Click here to load reader

Uponor Smatrix Base

 • View
  274

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Uponor Smatrix Base

 • 03 | 2015

  Uponor Smatrix BaseN L I N S TA L L AT I E - E N B E D I E N I N G S -

  H A N D L E I D I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Inhoudsopgave

  1 Auteursrechtenafwijzingvanaansprakelijkheid...3

  2 Voorwoord............................................................42.1 Veiligheidsvoorschriften............................................42.2 Correct afvoeren van dit product

  (afval elektrische en elektronische producten) ...........4

  3 UponorSmatrixBase............................................53.1 Overzicht van het systeem ........................................53.2 Voorbeeld van een systeem ......................................53.3 Onderdelen Uponor Smatrix Base .............................63.4 Accessoires .............................................................123.5 Functies ..................................................................12

  4 UponorSmatrixBaseinstalleren.......................144.1 Installatieprocedure ................................................144.2 Installatie voorbereiden ..........................................144.3 Installatievoorbeeld ................................................15

  5 InstallerenvandeUponorSmatrixBaseregelmodule........................................................175.1 Plaats van de regelmodule ......................................175.2 Regelmodule aan de wand bevestigen ....................185.3 Aansluiten van de uitbreidingsmodule (optie) ........185.4 Aansluiten van de stermodule (optie) .....................195.5 Onderdelen aansluiten op regelmodule ..................205.6 De regelmodule aansluiten op AC voeding .............245.7 Thermische aandrijvingen testen ............................25

  6 UponorSmatrixBaseruimtethermostatenenvoelersinstalleren.........................................266.1 De ruimtethermostaten plaatsen ............................266.2 Ruimtethermostaten labelen ...................................266.3 Ruimtethermostaten aansluiten op regelmodule ....266.4 Een externe voeler aansluiten op de ruimte-

  thermostaat (optie) ................................................286.5 Ruimtethermostaat T-148, T-146, T-145,

  en T-143 op de wand bevestigen ............................296.6 Ruimtethermostaat T-144 aan de wand bevestigen .306.7 Eerste keer starten van de digitale thermostaten ....306.8 Eerste keer instellen van de digitale

  ruimtethermostaten ................................................316.9 Ruimtethermostaten registreren in regelmodule .....326.10 Systeemapparaten registeren ..................................33

  7 UponorSmatrixBasetimerinstalleren.............357.1 De timer plaatsen ...................................................357.2 Timer labelen ..........................................................357.3 Timer aansluiten op regelmodule ............................357.4 Een timer aan de wand bevestigen .........................367.5 Eerste keer starten van de timer .............................377.6 Timer registreren bij de regelmodule ......................38

  8 Installatievoltooien...........................................39

  9 BedienenvandeUponorSmatrixBaseregelmodule........................................................409.1 Werkingsprincipe ....................................................409.2 Normaal bedrijf zonder optionele

  geprogrammeerde programmas .............................409.3 Werken met geprogrammeerde programmas .........409.4 Bedrijfsmodus .........................................................409.5 Zo reset u de regelmodule .....................................409.6 Kanalen afmelden in de regelmodule ......................41

  10 BedienenvandeUponorSmatrixBaseanalogeruimtethermostaten.............................4310.1 Lay-out ruimtethermostaat.....................................4310.2 Temperatuur aanpassen ..........................................4410.3 De timerfunctie uitzetten .......................................4510.4 Resetten naar fabrieksinstelling ..............................45

  11 BedienenvandeUponorSmatrixBasedigitaleruimtethermostaat.............................................4611.1 Lay-out ruimtethermostaat.....................................4611.2 Lay-out display .......................................................4611.3 Bedieningstoetsen ..................................................4711.4 Opstarten ...............................................................4711.5 Temperatuur instellen .............................................4811.6 Bedrijfsmodus .........................................................4811.7 Regelmodus ............................................................4811.8 Regelmodus wijzigen ..............................................4911.9 Instellingen .............................................................4911.10 Resetten naar fabrieksinstelling ..............................52

  12 BedienenvandeUponorSmatrixBasetimer....5312.1 Lay-out timer .........................................................5312.2 Schermlay-out ........................................................5312.3 Bedieningstoetsen ..................................................5412.4 Opstarten ...............................................................5412.5 Bedrijfsmodus .........................................................5512.6 Geforceerde Comfort-/ECO- modus .......................5512.7 Instellingen .............................................................5512.8 Resetten naar fabrieksinstelling ..............................57

  13 Onderhoud..........................................................5813.1 Handmatig preventief onderhoud ...........................5813.2 Automatisch preventief onderhoud ........................5813.3 Correctief onderhoud .............................................5813.4 LED's van regelmodule ...........................................58

  14 Verhelpenvanstoringen....................................6014.1 Verhelpen van storingen na de installatie ...............6114.2 Alarmen/problemen digitale ruimtethermostaten

  T-146 en T-148 .......................................................6114.3 Alarmmeldingen/problemen Uponor analoge

  ruimtethermostaat T-143 ........................................6114.4 Neem contact op met de installateur ......................6214.5 Instructies installateur ............................................62

  15 Technischegegevens..........................................6315.1 Technische gegevens ..............................................6315.2 Technische specificaties ..........................................6415.3 Lay-out regelmodule ..............................................6415.4 Bedradingsschema's ...............................................6515.5 Afmetingen ............................................................66

  16 Installatierapport...............................................68

  2 U P O N O R S M AT R I X B A S E I N S TA L L AT I E - E N B E D I E N I N G S H A N D L E I D I N G

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  1 Auteursrecht en afwijzing van aansprakelijkheid

  Uponor heeft deze installatie- en bedieningshandleiding en alle hierin opgenomen inhoud uitsluitend samengesteld ter informatie. De inhoud van de handleiding (met inbegrip van grafische elementen, logo's, pictogrammen, tekst en afbeeldingen) valt onder het auteursrecht en wordt beschermd door internationale auteursrechten en verdragsbepalingen. U stemt ermee in dat u zich bij het gebruik van de handleiding aan alle internationale auteursrechten zult houden. Wijziging of gebruik van de inhoud van de handleiding voor een ander doel wordt beschouwd als een schending van de auteurs-, handelsmerk- en andere eigendomsrechten van Uponor.

  In de handleiding wordt ervan uitgegaan dat aan alle veiligheidsmaatregelen is voldaan en verder dat het in de handleiding beschreven Uponor Smatrix Base, inclusief alle componenten die er deel van uitmaken:

  wordt uitgekozen, gepland en genstalleerd alsmede in bedrijf wordt gesteld door een erkende en bevoegde planner en installateur, en wel in overeenstemming met (op het moment van installatie) actuele, door Uponor verstrekte installatie-instructies alsmede in overeenstemming met van toepassing zijnde bouw- en installatievoorschriften alsmede andere eisen en richtlijnen;

  niet (tijdelijk dan wel continu) is blootgesteld aan temperatuur-, druk- en/of spanningsniveaus die hoger liggen dan de op de producten afgedrukte dan wel in enige door Uponor verstrekte instructies genoemde niveaus;

  op zijn oorspronkelijke installatielocatie blijft en niet wordt gerepareerd, vervangen dan wel veranderd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Uponor;

  wordt aangesloten op drinkwatervoorzieningen dan wel compatibele loodgieters-, verwarmings- en/of koelsystemen die zijn goedgekeurd of voorgeschreven door Uponor;

  niet is aangesloten op of wordt gebruikt met producten, onderdelen of componenten die niet van Uponor zijn, tenzij deze door Uponor werden goedgekeurd of voorgeschreven; en

  geen tekenen vertoont van sabotage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onjuiste opslag, verwaarlozing dan wel ongevalschade vr installatie en inbedrijfstelling.

  Hoewel Uponor zich heeft ingespannen om ervoor te zorgen dat de handleiding correct is, verstrekt Uponor geen garanties of waarborgen ten aanzien van de hierin opgenomen inhoud. Uponor behoudt zich het recht voor om te allen tijde de hierin beschreve