of 3 /3
UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DINH S6:rZ.lfJ IGM-UBND CONG HOA xX HOI CHU NGHIA VIET NAM . '. . DQc I~P - TI)' do - H~nh ph DC TP. Nam Dinh, ngay (}(;himg 4r:Lnam 2018 GIAYM(JI Thong qua d1}'thao cac D~ an sap nh~p, D~ an tl)'chii kinh phi chi thmrng xuyen cac oO'nvi sl}'nghi~p thuQc thanh phB Nam Djnh Dy ban nhfin dan thanhphB Nam Djnh trfin trong kinh miri: - Thirong tnrc lIDND thanh pho; - Lanh dao UBND thanh pho; - Cac d6ng chi la thanh vien Ban chi dao thirc hien KS hoach s6 731KH- UBND ngay 16/7/2018 cua UBND tinh Nam Dinh (theo Quyet dinh s6 3543/QD- UBND ngay 07/1112018 cua UBND thanh pho); - D/c Giam d6c Cong ty Dich vu, Kinh doanh va Quan ly cho; - D/c Chu tich UBND cac phuong: Vi Xuyen, Quang Trung, Truong Thi, Van Mieu, Tdn Hung DC;lo. - D/c Hi~u tnrong cac tnrong M~m non: S6 2, Hung Vuong, Hoa Mai, S6 3, H9a Mi, Th~ng Lqi, Hoa Thuy Tien, Van Mieu, Huang Duong, Sao Mai, Binh Minh. * NQi dung: Thong qua du thao cac DS an: 1. DS an sap nhap cac tnrong M~m non cong l~p tren dia ban phuong co tir 02 twang mam non cong l~p tra len. 2. DS an chuySn Cong ty Dich V\l, Kinh doanh va Quan ly chq thanh dan vi Sl,l" nghi~p tv chu kinh phi chi thuOng xuyen. * Thiri gian: Tu 14h gia 00 phut, ngay 13 thang 12 nam 2018. * Dia oi~m: Phong h9P A - Tr\l sa UB~ thanh ph6 Nam Dinh. , qiao phong N9i V\lthanh ph6 ph6i hqp v6i cac dan vi co lien quan chufin bi cac dieu ki~n ph\lc V\lh9i nghi. Tran tr9ng kinh mai dC;li biSu vSdl,l"d~y du, dung thanh ph~n, dung gia.!. NO'inh~n: - Nhu kinh mc)'i; - Website Thanh ph6; - Luu: VT, NC, NV.

UY BAN NHAN DAN . HOA'. xX HOI CHUNGHIA VIET. NAM THANH ...thanhpho.namdinh.gov.vn/SiteFolders/thanhphonamdinh/4696/GM/249GM...CP ngay 24/0112018 cua Chinh phu vS Chuong trinh hanh

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN . HOA'. xX HOI CHUNGHIA VIET. NAM THANH...

 • UY BAN NHAN DANTHANH PHO NAM DINH

  S6:rZ.lfJ IGM-UBND

  CONG HOA xX HOI CHU NGHIA VIET NAM. '. .DQc I~P - TI)' do - H~nh ph DC

  TP. Nam Dinh, ngay (}(;himg 4r:Lnam 2018GIAYM(JI

  Thong qua d1}'thao cac D~ an sap nh~p, D~ an tl)' chii kinh phi chithmrng xuyen cac oO'n vi sl}'nghi~p thuQc thanh phB Nam Djnh

  Dy ban nhfin dan thanhphB Nam Djnh trfin trong kinh miri:- Thirong tnrc lIDND thanh pho;

  - Lanh dao UBND thanh pho;

  - Cac d6ng chi la thanh vien Ban chi dao thirc hien KS hoach s6 731KH-UBND ngay 16/7/2018 cua UBND tinh Nam Dinh (theo Quyet dinh s6 3543/QD-UBND ngay 07/1112018 cua UBND thanh pho);

  - D/c Giam d6c Cong ty Dich vu, Kinh doanh va Quan ly cho;- D/c Chu tich UBND cac phuong: Vi Xuyen, Quang Trung, Truong Thi, Van

  Mieu, Tdn Hung DC;lo.

  - D/c Hi~u tnrong cac tnrong M~m non: S6 2, Hung Vuong, Hoa Mai, S6 3,H9a Mi, Th~ng Lqi, Hoa Thuy Tien, Van Mieu, Huang Duong, Sao Mai, BinhMinh.

  * NQi dung: Thong qua du thao cac DS an:1. DS an sap nhap cac tnrong M~m non cong l~p tren dia ban phuong co tir 02

  twang mam non cong l~p tra len.

  2. DS an chuySn Cong ty Dich V\l, Kinh doanh va Quan ly chq thanh dan viSl,l"nghi~p tv chu kinh phi chi thuOng xuyen.

  * Thiri gian: Tu 14h gia 00 phut, ngay 13 thang 12 nam 2018.* Dia oi~m: Phong h9P A - Tr\l sa UB~ thanh ph6 Nam Dinh.

  ,qiao phong N9i V\l thanh ph6 ph6i hqp v6i cac dan vi co lien quan chufin bi

  cac dieu ki~n ph\lc V\lh9i nghi.

  Tran tr9ng kinh mai dC;libiSu vS dl,l"d~y du, dung thanh ph~n, dung gia.!.NO'inh~n:- Nhu kinh mc)'i;- Website Thanh ph6;- Luu: VT, NC, NV.

 • UY BAN NHAN DANTHANH PHO NAM DJNH

  s6J510QD-UBND

  CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

  TP. Nam Dinh, ngay Ofthimg111niim 2018

  QUYETDJNHV~vi~c thanh l~p Ban chi d~o thuc hi~n K~ hoach sa 73/KH-UBND

  ngay 16/7/2018 cua UBND tinh Nam Dinh v~ thuc hi~n Ngh] quy~t 08INQ-CPngay 24/0112018 ciia Chinh phii v~Chuong trinh hanh dQngthuc hi~n Ngh] quy~t sa19-NQITW ngay 25/10/2017 cua Ban Chip hanh Trung uong Dang (khoa XII) v~vi~c

  ti~p tuc dAimooh~thang tAchuc va quan ly, nang cao chit lurmg ciia cacdon vi Sl}' nghiep cong l~p tren dia ban thanh pha Nam Djnh

  ? ? A A

  CHU TJCH UY BAN NHAN DANCan cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phuong ngay 19/612015;Thuc hien KS hoach s6 50-KHJTU ngay 16/7/2018 cua Tinh uy Nam Dinh vS

  thuc hien Nghi quyet s6 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban Ch~p hanh Trunguong Dang (kh6a XII) vS viec tiSp tuc d6i moi h~ th6ng t6 chuc va qmin ly, nangcao ch~t lUQ11gcua cac don vi S\l nghi~p cong l~p va KS ho~ch s6 731KH-UBNDngay 16/7/2018 cua UBND tinh Nam Dinh vS th\lc hi~n Nghi quySt 08/NQ-CPngay 24/01/2018 cua Chinh phu vS Chuong trinh hanh d(>ngth\lc hi~n Nghi quySts6 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban Ch~p hanh Trung uong Dang (kh6a XII)vS vi~c tiSp t\lC d6i m6i h~ th6ng t6 chuc va qmin ly, nang cao ch~t luqng cua cacdon vi S\l nghi~p cong l~p;

  . Xet dS nghi cua TruOng phong N(>iV\l thanh ph6 t~i To trinh s6 327/TTr-PNVngay 06/1112018 vS vi~c ki~n toan Ban chi d~o th\lc hi~n KS ho~ch s6 731KH-UBND ngay 16/7/2018 cua UBND dnh Nam Dinh vS th\lc hi~n Nghi quySt 08/NQ-CP ngay 24/0112018 cua Chinh phu vS Chuong trinh hanh dQng th\lc hi~n NghiquySt s6 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban Cli~p hanh Trung uong Dlmg (kh6aXII) vS vi~c tiSp 1\lc d6i mm h~ th6ng t6 chuc va qulm ly, nang cao ch~t IUQ11gcuacac don vi S\l nghi~p cang I~p,

  QUYETDJNH:Di~u 1.Ki~n toan Ban Chi d~o th\lc hi~n KS ho~ch s6 731KH-UBND ngay

  16/7/2018 cua UBND tinh Nam Dinh vS th\lc hi~n Nghi quySt 08/NQ-CP ngay24/0112018 cua Chinh phu vS Chuong trinh hanh d(>ngthtlC hi~n Nghi quySt s6 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban chfip hanh Trung uong Dlmg (kh6a XII) vS vi~ctiSp 1\lcd6i m6i h~ th6ng t6 chuc va quan ly, nang cao chfit lUQ11gcua cac don vi S\lnghi~p cang l~p (sau day gQi t~t Ia Ban chi d~o) g6m nhUng ang (ba) c6 ten sau:

  - TruOng ban:' 6rtg Hoang Nguyen D\l, Chu tich Uy ban nhful dan Thanh ph6.- Ph6 truo-ng ban:+Ba Ph~m Thi Oanh' Ph6 Chu tich Thuang tr\lc Uy ban nhan dan Thanh ph6

  - Ph6 TruOng 1?anthuemg tr\)'c.+ Ong Ph~ Van Thanh, TruOng phong N(>iV\lThanh ph6.+Ong NguyS~ ThS Lam, TruOng phong Giao d\lc & Dao t~o Thanh ph6.

 • - Thtr ky:Ba D6 Thj Thanh Van, Pho tnrong phong NQi vu.- Uy vien:1. Ong Pham Xuan Tht Chanh Van phong HDND-UBND Thanh pho,2. Ong Pham Thanh Riling, Truong phong Tai chinh - KS hoach Thanh ph6.3. Ong Tr~n Minh Toat Truong phong Van hoa Thong tin Thanh pho.4. Ong D~g R6ng Ky j Truong phong Tu phap Thanh pho,5. Ong Vii Van Th6ng, I Giam d6c Dai PhM thanh Thanh pho.* Moo cdc on~, bit c~ ~en sau tham gia Ban ~hi dao:1. Mai ong Don~ Quo9 Doanh, TruOn~ ban To chirc Th~h u~. ,2. Mai ba Nguyen Thj f%-u, Chu tich Uy ban M~t tr~n To quoc Thanh pho,3. Mai ba Tr~n T~i Thf' Chu tich Lien doan lao dQng Thanh ph6.4. Moi ong Nguyen Tri Kien, Bi thu Thanh dow Nam Dinh,Di~u 2. Nhiem vu, quy~n han cua Ban Chi dao, th~ vien Ban Chi d;t? .- Ban Chi dao co nhiem vu giup UBND Thanh pho xay d\ffig cac De an, ke

  ho:;tch t6 chilc thgc hi~n KS ho:;tch s6 731KH-UBND ngay 16/7/2018 cua 1JBNDtinh Nam Dinh. Chi d:;to,~~n d67; hu6ng d§n cac don vi co lien quan thgc hi~n cohi~u qua cac nQi dung De an, ke ho:;tch da duQ'c ban hanh, bao dam dUng tien dQthai gian, quy trinh quy d~nh. Bao cao kip thai v6i Chu tich Uy ban nhan danThanh ph6 vS tinh hinh thJc hi~n kS ho:;tchva nhiing kho khan, vuOng m~c trongqua trinh t6 chile thgc hi~n.

  - TruOng Ban chi d:;toco trach nhi~m phan cong nhi~m V\l C\l thS chQ thanhvien Ban Chi d:;to.

  - Thanh vien Ban Chi d:;tothgc hi~n nhi~m V\l theo chS dQ kiem nhi~tp., BanChi d:;totg giai thS sau khi Hoan thanh nhi~m V\l.

  Di~u 3. QuySt dinh m1~co hi~u 19c kS til ngay ky va thay thS QuySt dinh s63035/QD-UBND ngay 27/8V2018 cua UBND thanh ph6 vS vi~c thanh l~p Ban Chid:;to thgc hi~n KS ho:;tch sB 731KH-UBND ngay 16/7/2018 cua UBND tinh NamDinh vS thgc hi~n Nghi 4uySt 08INQ-CP ngay 24/0112018 cua Chinh phu vSChuong trinh hanh dQng thl(rchi~n Nghi quySt s6 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cuaBan Chip hanh Trung uong Dang (khoa XII) vS vi~c tiSp t\lC d6i m6i h~ th6ng t6chilc va quan ly, nang cao chit luqng cua cac dQ'Ilvi sg nghi~p cong l~p.

  Cac ong (ba): Chanh Ivan phong,HDND-UBND thanh ph6, TruOng phongNQi V\l, TruOng phong Tai chinh - Ke ho:;tch, Chu tich UBND cac phuOng, xathuQc thanh ph6, Thu truarlg cac co quan, don vi co lien quan va cac ong (ba) coten t:;tiDiSu 1 chiu trach nh~~mthi hanh QuySt dinh nay./ .----=-.... __ . iT TICH

  .' • }\\.l, PHo ' •

  . ...' V>- .' _- _ .""A...:,~~ ~", ~~""";~:" tj.~~l.r·# (. ~" 'it!.'0 I., "(k"":~' 'z,Iz f '1",.:-"" J~\:t'$ r';~-:-:\ f ;""i,... . • ,