of 3 /3
UYBANNHAIVDAN CQNG H O A X A H Q I CHU NGHIA VIET NAM HUYEN TRANG BOM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic S6) ./^/TB-UBND Trang Bom, ngayJS thdng 8 nam 2014 ^ THONG BAO Vl vifc niem yet cong khai muc tieu dau tu* xay dyng Tru-crng tieu hoc ban tru tai thi trin Trang Bom, huyen Trang Bom Can cu Nghi dinh s6 69/2008/ND-CP ngay 30/5/2008 chinh sach khuyen khich xa hoi hoa doi vai cac boat dong trong ITnh vuc giao due, day ngh6, y t6, van boa, the thao, moi trucmg. Can cu Nghi quylt s6 119/2014/NQ-HDND ngay 11/7/2014 cua UBND tinh ve viec dieu chinh chi tieu, quy mo, dia diem va so lugng du an, cong trinh trong quy hoach su dung dSt din nam 2020, kS hoach sii dung dit 5 nam (2011- 2015) cua tinh Dong Nai va danh muc cac du an c6 sii dung dit trdng lua nam 2014 cua tinh Dong Nai. Trong do c6 du an trucmg ti6u hoc ban tni tai thi trin Trang Bom. Nay UBND huyen Trang Bom thong bao den cac t6 chuc c6 dii tu each phap nhan; cac ca nhan c6 dii nang lire hanh vi dan sir, du nang lye tai chinh va kinh ngbiem dau tu dugc biet nhu sau: 1. Noi dung: - M o i tham gia dang ky dau tu xay dyng dy an "Truwig tiiu hoc ban tru" tai thi trin Trang Bom, huyen Trang Bom. - Vi tri: Toa lac tai thua d§t s6 375, to s6 09-BDDC thi trdn Trang Bom - Dien tich: Khoang 30.000 m^ {kem so do vi tri khu ddt) 2. Ho sc Sang ky tham gia gom: - H6 so tu each phap nhan (n6u la to chuc); - Cam ket nang lye tai chinh; - Dcm xin dang ky tham gia dau tu xay dyng dy an. S.ThM gian nhan ho so dang ky: den bet ngay 30/9/2014. Nhan h6 so trong gio hanh chinh cac ngay lam viec trong tuan. 4. C6ng tac boi thu'crng, giai toa: thyc hien theo quy dinh. 5. Giao trach nhiem: - Phong Tai nguyen va Moi truong dang tai thong tin moi tham gia dang ky dau tu dy an tren bao Dong Nai 03 ky lien tiep. - UBND thi tran Trang Bom c6 trach nhiem thong bao va niem y6t cong khai tai try so UBND thi trin. - Phong Van boa Thong tin cong bo cong khai tren website ciia huyen.

Trang Bom, ngayJS thdng 8 nam 2014 S6) 1. Noi dung: HUYEN ...trangbom.dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lists/Dost_ThongBao/EditForm/TB niem... · Vl vif c niem yet cong khai muc tieu dau

 • Author
  dodieu

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Trang Bom, ngayJS thdng 8 nam 2014 S6) 1. Noi dung: HUYEN...

 • U Y B A N N H A I V D A N C Q N G H O A X A H Q I CHU N G H I A V I E T N A M H U Y E N T R A N G B O M Doc lap - Tu- do - Hanh phiic

  S6) . / ^ / T B - U B N D Trang Bom, ngayJS thdng 8 nam 2014

  ^ THONG BAO V l vif c niem yet cong khai muc tieu dau tu* xay dyng Tru-crng tieu hoc

  ban tru tai thi trin Trang Bom, huyen Trang Bom

  Can cu Nghi dinh s6 69/2008/ND-CP ngay 30/5/2008 chinh sach khuyen khich xa hoi hoa doi vai cac boat dong trong ITnh vuc giao due, day ngh6, y t6, van boa, the thao, moi trucmg.

  Can cu Nghi quylt s6 119/2014/NQ-HDND ngay 11/7/2014 cua UBND tinh ve viec dieu chinh chi tieu, quy mo, dia diem va so lugng du an, cong trinh trong quy hoach su dung dSt din nam 2020, kS hoach sii dung dit 5 nam (2011-2015) cua tinh Dong Nai va danh muc cac du an c6 sii dung dit trdng lua nam 2014 cua tinh Dong Nai. Trong do c6 du an trucmg ti6u hoc ban tni tai thi trin Trang Bom.

  Nay U B N D huyen Trang Bom thong bao den cac t6 chuc c6 dii tu each phap nhan; cac ca nhan c6 dii nang lire hanh vi dan sir, du nang lye tai chinh va kinh ngbiem dau tu dugc biet nhu sau:

  1. Noi dung:

  - M o i tham gia dang ky dau tu xay dyng dy an "Truwig t i iu hoc ban tru" tai thi trin Trang Bom, huyen Trang Bom.

  - V i tri: Toa lac tai thua d§t s6 375, to s6 09-BDDC thi trdn Trang Bom

  - Dien tich: Khoang 30.000 m^ {kem so do vi tri khu ddt)

  2. Ho sc Sang ky tham gia gom:

  - H6 so tu each phap nhan (n6u la to chuc);

  - Cam ket nang lye tai chinh;

  - Dcm xin dang ky tham gia dau tu xay dyng dy an.

  S.ThM gian nhan ho so dang ky: den bet ngay 30/9/2014. Nhan h6 so trong gio hanh chinh cac ngay lam viec trong tuan.

  4. C6ng tac boi thu'crng, giai toa: thyc hien theo quy dinh.

  5. Giao trach nhiem: - Phong Tai nguyen va Moi truong dang tai thong tin moi tham gia dang ky

  dau tu dy an tren bao Dong Nai 03 ky lien tiep. - U B N D thi tran Trang Bom c6 trach nhiem thong bao va niem y6t cong

  khai tai try so U B N D thi trin. - Phong Van boa Thong tin cong bo cong khai tren website ciia huyen.

 • bao.

  - Dai truyen tbanb buyen dua tin tren loa dai ciia buyen. Thai gian thong bao, niem yet cong khai la 30 ngay k l tir ngay ra thong

  Ho so giii ve U B N D huyen Trang Bom thong qua Phong Tai nguyen va Moi trucmg (Dia chi: S6 208 Duong Nguyen Huu Canh, Khu ph6 3, Thi trin Trang Bom, S6 dienthoai: 0613 677208). ^ .

  U B N D huyen Trang Bom thong bao muc tieu dau tu va kinh moi cac dan vi, ca nhan tham gia dang ky dau tu xay dung du an "truong tieu hoc ban tni" tai thi trin Trang Bom. itJktiO , . •

  - U B N D tinh D6ng Nai; - Sa K6 hoacii va Diu tu; -Chutich/phoCT.UBH; - Clianh, pho VP.UBH; -Phong TNMT, QLDT,TCKH,VHTT; - Dai truyin thanh huyen; - UBND TT Trang Bom; - L m i V T . HANH/F/rB-08-2014 KEU GOI DAU TU TOIK»JG TH BAN TRU

  KT.CHU TICH V> PHO CHU TICH

  Do Thanh Phu-ong

 • DO VI TRI KHU DA:

  DNTN An Phu Hirnq

  423 o O cz

  ai'dng narbsirffng

  i t * - .

  GHiCHO . " •; -

  !- - So do vi tn Min Mi duac trich tit cac tiina stf 375, tcr BDDC so 09 thi trfe Trang Bom, huj'Sn Tring Bom? --Ehii iKtJ ' JOc gifli ban blng drrftng ( ) c6 dien tich khoang khoang 31-425 tn2

  TT lu^ojOT tan'!'^ ^ c _ « i w J3BN13-"VPjogay ttianj:.„jiaa_2Q13

  :UYEN TRANG BOM 1̂

  r;ps^G&-¥BNELi]uven Trang Bom.