Thu Thuat Mathtype 6.7 - Truong Cam Nang

 • View
  19

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thu Thuat Mathtype 6.7 - Truong Cam Nang

Text of Thu Thuat Mathtype 6.7 - Truong Cam Nang

 • Lp L lun v phng php dy hc b mn Ton k17

  Cn Th, 2011

  M 6.7a

  Trng Cm Nang

  www.mathvn.com

 • Th thut vi Mathtype

  Cm Nang - 1 -

  NI DUNG

  1. nh dng cng thc ton hng lot ......................................................................2

  1.1. To cc nh dng mu ..................................................................................2

  1.1.1. nh dng font cho cc i tng ton hc..............................................2

  1.1.2. nh dng size ch cho cc i tng ton hc ........................................3

  1.2. Lu li nh dng mu ...................................................................................3

  1.3. S dng nh dng mu g cng thc ton.................................................3

  1.4. nh dng cng thc hng lot hoc c vn bn ti liu..................................4

  2. Lu cng thc vo cc thanh cng c truy xut nhanh hn ...............................4

  3. Mt s t hp phm tt thng dng trong Mathtype............................................5

  4. nh dng tab dng, dng vn bn trong cng thc ton.......................................7

  5. Nhng code TEX thng dng g cng thc trong Mathtype ............................8

  6. To s th t cho biu thc ton hc hoc i tng bt k ................................ 10

  6.1. Ty chnh nh dng nh s ....................................................................... 10

  6.2. Cch nh s th t..................................................................................... 10

  6.3. Tham chiu ti v tr cng thc to s th t ........................................... 11

  6.4. Ty chnh s th t section, chapter ............................................................ 11

  7. Chn cng thc ton ln cc din n, blog hay email.......................................... 12

  www.mathvn.com

  www.mathvn.com

 • Th thut vi Mathtype

  Cm Nang - 2 -

  1. nh dng cng thc ton hng lot

  1.1. To cc nh dng mu

  1.1.1. nh dng font cho cc i tng ton hc

  Trong mi trng MS Word, m Mathtype ln ( phm tt: Ctrl+Alt+Q), vo th

  Style, chn Define v chuyn qua th Advanced vo nh dng font ch cho

  cc i tng nh hnh sau (i vi ngi dng c bn):

  Text: chn font ca bng m VNI (font c tn bt u l Vni-), hoc TCVN

  (.Vn-) g c ting Vit. Chn kiu ch trnh by bng cch check vo 2

  bn cnh, gm in nghing Italic v m Bold.

  Function (hm s): chn font ty , nn chn font ch ging nh font dng g

  vn bn ca ti liu.

  Variable (bin s): chn font ty , nn chn ging font ca Function. Nn chn

  kiu ch l Italic.

  Cc k hiu ton hc khc (gm L.C. Greek, U.C.Greek, Symbol): nn chn font

  ging nhau, hoc tt c l Symbol hoc Euclide symbol.

  Vector matrix v Number: nn chn font ging nh font ca Function.

  Extra Math: nn chn MT Extra hoc Euclide Extra.

  Trong ca s lnh ny, c 3 lnh chng ta cn lu , l Factory setting - tr

  v cc nh dng mc nh ca Mathtype; Use for new equation - s dng cc

  thit lp ny khi to cc cng thc mi; v Apply - cho ta xem trc kt qu ca

  cc ty chn.

  www.mathvn.com

  www.mathvn.com

 • Th thut vi Mathtype

  Cm Nang - 3 -

  Cc ty chn cn li nn gi nguyn. Sau , chn OK hon thnh cc ty

  chn v chuyn sang nh dng size ch.

  1.1.2. nh dng size ch cho cc i tng ton hc

  Trn thanh menu lnh, vo th Size, chn Define vo nh dng nh hnh

  sau (i vi ngi dng c bn):

  Full (bin hoc hm thng thng): nn chn ging vi size dng trong ti liu,

  thng thng ta chn size 13, n v pt.

  Subscript/superscript (ch s trn, di): nn chn size 10 pt.

  Sub-Subscript/superscript (ch s trn, di cp 2): nn chn size 8 pt.

  Symbol: gi nguyn, tc 150% so vi size ca Full.

  Sub-symbol: mc nh.

  Tng t nh nh dng font cho cc lnh Factory setting, Use for new equation

  v Apply.

  Cc ty chn khc gi nguyn, sau chn OK hon thnh cc ty chn.

  1.2. Lu li nh dng mu

  Trn thanh menu lnh, vo th Preference, chn Equation preference, chn tip

  lnh Save to file trong danh sch, sau , nhp tn cho nh dng mu ,

  c lu mc nh trong th mc m ra, khng nn sa ng dn ny. Chng

  hn, lu vi tn Times 13-10-8.

  1.3. S dng nh dng mu g cng thc ton

  Mun s dng cc nh dng no, ta ch cn vo th Preference, chn mu, nu

  c, trong danh sch lit k (cc dng di cng ca s lnh, thng thng c 4

  mu); hoc chn Equation preference, tip theo chn Load from file, sau ,

  chn nh dng mu mun s dng.

  Lu . Mathtype cng to sn mt s nh dng mu, chng hn mu nh dng

  ca font Euclide, rt ging font dng son vi Latex.

  Ta nn ty chnh li nh sau:

  www.mathvn.com

  www.mathvn.com

 • Th thut vi Mathtype

  Cm Nang - 4 -

  Th Advanced, lnh Text, chn font ChuVanAn (Vni) - font Euclide dng g

  ting Vit; b du chn kiu ch cho L.C.Greek.

  Th Size nh dng l 12-8-6 l c.

  Lu li nh dng mu vi tn mi.

  1.4. nh dng cng thc hng lot hoc c vn bn ti liu

  Chn on vn bn cn nh dng li cng thc ton (nu chuyn i c ti liu

  th khng cn thit phi chn ht ti liu), trong file Word, vo th Mathtype,

  chn Format Equations. Trong ca s hin ra, chn Browse, sau chn nh

  dng mun s dng. Chn OK chng trnh thc thi (rt nhanh), sau ng

  ca s Mathtype thng bo hon thnh vic chuyn i.

  2. Lu cng thc vo cc thanh cng c truy xut nhanh hn

  Vic lu cc cng thc vo thanh cng c ca Mathtype rt c li, khi chng ta

  phi s dng li nhiu ln cng thc v n l mt cng thc di, tc phi qua

  www.mathvn.com

  www.mathvn.com

 • Th thut vi Mathtype

  Cm Nang - 5 -

  nhiu thao tc. Ta thit lp lu nh sau:

  Trc tin rng, trong Mathtype c 5 thanh cng c theo th t t trn

  xung di, gm Symbol Paletttes (Ctrl+Alt+K), Template Palettes

  (Ctrl+Alt+T), Small Bar (Ctrl+Alt+F), Large Tabbled Bar (Ctrl+Alt+L),

  Small Tabbled Bar (Ctrl+Alt+S).

  Hai thanh cng c trn cng l mc nh, tc ta khng c thay i hoc xa

  cc cng thc. i vi 3 thanh cng c cn li ta c php thay i, ty theo

  cng thc ln nh m lu vo thanh cng c thch hp, thm ch c phn theo

  ch rt hay.

  lu vo, ta c vic son cng thc, tip theo qut chn cng thc, nm gi

  chut v ko ln v tr thch hp trn 3 thanh cng c c php ty chnh.

  Thit lp phm tt truy xut nhanh hn: nhp chut phi ln cng thc, chn

  lnh Properties, nhp t hp phm bt k vo di dng Enter new shortcut

  key(s), nhn Assign chp nhn v OK thot.

  Thay i, cp nht cng thc lu: nhp chut phi ln cng thc, chn lnh

  Edit, trong ca s tip theo, ta ty chnh sa cng thc n khi va v ng

  ca s ny l c.

  Xa b cng thc lu: nhp chut phi ln cng thc, chn lnh Delete.

  Chn cng thc vo v tr con tr: nhp chut phi vo cng thc, chn lnh

  Insert hoc n gin hn, ch cn nhp tri chut ln cng thc l c.

  Ni thm v i n v cho thanh thc o. Trn thanh menu lnh ca

  Mathtype, chn Preferences; chn tip lnh Workspace Preferences.... Trong

  bn cnh dng lnh Ruler unit chn n v l Centimeters (cm). Vic ny gip

  chng ta kim sot chiu di cng thc khi chn vo vn bn, v thng thng

  vn bn c ty chnh n v thanh thc o ca MS Word l cm.

  Ni thm v chn mt k t bt k vo v tr con tr. Trn thanh menu lnh ca

  Mathtype, chn th Edit, chn Insert symbol. Trong ca s hin ra, dng lnh

  View by chn ty chn v font no , trong khung hin th bn di chn k t

  mun chn vo, nhn Insert hoc Double-click, nhn Close thot.

  3. Mt s t hp phm tt thng dng trong Mathtype

  Khi g cng thc ton hc trong Mathtype, trnh b li font do Mathtype

  cha h tr cc font ca bng m Unicode (hay gp khi chn kiu g Telex) ta

  phi chuyn ch ting Vit sang ting Anh cho chng trnh h tr g ting

  Vit. Chng hn i vi chng trnh Unikey, phm tt chuyn nhanh ch l

  Ctrl+Shift.

  www.mathvn.com

  www.mathvn.com

 • Th thut vi Mathtype

  Cm Nang - 6 -

  Ctrl + Alt + Q : trong Word, dng kch hot chng trnh Mathtype. Cng

  thc ton thm vo vn bn s c ch cng dng vi vn bn hin ti, tng

  ng vi lnh Insert Inline Equation khi chn t menu lnh ca Mathtype.

  Ctrl + F4 hoc Alt + F4: thot khi Mathype v chn cng thc vo vn bn.

  Ctrl + 1, Ctrl + 2, Ctrl + 4, Ctrl + 8 : iu chnh khung hin th nhp cng thc

  ca Mathtype cc ch tng ng l 100%, 200%, 400%, 800%. Nu mun

  ty chnh theo mun th thc hin chn trn thanh menu lnh ca th View,

  chn lnh Zoom, chn Other, chn Custom, nhp vo con s mong mun, nhn

  OK thot.

  Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X : cc lnh sao chp (copy), dn (paste) v ct (cut)

  cng thc c chn.

  Ctrl + H : to ch s trn, c th qut chn i tng bt k v nhn t hp phm

  ny, th i tng s chuyn thnh ch s trn.

  Ctrl + L : to ch s di, tng t nh vic to ch s trn.

  Ctrl + J : to ch s trn v di.

  Ctrl + F : to phn s, c th qut chn i tng bt k v nhn t hp phm

  ny, th i tng tr thnh biu thc t s ca phn thc.

  Ctrl + R : to cn bc hai cho biu thc, c th to mi hoc qut chn biu thc

  cn chuyn thnh cn thc, ri bm t hp phm ny. iu ny cng p dng

  cho cc t hp phm to du ngoc n ( ), ngoc vung [ ] v ngoc kp { }.

  Ctrl + ( : ngoc ( ).

  Ctrl + [ : ngoc [ ].

  Ctrl + shift + { : ngoc { }.

  Ctrl + Shift + A: chuyn i qua li 3 cch nh dng cho cc du ngoc, bng

  cch t con tr chut v tr trong du ngoc v nhn t hp phm ny.

  V d, cho biu thc sau: 3 3

  332 2

  2

  i iie ee b

  =

  .

  Ctrl + I : chn nhanh cng thc nhp tch phn, gm v tr nhp 2 cn ly tch

  phn v biu thc cn tnh.

  Ctrl + Shift + E : nh dng, hoc chuyn sang, g text. Nu chnh font g

  text trong Mathype khc vi bng m ang son vn bn, th phi chuyn sang

  bng m ca font tng ng th mi g ting Vit c.

  Ctrl + + : nh dng, hoc chuyn sang, g k hiu, bin s ton hc.

  Ctrl + Shift + F : nh dng, hoc chuy