TEMA: billeddiagnostik Rأ¸ntgen, CT, MR, ultralyd, PET, SPECT revolutioneret udredning og behandling

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TEMA: billeddiagnostik Rأ¸ntgen, CT, MR, ultralyd, PET, SPECT revolutioneret udredning og...

 • 2. halvår 2011udforsk OM fOrskning på AArhus universitetshOspitAl

  CT, MR,

  PET, SPECT...

  TEMA: billeddiagnostik

  Røntgen,

  ultralyd,

  Hjulpet af nyeste forskning: Unik løsning afslører gigt i ryggen

 • 2 · udforsk

  Udforsk udgives i samarbejde mellem Aarhus Uni versi tet, Health og universitetshospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland: Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital, Riiskov Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus

  Den primære målgruppe er ledere, forskere og forskningsinter­ esserede på universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg samt på Health, Aarhus Universitet. Desuden sendes magasinet til regionspolitikere, pressen og andre eksterne interessenter.

  Redaktionsudvalg pr. 1. oktober 2011

  Faglige redaktører: Cheflæge Claus Thomsen, (ansvarsh. i.h.t. presseloven)

  Prodekan Ole Steen Nielsen, Aarhus Universitet, Health

  Journalistisk redaktør: Kommunikationskonsulent Eva Bundegaard

  Seniorkonsulent, journalist, MSA Kirsten Olesen, Aarhus Universitet, Health

  AC­fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Region Midtjylland

  Journalist Anne Westh, Aarhus Universitetshospital

  Journalist Anne­Mette Siem, Aarhus Universitetshospital

  Kommunikationsmedarbejder Finn Marsbøll, Aarhus Universitetshospital, Risskov (børne­ og ungdoms­ psykiatrien)

  Journalist Gudrun Haller, Aarhus Universitetshospital, Risskov (voksenpsykiatrien)

  Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen, Aalborg Sygehus

  Læge Søren Østergaard, Aalborg Psykiatriske Sygehus

  Lay­out Birgit Stenou Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

  Forsidefoto Ole Hein Pedersen

  Kontakt redaktionen Tlf.: 78461652 evabunde@rm.dk

  Udgiver Aarhus Universitetshospital

  Oplag 4.700

  Artikler må citeres med angivelse af kilde

  Tryk DeFacto Tryksagen kan genbruges

  ISSN: 1904­1748 Titel: Udforsk: om forskning på Aarhus Universitetshospital

  Allan Flyvbjerg Dekan Aarhus Universitet, Health

  Jens Winther Jensen Sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland

  udforsk

  Revolutionen i diagnostikken I dag tager patienterne det for givet, at man ikke blot skal kikkes på, men også ofte skal kik­ kes ind i, for at lægerne kan finde ud af, hvad man fejler. Den udvikling, der igennem et århundrede er sket inden for de billeddannende teknikker, har revolutioneret udredning og behandling af sygdomme. Røntgenundersøgelse, ultralyd, SPECT, CT­, PET­ og MR­skanning – samt de nye kombinationer af de forskellige teknikker – har ført til et paradigmeskifte i forståelse af sygdomsprocesser og er nu uundværlige redskaber i moderne diagnostik. Tænk blot på, at man kan skanne et fosters hjerte ved mistanke om en hjertefejl, og så umid­ delbart efter fødslen operere barnet, inden nyre, lever og andre organer tager skade på grund af iltmangel. Patienten med kræft får stillet diagnosen for sygdommens udbredelse og med de nye skan­ ningsmetoder kan man tilrettelægge fx stråleterapeutisk behandling præcist. Andre eksempler er skanninger af hjernens anatomi og fysiologi – nu også med mulighed for 3D­billeder – der giver helt nye perspektiver for undersøgelse og præcis behandling af skader og sygdomme i hjernen – herunder mulighed for såkaldt deep brain stimulering. Patienter med symptomer på dissemineret sclerose kan i dag få stillet en meget mere præcis og hurtig diagnose ved hjælp af en MR­skanning. Og billeder af biologiske og kemiske proces­ ser i forbindelse med en psykisk lidelse som depression er indenfor rækkevidde. Mulighederne for at få præcise og detaljerede billeder af menneskets indre er lige så væsentli­ ge i forbindelse med forskning. Det er muligt at gå på opdagelse i menneskets indre, som man ikke havde drømt om for blot et par årtier siden. Ikke mindst de seneste årtiers forsøg med kombinationer af fx PET/CT og andre kombinationsteknikker er lovende. Udfordringen og muligheden er derfor – som professor, overlæge Jørgen Frøkiær pointerer i dette nummers tema­indledning – i høj grad at benytte netop den teknologi, som kan belyse det problem, man står overfor. Med temaet ”Billeddiagnostik – at se ind i kroppen” tager vi en rejse gennem nogle af de nyeste teknikker indenfor billeddiagnostikken, hvor sygehusene i Aarhus og Aalborg er særligt langt fremme. Morgendagens billeddiagnostik baseres på nye skannere karakteriseret af teknologiske kvantespring, som indebærer at hastighed og opløselighed for billeddannelse nærmer sig det grænseløse. Funktionel billeddannelse fordrer udvikling af dedikerede sporstoffer og nano­partikler, som giver mere præcis diagnostik, og der opstår parallelt et voldsomt stigende behov for at teste, udvikle og validere nye metoder. På Aarhus Universitetshospital er vi godt rustet til at være med i denne spændende udvikling. Vi har personalet og infrastrukturen til i de kommende år at være krumtap på globalt niveau i dette hurtigt udviklende område.

  God læsning

  Ole Thomsen Direktør med særligt ansvar for somatik, Region Midtjylland

 • Indhold

  FA sT

  in dh

  Ol d

  At se

  hJulpeT AF nyesTe FOrskning

  udforsk · 3

  4 nyrekontrast uden skaning Med baggrund i Omniscan-sagen

  forskes nu i at undersøge nyrepa- tienter uden brug af kontrastmiddel.

  34 Færre smerter efter knæoperation Forskere i Aalborg har fundet en ny

  teknik, som kan hjælpe patienterne til færre smerter efter en knæopera- tion.

  36 hud fra grise hjælper brystopere- rede

  Aarhus Universitetshospital har suc- ces med ny metode, hvor hud fra en gris indgår i brystrekonstruktioner.

  38 Anne Mette har et lille stykke gris i kroppen

  Anne Mette Jensen fra Hjørring er en af de første patienter, der har fået et nyt bryst ved hjælp af kunstig hud, som er udviklet fra en gris.

  hJulpeT AF nyesTe FOrskning

  6 Av, min ryg Efter tre års smertehelvede er Søren

  Franck nu i effektiv behandling for rygsøjlegigt.

  8 unge mænd med mere end almindeligt ondt i hovedet Overlæge Anne Grethe Jurik har ud-

  viklet en unik løsning til at afsløre rygsøjlegigt tidligt.

  40 søvn er en udfordring for børn med

  Adhd Børn med ADHD kan have svært ved

  at sove. Nu undersøger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center sam- menhængen mellem sygdommen og søvnproblemer.

  42 ny forskningsstrategi til psykiatrien Region Midtjylland har vedtaget en Forskningsstrategi 2011-20115 inden- for det psykiatriske område.

  FA sT

  in dh

  Ol d 6 hjulpet af nyeste forskning

  35 udtrykt 43 nye forskningsresultater 53 Forskning i gang 55 nyt om navne Bagside: Aktuel forsker

  på opdagelse i fostrets hjerte side 13

  Billede af en depression side 16

  depression og blodpropper side 19

  der er bid i 3d side 20

  skræddersyet ultralyd side 22

  hvor ondt gør det? side 26

  Mr afslører benæder side 29

  hjælp fra astronomien side 30

  et nyt kik ind i hjernen side 32

  At kunne se ind i mennesket krop er en vigtig forudsætning for at kunne stille mange diagnoser. I dag foretages syg­ domsbestemmelse i høj grad ved at kom­ binere forskellige billedteknologier, der hver har deres fordele.

  TEMA

  ind i kroppen

 • Et forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital undersøger, hvordan man bedst muligt kan lave skanninger af nyresyge uden brug af kontraststoffer. Projektet tager sit udgangspunkt i Omniscan­sagen fra 2009, der trods sin triste baggrund på den måde er med til at give større viden og sikre bedre forhold for alle nyresyge patienter.

  Nyreskanning uden kontrast

  Af Anne­Mette Siem foto Helene Bagger

  I januar 2009 offentliggjorde Aarhus Universitetshospital, at en række nyrepatienter, der var blevet MR-skannet med kontra- stoffet Omniscan siden havde udviklet sygdommen nefrogen systemisk fibrose (NSF). Offentliggørelsen var baseret på et forskningsprojekt, der på baggrund af fund af NSF-patienter i Herlev havde undersøgt, om også patienter fra Aarhus Universi- tetshospital havde udviklet sygdommen efter at være blevet MR- skannet med et gadoliniumholdigt kontraststof. Undersøgelsen fra Aarhus Universitetshospital slog fast, at fundene i Herlev ikke var en enlig svale, men at der var risiko for at nyresyge udviklede NSF efter brugen af kontraststoffer.

  Samtidigt satte Billeddiagnostisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital en stopper for brugen af kontraststoffer

  til nyrepatienter, der skulle udredes før nyretransplan- tation og gik over til CT-skanninger uden kontrast. På

  baggrund af erfaringerne i Aarhus søsatte hospitalet et forskningsprojekt, der udforsker hvilke undersø-

  gelser der er bedst, når man skal lave billeddiagno- stisk uden kontraststoffer.

  Undersøgelser Uden kontrast

  Det er forskningsradiograf Anne Dorte Blankholm der laver undersøgelsen som en del af sit ph.d.-pro-

  jekt. Hun er den første radiograf på Aarhus Universitetshospital, der laver en ph.d, og resultatet af hendes undersøgelse forventes at få stor indflydelse på billeddiagnostiske undersøgelser til nyresyge.

  Forskningsprojektet inkluderer 50 nyrepatienter, der alle er kandidater til en nyretransplantation. Før en eventuel trans- plantation skal de igennem flere