палл – Папп: Курс современного русского языка. Tankönyvkiadó, Budapest,

1970. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Болла – Палл – Папп: Курс современного русского языка. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.

• Cs. Jónás Erzsébet: Az orosz ige morfológiája. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1998.

• Dr. Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979. • Pete István: Orosz-magyar egybevető alaktan (Főiskolai jegyzet) Tankönyvkiadó, Budapest,

1984.

Page 52: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz leíró nyelvtan III. Orosz szintaxis

Tantárgy kódja OUB 2133 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Elméleti leíró jellegű stúdium keretében a hagyományos és a strukturalista szintaktikai elemzési mód gyakorlatban hasznosítható ötvözete. Célunk: megvilágítani az orosz mondatrészek egymáshoz való viszonyát, morfológiai kifejezését és szövegszervező kapcsolódásait, összevetni a magyar mondattan elemzésével. 2. Tantárgyi program A szószerkezet fajtái, szintaktikai kapcsolódások és viszonyok, főmondatrészek és bővítmények: az alany, az állítmány, a tárgy, a határozó, a jelző. Az összetett mondat: a mellérendelő összetett mondatok, az alárendelő összetett mondatok. Az egyenes és függő beszéd. Az összetett szintaktikai egész - a szöveg. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Болла – Палл – Папп: Курс современного русского языка. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Болла – Палл – Папп: Курс современного русского языка. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.

• Cs. Jónás Erzsébet: Összevető orosz-magyar mondattani elemzések. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1996.

• Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979. • Pete István: Синтаксис русского языка. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

Page 53: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kommunikáció és fordításelméletek Orosz fordításelmélet

Tantárgy kódja OUB 2134 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Bevezetés a fordításelméletbe. A gyakorlatorientált fordítói ismeretek oktatásához elengedhetetlenül szükséges a fordítástudomány elméleti áttekintése a funkcionális fordításstilisztikai kérdéskör kiemelésével. 2. Tantárgyi program Az előadássorozat a fordítástudomány nyelvészeti és kommunikációelméleti áttekintését adja. Foglalkozik a fordítással, mint nyelvek és kultúrák közötti kommunikációval. A fordítás szemantikáján belül vizsgálja az ekvivalencia típusait, a szövegműfajok és szövegtípusok fordíthatóságát. A fordítás pragmatikája sorra veszi a dinamikus és formális ekvivalencia lehetőségeit. A fordítás stilisztikai áttekintése a technikai átváltási műveletekre és a funkcionális stílusokra hívja fel a figyelmet. Példáit az orosz nyelvből meríti. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Cs. Jónás Erzsébet: Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó,

Nyíregyháza, 1997. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Albert Sándor: Fordítás és filozófia. Tinta Kiadó, Budapest, 2003. • Bart I. – Klaudy K. (szerk.): A fordítás tudománya. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. • Cs. Jónás Erzsébet: Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó,

Nyíregyháza, 1997. • Klaudy Kinga: Fordítás I. Budapest, Scholastica, 1997. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Scholastica, 1994.

Page 54: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Nyelvi vizsga Tantárgy kódja OUB 2135 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2122, OUB2123, OUB2124, OUB2126,

OUB2127, OUB2128, OUB2129, OUB2131, OUB2132, OUB2133

Tantárgyfelelős neve és beosztása – Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A nyelvi alapvizsga célja Az orosz nyelvi kommunikáció és grammatika tantárgyainak és nyelvi kompetenciájának mérése írásbeli és szóbeli számonkérés formájában. 2. Tantárgyi program A középfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelően a hatodik félévben orosz nyelvi ismereteikben a hallgatóknak az alapvető társalgási témakörökben és a legfontosabb gyakorlatban használt grammatikai és kiejtésbeli tudásban magabiztos jártasságot kell felmutatniuk. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció területén mind a véleményalkotás, mind a beszélőtárs megnyilatkozásaira adott korrekt válaszépítés, valamint a kiejtés szabatossága alkotja az orosz nyelvi alapvizsga elvárható nyelvi szintjét. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az előfeltételként megszabott tantárgyi ismeretek teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli számonkérésből áll. 5. Az értékelés módszere Az írásbeli feladat középfokú nyelvvizsga szintjén lexikális és szövegalkotó teszt, másik része összefüggő szövegalkotás, amelyben az elsajátított kompetenciák – lexika, szövegértés, grammatika – egyenlő fontossággal szerepelnek. A szóbeli számonkérés bizottság előtti társalgás az elsajátított témakörökből. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lásd kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. • Фодор, Зоя: Язык бизнесмена 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Пете, Иштван: Морфология русского языка (для студентов-русистов-иностранцев). 4-е издание,

исправленное, дополненное. Szláv Intézet, Сегед, 2002. • Cs. Jónás Erzsébet: Az orosz ige morfológiája. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1998. • Cs. Jónás Erzsébet: Összevető orosz-magyar mondattani elemzések. Bessenyei György Könyvkiadó,

Nyíregyháza, 1996.

Page 55: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

Ukrán szakirányú ismeretek:

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Bevezetés az ukrán filológiába Tantárgy kódja OUB2216 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat ukrainisztikai tanulmányaikra. A stúdium célja, hogy a nyelv jellegzetességeit, általános strukturális és funkcionális kérdéseit ismerjék meg mélyebben a hallgatók. Ezen alapozó tevékenységhez a szakirodalom legjelentősebb alkotásainak megismertetése, megismerése is nagyban hozzájárul.

2. Tantárgyi program:

A tantárgy a hallgatók nyelvészeti tanulmányaihoz nyújt alapozó ismereteket. Az ukrán nyelv alapvető sajátosságairól, lexikai, szintaktikai, stilisztikai, frazeológiai vonásairól is általános képet rajzol a hallgatók számára, melyek elmélyültebb részletező tanulmányozására az egyes stúdiumok keretén belül kerül majd sor. A tantárgy lehetőséget ad az ukrán, illetve a nemzetközi nyelvtudomány kialakulásának megismerésére.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján. II. Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibli ográfiájához (1995–2000). Szerk.: Bajnok Lászlóné. Nyíregyháza, 2001.

• Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján. I. Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibli ográfiájához (1974–1995). Szerk.: Vraukóné Lukács Ilona. Nyíreg yháza, 2002.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Українська мова: Енциклопедія. Видання друге, виправлене і доповнене. Київ, 2004. 2. Udvari István: Adatok a hazai ukrainisztika történetéhez. Acta Academiae Paedagogicae

Nyíregyháziensis, Tomus 13/C. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Nyelvészeti közlemények. 267–291. old.

3. Zoltán András: Az ukrán nyelv. Budapest, 2006. (Kézirat.) Letölthető innen: http://zoltandr.googlepages.com/Ukr_nyelv.pdf

Page 56: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN
Page 57: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Bevezetés az ukrán irodalomtudományba Tantárgy kódja OUB2217 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tárgy célja, hogy az ukrán szakos hallgatóknak egy átfogó képet adjon a legrégebbi idők és napjaink ukrán irodalmáról.

2. Tantárgyi program:

A IX. sz. II. fele – X. sz. eleje: A Kijevi Rusz irodalma; Krónikák; Polemikus irodalom; Verses irodalom; Dramaturgia; Kozák évkönyvek; A XVIII. sz. vége – XIX. sz. eleje: Állatmesék; A Romantika kora; Az ukrán népköltészet; Az ukrán folklór kutatásának kezdete; Népszokás-költészet; Találós kérdések, közmondások, népmondák; Anekdoták; Mesék; Legendák; Hősi eposzok; Kolomijkák (kisebb tréfás dal); Kozák, csumák dalok; Karácsonyi, újévi köszöntő énekek; Történelmi dalok; Balladák; Lírikus dalok.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Історія української літератури у восьми томах. Т. 3. Література 40–60-х років XIX ст. „Наукова Думка”, Київ, 1968.

2. Історія української літератури у восьми томах. Т. 4. Література 70–90-х років XIX ст. „Наукова Думка”, Київ, 1969.

3. Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

Page 58: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat I. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 1.

Tantárgy kódja OUB2218 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+6 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A nyelvi alapozó szakaszban a lexikai és a grammatikai ismeretek elmélyítését célozzák meg a gyakorlati foglalkozások. Alapvető cél a nyelvi kifejezőkészség, az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, a nyelvi gondolkodás erősítése.

2. Tantárgyi program:

Az alapozó szakasznak mindvégig tárgyát képezi az általános témakörök lexikális és grammatikai anyagának elsajátításán túl a hallás utáni megértés, a szövegértés és a fordítási készség fejlesztése. A félév során több témakörben folytatunk komplex feldolgozást, szem előtt tartva a lexikai, lexiko-grammatikai feladatok megoldásának gyakorlását. Ilyenek például: Önmagam bemutatása; Ismerkedési beszédfordulatok; Az én családom; Lakóhelyem bemutatása; Egy napom leírása; A hét napjai; Évszakok; Időjárás, éghajlat; Szabadidős foglalkozások; Könyvtárban; Étteremben; Áruházban; Az állomáson, utazás vonattal; A postán; Szállodában

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: –

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 59: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat II. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 2.

Tantárgy kódja OUB2219 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+6 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2218 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja, hogy fejlessze a hallgatók olvasás és hallás utáni értését. A nyelvi kifejezőkészség, a nyelvi gondolkodás, ill. a kommunikatív kompetencia fejlesztésére biztosítanak lehetőséget a gyakorlati foglalkozások. A szükséges nyelvi készségek kialakítása, az alapvető idegen nyelvi szókészlet és a grammatikai ismeretek elsajátítása arra irányulnak, hogy a hallgatókat képessé tegyék a további tanulmányok során a nyelv elmélyültebb tanulmányozására, idegen nyelvű szövegek, elsődlegesen sajtónyelvi kiadványok olvasására és befogadására.

2. Tantárgyi program:

A félév során ismét több témakörben kíván elmélyedni a stúdium: Pl. Öltözködés; Telefonbeszélgetések; Orvosi vizsgálaton; Sport, ill. az ideális család; Színházban; Nyári szünet; A kijevi Tarasz Sevcsenko Egyetemről; Kirándulások Kárpátalján; Ukrajna, ill. Ukrajna nagyobb városai; Kijev - Ukrajna fővárosa; Híres ukrán írók, költők; Budapest.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 60: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat III. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 3.

Tantárgy kódja OUB2220 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+6 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2219 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Továbbra is cél a szókincs tematikus bővítése meghatározott témakörökön belül. A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése magába foglalja mind az írásbeli mind a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését és számonkérését.

2. Tantárgyi program:

A félév során több témakörben folytatunk komplex feldolgozást, szem előtt tartva a lexikai, lexiko-grammatikai feladatok megoldásának gyakorlását, a fogalmazási készség fejlesztését, egy témakör kifejtésének, idegen nyelvi előadásának képességét és a nyelvi készségek alakítását. A félév során feldolgozásra kerülő témakörök: Utazás repülővel; A saját lakásunk, szobánk bemutatása; Naptár; Vendégségben; Külső leírást adni egy személyről; Az ember jelleme, viselkedése; Fodrászüzletben; Egy falu bemutatása, falusi képek; Utazás autóval; A természet leírása; Gyógyszertárban; Kórházi kezelés; A “День” folyóirat cikkeinek olvasása, megértése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 61: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat IV. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 4.

Tantárgy kódja OUB2221 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2220 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A munkaformák közül mind szóban mind írásban hangsúlyozottabb szerepet kapnak az esszészerű feladatok, a kommunikáció. A kifejezőkészség fejlesztésének újabb formái közül az önálló vélemény megformálásának alapvető kommunikációs szabályai kerülnek előtérbe. A nyelvészeti rész a szintetizálás szintjén jelentkezik. A lexikális ismeretek nyelvi-országismereti tényezőkkel gazdagodnak.

2. Tantárgyi program:

A félév témakörei: Iskola, tanulás; Rádió, televízió; A mai kor közkedvelt foglalkozásai; Munkahelyen; Népi kultúra; Tarasz Hrihorjevics Sevcsenko; Irodalmi folyóiratok; A Kijevi Rusz; Harkov múltjáról és jelenéről; Ukrán nép a modern világban; A “День” folyóirat cikkeinek olvasása, megértése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 62: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat V. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 5.

Tantárgy kódja OUB2222 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2221 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Célja, továbbra is hogy fejlessze a hallgatók olvasás és hallás utáni értését ezúttal szépirodalmi művek által. A szükséges nyelvi készségek kialakítása, az alapvető idegen nyelvi szókészlet és a grammatikai ismeretek elsajátítása arra irányulnak, hogy a hallgatókat képessé tegyék a nyelv elmélyültebb tanulmányozására, idegen nyelvű szövegek, elsődlegesen sajtónyelvi kiadványok olvasására és befogadására.

2. Tantárgyi program:

Egyenes beszéd – függő beszéd; Dialógusok átalakítása; Szintaktikai szerkezetek gyakorlása; Az egyeztetés problematikus esetei; Alany – Állítmány egyeztetése, gyakorlása; Kapcsolóelemek (mutatószók, kötőszók), mondatok kapcsolása; A mellérendelő összetett mondat; Az alárendelő összetett mondat.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv / Сергій Панько: Українська мова. Ніредьгаза, 1995. 2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник

дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995. 3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. /

Розмовляймо українською! Nyíregyháza, 1998.

Page 63: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat VI. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 6.

Tantárgy kódja OUB2223 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2222 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Célja, továbbra is hogy fejlessze a hallgatók olvasás és hallás utáni értését ezúttal szépirodalmi művek által. A szükséges nyelvi készségek kialakítása, az alapvető idegen nyelvi szókészlet és a grammatikai ismeretek elsajátítása arra irányulnak, hogy a hallgatókat képessé tegyék a nyelv elmélyültebb tanulmányozására, idegen nyelvű szövegek, elsődlegesen sajtónyelvi kiadványok olvasására és befogadására.

2. Tantárgyi program:

Egyenes beszéd – függő beszéd; Dialógusok átalakítása; Szintaktikai szerkezetek gyakorlása; Az egyeztetés problematikus esetei; Alany – Állítmány egyeztetése, gyakorlása; Kapcsolóelemek (mutatószók, kötőszók), mondatok kapcsolása; A mellérendelő összetett mondat; Az alárendelő összetett mondat.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv / Сергій Панько: Українська мова. Ніредьгаза, 1995. 2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник

дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995. 3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. /

Розмовляймо українською! Nyíregyháza, 1998.

Page 64: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Gyakorlati ukrán nyelvtan I. Gyakorlati ukrán nyelvtan 1.

Tantárgy kódja OUB2224 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Morfológiai alapfogalmak tisztázása, az ukrán névszók készség szintű elsajátítása, valamint az ukrán szóképzés és szóalkotás különféle típusainak gyakoroltatása.

2. Tantárgyi program:

A szófajok legfontosabb jellemzőinek, a főnév témakörön belül az élő/élettelen, a szám és az eset kategóriának feldolgozása. Ragozási típusok gyakoroltatása, a hangsúly szerepének megláttatása kontrasztív példákon. A melléknév fajtáinak felismertetése, a ragozás gyakorlása fordítási és behelyettesítéses feladatokban. A teljes és a rövid alak képzése és használata. A melléknév fokozása. A számnév fajtái, ragozásuk és használatuk. A névmások fajtái és ragozásuk. A határozószók alkalmazása mondatokban. Az állapotot jelölő szófaj. A módosítószók, az elöljárószók, a kötőszók és indulatszók használata.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кучеренко І. К.: Теоретичні питання граматики української мови. Ч. 1–2. Морфологія. Київ, 1961–1964.

2. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

3. Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003.

Page 65: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Gyakorlati ukrán nyelvtan II. Gyakorlati ukrán nyelvtan 2.

Tantárgy kódja OUB2225 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2224 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Az ige rendszerszerű szinkron vizsgálata és leírása, továbbá az igei kategóriák tudatosítása magyar-ukrán összevetésben.

2. Tantárgyi program:

A cselekvés minőség (a VID); A VID-alakok alapjelentése és a VID-pár fogalma; A VID-párok leggyakoribb képzésmódja; A VID és az idő kategóriája; A VID a nyelvhasználatban; A mozgást jelentő kettős igék; Alapigepárok a nyelvhasználatban; Igekötős igepárok; A melléknévi igenév használata; A cselekvő és szenvedő melléknévi igenevek oppozíciója; A határozói igenév használata; A főnévi igenév használata.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кучеренко І. К.: Теоретичні питання граматики української мови. Ч. 1–2. Морфологія. Київ, 1961–1964.

2. Palamar L. – Udvari I.: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, 1995. 3. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék.

Nyíregyháza, 1999.

Page 66: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán fonetika Tantárgy kódja OUB2226 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, a magyar anyanyelvű hallgatók számára nehezebben elsajátítható ukrán hangzók helyes ejtésének elősegítése, a több szótagú szavak helyes kiejtése, továbbá a mondat intonációjának, illetve hosszabb szövegek helyes intonálásának gyakorlása. A kiejtési gyakorlatokon keresztül a hallgatóknak lehetőségük nyílik kiejtésük csiszolására, tökéletesítésére. Ezek a gyakorlatok elősegítik a hallásértés fejlesztését is.

2. Tantárgyi program:

Fonetikai alapfogalmak; Hangok és betűk; Az ukrán és magyar hangok összehasonlító jellemzése; Az ukrán nyelv magánhangzói; A я, ю, є hangértéke; A mássalhangzók osztályozása; A kemény és lágy mássalhangzók; A zöngés és zöngétlen mássalhangzók; A mássalhangzók lágyságának jelölése; A szótag típusai; A hangsúly; Transzkrípció; Magánhangzó- ill. mássalhangzó váltakozások; A mássalhangzók leegyszerűsödése; Az aposztrof; A lágyságjel használata és funkciója; A mássalhangzók megkettőződése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кулік Б. М. – Кулік А. М.: Українська мова. Ч. 1. Фонетика і морфологія. Київ, 1966. 2. Блик О. П.: Практикум з української мови. Фонетика. Орфоепія. Ґрафика. Орфоґрафія.

„Вища Школа”, Київ, 1970. 3. Melnik Szvitlana – Sevcsenko Miroszlava: Az ukrán fonetika alapjai. Nyíregyházi Főiskola,

Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 67: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Az ukrán nyelv morfológiája I. Az ukrán nyelv morfológiája 1.

Tantárgy kódja OUB2227 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, hogy általános ismereteket adjon a nyelvről, a nyelvtudományról, valamint betekintést nyújtson az ukrán névszók, illetve az igerendszer kérdésköreibe.

2. Tantárgyi program:

Általános ismeretek a nyelvről, a nyelvtudományról; A grammatika fogalma, részterületei; A paradigma, a konjugáció és a szófajok; A tér- és irányulási viszonyok az ukrán nyelvhasználatban; A birtokviszony és a birtokos szerkezet; Az idő kifejezései; Pontos idő, dátum, életkor; A névmások; Mennyiségi kifejezések (a számnevek használata); A melléknevek használata; A melléknevek fokozása.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. A gyakorlati foglalkozásokon való aktív, rendszeres részvétel.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кучеренко І. К.: Теоретичні питання граматики української мови. Ч. 1–2. Морфологія. Київ, 1961–1964.

2. Г. Козачук: Українська мова. Київ, 1994. 3. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék.

Nyíregyháza, 1999. 4. Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben .

Nyíregyháza, 2003.

Page 68: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Az ukrán nyelv morfológiája II. Az ukrán nyelv morfológiája 2.

Tantárgy kódja OUB2228 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2227 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, hogy általános ismereteket adjon a nyelvről, a nyelvtudományról, valamint betekintést nyújtson az ukrán névszók, illetve az igerendszer kérdésköreibe.

2. Tantárgyi program:

Az ige fogalma; Az igék ragozása; Az igék osztályozása különböző szempontok szerint; Igeidők, igemódok; Főigék és segédigék; A módbeli segédigék, modalitást kifejező igék; A módbeli segédigék jelentése; A főnévi igenév és használata; A melléknévi igenevek; A határozói igenevek; Az igeképzés legfontosabb kérdései; A prefixumok típusai, használata.

3. Évközi tanulmányi követelmények: Az órákon való aktív részvétel.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кучеренко І. К.: Теоретичні питання граматики української мови. Ч. 1–2. Морфологія. Київ, 1961–1964.

2. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

3. Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003.

Page 69: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Az ukrán nyelv szintaxisa I. Az ukrán nyelv szintaxisa 1.

Tantárgy kódja OUB2229 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Elméleti leíró jellegű stúdium keretében a hagyományos és a strukturalista elemzési mód gyakorlatban hasznosítható ötvözete által megvilágítani az ukrán mondatrészek egymáshoz való viszonyát, morfológiai kifejezését és szövegszervező kapcsolódásait.

2. Tantárgyi program:

A mondattan tárgya; Mondattani egységek; A mondattani egységek szemantikája; A mondattani egységek pragmatikája; A szintaktikai kutatások irányzatai és módszerei; Alárendelő szókapcsolatok; Az alárendelő szókapcsolatok képzési módjai; Az alárendelő szókapcsolatok szemantikája; A szókapcsolatok pragmatikája; Mellérendelő szókapcsolatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Медушевський А. П. – Тищенко М. К.: Українська мова. Ч. 2. Синтаксис. Київ, 1966. 2. Синтаксична будова української мови. „Наукова Думка”, Київ, 1968. 3. Г. Козачук: Українська мова. Київ, 1994. 4. А. П. Грищенко (ред.): Сучасна українська літературна мова. „Вища Школа” Київ, 1997.

Page 70: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Az ukrán nyelv szintaxisa II.

Az ukrán nyelv szintaxisa 2. Tantárgy kódja OUB2230 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2229 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Célja, megvilágítani a hallgatók számára az ukrán mondatrészek egymáshoz való viszonyát, morfológiai kifejezését és szövegszervező kapcsolódásait.

2. Tantárgyi program:

A mondat szintaxisa; A mondatok szórendje; A mondat fő részei; A mondat általános jellemzői; Egyszerű mondatok; A mondatban lévő szintaktikai viszonyok hierarchiája; A mondatrészek felismerése, nyelvi formáinak tudatosítása és funkcionális vizsgálata, a mondat szinteződéseinek, a morfológia realizációknak a nemzetközileg elfogadott szimbólumokkal történő jelölése; Teljes és nem teljes mondatok; A mondatok szerkezeti típusainak egymáshoz való viszonya; Az egyszerű mondatok típusai; Összetett mondatok; Az összetett mondatok típusai; Az összetett mondatok elemzése Az egyenes és függő beszéd; A mondat szemantikája; A mondat pragmatikája; Az ukrán nyelv stílusai; A szöveg.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Медушевський А. П. – Тищенко М. К.: Українська мова. Ч. 2. Синтаксис. Київ, 1966. 2. Синтаксична будова української мови. „Наукова Думка”, Київ, 1968. 3. Г. Козачук: Українська мова. Київ, 1994. 4. А. П. Грищенко (ред.): Сучасна українська літературна мова. „Вища Школа”, Київ, 1997.

Page 71: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ruszin interetnikus és nyelvi kapcsolatok I. Ruszin interetnikus és nyelvi kapcsolatok 1.

Tantárgy kódja OUB2231 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A stúdium betekintést nyújt a ruszinság, a ruszin nyelv történelmi sorsának alakulásába. 2. Tantárgyi program:

Irodalmi nyelvteremtő kísérletek a visszacsatolás idején (1939–1944); A vallás és az egyház jelentősége a ruszin nemzettudat megőrzésében; Hodinka Antal a ruszin kultúra és történelem kutatója; A vallás és kultúra helyzete 1945 után; A ruszin nemzettudat újjáébredése; Ruszin irodalom Kárpátalján; A ruszin felvilágosodás jeles képviselője – Bacsinszky András püspök; A Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941-1944) története; Vizsgálódások a ruszin népnyelv jövevényszavainak körében; Kárpátalja történetének alapvonalai; A ruszin-kérdés; Az Ukrajnában élő magyar kisebbség; Politikai és kulturális szervezetek, művelődés és kultúra.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: –

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok.

BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994. 3. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, 1995. 4. S. Benedek András: A gens fidelissima: a ruszinok. Budapest, 2003. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 6. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz

történt visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

TANTÁRGYLEÍRÁS

Page 72: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

Tantárgy neve Ruszin interetnikus és nyelvi kapcsolatok II.

Ruszin interetnikus és nyelvi kapcsolatok 2. Tantárgy kódja OUB2232 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2231 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A stúdium betekintést nyújt a ruszinság, a ruszin nyelv történelmi sorsának alakulásába. 2. Tantárgyi program:

A ruszin történelem és nyelv kutatása; A ruszinság szervezeti-területi integritásának jelképe – görög katolikus egyház; A ruszin művelődés és kultúra alapjai; Kárpátalja és a ruszin nép sorsa 1918 után; Kárpátalja gazdasági helyzete 1918 és 1938 között; Nyelvi irányzatok Kárpátalján az első csehszlovák korszak idején (1919–1939); A vallás és kultúra helyzete a két világháború közti időszakban; Kárpátalja politikai helyzete 1938–1944 között; Hodinka Antal (1864-1946) a ruszin történelem kutatója; Egyházi-vallási viszonyok a ruszinok körében a XVIII. században; Hajdani ruszin szórványok; A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai; Vizsgálódások a ruszin népnyelv jövevényszavainak körében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok.

BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994. 3. Поп Иван: Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. 4. S. Benedek András: A gens fidelissima: a ruszinok. Budapest, 2003. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 6. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 73: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán lexikológia I. Ukrán lexikológia 1.

Tantárgy kódja OUB2238 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Jelentéstani és jelöléstani alapfogalmak tisztázása, a szókészlettan alapvető elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata.

2. Tantárgyi program:

A lexikai jelentések típusai. A szavak lexikális szemantikai csoportjai: rokon értelmű szavak; eufémizmusok; tabu; ellentétes jelentésű szavak; tematikus szócsoportok. A szavak használati köre: általánosan használt és korlátozott használatú szavak; tájnyelvi szavak; szaknyelvi, rétegnyelvi és tolvajnyelvi szavak. A szavak stilisztikai megoszlása: semleges, beszélt és írott nyelvi szavak.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Москаленко А. А: Нарис історії української лексикографії. Київ, 1961. 2. Г. О. Козачук: Українська мова. Київ, 1994. 3. Л. І. Мацько – О. М. Сидоренко: Українська мова. Видавництво „Либідь”, Київ, 1996.

Page 74: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán lexikológia II. Ukrán lexikológia 2.

Tantárgy kódja OUB2239 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2238 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja a szóalkotástan, a szófejtéstan és szótörténet, a tulajdonnévtan, a szakszókincstan, frazeológia és szótártan alapvető elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata.

2. Tantárgyi program:

Szóalkotástani alapfogalmak. A szóalkotás módjai. A szókészlet történeti fejlődése: neologizmusok; archaizmusok; historizmusok; jelentésváltozások; szóhasadás; deetimologizáció; a szavak stilisztikai jelentésének változása. Szótártípusok: terjedelem, az anyag elrendezése, a szóanyag válogatása, szavak értelmezése, valamint rendeltetésük szerint.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Москаленко А. А: Нарис історії української лексикографії. Київ, 1961. 2. Г. О. Козачук: Українська мова. Київ, 1994.

Л. І. Мацько – О. М. Сидоренко: Українська мова. Видавництво „Либідь”, Київ, 1996.

Page 75: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán fordításgyakorlat I. Ukrán fordításgyakorlat 1.

Tantárgy kódja OUB2240 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, az ukránról való magyarra fordítás technikájának gyakorlása az átváltási műveletek alkalmazásával.

2. Tantárgyi program:

A tantárgy gyakorlati képzést valósít meg. A hallgatók a szemináriumok során ukrán forrásnyelvi (irodalmi, sajtónyelvi üzleti, jogi témájú) szövegek szóbeli és írásbeli fordítását végzik, illetve magyar nyelvről is végeznek fordítási feladatokat.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, 1986. 2. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 3. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, 1994.

Page 76: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán fordításgyakorlat II. Ukrán fordításgyakorlat 2.

Tantárgy kódja OUB2241 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2240 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, az ukránról való magyarra fordítás technikájának gyakorlása az átváltási műveletek alkalmazásával.

2. Tantárgyi program:

Többféle szövegfajta sajátosságainak megismerése; különböző témájú és különböző szövegtípusba sorolható szövegek fordítása; a különböző átváltási műveletek alkalmazásának lehetőségei; a fordítások előkészítése, a fordítási folyamat lépéseinek tudatosítása, szótárhasználat, a fordítások értékelése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, 1986. 2. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 3. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, 1994.

Page 77: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ószláv nyelv alapjai I. Ószláv nyelv alapjai 1.

Tantárgy kódja OUB2819 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy az ószláv nyelv alapjait tárgyalja. Elsősorban azokat a kérdéseket kívánja az összehasonlító-történeti módszer segítségével megvilágítani, amelyek a mai ukrán nyelv és az ukrán irodalmi nyelv sajátosságainak megértéséhez és megismeréséhez fontosak.

2. Tantárgyi program:

Az ősszláv nyelv differenciálódása és ennek nyelvi nyomai. A szláv írásbeliség kialakulása, Konstantin (Cirill) és Metód tevékenysége. Az ószláv nyelv jelentősége, az ószláv emlékek nyelvi hovatartozása. Az ószláv nyelv jelentősége az ősszláv nyelvi állapot rekonstruálása és egyes szláv irodalmi nyelvek története szempontjából. Az egyházi szláv nyelv(ek). A szláv ábécék: a glagolita és a cirill írás. A legfontosabb ószláv nyelvemlékek. Az indoeurópai alapnyelv hangrendszere. Az ősszláv hangfejlődés főbb tendenciái, a nyílt szótagúság kialakulása és ennek következményei. Az ószláv magánhangzók eredete. A redukált magánhangzók alkalmazkodása és váltakozása. A redukált magánhangzók fejlődése a többi szláv nyelvben. A szótagképző r, l fejlődése az ószlávban és más szláv nyelvekben. Az ószláv mássalhangzók eredete. A mássalhangzó-csoportok változása. A szláv palatalizációk.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Baleczki E.: Szöveggyűjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányozásához. Budapest, 1986. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Horálek K.: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest, 1967. 2. Baleczki E. – Hollós A.: Ószláv nyelv. Budapest, 1987. 3. H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése (Bevezetés a szláv

kultúrtörténetbe). Szeged, 1991. 4. H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, 1996.

Page 78: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ószláv nyelv alapjai II. Ószláv nyelv alapjai 2.

Tantárgy kódja OUB2820 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2819 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy az ószláv nyelv alapjait tárgyalja. Elsősorban azokat a kérdéseket kívánja az összehasonlító-történeti módszer segítségével megvilágítani, amelyek a mai ukrán nyelv és az ukrán irodalmi nyelv sajátosságainak megértéséhez és megismeréséhez fontosak.

2. Tantárgyi program:

Névszóragozás. A névszótövek. A tövek szerinti főnévragozás. A főnévragozás változásai. A névmások ragozásának fejlődése. A melléknevek nominális és pronominális alakja. A melléknév fokozása. A számnevek. Az igetövek és az igeosztályok. A személyragok rendszere és indoeurópai eredetük. Az igemódok és igeidők. Az igenevek. Egyéb szófajuk. Az ószláv nyelv mondattani jellegzetességei.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: • Baleczky E.: Szöveggyűjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányozásához.

Budapest, 1986. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Horálek K.: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest, 1967. 2. Baleczky E. – Hollós A.: Ószláv nyelv. Budapest, 1987. 3. H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, 1996.

Page 79: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Nyelvi alapvizsga Tantárgy kódja OUB 2233 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2219E, OUB 2225E, OUB 2226 Tantárgyfelelős neve és beosztása – Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A nyelvi alapvizsga célja Az ukrán nyelvi kommunikáció tantárgyainak – ukrán nyelv- és stílusgyakorlatok, ukrán gyakorlati nyelvtan, ukrán fonetika – kompetenciáinak mérése írásbeli és szóbeli számonkérés formájában. 2. Tantárgyi program Az alapfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelően az első évben ukrán nyelvi ismereteikben a nulláról induló hallgatóknak az alapvető társalgási témakörökben és a legfontosabb gyakorlatban használt grammatikai és kiejtésbeli tudásban magabiztos jártasságot kell felmutatniuk. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció területén mind a véleményalkotás, mind a beszélőtárs megnyilatkozásaira adott korrekt válaszépítés, valamint a kiejtés szabatossága alkotja az ukrán nyelvi alapvizsga elvárható nyelvi szintjét. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az előfeltételként megszabott tantárgyi ismeretek teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az alapvizsga írásbeli és szóbeli számonkérésből áll. 5. Az értékelés módszere Az írásbeli feladat egyik része lexikális és szövegalkotó teszt, másik része összefüggő szövegalkotás, amelyben az elsajátított kompetenciák – lexika, szövegértés, grammatika – egyenlő fontossággal szerepelnek. A szóbeli számonkérés bizottság előtti társalgás az elsajátított témakörökből. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lásd kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék.

Nyíregyháza, 1995. • Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник

дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995. • Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék.

Nyíregyháza, 1999. • Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára.

Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000. • Melnik Szvitlana – Sevcsenko Miroszlava: Az ukrán fonetika alapjai. Nyíregyházi Főiskola,

Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 80: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Nyelvi vizsga Tantárgy kódja OUB 2234 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2233, OUB 2227, OUB 2228, OUB2239E,

OUB2241 Tantárgyfelelős neve és beosztása – Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A nyelvi alapvizsga célja Az ukrán nyelvi kommunikáció és grammatika tantárgyainak és nyelvi kompetenciájának mérése írásbeli és szóbeli számonkérés formájában. 2. Tantárgyi program A középfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelően a hatodik félévben ukrán nyelvi ismereteikben a hallgatóknak az alapvető társalgási témakörökben és a legfontosabb gyakorlatban használt grammatikai és kiejtésbeli tudásban magabiztos jártasságot kell felmutatniuk. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció területén mind a véleményalkotás, mind a beszélőtárs megnyilatkozásaira adott korrekt válaszépítés, valamint a kiejtés szabatossága alkotja az ukrán nyelvi alapvizsga elvárható nyelvi szintjét. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az előfeltételként megszabott tantárgyi ismeretek teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli számonkérésből áll. 5. Az értékelés módszere Az írásbeli feladat középfokú nyelvvizsga szintjén lexikális és szövegalkotó teszt, másik része összefüggő szövegalkotás, amelyben az elsajátított kompetenciák – lexika, szövegértés, grammatika – egyenlő fontossággal szerepelnek. A szóbeli számonkérés bizottság előtti társalgás az elsajátított témakörökből. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lásd kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

• Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

• Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

• Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

• Melnik Szvitlana – Sevcsenko Miroszlava: Az ukrán fonetika alapjai. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 81: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ SZAKMAI

ISMERETEK (50 kredit) OROSZ SZAKIRÁNYÚ ISMERETEK

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció I.

Orosz nyelv- és stílusgyakorlat 1. Tantárgy kódja OUB 2116 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja az orosz nyelvi beszédkészség kialakítása/fejlesztése; nyelvi készségek megalapozása, lexikai, stilisztikai ismeretek elsajátítása; beszélt nyelvi, szaknyelvi és idiomatikus kifejezések elsajátítása, autentikus szövegek értésének fejlesztése. 2. Tantárgyi program 1. Család, gyermeknevelés, rokonságnevek. 2. Az ember külseje és jelleme, portrék. 3. Napirend, tanulás; a munka világa, pályaválasztás; tanulás felsőfokú intézményben. 4. Könyvtárban. Beiratkozás, könyvkölcsönzés, katalógusok, olvasótermek. 5. Ismerkedés a helyi könyvtárral. Internetes gyakorlat. 6. A ház és a lakás. Lakóhely, lakáskörülmények; falusi / városi életmód. Lakás – otthon, családi házban, bérházban. 7. Hogyan tegyük kényelmesebbé lakásunkat? A lakás berendezése. 8. Kollégiumban, szállodában. 9. Posta és távközlés. A mobilkorszak terminológiája. Levél- és táviratfajták; telefonálás. 10. Kereskedelem: szupermarket, kisboltok. Vásárlás élelmiszerboltban. 11. Vásárlás nagyvárosi áruházakban, szaküzletekben. 12. Az orosz és a magyar konyha. 13. Az ünnepek (családi, nemzeti, nemzetközi stb.) 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, azt otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Répási Györgyné – Székely Gábor: Szövegkönyv a J-045 Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok c. hangosított diasorozathoz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 1999.

• Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Page 82: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció II. Orosz nyelv- és stílusgyakorlat 2.

Tantárgy kódja OUB 2117 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2116 Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az előző félévben megszerzett nyelvi készségek és alapvető lexikai, stilisztikai ismeretek továbbfejlesztése, amelyek képessé teszik a hallgatót a felsőbb évfolyamokon az elméleti stúdiumok tanulmányozására, és azok gyakorlati alkalmazására. 2. Tantárgyi program 1. Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. 2. Olvasás, tévéműsorok, kiállítás, klubok. 3. A kultúra helyzete napjainkban. 4. Sporttevékenységek, egészséges életmód 5. Sportversenyek, Olimpia. 6. Időjárás, évszakok, Magyarország éghajlata. 7. Egészségügy: egészségügyi rendszer Magyarországon ill. Oroszországban. 8. Gyógyítható és gyógyíthatatlan betegségek. 9. Szolgáltatások: fodrász, patyolat, posta, bank, javítóműhelyek 10. Közlekedés: tömegközlekedés, autóforgalom a városban; környezetszennyezés 11. Utazások előkészítése, utazás belföldön. 12. Utazás külföldre. 13. Magyarország városai, tájai. A szülőhely bemutatása. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, azt otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Répási Györgyné – Székely Gábor: Szövegkönyv a J-045 Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok c. hangosított diasorozathoz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 1999.

• Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Page 83: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció III. Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Tantárgy kódja OUB 2118 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók idegen nyelvi ismereteinek elmélyítése, amely nélkülözhetetlen a nyelvhasználat szempontjából. A specifikus célkitűzések között fontos szerepet kap a nyelvi interferencia csökkentése, a nyelvi beállítódás megteremtése, készségfejlesztés. 2. Tantárgyi program A hallgatók alapvető grammatikai ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése, gyakorlati alkalmazás. Az adott tantárgy keretén belül a névszók körét érintő nyelvhasználati kérdéseket tekintjük át. A hallgatók a legfontosabb tér- és időviszonyok, szókapcsolatok használatát gyakorolják a feladatrendszereket tartalmazó munkafüzet példatár segítségével. A grammatikai aspektusú gyakorlatok példamondatokhoz kötődnek, így a kommunikatív kompetencia Canale (1988) meghatározta nyelvi tényezőjének fejlesztéséhez nagy mértékben járul hozzá. A feladatsorok a stílusgyakorlat, országismeret stúdiumokkal komplex egységet alkotnak, beépítve a gyakorlatokba az ott megismert lexikai anyagot, kifejezéseket, így a kommunikációközpontú nyelvoktatás koncepciójának megfelelően fejleszti a hallgatók nyelvi ismereteit. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív munka a gyakorlati foglalkozásokon és a kontakt órákon kívül is. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév során 2 – értékelhető – zárthelyi dolgozat eredményéből és az órai teljesítményből tevődik össze a félév végi gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli folyamatos értékelés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Dancs Sándor: Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Nyíregyháza, 1990. Kézirat. • Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. • Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről. Gondolat, Budapest, 1979. • Vujovits Inessza – Dancz Péter: Это надо знать. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Budapest:

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Page 84: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció IV. Orosz gyakorlati nyelvtan 2.

Tantárgy kódja OUB 2119 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2118 Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók idegen nyelvi ismereteinek elmélyítése, amely nélkülözhetetlen a nyelvhasználat szempontjából. A specifikus célkitűzések között fontos szerepet kap a nyelvi interferencia csökkentése, a nyelvi beállítódás megteremtése, készségfejlesztés. 2. Tantárgyi program Az adott stúdium során az igeszemlélet segítségével kifejezhető, a külső tényezők meghatározta szituációfüggő kommunikációs jelenségek megismerésére, alkalmazására nyílik lehetőség. A mozgást jelentő igék használata szorosan kötődik az igeszemléleti kérdéskörhöz, mivel az ott megismert legfontosabb jelenségek transzferszerűen érvényesülnek e specifikus igecsoporton belül is. A bizonyos szituatív illetve paradigmatikus jelenségekkel kiegészülő gyakorlati tevékenység az igehasználat, a mondatépítés (mondatmag) elmélyült s automatizálódó alkalmazásához járul hozzá. A predikatív szerkezethez kötődő transzformációs jelenségek (személytelen mondatok) az orosz nyelvi modell konstruktív megismerését segíti elő. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív munka a gyakorlati foglalkozásokon és a kontakt órákon kívül is. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév során 2 – értékelhető – zárthelyi dolgozat eredményéből és az órai teljesítményből tevődik össze a félév végi gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli folyamatos értékelés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lsd. kötelező ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Cs. Jónás Erzsébet: Gyakorlati orosz nyelvtan (Az ige). Feladatgyűjtemény. Nyíregyháza, 1997. Kézirat.

• Черткова, М. Ю.: Грамматическая категория вида в современном русском языке. Изд. Моск. ун-та, Москва, 1996.

• Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Jászay László: Лекции по глагольному виду. Budapest, 1993. • Петрухина, Е. В.: Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с

чешским, словацким и болгарским языками. Изд. Моск. ун-та, Москва, 2000.

Page 85: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció V. Orosz fonetika 1.

Tantárgy kódja OUB 2120 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja az orosz kiejtési nehézségekre való felkészítés, a kiejtésbeli, intonációbeli készségek fejlesztése. Az orosz nyelv magyarok számára nehezen ejthető hangjainak helyes képzésű kialakítása, a beszéd, a több szótagú szavak és teljes mondategészek kiejtési és intonációs gyakorlása. 2. Tantárgyi program Minden foglalkozáson egy-egy magyarok számára nehéz hang kiejtésének gyakorlása kerül sorra: pl. kemény „l”, „y”, els ő, második hangsúlyos helyzet, IK konstrukciók stb. A tárgy keretében táblázatok segítségével elméletben tisztázzuk a kiejtési szabályokat, majd nyelvi laborban végzett kiejtési gyakorlatokban rögzítjük a helyes ejtés és hangsúlyozás technikáját. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a fonetikai jelenségek kiemelését és kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglalnak el az alábbi tankönyvek: • Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997. • Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских

студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

• Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

• Федосов В. А.: Таблицы по русской фонетике. (не опублик.) • Любимова, Н. А.: Таблицы по русской фонетике. Москва, 1990. • Любимова, Н. А.: Обучение русскому произношению. Москва, 1982.

Page 86: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció VI. Orosz fonetika 2.

Tantárgy kódja OUB 2121 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2120 Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A magyarok számára nehezen ejthető hangok korrekciója, finomítása. Az orosz mondat intonációs típusainak tudatos alkalmazási képessége. 2. Tantárgyi program Az orosz nyelv valamennyi hangjának szövegkörnyezeti alkalmazása, a kiejtésbeli megerősítés összefüggő kontextusban. A mondatok intonációs típusai s gyakorlati használatuk dialogikus szövegben. A nyelvi labor adta lehetőségek között magnófelvételről gyakoroljuk és ellenőrző magnófelvételen rögzítjük az elért eredményeket. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a fonetikai jelenségek kiemelését és kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglalnak el az alábbi tankönyvek: • Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997. • Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских

студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997;

• Федосов В.А.: Звуковое приложение к книге «Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов». (Аудиокассеты для использования в лингафонном кабинете). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997.

• Федосов В. А.: Таблицы по русской фонетике. (не опублик.) • Любимова, Н. А.: Таблицы по русской фонетике. Москва, 1990. • Любимова, Н. А.: Обучение русскому произношению. Москва, 1982.

Page 87: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz szövegszemantika I. Orosz szövegértés 1.

Tantárgy kódja OUB 2122 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A Nyelv- és stílusgyakorlat tanegység mellett, vele párhuzamosan, a fordítási készség fejlesztése, a lexika bővítése. A rendszeres fordítási, szövegértési gyakorlás az orosz nyelvű szövegek értését, az idegen nyelvű kifejezőkészség erősítését szolgálja. 2. Tantárgyi program A Nyelv- és stílusgyakorlat tanegységgel párhuzamos tematikát követ, s elősegíti az ott tárgyalt társalgási témakörök lexikájában való elmélyülést. Orosz-magyar, magyar-orosz fordítások gyakoroltatása különböző típusú szövegeken, aktuális újságcikkeken folyik. A nyelvtani szerkezetek közül a névszói szerkezetek fordításának szentel külön figyelmet. Az alábbi témakörökben segíti a lexiko-grammatikai elmélyülést: a család, a rokonság; a tanulás, oktatás a felsőoktatási intézményekben; az évszakok szépségei, nehézségei, az időjárás; az egészséges életmód, az egészség megőrzése. 3. Évközi tanulmányi követelmények A félév során folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés zajlik. A hallgatóknak két-három zárthelyi dolgozatot kell megírniuk és fordítási házi feladatot kell leadniuk. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel történik. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredményéből, a fordítások értékeléséből és a szóbeli jegyekből adódik össze. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Könyvtári szakirodalmi háttér, internetes hozzáférés a legfrissebb orosz nyelvű publicisztikai anyagok olvasásához.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.

• Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica Kiadó, Budapest, 1997. • Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica Kiadó, Budapest,

1997. • Újságszövegek, internetes anyagok: http//www.gazeta.ru; http//www.rambler.ru

Page 88: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz szövegszemantika II. Orosz szövegértés 2.

Tantárgy kódja OUB 2123 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az előző félévben megszerzett lexikai ismeretek elmélyítése és bővítése, a fordítástechnikai készségek továbbfejlesztése. A szóbeli és írásbeli fordítási és szövegértési gyakorlatok az orosz nyelvű szövegek értését és az idegen nyelvű kifejezőkészség erősítését szolgálják. 2. Tantárgyi program A Nyelv- és stílusgyakorlat tanegységgel továbbra is párhuzamos tematikát követ, s elősegíti az ott tárgyalt társalgási témakörök lexikájában való további elmélyülést. Különböző típusú szövegeken, aktuális újságcikkeken folyik a nyelvi ismeretek bővítése. A nyelvtani szerkezetek közül az igei szerkezetek fordításának szentel külön figyelmet. Az alábbi témakörökben segíti a lexiko-grammatikai elmélyülést: szabadidős tevékenységek, sport, a sport és szerepe az egészség megőrzésében; lakás, ház, lakóhelyünk; a mindennapi bevásárlások, étkezési szokásaink, az egészséges étkezési mód feltételei; ünnepeink és ünneplési szokásaink. 3. Évközi tanulmányi követelmények A félév során folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés zajlik. A hallgatóknak két-három zárthelyi dolgozatot kell megírniuk és fordítási házi feladatot kell leadniuk. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel történik. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredményéből, a fordítások értékeléséből és a szóbeli jegyekből adódik össze. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

A szakirodalmi anyagok a főiskola könyvtárában elérhetők. A könyvtár biztosította internetes hozzáférés eredeti orosz nyelvű szövegek olvasását teszi lehetővé.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.

• Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica Kiadó, Budapest, 1997. • Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica Kiadó, Budapest,

1997. • Újságszövegek, internetes anyagok: http//www.rambler.ru; http//www.gazeta.ru

Page 89: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz szövegszemantika III. Orosz sajtónyelv

Tantárgy kódja OUB 2124 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A lexikai ismeretek elmélyítése és bővítése, a szövegértési, fordítástechnikai készségek fejlesztése. Ismertesse meg a hallgatókat – napi sajtó rendszeres olvasása segítségével – az állandóan változó orosz valóság nyelvi arculatával, segítse elő a periodikus orosz nyelvű kiadványok közötti válogatást. 2. Tantárgyi program A sajtónyelvi szövegek tematikájukban a társalgási témakörökhöz kapcsolódnak elsődlegesen. Kiegészítik azok lexikáját, aktualizálják, a mai valóságra vonatkozó ismeretekkel bővítik. A mindennapok aktualitásával foglalkozó újságcikkeken folyik a nyelvi ismeretek bővítése. Az újságolvasás technikája, a szövegek nehézségi foka – abból eredően is, hogy a legfrissebb információkat közli a valósággal együtt szoros összefüggésben állandóan változó, megújuló nyelven – tanári előkészítést igényel. Három témakörből kerülnek ki a feldolgozásra szánt cikkek: a kulturális élet aktuális eseményei itthon és külföldön; a sportélet hírei, sportdiplomáciai aktualitások; Magyarország és az Európai Unió. 3. Évközi tanulmányi követelmények A félév során folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés folyik. A hallgatóknak fordítási feladatokat kell készíteniük és két-három zárthelyi dolgozatot írniuk. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév gyakorlati jeggyel zárul. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredményéből, a fordítások értékeléséből és a szóbeli jegyekből adódik össze. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

A főiskola könyvtárában az internetes hozzáférési lehetőség a legfrissebb orosz nyelvű szövegek olvasását és feldolgozását teszi lehetővé.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Fenyvesi István: Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár. Syca, Budapest, 2001. • Jankovics Mária: Словарь аббревиатур и сложносокращенных слов. Szombathely, 2003. • Kugler Katalin: Orosz-magyar sajtónyelvi szótár. Scriptum, Szeged, 1998. • Laczik, M., Répási, Gy. (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Orosz nyelvű napilapok általános tematikájú cikkei – folyamatos figyelés

Page 90: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz lexikológia Tantárgy kódja OUB 2125 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Jelentéstani és jelöléstani alapfogalmak tisztázása, a szókészlettan, a szóalkotástan, a szófejtéstan és szótörténet, a tulajdonnévtan, a szakszókincstan, frazeológia és szótártan alapvető elméleti kérdéseinek vizsgálata. Ismerkedés egynyelvű és többnyelvű, nyomtatott és elektronikus szótárakkal. 2. Tantárgyi program A szó mint a nyelv lexikai alapegysége. A lexikai jelentések típusai. A szavak lexikális szemantikai csoportjai: rokon értelmű szavak; eufémizmusok; tabu; ellentétes jelentésű szavak; tematikus szócsoportok. A szavak használati köre: általánosan használt és korlátozott használatú szavak. A szavak stilisztikai megoszlása: semleges, beszélt és írott nyelvi szavak. Szóalkotástani alapfogalmak. A szóalkotás módjai. A szókészlet történeti fejlődése. Szótártípusok bemutatása és használata. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében két témazáró dolgozat ereményes megírása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Két témazáró eredményéből tevődik össze a félévközi jegy, ez kiegészül a kollokviumi jeggyel. 5. Az értékelés módszere Írásos és szóbeli. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az előadás anyaga és az ajánlott szakirodalom, valamint nyomtatott és elektronikus szótárak. Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Пете, Иштван: Лексикология русского языка для венгерских студентов-русистов.

Танкёньвкиадо, Будапешт, 1989: 11-12; 35-39; 51-53; 77-93; 107-148;

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Пете, Иштван: Лексикология русского языка для венгерских студентов-русистов. Танкёньвкиадо, Будапешт, 1989: 11-12; 35-39; 51-53; 77-93; 107-148;

• Répási Györgyné: Szavak a beszédben − szavak a nyelvben. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 1999: 31-113; 119-129; 131-151.

• Розенталь, Д. Э. – Голуб, И. Б. – Теленкова, М. А.: Современный русский язык. Москва: Международные отношения, 1995. Лексикология 7-138 стр. Лексикография 161-173 стр.

• Szótárak: egynyelvű, magyar-orosz és elektronikus.

Page 91: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika I. Orosz fordítástechnika

Tantárgy kódja OUB 2126 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy gyakorlati képzést valósít meg a műfordítás, szakfordítás és tolmácsolás területén. A hallgatók a szemináriumok során orosz forrásnyelvi: irodalmi, sajtónyelvi üzleti, jogi témájú szövegek szóbeli és írásbeli tolmácsolását végzik, illetve magyar nyelvről is végeznek tolmácsolási és fordítási feladatokat. 2. Tantárgyi program Minden szemináriumi foglalkozás egy-egy fordítási szakterületbe nyújt ismereteket és fordítói-átváltási gyakorlati készségeket. Szakterületek: szépirodalom, sajtónyelv, igazgatásrendészet, polgárjog, büntetőjog, gazdasági szaknyelv, természettudományok, humán terület, környezetvédelem. A szakterületek is több részre tagolódna, pl.: szépirodalom: próza, líra, dráma; büntetőjog. kihallgatás, tárgyalás, fellebbezés, stb. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a fordítástechnikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei

György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Balogh István: Orosz bűnözői zsargon szótár. Nyíregyháza, 1997. • Klaudy Kinga: A fordítás és aktuális tagolás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. • Klaudy Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. • Laczik Mária – Répási Györgyné (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Сборник типовых договоров. Инфра-М., Москва, 1997.

Page 92: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika II. Orosz üzleti nyelv 1.

Tantárgy kódja OUB 2127 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgató betekintést nyerjen az orosz üzleti életbe. Speciális feladat tanár szakos hallgatók esetében, hogy nemcsak a szavak jelentését, használati körét, de az üzlet alapját képező közgazdasági ismereteket is ki kell alakítani. A tantárgy az alapvizsga része. 2. Tantárgyi program A második szemeszterben az orosz üzleti nyelv beszélt formái kapják a fő hangsúlyt. A szóbeli szakmai kommunikáció különböző formái (telefonbeszélgetés, személy és cég bemutatása, bemutatkozás, meghívás, a partner fogadása). Természetesen kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai szókincs elsajátítására, mely az orosz nyelv sajátos rétegét képezi. Áttekintjük az orosz nyelv nyelvtani rendszerében és a szakmai kommunikációban problémát okozó nyelvi jelenségeket. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a üzleti lexikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. • Фодор, Зоя: Язык бизнесмена 1. Деловая экономика. 2. Деловая жизнь. 3. Практическая

тетрадь. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Laczik Mária – Répási Györgyné: Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György

Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000. • Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. • Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва,

2000.

Page 93: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika III. Orosz üzleti levelezés 1.

Tantárgy kódja OUB 2128 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismeretszerzése a hivatalos ügyintézés, levelezés, a telefonbeszélgetés, a tárgyalások és a személyes találkozások idegen nyelvi lebonyolításához. A hivatalos levélminták, reklámok, telefon- és magánbeszélgetések, tárgyalások, konferenciák terminológiájának elsajátítása. 2. Tantárgyi program A külkereskedelmi tevékenység értelmezése. A külkereskedelmi gazdasági kapcsolatok írásbeli kommunikációs formái. A hivatalos levelezés formai szabályai. Levéltípusok a hivatalos kommunikációban. Szerződések előkészítése. Hivatalos telefonbeszélgetések. Hivatalos találkozások szervezése. Meghívók, reklámok készítése. A kurzus jól felkészíti a hallgatókat az alapvizsgára, a szakmai nyelvvizsgára, akár leendő munkájukra, valamely vegyes, vagy külföldi vállalatnál, idegenforgalmi vagy vendéglátó cégnél. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a levelezéstechnikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. • Фодор, Зоя: Деловой русский (как подготовиться к экзамену). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

2004. • Фодор, Зоя : Язык бизнесмена 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Gyömörey Erzsébet – Nyikulina Nagyezsda: Orosz–magyar nyelvi kalauz (Lexikai változások és

újdonságok a mai orosz nyelvben). Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest, 2001. • Halász Lászlóné – Paár Ferencné: Az orosz nyelvvizsga ábécéje (szóbeli). Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest, 1992.

Page 94: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános szláv országismeret Tantárgy kódja OUB 1102 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a IX-XII. századi keleti szlávok történelmével és kultúrájával, valamint Oroszország XIII-XVII. századi kultúratörténetével: alapvető történelmi ismeretek, építészet a régi szláv városokban. 2. Tantárgyi program Áttekintő ismertetés a szláv kultúrák építészetéről. 1. A szláv (orosz) fa és kő alapú építészet. 2. Kijev mint ősi főváros (délnyugati Rusz). 3. Novgorod Velikij – a város történelmi jelentősége. 4. Vlagyimir – az északkeleti Rusz fővárosa. 5. Arany Gyűrű városai az északkeleti Ruszban. 6. Moszkva: a Kreml mint építészeti műemlék. 7. Moszkva mint a moszkvai Rusz kulturális centruma. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. 2002.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Fedoszov V. A.: Régi orosz városok. Kézikönyv orosz nyelvi országismeretből. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. 2002.

• Gerő László: Régi orosz építészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. • Полунина, К. С.: Золотое кольцо России. Фотоальбом. Москва, 1982. • Szalai Attila: Hagymakupolák. Középkori orosz templomok. Dunakönyv Kiadó, Budapest,

1995. • Вагнер, Г. К.: Старые русские города. Справочник. Москва, 1980.

Page 95: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra I. Másik szláv nyelv és kultúra 1.

Tantárgy kódja OUB 1110 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály fóiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célul tűzi ki a szláv nyelvi ismeretek kiszélesítését. A szláv nyelvtörténeti tanulmányok megalapozását nagymértékben segíti a szlovák nyelv megismerése. A hallgatók képet kapnak az orosz és a szlovák nyelv szókincsét, morfológiai rendszerét összehasonlítva a szláv nyelvek rokonságáról. 2. Tantárgyi program A szlovák kezdő szintű nyelvoktatás során megismerkednek az alapvető lexikai ismeretekkel, amit szövegkörnyezetben gyakorolnak a hallgatók. A lexikai ismereteken kívül a megfelelő nehézségi fokú szövegek alkalmat adnak a legfontosabb morfológiai ismeretek, ragozási paradigmák megismerésére, alkalmazására. Az elsajátított anyagot az alapvetően fontos beszédfordulatokkal kiegészítve kezdő szintű társalgásra is lehetőség adódik. A szlovák nyelvismeret elsajátításán kívül a hallgatók megismerkednek Nyíregyháza tirpák-szlovák hagyományaival, a szlovák folklór legkiemelkedőbb alkotásaival. 3. Évközi tanulmányi követelmények A megismert nyelvi anyag folyamatos gyakorlása, a szóbeli és írásbeli feladatok rendszeres megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Részjegyekkel és zárthelyi dolgozatok érdemjegyei alapján megállapított gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Folyamatos, a nyelvi ismeretek, jártasságok, készségek szóbeli és írásbeli formáit átfogó ellenőrzés révén. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

• A Szlovákiában s Magyarországon megjelent nyelvoktatási segédanyagok, feladatgyűjtemények.

• A L’udové noviny c. folyóirat, szlovák mesegyűjtemények, kiadványok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Drahos Ágoston (összeállította): Szlovák olvasókönyv és nyelvtan. Budapest, 1968. • Lami, Stefan: L’udové rozprávky slovákov v mad’arsku. • Ludove Noviny c. szlovák nyelvű folyóirat példányai • Márkus Mihály: A bokortanyák népe. Kir. M. Pázmány Tudományegyetem, Budapest, 1943.

Page 96: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kommunikáció és fordításelméletek Orosz fordításelmélet

Tantárgy kódja OUB 2134 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Bevezetés a fordításelméletbe. A gyakorlatorientált fordítói ismeretek oktatásához elengedhetetlenül szükséges a fordítástudomány elméleti áttekintése a funkcionális fordításstilisztikai kérdéskör kiemelésével. 2. Tantárgyi program Az előadássorozat a fordítástudomány nyelvészeti és kommunikációelméleti áttekintését adja. Foglalkozik a fordítással, mint nyelvek és kultúrák közötti kommunikációval. A fordítás szemantikáján belül vizsgálja az ekvivalencia típusait, a szövegműfajok és szövegtípusok fordíthatóságát. A fordítás pragmatikája sorra veszi a dinamikus és formális ekvivalencia lehetőségeit. A fordítás stilisztikai áttekintése a technikai átváltási műveletekre és a funkcionális stílusokra hívja fel a figyelmet. Példáit az orosz nyelvből meríti. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Cs. Jónás Erzsébet: Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó,

Nyíregyháza, 1997. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Albert Sándor: Fordítás és filozófia. Tinta Kiadó, Budapest, 2003. • Bart I. – Klaudy K. (szerk.): A fordítás tudománya. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. • Cs. Jónás Erzsébet: Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó,

Nyíregyháza, 1997. • Klaudy Kinga: Fordítás I. Budapest, Scholastica, 1997. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Scholastica, 1994.

Page 97: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Irodalmi m űelemzés IV. Műfordítás-elemzés

Tantárgy kódja OUB 1108 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A fordításstilisztikai elméleti ismeretek lingvokulturális szövegszemantikai elemzésekkel történő kiegészítése műfordítás-analízis keretében. Tudatos szövegértés kialakítása szövegkorpuszok kontrasztív vizsgálatában. 2. Tantárgyi program A klasszikus orosz költők és íróktól elindulva, Puskin, Lermontov, Turgenyev, Csehov kisebb műveinek a magyar fordításokkal történő tüzetes nyelvi-stilisztikai egybevetése a gyakorlat tárgya. Az énekes előadói műfajban kiemelkedő Viszockij dalainak magyar fordításai, aktualizált interpretációi kapcsán a kreatív szövegértés is bemutatható, a befogadói magatartás korfüggő és személyiségfüggő változásainak okára is magyarázatot kapunk. A stúdium a nyelvben történő kifejező gondolkodás fejlesztését, a művészi szöveg jelentésességének feltárását és a célnyelven realizálódó rekonstruálás mechanizmusának megismerését tűzi ki célul. 3. Évközi tanulmányi követelmények A szemináriumi foglalkozásokon való aktív részvétel. Egy kiselőadás tartása (30 perc) választott témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Egy írásbeli sikeres házi feladat (fordításelemzési témakörben) megírása. Gyakorlati jegy az aktív részvétel, a kiselőadás és a házi feladat teljesítése alapján. 5. Az értékelés módszere A kiselőadás csoportos értékelése. A házi feladat írásbeli értékelése. A szemináriumi aktív részvétel folyamatos visszajelző értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Forrásnyelvi szövegek és célnyelvi műfordításuk alapján összeszerkesztett fénymásolt anyag, illetve az ajánlott irodalom könyvtári használata egyénileg.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Albert Sándor: Fordítás és filozófia. Tinta Kiadó, Budapest, 2003. • Bart I. – Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Budapest, 1981. • D. Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Orosz írók magyar szemmel II. Tankönyvkiadó, Budapest,

1985. • Klaudy Kinga: Fordítás I. Scholastica, Budapest, 1997. • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Budapest, 1994.

Page 98: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Nyelvi alapvizsga Tantárgy kódja OUB 2129 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2117E, OUB 2119E, OUB 2121E Tantárgyfelelős neve és beosztása – Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A nyelvi alapvizsga célja Az orosz nyelvi kommunikáció tantárgyainak – orosz nyelv- és stílusgyakorlatok, orosz gyakorlati nyelvtan, orosz fonetika – kompetenciáinak mérése írásbeli és szóbeli számonkérés formájában. 2. Tantárgyi program Az alapfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelően az első évben orosz nyelvi ismereteikben a nulláról induló hallgatóknak az alapvető társalgási témakörökben és a legfontosabb gyakorlatban használt grammatikai és kiejtésbeli tudásban magabiztos jártasságot kell felmutatniuk. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció területén mind a véleményalkotás, mind a beszélőtárs megnyilatkozásaira adott korrekt válaszépítés, valamint a kiejtés szabatossága alkotja az orosz nyelvi alapvizsga elvárható nyelvi szintjét. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az előfeltételként megszabott tantárgyi ismeretek teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az alapvizsga írásbeli és szóbeli számonkérésből áll. 5. Az értékelés módszere Az írásbeli feladat egyik része lexikális és szövegalkotó teszt, másik része összefüggő szövegalkotás, amelyben az elsajátított kompetenciák – lexika, szövegértés, grammatika – egyenlő fontossággal szerepelnek. A szóbeli számonkérés bizottság előtti társalgás az elsajátított témakörökből. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lásd kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 1999.

• Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. • Ferenczy Gyula: Gyakorlati orosz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. • Федосов В.А.: Венгеризмы в русском произношении венгерских студентов. Bessenyei

György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997;

Page 99: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ SZAKMAI ISMERETEK (50 kredit)

UKRÁN SZAKIRÁNYÚ ISMERETEK

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret I.

Kultúratörténet XVIII–XIX. sz. Tantárgy kódja OUB1103 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán kultúra kezdeteivel és a mai ukrán kultúrával, ezáltal elsajátíthassák a témához tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat.

2. Tantárgyi program:

A XVIII. sz. kultúrájának, irodalmi életének főbb jellemzői; Az ukrán mentalitás; A nemzeti öntudat erősödése – nemzetfogalom; Értelmiség, a nemzeti azonosságtudat építőelemei; Népművészet, nyelv, irodalom; Tarasz Sevcsenko – Cirill-Metód Társaság; Ukrainofilok; Az ukrainofil irányzat; Az ukrán kultúra fejlődése a századfordulón; Tudomány, irodalom.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 2. Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, 1993. 3. В. Наулко – Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, 1993. 4. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán

és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

Page 100: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret II. Kultúratörténet XX. sz.

Tantárgy kódja OUB1104 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ukrán kultúra kezdeteivel és a mai ukrán kultúrával, ezáltal elsajátíthassák a témához tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakat.

2. Tantárgyi program:

Az ukrán nép történelmi-etnográfiai meghonosodása; Ukrán etnográfiai csoportok; Ukrajna lakosságának etnikai összetétele; Az ukrán etnológia (néptudomány): újjászületés, fejlődés, perspektívák; A lakosság főbb foglalkozási területei; Mezőgazdaság, házi iparágak; Életkörülmények; Nemzeti viselet; Táplálkozási szokások; Az ukrán nép szellemi kulturális értékei, szokásai; Ukrán népköltészet, népművészet, nyelv, irodalom; Erkölcs, népi hiedelmek; A tradicionális és a mai kultúra; Ukrajna más népeinek etnográfiai sajátosságai és a modern kori etnikai folyamatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli, illetve írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 2. В. Наулко – Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, 1993. 3. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán

és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

Page 101: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra I. Másik szláv nyelv és kultúra 1.

Tantárgy kódja OUB1110 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

Hodinka Antal (1864–1946) a ruszin történelem kutatója; A ruszinok XVIII. századi historiográfiája; Egyházi-vallási viszonyok a ruszinok körében a XVIII. században; XVIII. századi történeti-demográfiai adatok Északkelet-Magyarország görögkatolikus népességéről; Hajdani ruszin szórványok; Máriapócs, a ruszinok egykori vallási, kulturális központja; A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai; Zrínyi Ilona emléke Kárpátalján; Vizsgálódások a ruszin népnyelv jövevényszavainak körében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994.

2. Udvari István: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

3. S. Benedek András: A gens fidelissima: a ruszinok. Budapest, 2003. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok,

csehek és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz

történt visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 102: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra II. Másik szláv nyelv és kultúra 2.

Tantárgy kódja OUB1111 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

A ruszin felvilágosodás jeles képviselője – Bacsinszky András püspök; A Mária Terézia-féle úrbérrendezés és ruszin vonatkozásai; Szepességi ruszin falvak Mária Terézia korában; Zemplén vármegye ruszin és szlovák jobbágynépe Tokaj-Hegyalján és Lengyelországban; Sáros vármegye ruszin és szlovák jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában; Fejezetek Komlóska község XVIII. századi történetéből; A Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941–1944) története; Vizsgálódások a ruszin népnyelv jövevényszavainak körében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó,

Budapest, 1944. 2. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti

tanulmányok. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994. 3. Udvari István: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi

Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok,

csehek és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz

történt visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 103: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra III.

Másik szláv nyelv és kultúra 3. Tantárgy kódja OUB1112 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

Ukrán-magyar kulturális kapcsolatok a szovjet uralom előtti korszakban (magyarról ukránra illetve ukránról magyarra való fordítások); Ukrán-magyar kulturális kapcsolatok a szovjet uralom idején; 1991 – egy új korszak kezdete; Gazdasági, politikai kapcsolatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 2. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et

Rusinica Nyíregyháziensia 2. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

3. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005.

4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 104: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Másik szláv nyelv és kultúra IV.

Másik szláv nyelv és kultúra 4. Tantárgy kódja OUB1113 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, megismertetni a hallgatókat a ruszin, illetve ukrán és a magyar nép közötti kulturális, nyelvi illetve történelmi kapcsolatokkal.

2. Tantárgyi program:

Kárpátalja történetének alapvonalai; A ruszin-kérdés; Az Ukrajnában élő magyar kisebbség; Ukrajnai legismertebb magyarok; Politikai és kulturális szervezetek, művelődés és kultúra; Az ukrán kisebbség, a magyarországi ukrán önkormányzatok; A mai kor és a perspektívák.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története, kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest,

1944. 2. Радянська енциклопедія історії України. 1–4. Київ, 1969–1971. 3. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok,

csehek és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 4. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz

történt visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 105: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Szláv összehasonlító nyelvészet Tantárgy kódja OUB1114 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók képet alkossanak az indoeurópai nyelvcsalád egy jelentős ágának, a szláv nyelveknek a kialakulásáról, formálódásáról, lássák világosan a szláv nyelvek helyét az indoeurópai nyelvcsaládban.

2. Tantárgyi program:

A hallgatók képet nyernek a szláv írásbeliség kialakulásáról, az ábécé fejlődéséről, módosulásáról, továbbá megismerik a mai nyelvi formák kialakulásának folyamatát, végigkísérhetik azokat a legfontosabb hangváltozásokat, morfológiai, szintaktikai módosulásokat, amelyek a mai ukrán irodalmi nyelv kialakulásáig vezettek.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: • Бурячок А.А.: Збірник вправ і завдань з порівняльної граматики

східнослов’янських мов. Київ, 1961. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. „Наукова Думка”,

Київ, 1966. 2. Филин Ф. П.: Происхождение русского, украинского и белорусского языков.

Наука, Ленинград, 1972. 3. H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, 1996.

Page 106: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Bevezetés az ukrán filológiába Tantárgy kódja OUB2216 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat ukrainisztikai tanulmányaikra. A stúdium célja, hogy a nyelv jellegzetességeit, általános strukturális és funkcionális kérdéseit ismerjék meg mélyebben a hallgatók. Ezen alapozó tevékenységhez a szakirodalom legjelentősebb alkotásainak megismertetése, megismerése is nagyban hozzájárul.

2. Tantárgyi program:

A tantárgy a hallgatók nyelvészeti tanulmányaihoz nyújt alapozó ismereteket. Az ukrán nyelv alapvető sajátosságairól, lexikai, szintaktikai, stilisztikai, frazeológiai vonásairól is általános képet rajzol a hallgatók számára, melyek elmélyültebb részletező tanulmányozására az egyes stúdiumok keretén belül kerül majd sor. A tantárgy lehetőséget ad az ukrán, illetve a nemzetközi nyelvtudomány kialakulásának megismerésére.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján. II. Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibli ográfiájához (1995–2000). Szerk.: Bajnok Lászlóné. Nyíregyháza, 2001.

• Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján. I. Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibli ográfiájához (1974–1995). Szerk.: Vraukóné Lukács Ilona. Nyíreg yháza, 2002.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

4. Українська мова: Енциклопедія. Видання друге, виправлене і доповнене. Київ, 2004. 5. Udvari István: Adatok a hazai ukrainisztika történetéhez. Acta Academiae Paedagogicae

Nyíregyháziensis, Tomus 13/C. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Nyelvészeti közlemények. 267–291. old.

6. Zoltán András: Az ukrán nyelv. Budapest, 2006. (Kézirat.) Letölthető innen: http://zoltandr.googlepages.com/Ukr_nyelv.pdf

Page 107: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Bevezetés az ukrán irodalomtudományba Tantárgy kódja OUB2217 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tárgy célja, hogy az ukrán szakos hallgatóknak egy átfogó képet adjon a legrégebbi idők és napjaink ukrán irodalmáról.

2. Tantárgyi program:

A IX. sz. II. fele – X. sz. eleje: A Kijevi Rusz irodalma; Krónikák; Polemikus irodalom; Verses irodalom; Dramaturgia; Kozák évkönyvek; A XVIII. sz. vége – XIX. sz. eleje: Állatmesék; A Romantika kora; Az ukrán népköltészet; Az ukrán folklór kutatásának kezdete; Népszokás-költészet; Találós kérdések, közmondások, népmondák; Anekdoták; Mesék; Legendák; Hősi eposzok; Kolomijkák (kisebb tréfás dal); Kozák, csumák dalok; Karácsonyi, újévi köszöntő énekek; Történelmi dalok; Balladák; Lírikus dalok.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Історія української літератури у восьми томах. Т. 3. Література 40–60-х років XIX ст. „Наукова Думка”, Київ, 1968.

2. Історія української літератури у восьми томах. Т. 4. Література 70–90-х років XIX ст. „Наукова Думка”, Київ, 1969.

3. Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század első évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

Page 108: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat I.

Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 1. Tantárgy kódja OUB2218 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+6 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A nyelvi alapozó szakaszban a lexikai és a grammatikai ismeretek elmélyítését célozzák meg a gyakorlati foglalkozások. Alapvető cél a nyelvi kifejezőkészség, az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, a nyelvi gondolkodás erősítése. Az alapozó szakasznak mindvégig tárgyát képezi az általános témakörök lexikális és grammatikai anyagának elsajátításán túl a hallás utáni megértés, a szövegértés és a fordítási készség fejlesztése.

2. Tantárgyi program:

A félév során több témakörben folytatunk komplex feldolgozást, szem előtt tartva a lexikai, lexiko-grammatikai feladatok megoldásának gyakorlását. Ilyenek például: Önmagam bemutatása; Ismerkedési beszédfordulatok; Az én családom; Lakóhelyem bemutatása; Egy napom leírása; A hét napjai; Évszakok; Időjárás, éghajlat; Szabadidős foglalkozások; Könyvtárban; Étteremben; Áruházban; Az állomáson, utazás vonattal; A postán; Szállodában.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 109: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat II. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 2.

Tantárgy kódja OUB2219 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+6 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2218 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Általános célja, hogy fejlessze a hallgatók olvasás és hallás utáni értését. A nyelvi kifejezőkészség, a nyelvi gondolkodás, ill. a kommunikatív kompetencia fejlesztésére biztosítanak lehetőséget a gyakorlati foglalkozások. A szükséges nyelvi készségek kialakítása, az alapvető idegen nyelvi szókészlet és a grammatikai ismeretek elsajátítása arra irányulnak, hogy a hallgatókat képessé tegyék a további tanulmányok során a nyelv elmélyültebb tanulmányozására, idegen nyelvű szövegek, elsődlegesen sajtónyelvi kiadványok olvasására és befogadására.

2. Tantárgyi program:

A félév során több témakörben kíván elmélyedni a stúdium: Pl. Öltözködés; Telefonbeszélgetések; Orvosi vizsgálaton; Sport, ill. az ideális család; Színházban; Nyári szünet; A kijevi Tarasz Sevcsenko Egyetemről; Kirándulások Kárpátalján; Ukrajna, ill. Ukrajna nagyobb városai; Kijev - Ukrajna fővárosa; Híres ukrán írók, költők; Budapest.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 110: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat III. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 3.

Tantárgy kódja OUB2220 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+6 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2219 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Továbbra is a szókincs tematikus bővítése meghatározott témakörökön belül. A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése magába foglalja mind az írásbeli mind a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését és számonkérését.

2. Tantárgyi program:

A félév során több témakörben folytatunk komplex feldolgozást, szem előtt tartva a lexikai, lexiko-grammatikai feladatok megoldásának gyakorlását, a fogalmazási készség fejlesztését, egy témakör kifejtésének, idegen nyelvi előadásának képességét és a nyelvi készségek alakítását. A félév során feldolgozásra kerülő témakörök: Utazás repülővel; A saját lakásunk, szobánk bemutatása; Naptár; Vendégségben; Külső leírást adni egy személyről; Az ember jelleme, viselkedése; Fodrászüzletben; Egy falu bemutatása, falusi képek; Utazás autóval; A természet leírása; Gyógyszertárban; Kórházi kezelés; A “День” folyóirat cikkeinek olvasása, megértése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 111: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat IV. Ukrán nyelv- és stílusgyakorlat 4.

Tantárgy kódja OUB2221 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2220 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A munkaformák közül mind szóban mind írásban hangsúlyozottabb szerepet kapnak az esszészerű feladatok, a kommunikáció. A kifejezőkészség fejlesztésének újabb formái közül az önálló vélemény megformálásának alapvető kommunikációs szabályai kerülnek előtérbe. A nyelvészeti rész a szintetizálás szintjén jelentkezik. A lexikális ismeretek nyelvi-országismereti tényezőkkel gazdagodnak.

2. Tantárgyi program:

A félév témakörei: Iskola, tanulás; Rádió, televízió; A mai kor közkedvelt foglalkozásai; Munkahelyen; Népi kultúra; Tarasz Hrihorjevics Sevcsenko; Irodalmi folyóiratok; A Kijevi Rusz; Harkov múltjáról és jelenéről; Ukrán nép a modern világban; A “День” folyóirat cikkeinek olvasása, megértése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1995.

2. Palamar Larissza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár / Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995.

3. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Főiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 112: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Gyakorlati ukrán nyelvtan I. Gyakorlati ukrán nyelvtan 1.

Tantárgy kódja OUB2224 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Morfológiai alapfogalmak tisztázása, az ukrán névszók készség szintű elsajátítása, valamint az ukrán szóképzés és szóalkotás különféle típusainak gyakoroltatása.

2. Tantárgyi program:

A szófajok legfontosabb jellemzőinek, a főnév témakörön belül az élő/élettelen, a szám és az eset kategóriának feldolgozása. Ragozási típusok gyakoroltatása, a hangsúly szerepének megláttatása kontrasztív példákon. A melléknév fajtáinak felismertetése, a ragozás gyakorlása fordítási és behelyettesítéses feladatokban. A teljes és a rövid alak képzése és használata. A melléknév fokozása. A számnév fajtái, ragozásuk és használatuk. A névmások fajtái és ragozásuk. A határozószók alkalmazása mondatokban. Az állapotot jelölő szófaj. A módosítószók, az elöljárószók, a kötőszók és indulatszók használata.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кучеренко І. К.: Теоретичні питання граматики української мови Ч. 1–2. Морфологія. Київ, 1961–1964.

2. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

3. Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben. Nyíregyháza, 2003.

Page 113: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Gyakorlati ukrán nyelvtan II. Gyakorlati ukrán nyelvtan 2.

Tantárgy kódja OUB2225 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2224 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A második félévben az ige rendszerszerű szinkron vizsgálata és leírása, továbbá az igei kategóriák tudatosítása magyar-ukrán összevetésben.

2. Tantárgyi program:

A cselekvés minőség (a VID); A VID-alakok alapjelentése és a VID-pár fogalma; A VID-párok leggyakoribb képzésmódja; A VID és az idő kategóriája; A VID a nyelvhasználatban; A mozgást jelentő kettős igék; Alapigepárok a nyelvhasználatban; Igekötős igepárok; A melléknévi igenév használata; A cselekvő és szenvedő melléknévi igenevek oppozíciója; A határozói igenév használata; A főnévi igenév használata.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I-VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кучеренко І. К.: Теоретичні питання граматики української мови Ч. 1–2. Морфологія. Київ, 1961–1964.

2. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999.

3. Palamar L. – Udvari I.: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, 1995.

Page 114: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán fonetika Tantárgy kódja OUB2226 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ukrán hangrendszerrel, az ukrán és a magyar hangok kiejtésbeli különbségeivel, továbbá az ukrán nyelv orfoepiai és helyesírási szabályaival. A jegyzetek az ukrán hangtan, ill. az intonáció helyes elsajátítását, begyakorlását segítik.

2. Tantárgyi program:

Fonetikai alapfogalmak; Hangok és betűk; Az ukrán és magyar hangok összehasonlító jellemzése; Az ukrán nyelv magánhangzói; A я, ю, є hangértéke; A mássalhangzók osztályozása; A kemény és lágy mássalhangzók; A zöngés és zöngétlen mássalhangzók; A mássalhangzók lágyságának jelölése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Кулік Б. М. – Кулік А. М.: Українська мова. Ч. 1. Фонетика і морфологія. Київ, 1966. 2. Панько С.С.: Українська мова. Для початкового навчання у педагогічних інститутах за

спеціальністю "Українська мова і література". Ніредьгаза. 1995. 3. Melnik Szvitlana – Sevcsenko Miroszlava: Az ukrán fonetika alapjai. Nyíregyházi Főiskola,

Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2000.

Page 115: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán fordításgyakorlat I. Ukrán fordításgyakorlat 1.

Tantárgy kódja OUB2240 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, az ukránról való magyarra fordítás technikájának gyakorlása az átváltási műveletek alkalmazásával.

2. Tantárgyi program:

A tantárgy gyakorlati képzést valósít meg. A hallgatók a szemináriumok során ukrán forrásnyelvi (irodalmi, sajtónyelvi üzleti, jogi témájú) szövegek szóbeli és írásbeli fordítását végzik, illetve magyar nyelvről is végeznek fordítási feladatokat.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

4. Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, 1986. 5. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 6. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, 1994.

Page 116: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ukrán fordításgyakorlat II. Ukrán fordításgyakorlat 2.

Tantárgy kódja OUB2241 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2240 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja, az ukránról való magyarra fordítás technikájának gyakorlása az átváltási műveletek alkalmazásával.

2. Tantárgyi program:

Többféle szövegfajta sajátosságainak megismerése; különböző témájú és különböző szövegtípusba sorolható szövegek fordítása; a különböző átváltási műveletek alkalmazásának lehetőségei; a fordítások előkészítése, a fordítási folyamat lépéseinek tudatosítása, szótárhasználat, a fordítások értékelése.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órák látogatása kötelező. Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres írásbeli, illetve szóbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. • Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I. A–Ly. Nyíregyháza, 2005.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

4. Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, 1986. 5. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 6. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, 1994.

Page 117: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Gondolkodók a nevelésről Tantárgy kódja TKB1101 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Venter György főiskola tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerkedjenek a különböző korok és társadalmak legkiemelkedőbb gondolkodóinak nevelésről, oktatásról, iskoláról vallott nézeteivel, ezáltal tisztábban lássák azokat a folyamatokat és tendenciákat, melyeket a kiemelkedő újítások indukáltak és vezéreltek. 2. Tantárgyi program: Ókori keleti gondolkodók a nevelésről (Konfuciusz, Uddalakka). Szókratész, Platon, Arisztotelész, M.F. Quintilianus a nevelés céljáról és feladatairól. Aurélius Augustínus „vallomásai”. Itáliai, német, francia és magyar reneszánsz gondolkodók hatása a nevelésügyre, iskolára. A korai polgári gondolkodók (Comenius, John Locke, Apáczai Csere János) műveinek pedagógiai értékei. „A pedagógia elméleti zsenije” (J.J. Rousseau) és a „legnagyobb pedagógus) J. H. Pestalozzi életműve. „Pedagógiai elmélet, elméleti pedagógia” (J: F. Herbart pedagógiája). Pedagógiai gondolkodók a 19-20. századi Európában és Magyarországon. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A hallgatók lehetőleg minél több előadáson vegyenek részt. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A zárthelyi dolgozat értékelése numerikus módon 1 és 5 között. 5. Az értékelés módszere: Az írásbeli vizsgadolgozat számszerű értékelése alapján alakul ki a kollokviumi jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Előadóterem, oktatási eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.)

•••• Bessenyei György válogatott művei Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1987 •••• Comenius: Orbis Pictus A Látható Világ Magyar Helikon 1959 •••• Horváth László – Pornói Imre: Neveléstörténet Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza,

2002 •••• Horváth László – Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94 Kiadó

Nyíregyháza, 2003 •••• Rousseau J. J.: Emil avagy a nevelésről. Budapest, Franklin-Társulat, 1911.

Page 118: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve A nevelés társadalmi alapjai Tantárgy kódja TKB1202 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat egyfajta interdiszciplináris szemléletmóddal (pedagógia, szociológia), mely lehetővé teszi a nevelés és társadalom kölcsönhatásainak, a nevelés társadalmi determináltságának korrekt áttekintését. A kurzus a nevelésszociológiai kutatások korábbi és mai eredményeire alapozva igyekszik megvilágítani az informális és nonformális nevelési színterek formáló-alakító szerepét. 2. Tantárgyi program: A nevelés társadalmi tényezői. A nevelés elsődleges színtere a család – családi funkciók különös tekintettel a népességreprodukcióra, a mobilitásra valamint a tehetséggondozás speciális kérdéseire. A környék- a település mint determináló tényező. Az ifjúsági mozgalom és a nevelés. Kortársak, tömegkommunikáció, közművelődési intézmények szerepe a nevelésben. Ifjúság- és kortárskutatás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5db):

• Bakacsiné Gulyás Mária (szerk.): A nevelés társadalmi alapjai, Szeged, 1995. • Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom, Korona Kiadó, Bp.1999. • Szociálpedagógia szöveggyűjtemény (szerk.: Kozma Tamás, Tomasz Gábor) Osiris Kiadó,

Educatio Kiadó Bp. 2000. • Pataki Ferenc: Nyitott jövő-nyitott kérdések a nevelésügyben. In: Társadalompedagógiai

írások, Aula. 2003. • Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Magyarország felfedezése. Osiris Kiadó, Bp. 2004.

Page 119: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába Tantárgy kódja TKB 1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 2+0 Számonkérés módja Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve Dr. Margitics Ferenc főiskola docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK

1. A tantárgy elsajátításának célja: Ismerje meg a pszichológia alapjait jelentő pszichikus folyamatokat és állapotokat, értse azok működésének törvényszerűségeit. Ismerje meg a személyiség fogalmát, legyen tájékozott a személyiségelméletek és tipológiák értelmezésében.

2. Tantárgyi program: A pszichológia tárgya, rövid története, fontosabb irányzatai, módszerei, a lelki jelenségek sajátosságai. Megismerési folyamatok. Viselkedésdinamika: az emberi motiváció és az érzelmek. Személyiségértelmezések, tipológiák.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Az előadások látogatása erősen ajánlott.

4. A megszerzett ismeretek értékelése A félév végén kollokvium.

5. Az értékelés módszere Az alapfogalmak és a lényeges összefüggések rendszerszemléletű számonkérése.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Hadházy Jenő: A pszichológia alapjai. Főiskolai jegyzet. Élmény Kiadó, Nyíregyháza, 2003

7. Kötelező, ajánlott irodalom: • A pszichológia alapjai (szerk.: Bernáth László – Révész György). Tertia Kiadó, Bp, 1998 • Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Bp. 1994 • Bernáth – Révész: A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Bp, 1994 • Séra László: Általános Pszichológia. Comenius Bt, Pécs, 1998

Page 120: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve A tanárjelölt személyiségfejlesztése Tantárgy kódja TKB 1204 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Tiborné főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók alkalmassá tétele a pedagógusszerephez tartozó feladatok ellátására. A szociális érzékenység, az önismeret és önreflexió képességének fejlesztése. 2. Tantárgyi program Az ön- és társismereti érzékenység fejlesztése: önelfogadás és a másik személy elfogadása, a szociális decentrálás gyakorlása. Kapcsolatteremtés és kapcsolatkeresés. Különböző kiscsoportos technikák megismerése és gyakorlása, a lelki egészségre fókuszálás. Az önismeret és a társismeret jellemzői. Együttműködés, befolyásolás, meggyőzés és problémamegoldás. Az én megjelenítése az interperszonális kapcsolatokban, törekvés és képesség az események kézbentartására: bizalom és önbizalom. Saját élményű gyakorlatok a fenti tárgykörökben. 3. Évközi tanulmányi követelmények:

saját élményű gyakorlatok, aktív részvétel 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere

részvétel és aktivitás alapján 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok strukturált és nem strukturált gyakorlatok, kérdőívek, tesztek 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Allan Pease: Testbeszéd, Park Kiadó, Budapest, 1989 • Rudas János (1990): Delphy örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest • Joseph Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989

Page 121: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kompetenciafejlesztő tanulási környezet Tantárgy kódja TKB1205 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató rendelkezzen mindazon ismeretekkel, mely megalapozza a kompetencia-orientált fejlesztés, az ehhez kötődő újfajta tanári szerep sajátosságainak megértését. A kurzus elősegíti néhány általános tanári kompetencia kibontakozását, különösen a lényegkiemelő, a problémamegoldó, a kritikai, az önreflexiós, a döntési, a szabálykövető kompetenciákat, erősíti a tanári hivatás iránti elkötelezettséget. 2. Tantárgyi program: A tudás fogalom változása, az oktatás szerepe a tudásintenzív társadalmakban. A kompetencia fogalom felvetődése, pedagógiai térhódítása. Új paradigmák a tanulás/tudás változtatásának pedagógiai folyamatában. Az oktatás tartalmi szabályozása, tantervelméleti alapok. Kompetenciaalapú tanulásszervezési stratégiák, képességfejlesztési modellek. A kompetenciákat fejlesztő tanulási környezet módszertani jellemzői. A tanár mint a tanulás facilitátora. Az osztálytermi és az „élet”, mint az új tanulási színtér, az önszabályozó tanulás oktatáselméleti vonatkozásai. A kompetenciák mérésének, értékelésének problémái. Hazai kutatási eredmények. A pedagógiai mérés, értékelés új irányzatai, különös tekintettel a fejlesztő értékelésre. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Szakirodalom folyamatos feldolgozása, egy résztéma bemutatása PP formátumban. Hallgatói portfólió, mely a kompetencia alapú oktatás gyakorlati (kísérleti) megvalósulásáról gyűjtött, változatos műfajú dokumentumokból építkezik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga (+ a portfólió bemutatása, védése) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

tanulmányok, digitális információhordozók 7. Kötelező, ajánlott irodalom

• Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és fejlesztése AK Budapest. • A kompetencia- kihívások és értelmezések (szerk: Demeter Kinga) OKI 2006. • Mihály Ildikó (2002): OECD szakértők a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle 6.

90-99. • Nagy József (2002): A XXI. század és a nevelés. Budapest, Osiris • Pála Károly: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése

www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia08_programcsomagok#top

Page 122: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Életviteli kompetenciákat fejlesztő tréning Tantárgy kódja TKB1206 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 0+2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK

1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók alkalmassá tétele a pedagógusszerephez tartozó életviteli kompetenciákat igénylő feladatok ellátására.

2. Tantárgyi program: A szociális érzékenység fejlesztése: önelfogadás és a másik személy elfogadása, a szociális decentrálás gyakorlása. A kommunikációs képességek fejlesztése. Kapcsolatteremtés és kapcsolatkeresés. Az érdeklődés és az őszinte figyelem gyakorlása a társas hatékonyság fejlesztésében. A biztonságra törekvés. Kooperabilitás, befolyásolás, meggyőzés és problémamegoldás. Törekvés és képesség az események kézben tartására: bizalom és önbizalom. Stressz és megküzdési módok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: saját élményű gyakorlatok, aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy

5. Az értékelés módszere: a pszichológiai „jelenlét” alapján.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: strukturált és nem strukturált gyakorlatok, kérdőívek, tesztek.

7. Kötelező, ajánlott irodalom

• Koncz István (1994): Önkifejezési és kommunikációs készségfejlesztés. KLTE, Debrecen. • Oláh Attila (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk

megismerésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest. • Rudas János (1990): Delphy örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest.

Page 123: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

SPECIALIZÁCIÓK (50-50 kredit) (DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK)

IDEGEN NYELVI ÜGYINTÉZ Ő SPECIALIZÁCIÓ (50 kredit)

OROSZ NYELVI ÜGYINTÉZ Ő (50 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Fordítástechnika 1. Tantárgy kódja OUB 2900 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az orosz nyelvi beszéd- és íráskészség fejlesztése, az alapvető lexikai és stilisztikai ismeretek kialakítása, a fordítási készség megalapozása, a szókincs tematikus bővítése a feldolgozandó társalgási témákon belül, különös tekintettel a választott szakirányra. 2. Tantárgyi program Bemutatkozás. A család. Rokonsági fokozatok, rokonságnevek. Önéletrajz írása. Az ember külseje és jelleme. A tanulás. Divatos szakmák. A nyelvoktatás és nyelvtanulás. Könyvtárban. Könyvkölcsönzés, katalógusok, olvasótermek, internet-kávézók, elektronikus adatbázisok. Lakáskörülmények. A lakás berendezése. Vásárlás, üzletek, áruválaszték. Étkezés otthon (bevásárlás, főzés, terítés, tálalás). Étkezés vendéglőben. Az orosz és a magyar konyha. Az egészséges táplálkozás. Családi, nemzetközi, nemzeti, vallási és társadalmi ünnepek. Házimunkák. Szolgáltatási szférák (mosodában, cipésznél, autójavítóban, fodrásznál, kozmetikusnál, órásnál stb.). 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, az otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli házi feladatok. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Órai munka, három témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere A félévi gyakorlati jegy a témazáró dolgozatok eredményéből és a szóbeli feleletek érdemjegyeiből adódik össze. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Dr. Laczik Mária – Répási Györgyné dr. (szerk.): Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.

• Попова, Т. – Юрков, Е.: Поговорим. Пособие по разговорной практике. «Златоуст», Санкт-Петербург, 1999.

• Rapcsák Zsuzsa – Légrády Viktor: Эстафета. Orosz nyelvkönyv haladóknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

• Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003.

• Misky György: Kézikönyv az orosz nyelv- és stílusgyakorlatok című tárgyhoz. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Page 124: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Fordítástechnika 2. Tantárgy kódja OUB 2901 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB 2900 Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az előző félévben megszerzett orosz nyelvi készségek és alapvető lexikai, stilisztikai ismeretek továbbfejlesztése, a szókincs tematikus bővítése a feldolgozandó társalgási témákon belül, különös tekintettel a választott szakirányra. 2. Tantárgyi program Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert, olvasás, tévéműsorok, kiállítás, klubok. Sporttevékenységek, egészséges életmód. Az olimpiai mozgalom. Egészségügy: egészségügyi rendszer Magyarországon és Oroszországban. Gyógyítható és gyógyíthatatlan betegségek. Időjárás, évszakok. A posta és a postai szolgáltatások. Levelezés, telefonálás. A mobilkorszak és a kereskedelem. Kulturális programok (mozi, színház, koncert, kiállítás) és szervezésük. A kultúra helyzete napjainkban. Idegenforgalom, vendéglátás. Városi közlekedés. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, szóbeli és írásbeli házi feladatok. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félévi gyakorlati jegy a témazáró dolgozatok és a szóbeli feleletek érdemjegyeiből adódik össze. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Глазунова, О. И.: Давайте говорить по-русски. «Русский язык», Москва, 1997. • Rapcsák Zsuzsa – Légrády Viktor: Эстафета. Orosz nyelvkönyv haladóknak. Nemzeti

Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. • Répási Györgyné dr. – Némethné Hegedüs Zita (szerk.): Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei

György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2003. • Родимкина, А. – Райли, З. – Ландсман, Н.: Россия сегодня. Тексты и упражнения. «Златоуст»,

Санкт-Петербург, 1999. • Misky György: Kézikönyv az orosz nyelv- és stílusgyakorlatok című tárgyhoz. Budapest: Nemzeti

Tankönyvkiadó, 1996.

Page 125: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Gazdasági szaknyelv Tantárgy kódja OUB 2902 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A gazdasági szaknyelv alapvető szókincsének és kifejezési eszköztárának elsajátíttatása szóban és írásban. Az üzleti életben használatos levélformák és dokumentációk megismertetése. 2. Tantárgyi program Európa ma. Változások Moszkvában. A piacgazdaság. Az üzleti élet. A gazdaság. Reformok. Bankok. Pénzügyek. Az EU országai. befektetések. Külgazdasági kapcsolatok. Üzleti levelezés. Levéltípusok. Adásvételi szerződés. Megállapodás. Reklamáció. Az üzletember személyisége. Az üzleti megállapodás előkészítése. Az üzleti fegyelem. A tolmács szerepe az üzleti életben. 3. Évközi tanulmányi követelmények A foglalkozásokon aktív részvétel, a szókincs és beszédfordulatok elsajátítása, a tolmácsolás és a fordítás alapkészségeinek megismertetése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Folyamatos számonkérés, gyakorlás, rendszeres házi feladat adása, javítása, évközben két sikeres zárthelyi dolgozat megírása, félév végén gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Az elsajátított tananyag szóbeli rendszeres értékelése, illetve a két zárthelyi dolgozat írásbeli javítása. Az elégséges osztályzathoz legalább 60%-os eredmény szükséges, 90%-os eredménytől jeles a dolgozat érdemjegye. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lásd a kötelező és ajánlott irodalmat. Újságcikkek, fénymásolt anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Фодор, Зоя: Язык бизнесмена. 1. 2. 3. Budapest, 1997. • Ковач Илона – Вицаи Петер: Введение в международную экономику. Budapest, 2006. • Éva Erzsébet: Коммуникация рыночной экономики. A piacgazdaság kommunikációja.

Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 2001.

Page 126: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idegen nyelv a szolgáltatásban (titkári ügyviteli) Tantárgy kódja OUB 2903 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgató betekintést nyerjen az orosz üzleti életbe, a különböző szolgáltatási szférák nyelvezetébe, valamint a piacgazdaság kommunikációjába. Sajátítsa el az üzlet és a szolgáltatások alapját képező közgazdasági terminológiát. A tantárgy az alapvizsga része. 2. Tantárgyi program Szolgáltatási szférák: háztartási gépek, műszaki cikkek javítása; takarító szolgálat, lakások, irodák, családi házak takarítása; gravírozó műhelyben; cipőápolás, cipőjavítás; számítógép karbantartás; étteremben; szállodában; üzletekben; szépségápolás, kozmetikai szalonban, fodrásznál; postai szolgáltatás; levélformák; az üzleti levél felépítése. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megírása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből az üzleti lexikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató érdemjegyét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező irodalom

1. Répási Györgyné dr.: Idegen nyelv a szolgáltatásban. Nyíregyházi Főiskola. Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék. 2010. Kézirat.

Ajánlott irodalom: 2. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 3. Nevető nyelvleckék. Szerk,: Mihalik Tatjána. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. 4. Halászné–Gyenesné – Galló: Orosz nyelvkönyv III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. 5. Кулькова, Р. А.: Я хочу тебя спросить. Беседы и дискуссии на русском языке. Граница, 2005.

Page 127: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Jogi, közigazgatási és EU szaknyelv 1. Tantárgy kódja OUB 2904 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók az Európai Unió szerkezetével, működésével kapcsolatos jogi és közigazgatási tárgykörben orosz nyelven szereznek ismeretet. A sengeni határ melletti geopolitikai helyzetből fakadóan ezen ismeretek jelentős gyakorlati hasznot jelentenek elsajátítóik számára. 2. Tantárgyi program A hallgatók alapvető ismeretket szereznek az Európai Unióról, országaikról, a tagországok egymás közötti és a külső politikai tényezőkkel, elsősorban Oroszországgal való kapcsolatáról. A tantárgy lehetőséget biztosít az Európai Unió felépítésének, szervezeti tevékenységének, történetének alapos megismerésére. A hallgatók megismerhetik Az Európai Unió politikájának fő tényezőjét a biztonság megőrzésére, a stabilitásra törekvést, a környezetvédelemben játszott szerepét, az európai politikai normák elterjesztésének jelentőségét az újonnan Eu-taggá vált országok esetében. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium 5. Az értékelés módszere Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Ary Ildikó – Jenőfi György – Dr. Molnár Lászlóné – Czekaláné Jakab Valéria: Die Europäische Union. Deutscher Kursbuch. Európai Uniós szakmai nyelvkönyvek sorozat. Paginarium Kiadó, 2002.

• Fanz J. Heldinger: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. Budapest: HVG-ORAC, 2000.

• Mihalovics Árpád – Révay Valéria (szerk.): Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium. Budapest: Aula Kiadó, 2002.

• Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest: Osiris, 1998. • Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és jogharmonizáció. Budapest: HVG-

ORAC, 1998.

Page 128: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Jogi, közigazgatási és EU szaknyelv 2. Tantárgy kódja OUB 2905 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók az EU specifikus jogi nyelvezetének orosz változatával a szemináriumok során elmélyültebben tudnak foglalkozni. A témával való foglalkozás elősegíti a tananyag interiorizálását, a személyiségfejlesztéshez is jelentős mértékben hozzájárul. 2. Tantárgyi program Az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek bővítése. Az EU története a megalakulástól az 1989-es történelmi fordulatig. Az EU bővülése az 1989-es fordulat után. Az EU szervezeti felépítése. Az Európa-parlament munkájának ismertetése. Az EU tagállamainak helyzete, szerepük az EU szervezeteiben. Az Európa-bíróság tevékenysége. Az Európa Tanács szerepe. Az európai alkotmány tervezetének kérdései. Az emberi jogok védelme. Az EU mint az emberiség életkörülményeinek oltalmazója. Az EU szerepvállalása a környezetvédelemben. Az EU bővítésének lehetőségei. Az egyén helye, szerepe az EU-ban. A családjog, az emberi szabadságjogok érvényesülése az EU-ban. Az EU kapcsolata más politikai szervezetekkel. Az EU és Oroszország viszonya. Az EU tevékenysége az energiaválság megelőzésében. 3. Évközi tanulmányi követelmények Szódolgozat írása a megismert szakkifejezésekből. Az Európai Unió életével kapcsolatos újságcikk önálló lefordítása. Zárthelyi dolgozat megírása a megismert témakörökből. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli folyamatos értékelés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Ary Ildikó – Jenőfi György – Dr. Molnár Lászlóné – Czekaláné Jakab Valéria: Die Europäische Union. Deutscher Kursbuch. Európai Uniós szakmai nyelvkönyvek sorozat. Paginarium Kiadó, 2002.

• Fanz J. Heldinger: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. Budapest: HVG-ORAC, 2000.

• Mihalovics Árpád – Révay Valéria (szerk.): Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium. Budapest: Aula Kiadó, 2002.

• Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest: Osiris, 1998. • Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és jogharmonizáció. Budapest: HVG-ORAC,

1998. • Folyóiratok (Világgazdaság, 168 óra)

Page 129: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Tárgyalástechnika Tantárgy kódja OUB 2906 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatókat megismerteti a verbális és non verbális kommunikáció kifejezőeszközeivel, a társadalmi érintkezéshez, az információcseréhez kapcsolódó és a partner cselekvését befolyásoló, meggyőző kommunikációs eszközökkel, a szükséges nyelvi és nem nyelvi technikákkal. 2. Tantárgyi program A személyek jelentése az interakcióban. A szociális interakció folyamatainak (megnyitás, kapcsolattartás, szakaszolás, lezárás) nyelvi kifejezői. A beszélt szöveg tagolása, hangsúlyozása és kiegészítése. A szöveg értelmezése. A személyes beállítódás az érzelmek, a lelkiállapot és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok. Az információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok. A nem verbális kommunikáció szerepe és jelentése az interakcióban. A nem verbális jelzések funkciói. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Nyíregyháza, Krúdy Kiadó, 2005. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza, Krúdy Kiadó, 2004. • Formanovszkaja, N. – Szepesi E.: Orosz beszédetikett. Russzkij jazik, Moszkva, 1986. • Hidasi Judit: Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

1992. • Morrison, Terri – Wayne A. Conaway – George A. Borden: Meghajlás vagy kézfogás?

Alexandra Kiadó, Budapest, 1994. • Szõdi Sándorné: Tárgyalási gyakorlatok orosz nyelven. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest,

1992.

Page 130: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Üzleti levelezés Tantárgy kódja OUB 2907 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismeretszerzése a hivatalos ügyintézés, levelezés, a telefonbeszélgetés, a tárgyalások és a személyes találkozások idegen nyelvi lebonyolításához. A hivatalos levélminták, reklámok, telefon- és magánbeszélgetések, tárgyalások, konferenciák terminológiájának elsajátítása. 2. Tantárgyi program A külkereskedelmi tevékenység értelmezése. A külkereskedelmi gazdasági kapcsolatok írásbeli kommunikációs formái. A hivatalos levelezés formai szabályai. Levéltípusok a hivatalos kommunikációban. Szerződések előkészítése. Hivatalos telefonbeszélgetések. Hivatalos találkozások szervezése. Meghívók, reklámok készítése. A kurzus jól felkészíti a hallgatókat az alapvizsgára, a szakmai nyelvvizsgára, akár leendő munkájukra, valamely vegyes, vagy külföldi vállalatnál, idegenforgalmi vagy vendéglátó cégnél. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a levelezéstechnikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. • Фодор, Зоя: Деловой русский (как подготовиться к экзамену). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

2004. • Фодор, Зоя : Язык бизнесмена 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Gyömörey Erzsébet – Nyikulina Nagyezsda: Orosz–magyar nyelvi kalauz (Lexikai változások és

újdonságok a mai orosz nyelvben). Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest, 2001. • Halász Lászlóné – Paár Ferencné: Az orosz nyelvvizsga ábécéje (szóbeli). Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest, 1992.

Page 131: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Tolmácsolási alapismeretek Tantárgy kódja OUB 2908 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy elsajátításának célja tolmácsolási elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, felkészülés az orosz és magyar nyelven történő tolmácsolásra szemléltető szövegek felhasználásával, fordításelemzések segítségével. Az aktuális tagolás és az adekvát átváltási műveletek gyakorlása. 2. Tantárgyi program Nyelvhelyességi tudnivalók az orosz és a magyar nyelv vonatkozásában, a szegmentálás gyakorlása szemléltető szövegeket. A többtagú birtokos szerkezetek és gyakran előforduló hibák. A határozói jelzős szerkezetek átváltása. Az igékből képzett főneves szerkezetek fordítása. A személytelen szerkezetek, a szenvedő szerkezetek. A melléknévi igeneves és határozói igeneves szerkezetek átváltása és a leggyakrabban előforduló fordítási hibák elemzése és elkerülése. A téma-réma fogalma, a kommunikatív ekvivalencia kérdése. A kvázi helyes tolmácsolás megvalósítása. Konferenciatolmácsolás, médiatolmácsolás. 3. Évközi tanulmányi követelmények A foglalkozásokon való aktív részvétel, a házi feladatok rendszeres elkészítése és beszámolás. Tolmácsolási feladatok végzése változatos témákban. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévenként tíz tolmácsolási és házi feladat részjegy, két eredményes zárthelyi dolgozat, félév végén gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Rendszeres szóbeli értékelés, a hibákra és eredményekre rámutatva. Zárthelyi dolgozat eredményes érdemjegyéhez 60%-os teljesítmény szükséges, 90%-os teljesítmény felett ötös az érdemjegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lásd a kötelező és ajánlott irodalom anyagát, kiegészítve fénymásolt és hangzó anyaggal, pl. Készülünk a nyelvvizsgára hanganyaga. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Klaudy Kinga: Orosz–magyar fordítástechnika. Budapest: Tankönyvkiadó, 1980. • Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. • Bart I. – Klaudy K. (szerk.) A fordítás tudománya. Budapest: Tankönyvkiadó, 1980. • Szabari Krisztina: Tolmácsolás. Budapest: Scholastica, 1999.

Page 132: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Állami struktúrák Tantárgy kódja OUB 2909 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh István főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja a hallgatók megismertetése Oroszország államigazgatási felépítésével, a megfelelő tematikai terminológián keresztül. Ez a tárgy az orosz országismeret korábbi fejezeteire épül, és az üzleti vállalkozási igazgatási ismereteket szélesíti. 2. Tantárgyi program Oroszország szociális, gazdasági állami felépítése. Alkotmányi föderatív szerkezet. Moszkva mint Oroszország fővárosa. Igazságszolgáltatási szervek. Oroszország és a független államok (FÁK) szövetségének kapcsolata. Az állam és az egyház viszonya. Fegyveres erők Oroszországban. Szabadságjogok Oroszországban. Politikai pártok és társadalmi szervezetek. Állampolgári ismeretek. Az állam jelképei: a zászló és a címer. A végrehajtó hatalom: Oroszország kormánya. A törvényhozó hatalom: a föderatív nagygyűlés (parlament). 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium 5. Az értékelés módszere Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

1. Федосов В.А.: Государственное устройство современной России. История России конца ХХ – начала ХХ1 века (рукопись)

2. Русский юридический язык (государство и право). Учебное пособие для венгерских студентов, изучающих русский язык. Составители: dr. Laczik Mária – Répási Györgyné dr. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2009. (Kézirat)

Ajánlott: • Kemény Csabáné – Trombitás Endre: Русское страноведение. Часть 2.. Государственное

устройство России. – Будапешт, 1996. c. 55-65. • Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России: ХХ – начало ХХI века. Учебник для 11

класса. 9-ое изд. Раздел 8. – Москва, 2004. С. 332-359. • Резниченко, В. (сост.): Россия от А до Я. Популярный иллюстрированный словарь.

Словарные статьи: Вооруженные силы, Герб, Гимн, Государственный строй, Гражданство, Конституция, Москва, Политические партии, Права и свободы, Правительство, Правосудие, Президент, Религия, Уголовный кодекс, Федеральное собрание, Федеративное устройство. – Москва, 1998.

Page 133: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Elektronikus írástechnika I. Tantárgy kódja AIB2901 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet f. docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy elsajátításának fő célja: olyan szabályos elektronikus írástechnikával és meghatározott írássebességgel író hallgatók képzése, akik képesek az elektronikus szövegbevitelre; a biztonságos tízujjas vakírás elsajátítása. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 800 karakter/ 10 perc

2. Tantárgyi program

Az elektronikus írástechnikához szükséges alapvető informatikai ismeretek, a helyes test- és kéztartás elsajátítása, a karakterkészlet kezelése (betűtanítás); a tízujjas elektronikus szövegbevitel megalapozása, a helyes fogás- és érintéstechnika elsajátítása; a biztonságos írástechnikához, a folyamatos másoláshoz szükséges szokások kialakítása. A szám- és írásjelkarakterek elsajátítása. A hallgató elsajátítja az elektronikus tízujjas vakírást, törekedve a hibátlanságra, a sebességre és a megfelelő írásstílusra.

3. Évközi tanulmányi követelmények Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolási feladatok.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: számítógépterem; oktatóprogram

7. Kötelező, ajánlott irodalom Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Az elektronikus írástechnika alapjai, Nyháza, 2005. Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre, Nyháza, 2005. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I., Nyháza, 2004. Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen (oktatóprogrammal), Bp. 2003.

Page 134: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Elektronikus írástechnika II. Tantárgy kódja AIB2902 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2901E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet f. docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy elsajátításának célja: a biztonságos billentyűfogás megszilárdítása, intenzív továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmód jegyében. A hallgató képes lesz számítógéppel esztétikusan megformázott, megszerkesztett dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Képes esztétikus dokumentumot készíteni kézírásos szövegről.

Írássebesség szintje: minimum 1000 karakter/ 10 perc

2. Tantárgyi program

A tantárgyelem tartalmazza a tízujjas vakírás alapjaira építve a szabályos betűfogások megszilárdítását, a másolási készség fejlesztését szolgáló tananyagot, amely alkalmas a biztonságos és hibátlan írás megerősítésére, valamint az intenzív sebességfokozásra. A másolással egybekötött dokumentumformázás megalapozása, a sortartás nélküli elektronikus szövegbevitel technikájának fejlesztése. Alapvető szövegszerkesztési műveletek folyamatos elsajátítása. Dokumentumok készítése és esztétikus megformázása a MW-ben nyomtatott illetve kézírásos szövegről. Az értő másolás fejlesztése tartalmi szempontú szövegfeldolgozásokkal. Az állóképesség növelése különböző időtartamú másolásokkal.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások gépírásos, kézírásos dokumentumokról, dokumentumformázás.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: számítógépterem, jegyzet

7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre, Nyháza, 2005. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. – főisk. jegyzet, Nyháza, 2004. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, 2005. Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen (oktatóprogrammal), Bp. 2003.

Page 135: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Elektronikus írástechnika III. Tantárgy kódja AIB2903 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2902E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet f. docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja az elektronikus írástechnika továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmódra való áttérés, az ujjak mozgáskoordinációjának finomítása, az értő másolás fejlesztése. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni, esztétikusan megszerkeszteni nyomtatott, írott szövegről, szóbeli diktálás illetve hanghordozókról történő másolás alapján, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 1500 karakter/ 10 perc

2. Tantárgyi program

A tantárgy tananyaga elsősorban a lebegő kéztartású írásmódra való áttérést szolgáló speciális gyakorlatsorozatokat tartalmazza. Komplex feladatok gyakorlásával a hallgató képes lesz az ügyviteli munkaterületeknek megfelelő különböző témájú írásos anyagok egyre gyorsabb, hibátlan bevitelére, dokumentumok szerkesztésére meghatározott időegység alatt. Speciális gyakorlatok az élőszó utáni és a diktafonról történő elektronikus szövegbevitelhez. A diktálás utáni írás készségének fejlesztése időre történő diktálással, élőszó után és különböző típusú hanghordozókról (diktafon, CD stb.) Speciális, írástechnikailag nehéz szövegek feldolgozásával további intenzív sebességfokozás érhető el, fejlesztve ezáltal az állóképességet.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások, dokumentumszerkesztés, diktálás utáni írás.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: számítógépterem, magnetofon, diktafon; jegyzet

7. Kötelező, ajánlott irodalom Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. - főiskolai jegyzet. Nyháza, 2004. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, 2005. Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Elektronikus írástechnika mesterfokon, Nyháza, 2008. Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen. Bp. 2003.

Page 136: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Információtechnológia és információkezelés I. Tantárgy kódja AIB2904 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2901E Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A gyakorlati órák célja, hogy a tanulók megismerjék a Windows operációs rendszert, illetve a Word for Windows programot készség szinten alkalmazzák az irodai munkában. Fejleszteni kell a hallgatók szövegmódosítási és korrektúrázási készségét. Meg kell ismertetni a hallgatókat az alapvető szövegszerkesztési műveletekkel: dokumentum létrehozásával, mentésével, módosításával, a fájlműveletekkel, különböző szerkesztési parancsokkal. Tudniuk kell írott szöveget rövid idő alatt, megadott korrektúrák szerint javítani, módosítani, újraszerkeszteni.

2. Tantárgyi program

Felkészíti a hallgatót, hogy képes legyen a leghatékonyabb korrektúrázási és szövegmódosítási lehetőségek irodai alkalmazására. Megismerteti a hallgatókkal a korrektúra jeleket és a szövegmódosítási gyakorlatokkal készség szintű alkalmazást ér el. A hallgatók képesek lesznek a saját maguk által gépelt, illetve különböző adathordozókról bemásolt szöveg önálló szerkesztésére, módosítására, formázására adott időegység alatt. Megismerteti a hallgatókkal az alapvető fájlműveleteket, a Word nézeteit, a különböző beszúrási és formázási lehetőségeket.

3. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, beadandó házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, Internet, Microsoft Word Súgó, feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Dr. Kovácsné Cohner Judit–G. Nagy János-Ozsváth Miklós: Office XP – Computerbooks Bp., 2003. Dankó Márta: Korrektúrafeladatok - főiskolai jegyzet. Nyíregyháza, 2004. Gyűjteményes vizsga- és versenyfeladatok Microsoft Word felhasználói kézikönyv Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel) – SZAK Kiadó, 2002. Bodnár I.–Magyary Gyula: Szövegszerkesztés, Bp. Kiskapu Kiadó, 2007.

Page 137: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Információtechnológia és

információkezelés II. Tantárgy kódja AIB2905 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2904E Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

Felkészíti a hallgatót, hogy képes legyen a tanult szövegszerkesztési parancsok, formázási és egyéb szövegszerkesztési műveletek irodai alkalmazására, az önálló irodai és ügyviteli munka végzésére.

2. Tantárgyi program

A tantárgy keretein belül a tanulók megismerik a Word for Windows szövegszerkesztő programot és készség szinten alkalmazzák azt az irodai munkában. Fejleszteni kell a hallgatók dokumentumformázási, korszerű dokumentumkezelési készségét. Meg kell ismertetni a hallgatókat valamennyi menüvel, azok parancsaival, funkcióival. Készség szinten alkalmazni kell a szövegszerkesztő program által nyújtotta lehetőségeket (formázási műveletek, táblázatkészítés, stíluslapok használata).

3. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, beadandó házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, Internet, Microsoft Word Súgó, feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Dr. Kovácsné Cohner Judit – G. Nagy János-Ozsváth Miklós: Office XP – Computerbooks Bp., 2003 Gyűjteményes vizsga- és versenyfeladatok Microsoft Word felhasználói kézikönyv Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel) – SZAK Kiadó, 2002.

Page 138: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. Tantárgy kódja AIB2906 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2902E Tantárgyfelelős neve és beosztása Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A hallgatókkal megismertetni a mindennapi írott kommunikációban gyakran használt egyszerű iratok, valamint kereskedelmi-üzleti levelek készítésének nyelvi-stilisztikai-fogalmazási, tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeit; a levelezési ismeretek elméleti alapjait, a levelezési alapfogalmak értelmezését, a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait. - különös tekintettel a mindennapi egyszerű ügyiratokra és a kereskedelmi iratokra.

2. Tantárgyi program A levelezési ismeretek elméleti alapjai; levelezési alapfogalmak értelmezése: levél, levelezés, irat, okirat, ügyirat; az iratok csoportosítása, jellemzőik; a hivatalos nyelvi stílus használata. Az egyszerű ügyiratok (nyugta, meghatalmazás, kötelezvény, elismervény, hírt közlő iratok, nyilatkozatok, a belső levelezés egyszerű ügyiratai; vezetőség személyes levelei, jegyzőkönyvek stb.) készítésének tartalmi, formai, nyelvi követelményei. Sablonok használata az egyszerű iratok készítéséhez. A kereskedelmi levelek (tájékoztató, érdeklődő, ajánlatkérő levél, ajánlat, megrendelés, a hibás teljesítés iratai) szerkesztésének tartalmi, nyelvi, formai követelményei. A pénzforgalommal kapcsolatos iratok, bizonylatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi feladatok, önálló gyakorlati munkák 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok, eszközök: számítástechnikai szaktanterem (számítógép – Internet-eléréssel, e-mail cím); levelezési mintafeladatok

7. Kötelező, ajánlott irodalom

Freisinger Edéné: Levelezési ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Bp. 2007. Grezner Ferenc: Word leveleskönyv. Szak Kiadó Kft., Bicske, 1997. Honffy Pál: Levelezési tanácsadó, IKVA Könyvkiadó, Bp. 2004. Üzleti levelezés a gyakorlatban (Szerk.: F. Dornbach Mária). Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. & T. Bt., Bp. 2002. Levelezési ismeretek digitális oktatási e-learning segédanyag az irodavezető képzésben. www.kataszter.apertus.hu, 2006

Page 139: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. Tantárgy kódja AIB2907 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2906E Tantárgyfelelős neve és beosztása Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A mindennapi életben gyakran használt közigazgatási és munkaügyi iratok és készítésük nyelvi-stilisztikai-fogalmazási, tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeinek megismertetése. Az írásbeli kapcsolattartás hagyományos és elektronikus módozatainak megismertetése.

2. Tantárgyi program Munkaügyi iratok: önéletrajz, álláspályázat, munkaszerződés, a munkaviszony egyéb iratai. A hivatalos szervek és magánszemélyek közötti kapcsolat iratai: beadványok, idézés, határozat, fellebbezés. Az elektronikus ügyintézés. A jegyzőkönyv készítésének formai követelményei.

3. Évközi tanulmányi követelmények: gyakorlati munkák, önálló feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6.Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok, eszközök: számítástechnikai szaktanterem (számítógép – Internet-eléréssel, e-mail cím), levélgyűjtemény (minta)

7. Kötelező, ajánlott irodalom

A közigazgatási eljárási törvény. 2004. évi CXL. törvény A Munka törvénykönyve. Novissima Kiadó, Bp. 2004. (ill. módosításai) D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Freisinger Edéné: Levelezési ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Bp. 2007. Grezner Ferenc: Word leveleskönyv. Szak Kiadó Kft., Bicske, 1997. Microsoft Office Publisher 2007 (kiadványkészítést segítő internetes forrás) Verebics János: Elektronikus kormányzat – Elektronikus ügyintézés – Elektronikus eljárások. HVG-ORAC, Bp. 2004.

Page 140: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció I. Tantárgy kódja AIB2908 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2902E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja az adott idegen nyelvek karakterkészletének elsajátítása, az idegen nyelvű elektronikus szövegbevitel megalapozása, intenzív fejlesztése speciális gyakorlatokkal. Cél továbbá az idegen nyelven történő folyamatos másolási készség kialakítása, a sebességfokozás. Cél, hogy a hallgató képessé váljon a különféle idegen nyelvű anyagok gyors szövegbevitelére, megszabott időegység alatt meghatározott mennyiségű karakter leütésére. Írássebesség szintje: minimum 1800 leütés/ 10 perc.

2. Tantárgyi program

A tantárgy a magyar nyelvű elektronikus írástechnikára épül. A tananyag tartalmazza az adott idegen nyelvek karakterkészletének jellegzetességeit, biztonságos elsajátításához szükséges gyakorlatokat. A helyes írástechnika kialakításhoz, megszilárdításához, az idegen nyelven történő folyamatos másolási készség kialakításához, a sebességfokozáshoz szükséges speciális gyakorlatsorozatokat - különös tekintettel az angol, német, francia nyelvű szövegek másolási sajátosságaira.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített idegen nyelvű írásbeli másolások.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: számítógépterem, jegyzet 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Idegen nyelvű gépírás. Főisk.j., Nyháza, 2002. Dr. Budai László. Angol nyelvű gépírás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. Dr. Budai László: Német nyelvű gépírás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. RAABE Kiadó: Angol-magyar/Német-magyar üzleti levelezés, Bp. 2001.

Page 141: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció II. Tantárgy kódja AIB2909 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2908E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja az adott idegen nyelven írott szövegek, dokumentumok formázása, szerkesztése a szövegszerkesztő funkcióinak kihasználásával. Levelek, iratok készítése idegen nyelven a célország formai és nyelvi sajátosságainak figyelembevételével.

2. Tantárgyi program

A tantárgy a magyar és idegen nyelvű elektronikus írástechnikára épül. A tananyag tartalmazza az adott idegen nyelvek karakterkészletének jellegzetességeit is tartalmazó dokumentumtípusokat, levelezési formákat és szerkesztési technikák elsajátítását, készség szintű alkalmazását biztosító gyakorlatokat.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített idegen nyelvű írásbeli gyakorlatok; levelezési, szövegszerkesztési feladatok

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: levélformák, idegen nyelvű szerkesztési dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Idegen nyelvű gépírás. Főisk.j., Nyháza, 2002. RAABE Kiadó: Angol-magyar/Német-magyar üzleti levelezés, Bp. 2001.

Page 142: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció I. Tantárgy kódja AIB2910 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A személyközi kommunikáció általános ismereteire építve a hallgató megismerje a hivatali-üzleti élet helyes és hatékony kommunikáció szabályait, formáit, módjait ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció gyakorlata segítségére legyen a mindennapi és a szakmai életben.

2. Tantárgyi program

A hivatali-üzleti kommunikáció közlésfajtái (verbális-nonverbális); kommunikáció szóban, írásban, telefonon és elektronikus hálózaton az üzleti életben. A titkári-ügyviteli munkakörben végzett tevékenység fajtái, e munkakör alapvető viselkedési normái, szabályai, kapcsolattartási formák, feladatok; konfliktushelyzetek kezelése. Elektronikus kommunikáció; elektronikus közlésfajták; írás és beszéd az internetes kommunikációban. Az üzleti élet kommunikációs zavarai.

3. Évközi tanulmányi követelmények: évfolyamdolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok, eszközök: kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel 7. Kötelező, ajánlott irodalom

David Lewis: Hogyan értessük meg magunkat? A hatékony kommunikáció gyakorlati útmutatója. Bagolyvár, 2001. Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat, Nemzeti Könyvkiadó, 2008. Hofmeister-Tóth Ágnes – Métes Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó, 2007. Langer Katalin-Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2001. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1997. Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp. 2000. Zemke: Ügyfélszolgálat felsőfokon. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2005.

Page 143: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció II. Tantárgy kódja AIB2911 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A titkári-ügyviteli munkakör tevékenységformáinak megismerése, amely képet ad a hallgatónak a munkahelyi irodai teendőkről, feladatokról.

2. Tantárgyi program A gyakorlatorientált, a munkahelyi igényekkel lépést tartó ügyviteli-titkári munkakörök alapvető teendői: rendezvényszervezés, ügyfél- és vendégfogadás, reprezentáció és ajándékozás, irodai készletekkel való gazdálkodás, idő-és kapacitáskezelés. Irodai arculattervezés (PR). Ügyfélszolgálat, ügyfél-tájékoztatás.

3. Évközi tanulmányi követelmények: évfolyamdolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok, eszközök: kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen 2001. Dobiné Mónus Erzsébet: Az eszményi titkárnő kézikönyve. Novorg Kiadó, 1994. Hegyi István-Szűcs Pál: Az európai üzleti asszisztens kézikönyve. KJK, Budapest, 1994. Kővári György: Az emberi erőforrások fejlesztése. Szókratész Kft., Budapest, 1995. Kun Györgyné: Titkárnők kézikönyve. NOVORG Kft. 1991. Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens. Stíl Stúdió 2001. Sille István: Titkári ismeretek. KJK-KERSZÖV Kiadó, Bp. 2000. Sille István-Gargya Mária: Menedzserasszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közg. és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1995. Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp. 2000. Zemke: Ügyfélszolgálat felsőfokon. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2005.

Page 144: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció III. Tantárgy kódja AIB2912 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A gyors és hatékony információszerzés, továbbítás, információk megosztásának megismertetése a hallgatókkal az információtechnológiai tudásukra alapozva.

2. Tantárgyi program

A tantárgy magában foglalja az ügyviteli munkavégzéshez szükséges – informatikai és információtechnológiai alapokat felhasználva – a gyors és hatékony információszerzést szolgáló Internet-használatot, az információ elkészítésének, szerkesztésének, küldésének lehetőségeit, Microsoft Outlook szolgáltatásokat (pl. címjegyzék készítés, adatok importálása, exportálása, stb.), továbbá a kommunikációs folyamatok korszerű technológiai megoldásainak gyakorlatban való alkalmazását a már korábban tanult írásbeli kommunikációs ismeretek felhasználásával.

3. Évközi tanulmányi követelmények

önálló gyakorlati feladatok, feladatlapok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félévközi jegy: két írásbeli dolgozat, év végi feladatmegoldás. 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd- anyagok: számítógépterem (interneteléréssel, e-mail cím), feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Síkos László: Internet mindenkinek (BBS-INFO Kft., 2005.) Ilyés Mihály: Információ és telekommunikáció (Budapest, 2002.) Pluhár Emese: Internet kisszótár (Kossuth Kiadó, 2005.) Julia Kelly: Magad uram, ha gondod van… (Szak Kiadó, 2005.) Holczer József: Webszerkesztés mindenkinek (Jedlik Oktatási Stúdió, 2005.) PCWord, PC Guru magazinok

Page 145: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. Tantárgy kódja AIB2913 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2912E Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

Megismertetni a hallgatókkal az ügyviteli munkaterületen leggyakrabban használt és alkalmazott bemutatókészítő program jelentőségét, használatának gyakorlatát a már tanult vezetési-szervezési ismeretek, valamint gazdasági ismereteiket felhasználva.

2. Tantárgyi program A tantárgy tartalmazza egy korszerű bemutatókészítő program készségszintű használatának elsajátításához szükséges ismeretanyagát. A hallgató alapvető feladata a bemutatott prezentációs program megismerése és bemutatók készítése a program segítésével, felhasználva a már korábban elsajátított írásbeli kommunikációs ismereteket. A hallgató a tananyag keretein belül megtanulja a bemutatókészítő program felépítését, különböző animációs hatások, sémák felhasználását, különböző fájltípusok prezentációban való alkalmazását, hanganyagok, hanghatások felhasználását olyan webes dokumentumok készítéséhez, melyeket weblapként is tudnak alkalmazni.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Önálló és órai gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félévközi jegy: beadandó dolgozatok, feladatlapok alapján, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok: számítógépterem (interneteléréssel, e-mail cím), feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Accessről tudni érdemes (Média Books Kiadó, 2002.) Kis András – Schneider Ferenc: PowerPoint-Excel-Access (Üzleti élet, Bp. 2000.) Jókúti György: Prezentáció (Kossuth Kiadó, 2003.) Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel, SZAK Kiadó, 2002.)

Page 146: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika Tantárgy kódja AIB2914 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja

A hallgató elsajátítja a konfliktusok kezelésének, elkerülésének különböző módjait, a döntés jelentőségének fontosságát, formáit.

2. Tantárgyi program

A tantárgyelem keretében szó esik a konfliktus fogalmáról, fajtáiról, megjelenési formáiról, a konfliktusok különböző - analitikus, mezőelméleti, behaviorista és kognitív - pszichológiai felfogásáról, a személyiségjellemzők szerepéről a konfliktuskezelésben. A hallgató megismeri a döntés jelentőségét és formáit, a csoportdöntés mint konfliktusforrás működését, a csoportpolarizáció, az informatív és normatív befolyásolás eszközeit.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Aktív részvétel a csapatépítő, konfliktusmegoldó tréninggyakorlatokban 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok: - 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Hofmeister-Tóth Ágnes – Métes Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó, 2007. Roger Fisher-WilliamUry-Bruce Palton: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó, 1997. Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Akadémiai Kiadó, 2006. Zentai István: A meggyőzés csapdái. Typotex, Budapest 1998. Zentai István: A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest 1999.

Page 147: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat I.

Tantárgy kódja AIB2915 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók az ügyvitel elméleti ismeretei alapján képesek legyenek az ügyviteli munka önálló megszervezésére, ellátására. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit.

2. Tantárgyi program

Alapvető elvárás, hogy a hallgató a levéltári és adatvédelmi törvényeket ismerje, ezek alapján sajátítsa el az iratkezelés folyamatát (iktatás, irattovábbítás, -csatolás, irattározás), valamint annak hagyományos és elektronikus módját, az adatok archiválásának, irattározásának, selejtezésének teendőit. Ismerje és alkalmazza az adatvédelmi törvényekben foglaltakat, a minősített iratok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a bélyegzők készítésének, kezelésének és selejtezésének szabályait. Legyen tisztában az irodaszerek rendelésének, készletezésének és nyilvántartásának teendőivel, a szükséges nyomtatványok, bizonylatok kiállításának kezelésének előírásaival.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Vegyen részt az előadásokon, eddigi ügyviteli tapasztalatait ossza meg csoporttársaival. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzet 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Balla Katalin: Ügyiratkezelői kézikönyv. ÖNKorPress Kiadó, 2007. D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. Stíl Stúdió, 2007. Dr. Sille István–Gargya Mária: Menedzser-asszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1995. Freisinger Edéné: Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. Veres Gabriella: Az ügyviteli munkafolyamatok (főiskolai jegyzet) Nyíregyháza, 2003.

Page 148: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat

II. Tantárgy kódja AIB2916 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A kurzus célja, hogy a tanulók megismerjék az irodai ügyvitel kapcsán használatos irodatechnikai és telekommunikációs eszközöket, azok működési elvét, használatának területeit, beszerzésüknek legalapvetőbb szempontjait.

2. Tantárgyi program

A tantárgy bemutatja az ügyviteli munka színterét, az irodát; a korszerű irodatechnikai és telekommunikációs berendezéseket (számítógép, nyomtató, szkenner, fax, fénymásoló, telefon, audiovizuális eszközök, diktafon, e-stúdió rendszer), irodai kellékeket, felépítésüket, működésüket, funkciójukat és gyors, hatékony kezelésük módját. A hallgatók megismerik az ideális iroda kialakításának körülményeit, különös tekintettel az ergonómiai követelményekre.

3. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, beadandó házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs

cégek szakmai anyagai (prospektusok, katalógusok) 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Balla Katalin: Ügyiratkezelői kézikönyv. ÖNKorPress Kiadó, 2007. D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Dankó Márta: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek (Főiskolai jegyzet, 2006.) Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. Stíl Stúdió, 2007. Dr. Sille István – Gargya Mária: Menedzser-asszisztensek, titkárnő, titkárok (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1995.) Különböző irodatechnikával kapcsolatos szakkiadványok, katalógusok Dr. Pétery Kristóf: Számítógép az irodában (Kossuth Könyvkiadó, 1996)

Page 149: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat III.

Tantárgy kódja AIB2917 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2904 Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

Megismertetni a hallgatókkal a korszerű irodaszervezési lehetőségeket, valamint az automatizált irodaszervezéshez szükséges legfontosabb táblázatkezelő program használatát.

2. Tantárgyi program

Magában foglalja a korszerű irodaszervezés, automatizált iroda kialakításának lépéseit, a hagyományos, elektronikus és automatizált irodai folyamatok közötti alapvető eltéréseket, továbbá a tantárgy tartalmazza egy korszerű táblázatkezelő program használatának legfontosabb ismereteit, melyek az ügyviteli munkafolyamatot gördülékenyebbé teszik: a táblázatkezelő program felépítését, adatbeviteli lehetőségeket, cellaműveleteket, munkalapok beszúrásának és törlésének, kezelésének módjait, fájlműveletek, függvények, képletek, grafikonok, diagramok készítésének, beszúrásának módjait.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Házi feladatok kötelező elkészítése, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félévközi jegy: feladatlapok megoldása, vizsgajegy: gyakorlati feladatsor megoldása 5. Az értékelés módszere

Az órákon elsajátított ismeretek felhasználásának gyakorlatban való alkalmazását mennyire sikerül önállóan, saját ötletekkel megvalósítania a hallgatónak a házi feladatokban, az órai munkában, valamint a két írásbeli dolgozatban.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd- Anyagok: számítógép interneteléréssel, e-mail címmel 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Lévayné Lakner Mária: Excel táblázatkezelő a gyakorlatban (Computerbooks, 2001.) Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Access-ről tudni érdemes (Béda Books Kiadó, 2002.) Dankó Márta: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek, 2004. Kovlaciskné Pintér Orsolya: Az Excel függ vényei A-tól Z-ig (Computerbooks Kiadó, 2000.) Nógrádi László: Excel XP alapokon (Nógrádi PC Suli, 2006.)

Page 150: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idő- és projektmenedzsment Tantárgy kódja AIB2918 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 +0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja megismertetni és megértetni a hallgatókkal az idővel történő gazdálkodás pszichológiai hátterét, valamint elsajátíttatni a legfontosabb gyakorlati szabályait. Felhasználva a rendelkezésre álló informatikai hátteret, ügyviteli szoftvereket, hangsúlyozva az időgazdálkodás alkalmazásának fontosságát.

2. Tantárgyi program A tantárgy keretében képes lesz azonosítani az eddigi személyes gyakorlat pazarló vagy takarékos jellegét, megismeri a hivatás tervszerűségének javítására, az egyéni teljesítmény hatékonyabb növelésére szolgáló időkezelési módszereket és szabályokat, a különböző vezetési, szervezési technikákat, az időmenedzsment technikai hátterét, alkalmazva azokat a szoftvereket, technikai megoldásokat, melyet ezen tantárgy keretében megismer.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Házi feladatok, beadandó dolgozatok kötelező elkészítése, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félév végi számonkérés írásban és gyakorlatban történik, ahol számot adnak a félév során elsajátított tananyagról.

5. Az értékelés módszere

Az elsajátított ismeretek órán való alkalmazása, órai munka nyomon követése, beadandó feladatok, félév végi számonkérés értékelésének figyelembe vételével történik.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

7. Kötelező, ajánlott irodalom

Lothar J. Seiwert: Az időgazdálkodás abc-je. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. Hyrum Smith: A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye. Bagolyvár Kiadó, 1996. Ray Joseps: Időgazdálkodás vezetőknek. Bagolyvár Kiadó. 2002. Ügyfélszolgálat felsőfokon. Z-Pressz Kiadó, 2005. Manager Magazin aktuális számai. SPIEGEL-Gruppe, Budapest Kiadó Kft.

Page 151: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Rendezvényszervezés Tantárgy kódja AIB2919 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A hallgató olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert ezen a területen, amelyek birtokában képes bármilyen rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, lezárására.

2. Tantárgyi program

A tantárgy tartalmazza a rendezvényszervezés elsajátításához szükséges elméleti ismereteket: a szervezés alapfogalmait, a rendezvények különböző szempontok szerinti csoportosítását, a rendezvények megszervezésével együtt járó feladatokat, a stratégiai döntések előkészítésével, meghozatalával és dokumentálásával együtt járó feladatokat, valamint a témához kapcsolódó jogszabályokat. A hallgató megismerheti az információs források használatával, a korrekt üzleti kapcsolatok kialakításával, különböző műsorok, programtervek, rendezvények stb. összeállításával kapcsolatos tudnivalókat.

3. Évközi tanulmányi követelmények: rendezvényterv készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: - 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Arany-Hajnal-Kőrössy-Nagy-Novák: Üzleti rendezvényszervezés, SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó, 2002. D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Faragó Hilda Dr: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése, Képzőművészeti Kiadó, 2006. Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001. Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kalauz, Athenaeum Kiadó, 2005.

Page 152: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

UKRÁN NYELVI ÜGYINTÉZ Ő (50 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Fordítástechnika 1. Tantárgy kódja OUB2910 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

Az ukrán nyelvi beszéd- és íráskészség fejlesztése, az alapvető lexikai és stilisztikai ismeretek kialakítása, a fordítási készség megalapozása, a szókincs tematikus bővítése a feldolgozandó társalgási témákon belül, különös tekintettel a választott szakirányra.

2. Tantárgyi program:

Bemutatkozás. A család. Rokonsági fokozatok, rokonságnevek. Önéletrajz írása. Az ember külseje és jelleme. A tanulás. Divatos szakmák. A nyelvoktatás és nyelvtanulás. Könyvtárban. Könyvkölcsönzés, katalógusok, olvasótermek, internet-kávézók, elektronikus adatbázisok. Lakáskörülmények. A lakás berendezése. Vásárlás, üzletek, áruválaszték. Étkezés otthon (bevásárlás, főzés, terítés, tálalás). Étkezés vendéglőben. Az ukrán és a magyar konyha. Az egészséges táplálkozás. Családi, nemzetközi, nemzeti, vallási és más ünnepek. Házimunkák. Szolgáltatási szférák (mosodában, cipésznél, autójavítóban, fodrásznál, kozmetikusnál, órásnál stb.).

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, az otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere:

Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, 1994. 2. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 3. Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. 4. Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I–II. Nyíregyháza, 2005–2006. 5. Василь Яременко: Новий тлумачний словник української мови. Київ, 1998.

Page 153: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Fordítástechnika 2. Tantárgy kódja OUB2911 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB2910 Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK 1. A tantárgy elsajátításának célja:

Az előző félévben megszerzett ukrán nyelvi készségek és alapvető lexikai, stilisztikai ismeretek továbbfejlesztése, a szókincs tematikus bővítése a feldolgozandó társalgási témákon belül, különös tekintettel a választott szakirányra.

2. Tantárgyi program:

Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert, olvasás, tévéműsorok, kiállítás, klubok. Sporttevékenységek, egészséges életmód. Az olimpiai mozgalom. Egészségügy: egészségügyi rendszer Magyarországon ill. Ukrajnában, gyógyítható és gyógyíthatatlan betegségek. Időjárás, évszakok. A posta és a postai szolgáltatások. Levelezés, telefonálás. A mobilkorszak és a kereskedelem. Kulturális programok (mozi, színház, koncert, kiállítás) és szervezésük. A kultúra helyzete napjainkban. Idegenforgalom, vendéglátás. Városi közlekedés.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Rendszeres aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, azt otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere:

Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, 1994. 2. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 3. Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza,

2000–2003. 4. Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I–II. Nyíregyháza, 2005–2006. 5. Василь Яременко: Новий тлумачний словник української мови. Київ, 1998.

Page 154: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Gazdasági szaknyelv Tantárgy kódja OUB2912 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A gazdasági szaknyelv alapvető szókincsének és kifejezési eszköztárának elsajátíttatása szóban és írásban. Az üzleti életben használatos levélformák és dokumentációk megismertetése.

2. Tantárgyi program:

Európa ma. Változások Ukrajnában. A piacgazdaság. Az üzleti élet. A gazdaság. Reformok. Bankok. Pénzügyek. Az EU országai. befektetések. Külgazdasági kapcsolatok. Üzleti levelezés. Levéltípusok. Adásvételi szerződés. Megállapodás. Reklamáció. Az üzletember személyisége. Az üzleti megállapodás előkészítése. Az üzleti fegyelem. A tolmács szerepe az üzleti életben.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A foglalkozásokon aktív részvétel, a szókincs és beszédfordulatok elsajátítása, a tolmácsolás és a fordítás alapkészségeinek megismertetése.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Folyamatos számonkérés, gyakorlás, rendszeres házi feladat adása, javítása, évközben két sikeres zárthelyi dolgozat megírása, félév végén gyakorlati jegy.

5. Az értékelés módszere:

Az elsajátított tananyag szóbeli rendszeres értékelése, illetve a két zárthelyi dolgozat írásbeli javítása. Az elégséges osztályzathoz legalább 60%-os eredmény szükséges, 90%-os eredménytől jeles a dolgozat érdemjegye.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Lásd a kötelező és ajánlott irodalmat. Újságcikkek, fénymásolt anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Kassai Ilona: Szakszó, szaknyelv, szakmai kommunikáció. Pécs, 2005. 2. Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. Budapest, 2003. 3. Bańczerowski Janusz: A szaknyelv szerepe a civilizációs fejlődésben. Budapest, 2001. 4. Василь Яременко: Новий тлумачний словник української мови. Київ, 1998.

Page 155: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Az idegen nyelv a szolgáltatásban (titkári ügyviteli) Tantárgy kódja OUB2913 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgató betekintést nyerjen az ukrán üzleti életbe. Speciális feladat tanár szakos hallgatók esetében, hogy nemcsak a szavak jelentését, használati körét, de az üzlet alapját képező közgazdasági ismereteket is ki kell alakítani. A tantárgy az alapvizsga része.

2. Tantárgyi program:

A második szemeszterben az ukrán üzleti nyelv beszélt formái kapják a fő hangsúlyt. A szóbeli szakmai kommunikáció különböző formái (telefonbeszélgetés, személy és cég bemutatása, bemutatkozás, meghívás, a partner fogadása). Természetesen kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai szókincs elsajátítására, mely az ukrán nyelv sajátos rétegét képezi. Áttekintjük az ukrán nyelv nyelvtani rendszerében és a szakmai kommunikációban problémát okozó nyelvi jelenségeket.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből az üzleti lexikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus.

5. Az értékelés módszere:

A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Kassai Ilona: Szakszó, szaknyelv, szakmai kommunikáció. Pécs, 2005. 2. Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. Budapest, 2003. 3. Bańczerowski Janusz: A szaknyelv szerepe a civilizációs fejlődésben. Budapest, 2001. 4. Василь Яременко: Новий тлумачний словник української мови. Київ, 1998.

Page 156: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Jogi, közigazgatási és EU szaknyelv Tantárgy kódja OUB2914 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatók az Európai Unió szerkezetével, működésével kapcsolatos jogi és közigazgatási tárgykörben ukrán nyelven szereznek ismeretet. A sengeni határ melletti geopolitikai helyzetből fakadóan ezen ismeretek jelentős gyakorlati hasznot jelentenek elsajátítóik számára.

2. Tantárgyi program:

A hallgatók alapvető ismeretket szereznek az Európai Unióról, országaikról, a tagországok egymás közötti és a külső politikai tényezőkkel, elsősorban Ukrajnával való kapcsolatáról. A tantárgy lehetőséget biztosít az Európai Unió felépítésének, szervezeti tevékenységének, történetének alapos megismerésére. A hallgatók megismerhetik Az Európai Unió politikájának fő tényezőjét a biztonság megőrzésére, a stabilitásra törekvést, a környezetvédelemben játszott szerepét, az európai politikai normák elterjesztésének jelentőségét az újonnan Eu-taggá vált országok esetében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Kollokvium 5. Az értékelés módszere:

Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Ary Ildikó – Jenőfi György – Dr. Molnár Lászlóné – Czekaláné Jakab Valéria: Die Europäische Union. Deutscher Kursbuch. Európai Uniós szakmai nyelvkönyvek sorozat. Paginarium Kiadó, 2002.

2. Fanz J. Heldinger: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. Budapest: HVG-ORAC, 2000.

3. Mihalovics Árpád – Révay Valéria (szerk.): Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium. Budapest: Aula Kiadó, 2002.

4. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest: Osiris, 1998. 5. Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és jogharmonizáció. Budapest: HVG-ORAC,

1998.

Page 157: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Jogi, közigazgatási és EU szaknyelv Tantárgy kódja OUB2915 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatók az EU specifikus jogi nyelvezetének ukrán változatával a szemináriumok során elmélyültebben tudnak foglalkozni. A témával való foglalkozás elősegíti a tananyag interiorizálását, a személyiségfejlesztéshez is jelentős mértékben hozzájárul.

2. Tantárgyi program:

Az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek bővítése. Az EU története a megalakulástól az 1989-es történelmi fordulatig. Az EU bővülése az 1989-es fordulat után. Az EU szervezeti felépítése. Az Európa-parlament munkájának ismertetése. Az EU tagállamainak helyzete, szerepük az EU szervezeteiben. Az Európa-bíróság tevékenysége. Az Európa Tanács szerepe. Az európai alkotmány tervezetének kérdései. Az emberi jogok védelme. Az EU mint az emberiség életkörülményeinek oltalmazója. Az EU szerepvállalása a környezetvédelemben. Az EU bővítésének lehetőségei. Az egyén helye, szerepe az EU-ban. A családjog, az emberi szabadságjogok érvényesülése az EU-ban. Az EU kapcsolata más politikai szervezetekkel. Az EU és Ukrajna viszonya. Az EU tevékenysége az energiaválság megelőzésében.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Szódolgozat írása a megismert szakkifejezésekből. Az Európai Unió életével kapcsolatos újságcikk önálló lefordítása. Zárthelyi dolgozat megírása a megismert témakörökből.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere:

Írásbeli és szóbeli folyamatos értékelés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Ary Ildikó – Jenőfi György – Dr. Molnár Lászlóné – Czekaláné Jakab Valéria: Die Europäische Union. Deutscher Kursbuch. Európai Uniós szakmai nyelvkönyvek sorozat. Paginarium Kiadó, 2002.

2. Fanz J. Heldinger: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. Budapest: HVG-ORAC, 2000. 3. Mihalovics Árpád – Révay Valéria (szerk.): Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium. Budapest:

Aula Kiadó, 2002. 4. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest: Osiris, 1998. 5. Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és jogharmonizáció. Budapest: HVG-ORAC, 1998. 6. Folyóiratok (Világgazdaság, 168 óra)

Page 158: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Tárgyalástechnika Tantárgy kódja OUB2916 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Rományuk Renáta anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatókat megismerteti a verbális és non verbális kommunikáció kifejezőeszközeivel, a társadalmi érintkezéshez, az információcseréhez kapcsolódó és a partner cselekvését befolyásoló, meggyőző kommunikációs eszközökkel, a szükséges nyelvi és nem nyelvi technikákkal.

2. Tantárgyi program:

A személyek jelentése az interakcióban. A szociális interakció folyamatainak (megnyitás, kapcsolattartás, szakaszolás, lezárás) nyelvi kifejezői. A beszélt szöveg tagolása, hangsúlyozása és kiegészítése. A szöveg értelmezése. A személyes beállítódás az érzelmek, a lelkiállapot és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok. Az információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok. A nem verbális kommunikáció szerepe és jelentése az interakcióban. A nem verbális jelzések funkciói.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek.

5. Az értékelés módszere:

A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Nyíregyháza, Krúdy Kiadó, 2005. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza, Krúdy Kiadó, 2004. 2. Hidasi Judit: Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

1992. 3. Morrison, Terri – Wayne A. Conaway – George A. Borden: Meghajlás vagy kézfogás?

Alexandra Kiadó, Budapest, 1994.

Page 159: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Üzleti levelezés Tantárgy kódja OUB2917 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatók ismeretszerzése a hivatalos ügyintézés, levelezés, a telefonbeszélgetés, a tárgyalások és a személyes találkozások idegen nyelvi lebonyolításához. A hivatalos levélminták, reklámok, telefon- és magánbeszélgetések, tárgyalások, konferenciák terminológiájának elsajátítása.

2. Tantárgyi program:

A külkereskedelmi tevékenység értelmezése. A külkereskedelmi gazdasági kapcsolatok írásbeli kommunikációs formái. A hivatalos levelezés formai szabályai. Levéltípusok a hivatalos kommunikációban. Szerződések előkészítése. Hivatalos telefonbeszélgetések. Hivatalos találkozások szervezése. Meghívók, reklámok készítése. A kurzus jól felkészíti a hallgatókat az alapvizsgára, a szakmai nyelvvizsgára, akár leendő munkájukra, valamely vegyes, vagy külföldi vállalatnál, idegenforgalmi vagy vendéglátó cégnél.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a levelezéstechnikai műveletek kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus.

5. Az értékelés módszere:

A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. 2. Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, 1991. 3. Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis. I–VI. A–Я. Nyíregyháza, 2000–2003. 4. Udvari István (szerk.): Magyar-ukrán szótár I–II. Nyíregyháza, 2005–2006. 5. Василь Яременко: Новий тлумачний словник української мови. Київ, 1998.

Page 160: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Tolmácsolási alapismeretek Tantárgy kódja OUB2918 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy elsajátításának célja tolmácsolási elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, felkészülés az ukrán és magyar nyelven történő tolmácsolásra szemléltető szövegek felhasználásával, fordításelemzések segítségével. Az aktuális tagolás és az adekvát átváltási műveletek gyakorlása.

2. Tantárgyi program:

Nyelvhelyességi tudnivalók az ukrán és a magyar nyelv vonatkozásában, a szegmentálás gyakorlása szemléltető szövegeket. A többtagú birtokos szerkezetek és gyakran előforduló hibák. A határozói jelzős szerkezetek átváltása. Az igékből képzett főneves szerkezetek fordítása. A személytelen szerkezetek, a szenvedő szerkezetek. A melléknévi igeneves és határozói igeneves szerkezetek átváltása és a leggyakrabban előforduló fordítási hibák elemzése és elkerülése. A téma-réma fogalma, a kommunikatív ekvivalencia kérdése. A kvázi helyes tolmácsolás megvalósítása. Konferenciatolmácsolás, médiatolmácsolás.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A foglalkozásokon való aktív részvétel, a házi feladatok rendszeres elkészítése és beszámolás. Tolmácsolási feladatok végzése változatos témákban.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Félévenként tíz tolmácsolási és házi feladat részjegy, két eredményes zárthelyi dolgozat, félév végén gyakorlati jegy.

5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli értékelés, a hibákra és eredményekre rámutatva. Zárthelyi dolgozat eredményes érdemjegyéhez 60%-os teljesítmény szükséges, 90%-os teljesítmény felett ötös az érdemjegy.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Lásd a kötelező és ajánlott irodalom anyagát, kiegészítve fénymásolt és hangzó anyaggal, pl. Készülünk a nyelvvizsgára hanganyaga.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Klaudy Kinga: Orosz–magyar fordítástechnika. Budapest: Tankönyvkiadó, 1980. 2. Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. 3. Bart I. – Klaudy K. (szerk.) A fordítás tudománya. Budapest: Tankönyvkiadó, 1980. 4. Szabari Krisztina: Tolmácsolás. Budapest: Scholastica, 1999.

Page 161: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Állami struktúrák Tantárgy kódja OUB2919 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése Ukrajna államigazgatási felépítésével, a megfelelő tematikai terminológián keresztül. Ez a tárgy az ukrán országismeret korábbi fejezeteire épül, és az üzleti vállalkozási igazgatási ismereteket szélesíti.

2. Tantárgyi program:

Ukrajna szociális, gazdasági állami felépítése. Alkotmányi föderatív szerkezet. Kijev mint Ukrajna fővárosa. Igazságszolgáltatási szervek. Oroszország és Ukrajna kapcsolata. Az állam és az egyház viszonya. Fegyveres erők Ukrajnában. Szabadságjogok Ukrajnában. Politikai pártok és társadalmi szervezetek. Állampolgári ismeretek. Az állam jelképei: a zászló és a címer. A végrehajtó hatalom: Ukrajna kormánya. A törvényhozó hatalom: a föderatív nagygyűlés (parlament).

3. Évközi tanulmányi követelmények:

A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):

Kollokvium 5. Az értékelés módszere:

Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Honcsarenko Nagyija – Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán

és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1999. 2. Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, 1993. 3. Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, 1991. 4. Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó, Budapest, 1998. 5. В. Наулко – Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, 1993.

Page 162: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Elektronikus írástechnika I. Tantárgy kódja AIB2901 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet f. docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy elsajátításának fő célja: olyan szabályos elektronikus írástechnikával és meghatározott írássebességgel író hallgatók képzése, akik képesek az elektronikus szövegbevitelre; a biztonságos tízujjas vakírás elsajátítása. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 800 karakter/ 10 perc

2. Tantárgyi program

Az elektronikus írástechnikához szükséges alapvető informatikai ismeretek, a helyes test- és kéztartás elsajátítása, a karakterkészlet kezelése (betűtanítás); a tízujjas elektronikus szövegbevitel megalapozása, a helyes fogás- és érintéstechnika elsajátítása; a biztonságos írástechnikához, a folyamatos másoláshoz szükséges szokások kialakítása. A szám- és írásjelkarakterek elsajátítása. A hallgató elsajátítja az elektronikus tízujjas vakírást, törekedve a hibátlanságra, a sebességre és a megfelelő írásstílusra.

3. Évközi tanulmányi követelmények Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolási feladatok.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: számítógépterem; oktatóprogram

7. Kötelező, ajánlott irodalom Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Az elektronikus írástechnika alapjai, Nyháza, 2005. Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre, Nyháza, 2005. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I., Nyháza, 2004. Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen (oktatóprogrammal), Bp. 2003.

Page 163: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Elektronikus írástechnika II. Tantárgy kódja AIB2902 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2901E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet f. docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy elsajátításának célja: a biztonságos billentyűfogás megszilárdítása, intenzív továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmód jegyében. A hallgató képes lesz számítógéppel esztétikusan megformázott, megszerkesztett dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Képes esztétikus dokumentumot készíteni kézírásos szövegről.

Írássebesség szintje: minimum 1000 karakter/ 10 perc

2. Tantárgyi program

A tantárgyelem tartalmazza a tízujjas vakírás alapjaira építve a szabályos betűfogások megszilárdítását, a másolási készség fejlesztését szolgáló tananyagot, amely alkalmas a biztonságos és hibátlan írás megerősítésére, valamint az intenzív sebességfokozásra. A másolással egybekötött dokumentumformázás megalapozása, a sortartás nélküli elektronikus szövegbevitel technikájának fejlesztése. Alapvető szövegszerkesztési műveletek folyamatos elsajátítása. Dokumentumok készítése és esztétikus megformázása a MW-ben nyomtatott illetve kézírásos szövegről. Az értő másolás fejlesztése tartalmi szempontú szövegfeldolgozásokkal. Az állóképesség növelése különböző időtartamú másolásokkal.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások gépírásos, kézírásos dokumentumokról, dokumentumformázás.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: számítógépterem, jegyzet

7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre, Nyháza, 2005. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. – főisk. jegyzet, Nyháza, 2004. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, 2005. Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen (oktatóprogrammal), Bp. 2003.

Page 164: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Elektronikus írástechnika III. Tantárgy kódja AIB2903 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2902E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet f. docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja az elektronikus írástechnika továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmódra való áttérés, az ujjak mozgáskoordinációjának finomítása, az értő másolás fejlesztése. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni, esztétikusan megszerkeszteni nyomtatott, írott szövegről, szóbeli diktálás illetve hanghordozókról történő másolás alapján, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 1500 karakter/ 10 perc

2. Tantárgyi program

A tantárgy tananyaga elsősorban a lebegő kéztartású írásmódra való áttérést szolgáló speciális gyakorlatsorozatokat tartalmazza. Komplex feladatok gyakorlásával a hallgató képes lesz az ügyviteli munkaterületeknek megfelelő különböző témájú írásos anyagok egyre gyorsabb, hibátlan bevitelére, dokumentumok szerkesztésére meghatározott időegység alatt. Speciális gyakorlatok az élőszó utáni és a diktafonról történő elektronikus szövegbevitelhez. A diktálás utáni írás készségének fejlesztése időre történő diktálással, élőszó után és különböző típusú hanghordozókról (diktafon, CD stb.) Speciális, írástechnikailag nehéz szövegek feldolgozásával további intenzív sebességfokozás érhető el, fejlesztve ezáltal az állóképességet.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások, dokumentumszerkesztés, diktálás utáni írás.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: számítógépterem, magnetofon, diktafon; jegyzet

7. Kötelező, ajánlott irodalom Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. - főiskolai jegyzet. Nyháza, 2004. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, 2005. Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Elektronikus írástechnika mesterfokon, Nyháza, 2008. Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen. Bp. 2003.

Page 165: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Információtechnológia és információkezelés I. Tantárgy kódja AIB2904 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2901E Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A gyakorlati órák célja, hogy a tanulók megismerjék a Windows operációs rendszert, illetve a Word for Windows programot készség szinten alkalmazzák az irodai munkában. Fejleszteni kell a hallgatók szövegmódosítási és korrektúrázási készségét. Meg kell ismertetni a hallgatókat az alapvető szövegszerkesztési műveletekkel: dokumentum létrehozásával, mentésével, módosításával, a fájlműveletekkel, különböző szerkesztési parancsokkal. Tudniuk kell írott szöveget rövid idő alatt, megadott korrektúrák szerint javítani, módosítani, újraszerkeszteni.

2. Tantárgyi program

Felkészíti a hallgatót, hogy képes legyen a leghatékonyabb korrektúrázási és szövegmódosítási lehetőségek irodai alkalmazására. Megismerteti a hallgatókkal a korrektúra jeleket és a szövegmódosítási gyakorlatokkal készség szintű alkalmazást ér el. A hallgatók képesek lesznek a saját maguk által gépelt, illetve különböző adathordozókról bemásolt szöveg önálló szerkesztésére, módosítására, formázására adott időegység alatt. Megismerteti a hallgatókkal az alapvető fájlműveleteket, a Word nézeteit, a különböző beszúrási és formázási lehetőségeket.

3. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, beadandó házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, Internet, Microsoft Word Súgó, feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Dr. Kovácsné Cohner Judit–G. Nagy János-Ozsváth Miklós: Office XP – Computerbooks Bp., 2003. Dankó Márta: Korrektúrafeladatok - főiskolai jegyzet. Nyíregyháza, 2004. Gyűjteményes vizsga- és versenyfeladatok Microsoft Word felhasználói kézikönyv Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel) – SZAK Kiadó, 2002. Bodnár I.–Magyary Gyula: Szövegszerkesztés, Bp. Kiskapu Kiadó, 2007.

Page 166: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Információtechnológia és információkezelés II. Tantárgy kódja AIB2905 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2904E Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

Felkészíti a hallgatót, hogy képes legyen a tanult szövegszerkesztési parancsok, formázási és egyéb szövegszerkesztési műveletek irodai alkalmazására, az önálló irodai és ügyviteli munka végzésére.

2. Tantárgyi program

A tantárgy keretein belül a tanulók megismerik a Word for Windows szövegszerkesztő programot és készség szinten alkalmazzák azt az irodai munkában. Fejleszteni kell a hallgatók dokumentumformázási, korszerű dokumentumkezelési készségét. Meg kell ismertetni a hallgatókat valamennyi menüvel, azok parancsaival, funkcióival. Készség szinten alkalmazni kell a szövegszerkesztő program által nyújtotta lehetőségeket (formázási műveletek, táblázatkészítés, stíluslapok használata).

3. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, beadandó házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, Internet, Microsoft Word Súgó, feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Dr. Kovácsné Cohner Judit – G. Nagy János-Ozsváth Miklós: Office XP – Computerbooks Bp., 2003 Gyűjteményes vizsga- és versenyfeladatok Microsoft Word felhasználói kézikönyv Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel) – SZAK Kiadó, 2002.

Page 167: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. Tantárgy kódja AIB2906 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2902E Tantárgyfelelős neve és beosztása Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A hallgatókkal megismertetni a mindennapi írott kommunikációban gyakran használt egyszerű iratok, valamint kereskedelmi-üzleti levelek készítésének nyelvi-stilisztikai-fogalmazási, tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeit; a levelezési ismeretek elméleti alapjait, a levelezési alapfogalmak értelmezését, a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait. - különös tekintettel a mindennapi egyszerű ügyiratokra és a kereskedelmi iratokra.

2. Tantárgyi program A levelezési ismeretek elméleti alapjai; levelezési alapfogalmak értelmezése: levél, levelezés, irat, okirat, ügyirat; az iratok csoportosítása, jellemzőik; a hivatalos nyelvi stílus használata. Az egyszerű ügyiratok (nyugta, meghatalmazás, kötelezvény, elismervény, hírt közlő iratok, nyilatkozatok, a belső levelezés egyszerű ügyiratai; vezetőség személyes levelei, jegyzőkönyvek stb.) készítésének tartalmi, formai, nyelvi követelményei. Sablonok használata az egyszerű iratok készítéséhez. A kereskedelmi levelek (tájékoztató, érdeklődő, ajánlatkérő levél, ajánlat, megrendelés, a hibás teljesítés iratai) szerkesztésének tartalmi, nyelvi, formai követelményei. A pénzforgalommal kapcsolatos iratok, bizonylatok.

3. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi feladatok, önálló gyakorlati munkák 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok, eszközök: számítástechnikai szaktanterem (számítógép – Internet-eléréssel, e-mail cím); levelezési mintafeladatok

7. Kötelező, ajánlott irodalom

Freisinger Edéné: Levelezési ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Bp. 2007. Grezner Ferenc: Word leveleskönyv. Szak Kiadó Kft., Bicske, 1997. Honffy Pál: Levelezési tanácsadó, IKVA Könyvkiadó, Bp. 2004. Üzleti levelezés a gyakorlatban (Szerk.: F. Dornbach Mária). Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. & T. Bt., Bp. 2002. Levelezési ismeretek digitális oktatási e-learning segédanyag az irodavezető képzésben. www.kataszter.apertus.hu, 2006

Page 168: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. Tantárgy kódja AIB2907 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2906E Tantárgyfelelős neve és beosztása Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A mindennapi életben gyakran használt közigazgatási és munkaügyi iratok és készítésük nyelvi-stilisztikai-fogalmazási, tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeinek megismertetése. Az írásbeli kapcsolattartás hagyományos és elektronikus módozatainak megismertetése.

2. Tantárgyi program Munkaügyi iratok: önéletrajz, álláspályázat, munkaszerződés, a munkaviszony egyéb iratai. A hivatalos szervek és magánszemélyek közötti kapcsolat iratai: beadványok, idézés, határozat, fellebbezés. Az elektronikus ügyintézés. A jegyzőkönyv készítésének formai követelményei.

3. Évközi tanulmányi követelmények: gyakorlati munkák, önálló feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6.Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok, eszközök: számítástechnikai szaktanterem (számítógép – Internet-eléréssel, e-mail cím), levélgyűjtemény (minta)

7. Kötelező, ajánlott irodalom

A közigazgatási eljárási törvény. 2004. évi CXL. törvény A Munka törvénykönyve. Novissima Kiadó, Bp. 2004. (ill. módosításai) D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Freisinger Edéné: Levelezési ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Bp. 2007. Grezner Ferenc: Word leveleskönyv. Szak Kiadó Kft., Bicske, 1997. Microsoft Office Publisher 2007 (kiadványkészítést segítő internetes forrás) Verebics János: Elektronikus kormányzat – Elektronikus ügyintézés – Elektronikus eljárások. HVG-ORAC, Bp. 2004.

Page 169: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció I. Tantárgy kódja AIB2908 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2902E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja az adott idegen nyelvek karakterkészletének elsajátítása, az idegen nyelvű elektronikus szövegbevitel megalapozása, intenzív fejlesztése speciális gyakorlatokkal. Cél továbbá az idegen nyelven történő folyamatos másolási készség kialakítása, a sebességfokozás. Cél, hogy a hallgató képessé váljon a különféle idegen nyelvű anyagok gyors szövegbevitelére, megszabott időegység alatt meghatározott mennyiségű karakter leütésére. Írássebesség szintje: minimum 1800 leütés/ 10 perc.

2. Tantárgyi program

A tantárgy a magyar nyelvű elektronikus írástechnikára épül. A tananyag tartalmazza az adott idegen nyelvek karakterkészletének jellegzetességeit, biztonságos elsajátításához szükséges gyakorlatokat. A helyes írástechnika kialakításhoz, megszilárdításához, az idegen nyelven történő folyamatos másolási készség kialakításához, a sebességfokozáshoz szükséges speciális gyakorlatsorozatokat - különös tekintettel az angol, német, francia nyelvű szövegek másolási sajátosságaira.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített idegen nyelvű írásbeli másolások.

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: számítógépterem, jegyzet 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Idegen nyelvű gépírás. Főisk.j., Nyháza, 2002. Dr. Budai László. Angol nyelvű gépírás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. Dr. Budai László: Német nyelvű gépírás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. RAABE Kiadó: Angol-magyar/Német-magyar üzleti levelezés, Bp. 2001.

Page 170: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció II. Tantárgy kódja AIB2909 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2908E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja az adott idegen nyelven írott szövegek, dokumentumok formázása, szerkesztése a szövegszerkesztő funkcióinak kihasználásával. Levelek, iratok készítése idegen nyelven a célország formai és nyelvi sajátosságainak figyelembevételével.

2. Tantárgyi program

A tantárgy a magyar és idegen nyelvű elektronikus írástechnikára épül. A tananyag tartalmazza az adott idegen nyelvek karakterkészletének jellegzetességeit is tartalmazó dokumentumtípusokat, levelezési formákat és szerkesztési technikák elsajátítását, készség szintű alkalmazását biztosító gyakorlatokat.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Meghatározott minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített idegen nyelvű írásbeli gyakorlatok; levelezési, szövegszerkesztési feladatok

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: levélformák, idegen nyelvű szerkesztési dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Idegen nyelvű gépírás. Főisk.j., Nyháza, 2002. RAABE Kiadó: Angol-magyar/Német-magyar üzleti levelezés, Bp. 2001.

Page 171: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció I. Tantárgy kódja AIB2910 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A személyközi kommunikáció általános ismereteire építve a hallgató megismerje a hivatali-üzleti élet helyes és hatékony kommunikáció szabályait, formáit, módjait ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció gyakorlata segítségére legyen a mindennapi és a szakmai életben.

2. Tantárgyi program

A hivatali-üzleti kommunikáció közlésfajtái (verbális-nonverbális); kommunikáció szóban, írásban, telefonon és elektronikus hálózaton az üzleti életben. A titkári-ügyviteli munkakörben végzett tevékenység fajtái, e munkakör alapvető viselkedési normái, szabályai, kapcsolattartási formák, feladatok; konfliktushelyzetek kezelése. Elektronikus kommunikáció; elektronikus közlésfajták; írás és beszéd az internetes kommunikációban. Az üzleti élet kommunikációs zavarai.

3. Évközi tanulmányi követelmények: évfolyamdolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok, eszközök: kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel 7. Kötelező, ajánlott irodalom

David Lewis: Hogyan értessük meg magunkat? A hatékony kommunikáció gyakorlati útmutatója. Bagolyvár, 2001. Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat, Nemzeti Könyvkiadó, 2008. Hofmeister-Tóth Ágnes – Métes Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó, 2007. Langer Katalin-Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2001. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1997. Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp. 2000. Zemke: Ügyfélszolgálat felsőfokon. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2005.

Page 172: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció II. Tantárgy kódja AIB2911 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A titkári-ügyviteli munkakör tevékenységformáinak megismerése, amely képet ad a hallgatónak a munkahelyi irodai teendőkről, feladatokról.

2. Tantárgyi program A gyakorlatorientált, a munkahelyi igényekkel lépést tartó ügyviteli-titkári munkakörök alapvető teendői: rendezvényszervezés, ügyfél- és vendégfogadás, reprezentáció és ajándékozás, irodai készletekkel való gazdálkodás, idő-és kapacitáskezelés. Irodai arculattervezés (PR). Ügyfélszolgálat, ügyfél-tájékoztatás.

3. Évközi tanulmányi követelmények: évfolyamdolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok, eszközök: kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen 2001. Dobiné Mónus Erzsébet: Az eszményi titkárnő kézikönyve. Novorg Kiadó, 1994. Hegyi István-Szűcs Pál: Az európai üzleti asszisztens kézikönyve. KJK, Budapest, 1994. Kővári György: Az emberi erőforrások fejlesztése. Szókratész Kft., Budapest, 1995. Kun Györgyné: Titkárnők kézikönyve. NOVORG Kft. 1991. Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens. Stíl Stúdió 2001. Sille István: Titkári ismeretek. KJK-KERSZÖV Kiadó, Bp. 2000. Sille István-Gargya Mária: Menedzserasszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közg. és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1995. Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp. 2000. Zemke: Ügyfélszolgálat felsőfokon. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2005.

Page 173: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció III. Tantárgy kódja AIB2912 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0 + 2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A gyors és hatékony információszerzés, továbbítás, információk megosztásának megismertetése a hallgatókkal az információtechnológiai tudásukra alapozva.

2. Tantárgyi program

A tantárgy magában foglalja az ügyviteli munkavégzéshez szükséges – informatikai és információtechnológiai alapokat felhasználva – a gyors és hatékony információszerzést szolgáló Internet-használatot, az információ elkészítésének, szerkesztésének, küldésének lehetőségeit, Microsoft Outlook szolgáltatásokat (pl. címjegyzék készítés, adatok importálása, exportálása, stb.), továbbá a kommunikációs folyamatok korszerű technológiai megoldásainak gyakorlatban való alkalmazását a már korábban tanult írásbeli kommunikációs ismeretek felhasználásával.

3. Évközi tanulmányi követelmények

önálló gyakorlati feladatok, feladatlapok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félévközi jegy: két írásbeli dolgozat, év végi feladatmegoldás. 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd- anyagok: számítógépterem (interneteléréssel, e-mail cím), feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Síkos László: Internet mindenkinek (BBS-INFO Kft., 2005.) Ilyés Mihály: Információ és telekommunikáció (Budapest, 2002.) Pluhár Emese: Internet kisszótár (Kossuth Kiadó, 2005.) Julia Kelly: Magad uram, ha gondod van… (Szak Kiadó, 2005.) Holczer József: Webszerkesztés mindenkinek (Jedlik Oktatási Stúdió, 2005.) PCWord, PC Guru magazinok

Page 174: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. Tantárgy kódja AIB2913 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2912E Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

Megismertetni a hallgatókkal az ügyviteli munkaterületen leggyakrabban használt és alkalmazott bemutatókészítő program jelentőségét, használatának gyakorlatát a már tanult vezetési-szervezési ismeretek, valamint gazdasági ismereteiket felhasználva.

2. Tantárgyi program A tantárgy tartalmazza egy korszerű bemutatókészítő program készségszintű használatának elsajátításához szükséges ismeretanyagát. A hallgató alapvető feladata a bemutatott prezentációs program megismerése és bemutatók készítése a program segítésével, felhasználva a már korábban elsajátított írásbeli kommunikációs ismereteket. A hallgató a tananyag keretein belül megtanulja a bemutatókészítő program felépítését, különböző animációs hatások, sémák felhasználását, különböző fájltípusok prezentációban való alkalmazását, hanganyagok, hanghatások felhasználását olyan webes dokumentumok készítéséhez, melyeket weblapként is tudnak alkalmazni.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Önálló és órai gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félévközi jegy: beadandó dolgozatok, feladatlapok alapján, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok: számítógépterem (interneteléréssel, e-mail cím), feladatlapok 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Accessről tudni érdemes (Média Books Kiadó, 2002.) Kis András – Schneider Ferenc: PowerPoint-Excel-Access (Üzleti élet, Bp. 2000.) Jókúti György: Prezentáció (Kossuth Kiadó, 2003.) Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel, SZAK Kiadó, 2002.)

Page 175: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika Tantárgy kódja AIB2914 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja

A hallgató elsajátítja a konfliktusok kezelésének, elkerülésének különböző módjait, a döntés jelentőségének fontosságát, formáit.

2. Tantárgyi program

A tantárgyelem keretében szó esik a konfliktus fogalmáról, fajtáiról, megjelenési formáiról, a konfliktusok különböző - analitikus, mezőelméleti, behaviorista és kognitív - pszichológiai felfogásáról, a személyiségjellemzők szerepéről a konfliktuskezelésben. A hallgató megismeri a döntés jelentőségét és formáit, a csoportdöntés mint konfliktusforrás működését, a csoportpolarizáció, az informatív és normatív befolyásolás eszközeit.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Aktív részvétel a csapatépítő, konfliktusmegoldó tréninggyakorlatokban 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd

anyagok: - 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Hofmeister-Tóth Ágnes – Métes Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó, 2007. Roger Fisher-WilliamUry-Bruce Palton: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó, 1997. Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Akadémiai Kiadó, 2006. Zentai István: A meggyőzés csapdái. Typotex, Budapest 1998. Zentai István: A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest 1999.

Page 176: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat I.

Tantárgy kódja AIB2915 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók az ügyvitel elméleti ismeretei alapján képesek legyenek az ügyviteli munka önálló megszervezésére, ellátására. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit.

2. Tantárgyi program

Alapvető elvárás, hogy a hallgató a levéltári és adatvédelmi törvényeket ismerje, ezek alapján sajátítsa el az iratkezelés folyamatát (iktatás, irattovábbítás, -csatolás, irattározás), valamint annak hagyományos és elektronikus módját, az adatok archiválásának, irattározásának, selejtezésének teendőit. Ismerje és alkalmazza az adatvédelmi törvényekben foglaltakat, a minősített iratok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a bélyegzők készítésének, kezelésének és selejtezésének szabályait. Legyen tisztában az irodaszerek rendelésének, készletezésének és nyilvántartásának teendőivel, a szükséges nyomtatványok, bizonylatok kiállításának kezelésének előírásaival.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Vegyen részt az előadásokon, eddigi ügyviteli tapasztalatait ossza meg csoporttársaival. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzet 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Balla Katalin: Ügyiratkezelői kézikönyv. ÖNKorPress Kiadó, 2007. D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. Stíl Stúdió, 2007. Dr. Sille István–Gargya Mária: Menedzser-asszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1995. Freisinger Edéné: Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. Veres Gabriella: Az ügyviteli munkafolyamatok (főiskolai jegyzet) Nyíregyháza, 2003.

Page 177: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat

II. Tantárgy kódja AIB2916 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A kurzus célja, hogy a tanulók megismerjék az irodai ügyvitel kapcsán használatos irodatechnikai és telekommunikációs eszközöket, azok működési elvét, használatának területeit, beszerzésüknek legalapvetőbb szempontjait.

2. Tantárgyi program

A tantárgy bemutatja az ügyviteli munka színterét, az irodát; a korszerű irodatechnikai és telekommunikációs berendezéseket (számítógép, nyomtató, szkenner, fax, fénymásoló, telefon, audiovizuális eszközök, diktafon, e-stúdió rendszer), irodai kellékeket, felépítésüket, működésüket, funkciójukat és gyors, hatékony kezelésük módját. A hallgatók megismerik az ideális iroda kialakításának körülményeit, különös tekintettel az ergonómiai követelményekre.

3. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, beadandó házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs

cégek szakmai anyagai (prospektusok, katalógusok) 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Balla Katalin: Ügyiratkezelői kézikönyv. ÖNKorPress Kiadó, 2007. D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Dankó Márta: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek (Főiskolai jegyzet, 2006.) Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. Stíl Stúdió, 2007. Dr. Sille István – Gargya Mária: Menedzser-asszisztensek, titkárnő, titkárok (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1995.) Különböző irodatechnikával kapcsolatos szakkiadványok, katalógusok Dr. Pétery Kristóf: Számítógép az irodában (Kossuth Könyvkiadó, 1996)

Page 178: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat III.

Tantárgy kódja AIB2917 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) AIB2904 Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

Megismertetni a hallgatókkal a korszerű irodaszervezési lehetőségeket, valamint az automatizált irodaszervezéshez szükséges legfontosabb táblázatkezelő program használatát.

2. Tantárgyi program

Magában foglalja a korszerű irodaszervezés, automatizált iroda kialakításának lépéseit, a hagyományos, elektronikus és automatizált irodai folyamatok közötti alapvető eltéréseket, továbbá a tantárgy tartalmazza egy korszerű táblázatkezelő program használatának legfontosabb ismereteit, melyek az ügyviteli munkafolyamatot gördülékenyebbé teszik: a táblázatkezelő program felépítését, adatbeviteli lehetőségeket, cellaműveleteket, munkalapok beszúrásának és törlésének, kezelésének módjait, fájlműveletek, függvények, képletek, grafikonok, diagramok készítésének, beszúrásának módjait.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Házi feladatok kötelező elkészítése, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félévközi jegy: feladatlapok megoldása, vizsgajegy: gyakorlati feladatsor megoldása 5. Az értékelés módszere

Az órákon elsajátított ismeretek felhasználásának gyakorlatban való alkalmazását mennyire sikerül önállóan, saját ötletekkel megvalósítania a hallgatónak a házi feladatokban, az órai munkában, valamint a két írásbeli dolgozatban.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd- Anyagok: számítógép interneteléréssel, e-mail címmel 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Lévayné Lakner Mária: Excel táblázatkezelő a gyakorlatban (Computerbooks, 2001.) Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Access-ről tudni érdemes (Béda Books Kiadó, 2002.) Dankó Márta: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek, 2004. Kovlaciskné Pintér Orsolya: Az Excel függ vényei A-tól Z-ig (Computerbooks Kiadó, 2000.) Nógrádi László: Excel XP alapokon (Nógrádi PC Suli, 2006.)

Page 179: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Idő- és projektmenedzsment Tantárgy kódja AIB2918 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 +0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A tantárgy célja megismertetni és megértetni a hallgatókkal az idővel történő gazdálkodás pszichológiai hátterét, valamint elsajátíttatni a legfontosabb gyakorlati szabályait. Felhasználva a rendelkezésre álló informatikai hátteret, ügyviteli szoftvereket, hangsúlyozva az időgazdálkodás alkalmazásának fontosságát.

2. Tantárgyi program A tantárgy keretében képes lesz azonosítani az eddigi személyes gyakorlat pazarló vagy takarékos jellegét, megismeri a hivatás tervszerűségének javítására, az egyéni teljesítmény hatékonyabb növelésére szolgáló időkezelési módszereket és szabályokat, a különböző vezetési, szervezési technikákat, az időmenedzsment technikai hátterét, alkalmazva azokat a szoftvereket, technikai megoldásokat, melyet ezen tantárgy keretében megismer.

3. Évközi tanulmányi követelmények

Házi feladatok, beadandó dolgozatok kötelező elkészítése, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Félév végi számonkérés írásban és gyakorlatban történik, ahol számot adnak a félév során elsajátított tananyagról.

5. Az értékelés módszere

Az elsajátított ismeretek órán való alkalmazása, órai munka nyomon követése, beadandó feladatok, félév végi számonkérés értékelésének figyelembe vételével történik.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

7. Kötelező, ajánlott irodalom

Lothar J. Seiwert: Az időgazdálkodás abc-je. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. Hyrum Smith: A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye. Bagolyvár Kiadó, 1996. Ray Joseps: Időgazdálkodás vezetőknek. Bagolyvár Kiadó. 2002. Ügyfélszolgálat felsőfokon. Z-Pressz Kiadó, 2005. Manager Magazin aktuális számai. SPIEGEL-Gruppe, Budapest Kiadó Kft.

Page 180: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Rendezvényszervezés Tantárgy kódja AIB2919 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Veres Gabriella főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja

A hallgató olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert ezen a területen, amelyek birtokában képes bármilyen rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, lezárására.

2. Tantárgyi program

A tantárgy tartalmazza a rendezvényszervezés elsajátításához szükséges elméleti ismereteket: a szervezés alapfogalmait, a rendezvények különböző szempontok szerinti csoportosítását, a rendezvények megszervezésével együtt járó feladatokat, a stratégiai döntések előkészítésével, meghozatalával és dokumentálásával együtt járó feladatokat, valamint a témához kapcsolódó jogszabályokat. A hallgató megismerheti az információs források használatával, a korrekt üzleti kapcsolatok kialakításával, különböző műsorok, programtervek, rendezvények stb. összeállításával kapcsolatos tudnivalókat.

3. Évközi tanulmányi követelmények: rendezvényterv készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló

segédanyagok: - 7. Kötelező, ajánlott irodalom

Arany-Hajnal-Kőrössy-Nagy-Novák: Üzleti rendezvényszervezés, SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó, 2002. D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek. Képzőművészeti Kiadó. 2006. Faragó Hilda Dr: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése, Képzőművészeti Kiadó, 2006. Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001. Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kalauz, Athenaeum Kiadó, 2005.

Page 181: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

SZABADON VÁLASZTKATÓ TANTÁRGYAK (10 kredit)

OROSZ SZAKIRÁNYÚ ISMERETEK

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció I. Orosz nyelvi felzárkóztatás

Tantárgy kódja OUB 3001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók orosz nyelvi ismereteinek megerősítése. Teljesen az alapoknál kezdik az orosz nyelv elsajátítását mint: a cirillika elsajátítása, a kiejtés, az alapvető hangkapcsolatok felismerése és helyes értelmezése, és fokozatosan építik fel a rendszert. 2. Tantárgyi program Az írás, az olvasás, a hangkapcsolatok összefüggésének elsajátíttatása. Az alapvető nyelvtani szerkezetek tanítása kommunikatív szempontú: a mondatépítés, a névszó és ragozása (főnév, melléknév, számnév) és kölcsönös összefüggése. A leggyakrabban használt igék és különböző grammatikai kategóriáik. Az egyes társalgási témakörök alapvető lexikája: Család, családi és rokoni kapcsolatok; Az iskola, az oktatás, a főiskola; A lakás, a kollégiumi elhelyezés, a lakáskérdés. 3. Évközi tanulmányi követelmények Rendszeres aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, azt otthoni feladatok feldolgozása, szóbeli és írásbeli bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Órai munka, két témazáró dolgozat megírása. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Főiskolai, egyetemi jegyzetek, gyakorlókönyvek, internetes nyelvi adatbázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Becs Katalin – Dudics Pálné – Vohmina Lilja: Русский? Да! Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003.

• Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1996.

• Havronyina Sz.: Beszéljünk oroszul. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. • Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

1999. • Ирина Осипова: Ключ. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Page 182: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció II. Orosz szóbeli kommunikatív készségfejlesztés

Tantárgy kódja OUB 3002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A kommunikatív kompetencia összetevőinek részletes elemzése. Az idegen nyelvi tanterv rendezőelveinek bemutatása az Európa Tanács ajánlásai alapján. Célunk megismertetni a hallgatókat a beszéd fejlesztésének legismertebb technikájával és gyakorlataival. 2. Tantárgyi program A szimplex, auditív (hallás, beszéd) és a komplex, auditív (tolmácsolás) készségek fejlesztése. A szókincs tanítása. A mentális lexikon. A pragmatikai elemek megjelenése. Alkalmazott nyelvészeti hatások a kommunikatív nyelvtanulás kialakításában. A hallás utáni értés fejlesztése. A beszéd fejlesztésének legismertebb technikái és gyakorlatai. A hibajavítás. A tolmácsolás technikája. Változatos gyakorlatok alapján megismerteti a hallgatókat az idegen nyelvi beszéd fejlesztésének legismertebb módjaival és gyakorlataival. 3. Évközi tanulmányi követelmények Aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, a szakirodalom órán kívüli feldolgozása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Beszámolók, két zárthelyi dolgozat. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

• Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

• Cs. Jónás Erzsébet: Az orosz dialógus természetrajza. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 1999.

• Cs. Jónás Erzsébet: A kommunikatív készségek fejlesztése az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza. 1993.

• Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Budapest, Kossuth Kiadó, 2002.

Page 183: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció III. Orosz írásbeli kommunikatív készségfejlesztés

Tantárgy kódja OUB 3003 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A receptív nyelvi tevékenységek vizsgálata: az írott szöveg értése, az írásbeli interakció, és az írásbeli fordítás. A tárgy rámutat a beszélt és írott nyelv közötti különbségre, s nagy figyelmet kíván fordítani az írott nyelvi nyelvhasználatra, a modern szövegtani ismeretekre. 2. Tantárgyi program A szimplex, vizuális (olvasás, írás) és a komplex, vizuális (fordítás) készségek fejlesztése. Az olvasás mikrokészségei. Természetes és mesterséges szövegek. Az olvasmányok feldolgozásának hagyományos tantermi megoldásai. Az íráskészség fejlesztése. Az írás és más készségek. Az írás mikrokészségei. Az írás tanításának technológiája. Írásfejlesztő gyakorlatok. A kreatív írás, szabad fogalmazás. Hibajavítás. A fordítás tanítása, egynyelvű és kétnyelvű szótárak. Változatos gyakorlatok alapján megismerteti a hallgatókat az idegen nyelvi írás fejlesztésének legismertebb technikájával és gyakorlataival. 3. Évközi tanulmányi követelmények Aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, a szakirodalom órán kívüli feldolgozása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Beszámolók, két zárthelyi dolgozat. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Lsd. kötelező és ajánlott irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

• Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

• Lieber Péterné: A kommunikációközpontú orosznyelv-oktatás néhány kérdése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993.

• Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Budapest, Kossuth Kiadó, 2002.

Page 184: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika I. Orosz üzleti nyelv 2.

Tantárgy kódja OUB 3004 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja A 2. félévben szerzett orosz nyelvű üzleti ismeretek tovább bővítése. Tekintettel arra, hogy a tárgy az alapvizsga része, ez a speciális feladat nagyobb hangsúlyt kap elsősorban az írásbeli fordítások ellenőrzése során. 2. Tantárgyi program A harmadik szemeszter anyagának folytatását képezi. A szóbeli kommunikáció különböző formái között helyet kapnak a tolmácsolási gyakorlatok is oroszról magyarra illetve magyarról oroszra. Hasonlóan az orosz üzleti nyelvi etikett azaz egy-egy tárgyalás adott fokán a helyesen megválasztott beszéd és gesztus reakció. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből az üzleti elxika kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Андреева В. И.: Делопроизводство. Зао. «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», Москва, 1992. • Dudics Pálné: Orosz fordítási és szövegértési feladatgyűjtemény érettségire, felvételire, nyelvvizsgára

készülőknek. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2001. • Еремина Л. И. – Любимцева С. В. – Тарковская Б. М.: Русский язык для бизнесменов. Курсы.

Русский язык, Москва, 1999. • Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. • Фодор, Зоя: Язык бизнесмена 1. Деловая экономика. 2. Деловая жизнь. 3. Практическая

тетрадь. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.

Page 185: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika II. Orosz üzleti levelezés 2.

Tantárgy kódja OUB 3005 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az orosz üzleti kommunikációnak a gyakorlatban történő elmélyítése. Az orosz üzleti kommunikációs szándékok kifejezésének nyelvi eszközei, az orosz levéletikett. Informálja a hallgatókat az orosz írott nyelv sajátos szövegépítésének technikájáról és formai követelményeiről. 2. Tantárgyi program A beszéd, mint a közlés fő eszköze a szakmai kommunikációban. A közvetlen emberi kommunikáció alapszabályai. Az üzleti kommunikáció nyelvi etikettje, a közlés formái: - a társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok (érzelmek, személyes beállítódás, a vélemény, információcsere és a partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok nyelvi kifejezői. A nyelvhasználat alapvető grammatikai kérdései a szakmai kommunikációban. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati jegy megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. Az elemzésen alapuló feladatok összefüggő szövegből az üzleti elxika kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben 3 jegyet kap a hallgató. A félév végén a dolgozatjegyek és az óraközi aktivitás arányában egyetlen gyakorlati jeggyel zárul a kurzus. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001.

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Éva Erzsébet: A piacgazdaság kommunikációja. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001. • Фодор, Зоя: Деловой русский (как подготовиться к экзамену). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

2004. • Фодор, Зоя : Язык бизнесмена 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Rapcsák Zsuzsa – Légrády Viktor: Эстафета (Orosz nyelvkönyv haladóknak). Nemzeti

Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. • Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Aula kiadó, Budapest, 1997.

Page 186: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika III. Orosz nem verbális kommunikáció

Tantárgy kódja OUB 3006 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az orosz ember mentalitásának megismerése. A nyelv, a kommunikáció és a cselekvés viszonyának bemutatása. A kommunikatív kompetencia fogalmának meghatározása. A nem verbális jelzések funkcióinak értelmezési stratégiái. 2. Tantárgyi program A közvetlen emberi kommunikáció fogalomköre és jelenségei. A kommunikáció nyelvi modellje. A nyelv közlési funkciója. A nyelvi információ továbbítása és megértése. A nyelvi kommunikáció csatornái: a verbális csatorna, a nem verbális csatorna és a kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. A metakommunikáció jelensége és szerepe. Az írásbeli kommunikáció fajtái. A stratégia és a taktika szerepe a kommunikációban. Kommunikációs lehetőségek a világhálón. Az elektronikus kommunikáció. A kommunikáció és a kultúra. Interkulturális kommunikáció. A gazdasági és az üzleti kommunikáció szabályszerűségei. A kommunikáció kutatásának fő területei és módszertani problémái. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza, Krúdy Könyvkiadó, 2004. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest, 1996. • Hidasi Judit: Szavak, jelek, szokások. Vindsor Kiadó, Budapest, 1998. • Morrison, Terri: Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra, Pécs, 2002. • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002. • Orosz szakirodalmi források

Page 187: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika IV. Orosz elektronikus kommunikáció

Tantárgy kódja OUB 3007 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Az orosz nyelvi informatika megismertetése az írásbeli és szóbeli nyelvhasználat minden területén. Ismerkedés a marketing munkával, az orosz üzleti élet sajátos életformájával, a reklámok jelentőségével. A szövegszerkesztés, az Internet és multimédia felhasználása. 2. Tantárgyi program A szakmai kommunikáció a informatika világában; az érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok nyelvi megformálása; a személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok; az információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok; a partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok és az interakcióban jellemző kommunikációs szándékok nyelvi kifejezői. A szövegszerkesztés formai és tartalmi kérdései. Az Internet és az e-mail szerepe a szakmai kommunikációban. A marketing munka és a reklám sajátosságai és azok nyelvi kifejezői. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. A szövegértésen alapuló feladatok összefüggő szövegből a szakmai lexika kiemelését és grammatikai kategóriák szerinti besorolását jelentik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv: • Cs. Jónás Erzsébet: Így működik a Word szövegszerkesztő (A humán informatika verbális

kommunikációja). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Akisina, A.– Formanovszkaja, N.: Orosz nyelvi etikett. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. • Андреева В.И.: Делопроизводство. Москва, 1997. • Cs. Jónás Erzsébet: Így működik a Word szövegszerkesztő (A humán informatika verbális

kommunikációja). Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002. • Фодор, Зоя: Язык бизнесмена. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. • Hidasi Judit: Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1992.

Page 188: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi pragmatika V. Orosz tárgyalástechnika

Tantárgy kódja OUB 3008 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Gorbenko Viktoria D. anyanyelvi lektor Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Megismertet a verbális és non verbális kommunikáció kifejezőeszközeivel, a társadalmi érintkezéshez, az információcseréhez kapcsolódó és a partner cselekvését befolyásoló, meggyőző kommunikációs szándékokkal. 2. Tantárgyi program A személyek jelentése az interakcióban. A szociális interakció folyamatainak (megnyitás, kapcsolattartás, szakaszolás, lezárás) nyelvi kifejezői. A beszélt szöveg tagolása, hangsúlyozása és kiegészítése. A szöveg értelmezése. A személyes beállítódás az érzelmek, a lelkiállapot és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok. Az információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok. A nem verbális kommunikáció szerepe és jelentése az interakcióban. A nem verbális jelzések funkciói. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemitoikával! Nyíregyháza, Krúdy Kiadó, 2005. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Formanovszkaja, N. – Szepesi E.: Orosz beszédetikett. Russzkij jazik, Moszkva, 1986. • Hidasi Judit: Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

1992. • Morrison, Terri – Wayne A. Conaway – George A. Borden: Meghajlás vagy kézfogás?

Alexandra Kiadó, Budapest, 1994. • Szõdi Sándorné: Tárgyalási gyakorlatok orosz nyelven. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest,

1992.

Page 189: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Kultúratörténet és országismeret I. Orosz nyelvi országismeret

Tantárgy kódja OUB 3012 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR

1. A tantárgy elsajátításának célja Alapvető információk a nyelvi országismeretről, a nyelvi viselkedésről, hogyan ítélik meg az orosz nyelvet az anyanyelvként beszélők, mit értenek beszélgetés alatt. A hallgatók bevezetése a tudományos kutatómunkába. 2. Tantárgyi program A nyelvi viselkedés megismertetése a nyelvről, a beszédről orosz közmondások nyelvezetén keresztül, a dichotonikus közmondások segítségével: «Говорить и делать», «Слово и дело», «Спрос и ответ», «Говорить и слушать», «Говорить и молчать», «Правда и ложь», «Хвала и хула», «Знать и говорить», «Язык и речь», «язык и народ» stb. 3. Évközi tanulmányi követelmények A kollokvium megszerzése érdekében legalább 3 ellenőrző dolgozat eredményes megoldása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Az ellenőrző dolgozatok alapján félév közben szóbeli értékelést kap a hallgató. A félév végén a dolgozatok és az óraközi aktivitás előfeltétele a kollokviumon való részvételnek. 5. Az értékelés módszere A félév során folyamatos szóbeli értékelés mellett az elemzési készség fejlődését a tanár motivációs rendszerben értékeli. Az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítja ki a hallgató elemzési készségének értékelő rendszerét. A félév vizsgajeggyel zárul. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Федосов В. А.: Женщина, мужчина и дети в русской живописи. Учебное пособие. (не опубликовано, для студентов – ксерокопируется).

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

• Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

• O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Talentum Kiadó, Budapest, 1999. • Ожегов С. И.: Словарь русского языка. Русский язык, Москва, 1987. • Верещагин Е. М. – Костомаров В. Г.: Язык и культура. Лингвострановедение в

преподавании русского языка как иностранного. 2-ое изд. Русский язык, Москва, 1976. • Жуков В. П.: Словарь русских пословиц и поговорок. Русский язык, Москва, 1966.

Page 190: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció I. Orosz alapozó 1. Tantárgy kódja OUB 3013 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0 + 2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók harmadik nyelvként választják a nyelvet, így lehetőségük

nyílik egy újabb nyelvcsaládhoz tartozó nyelvvel való megismerkedésre. Teljesen az alapoknál kezdik a nyelvelsajátítását mint: a cirillika elsajátítása, a kiejtés, az alapvető hangkapcsolatok felismerése és helyes értelmezése, és fokozatosan építik fel a rendszert.

2. Tantárgyi program: Az írás, az olvasás, a hangkapcsolatok összefüggésének elsajátíttatása. Az alapvető

nyelvtani szerkezetek tanítása kommunikatív szempontú: a mondatépítés, a névszó és ragozása (főnév, melléknév, számnév) és kölcsönös összefüggése. A leggyakrabban használt igék és különböző grammatikai kategóriáik. Az egyes társalgási témakörök alapvető lexikája: Család, családi és rokoni kapcsolatok; Az iskola, az oktatás, a főiskola; A lakás, a kollégiumi elhelyezés, a lakáskérdés.

3. Évközi tanulmányi követelmények: témazáró dolgozatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere

A félév során az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítják ki a hallgató értékelésének rendszerét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 7. Irodalom:

1. Köllő M. – Osipova I. – Vujovits I.: Здравствуйте 1. International House Budapest. 1993. 2. Köllő Márta – Osipova Irina: Здравствуйте 2. Tankönyv. International House, Budapest, 1993. 3. Osipova I. – Köllő Márta: Здравствуйте 3. International House Budapest, 1994. 4. Répási Györgyné – Németh Gyuláné Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György

Könyvkiadó. Nyíregyháza, 1994. 5. Ferenczy Gyula Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1996. 6. Nándoriné dr. Horváth Márta – Tóthné Szedő Eszter: Orosz nyelvkönyv I. Budapest:

Tankönyvkiadó, 1992. 7. Sz. Havronyina, Beszéljünk oroszul. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 8. Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Page 191: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Orosz nyelvi kommunikáció I. Orosz alapozó 2. Tantárgy kódja OUB 3014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0 + 2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja OR 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tárgy folytatja az OR 3703-ban megkezdett tanulmányokat. Bővítve a

nyelvtani ismereteket és a lexikai szókészletet a félévben különös hangsúlyt az igerendszer kiépítésének és használatának a kérdése kerül előtérbe. A névszóragozás kérdései a rendhagyó alakok ismeretével bővül. A kommunikatív kifejezésmód nagyobb szerepet kap, amennyiben a mondatalkotás újabb szerkezeteit is megismerik.

2. Tantárgyi program: A félév során három témakörben folytatunk feldolgozást, szem előtt tartva a lexikai,

lexiko-grammatikai feladatok megoldásának gyakorlását, és a kommunikációs nyelvi készségek további fejlesztését. A félév során feldolgozásra kerülő témakörök: Vásárlás áruházban, üzletben; Étkezés otthon és közétkeztetési intézményekben; Az ünnepek fajtái és megünneplésük, hagyományok őrzése és ápolása.

3. Évközi tanulmányi követelmények: röpdolgozatok, témazáró zárthelyi dolgozatok, házi feladatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere

A félév során az írásbeli munkák és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítják ki a hallgató értékelésének rendszerét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Az ismeretek, készségek elsajátításához a kötelező és ajánlott irodalmon belül kiemelt helyet foglal el az alábbi tankönyv:

• Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 7. Irodalom:

1. Köllő M. – Osipova I. – Vujovits I.: Здравствуйте 1. International House Budapest. 1993. 2. Köllő Márta – Osipova Irina: Здравствуйте 2. Tankönyv. International House, Budapest, 1993. 3. Osipova I. – Köllő Márta: Здравствуйте 3. International House Budapest, 1994. 4. Répási Györgyné – Németh Gyuláné Orosz nyelvkönyv haladóknak. Bessenyei György

Könyvkiadó. Nyíregyháza, 1994. 5. Ferenczy Gyula Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1996. 6. Nándoriné dr. Horváth Márta – Tóthné Szedő Eszter: Orosz nyelvkönyv I. Budapest:

Tankönyvkiadó, 1992. 7. Sz. Havronyina, Beszéljünk oroszul. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 8. Székely András – Székely Nyina: Шаг за шагом. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Page 192: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK (10 kredit)

UKRÁN SZAKIRÁNYÚ ISMERETEK

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Európa nyelvei és kultúrái Tantárgy kódja OUB3203 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatók a stúdium révén ismereteket szereznek Ukrajna történelméről, az ukrán nyelv kialakulásáról, valamint Kárpátalja és a ruszin nép történetéről.

2. Tantárgyi program:

Az ukrán kultúra nyelv és állam státusa Európában; Ukrajna történelme; Az ukrán nemzetiségek elkülönítése; Képzőművészet; Az ukrán nyelvről; Történelmi előzmények; Az ukrán nyelv kialakulása; Nyelvjárások; Ukrainisztika Magyarországon; A mai Ukrajna; Magyarok Kárpátalján; Ruszinok Kárpátalján; Ruszinok Magyarországon;

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:

• Ukrán irodalom. Világirodalmi Lexikon. XVI. k. Budapest, 1994. 93–98. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. Крип’якевич, Іван: Історія України. Львів, 1991. 2. Олашин А. В.: Історія Закарпаття. Мукачево, 1992. 3. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok.

Nyíregyháza, 1994. 4. Szerhijenko H. J. – Szmolij V. A.: Ukrajna története. Lviv, 1995.

Page 193: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ruszinisztikai ismeretek I. Ruszinisztikai ismeretek 1.

Tantárgy kódja OUB3204 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatók a stúdium során betekintést nyerjenek a ruszinság, valamint a ruszin nyelv történelmi sorsának alakulásába.

2. Tantárgyi program:

A ruszin történelem és nyelv kutatása; A történelmi Ruszinföld és Ruszinszkó; A ruszin etnogenezis története; A ruszin élet; A ruszinság szervezeti-területi integritásának jelképe – görög katolikus egyház; A ruszin művelődés és kultúra alapjai; Kárpátalja és a ruszin nép sorsa 1918 után; Kárpátalja gazdasági helyzete 1918 és 1938 között; Nyelvi irányzatok Kárpátalján az első csehszlovák korszak idején (1919–1939); A vallás és kultúra helyzete a két világháború közti időszakban; Kárpátalja politikai helyzete 1938–1944 között.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: – 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok.

Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994.

3. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, 1995. 4. S. Benedek András: A gens fidelissima: a ruszinok. Budapest, 2003. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 6. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 194: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve Ruszinisztikai ismeretek II. Ruszinisztikai ismeretek 2.

Tantárgy kódja OUB3205 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) OUB3204 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Abonyi Andrea főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

1. A tantárgy elsajátításának célja:

A hallgatók a stúdium során betekintést nyerjenek a ruszinság, valamint a ruszin nyelv történelmi sorsának alakulásába.

2. Tantárgyi program:

Irodalmi nyelvteremtő kísérletek a visszacsatolás idején Ruszinszkóban (1939–1944); Vallás és kultúra a visszacsatolás időszakában; A vallás és az egyház jelentősége a ruszin nemzettudat megőrzésében; Hodinka Antal a ruszin kultúra és történelem kutatója; Kárpátalja gazdasága a szovjethatalom éveiben; A vallás és kultúra helyzete 1945 után; A ruszin-kérdés a Szovjetunióban (1945–1990); A görög katolikus egyház felszámolása; A ruszin nemzettudat újjáébredése; A kárpátaljai ruszinok szervezetei; Ruszin irodalom Kárpátalján.

3. Évközi tanulmányi követelmények:

Az órákon való aktív részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere:

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: –

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):

1. S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó, Budapest, 1944. 2. Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok.

BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 1994. 3. Udvari István: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 4. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, 1995. 5. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, 2005. 6. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt

visszatérés után. 1939–1945. Nyíregyháza, 2005.

Page 195: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok I.

Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok 1. Tantárgy kódja OUB3206 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tárgy folytatja a szláv–magyar nyelvi kapcsolatokkal

foglalkozó tanulmányokat, de önálló tárgyként is elsajátítható. Az első félév fő témakörei: Az ukrán és magyar nép évszázados társadalmi, politikai, kulturális és nyelvi kapcsolatai. A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok tanulmányozása a XIX. század első felétől napjainkig. Az ukrán nyelvjárásokat ért magyar nyelvi hatás eredményei és a magyar nyelvjárások ukrán jövevényszavai.

2. Tantárgyi program: A két féléves előadások során a hallgatók betekintést kapnak a magyar–

ukrán nyelvi kapcsolatok kezdeteibe, fejlődésének fázisaiba, kutatástörténetébe a kezdetektől napjainkig, a két nyelv közötti kapcsolat eredményeire. A két félév során feldolgozásra kerülő témakörök: A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kezdetei, fejlődésének fázisai, mai helyzete. A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kutatástörténete a XVIII. század első felétől napjainkig magyar.

3. Évközi tanulmányi követelmények: témazáró zárthelyi dolgozatok, házi feladatok, önálló

kutatás elvégzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere:

A félév során az elvégzett kutatás eredményeinek a bemutatása és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítják ki a hallgató értékelésének rendszerét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3–5 db): • Bonkáló Sándor: A kárpátalji rutén irodalom és művelődés. Pécs, 1935. • Dezső László: A XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai.

Budapest, 1989. • Lizanec P.: M. Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások alapján).

(Egyetemi jegyzet). Uzshorod, 1970. • Udvari István: A kárpátaljai ruszin irodalmi nyelv hungarizmusai kérdéséhez. // Mártoni Attila–

Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest, 2006. 483–488.

• Kótyuk István: Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai — Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22.) Nyíregyháza, 2007.

• Лизанец П. М.: Венгерско-украинские межъязыковые связи. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Будапешт, 1976.

Page 196: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok II.

Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok 2. Tantárgy kódja OUB3207 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2 + 0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Bárányné dr. Komári Erzsébet főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja UK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tárgy folytatja a szláv–magyar nyelvi kapcsolatokkal

foglalkozó tanulmányokat, de önálló tárgyként is elsajátítható. A második félév fő témakörei: A magyar nyelvjárásokban megtalálható ukrán jövevényszavak fonetikai, morfológiai és szemantikai beilleszkedése, illetve az ukrán nyelvjárásokban előforduló hungarizmusok meghonosodása az átvevő nyelv rendszerében. A magyar jövevényszavak funkcionálása a nyelvemlékekben, (mese)antroponimikonban, zoonimikonban és a regionális ukrán/ruszin irodalomban.

2. Tantárgyi program: A két féléves előadások során a hallgatók betekintést kapnak a magyar–

ukrán nyelvi kapcsolatok kezdeteibe, fejlődésének fázisaiba, kutatástörténetébe a kezdetektől napjainkig, a két nyelv közötti kapcsolatok eredményeibe. A két félév során feldolgozásra kerülő témakörök: A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kezdetei, fejlődésének fázisai, mai helyzete. A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kutatástörténete a XVIII. század első felétől napjainkig magyar.

3. Évközi tanulmányi követelmények: témazáró zárthelyi dolgozatok, házi feladatok, önálló

kutatás elvégzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere:

A félév során az elvégzett kutatás eredményeinek a bemutatása és a szóbeli teljesítmény egymást kiegészítve alakítják ki a hallgató értékelésének rendszerét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3–5 db): • Bonkáló Sándor: A kárpátalji rutén irodalom és művelődés. Pécs, 1935. • Dezső László: A XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai.

Budapest, 1989. • Lizanec P.: M. Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások alapján).

(Egyetemi jegyzet). Uzshorod, 1970. • Udvari István: A kárpátaljai ruszin irodalmi nyelv hungarizmusai kérdéséhez. // Mártoni Attila–

Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest, 2006. 483–488.

• Kótyuk István: Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai — Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22.) Nyíregyháza, 2007.

• Лизанец П. М.: Венгерско-украинские межъязыковые связи. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Будапешт, 1976.

Page 197: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A kárpátaljai népek története a sajtó tükrében

(1938–2008) I. A kárpátaljai népek története a sajtó tükrében (1938–2008) 1.

Tantárgy kódja OUB3208 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0+ 2 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK 3. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni az ukrán szakos hallgatókat ruszin szerzőknek a

II. világháború éveiben keletkezett, korábban ismeretlen írásaival. 4. Tantárgyi program: Az első félévben a hallgatók betekintést nyerhetnek többek között Irinej

Kontratovicsnak, a kor vezető amatőr történészének hírlapi publikációiba; Sztripszky Hiadornak, az ismert ruszin néprajztudós, bibliográfus és nyelvész mindmáig tudományos értékkel bíró közleményeibe; Fedor Potusnyak író, filozófus, etnográfus, folklorista és régész tudományos munkáiba; Péter Mihóknak, a kor termékeny szerzőjének cikkeibe.

5. Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok, önálló kutatás elvégzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere:

A félév során az elvégzett kutatás eredményeinek a bemutatása és a szóbeli teljesítmény alakítja ki a hallgató érdemjegyét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3–5 db): • Fedinec Csilla: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. Fórum Kisebbségkutató

Intézet. Somorja-Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004. • Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 7. Nyíregyháza, 2005.

• Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 9. Nyíregyháza, 2005.

• Ruszin sajtószemle 1939–1944. I. Tudomány. Tudományos és tudományos ismeretterjesztő cikkkek az 1939-44 évek sajtójából. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 23. Nyíregyháza, 2008.

• Ruszin sajtószemle 1939-1944 IІ. Szépirodalom. Cikkek a Kárpáti Vasárnap és Vasárnap c. lapokból. Összeállította és előszót írta: Káprály Mihály. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 24. Nyíregyháza, 2008.

Page 198: SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A kárpátaljai népek története a sajtó tükrében

(1938–2008) II. A kárpátaljai népek története a sajtó tükrében (1938–2008) 2.

Tantárgy kódja OUB3209 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0+2 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) – Tantárgyfelelős neve és beosztása Káprály Mihály főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja UK

a. A tantárgy elsajátításának célja: A kurzus az első félévben megkezdett ismeretanyag folytatása;

megismertetni az ukrán szakos hallgatókat ruszin szerzőknek a II. világháború éveiben publikált, korábban ismeretlen írásaival.

b. Tantárgyi program: Ebben a félévben a hallgatók ismereteiket kiegészíthetik az alábbi szerzők

publikációs tevékenységével, mint pl.: Márkus Sándor, Murányi János, Fenics László, Sztaninec György, Demjan Luka, Potusnyak Fedor.

c. Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok, önálló kutatás elvégzése. d. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium e. Az értékelés módszere:

A félév során az elvégzett kutatás eredményeinek a bemutatása és a szóbeli teljesítmény alakítja ki a hallgató érdemjegyét.

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3–5 db): • Fedinec Csilla: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. Fórum Kisebbségkutató

Intézet. Somorja-Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004. • Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek

és ukránok 1918–1945. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 7. Nyíregyháza, 2005.

• Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 9. Nyíregyháza, 2005.

• Ruszin sajtószemle 1939–1944. I. Tudomány. Tudományos és tudományos ismeretterjesztő cikkkek az 1939-44 évek sajtójából. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 23. Nyíregyháza, 2008.

• Ruszin sajtószemle 1939-1944 IІ. Szépirodalom. Cikkek a Kárpáti Vasárnap és Vasárnap c. lapokból. Összeállította és előszót írta: Káprály Mihály. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 24. Nyíregyháza, 2008.