of 5/5
tY BAN NHAN D AN CONG HOA XA HOI CHID NGHIA VIO NAM TINH GIA LAI DOcl4p - Tkr do - Hanh pink SiS: 05 /CT-UBND Gia Lai, ngay./..3 thong C.,kzeim 2021 CHI THI Ve viec don dOc thkrc hien nhiem va sau ky nghi Tet Nguyen din Tan Siru 2021 Trong dip Yet Nguyen dan Tan Siru 2021, cac so, nganh, don vi, dia phuang da nghiem tuc trien khai thtrc hien cac chi dao cua Trung uang, Tinh ay, UBND tinh; neu cao tinh than tacit nhiem, to chirc tivc, san sang frng pho phong, chong dich benh Covid-19 trong m9i tinh huOng; dam bao hang hod, chuan bi chu dao cac dieu kien phttc vu nhan dan ten dia ban don tet co truyen; trien khai thtrc hien day du, kip then cac che d6 chinh sach; quan tam den doi tugng xa h6i, nguoi ngheo, ho trq cac lang (long bao dan t6c thieu so; nhieu to chirc, doanh nghiep, ca nhan có nghia cir cao dep, chung tay Chia se, twang than, tuong di giup cloy ngueri co hoan canh kho khan; cong tac cham soc sirc khoe nhan dan dug( quan tam. Tinh hinh an ninh chinh tri, trot to an toan xa h6i teen dia ban on dinh, tir ngay mUng 1 Tet den nay ten dia ban tinh kh6ng phat sinh tnayng h9p duang tinh voi Covid-19. UBND ghi nhan, danh gia cao va biL duang cac ca quan, , don vi, dia plurcmg da phOi hgp chat che, chirc thirc hien tot cac nhiem vv; nhat la trong cong tac phong, chong dich Covid-19, d6i ngtl nhan vien y te, cac ltrc lugng vu trang, cac tinh nguyen vier' lchong ngai gian kho, tien phong tuyen dau phong, chong dich; str n6 ltrc, quyet tam dm toan the can b6, cong nhan tai nhieu don vi lam viec thuang xuyen trong cac ngay Tet. Tuy nhien, do anh huong cua dich benh Covid 19 xay ra tai tinh, thien tai, gia ca mot so mat hang nong san chti ltrc thap da anh twang den sirc mua va clori song dm nhan dan; san lugng van tai hanh khach giam sau so van ding kSr nom truov. Mac dU UBND tinh da chi dao quyet liet, nhung van xay ra 02 vu chay (01 vu chay kiot chg va 01 vu chay xe o to); tinh tang d6t phao no van con xay ra mot so clia phtrang; tai non giao thong tang; viec quan 1y ngueri nu& ngoai vao tinh chtra chat che, mot so truong hgp chap hanh chua nghiem cac bien phap phong, ch6ng dich Covid-19. Thtrc hien Chi thi s6 06/CT-TTg ngay 19/02/2021 cua Thu ttr&ng Chinh phu v'e viec don d6c thtrc hien nhiem vu sau kS , nghi Tet Nguyen dan Tan Siru ram 2021. De phan dau thtrc hien thanh cong, toan dien cac muc tieu, nhiem vu phat trien kinh to-xa h6i nam, 2021, chao mirng thanh cong Dai h6i dai bieu toan quoc lan thin XIII dm Dang, (long then dam bao cac hoot d6ng tro lai s binh thueng, di vao ne nep ngay sau thed gian nghi Tet; Chu tich UBND tinh yeu cau Giam doc cac thu truerng cac ban, nganh; Chu tich UBND , cac huyen, thi xa, thanh pho, lanh dao cac ca quan, dan vi quan triet, tap trung trien khai ngay tir ngay lam viec dau den sau kS , nghi tet cac nhiem vu, cong viec sau day: 1. Tiep ttic quan triet, thtrc hien nghiem cac bien phap phong, ch6ng dich Covid-19 theo dung chi dao cua trung ucmg, cua tinh, tuyet doi khong chu quan, la

tY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHID NGHIA VIO NAM …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of tY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHID NGHIA VIO NAM …

tY BAN NHAN DAN
CONG HOA XA HOI CHID NGHIA VIO NAM TINH GIA LAI
DOcl4p - Tkr do - Hanh pink
SiS: 05 /CT-UBND
Gia Lai, ngay./..3 thong C.,kzeim 2021
CHI THI Ve viec don dOc thkrc hien nhiem va sau ky nghi Tet Nguyen din Tan Siru 2021
Trong dip Yet Nguyen dan Tan Siru 2021, cac so, nganh, don vi, dia phuang da nghiem tuc trien khai thtrc hien cac chi dao cua Trung uang, Tinh ay, UBND tinh; neu cao tinh than tacit nhiem, to chirc tivc, san sang frng pho phong, chong dich benh Covid-19 trong m9i tinh huOng; dam bao hang hod, chuan bi chu dao cac dieu kien phttc vu nhan dan ten dia ban don tet co truyen; trien khai thtrc hien day du, kip then cac che d6 chinh sach; quan tam den doi tugng xa h6i, nguoi ngheo, ho trq cac lang (long bao dan t6c thieu so; nhieu to chirc, doanh nghiep, ca nhan có nghia cir cao dep, chung tay Chia se, twang than, tuong di giup cloy ngueri co hoan canh kho khan; cong tac cham soc sirc khoe nhan dan dug( quan tam. Tinh hinh an ninh chinh tri, trot to an toan xa h6i teen dia ban on dinh, tir ngay mUng 1 Tet den nay ten dia ban tinh kh6ng phat sinh tnayng h9p duang tinh voi Covid-19.
UBND ghi nhan, danh gia cao va biL duang cac ca quan,, don vi, dia plurcmg da phOi hgp chat che, chirc thirc hien tot cac nhiem vv; nhat la trong cong tac phong, chong dich Covid-19, d6i ngtl nhan vien y te, cac ltrc lugng vu trang, cac tinh nguyen vier' lchong ngai gian kho, tien phong tuyen dau phong, chong dich; str n6 ltrc, quyet tam dm toan the can b6, cong nhan tai nhieu don vi lam viec thuang xuyen trong cac ngay Tet.
Tuy nhien, do anh huong cua dich benh Covid 19 xay ra tai tinh, thien tai, gia ca mot so mat hang nong san chti ltrc thap da anh twang den sirc mua va clori song dm nhan dan; san lugng van tai hanh khach giam sau so van ding kSr nom truov. Mac dU UBND tinh da chi dao quyet liet, nhung van xay ra 02 vu chay (01 vu chay kiot chg va 01 vu chay xe o to); tinh tang d6t phao no van con xay ra mot so clia phtrang; tai non giao thong tang; viec quan 1y ngueri nu& ngoai vao tinh chtra chat che, mot so truong hgp chap hanh chua nghiem cac bien phap phong, ch6ng dich Covid-19.
Thtrc hien Chi thi s6 06/CT-TTg ngay 19/02/2021 cua Thu ttr&ng Chinh phu v'e viec don d6c thtrc hien nhiem vu sau kS, nghi Tet Nguyen dan Tan Siru ram 2021. De phan dau thtrc hien thanh cong, toan dien cac muc tieu, nhiem vu phat trien kinh to-xa h6i nam,2021, chao mirng thanh cong Dai h6i dai bieu toan quoc lan thin XIII dm Dang, (long then dam bao cac hoot d6ng tro laisbinh thueng, di vao ne nep ngay sau thed gian nghi Tet; Chu tich UBND tinh yeu cau Giam doc cac thu truerng cac ban, nganh; Chu tich UBND, cac huyen, thi xa, thanh pho, lanh dao cac ca quan, dan vi quan triet, tap trung trien khai ngay tir ngay lam viec dau den sau kS, nghi tet cac nhiem vu, cong viec sau day:
1. Tiep ttic quan triet, thtrc hien nghiem cac bien phap phong, ch6ng dich Covid-19 theo dung chi dao cua trung ucmg, cua tinh, tuyet doi khong chu quan, la
2
la, thuc hien phuizmg cham "Bon tai ch6"; quan triet tinh than, chit dOn*, tich cuc phong ngira khong de xay ra dich benh Covid-19, voi tinh than than toc "Chong dich nhu ch6ng giac", tru tien bao ve sdc khoe nhan dan va thuc hien "Mvc tieu 'cep", han the 6. mix thap nhat anh huong tieu cuc dm dich benh den hoat Ong phat trien kinh to - la h6i va dOi song nguai dan. Chu dOng theo dOi, bam sat tinh hinh, chuan bi cac kich ban, tinh huong, giai phap de img pho hieu qua vOi dien dich benh; nhanh thong phat hien, tap trung khoanh vimg cac 8 dich, truy vet than toc, xac dinh ca nghi nhiem,,xet nghiem tren dien r6ng; quan 1 , chat the cac khu cach ly, phong tea, khong de lay nhiem elle(); to chirc gian cach xa hOi khi phat hien ca nhiem moi voi pham vi phu h9p; tang cu6mg khai bao y to tai cac ca sor ltru tr6; thuc hien thong diep 5K, dac biet la bat buOc deo khau trang nai cong Ong.
, Cac sa, nganh, dia phucmg huong clan cac dan vi, doanh nghiep, ngtrad dan trien khai cac hoat &Ong san xuat, kinh doanh, sinh hoat, day-hoc theo dung cac quy dinh, huong clan ve phong chong dich Covid-19.
2. Tang cuing trach nhiem dm ngtroi dirng dau cac Ca quan, dan vi; thuc hien nghiem kS, cuing, k5t, luat va quy the lam viec; chi' dOng xi1. 15/, phoi h9p xir ly cong viec thuc tham quyen; kip then phat hien, )(Cr 1)% nghiem tinh tang nhfing nhieu, gay phien ha cho nguai dan, doanh nghiep trong giai quyet cong viec. Cac nganh, cac cap, cac dia phucmg tang cuOng dng dung cong nghe thong tin, day manh cac dich vu cong tr•krc tuyen mix d6 4, lam viec tivc tuyen, h9p trkrc tuyen; quail triet, thuc hien nghiem kS, cuing, kSt luat hanh chinh, kS, luat lao d6ng, chap hanh nghiem tuc cac bien phap ph6ng, ch8ng dich; khan truing tap trung giai quyet, xir 13', conk viec ngay tir nhimg ngay lam viec dau tien sau kS, nghi Tet dam bao chat lugng, tien d6; khong to chirc lien hoan, du xuan dau nam; day manh cai cach hanh chinh, tao dieu kien thuan loi nhat cho hog dong san xuat, kinh doanh, dau tu.
3. Cac sa, nganh, UBND cac huyen, thi xa, thanh ph6 nhanh chong trien khai cac du an dau tu, cac cong trinh xay dung, ke hoach san xuat, kinh doanh; hoan chinh dal tuc, giai phong mat bang, day nhanh tien 616 thuc hien ngay tir nhang ngay dau nam de bit dap nhang thiet hai trong tiled ,gian dich benh keo dai, Ice ca trong vimg c6 dich veri cac phuang an pha h9p; quyet liet han ntta cai cach thil tuc hanh chinh, cai thien moi truamg dau tu, kinh doanh. So Ke hoach va Dail tu chi' tri, phoi h9p vii cac s&, nganh, dia phucmg tap trung thao ga Icho khan cho cac du an dau ttr. Ra sok lai cac chi tieu phat trien kinh to - xa hOi phi" hop tinh hinh, bao cao UBND tinh tai cuc hop so ket cong tic thing 2 nam 2021.
4. Ve cac Chuang trinh, De an, giao cac so., nganh hoan chinh, bao cao UBND tinh truck ngay 15/3/2021, cu the:
- So. Ke hoach va Dau to chi' tri, ph6i h9p v&i cac co quan thanh vien trong to xay dkmg, hoan chinh de ctrcmg, du thao Nghi quyet, Chuang trinh hanh dOng ve: (1) xay dung ket cau ha tang d‘ong bO, nhat la ha tang cac vimg dOng luc. (2) Day manh thu but cac nguon luc dau tu cho phat trien nong nghiep, cong nghiep the bien, cong nghiep nang lizong tai tao va du lich.
- So Nong nghiep va Phat trien nong thOn chit tri, phoi h9p voi cac thanh vien trong to xay dung, hoan chinh de ctrang, du thao Nghi quyet, chucmg trinh hanh
3
d6ng ye phat trien lam nghiep theo twang ben yang, tang cuang sinh ke, nang cao t5, le che phia rung thich img vai bier' d6i khi hau giai doan 2021-2030.
- Ban Dan tOc tinh chu tri, phi hgp vai cac thanh vien trong to xay dtmg, hoan chinh du thao Chuang trinh hanh d6ng thtrc hien Chuang trinh MTQG phat trien kinh to - xa h6i viang &Ong bao dan t6c thieu so va mien mai giai doan 2021- 2030 tren dia ban.
5. Si Nang nghiep va Phat trien nong than chu tri, phi hgp vai So Cong Thucmg, cac sa, nOnh, dia phuang nam chac tinh hinh san xuat, lieu thy nong san cua nguai dan, nhat la cac dia phuong trong vimg dich va c6 giai phap r' ,ho try. Trie khai hieu qua viec phong chong dich benh tren cay trong, vat nuoi; chong hp, dam bao nuot tuaf, chuyen doi co cau cay tong phia h9p. Day math xay dung chuoi San xuat - che bien - tieu dung - xuat khau. Tap trung chi dao ding tac tong rung nam 2021 Nth ke hoach tong 1, tSt cay xanh do Thu tuang Chinh phat dOng; quan bao ve rung, phong chong chay rung; khan truang hoan thanh viec ra soat quy hoach 3 loaf rung, dinh gia rung. Cimg Sa Khoa h9c va Cong nghe, cac dia phuong twang dan cho nguai dan, doanh nghiep thtrc hien viec truy xuat nguon goc doi vai hang Ma nong san, nhat la cac dia phuang trong \Tung c6 dich.
6. SO Cong Thuang chu tri, ph6i‘h9p cac nganh, cac dia phuang huang dan, dam bao viec thuc hien phong, chong dich ,benh va san xuat, kinh doanh, km thong, tieu thy hang hoa. ThUc day hoat,d6ng xuat khau, tan dyng, khai thac c6 hieu qua cac hip dinh thuong mai to do; day math san xuat cong nghiep, ma rang thi truang, dam bao nguyen lieu cho cac nha may, tao dieu kien de doanh nghiep sam hoan thanh cac du an nang luting tai tao. Dam bao cac nha may thily dien van hanh h6 chira, dieu tiet ngu6n nuac phyc vu cho san xuat !long nghiep.
7. Ngan hang Nha ntrac chi nhanh tinh chi dao he th6ng cac ngan hang thuong mai ten dia ban thtrc hien kip thai cac chinh sach ho try doanh nghiep g4p kilo khan do dich Covid-19; dam bao nguon von cho cac nganh, linh vuc, tao da cho skhoi phyc kinh to tron* boi canh dien bien mai dm dich Covid-19. Tuyen truyen, huang dan, khong de cac d6i arcing lgi dyng skr thieu thong tin dm nguai dan de cho vay vai lai suat cao. Day math chuyen doi ,so trong hoat Ong ngan hang, thuc day thanh town khong dung tien mat; phat trien cac dich vu, san pham ngan hang mai, tang man kha nang tiep can dich vu tai chinh cua nguai dan, doanh nghiep tren dia ban.
8. SO Tai chinh huang dan Sa Y to va cac don vi lien quan can cir cac quy dinh de kip thai mua sam trang thiet bi y to phyc vu phong, chong dich to nguon ho try, tai try va bao cao viec thanh quyet toan cac nguOn kith phi de UBND tinh theo doi, chi dao. Chu tri, phoi hgp vai Sa COng Thurmg va cac dia phuong theo doi chat the dien bien thi twang, gia ca. Phoi hgp vai Cyc Thue tinh va cac nganh kiem tra viec chap hanh cac quy dinh ve gia, phi. Day math viec thtrc hanh tiet kiem, chong lang phi trong quan 15, chi dal ngan sach a tat ca cac nganh, cac cap; tham muu UBND tinh chi ciao, dieu hanh du town thu, chi ngan sach va quan 1$/, sir dung tai san cong dam bao chat che, dung quy dinh.
4
9. Sex Giao thong van tai chu tri, phOi hap vai cac nganh chdc nang, cac dia phuang chi dao, huarng clan ca the cac hog dOng van chuyen hinh khach cong cong, hoat dOng van tai nguyen vat lieu, hang h6a, nong san dam bao phv9 vv cho san xuat, kinh doanh, tieu.thv va thkrc hi0 dung quy dinh ye phong, thong dich Covid-19. Tang cuOng kiem tra kiem soat tai tr9ng phuang tift kiem tra chat luong, an toan ky thudt cac phuang tien tham gia giao thong.
10. SO Lao dOng — Thuang binh va Xa hOi, UBND cac huy*, thi xd, thanh phO nam chic tinh hinh dai song cua nguari dan trong mua giap hat va viing &Mg bao dan tOc thieu so de c6 bien phap ho tra kip thari. Theo doi tinh hinh lao &Ong sau kSr nghi TEt tai cac doanh ngh4, dan vi de phoi h9p ca, giai phap khdc phvc tinh trang thieu but lao dOng.
11. Sa Gido dvc va Dao tao can cd tinh ,hinh dich b0h, co phuang an t6 chdc day va h9c phi hap de dam bao phong, chong dich, bao v" sdc khoe cho h9c sinh. Xay dung phuang an h9c online, hoc tivc tuyen qua truyen hinh. Rut g9n not dung ca ban trong giang day theo twang dan cua BO Gido dvc va Dao tao.
12. So Van hoa, The thao va Du lich chi dao cac ca ser kinh doanh hru tria (khach san, nha khach, nha tr9,.nha,nghi...) lay thong tin kSi 10 trInh di chuyencua khach den luu
dg thoi khan cap bac) ea° chinh quyen dia phuang khi CO cong
dan nuac ngoai va cong dan den tir vUng dich; xay dirng ke hoach phat trien du lich nam 2021 theo cac cap dO pha hap, dam bao vira chong dich vda phat trien nganh du lich va cac linh virc van hoa, the thao trong tinh hinh mai.
13. Cong an tinh tang cuang cong tic d'Au tranh, phong ngira, ngan chdn cac hoat dOng chong phi, truy quet cac lc* tai pham, dam bao an ninh chinh tri, trdt to an toan xa hOi, nhat la trong dip bau dai bieu Quoc hOi khoa XV va dai bieu HOi dtmg nhan dan cac cap nh*n kjr 2021-2026. Tang cuarng cac bien phap phong chong chay, no; xir 1y nghiem tinh tang danh bac dual m9i hinh thdc; quan ly tot nguari nuac ngoai vao tinh. chu tri, phOi hap vai Ban An toan giao thong, cac kr, nganh, UBND cac huy0, thi xa, thanh pho lam tot ding tic tuyen truyen, ra quan dam bao trdt to an toan giao thong, giam thieu tai nan giao thong, xfr 15, nghiem hinh vi vi pham.
14. BO Chi huy Quan sir tinh phOi h9p vai cac dia phuang lam tot cong tic quan 15/ cac ca so cach ly; theo dOi sat tinh hinh dich Wh, co bi4lphap dng pho kip that thirc hien tot cong tic tuyen quan gin vori bao dam yeu cau phong, chong dich [email protected] BO Chi huy BO dOi bien phong tinh, Cvc Hai quan Gia Lai-Kon Turn phoi h9p vai cac nganh, dia phuang lien quan kiem soat chdt the bien gyri; thkrc hien nghiem cac quy trinh ve quan ly nhdp canh, kiem dich y to tai cda khau; ngan chin kip than va xir !jr nghiem cac truamg harp nhdp canh trai phep, nhat la nhdp canh qua duarng mon, lOi mo.; kiem soat khong de vuot bien, chOng buon ldu hang hoa qua bien glen.
15. SO Thong tin va Truy&'n thong, cac ca quan bao, dai teen dia ban dAy manh thong tin, tuyen truyen ve nhiing thanh tkru quan tr9ng cua tinh, ve thkrc hien "mvc tieu kep" vira phong thong dich b0h, vira phvc hoi va phat trim kinh to,-xd hOi, tuyen truyen kip thai ye bau QuOc hOi va HOi &Ong nhan dan cac cap; cac hoat (long thi dua san xuat, kinh doanh pha h9p vai din bien tinh hinh
5
dich benh Covid- 19, dOng vien tinh th'in guy& tam thkrc hien th&ng lgi cac mic tieu, nhiem vv phat trier' kinh to - )(a hoi nam 2021 tren dia ban. So' Thong tin va Truyen thong kip thei phat hien, xu. 1)", nghiem nhiing tnrang hgp data tin ,sai str that, thong tin kh8ng chinh thong ye dich benh gay hoang mang trong Ong (long.
16. 1E34' nghi cac cac doanh nhan, doanh nghiep, cac h8i, hiep h8i doanh nghiep va toan the nguiyi dan teen dia ban tiep tic Oat huy tinh than khoti nghiep, doi mai ,sang tao, phan dau (tat ket qua cao nhat trong hot dOng san xuat, kinh doanh gan vai phong, chon4 dich benh hieu qua. Cac co quan hanh chinh cac cap tren dia ban phai sat canh, &ring hanh cang Ong Tong doanh nghiep, nguai dan, no lkrc phan dau vugt qua kilo khan, thvt hien thang lgi cac mvc tieu, nhiem vv.
, 17. 1)&' nghi Uy ban Mat tran qu8c Viet Nam tinh va cac h8i, doan the cac cap phat huy sirs manh cita khoi dai ,doan ket, huy d8ng toan dan, doan vien, h8i vien chung sirc phan dau thkrc hien thang lqi toan dien cac nhiem vv phat trien kinh to-xa hOi tinh nam 20217q-
Noi nkin: - Van phong Chinh (b/c); - T/T Tinh uy, T/T HDND tinh (b/c); - Chit tjch, cac PCT UBND tinh; - UBMTTQVN tinh NIA cac h6i, doan tht; - Cac so., ban, nganh thu6c tinh; - UBND cac huy0, thj xa, thanh ph6; - Bac) Gia Lai, Dai PT-TH tinh; - VPUB: LDVP, TT Tin hoc, CV cac khOi; - Li.ru: VT, KITH.
2021-02-23T08:50:28+0700
Vit Nam