of 26 /26
H3237_2017_0240_TAG CMS Accepted 09022016 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare Medicaid Plan) TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017 Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon kabilang ang Sabado, Linggo at mga pederal na holiday maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 1 ? Talaan ng Nilalaman A. Isipin ang Iyong Medicare at Medi-Cal na Sakop para sa Susunod na Taon ................................. 2 B. Mga pagbabago sa network ng mga tagapaglaan at mga parmasya ............................................. 8 C. Mga pagbabago sa mga benepisyo at mga gastos sa susunod na taon ........................................ 9 Mga pagbabago sa mga benepisyo at gastos para sa mga serbisyong medikal ............................ 9 Mga pagbabago sa sakop ng inireresetang gamot ........................................................................ 9 Yugto 1: “Yugto ng Paunang Sakop” ........................................................................................... 12 Yugto 2: “Yugto ng Sakunang Sakop” ......................................................................................... 14 D. Mga Pagbabagong Administratibo ............................................................................................... 14 E. Pagpasya kung anong plano ang pipiliin ...................................................................................... 17 Kung nais mong lumipat sa ibang planong Cal MediConnect ...................................................... 17 Kung nais mong umalis sa programang Cal MediConnect .......................................................... 18 F. Paghingi ng tulong ....................................................................................................................... 22 Paghingi ng tulong mula sa Health Net Cal MediConnect ............................................................ 22 Paghingi ng tulong mula sa broker ng estado sa pagpapalista .................................................... 22 Paghingi ng tulong mula sa Cal MediConnect Ombuds Program ................................................ 23 Paghingi ng tulong mula sa Health Insurance Counseling and Advocacy Program ..................... 24 Paghingi ng tulong mula sa Medicare .......................................................................................... 24 Paghingi ng tulong mula sa California Department of Managed Health Care ............................... 26

Talaan ng Nilalaman...H3237_2017_0240_TAG CMS Accepted 09022016 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan) TAUNANG ABISO NG …

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Talaan ng Nilalaman...H3237_2017_0240_TAG CMS Accepted 09022016 Health Net Cal MediConnect Plan...

 • H3237_2017_0240_TAG CMS Accepted 09022016

  Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 1

  ?

  Talaan ng Nilalaman

  A. Isipin ang Iyong Medicare at Medi-Cal na Sakop para sa Susunod na Taon ................................. 2

  B. Mga pagbabago sa network ng mga tagapaglaan at mga parmasya ............................................. 8

  C. Mga pagbabago sa mga benepisyo at mga gastos sa susunod na taon ........................................ 9

  Mga pagbabago sa mga benepisyo at gastos para sa mga serbisyong medikal ............................ 9

  Mga pagbabago sa sakop ng inireresetang gamot ........................................................................ 9

  Yugto 1: “Yugto ng Paunang Sakop” ........................................................................................... 12

  Yugto 2: “Yugto ng Sakunang Sakop” ......................................................................................... 14

  D. Mga Pagbabagong Administratibo ............................................................................................... 14

  E. Pagpasya kung anong plano ang pipiliin ...................................................................................... 17

  Kung nais mong lumipat sa ibang planong Cal MediConnect ...................................................... 17

  Kung nais mong umalis sa programang Cal MediConnect .......................................................... 18

  F. Paghingi ng tulong ....................................................................................................................... 22

  Paghingi ng tulong mula sa Health Net Cal MediConnect ............................................................ 22

  Paghingi ng tulong mula sa broker ng estado sa pagpapalista .................................................... 22

  Paghingi ng tulong mula sa Cal MediConnect Ombuds Program ................................................ 23

  Paghingi ng tulong mula sa Health Insurance Counseling and Advocacy Program ..................... 24

  Paghingi ng tulong mula sa Medicare .......................................................................................... 24

  Paghingi ng tulong mula sa California Department of Managed Health Care ............................... 26

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 2

  ?

  Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) hinahandog ng

  Health Net Community Solutions, Inc.

  Taunang Abiso ng Mga Pagbabago para sa 2017

  Kasalukuyan kang nakalista bilang miyembro ng Health Net Cal MediConnect. Sa

  susunod na taon, may ilang mga pagbabago sa mga benepisyo ng plano, sakop,

  mga tuntunin, at mga gastos. Ang Taunang Abiso ng Mga Pagbabagong ito ay

  magsasabi sa iyo tungkol sa mga pagbabago.

  A. Isipin ang Iyong Medicare at Medi-Cal na Sakop para sa Susunod na

  Taon

  Mahalagang repasuhin ang sakop mo ngayon upang matiyak na matutugunan pa

  nito ang mga pangangailangan mo sa susunod na taon. Kung hindi nito matugunan

  ang mga pangangailangan mo, maaari mong iwan ang plano sa anumang oras.

  Kung pipiliin mong umalis sa Health Net Cal MediConnect, ang iyong pagiging miyembro

  ay matatapos sa huling araw ng buwan kung kailan ka humiling.

  Kung aalis ka sa aming plano, mananatili ka pa rin sa mga programa ng Medicare at

  Medi-Cal.

  Makakapili ka kung paano makuha ang mga benepisyo mo sa Medicare (pumunta

  sa pahina 17 para makita ang mga pagpipilian mo).

  Patuloy kang nakalista sa Health Net para sa mga benepisyong Medi-Cal mo,

  maliban kung pumili ka ng ibang Medi-Cal lang na plano (pumunta sa pahina 21

  para sa karagdagang impormasyon).

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 3

  ?

  Additional Resources

  You can get this information for free in other languages. Call 1-855-464-3572 (TTY: 711). A live person is here to talk with you Monday through Friday, 8:00 a.m.

  to 8:00 p.m. At other times – including Saturday, Sunday and federal holidays –

  you can leave a voicemail. We will return your call the following business day. The

  call is free.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 4

  ?

  Maaari mong kunin ang Taunang Abiso ng Mga Pagbabagong ito sa iba pang anyo, tulad ng malaking letra, braille o audio. Tumawag sa 1-855-464-3572

  (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes hanggang

  Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail.

  Tatawagan ka namin sa susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang

  tawag.

  Kung gusto mong patuloy na padalhan ka ng Health Net Cal MediConnect na mga materyal ng miyembro sa iba pang anyo, tulad ng braille o malalaking letra, o sa

  isang wika na bukod pa sa Ingles, mangyaring makipag-ugnayan sa mga Serbisyo

  sa Miyembro. Sabihin sa mga Serbisyo sa Miyembro na gusto mong hilingin na

  kunin ang iyong mga materyal sa ibang anyo o wika.

  Tungkol sa Health Net Cal MediConnect

  Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang planong pangkalusugan na nakakontrata sa Medicare at Medi-Cal upang magbigay ng mga benepisyo ng

  kapwang programa sa mga nakalista.

  Kuwalipikado ang sakop sa ilalim ng Health Net Cal MediConnect bilang pinakamababang kailangang sakop (MEC). Natutugunan nito ang

  pangangailangang indibidwal na ibinahaging responsibilidad ng Patient Protection

  at Affordable Care Act (ACA). Mangyaring bisitahin ang website ng Internal

  Revenue Service (IRS) sa https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-

  Families para sa karagdagang impormasyon sa pangangailangang indibidwal na

  ibinahaging responsibilidad para sa MEC.

  Ang Health Net Cal MediConnect na plan ay hinahandog ng Health Net Community Solutions, Inc. Kapag sinabi nitong Taunang Abiso ng Mga Pagbabago

  ang “kami,” “namin,” o “amin,” nangangahulugan ito na Health Net Community

  Solutions, Inc. Kapag sinabi nitong “ang plano” o “ang aming plano,”

  nangangahulugan ito na Health Net Cal MediConnect.

  https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Familieshttps://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 5

  ?

  Mga Pagtatatuwa

  Maaaring pairalin ang mga limitasyon, co-payment at restriksiyon. Para sa karagdagang

  impormasyon, tawagan ang mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect o

  basahin ang Handbook ng Miyembro ng Health Net Cal MediConnect. Ang ibig sabihin

  nito ay maaaring kailanganin mong bayaran ang ilang mga serbisyo at may mga tuntunin

  na kailangan mong sundin para bayaran ng Health Net Cal MediConnect ang iyong mga

  serbisyo.

  Ang Listahan ng Sakop na mga Gamot at/o parmasya at mga network ng

  tagapaglaan ay maaaring magbago sa buong taon. Magpapadala kami ng isang

  abiso bago kami gumawa ng isang pagbabago na makakaapekto sa iyo.

  Ang mga benepisyo at/o mga co-payment ay maaaring magbago sa Enero 1 ng bawat

  taon.

  Ang mga co-payment para sa mga inireresetang gamot ay maaaring mag-iba batay sa

  antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Mangyaring makipag-ugnayan sa

  plano para sa mga detalye.

  Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang sangay ng Health Net, Inc. Ang

  Health Net ay isang rehistradong marka ng serbisyo ng Health Net, Inc. Nakalaan ang

  lahat ng mga karapatan.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 6

  ?

  Mga mahahalagang bagay na gagawin:

  Tingnan kung may anumang mga pagbabago sa aming mga benepisyo at mga gastos na maaaring makaapekto sa iyo. Mayroon bang anumang mga

  pagbabago na nakaapekto sa mga serbisyong ginagamit mo? Mahalagang

  repasuhin ang mga pagbabago sa benepisyo at gastos para matiyak na gagana ang

  mga ito para sa iyo sa susunod na taon. Tingnan sa seksyon B at C para sa

  impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa benepisyo at gastos para sa aming

  plano.

  Tingnan kung may anumang mga pagbabago sa aming mga sakop ng inireresetang gamot na maaaring makaapekto sa iyo. Masasakop ba ang mga

  gamot mo? Nasa ibang tier ba sila? Maaari mo bang patuloy na gamitin ang mga

  parehong parmasya? Mahalagang repasuhin ang mga pagbabago para matiyak na

  gagana ang aming sakop sa gamot para sa iyo sa susunod na taon. Tingnan sa

  seksyon C para sa impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa aming sakop sa

  gamot.

  Tingnan para malaman kung ang iyong mga tagapaglaan at mga parmasya ay nasa aming network sa susunod na taon. Nasa network ba namin ang iyong mga

  doktor? Paano ang iyong parmasya? Paano ang mga ospital at iba pang mga

  tagapaglaan na ginagamit mo? Tingnan sa seksyon B para sa impormasyon tungkol

  sa aming Direktoryo ng Tagapaglaan at Parmasya.

  Isipin ang tungkol sa kabuuan mong mga gastos sa plano. Magkano ang gagastusin mo mula sa sariling bulsa para sa mga serbisyo at inireresetang gamot

  na regular mong ginagamit? Paano maihahambing ang mga kabuuang gastos

  kumpara sa mga ibang opsyon na sakop?

  Isipin kung masaya ka sa plano namin.

  Kung magpasya kang

  manatili sa Health Net

  Cal MediConnect:

  Kung gusto mong manatili sa amin

  sa susunod na taon, madali lang –

  wala kang kailangang gawin. Kapag

  Kung magpasya kang magpalit ng mga

  plano:

  Kung magpasya kang mas matutugunan ng

  ibang sakop ang mga pangangailangan mo,

  maaari kang lumipat ng plano sa anumang

  oras. Kapag nagpalista ka sa bagong plano,

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 7

  ?

  wala kang binago, awtomatiko kang

  mananatiling nakalista sa plano

  namin.

  ang bago mong sakop ay magsisimula sa

  unang araw ng susunod na buwan. Tingnan

  sa seksyon E, pahina 17 upang malaman

  nang higit pa ang tungkol sa mga pagpipilian

  mo.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 8

  ?

  B. Mga pagbabago sa network ng mga tagapaglaan at mga parmasya

  Ang aming mga network ng tagapaglaan at parmasya ay nagbago para sa 2017.

  Mahigpit ka naming hinihikayat na repasuhin ang aming kasalukuyang Direktoryo

  ng Tagapaglaan at Parmasya para malaman kung ang iyong mga tagapaglaan o

  parmasya ay nasa network pa rin namin. May na-update na Direktoryo ng Tagapaglaan

  at Parmasya na matatagpuan sa aming website sa www.healthnet.com/calmediconnect.

  Maaari ka ring tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-855-464-3572 (TTY: 711)

  Lunes hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. para sa na-update na

  impormasyon ng tagapaglaan o para humiling na ikoreo sa iyo ang Direktoryo ng

  Tagapaglaan at Parmasya.

  Mahalaga na alam mo na maaari rin kaming gumawa ng mga pagbabago sa aming

  network sa loob ng taon. Kung umalis sa plano ang iyong tagapaglaan, may mga

  partikular kang karapatan at mga proteksiyon. Para sa higit pang impormasyon, tingnan

  ang Chapter 3 ng iyong Handbook ng Miyembro.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 9

  ?

  C. Mga pagbabago sa mga benepisyo at mga gastos sa susunod na

  taon

  Mga pagbabago sa mga benepisyo at gastos para sa mga serbisyong

  medikal

  Babaguhin namin ang aming sakop para sa ilang mga serbisyong medikal at sa mga

  binabayaran mo para sa mga sakop na serbisyong medikal na ito sa susunod na taon.

  Inilalarawan ng sumusunod na talahanayan ang mga pagbabagong ito.

  2016 (itong taon) 2017 (susunod na taon)

  Acupuncture

  Ang acupuncture ay hindi

  sakop.

  Magbabayad ka ng $0 na co-

  payment para sa hanggang

  dalawang outpatient na

  serbisyong acupuncture sa

  anumang isang buwan sa

  kalendaryo o mas madalas

  kung medikal na

  kinakailangan ang mga ito.

  Mga pagbabago sa sakop ng inireresetang gamot

  Mga pagbabago sa aming Listahan ng Gamot

  Padadalhan ka namin ng kopya ng aming 2017 na Listahan ng Mga Sakop na Gamot sa

  sobreng ito.

  Ang Listahan ng Mga Sakop na Gamot ay tinatawag ding ang “Listahan ng Gamot."

  Gumawa kami ng mga pagbabago sa aming Listahan ng Gamot, kabilang ang mga

  pagbabago sa mga gamot na sinasakop namin at mga pagbabago sa mga restriksiyon na

  ilalapat sa aming sakop sa ilang mga gamot.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 10

  ?

  Repasuhin ang Listahan ng Gamot para matiyak na ang mga gamot mo ay

  masasakop sa susunod na taon at para malaman kung may anumang mga

  restriksiyon.

  Kung apektado ka ng isang pagbabago sa sakop sa gamot, hinihikayat ka naming:

  Sumangguni sa iyong doktor (o sa iba pang nagrereseta) upang makahanap ng ibang gamot na sakop namin. Maaari mong tawagan ang mga Serbisyo sa

  Miyembro sa 1-855-464-3572 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes, 8:00 n.u.

  hanggang 8:00 n.g. para humiling ng listahan ng mga sakop na gamot na

  gumagamot sa parehong kondisyon. Matutulungan ng listahan ang iyong

  tagapaglaan na maghanap ng isang sakop na gamot na maaaring gumana sa iyo.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 11

  ?

  Hilingin sa plano na sakupin ang isang pansamantalang supply ng gamot. Sa ilan mga sitwasyon, sasakupin namin ng isang beses lang, na pansamantalang

  supply ng gamot sa unang 90 araw ng taon ng kalendaryo. Tatagal ng hanggang

  30 araw ang pansamantalang supply na ito. (Upang malaman nang higit pa

  tungkol sa kung kailan ka makakakuha ng pansamantalang supply at paano

  humingi ng isa, tingnan ang Chapter 5 ng Handbook ng Miyembro). Kapag

  nakakuha ka ng isang pansamantalang supply ng isang gamot, dapat makipag-

  usap ka sa iyong doktor para magpasiya kung ano ang dapat gawin kapag naubos

  na ang iyong supply. Maaari kang lumipat sa ibang gamot na sakop ng plano o

  hilingin sa plano na gumawa ng eksepsiyon para sa iyo at sakupin ang

  kasalukuyan mong gamot.

  o Kung kasama ka na sa plano nang higit pa sa 90 araw at naninirahan ka sa

  isang pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga, sasakupin namin

  ng isang beses lang ang 31 araw na supply, o mas mababa kung

  nakasulat ang iyong reseta para sa mas kaunting araw. Karagdagan ito sa

  transisyong supply para sa pangmatagalang pangangalaga.

  o Kung lumilipat ka mula sa isang pasilidad para sa pangmatagalang

  pangangalaga o pamamalagi sa ospital patungo sa tahanan, sasakupin

  namin ang isang 30 araw na supply, o mas kaunti kung nakasulat ang

  iyong reseta para sa mas kaunting araw (sa ganoong kaso ay papayagan

  namin ang maramihang pagbili ng inireseta upang makapagbigay ng

  hanggang sa kabuuan na 30 araw na supply ng gamot).

  o Kung lumilipat ka mula sa tahanan o pamamalagi sa ospital patungo sa

  isang pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga, sasakupin namin

  ang isang 31 araw na supply, o mas kaunti kung nakasulat ang iyong

  reseta para sa mas kaunting araw (sa ganoong kaso ay papayagan namin

  ang maramihang pagbili ng inireseta upang makapagbigay ng hanggang

  sa kabuuan na 31 araw na supply ng gamot). Dapat mong bilhin ang

  inireseta sa isang network na parmasya.

  Sasakupin pa rin ang karamihan sa mga eksepsiyon sa Listahan ng Gamot sa susunod

  na taon.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 12

  ?

  Mga pagbabago sa gastos sa inireresetang gamot

  Mayroong dalawang yugto ng pagbabayad para sa iyong sakop ng inireresetang gamot

  sa Part D ng Medicare sa ilalim ng Health Net Cal MediConnect. Kung magkano ang

  iyong babayaran ay depende kung nasa aling yugto ka kapag binili o muling binili ang

  isang inireseta. May dalawang yugto:

  Yugto 1

  Yugto ng Paunang Sakop

  Yugto 2

  Yugto ng Sakunang Sakop

  Sa panahon ng yugtong ito, babayaran ng

  plano ang bahagi ng mga gastos ng iyong

  mga gamot, at babayaran mo ang iyong

  bahagi. Ang iyong bahagi ay tinatawag na

  co-payment.

  Magsisimula ka sa yugtong ito kapag binili

  mo ang iyong unang inireseta ng taon.

  Sa panahon ng yugtong ito, babayaran ng

  plano ang lahat ng gastos ng iyong mga

  gamot hanggang Disyembre 31, 2017.

  Magsisimula ka sa yugtong ito kapag

  nabayaran mo na ang mga ilang halaga ng

  mga gastos mula sa sariling bulsa.

  Yugto 1: “Yugto ng Paunang Sakop”

  Sa panahon ng Yugto ng Paunang Sakop, babayaran ng plano ang bahagi ng halaga ng

  iyong mga sakop na inireresetang gamot, at babayaran mo ang iyong bahagi. Ang iyong

  bahagi ay tinatawag na co-payment. Ang co-payment ay depende sa tier ng pagbabahagi

  sa gastos ng gamot at saan mo ito nakukuha. Magbabayad ka ng co-payment tuwing bibili

  ka ng inireseta. Kung mas mura ang halaga ng iyong sakop na gamot kaysa sa co-

  payment, babayaran mo ang mas mababang presyo.

  Inilipat namin ang ilang gamot sa Listahan ng Gamot sa mas mababa o mas mataas

  na tier ng gamot. Kung ang mga gamot mo ay lumipat sa isang tier mula sa iba, maaari

  itong makaapekto sa iyong co-payment. Upang malaman kung ang mga gamot mo ay

  ililipat sa ibang tier, hanapin sila sa Listahan ng Gamot.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 13

  ?

  Pinapakita ng sumusunod na talahanayan sa ibaba ang iyong mga gastos para sa mga

  gamot sa bawat isa sa aming 3 tier ng gamot. Nalalapat lamang ang mga halagang ito sa

  panahon na ikaw ay nasa Yugto ng Paunang Sakop.

  2016 (itong taon) 2017 (susunod na taon)

  Mga Gamot sa Tier 1

  (Mas mababa ang co-payment ng

  mga tier 1 na gamot. Ang mga ito

  ay mga generic na gamot.)

  Gastos para sa isang-buwang

  supply ng gamot sa Tier 1 na binili

  sa isang network na parmasya

  Ang iyong co-payment

  para sa isang-buwang

  (30 araw) supply ay $0

  - $2.95 bawat

  inireseta.

  Ang iyong co-payment

  para sa isang-buwang

  (30 araw) supply ay $0

  - $3.30 bawat

  inireseta.

  Mga Gamot sa Tier 2

  (Mas mataas ang co-payment ng

  mga tier 2 na gamot. Ang mga ito

  ay mga branded na gamot.)

  Gastos para sa isang-buwang

  supply ng gamot sa Tier 2 na binili

  sa isang network na parmasya

  Ang iyong co-payment

  para sa isang-buwang

  (30 araw) supply ay $0

  - $7.40 bawat

  inireseta.

  Ang iyong co-payment

  para sa isang-buwang

  (30 araw) supply ay $0

  - $8.25 bawat

  inireseta.

  Mga Gamot sa Tier 3

  (Ang mga tier 3 na gamot ay mga

  inirereseta at walang resetang

  gamot na sinasakop ng Medi-

  Cal.)

  Gastos para sa isang-buwang

  supply ng gamot sa Tier 3 na binili

  sa isang network na parmasya

  Ang iyong co-payment

  para sa isang-buwang

  (30 araw) supply ay $0

  bawat inireseta.

  Ang iyong co-payment

  para sa isang-buwang

  (30 araw) supply ay $0

  bawat inireseta.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 14

  ?

  Ang Yugto ng Paunang Sakop ay matatapos kapag umabot sa $4,950 ang iyong

  kabuuang gastos mula sa sariling bulsa. Sa oras na iyon, magsisimula ang Yugto ng

  Sakunang Sakop. Sasakupin ng plano ang lahat ng iyong gastos para sa gamot mula

  noon hanggang sa katapusan ng taon.

  Yugto 2: “Yugto ng Sakunang Sakop”

  Kapag naabot mo na ang limitasyon ng mula sa sariling bulsa para sa iyong mga

  inireresetang gamot, magsisimula na ang Yugto ng Sakunang Sakop. Mananatili ka sa

  Yugto ng Sakunang Sakop hanggang sa katapusan ng taon sa kalendaryo.

  D. Mga Pagbabagong Administratibo

  2016 (itong taon) 2017 (susunod na taon)

  Mga Oras ng

  Operasyon para sa

  mga Serbisyo sa

  Miyembro

  Ang Mga Oras ng Operasyon

  para sa mga Serbisyo sa

  Miyembro ay Lunes hanggang

  Biyernes, 8:00 n.u. hanggang

  8:00 n.g. Maaari kang mag-

  iwan ng voicemail tuwing

  Sabado, Linggo at mga pederal

  na holiday, 8:00 n.u. hanggang

  8:00 n.g. Tatawagan ka namin

  sa susunod na araw na bukas

  ang negosyo. Libre ang tawag.

  Ang Mga Oras ng Operasyon

  para sa mga Serbisyo sa

  Miyembro ay Lunes hanggang

  Biyernes, 8:00 n.u. hanggang

  8:00 n.g. Sa ibang panahon –

  kabilang ang Sabado, Linggo at

  mga pederal na holiday – maaari

  kang mag-iwan ng voicemail.

  Tatawagan ka namin sa susunod

  na araw na bukas ang negosyo.

  Libre ang tawag.

  Linya para sa Payo

  ng Nars

  Nurse24 (Linya para sa Payo

  ng Nars)

  1-800-893-5597

  (TTY/TDD: 1-800-276-3821)

  Walang bayad ang mga tawag

  Linya para sa Payo ng Nars

  1-855-464-3572 (TTY: 711)

  Walang bayad ang mga tawag sa

  numerong ito. May makukuhang

  pagtuturo at payo ng nars mula

  sa mga sinanay na kliniko na

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 15

  ?

  sa numerong ito. 24 oras sa

  isang araw, 7 araw sa isang

  linggo

  doktor ng 24 oras sa isang araw,

  7 araw sa isang linggo.

  2016 (itong taon) 2017 (susunod na taon)

  Pagpapatuloy ng

  Pangangalaga

  Sa una mong pagsali sa aming

  plano, may karapatan kang

  panatilihin ang mga

  kasalukuyan mong tagapaglaan

  at mga awtorisasyon ng

  serbisyo nang hanggang 6 na

  buwan para sa mga serbisyong

  Medicare at hanggang 12

  buwan para sa mga serbisyong

  Medi-Cal kung natutugunan ang

  mga ilang kriterya.

  Sa una mong pagsali sa aming

  plano, maaaring patuloy ka pa

  ring magpatingin sa parehong

  mga doktor na tumitingin sa iyo

  nang hanggang 12 buwan kung

  nagbibigay sila ng mga

  serbisyong sasaklawin ng

  Medicare at Medi-Cal at kung

  natutugunan ang mga ilang

  kriterya.

  Pangangalaga sa

  Paningin (salamin sa

  mata na sakop ng

  Medicare)

  Hindi kailangan ng paunang

  awtorisasyon (paunang

  apruba).

  Maaaring kinakailangan ang

  paunang awtorisasyon (paunang

  apruba) para masakop, maliban

  sa isang emerhensiya.

  Impormasyon sa

  pakikipag-ugnayan sa

  California Department

  of Public Health,

  Office of AIDS - AIDS

  Drug Assistance

  Program (ADAP)

  Tumawag sa 1-888-311-7632 o

  pumunta sa ADAP

  tagapamahala ng mga

  benepisyo sa parmasya,

  Ramsell Public HealthRx,

  website sa

  http://www.ramsellcorp.com/indi

  viduals/ca.aspx.

  Tumawag sa 1-844-550-3944 o

  pumunta sa ADAP website sa

  http://www.cdph.ca.gov/programs

  /aids/Pages/tOAADAPindiv.aspx.

  http://www.ramsellcorp.com/

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 16

  ?

  Office of the Patient

  Advocate (OPA)

  Tumawag sa 1-916-324-6407

  (TTY: 711) o mag-email sa

  [email protected]

  Maaari mo ring bisitahin ang

  OPA website sa

  http://www.opa.ca.gov.

  Hindi na maaaring abutin ang

  organisasyon.

  mailto:[email protected]://www.opa.ca.gov/

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 17

  ?

  2016 (itong taon) 2017 (susunod na taon)

  Linya para sa Krisis

  sa Kalusugan ng Pag-

  iisip na Apektado ng

  Pag-uugali

  Maaari mong i-akses ang Linya

  para sa Krisis sa Kalusugan ng

  Pag-iisip na Apektado ng Pag-

  uugali sa pamamagitan ng

  pagtawag sa mga Serbisyo sa

  Miyembro ng Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711)

  Lunes hanggang Biyernes, 8:00

  n.u. hanggang 8:00 n.g. Maaari

  kang mag-iwan ng voicemail

  tuwing Sabado, Linggo at mga

  Pederal na Holiday, 8:00 n.u.

  hanggang 8:00 n.g. Kung

  mayroon kang agarang

  pangangailangan sa kalusugan

  ngunit hindi ito isang

  emerhensiya, maaari mong

  tawagan ang aming Linya para

  sa Krisis sa Kalusugan ng Pag-

  iisip na Apektado ng Pag-uugali

  ng 24 oras sa isang araw, 7

  araw sa isang linggo para sa

  mga klinikal na katanungan sa

  kalusugan ng pag-iisip na

  apektado ng pag-uugali.

  Maaari mong i-akses ang Linya

  para sa Krisis sa Kalusugan ng

  Pag-iisip na Apektado ng Pag-

  uugali sa pamamagitan ng

  pagtawag sa mga Serbisyo sa

  Miyembro ng Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711).

  Matatawagan ang mga

  lisensiyadong kliniko na doktor

  sa kalusugan ng pag-iisip na

  apektado ng pag-uugali ng 24

  oras sa isang araw, 7 araw sa

  isang linggo.

  E. Pagpasya kung anong plano ang pipiliin

  Kung nais mong lumipat sa ibang planong Cal MediConnect

  Kung gusto mong patuloy na kunin ang iyong mga benepisyo sa Medicare at Medi-Cal

  mula sa iisang plano, maaari kang sumali sa ibang plano ng Cal MediConnect.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 18

  ?

  Upang magpalista sa ibang plano ng Cal MediConnect, tumawag sa Health Care Options

  sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h. Ang mga

  gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077.

  Kung nais mong umalis sa programang Cal MediConnect

  Kung ayaw mong magpalista sa ibang plano ng Cal MediConnect pagkatapos mong

  umalis sa Health Net MediConnect, babalik ka sa pagkuha ng mga serbisyo ng Medicare

  at Medi-Cal na hiwa-hiwalay.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 19

  ?

  Paano ka makakakuha ng mga serbisyo ng Medicare

  Mayroon kang tatlong opsyon para makakuha ng mga serbisyo ng Medicare. Sa

  pamamagitan ng pagpili sa isa sa mga opsyon na ito, awtomatikong magtatapos ang

  iyong pagiging miyembro sa aming plano ng Cal MediConnect:

  1. Maaari kang lumipat sa:

  Isang planong pangkalusugan ng

  Medicare, tulad ng Medicare

  Advantage Plan o, kung

  natutugunan mo ang mga

  kinakailangan sa pagiging karapat-

  dapat, ang Programs of All-

  inclusive Care for the Elderly

  (PACE)

  Narito ang dapat gawin:

  Tawagan ang Medicare sa

  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras

  sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

  Dapat tawagan ng mga gumagamit ng TTY

  ang 1-877-486-2048 upang magpalista sa

  bagong planong pangkalusugan na

  Medicare-lang.

  Kung kailangan mo ng tulong o karagdagang

  impormasyon:

  Tawagan ang California Health Insurance

  Counseling and Advocacy Program

  (HICAP) sa 1-800-434-0222, Lunes

  hanggang Biyernes mula 8:00 n.u.

  hanggang 5:00 n.h. Para sa karagdagang

  impormasyon o para makahanap ng lokal

  na HICAP sa iyong lugar, mangyaring

  bisitahin ang

  http://www.aging.ca.gov/HICAP/.

  Awtomatiko kang matatanggal mula sa

  listahan ng Health Net Cal MediConnect

  kapag nagsimula na ang sakop ng iyong

  bagong plano.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 20

  ?

  2. Maaari kang lumipat sa:

  Orihinal na Medicare na may

  hiwalay na Medicare na plano sa

  inireresetang gamot

  Narito ang dapat gawin:

  Tawagan ang Medicare sa

  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras

  sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

  Ang mga gumagamit ng TTY ay kailangang

  tumawag sa 1-877-486-2048.

  Kung kailangan mo ng tulong o karagdagang

  impormasyon:

  Tawagan ang California Health Insurance

  Counseling and Advocacy Program

  (HICAP) sa 1-800-434-0222, Lunes

  hanggang Biyernes mula 8:00 n.u.

  hanggang 5:00 n.h. Para sa karagdagang

  impormasyon o para makahanap ng lokal

  na HICAP sa iyong lugar, mangyaring

  bisitahin ang

  http://www.aging.ca.gov/HICAP/.

  Awtomatiko kang matatanggal mula sa

  listahan ng Health Net Cal MediConnect

  kapag nagsimula na ang sakop ng iyong

  Orihinal Medicare.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 21

  ?

  3. Maaari kang lumipat sa:

  Orihinal na Medicare na walang

  hiwalay na Medicare na plano sa

  inireresetang gamot

  TANDAAN: Kung lilipat ka sa Orihinal

  na Medicare at hindi magpalista sa

  isang hiwalay na Medicare na plano

  sa inireresetang gamot, maaari kang

  ilista ng Medicare sa isang plano ng

  gamot, maliban kung sasabihin mo sa

  Medicare na ayaw mong sumali.

  Dapat mo lang tanggalin ang sakop sa

  inireresetang gamot kung nakakakuha

  ka ng sakop sa gamot mula sa isang

  amo, unyon o ibang mapagkukunan.

  Kung mayroon kang mga tanong

  tungkol sa kung kailangan mo ng

  sakop para sa gamot, tawagan ang

  California Health Insurance

  Counseling and Advocacy Program

  (HICAP) sa 1-800-434-0222, Lunes

  hanggang Biyernes mula 8:00 n.u.

  hanggang 5:00 n.h. Para sa

  karagdagang impormasyon o para

  makahanap ng lokal na HICAP sa

  iyong lugar, mangyaring bisitahin ang

  http://www.aging.ca.gov/HICAP/.

  Narito ang dapat gawin:

  Tawagan ang Medicare sa

  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras

  sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

  Ang mga gumagamit ng TTY ay kailangang

  tumawag sa 1-877-486-2048.

  Kung kailangan mo ng tulong o karagdagang

  impormasyon:

  Tawagan ang California Health Insurance

  Counseling and Advocacy Program

  (HICAP) sa 1-800-434-0222, Lunes

  hanggang Biyernes mula 8:00 n.u.

  hanggang 5:00 n.h. Para sa karagdagang

  impormasyon o para makahanap ng lokal

  na HICAP sa iyong lugar, mangyaring

  bisitahin ang

  http://www.aging.ca.gov/HICAP/.

  Awtomatiko kang matatanggal mula sa

  listahan ng Health Net Cal MediConnect

  kapag nagsimula na ang sakop ng iyong

  Orihinal Medicare.

  Paano ka makakakuha ng mga serbisyo ng Medi-Cal

  Kung aalis ka sa aming plano ng Cal MediConnect, patuloy mong makukuha ang iyong

  mga serbisyo sa Medi-Cal sa pamamagitan ng Health Net Community Solutions, Inc.

  maliban kung pipili ka ng ibang plano para sa iyong mga serbisyo sa Medi-Cal. Kabilang

  sa iyong mga serbisyo sa Medi-Cal ang karamihan sa mga pangmatagalan na serbisyo at

  suporta at sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 22

  ?

  Kung gusto mong pumili ng ibang plano para sa iyong mga serbisyo sa Medi-Cal,

  kailangan mong sabihin sa Health Care Options. Maaari kang tumawag sa Health Care

  Options sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h.

  Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077.

  F. Paghingi ng tulong

  Paghingi ng tulong mula sa Health Net Cal MediConnect

  Mga Katanungan? Naririto kami para tumulong. Mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo ng Miyembro sa 1-855-464-3572 (TTY lang, tumawag sa 711). Matatawagan kami sa telepono Lunes hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Lahat ng iba pang mga panahon – kabilang ang Sabado, Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa susunod na araw na bukas ang negosyo. Walang bayad ang mga tawag sa numerong ito.

  Basahin ang iyong 2017 Handbook ng Miyembro

  Ang 2017 Handbook ng Miyembro ay ang legal na detalyadong paglalarawan ng mga

  benepisyo ng plano mo. May mga detalye ito tungkol sa mga benepisyo at gastos sa

  susunod na taon. Ipinapaliwanag nito ang iyong mga karapatan at patakaran na kailangan

  mong sundin upang makakuha ng mga sakop na serbisyo at mga inireresetang gamot.

  Palaging makukuha ang sunod sa panahon na kopya ng 2017 Handbook ng Miyembro sa

  aming website sa www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari ka ring tumawag sa mga

  Serbisyo sa Miyembro sa 1-855-464-3572 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes, 8:00

  n.u. hanggang 8:00 n.g. upang humiling na ikoreo sa iyo ang 2017 Handbook ng

  Miyembro.

  Bumisita sa aming website

  Maaari ka ring bumisita sa aming website sa www.healthnet.com/calmediconnect. Bilang

  paalala, ang aming website ay may pinaka-sunod sa panahon na impormasyon tungkol sa

  aming network ng tagapaglaan at parmasya (Direktoryo ng Tagapaglaan at Parmasya) at

  aming Listahan ng Gamot (Listahan ng Mga Sakop na Gamot).

  Paghingi ng tulong mula sa broker ng estado sa pagpapalista

  Matutulungan ka ng broker ng estado sa pagpapalista sa mga tanong sa pagpalista na

  maaaring mayroon ka. Maaari kang tumawag sa Health Care Options sa 1-844-580-7272,

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 23

  ?

  Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 am hanggang 5:00 n.h. Ang mga gumagamit ng TTY

  ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077.

  Paghingi ng tulong mula sa Cal MediConnect Ombuds Program

  Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay makakatulong sa iyo kung nagkakaproblema

  ka sa Health Net Cal MediConnect. Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay walang

  koneksyon sa amin o sa anumang kompanya ng seguro o planong pangkalusugan. Ang

  numero ng telepono para sa Cal MediConnect Ombuds Program ay 1-855-501-3077.

  Walang bayad ang mga serbisyo.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 24

  ?

  Paghingi ng tulong mula sa Health Insurance Counseling and Advocacy

  Program

  Maaari mo ring tawagan ang Health Insurance Counseling and Advocacy Program

  (HICAP). Matutulungan ka ng mga tagapagpayo ng HICAP na maunawaan ang iyong

  mga pinili sa planong Cal MediConnect at sagutan ang mga tanong tungkol sa paglipat ng

  mga plano. Ang HICAP ay walang koneksyon sa amin o sa anumang kumpanya ng

  seguro o planong pangkalusugan. Ang HICAP ay mayroon mga sinanay na tagapagpayo

  sa bawat county, at walang bayad ang mga serbisyo. Ang numero ng telepono ng HICAP

  ay 1-800-434-0222. Para sa karagdagang impormasyon o para makahanap ng lokal na

  HICAP sa iyong lugar, mangyaring bisitahin ang http://www.aging.ca.gov/HICAP/.

  Paghingi ng tulong mula sa Medicare

  Para direktang makakuha ng impormasyon mula sa Medicare:

  Tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

  Maaari kang tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras sa isang araw, 7

  araw sa isang linggo.

  Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048.

  Bumisita sa Medicare Website

  Maaari kang bumisita sa Medicare website (http://www.medicare.gov). Kapag pinili mong

  magpatanggal mula sa listahan ng iyong planong Cal MediConnect at magpalista sa isang

  planong Medicare Advantage, may impormasyon ang website ng Medicare tungkol sa

  mga gastos, sakop at grado ng kalidad para matulungan kang ipaghambing ang mga

  plano ng Medicare Advantage. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga plano

  ng Medicare Advantage na makukuha sa lugar mo sa paggamit ng Medicare Plan Finder

  sa website ng Medicare. (Para tingnan ang impormasyon tungkol sa mga plano, pumunta

  sa http://www.medicare.gov at i-click ang “Find health & drug plans.”)

  Basahin ang Medicare & You 2017

  Mababasa mo ang Handbook na Medicare & You 2017. Bawat taon sa taglagas, ang

  booklet na ito ay ipinapadala sa mga taong may Medicare. Mayroon itong buod ng mga

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 25

  ?

  benepisyo ng Medicare, mga karapatan at mga proteksiyon, at mga sagot sa mga

  pinakamadalas itanong tungkol sa Medicare. Kung wala kang kopya ng booklet na ito,

  makukuha mo ito sa Medicare website sa (http://www.medicare.gov) o sa pagtawag sa

  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Ang mga

  gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048.

 • Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare – Medicaid Plan)

  TAUNANG ABISO NG MGA PAGBABAGO PARA SA 2017

  Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect

  sa 1-855-464-3572 (TTY: 711). May taong naririto para makipag-usap sa iyo mula Lunes

  hanggang Biyernes, 8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. Sa ibang panahon – kabilang ang Sabado,

  Linggo at mga pederal na holiday – maaari kang mag-iwan ng voicemail. Tatawagan ka namin sa

  susunod na araw na bukas ang negosyo. Libre ang tawag. Para sa karagdagang

  impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. 26

  ?

  Paghingi ng tulong mula sa California Department of Managed Health Care

  Ang California Department of Managed Health Care ay may pananagutan para sa

  pamamahala ng mga plano ng serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan. Kung mayroon

  kang karaingan laban sa iyong planong pangkalusugan, dapat ka muna tumawag sa

  iyong planong pangkalusugan sa 1-855-464-3572 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes,

  8:00 n.u. hanggang 8:00 n.g. at gamitin ang proseso sa karaingan ng iyong planong

  pangkalusugan bago makipag-ugnayan sa Kagawaran. Ang paggamit nitong

  pamamaraan ng karaingan ay hindi nagbabawal ng anumang mga potensyal na legal na

  karapatan o mga remedyo na maaaring magamit mo.

  Kung kailangan mo ng tulong sa isang karaingan na kinasasangkutan ng isang

  emerhensiya, isang karaingan na hindi kasiya-siyang nalutas ng iyong planong

  pangkalusugan, o isang karaingan na nananatiling hindi nalulutas sa loob ng mahigit pa

  sa 30 araw, maaari mong tawagan ang kagawaran para sa tulong.

  Maaari ka ring maging karapat-dapat para sa isang Independent Medical Review (IMR).

  Kung karapat-dapat ka para sa IMR, ang proseso ng IMR ay magbibigay ng isang walang

  kinikilingang pagrerepaso ng mga medikal na pagpapasiya na ginawa ng isang planong

  pangkalusugan na may kaugnayan sa medikal na pangangailangan ng isang

  iminumungkahing serbisyo o paggamot, mga pagpapasiya sa sakop para sa mga

  paggamot na pagsubok o iniimbestiga sa panimula at mga pagtatalo sa pagbabayad para

  sa mga emerhensiya o mga serbisyong medikal na madalian.

  Mayroon ding walang bayad na numero ng telepono ang Kagawaran (1-888-HMO-2219)

  at isang linya na TDD (1-877-688-9891) para sa may kapansanan sa pandinig at

  pagsasalita. Ang Internet Web site ng Kagawaran na http://www.hmohelp.ca.gov ay

  mayroong mga form para sa reklamo, mga form na aplikasyon para sa IMR at mga

  tagubilin sa online.

  Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang sangay ng Health Net, Inc. Ang

  Health Net ay isang rehistradong marka ng serbisyo ng Health Net, Inc. Nakalaan ang

  lahat ng mga karapatan.

  ANC009868TP00 (7/16)

  http://www.hmohelp.ca.gov/