of 76 /76
03 | 2015 Uponor Smatrix Move/Move PLUS SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Uponor iom smatrix move plus se 1068127 032015 91702

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/smatrix/uponor_iom_smatrix_move_plus_se_1068127_032015_91702.pdf?version=1

Text of Uponor iom smatrix move plus se 1068127 032015 91702

 • 03 | 2015

  Uponor Smatrix Move/Move PLUSS E I N S TA L L AT I O N S - O C H

  B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Innehll

  1 Upphovsrtt och friskrivning ...............................3

  2 Frord ...................................................................42.1 Skerhetsfreskrifter ................................................42.2 Begrnsningar fr radiosndning ..............................42.3 Avfallshantering (Elavfall) .........................................4

  3 Uponor Smatrix Move/Move PLUS ......................53.1 Systemversikt .........................................................53.2 Exempel p ett system ..............................................53.3 Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponenter.....63.4 Tillbehr .................................................................103.5 Funktioner ..............................................................10

  4 Installation av Uponor Smatrix Move/ Move PLUS .........................................................124.1 Installationsanvisningar ..........................................124.3 Installationsexempel ...............................................13

  5 Installation av Uponor Smatrix Move/ Move PLUS regulator .........................................195.1 Placering av regulator .............................................195.2 Uppsttning av regulatorn p vgg.........................195.3 Installering av regulatorns antenn (endast

  Move PLUS) ...........................................................195.4 Anslutning av komponenter till regulatorn..............205.5 Anslutning av regulatorn till elntet .......................265.6 Anslutning av en termostat till regulatorn

  (endast Move PLUS)...............................................265.7 Instllning av systemparametrar..............................26

  6 Installation av Uponor Smatrix Wave/ Wave PLUS termostater och givare ...................276.1 Placering av termostater .........................................276.2 Mrk termostaterna ................................................276.3 Isttning av batterier ..............................................276.4 Anslutning av extern givare till termostaten

  (tillval) ....................................................................286.5 Uppsttning av termostat p vgg ..........................296.6 Montering p bordsstativ .......................................296.7 Frsta start av digitala termostater .........................306.8 Frsta instllning av digitala termostater ................316.9 Registrera en termostat till regulatorn ....................326.10 Registrering av en trdls utomhusgivare till

  regulatorn ...............................................................346.11 Registrering av en trdbunden utomhusgivare .......36

  7 Avslutning av installation ..................................377.1 Uponor Smatrix Move .............................................377.2 Uponor Smatrix Move PLUS ...................................37

  8 Anvndning av Uponor Smatrix Move/ Move PLUS regulator .........................................388.1 Arbetsstt ...............................................................388.2 Regulatorns delar ...................................................388.3 Displayens delar......................................................398.4 Start .......................................................................398.5 Driftlge .................................................................398.6 Instllningar av systemparametrar...........................46

  9 Anvndning av Uponor Smatrix Wave analoga termostater ...........................................579.1 Termostatens delar .................................................579.2 Justering av temperatur ..........................................579.3 Utbyte av batterier .................................................579.4 Fabriksterstllning.................................................58

  10 Anvndning av Uponor Smatrix Wave/ Wave PLUS digitala termostater ........................5910.1 Termostatens delar .................................................5910.2 Displayens delar......................................................5910.3 Knappar ..................................................................6010.4 Start .......................................................................6010.5 Justering av temperatur ..........................................6110.6 Driftlge .................................................................6110.7 Regleringslge ........................................................6210.8 ndra regleringslge ...............................................6210.9 Instllningar ............................................................6210.10 Utbyte av batterier .................................................6610.11 Fabriksterstllning.................................................66

  11 Underhll ............................................................6711.1 Manuellt frebyggande underhll ...........................6711.2 Automatiskt frebyggande underhll ....................6711.3 Korrigerande underhll ...........................................67

  12 Felskning ..........................................................6812.1 Felskning efter installation ...................................6912.2 Digitala termostater T-166, T-167 och T-168

  larm/problem .........................................................6912.3 Analog termostat T-163 larm/problem ...................7012.4 Regulator larm/problem .........................................7012.5 Kontakta installatr ................................................7012.6 Anvisningar fr installatren ...................................70

  13 Tekniska data ......................................................7113.1 Tekniska data ..........................................................7113.2 Tekniska specifikationer ..........................................7213.3 Regulatorns delar ...................................................7213.4 Kopplingsschema fr regulator ...............................7313.5 Referensdata fr givare ...........................................7313.6 Dimensioner ...........................................................74

  14 Installationsrapport ...........................................75

  2 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  1 Upphovsrtt och friskrivning

  Uponor har utarbetat denna installations- och bruksan-visning och allt innehll i den uteslutande fr infor-mationsndml. Innehllet i anvisningen (inklusive diagram, logotyper, ikoner, text och bilder) omfattas av upphovsrtt och skyddas av upphovsrttslagar och frdragsbestmmelser som gller i hela vrlden. Genom att anvnda anvisningen frbinder du dig att flja alla gllande upphovsrttslagar. Om du frndrar ngot av innehllet i anvisningen eller anvnder den fr annat ndaml gr du intrng p Uponors upphovsrtt, varu-mrke och andra immateriella rttigheter.

  Utgngspunkten fr anvisningen r att alla skerhetst-grder har vidtagits till fullo, och dessutom att Uponor Smatrix Move/Move PLUS med alla dess komponenter, ssom det beskrivs i anvisningen:

  vljs ut, projekteras, installeras och driftstts av be-hriga och sakkunniga projektrer och installatrer med iakttagande av gllande (vid installationstid-punkten) installationsanvisningar frn Uponor och ven av alla tillmpliga bygg- och installationsnor-mer och andra krav och riktlinjer,

  inte (tillflligt eller varaktigt) utstts fr temperatu-rer, tryck och/eller elektriska spnningar som ver-skrider de grnsvrden som anges p produkterna eller i anvisningar som tillhandahlls av Uponor,

  blir kvar p den plats dr det ursprungligen installe-rades och inte repareras, byts ut eller frndras utan fregende skriftligt medgivande frn Uponor,

  ansluts till dricksvattensystem eller kompatibla rrlednings-, vrme- och/eller kylsystem som har godknts eller specificerats av Uponor,

  inte ansluts till eller anvnds tillsammans med produkter, delar eller komponenter som inte har godknts eller specificerats av Uponor och

  inte uppvisar tecken p verkan, skadegrelse, otillrckligt underhll, felaktig frvaring, vrdslshet eller olycksfall fre installation och driftsttning.

  Uponor har anstrngt sig fr att skerstlla att anvis-ningen r korrekt, men Uponor kan inte garantera att all den information som lmnas hri r korrekt. Uponor frbehller sig rtten att ndra de specifikationer och funktioner som beskrivs i anvisningen och att avbryta tillverkningen av Uponor Smatrix Move/Move PLUS utan fregende meddelande eller frpliktelse. Anvis-ningen tillhandahlls i befintligt skick utan ngon form av uttryckliga eller underfrstdda garantier. Informa-tionen ska verifieras sjlvstndigt innan den anvnds.

  I den utstrckning som lagen medger friskriver sig Uponor frn alla uttryckliga eller underfrstdda garantitaganden, inbegripet men ej begrnsat till underfrstdda utfstelser om sljbarhet, lmplighet fr visst ndaml och frnvaro av vertrdelser.

  Denna friskrivning avser men r inte begrnsad till an-visningens vederhftighet, tillfrlitlighet och felfrihet.

  Uponor ptar sig under inga frhllanden ngot skadestndsansvar fr indirekta, speciella eller tillflliga skador eller fr frluster eller fljdska-dor som orsakats av att innehllet eller infor-mationen i anvisningen utnyttjats eller inte har kunnat utnyttjas, ej heller fr ansprk som avser fel, frbiseenden eller andra felaktigheter i anvis-ningen, ven om Uponor har uppmrksammats p mjligheten till sdana skador.

  Denna friskrivning och andra bestmmelser i an-visningen begrnsar inte konsumentens lagstad-gade rttigheter.

  3U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Installations- och bruksanvisningen beskriver hur syste-mets komponenter ska installeras och anvndas.

  2.1 Skerhetsfreskrifter

  Varningar som anvnds i anvisningen

  Fljande symboler anvnds i anvisningen som en indika-tion p speciella frsiktighetstgrder vid installation och anvndning av Uponor-utrustning:

  Varning!Risk fr skador. Om varningen inte tlyds kan personer eller komponenter skadas.

  Frsiktigt!Om frsiktighet inte visas kan funktionsfel uppst.

  Skerhetstgrder

  Genomfr fljande tgrder vid installation och anvnd-ning av all slags Uponor-utrustning:

  Ls och flj anvisningarna i installations- och bruksanvisningen.

  Installationen mste utfras av behrig person i enlighet med gllande bestmmelser.

  Det r inte tilltet att gra frndringar eller modifieringar som inte beskrivs i anvisningen.

  All strmtillfrsel mste vara frnslagen innan ledningsarbeten pbrjas.

  Anvnd inte vatten fr att rengra Uponor-komponenter.

  Utstt inte Uponor-komponenterna fr brnnbara ngor eller gaser.

  Vi ptar oss inget ansvar fr skador eller driftstopp som orsakas av att dessa freskrifter inte fljs!

  Ntspnning

  Varning!Uponor-systemet drivs med elstrm 230 V AC, 50 Hz.. Sl omedelbart ifrn spnningen vid ndsituationer.

  Tekniska frutsttningar

  Frsiktigt!Undvik strningar genom att separera instal-lations- och datakablar frn ntkablar med hgre spnning n 50 V.

  2.2 Begrnsningar fr radiosndning

  Uponor-systemet anvnder radiovgor. Den frekvens som anvnds r reserverad fr liknande tillmpningar och risken fr strningar frn andra radiokllor r mycket lg.

  I vissa sllsynta fall kan det dock vara omjligt att upprtta en perfekt radiofrbindelse. Rckvidden r tillrcklig fr de flesta tillmpningar, men alla byggnader innehller olika hinder som pverkar radiokommunikationen och det maxi-mala sndningsavstndet. Om kommunikationsproblem uppstr, rekommenderar Uponor att antennen placeras p en mer optimal plats, fr att i enstaka fall lsa problemet.

  2.3 Avfallshantering (Elavfall)

  OBS!Tillmpligt i Europeiska Unionen och andra europeiska lnder med tskilda tervinnings-system.

  Det hr symbolen p produkten eller i doku-mentationen betyder att den inte fr kastas tillsammans med hushllsavfall vid slutet av sin

  livstid. Fr att frhindra eventuella skador p milj eller mnniskors hlsa frn okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras frn andra typer av avfall och tervinnas fr att frmja hllbar tervinning av materiella resurser.

  Hushllsanvndare br kontakta den terfrsljare som slt produkten eller sin kommun fr vidare information om var och hur de kan lmna in produkten fr miljvn-lig tervinning.

  Fretagsanvndare br kontakta sin leverantr och kontrollera villkoren i kpekontraktet. Denna produkt fr inte blandas med annat kommersiellt avfall.

  2 Frord

  4 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  3 Uponor Smatrix Move/Move PLUS

  Uponor Smatrix Move/Move PLUS r ett primrt styrsys-tem fr temperatur fr vrme- och kylinstallationer som anvnder golvvrme, element, golvkyla etc. Komfort, anvndarvnlighet och temperaturkontroll fr ett hem kan kombineras med hjlp av de olika komponenterna.

  Bda systemen anvnder samma regulator levererad i olika paket, och tillgodoser en rad olika anvndningsom-rden.

  Exempel: Move PLUS regulatorn, som levereras med en extern antenn och trdls termostat, gr systemet mer mngsidigt, kortar svarstider, och mjliggr integration med ett Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system.

  OBS!Ett Move system kan uppgraderas till ett Move PLUS system genom att lgga till en extern antenn och trdls termostat.

  3.1 Systemversikt

  Uponor Smatrix MoveUponor Smatrix Move anvnds fr att styra ett vr-mesystem. Det bestr av en regulator, en trdbunden utomhusgivare, och en givare fr fram-/returlednings-temperatur. Regulatorn styr framledningstemperaturen genom att kontrollera styrdonet fr blandarventilen. Som tillval kan ven en cirkulationspump styras.

  Uponor Smatrix Move PLUSUponor Smatrix Move PLUS anvnds fr att styra ett vrme-/kylsystem. Det bestr av en regulator med en extern antenn, en utomhusgivare, en givare fr framled-ningstemperatur och en trdls termostat. Regulatorn styr framledningstemperaturen genom att kontrollera styrdonet fr blandarventilen. Som tillval kan ven en cirkulationspump styras.

  Uponor Smatrix Move PLUS kan anvnda olika typer av termostater. Termostaterna r konstruerade fr hgsta mjliga komfort och kommunicerar med regulatorn via radiolnk. Det gr att kombinera hgst tv olika typer av Uponor Smatrix Wave termostater i samma installation. En av dessa termostater kan endast anvndas som en trdls anslutningspunkt fr utomhustemperaturgivaren.

  3.2 Exempel p ett system

  Uponor Smatrix MoveP bilden nedan visas Uponor Smatrix Move med flera olika installationsalternativ.

  AB

  C

  DE

  G

  F

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Move Regulator H X-157 Trd (regulator X-157)

  B Uponor Smatrix Utomhusgivare S-1XX (utomhusgivare S-1XX)

  C Uponor Smatrix Move Extern givare S-152 (returledningsgivare S-152)

  D Uponor Smatrix Move Extern givare S-152 (framledningsgivare S-152)

  E Cirkulationspump

  F Blandarventil

  G Rr till/frn vrmeklla

  5U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Uponor Smatrix Move PLUSP bilden nedan visas Uponor Smatrix Move PLUS med flera olika installationsalternativ och en termostat.

  A

  D

  CB

  EF

  I

  H

  H

  G

  J

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Move PLUS Regulator H/C X-158 Radio (regulator X-158)

  B Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168 (digital termostat T-168)

  C Uponor Spi Smatrix Move PLUS Antenn A-155 Radio (antenn)

  D Uponor Smatrix Utomhusgivare S-1XX (utomhusgivare S-1XX)

  E Uponor Smatrix Move Extern givare S-152 (framledningsgivare S-152)

  F Cirkulationspump

  G Blandarventil

  H Tre-vgs omkopplingsventil, tillval fr vrme/ kyla-installationer.

  I Rr till/frn vrmeklla

  J Rr till/frn kylklla

  3.3 Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponenter

  D

  E

  F

  G

  I

  A

  B

  C

  H

  Pos. Uponors beteckning Beskrivning

  A Uponor Smatrix Move Regulator H X-157 Trd

  Regulator

  B Uponor Smatrix Move PLUS Regulator H/C X-158 Radio

  Regulator

  C Uponor SPI Smatrix Move PLUS Antenn A-155 Radio

  Antenn

  D Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

  Programmerbar digital termostat med givare fr relativ luftfuktighet

  E Uponor Smatrix Wave PLUS Termostat D+RF T-167 (digital termostat T-167)

  Digital termostat

  F Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166 (digital termostat T-166)

  Digital termostat

  G Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163 (termostat fr offentliga miljer T-163)

  Termostat fr offentliga miljer

  H Uponor Smatrix Utomhusgivare S-1XX

  Utomhustemperatur-givare

  I Uponor Smatrix Move Extern givare S-152

  Givare fr fram-/retur-ledningstemperatur

  6 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  RegulatorRegulatorn styr trevgsventilens styrdon och cirkulationspumpen, som i sin tur pverkar fldet av framledningsvatten, och drmed ndrar bde framlednings- och inomhustemperaturen.

  Frsiktigt!Endast 230 V styrdon r kompatibla med regulatorn.

  Uponor Smatrix Move Regulator H X-157 Trd

  Uponor Smatrix Move Regulator H X-157 Trd anvnder en utomhustemperaturgivare, en givare fr framled-ningstemperatur, en givare fr returledningstemperatur (tillval), samt systemparametrar fr att styra systemet.

  Viktiga egenskaper:

  Styrning av framledningstemperatur till vrmesystem.

  Vrmekurva fr utomhuskompensation.

  Styrning av tre-vgsventil och visning av status p display.

  Styrning av tv-vgsventil, srskilt styrdon, och visning av status p display.

  Styrning av cirkulationspump och visning av status p display.

  Schemalggning, frprogrammerade och instllbara scheman.

  Trdbunden utomhustemperaturgivare.

  Start/stopp av vrmeklla (panna etc.).

  Lgre inomhustemperatur med nattemperatursnk-ning (ECO-lge).

  Tillval:

  Vggmontering (skruvar medfljer).

  Uponor Smatrix Move PLUS Regulator H/C X-158 Radio

  Uponor Smatrix Move PLUS Regulator H/C X-158 Radio anvnder en utomhustemperaturgivare, en givare fr framledningstemperatur, en givare fr returlednings-temperatur (tillval), information snd frn trdlsa registrerade termostater samt systemparametrar fr att styra systemet.

  Viktiga egenskaper:

  Styrning av framledningstemperatur till vrme- och/eller kylsystem med styrning av relativ luftfuktighet.

  Vrme- och kylkurva.

  Extern antenn som mste installeras vertikalt.

  Styrning av tre-vgsventil och visning av status p display.

  Styrning av tv-vgsventil, srskilt styrdon, och visning av status p display.

  Utgngar fr vrme/kyla fr omkopplingsventiler.

  Styrning av cirkulationspump och visning av status p display.

  Schemalggning, frprogrammerade och instllbara scheman.

  En-vgs kommunikation med en rumstermostat (tar emot information frn termostaten).

  Utomhustemperaturgivare, trdls (via en termostat) eller trdbunden (till regulatorn).

  Start/stopp av vrme- och/eller kylklla (panna, kylaggregat etc.).

  Lgre inomhustemperatur med nattemperatursnk-ning (ECO-lge).

  Systemintegration med ett Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system.

  Tillval:

  Vggmontering (skruvar medfljer).

  Regulatorns komponenter

  P bilden nedan visas regulatorn och dess komponenter.

  F

  C

  E

  A

  B

  D

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Move Regulator H X-157 Trd

  Uponor Smatrix Move PLUS Regulator H/C X-158 Radio

  B Uponor Spi Smatrix Move PLUS Antenn A-155 Radio (endast Move PLUS)

  C Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168 (endast Move PLUS)

  D Uponor Smatrix Utomhusgivare S-1XX

  E Uponor Smatrix Move Extern givare S-152

  F Monteringsmaterial

  7U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Termostater (endast Move PLUS)Termostaterna kommunicerar med Move PLUS regula-torn genom radio. Det gr att kombinera hgst tv olika typer av Uponor Smatrix Wave termostater i samma installation. En av dessa termostater kan endast anvndas som en trdls anslutningspunkt fr utomhustempera-turgivaren.

  Fljande Uponor Smatrix termostater kan anvndas i systemet:

  Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163

  Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166

  Uponor Smatrix Wave PLUS Termostat D+RF T-167

  Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

  Frsiktigt!Frsk inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De r inte kompatibla och kan skadas.

  OBS!Termostaten pverkas av de omgivande ytornas och omgivningsluftens temperatur.

  Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166

  Termostaten visar omgivnings- eller instllningstem-peraturen p displayen. Temperaturinstllningarna kan justeras med knapparna +/- p fronten.

  Viktiga egenskaper:

  Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.

  Visar Celsius eller Fahrenheit.

  Indikering p displayen av behov av vrme/kyla och batteristatus.

  Visar mjukvaruversion under uppstart.

  Brvrde mellan 5 35 C (max/min-vrde kan begrnsas av andra systeminstllningar).

  Reglering av rumstemperatur med hjlp av externa temperaturgivare (tillval).

  Visar som tillval vrden frn temperaturgivare om givare r anslutna och relevant reglering av rumstemperatur r aktiverad.

  Kan placeras upp till 30 meter frn regulatorn.

  Termostatens komponenter:

  P bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

  A

  EC

  BD F

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166

  B Vggkonsol

  C Stll

  D Batterier (AAA 1,5 V)

  E Monteringsmaterial

  F Anslutningar

  Uponor Smatrix Wave PLUS Termostat D+RF T-167

  Termostaten visar den instllda omgivningsstempera-turen eller den relativa luftfuktigheten p displayen. Temperaturinstllningarna kan justeras med knapparna +/- p fronten.

  Viktiga egenskaper:

  Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.

  Visar Celsius eller Fahrenheit.

  Indikering p displayen av behov av vrme/kyla och batteristatus.

  Visar mjukvaruversion under uppstart.

  Brvrde mellan 5 35 C (max/min-vrde kan begrnsas av andra systeminstllningar).

  Reglering av rumstemperatur med hjlp av externa temperaturgivare (tillval).

  Visar som tillval vrden frn temperaturgivare om givare r anslutna och relevant reglering av rumstemperatur r aktiverad.

  Grnsvrde fr relativ luftfuktighet visas p dis-playen (krver ett Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system).

  Kan placeras upp till 30 meter frn regulatorn.

  8 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Termostatens komponenter:

  P bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

  A

  EC

  BD F

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Wave PLUS Termostat D+RF T-167

  B Vggkonsol

  C Stll

  D Batterier (AAA 1,5 V)

  E Monteringsmaterial

  F Anslutningar

  Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

  Termostaten visar den instllda omgivningsstempe-raturen eller den relativa luftfuktigheten samt tid p displayen. Instllningarna kan justeras med knapparna +/- p fronten. Andra programmerbara instllningar r t.ex. schemalggning och individuella temperatursnk-ningar (rum fr rum) p natten.

  Viktiga egenskaper:

  Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.

  Visar Celsius eller Fahrenheit.

  Indikering p displayen av behov av vrme/kyla och batteristatus.

  Visar mjukvaruversion under uppstart.

  Installationsguide fr instllning av tid och datum vid frsta installationen eller efter en terstllning till fabriksinstllningarna.

  Mjlighet att stlla in klockan.

  Brvrde mellan 5 35 C (max/min-vrde kan begrnsas av andra systeminstllningar).

  Reglering av rumstemperatur med hjlp av externa temperaturgivare (tillval).

  Visar som tillval vrden frn temperaturgivare om givare r anslutna och relevant reglering av rumstemperatur r aktiverad.

  Programmerbar att vxla mellan Komfort- och ECO-lge med instllningsbart vrde fr ECO temperatursnkning. Om en extern timer finns tillgnglig, kan den istllet anvndas fr att vxla mellan Komfort och ECO.

  Grnsvrde fr relativ luftfuktighet visas p displayen (krver ett Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system).

  Schemalggning, frprogrammerade och instllbara scheman.

  Lgre inomhustemperatur rum fr rum med tempe-ratursnkning p natten.

  Kan placeras upp till 30 meter frn regulatorn.

  Termostatens komponenter:

  P bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

  A

  EC

  BD F

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

  B Vggkonsol

  C Stll

  D Batterier (AAA 1,5 V)

  E Monteringsmaterial

  F Anslutningar

  Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163

  Termostaten r utformad fr offentliga miljer vilket be-tyder att ratten r dold. Den mste lossas frn vggen fr att stlla in temperaturen. Nr den lossas utlses ett larm.

  Viktiga egenskaper:

  Stll in brvrdet fr temperaturen med en potentiometer p termostatens baksida.

  Brvrde mellan 5 35 C (max/min-vrde kan begrnsas av andra systeminstllningar).

  Extra givare fr utomhustemperatur (tillval) kan anslutas till termostaten.

  DIP-switch fr val av funktion eller givarlge.

  Aktivering eller avaktivering av Komfort-/ECO-schema fr zonen med en DIP-switch p baksidan.

  Kan placeras upp till 30 meter frn regulatorn.

  9U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Termostatens komponenter:

  P bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

  A

  D

  B

  C

  E

  Pos Beskrivning

  A Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163

  B Vggkonsol

  C Batterier (AAA 1,5 V)

  D Monteringsmaterial

  E Anslutningar

  3.4 Tillbehr

  Uponor erbjuder ett stort urval av tillbehr som kan anvndas tillsammans med standardutrustningen.

  BA

  DE

  C

  OBS!En del av dessa tillbehr kan ocks vara inkluderade i systemet.

  Pos Komponent Beskrivning

  A Monterings-alternativ fr termostat T-163, T-166, T-167 och T-168

  Bordsstativ

  B Skruvar

  C Uponor Smatrix Tckram T-X A-1XX (tckram T-X A-1XX)

  Tckram fr att tcka en strre vggyta n den bakre plten i originalutfrande. Anvnds vid installation av termostat T-163, T-166, T-167 och T-168

  D Uponor Smatrix Move Extern givare S-152

  Givare fr fram-/returledningstemperatur, anvnds med regulatorn

  E Uponor Smatrix Sensor Golv/Extern S-1XX (golv-/extern givare S-1XX)

  Golv/extern givare fr anvndning med termostater T-163, T-166, T-167 och T-168

  3.5 Funktioner

  Uponor Smatrix Move/Move PLUS anvnds fr att styra ett golvvrme- och/eller kylsystem i ett hus.

  Uponor Smatrix MoveRegulatorn berknar framledningstemperaturen med hjlp av utomhustemperaturen och en vrmekurva. Den berknade framledningstemperaturen jmfrs med den uppmtta framledningstemperaturen. Om den uppmtta temperaturen skiljer sig frn den berknade, justerar regulatorn fldet genom blandarventilen fr att hja eller snka framledningstemperaturen.

  Uponor Smatrix Move PLUSRegulatorn berknar framledningstemperaturen med hjlp av utomhustemperaturen och en vrmekurva. Den berknade framledningstemperaturen jmfrs med den uppmtta framledningstemperaturen. Om den uppmtta temperaturen skiljer sig frn den berknade, justerar regulatorn fldet genom blandarventilen fr att hja eller snka framledningstemperaturen.

  Om en termostat finns i systemet, anvnds den ven till att ytterligare justera fldet till referensrummet och att uppn brvrdet snabbare.

  S snart termostaten registrerar en lgre (vrmelge) eller hgre (kyllge) temperatur n den instllda brtempe-raturen, skickas en signal med begran om ndring av rumstemperaturen till regulatorn. Regulatorn ppnar d styrdonet enligt det aktuella driftlget och andra instll-ningar. Nr brvrdet r uppntt stnger styrdonet.

  Vrme- och kylkurvaVrme- och kylkurvorna fr Uponor Smatrix Move/Move PLUS regulatorn visas i diagrammet nedan. Diagrammet visar den berknade framledningstempe-raturen fr varje kurva vid olika utomhustemperaturer. Regulatorn anvnder den valda kurvan fr att styra blandarventilen, vilken i sin tur justerar framlednings-temperaturen till systemet.

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  1036 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -200

  0,2

  0,4

  0,60,70,8

  1

  1,2

  1,522,533,544,55

  Framledningstemperatur

  Utomhustemperatur

  Valet av kurva beror p en kombination av olika faktorer, ssom hur vlisolerat huset r, geografiskt lge, typ av vrme-/kylsystem etc.

  10 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Exempel:

  Ett dligt isolerat hus som vrms med vrmeelement krver en brantare kurva n ett likvrdigt hus utrustat med golvvrme.

  Kurvorna i diagrammet begrnsas ven av max- och minparametrar som stlls in i systemet (markerade med tjockare linjer i diagrammet).

  Komfort- och ECO-lgeMed den inbyggda timern i regulatorn, r det mjligt att reglera brvrdestemperaturen mellan tv olika temperaturer. Tillgngliga lgen r Komfort, ECO (ekonomi), och Semester (endast regulator). Se exempel p Komfort och ECO-lge nedan.

  0 h 00 24 h 0018 h 0012 h 006 h 00

  Komfort

  ECO

  kvll morgon eftermiddag kvll

  Diagrammet visar att systemet levererar vrme i kom-fortlge p morgonen och p eftermiddagen, men att det kopplar ver till ECO-lge under natten och mitt p dagen nr huset vanligtvis r tomt.

  Brvrdesfrskjutning Vrme/kyla (endast Move PLUS)Uponor anvnder en vrme-/kylafrskjutning av tempe-raturen fr att justera brvrdet vid omkoppling mellan vrme och kyla. Det hr frbttrar systemets prestanda och reducerar behovet av manuell justering av brvrdet vid omkoppling mellan vrme och kyla.

  Utgngsvrdet r 2 C och anvnds fr att ka brvr-dena vid omkoppling till kyla. Vid omkoppling tillbaka till vrme minskas brvrdet.

  Funktion fr relativ luftfuktighet (endast Move PLUS integrerad med annat system)Fr att undvika kondensation i ett system med kyla, rekommenderas mtning av den relativa luftfuktigheten (RF) i ett referensrum. Den relativa luftfuktigheten mts med en termostat med RF-givare.

  Termostaten snder aktuellt RF-vrde till en regulator (Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS) integrerad med Move PLUS systemet. Vrdet jmfrs med det instllda grnsvrdena fr RF och justerar parametrarna drefter.

  Om RF-vrdet r under grnsvrdet fortstter driften som normalt.

  Om RF-vrdet r ver grnsvrdet snds information till termostaten och en symbol visas som indikerar fr hgt RF-vrde. Termostaten skickar vidare informationen till Move PLUS regulatorn via integrationslnken.

  Nr Move PLUS regulatorn tar emot informationen om fr hgt RF-vrde, visas en symbol p displayen, och brvrdet kas med 0,1 C per timme. Regulatorn fortstter att ka brvrdet tills RF-vrdet faller under ett instllt grnsvrde p den integrerade regulatorn. Symbolerna fr RF-vrde slocknar och Move PLUS regulatorn brjar snka brvrdet med 0,1 C per timme, antingen tills brvrdet r normalt igen eller tills RF-vrdet r ver grnsvrdet igen.

  Se separat dokumentation fr Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS systemet fr deras grnsvrden fr RF.

  RealtidsklockaFr att underltta korrekt schemalggning och olika instllningar av timern, r regulatorn utrustad med en realtidsklocka.

  Systemintegration med Wave/ Wave PLUS system (endast Move PLUS)Systemet kan dela termostatens temperaturdata och driftlgen, ssom Komfort/ECO och vrme/kyla, med ett Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system.

  Integrationen aktiveras nr termostaten r registrerad till bda regulatorerna (Move PLUS och Wave, Wave PLUS, Space, eller Space PLUS).

  Se separat dokumentation om hur man registrerar termostaten till ett Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system.

  11U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  4 Installation av Uponor Smatrix Move/Move PLUS

  4.1 Installationsanvisningar

  Uponor Smatrix MoveUponor rekommenderar att proceduren nedan fljs fr att f bsta mjliga installationsresultat.

  Steg Frfarande Sida

  1 Frberedelser fr installation 12

  2 Installation av en Uponor Smatrix Move/Move PLUS regulator

  19

  3 Slutfra installationen 37

  Uponor Smatrix Move PLUSUponor rekommenderar att proceduren nedan fljs fr att f bsta mjliga installationsresultat.

  Steg Frfarande Sida

  1 Frberedelser fr installation 12

  2 Installation av en Uponor Smatrix Move/Move PLUS regulator

  19

  3 Installation av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostater och givare

  27

  4 Slutfra installationen 37

  4.2 Frberedelser fr installation

  Fre installation:

  Kontrollera att samtliga komponenter p packlistan ocks finns med i frpackningen. Se ven avsnittet 3.3 Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponenter fr identifiering av komponenter.

  Kontrollera om en extern temperaturgivare ska installeras med en kompatibel termostat (endast Move PLUS).

  Se ven kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

  Fr att avgra var man bst placerar Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponenterna, flj dessa riktlinjer:

  Se till att regulatorn kan installeras nra styrdonet fr blandarventilen eller pumpen.

  Se till att regulatorn kan monteras nra ett eluttag med 230 V AC, eller om lokala regler s krver, till en kopplingsdosa ansluten till elntet.

  Se till att installerade komponenter r skyddade frn rinnande eller droppande vatten.

  Vi rekommenderar att Uponor Smatrix Move PLUS antennen monteras vertikalt.

  12 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  4.3 Installationsexempel

  I avsnitten nedan beskrivs ngra exempel p installationer:

  Grundlggande vrmesystem, med Uponor Smatrix Move/Move PLUS

  Vrme- och kylsystem, med Uponor Smatrix Move/Move PLUS

  Vrmesystem tillsammans med varmvattenberedare och panelelement, med Uponor Smatrix Move/Move PLUS

  Uponor Smatrix Move PLUS integrerat med ett Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS system

  Gratis kyla tillsammans med en vrmepump i ett kombinerat vrme-/kylsystem

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Varning!Elektrisk installation och service innanfr skyddskpor dr spnningar p 230 V AC finns, mste utfras under verinseende av en behrig elektriker.

  Frsiktigt!Frsk inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De r inte kompatibla och kan skadas.

  OBS!Detta r bara schematiska kopplingsdiagram. Verkliga system mste installeras enligt applicerbara regler och freskrifter.

  OBS!Endast 230 V Uponor styrdon r kompatibla med regulatorn.

  OBS!Nr man registrerar en termostat till regula-torn (endast Move PLUS), ndras drift-lgesparametern 0 (type) till rEv, oavsett tidigare instllning. Vrme/kyla styrs d av termostaten eller av det integrerade systemet.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet (endast Move PLUS), kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  SystembeskrivningRegulatorn berknar framledningstemperaturen med hjlp av utomhustemperaturen och en vrmekurva. Den berknade framledningstemperaturen jmfrs med den uppmtta framledningstemperaturen. Om den uppmtta temperaturen skiljer sig frn den berknade, justerar regulatorn fldet genom blandarventilen fr att hja eller snka framledningstemperaturen.

  Utomhustemperaturgivare

  Utomhustemperaturen fs frn en utomhustemperatur-givare som r trdbundet ansluten till regulatorn, eller frn en trdls termostat (endast Move PLUS).

  Givare fr returledningstemperatur (tillval, endast Move)

  I system utan trdls termostat, kan en givare fr re-turledningstemperatur (tillval) anslutas. Returlednings-givaren anvnds fr att snabba p systemets reaktion med hjlp av en boost-parameter. Boost-parametern anvnds fr att berkna framledningstemperaturen, om skillnaden mellan fram- och returledningstemperatu-rerna r fr stor.

  Trdls termostat (endast Move PLUS)

  En trdls termostat (placerad i ett referensrum), gr systemet mngsidigare och snabbare, och mjliggr integration med ett Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system.

  S snart termostaten registrerar en lgre (vrmelge) el-ler hgre (kyllge) temperatur n den instllda brtem-peraturen, skickas en signal med begran om ndring av rumstemperaturen till regulatorn. Regulatorn ppnar d styrdonet enligt det aktuella driftlget och andra in-stllningar. Nr den instllda temperaturen har uppntts skickas en signal till styrdonet och det stngs.

  Se avsnitt 6.9 Registrera termostater till regulatorn, fr mer information om hur man registrerar en termostat till Move PLUS regulatorn.

  13U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Grundlggande vrmesystemMove PLUS

  Move

  Move PLUS

  OBS!Detta r endast ett schematiskt diagram. Ett verkligt system mste installeras enligt applicerbara regler och freskrifter.

  OBS!Nr man registrerar en termostat till regu-latorn (endast Move PLUS), ndras drift-lgesparametern 0 (type) till rEv, oavsett tidigare instllning. Vrme/kyla styrs d av termostaten eller av det integrerade systemet.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet (endast Move PLUS), kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Det hr installationsexemplet visar ett grundlggande vrmesystem.

  Cirkulationspumpen och blandarventilen styrs av regula-torn fr att upprtthlla framledningstemperaturen.

  Exempel p srskilda elektriska anslutningar

  Cirkulationspumpen r ansluten till anslutningen mrkt P1.

  Styrdonet fr blandarventilen r ansluten till anslutningen mrkt ACTUATOR.

  Se avsnitt 5.4 Anslut komponenter till regulatorn, fr mer information.

  Se ven kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

  Exempel p srskilda instllningar av systemparametrar

  Stll in parameter 0 Typ av installation till Hot om det r ett vrmesystem (endast Move).

  Se avsnitt 8.6 Systemparametrar, fr mer information.

  14 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Vrme- och kylsystem

  Tillval 3

  230 V

  Tillval 1

  Move PLUS

  Move

  Move PLUS

  Tillval 2

  OBS!Detta r ett schematiskt diagram. Ett verkligt system mste installeras enligt applicerbara regler och freskrifter.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet (endast Move PLUS), kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  OBS!Nr man registrerar en termostat till regu-latorn (endast Move PLUS), ndras drift-lgesparametern 0 (type) till rEv, oavsett tidigare instllning. Vrme/kyla styrs d av termostaten eller av det integrerade systemet.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Det hr installationsexemplet visar ett vrme- och kylsystem.

  Cirkulationspumpen och blandarventilen styrs av regula-torn fr att upprtthlla framledningstemperaturen.

  Regulatorn vxlar mellan vrme och kyla med hjlp av antingen en fysisk omkopplare fr vrme/kyla (tillval1), eller via en digital termostat (endast Move PLUS). Dessa tillval kan inte kombineras i ett Move PLUS system, eftersom instllningen HC i parameter 11 eller 12 r avaktiverat om en digital termostat r registrerad till regulatorn.

  En omkopplingsventil (tillval 2) kan anvndas fr att koppla om framledningen mellan vrme- och kylkllorna.

  En givare fr returledningstemperaturen (tillval 3), r i ett Move system ansluten till regulatorn fr att snabba p systemets reaktion. Detta grs med en boost-parame-ter fr att justera den berknade framledningstempera-turen, om skillnaden mellan fram- och returledningstem-peraturerna r fr stor.

  Exempel p srskilda elektriska anslutningar

  Cirkulationspumpen r ansluten till anslutningen mrkt P1.

  Styrdonet fr blandarventilen r ansluten till anslutningen mrkt ACTUATOR.

  Styrdonet fr omkopplingsventilen (tillval) r ansluten till anslutningen mrkt P2/COLD.

  Omkopplare vrme/kyla (tillval) r ansluten till anslutningen mrkt ROOMSTAT (anslutning In1 eller In2).

  Givaren fr returledningstemperatur (tillval) r ansluten till anslutningen mrkt WATER RETURN.

  Se avsnitt 5.4 Anslut komponenter till regulatorn, fr mer information.

  Se ven kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

  Exempel p srskilda instllningar av systemparametrar

  Stll in parameter 0 Typ av installation, till rEv om det r ett vrme-/kylsystem.

  Stll in parameter 4 Typ av system, till Act om omkopplingsventilen (tillval) r installerad.

  Stll in parameter 4 Typ av system, till SEP om omkopplingsventilen (tillval) inte r installerad.

  Stll in parameter 5 Val av termostat, till no (fr anvndning av boost-funktionen). Boost-funktonen kan endast anvndas i system med en returledningsgivare, och utan en trdls termostat.

  Stll in parameter 7 Boost-funktion, till lmpligt vrde fr systemet(krver att parameter 5 r instlld p no och anvnds i system med en returlednings-givare, och utan en trdls termostat).

  Stll in parameter 11/12 Val av trdbunden ingng 1/2, till HC om en omkopplare fr vrme/kyla (tillval 1) r ansluten till regulatorn.

  Se avsnitt 8.6 Systemparametrar, fr mer information.

  Se avsnitt 6.9 Registrera termostater till regulatorn, fr mer information om hur man registrerar en termostat till Move PLUS regulatorn.

  15U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Vrmesystem med varmvattenberedare och panelelement

  Move PLUS

  Move

  Move PLUS

  Tillval 1

  Tillval 2

  Tillval 3

  OBS!Detta r ett schematiskt diagram. Ett verkligt system mste installeras enligt applicerbara regler och freskrifter.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet (endast Move PLUS), kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  OBS!Nr man registrerar en termostat till regu-latorn (endast Move PLUS), ndras drift-lgesparametern 0 (type) till rEv, oavsett tidigare instllning. Vrme/kyla styrs d av termostaten eller av det integrerade systemet.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Det hr installationsexemplet visar ett vrmesystem med varmvattenberedare (tillval) och panelelement (tillval). Systemet prioriterar varmvattenberedaren.

  Cirkulationspumpen och blandarventilen styrs av regula-torn fr att upprtthlla framledningstemperaturen.

  En varmvattenberedare (tillval 1) r installerad nra vrmekllan, med en nedsnkt termostat/aquastat ansluten till regulatorn.

  Ett panelelement (tillval 2) r installerat fre blandar-ventilen fr att erbjuda ett extra vrmesystem, och utnyttjar d vrmekllans fulla kapacitet. Driften av en andra cirkulationspump som betjnar panelelementet, kan styras av en extra trdls termostat (tillval, endast Move PLUS).

  En givare fr returledninstemperaturen (tillval 3), r i ett Move system ansluten till regulatorn fr att snabba p systemets reaktion. Detta grs med en boost-parameter fr att justera den berknade framledningstemperaturen, om skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturerna r fr stor.

  Exempel p srskilda elektriska anslutningar

  Cirkulationspumpen fr vrmesystemet r ansluten till anslutningen mrkt P1.

  Cirkulationspumpen fr panelelementet (tillval) r ansluten till anslutningen mrkt P2/COLD.

  Styrdonet fr vrmesystemets blandarventil r anslutet till anslutningen mrkt ACTUATOR.

  Nedsnkt termostat/aquastat r ansluten till anslutningen mrkt ROOMSTAT (anslutning In1 eller In2).

  Givaren fr returledningstemperatur (tillval) r ansluten till anslutningen mrkt WATER RETURN.

  Se avsnitt 5.4 Anslut komponenter till regulatorn, fr mer information.

  Se ven kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

  Exempel p srskilda instllningar av systemparametrar

  Stll in parameter 0 Typ av installation, till Hot om det r ett vrmesystem.

  Stll in parameter 4 Typ av system, till 2P.1 om cirkulationspumpen fr panelelementet (tillval) r installerad.

  Stll in parameter 5 Val av termostat, till no (fr anvndning av boost-funktionen). Boost-funktonen kan endast anvndas i system med en returledningsgivare, och utan en trdls termostat.

  Stll in parameter 7 Boost-funktion, till lmpligt vrde fr systemet (krver att parameter 5 r instlld p no och anvnds i system med en returledningsgi-vare, och utan en trdls termostat).

  Stll in parameter 11/12 Val av trdbunden ingng 1/2, till Aqu om en nedsnkt termostat/aquastat r installerad i varmvattenberedaren och ansluten till regulatorn.

  Se avsnitt 8.6 Systemparametrar, fr mer information.

  Se avsnitt 6.9 Registrera termostater till regulatorn, fr mer information om hur man registrerar en termostat till Move PLUS regulatorn.

  16 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Uponor Smatrix Move PLUS integrerat med ett Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS system

  230 V

  OBS!Detta r ett schematiskt diagram. Ett verkligt system mste installeras enligt applicerbara regler och freskrifter.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet (endast Move PLUS), kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  OBS!Nr man registrerar en termostat till regu-latorn (endast Move PLUS), ndras drift-lgesparametern 0 (type) till rEv, oavsett tidigare instllning. Vrme/kyla styrs d av termostaten eller av det integrerade systemet.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Uponor Smatrix Move PLUS Regulator kan integreras med andra Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS system fr att frbttra egenskaperna fr ett fullstndigt klimatsystem. P samma gng betyder en integration att man avlgsnar behovet av en separat termostat och utomhusgivare fr Move PLUS-systemet.

  Informationsutbyte

  Information gllande systemets status och referensrum-mets temperatur skickas vidare till Move PLUS regula-torn som justerar framledningstemperaturen.

  Systemstatus och temperaturer som skickas vidare r:

  Komfort/ECO-lge*

  Vrme-/kyllge

  Semesterlge*

  Referensrummets temperatur och brvrde

  Utomhustemperatur (om installerad i termostaten)

  Extern givare (om installerad i termostaten)

  Indikering om den relativa luftfuktigheten verskri-der instllda grnsvrden (krver digital termostat T-167 eller T-168)

  *) Genom att ndra brvrdet med ECO temperatursnkningsvrdet frn det integrerade systemet. Ingen indikering eller ndring av lge visas p Move PLUS regulatorn.

  Se avsnitt 6.9 Registrera en termostat till regulatorn, fr mer information.

  Cirkulationspump

  I det hr exemplet skickas cirkulationspumpens behovs-signal frn Wave/Wave PLUS till Move PLUS via en ansluten kabel.

  Anslutningen PUMP p Wave/Wave PLUS regulator, r ansluten till den trdbundna ingngen (In1 eller In2) p Move PLUS regulatorn.

  Se avsnitt 5.4 Anslutning av komponenter till regulator > Anslutning av cirkulationspumpens behovssignal till regulator, fr mer information.

  Se Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS dokumentation, fr mer information.

  17U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Gratis kyla tillsammans med en vrmepump i ett kombinerat vrme-/kylsystem

  EPG

  OBS!Detta r ett schematiskt diagram. Ett verkligt system mste installeras enligt applicerbara regler och freskrifter.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Det hr installationsexemplet visar ett kombinerat vrme-/kylsystem dr en vrmepump producerar vrme och varmvatten, och en Uponor pumpgrupp (EPG) frser systemet med gratis kyla. Uppgradera Move systemet till Move PLUS fr bsta mjliga prestanda.

  Pumpgruppen (EPG) bestr av en cirkulationspump fr saltvatten, en tre-vgs ventil med ett styrdon, tempera-turmtare, slutande ventiler och en vrmevxlare. EPG:n styrs av en integrerad Uponor Smatrix Move regulator.

  Den integrerade Move regulatorn styr ven den externa cirkulationspumpen som frser vrme-/kylsystemet med gratis kyla, och en tre-vgs ventil fr omkoppling mellan vrme och kyla.

  Vrmepumpen har interna cirkulationspumpar fr vrme, varmvatten och saltvatten.

  Nr ett kylbehov uppstr, skickar vrmepumpen (eller en annan enhet, t.ex. en omkopplare) en signal till EPG:n. Den integrerade Move regulatorn stller om tre-vgsventilerna och startar cirkulationspumparna fr att brja producera gratis kyla. Nr systemet r i kyllge kan vrmepumpen ven producera varmvatten.

  Exempel p srskilda elektriska anslutningar

  EPG:s cirkulationspump fr kldmedia r ansluten till anslutningen mrkt P1.

  EPG:s givare fr framledningstemperatur r ansluten till anslutningen mrkt WATER IN.

  EPG:s styrdon fr tre-vgsventilen r ansluten till anslutningen mrkt ACTUATOR.

  Den externa cirkulationspumpen fr kyla, som matar vrme-/kylsystemet, r ansluten till en kopplings-box som i sin tur r ansluten till anslutningen mrkt P2/COLD.

  Det externa styrdonet fr tre-vgsventilen, som matar vrme-/kylsystemet, r ansluten till en kopp-lingsbox som i sin tur r ansluten till anslutningen mrkt P2/COLD.

  Vrmepumpens signal fr vrme/kyla r ansluten till anslutningen mrkt ROOMSTAT (anslutning In1 eller In2).

  Se avsnitt 5.4 Anslut komponenter till regulatorn, fr mer information.

  Se ven kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

  Exempel p srskilda instllningar av systemparametrar

  Stll in parameter 0 Typ av installation, till rEv om det r ett vrme-/kylsystem.

  Stll in parameter 2 Max framledningstemperatur (vrme) till 11 C fr att undvika att kylan pverkar den primra vrmeproduktionen.

  Stll in parameter 3 Min framledningstemperatur (vrme) till 5 C fr att undvika att kylan pverkar den primra vrmeproduktionen.

  Stll in parameter 4 Typ av system, till Act om extern tre-vgsventil och cirkulationspump r installerade.

  Stll in parameter 5 Val av termostat, till no (fr anvndning av boost-funktionen). Boost-funktonen kan endast anvndas i system med en returled-ningsgivare, och utan en trdls termostat.

  Stll in parameter 7 Boost-funktion, till lmpligt vrde fr systemet (krver att parameter 5 r instlld p no och anvnds i system med en returledningsgi-vare, och utan en trdls termostat).

  Stll in parameter 11/12 Val av trdbunden ingng 1/2, till HC om en vrmepumps vrme-/kylsignal r ansluten till regulatorn.

  Se avsnitt 8.6 Systemparametrar, fr mer information.

  18 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5 Installation av Uponor Smatrix Move/Move PLUS regulator

  5.1 Placering av regulator

  Frbered installationen enligt riktlinjerna (se avsnitt 4.2 Frberedelser fr installation) och placera regulatorn med hjlp av nedanstende riktlinjer:

  Placera regulatorn nra styrdonet om mjligt. Kontrollera placeringen av eluttag med 230 V AC, eller om lokala regler s krver, en kopplingsdosa ansluten till elntet.

  Kontrollera att det gr ltt att ta bort locket p regulatorn.

  Kontrollera att det gr ltt att komma t anslutningar och brytare.

  Varning!Elektrisk installation och service innanfr skyddskpor dr spnningar p 230 V AC finns, mste utfras under verinseende av en behrig elektriker.

  Varning!Se till att regulatorn och anslutna enheter, eller enheter som ska anslutas, r frnkopplade frn ntet innan arbeten utfrs bakom den skrade kpan dr 230 V AC finns.

  De flesta anslutningarna bakom den skrade kpan p regulatorn r anslutna till 230 V AC nr regulatorn r ansluten till ntet.

  Varning!Det r absolut frbjudet att byta plats p anslutningarna fr givarna och 230 V- anslutningarna. Att byta plats p dessa anslutningar kan resultera i livsfara genom elektrisk stt eller leda till att enheten och de anslutna givarna och andra enheter frstrs.

  OBS!Endast 230 V Uponor styrdon r kompatibla med regulatorn.

  5.2 Uppsttning av regulatorn p vgg

  Regulatorn levereras i kit med skruvar och pluggar.

  Skruv och pluggBilden nedan visar positioner fr regulatorns monte-ringshl och hur den monteras mot vggen med hjlp av skruv och plugg.

  145

  mm

  A

  5.3 Installering av regulatorns antenn (endast Move PLUS)

  Antennen kan fstas mot vggen inom kabelns rckvidd frn regulatorn, som visas i bilden nedan. Om regulatorn installeras inuti ett metallskp mste hela antennen placeras vertikalt utanfr skpet.

  OBS!Antennen mste placeras vertikalt fr bsta tckning.

  19U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Anslut antennkabelnP bilden nedan visas hur antennen ansluts till regulatorn.

  Montering av antennen p vggP bilden nedan visas antennen uppsatt p vggen med skruvar (A) eller med dubbelhftande tejp (B).

  A

  B

  5.4 Anslutning av komponenter till regulatorn

  Innan en komponent ansluts, studera kopplingsschemat i slutet av bruksanvisningen, eller kretskortet i regula-torn, fr att lokalisera anslutningarna. P bilden nedan visas regulatorn med avtagen kpa.

  A

  B

  D

  FG L

  J

  C

  E

  I

  MH

  K

  Pos Beskrivning

  A Display

  B Knappar

  C Anslutningar, jord

  D Anslutningar, cirkulationspump, blandarkrets 1

  E Anslutningar, ntspnning

  F Anslutningar, utgng kyla eller andra applikationer

  G Anslutningar, utgng vrme

  H Anslutningar, temperaturbegrnsning (tillval)

  Frsedd med bygling frn fabrik som mste av-lgsnas fre anslutning av temperaturbegrnsning

  I Anslutningar, styrdon fr ventil

  J Anslutningar, utomhusgivare

  K Anslutningar, returledningsgivare

  L Anslutningar, framledningsgivare

  M Anslutningar, trdbundna ingngar 1 och 2

  Nedsnkt termostat/aquastat (tillval) eller extern signal vrme/kyla

  20 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tillgng till anslutningarFr att f tillgng till anslutningarna p regulatorn, avlgsna kpan som r fst med en skruv.

  Anslutning av styrdon till regulatornRegulatorn kan styra en blandarventil fr att kontrollera framledningstemperaturen.

  P bilden nedan visas ett styrdon fr blandarventilen ansluten till regulatorn.

  Open

  Com

  mon

  Close

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn till styrdonet nr regulatorn r ansluten till ntet.

  Varning!Elektrisk installation och service innanfr skyddskpor dr spnningar p 230 V AC finns, mste utfras under verinseende av en behrig elektriker.

  1. Strmmen till regulatorn och styrdonet mste vara frnkopplad.

  2. Anslut ledningarna CLOSE, COMMON, och OPEN frn styrdonet till motsvarande anslutningar p kopp-lingsplinten mrkt ACTUATOR p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  Anslut cirkulationspump 1 till regulatornRegulatorn kan styra en cirkulationspump som stannar nr det inte finns ngot begran om vrme eller kyla.

  OBS!Se dokumentationen frn cirkulations-pumpens tillverkare samt relevanta kopplings-scheman frn Uponor fre anslutning av pumpen.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn till cirkulationspump 1 nr regulatorn r ansluten till ntet.

  P bilden nedan visas cirkulationspumpen ansluten till regulatorn.

  L N

  1. Strmmen till regulatorn och cirkulationspumpen mste vara frnkopplad.

  2. Anslut ledningarna L, N, och Jord frn cirkulations-pumpen till motsvarande anslutningar p kopplings-plinten mrkt P1 p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  21U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Anslut cirkulationspump 2 till regulatorn (tillval)Regulatorn kan styra en andra cirkulationspump som stannar nr det inte finns ngot begran om vrme eller kyla. Se avsnitt 8.5 Systemparametrar, fr mer informa-tion.

  OBS!Se dokumentationen frn cirkulationspum-pens tillverkare samt relevanta kopplingssche-man frn Uponor fre anslutning av pumpen.

  OBS!Den andra cirkulationspumpen kan styras av en extra trdls termostat (tillval, endast Move PLUS).

  OBS!Om en andra cirkulationspump ansluts, r anslutningarna inte tillgngliga fr anslutning av ett kylaggregat.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn till cirkulationspump 2 nr regulatorn r ansluten till ntet.

  P bilden nedan visas cirkulationspumpen ansluten till regulatorn.

  N

  L

  1. Strmmen till regulatorn och cirkulationspumpen mste vara frnkopplad.

  2. Anslut ledningarna L, N, och Jord frn cirkulations-pumpen till motsvarande anslutningar p kopplings-plinten mrkt P2/COLD p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  Anslutning av vrmesystem eller panna till regulatorn (tillval)Regulatorn har ett rel fr styrning av panna. Det kan anvndas fr att snda en signal fr eldning av vrmekllan eller fr att ppna en motoriserad zonventil med tv portar som r placerad p golvvrmefrdelarens tillopp. Om relet anvnds fr att ppna en zonventil, br de spnningsfria hjlpkontakterna p zonventilen anvndas fr eldning av vrmekllan.

  Alternativt kan pannrelet anvndas fr att skicka en behovssignal till en eldriven vattentemperaturregulator. Extrakontakterna p vattentemperaturregulatorn br i s fall anvndas fr eldning av vrmekllan.

  Regulatorn styr vrmesystemet eller pannan via en slutande kontaktingng p kopplingsplinten.

  Utgngen anvnder 230 V (5 A) som en signal att producera vrme. Signalen frn regulatorn triggas av en termostat eller en extern klla ansluten till ingngarna In1 eller In2 p regulatorn.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn till vrmesystemet eller pannan nr regulatorn r ansluten till ntet.

  OBS!Se dokumentationen frn vrmesystemets eller pannans tillverkare samt relevanta kopp-lingsscheman frn Uponor fre anslutning av vrmesystemet eller pannan.

  OBS!Den hr anslutningen krver en ingng fr detektering av slutande kontakt p pannan.

  Bilden nedan visar ett vrmesystem eller panna anslutet till regulatorn.

  1. Strmmen till regulatorn och vrmesystemet mste vara frnkopplad.

  2. Anslut pannan till anslutningen mrkt med HEAT p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  22 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Anslutning av utgng fr kyla till regulatorn (tillval)Regulatorn har ett rel fr styrning av kyla. Det kan anvndas fr en signal till ett kylaggregat att brja producera kyla. Regulatorn kan vxla mellan vrme och kyla genom att anvnda en ingng fr vrme/kyla.

  Se avsnitt 8.5 Systemparametrar, fr mer information.

  Regulatorn styr kylaggregatet via en slutande kontaktingng p kopplingsplinten.

  Utgngen anvnder 230 V (5 A) som en signal att producera kyla. Signalen frn regulatorn triggas av en termostat eller en extern klla ansluten till ingngarna In1 eller In2 p regulatorn.

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn till kylaggregatet nr regulatorn r ansluten till ntet.

  OBS!Se dokumentationen frn kylaggregatets tillverkare samt relevanta kopplingsscheman frn Uponor fre anslutning av pumpen.

  OBS!Den hr anslutningen krver en ingng fr detektering av slutande kontakt p kylaggregatet.

  Bilden nedan visar ett kylaggregat anslutet till regulatorn.

  1. Strmmen till regulatorn och kylaggregatet mste vara frnkopplad.

  2. Anslut kylaggregatet till anslutningen mrkt med P2/COLD p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  Anslutning av utomhusgivare till regulatornEn utomhusgivare kan anslutas till regulatorn p tv olika stt beroende p regulatorn.

  Trdbundet (Move och Move PLUS) Utomhusgivaren r trdbundet ansluten till regulatorn.

  Trdlst (endast Move PLUS) Utomhusgivaren r trdbundet ansluten till en termostat som i sin tur kommunicerar med regula-torn via radio. Se avsnitt 6 Installation av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostater och givare, fr mer information.

  Se avsnitt 8.5 Systemparametrar, fr mer information.

  Bilden nedan visar en utomhusgivare ansluten till regulatorn.

  1. Kontrollera att ntspnningen r frnslagen p regulatorn.

  2. Anslut utomhusgivaren till kopplingsplintens anslutning OUTSIDE p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  23U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Anslutning av framledningsgivare till regulatornEn givare fr framledningstemperatur kan anslutas till regulatorn.

  Bilden nedan visar en framledningsgivare ansluten till regulatorn.

  1. Kontrollera att ntspnningen r frnslagen p regulatorn.

  2. Anslut framledningsgivaren till kopplingsplintens anslutning WATER IN p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  Anslutning av returledningsgivare till regulatorn (tillval)En givare fr returledningstemperatur kan anslutas till regulatorn.

  Om en returledningsgivare r installerad r det mjligt att anvnda en boost-funktion (endast Move) fr att snabba p framledningstemperaturens svarstid.

  Se avsnitt 8.5 Systemparametrar, fr mer information.

  Bilden nedan visar en returledningsgivare ansluten till regulatorn.

  1. Kontrollera att ntspnningen r frnslagen p regulatorn.

  2. Anslut returledningsgivaren till kopplingsplintens anslutning WATER RETURN p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  24 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Anslutning av omkopplare fr vrme/kyla till regulatorn (tillval)En omkopplare fr vrme/kyla kan anslutas till en av de tv trdbundna ingngarna p regulatorn.

  Anvnd en omkopplare fr vrme/kyla fr att vxla systemet mellan vrme- och kyllge.

  OBS!Den hr funktionen kan endast anvndas i system utan en digital termostat ansluten till regulatorn.

  Se avsnitt 8.5 Systemparametrar > 11 Val av trdbunden ingng 1, eller 12 Val av trdbunden ingng 2, fr mer information.

  Anslutning till ingng 1

  Bilden nedan visar en omkopplare fr vrme/kyla anslu-ten till anslutning In1 och 2 p regulatorn. En signal fr vrme/kyla r ansluten endast till anslutningen In1.

  4

  2

  In1

  In2

  Anslutning till ingng 2

  Bilden nedan visar en omkopplare fr vrme/kyla anslu-ten till anslutning In2 och 2 p regulatorn. En signal fr vrme/kyla r ansluten endast till anslutningen In2.

  4

  2

  In1

  In2

  Anslutning av omkopplare fr vrme/kyla

  1. Kontrollera att ntspnningen r frnslagen p regulatorn.

  2. Anslut omkopplaren fr vrme/kyla till kopplings-plintens anslutning ROOMSTAT p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  Anslutning av cirkulationspumpens startsignal till regulatorn (tillval)En startsignal fr cirkulationspumpen kan anslutas till en av de tv trdbundna ingngarna p regulatorn.

  Anvnd en extern startsignal fr cirkulationspumpen fr att sl p och stnga av cirkulationspumpen i systemet.

  Se avsnitt 8.5 Systemparametrar > 11 Val av trdbunden ingng 1, eller 12 Val av trdbunden ingng 2, fr mer information.

  Anslutning till ingng 1

  Bilden nedan visar en startsignal fr cirkulationspumpen ansluten till anslutning In1 och 2 p regulatorn. En startsignal fr cirkulationspumpen r ansluten endast till anslutningen In1.

  4

  2

  In1

  In2

  Anslutning till ingng 2

  Bilden nedan visar en startsignal fr cirkulationspumpen ansluten till anslutning In2 och 2 p regulatorn. En startsignal fr cirkulationspumpen r ansluten endast till anslutningen In2.

  4

  2

  In1

  In2

  Anslutning av startsignal fr cirkulationspumpen

  1. Kontrollera att ntspnningen r frnslagen p regulatorn.

  2. Anslut omkopplaren fr vrme/kyla till kopplings-plintens anslutning ROOMSTAT p regulatorn.

  3. Fst ledningarna med en kabelklmma p regulatorn.

  25U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  5.5 Anslutning av regulatorn till elntet

  Varning!Det finns elstrm 230 V (5 A) i regulatorn nr den r ansluten till ntet.

  Varning!Elektrisk installation och service innanfr skyddskpor dr spnningar p 230 V AC finns, mste utfras under verinseende av en behrig elektriker.

  1. Kontrollera att ledningsdragningen r komplett och korrekt utfrd:

  Styrdon Reglage vrme/kyla

  2. Anslut ntspnning till regulatorn enligt bilden nedan.

  N

  POWER

  230 V AC50 Hz

  L

  3. Se till att 230 V-facket p regulatorn r stngt och att fstskruven r tdragen.

  4. Anslut ntkabeln till ett uttag med 230 V AC, eller om lokala omstndigheter s krver, till en kopplingsdosa.

  5.6 Anslutning av en termostat till regulatorn (endast Move PLUS)

  Termostaten ansluts till regulatorn med radiolnk. Registreringen slutfrs nr man stller in systempara-metrarna.

  Se ven avsnittet 6 Installation av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostater och givare fr installation av termostater.

  5.7 Instllning av systemparametrar

  Nr komponenterna r anslutna och regulatorn r strmsatt, mste systemparametrarna stllas in.

  Tryck p och hll nere knappen OK tills displayen brjar blinka och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende p aktuellt driftlge) visas.

  Se avsnitt 8 Anvndning av Uponor Smatrix Move/Move PLUS regulator, fr mer information.

  26 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6 Installation av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostater och givare

  Endast fljande termostater kan anslutas till ett Uponor Smatrix Move PLUS system:

  Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166

  Uponor Smatrix Wave PLUS Termostat D+RF T-167

  Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

  Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163

  Frsiktigt!Frsk inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De r inte kompatibla och kan skadas.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet, kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  6.1 Placering av termostater

  Frbered installationen enligt riktlinjerna (se avsnitt 4.2 Frberedelser fr installation) och placera termostaterna med hjlp av nedanstende riktlinjer:

  1. Vlj en innervgg och en position 1,5 m till 1,8 m ver golvniv.

  2. Placera inte termostaten dr den kan utsttas fr direkt solljus.

  3. Se till att termostaten inte kan vrmas upp genom att solen skiner p vggen dr den r monterad.

  4. Undvik att placera termostaten i nrheten av vrme-kllor som TV-apparater, elektronisk utrustning, ppen spis, spotlights osv.

  5. Undvik att placera termostaten dr den kan utsttas fr fukt och stnkande vatten (IP20).

  1.51.8 m

  6.2 Mrk termostaterna

  Mrk termostaterna, om lmpligt, med den anslutna regulatorns ID, t.ex. 1, 2, 3 etc.

  Om termostaten kan anslutas till en extern givare, lgg till information om givartyp om s r tillmpligt.

  Tillgngliga kombinationer av termostater och givare

  Rumstemperatur

  Rums- och golvtemperatur (endast visning av golvtemperatur)

  Rums- och utomhustemperatur

  Extern givartemperatur

  6.3 Isttning av batterier

  Alla termostater anvnder tv alkaliska batterier 1,5 V AAA, vilka ger ca. 2 rs drifttid s lnge de placeras inom rckvidden fr regulatorns radio. Kontrollera att batterierna r rtt isatta i termostaterna.

  P bilden nedan visas var batterierna ska sttas i.

  27U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.4 Anslutning av extern givare till termostaten (tillval)

  En extern givare kan anslutas till termostaterna fr extra funktionalitet.

  OBS!Fr korrekt temperatur, montera utomhusgiva-ren p husets norrfasad dr den inte blir utsatt fr direkt solljus. Montera den inte i nrheten av drrar, fnster eller ventilationsppningar.

  Anslut givaren till anslutningsplinten p termostaten baksida, som visas nedan.

  1

  2 3

  1. Stick in de tv ledningarna frn givarkabeln (ej polknsliga) i den lstagbara kontakten.

  2. Dra t skruvarna som hller ledningarna p plats i kontakten.

  3. Stick in kontakten p termostatens ingngsstift.

  Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166Ingngen fr extern temperaturgivare kan anvndas fr ett golv (endast visning av temperatur), utomhus- eller extern temperaturgivare. Anvnd termostatens mjukvara fr att vlja ett regleringslge som verensstmmer med anvndningen av givare och termostat.

  Se avsnitt 10 Anvndning av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitala termostater fr mer information.

  Uponor Smatrix Wave PLUS Termostat D+RF T-167Ingngen fr extern temperaturgivare kan anvndas fr ett golv (endast visning av temperatur), utomhus- eller extern temperaturgivare. Anvnd termostatens mjukvara fr att vlja ett regleringslge som verensstmmer med anvndningen av givare och termostat.

  Se avsnitt 10 Anvndning av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitala termostater fr mer information.

  Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168Ingngen fr extern temperaturgivare kan anvndas fr ett golv (endast visning av temperatur), utomhus- eller extern temperaturgivare. Anvnd termostatens mjukvara fr att vlja ett regleringslge som verensstmmer med anvndningen av givare och termostat.

  Se avsnitt 10 Anvndning av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitala termostater fr mer information.

  Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163Ingngen fr extern temperaturgivare kan anvndas fr antingen en utomhusgivare eller en extern temperatur-givare. Anvnd termostatens DIP-switch fr att vlja ett regleringslge som verensstmmer med anvndningen av givare och termostat.

  1 2 3 4

  ON DIP

  Funktion

  Brytare

  1 2 3 4

  Anvnds som en standard rumstermostat

  Av Av Av Av

  Anvnds som en standard rumstermostat tillsammans med en utomhustemperaturgivare

  Av P Av Av

  Anvnd en extern givare Av P Av P

  Frsiktigt!Switcharna mste stllas in innan termostaten registreras.

  Frsiktigt!Switcharna mste stllas in p en av de till- gngliga funktionerna, annars kan inte termo-staten registreras.

  28 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.5 Uppsttning av termostat p vgg

  Termostaterna levereras i kit med skruvar, pluggar och en vggkonsol. Flera olika mjligheter finns att fsta termostaten mot vggen.

  Anvndning av vggkonsol (rekommenderas)Bilden nedan visar positioner fr termostatens monte-ringshl och hur den monteras mot vggen med hjlp av en vggkonsol.

  2 1

  3

  60 mm

  Skruv och pluggP bilden nedan visas hur termostaten monteras p en vgg med skruv och plugg.

  3

  1

  5

  2

  4

  Anvndning av dubbelhftande tejpP bilden nedan visas hur termostaten monteras p en vgg med dubbelhftande tejp och en vggkonsol.

  60 x 10

  4

  13

  5

  6.6 Montering p bordsstativ

  P bilden nedan visas hur termostaten monteras p ett bordsstativ.

  1

  3

  2

  4

  29U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.7 Frsta start av digitala termostater

  Vid frsta start, fre registrering, krver termostaten ngra grundinstllningar.

  Se avsnitt 12 Anvndning av Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitala termostater fr mer information.

  MjukvaruversionDen aktuella mjukvaruversionen visas under start.

  T-166T-167

  T-168

  Stll in tid (endast T-168)Nr termostaten startas frsta gngen, efter en ter-stllning till fabriksinstllningarna, eller om den har varit utan batterier fr lng tid, krver mjukvaran att tid och datum stlls in. De hr instllningarna krvs fr att programmera schemalggningar fr denna termostat.

  Anvnd knapparna - eller + fr att ndra vrde, tryck p knappen OK fr att lagra vrdet och g till nsta instllbara vrde.

  OBS!Om ingen knapp trycks ned p 8 sekunder, kommer det aktuella vrdet att sparas och mjukvaran gr till regleringslge.

  1. Stll in timmar.

  2. Stll in minuter.

  3. Stll in 12- eller 24-timmarsvisning.

  4. Stll in veckodag (1=mndag, 7=sndag).

  5. Stll in datum.

  6. Stll in mnad.

  7. Stll in r.

  8. Tryck p OK fr att terg till driftlge.

  Datum och tid kan ven stllas in i instllningsmenyn.

  30 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.8 Frsta instllning av digitala termostater

  Vlj termostatens regleringslgeOm en extern givare r ansluten till termostaten, mste ett regleringslge vljas fr att kunna anvnda givarens extra funktionalitet.

  OBS!Om ingen knapp trycks ned p ca. 60 sek-under, kommer det aktuella vrdet att sparas och mjukvaran gr till driftlge.

  1. Tryck p och hll nere knappen OK tills instllning-sikonen och menynumret 00 visas i displayens vre hgra hrn (ca. 3 sekunder).

  2. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra siffrorna till 04 och tryck p OK.

  3. Aktuellt regleringslge visas (RT, RFT, RS eller RO).

  4. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra regleringslge (se lista nedan) och tryck p OK.

  RT = Rumstemperatur RFT = Rumstemperatur med extern golvgivare

  (endast visning av temperatur) RS = Extern givare RO = Rumstemperatur med extern utomhusgivare

  5. Tryck p OK och hll kvar i ca. tre sekunder fr att lmna instllningsmenyn.

  BrtemperaturTermostaterna levereras med en utgngstemperatur p 21 C.

  P bilden nedan visas hur termostatens temperaturbr-vrde justeras.

  Justering av termostatens temperaturbrvrde i aktuellt regleringslge.

  1. Tryck en gng p knappen + eller -.

  Aktuellt brvrde blinkar p displayen.

  T-166T-167

  T-168

  2. Tryck flera gnger p + eller - fr att ndra tempe-raturbrvrde. Den ndras i steg av 0,5 C.

  Nr det nya brvrdet har sparats tergr skrmen till driftlge efter ngra sekunder och visar rums-temperaturen.

  31U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.9 Registrera en termostat till regulatorn

  0h

  5

  1 2

  310 s

  5 5

  54

  8 8

  6 7

  8 8

  T-166T-167T-168

  T-166T-167T-168

  C

  8

  5 s

  3 s

  5 s

  T-163

  8

  C

  24

  9 10

  24 0h 2 10 12 14 16 18 20

  C

  P

  C

  AUTO

  22 244 6 8

  11

  Frsiktigt!DIP-switcharna p termostaten fr offentlig milj T-163 mste stllas in innan termostaten registreras.

  Frsiktigt!Frsk inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De r inte kompatibla och kan skadas.

  OBS!Nr man registrerar en termostat till regulatorn, ndras driftlgesparametern 0 (type) till rEv, oavsett tidigare instllning. Vrme/kyla styrs d av termostaten eller av det integrerade systemet.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet, kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  OBS!Upprepning av registreringsprocessen kommer att erstta gammal registreringsdata.

  OBS!Om ingen knapp p regulatorn trycks ner p ca. 4 minuter, gr mjukvaran ver till driftlge.

  Registrering av termostater till regulatorn:

  1. Tryck p OK och hll kvar i ca. 10 sekunder fr att g till menyn fr systemparametrar.

  2. Instllningssymbolen visas i vre vnstra hrnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende p aktuellt driftlge) visas.

  3. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 5 (th) Termostattyp.

  4. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra parametern till rf.

  5. Tryck p knappen OK p regulatorn fr att bekrfta ndringen och tervnda till instllningarna fr systemparametrar.

  32 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 8 (trF1) Konfigurera trdls termostat 1.

  7. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra parametern till INI.

  8. Termostat T-166, T-167 och T-168

  8.1 Tryck p knappen OK p termostaten och hll kvar i ca. 5 sekunder fr att g till instllnings-menyn. Instllningsikonen och menynummer visas i vre hgra hrnet p displayen.

  8.2 Anvnd knapparna - eller + fr att ndra siffrorna till 09 och tryck p OK. Texten Int no visas.

  8.3 Anvnd knapparna - eller + fr att ndra Int no till Int CNF.

  8.4 Anslutningssymbolen p termostatens display brjar blinka fr att visa att registreringsproces-sen har pbrjats.

  8.5 Referensrummets aktuella temperatur visas p regulatorns display, och texten Int YES visas p termostatens display nr registreringen r slutfrd.

  8.6 Tryck p och hll nere knappen OK i ca. 5 sek-under fr att lmna instllningsmenyn, eller vnta ca. 70 sekunder fr att mjukvaran sjlv ska lmna menyn.

  Termostat T-163

  8.1 Tryck frsiktigt p och hll nere registrerings-knappen p termostaten, slpp knappen nr lysdioden brjar blinka grn (i hlet ovanfr registreringsknappen).

  8.2 Referensrummets aktuella temperatur visas p regulatorns display nr registreringen r slutfrd. Det kan ta ett tag innan termostaten skickar aktuell temperaturdata till regulatorn. 00.0 visas under tiden.

  9. Tryck p knappen OK p regulatorn fr att bekrfta ndringen och tervnda till instllningarna fr systemparametrar.

  10. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 24 (End) Lmna instllningar fr systemparametrar.

  11. Tryck p knappen OK fr att lmna menyn fr systemparametrar.

  Fr att avregistrera redan registrerade termostater och/eller givare, genomfr en fabriksterstllning p bde regulator och termostater.

  Se avsnitt 8.6 Systemparametrar > 23 Fabriksterstll-ning, fr mer information om regulatorn.

  Se avsnitt 9.4 Fabriksterstllning, fr mer information om analoga termostater.

  Se avsnitt 10.11 Fabriksterstllning, fr mer information om digitala termostater.

  33U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  6.10 Registrering av en trdls utomhusgivare till regulatorn

  0h

  13

  1 2

  310 s

  13 13

  54

  15 15

  6 7

  T-166T-167T-168

  T-166T-167T-168

  15 15

  8

  5 s

  5 s

  5 s

  T-1631 2 3 4

  ON DIP

  2415

  9 10

  24 0h 2 10 12 14 16 18 20

  C

  P

  C

  AUTO

  22 244 6 8

  11

  Frsiktigt!DIP-switcharna p termostaten fr offentlig milj T-163 mste stllas in innan termostaten registreras.

  OBS!Om utomhusgivaren r placerad fr lngt ifrn referensrummet, kan en separat termostat anvndas fr att registrera utomhusgivaren.

  OBS!Upprepning av registreringsprocessen kommer att erstta gammal registreringsdata.

  OBS!Om ingen knapp p regulatorn trycks ner p ca. 4 minuter, gr mjukvaran ver till driftlge.

  Registrering av en trdls utomhusgivare till regulatorn:

  1. Tryck p OK och hll kvar i ca. 10 sekunder fr att g till menyn fr systemparametrar.

  2. Instllningssymbolen visas i vre vnstra hrnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende p aktuellt driftlge) visas.

  3. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 13 (OUSE) Val av utomhusgivare.

  4. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra parametern till rf.

  5. Tryck p knappen OK p regulatorn fr att bekrfta ndringen och tervnda till instllningarna fr systemparametrar.

  6. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 15 (ourF) Konfigurera trdls utomhusgivare.

  7. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra parametern till INI.

  34 U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P LU S I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  8. Termostat T-166, T-167 och T-168

  8.1 Tryck p knappen OK p termostaten och hll kvar i ca. 5 sekunder fr att g till instllnings-menyn. Instllningsikonen och menynummer visas i vre hgra hrnet p displayen.

  8.2 Anvnd knapparna - eller + fr att ndra siffrorna till 04 och tryck p OK. Aktuellt regleringslge visas (RT, RFT, RS eller RO).

  8.3 Anvnd knapparna - eller + fr att ndra regleringslge till RO och tryck p OK.

  8.4 Anvnd knapparna - eller + fr att ndra siff-rorna till 09 och tryck p OK. Texten Int YES visas om termostaten redan r registrerad som en referensrumstermostat.

  8.5 Anvnd knapparna - eller + fr att ndra Int no till Int CNF.

  8.6 Anslutningssymbolen p termostatens display brjar blinka