Click here to load reader

TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • View
  246

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJEPredava: dr Milorad Dokmanac

 • Istorija rvanja u svetu i SrbijiPravila rvanja Osnovna rvaka terminologijaOsnovi biomehanike u rvanjuOsnovi anatomijeOsnovi fiziologijeOsnovi bioenergetskih procesaOsnovi medicine sportaPedagoke osnove u sportu i rvanju Socioloke osnove u sportu i rvanju Psiholoke osnove u sportu i rvanju Meuzavisnost teorije i prakse Osnove statistike Osnovi informatike Korienje audio-vizuelnih sredstava u rvanjuOsnovne postavke kod pisanja radova iz rvanjaNain rada, organizovanja, funkcionisanja, sekcija, klubova i saveza u rvanjuOrganizacija rvakih takmienjaMenadment u rvanju

  TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • ISTORIJA RANJA U SVETU I SRBIJI

  ISTORIJA RVANJA U SVETU

  STARI EGIPATPrvi pisani dokumenti potiu oko 5.000 g.p.n.e. Iz Egipta. U grobnici Ben-Hasana naeno je oko 400 crtea rvakih tehnika, kao i pravila rvanja i sudijskog kodeksa o ponaanju sudija.

  STARA GRKANa Olimpijskim igrma starog doba rvanje je zastupljeno od 708 g.p.n.e. u okviru pentatlona - 5 disciplina (disk, koplje, skok u dalj, tranje i rvanje). Najpoznatiji rva je bio Milon iz Krotona (uenik Pitagore) koji je bio 6 puta olimpijski ampion. Olimpijske igre starog doba ukinute su 393. g. n.e.

  SREDNJI VEKPrva knjga iz rvanja tampana je 1512. g, u Nemakoj od strane Alberta Direra.TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • ISTORIJA RVANJA U SRBIJIPrvi pisani trag o rvanju na podruju dananje Srbije je sa tkzv Palike olimpijade gde je jo 1881. g. u programu igara bilo zastupljneo i rvanje.Prvi rvaki klub je osnovan u Somboru 1912. godine (RK Radniki).Prvo dravno prvenstvo odrano je 1924. g. u Somboru.

  Ukupan broj medalja u grko-rimskom stilu od 1955 godine, kada je prvu zvaninu medalju za SFR Jugoslaviju osvoijo MILORAD ARSI, do 2010. godine, iznosi 82 medalje. Osvojeno je ukupno: 16 zlatnih, 33 srebrne i 33 bronzana medalja. Ako se odbiju medalje koje su osvojili rvai iz klubova Socijalistike Republike Hrvatske (ukupno 12), onda su rvai koji su nastupali za klubove iz Srbije osvojili ukupno 70 medalja (12 zlatnih, 29 srebrnih i 29 bronzanih). TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • NOVI VEK

  1896. g. . I Olimpijske igre modernog doba u Grkoj na kojem programu je bilo i rvanje grko-rimskim stilom. Osim na OI 1900. g. u u Parizu, na svim ostalim Olimpijskim igrama do danas rvanje je u redovnom programu Olimpijskih igara.

  1904. g. I prvenstvo sveta GR stil / Be (AUT)1911. g. I prvenstvo Evrope GR stil / Budimpeta (HUN)1912. g. Osnovana Svetska rvaka federacija / Stokholm (SWE1929. g. I prvenstvo Evrope u slobodnom stilu / Paris (FRA)1951. g. I prvenstvo sveta u slobodnom stilu / Helsinki (FIN)1987. g. I prvenstvo sveta u rvanju za ene / Lorenskog (NOR)1988. g. I prvenstvo sveta u rvanju za ene / Dion (FRA)2004. g. Rvanje za ene u programu OI / Atina (GRE)TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • IIPRAVILA RVANJA Trenutno vaea Meunarodna pravila rvanja od 2009. .g rvaka pravila su podeljena na ukupno XII poglavlja sa 59 lanova i to:

  UVOD1. Materijalne strukture (strunjaa, oprema, uzrsne i te. kategorije2. Takmienja i programi (program takmi., ceremonija proglaenja)3. Odvijanje takmienja (merenje. reb, sparivanje, eliminacija...)4. Sudijsko telo (funkcije, odea, sudije. iri, sankcije)5. Borba (trajanje, start, prekid, kraj, vrste pobede, trener, elen...)6. Bodovanje akcija (vrednost zahvata, opasan poloaj, tab. odluka..)7. Bodovi za poredak koji se daju posle borbe (klasif. bodovi, tu...)8. Negativno rvanje (rvanje u parteru, zona, nareeni hvat...)9. Zabranjeni i nedozvoljeni zahvati (opte zabrane, beanje...)10. alba (prigovor...)11. Lekarska sluba (intervencija, doping...)12. Primena rvakih pravila (tumaenje...)PRILOZI (osnovni renik, primer nordijskog sistema, skraenice zemalja)TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • IIIOSNOVNA RVAKA TERMINOLOGIJA

  Na ovom mestu rvaka terminologija je razraen u tri nezavisne celine i to.

  III.1.Terminoloki nazivi rvakih tehnika,

  III.2.Terminologija u trenanom procesu,

  III.3.Terminologija kod rvakih takmienja.

  TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • III.1.Terminoloki nazivi rvakih tehnika,

  Zahvati,Odbrane,Kontra zahvati,KombinacijeTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • TEHNIKE U STOJEEM POLOAJU

  1. RAMENSKA BACANJA

  2. BONA BACANJA

  3. BACANJA UVINUEM

  4. DOLASCI ZA LEA

  5. OBARANJA I PRESAVIJANJA

  6. IZGURAVANJATEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • TEHNIKE U PARTERNOM POLOAJU

  1. OKRETANJA I PREVRTANJA

  2. DIZANJA I BACAJA IZ PARTERA

  3. DRANJA I RUENJA MOSTATEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • III.2.TERMINOLOGIJA U TRENANOM PROCESU

  TRENING

  VRSTE TRENINGA PO SADRAJU

  1. Trening rada na tehnici2. Taktiki trening3. Tehniko/taktiki trening4. Situacioni trening5. Kondicioni trening6. Trening snage7. Kombinovani trening8. Rekreativni treningTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • VRSTE TRENINGA PO OBIMU TRENINGA

  1. Trening malog obima (kratkog trajanja)(do 45 minuta)2. Trening srednjeg obima (srednjeg trajanja)(od 45 do 90 minuta)3. Trening velikog obima (dugog trajanja)(vie od 90 minuta)TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • VRSTE TRENINGA PO INTENZITETA TRENINGA

  1. Trening malog intenziteta

  2. Trening srednjeg intenziteta

  3. Trening velikog intenzitetaTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • Ostala terminologija vezana za trening:

  Trener (glavni, pomoni, kondicioni, trener za snagu...)Planer (plan rada, evidencija, zapaanja...)Zdravstveni radnik (lekar, maser, psiholog, nutricionista...)Sparing partnerSala za treningTeretanaVanjski tereni za treningStrunjaaSprave i rekviziti

  TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • III.3.TERMINOLOGIJA KOD RVAKIH TAKMIENJA

  VRSTE RVAKIH TAKMIENJA po vanosti

  Olimpijske igreSvetska prvenstvaKontinentalna prvenstvaSvetski kupTurniri za gran prixMeunarodni turniri u kalendaru FILAKup ampiona i Kup CELAOstali meunarodni turniriRegionalna prvenstva i igre (meudravna)Nacionalna prvenstva Liga takmienjaRegionalna prvenstva (na nacionalnom nivou)Gradska/optinska prvenstvaKlupska prvenstvaOstali meuklupski turniriTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • VRSTE RVAKIH TAKMIENJA po uzrastima

  Seniori 20 i vie godinaJuniori 18-20 godinaKadeti 16-17 godinaPioniri 14-15 godina(Na nacionalnom nivou i mlai pioniri 11-13. g.)

  VRSTE RVAKIH TAKMIENJA po polu

  MukarcieneTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • VRSTE RVAKIH TAKMIENJA po disciplinama

  OLIMPIJSKE RVAKE DISCIPLINEGrko-rimski stilSlobodni stilRvanje za ene

  NEOLIMPIJSKE RVAKE DISCIPLINERvanje na peskuGreplingPankracionRvanje za kaiNarodni oblici rvanjaTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • Ostala terminologija vezana za takmienja:

  MerenjerebanjeSparivanjeMe SudijeSalaPublikaLekarski pregledTakmiarska knjiicaTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • IVOSNOVI BIOMEHANIKE U RVANJUBiomehanika sporta je viedisciplinarna oblast, koja izuava tehniku kretanja sportista sa stanovita mehanike, funkcionalne anatomije, fiziologije, kibernetike i drugih nauka. U poslednje vreme, biomehanika sporta stekla je u sportskoj praksi veliki ugled zahvaljujui konkretnim reenjima u poboljanju i obuavanju sportske tehnike. Biomehanika je od izuzetnog znaaja za rvanje. Osnovni zakoni fizike se moraju potovati kod izvoenja rvakih tehnika.Nepotovanje i nepoznavanje osnova biomehanike esto su uzrok loeg izvoenja rvakih tehnika. Isto tako biomehaniki zakoni su od izuzetnog znaaja u samoj rvakoj borbi. Centar teita tela je osnovni pojam koji mora poznavati svaki rvaki trener. Pod pojmom rvake tehnike u svetlu biomehanike podrazumeva se zbir motornih radnji koje se manifestuju po odreenom redosledu i u skladu sa biomehanikim principima i slue za iskoriavanje motorikog potencijala sportiste, a u cilju pravilnog izvoenja rvakih tehnikaTEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • Praktini i neposredni zadaci biomehanike u rvanju sastoje se u sledeem:

  utvrivanje modela savremene sportske tehnike u rvanju, otkrivanje uzroka tehnike neefikasnosti u izvoenju rvakihtehnika, iznalaenje novih tehniko/tehnikih reenja u rvanju, utvrivanje metoda za obuku racionalne rvake tehnike, utvrivanje anatomske strukture tehnike u rvanju, utvrivanje metoda za uklanjanje greaka u rvakoj tehnici, utvrivanje nivoa brzine kretanja i optrereenja pri obuavanju rvakih tehnika, utvrivanje stepena uticaja akutnog i hroninog zamora na izvoenje rvakih tehnika, utvrivanje funkcija leve i desne hemisfere mozga kod izvoenja tehnika, utvrivanje modela rvake tehnike u konstatnim i promenljivim uslovima, kvalitativna i kvantitativna biomehanika analiza rvake tehnike, uporedna biomehanika analiza modela racionalne rvake tehnike sa usvojenom kolskom tehnikom, iznalaenje novih ureaja i pomagala za ovladavanje rvakom tehnikom i kontrole njene efikasnosti...TEORIJA SPORTSKE GRANE - RVANJE

 • VOSNOVI ANATOMIJE

  U najirem smislu, anatomija je nauka o grai svih ivih bia. Ona obuhvata, dakle i nauku o grai oveijeg tela i nauku o grai i sastavu tela ivotinja i bilja. Meutim, u uem smislu i znaenju anatomija se odnosi uvek na oveka i predstavlja nauku koja prouava grau, sastav, oblik njegovog tela, kao i meusobne odnosepojedinih delova tela.Za rvanje je veoma vano da treneri imaju najosnovnija znanja iz ove oblasti. Crvenom bojom su oznaeni delovi anatomije koji su od veeg znaaja za rvanje.Sportska anatomija prouava grau i oblik organa koji su u sastavu odgovarajuih funkcionalnih sistema.sistem za kretanje - lokomotorni sistem; osteologija je nauka o kostima; artrologija je nauka o zglobovima; miologija je nauka koja prouva miini sistem;splanhnologija je nauka koja prouava organe oveijeg tela; neuroanatomija je nauka k

Search related