of 2 /2
UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DINH s6:J_6i ITB-UBND CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQc I~p - TV do - H~nh phuc TP.Nam Dinh, ngay-11 thong 04 ndm 2017 THONGBAo K~t Iu~n cua Thueng trvc Uy ban nhan dan Thanh phB t~i cUQchQp giao tuAn ngay 10/4/2017 Ngay 10/412017, tai cuoc h9P giao ban tuan cua Thuong tnrc Uy ban nhan dan thanhpho, sau khi nghe Van phong HDND-UBND Thanh ph6 bao cao kSt qua thuc hien nhiem vu cong tac, Thuong tnrc UBND Thanh ph6 thong nhfrt kSt luan, chi dao giai quyet mot s6 nhiem vu, cu thS nhu sau: 1. Yeu c~u cac phong, ban, don vi, UBND cac phirong, xa nghiem tuc thirc hien dung tiSn dQ cac nhiem vu duoc giao thea Chuong trinh cong tac trong tam cua UBND thanh ph6 nam 2017, ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1492/QD- UBND ngay 10/3/2017 cua UBND thanh pho. Giao cac Thu tnrong cac don vi thuoc thanh pho chu dong ra soat, bao cao dS xuat, xay d\fllg cac Chuong trinh, KS ho?ch, DS an (nSu co) trinh UBND thanh ph6 xem xet, quySt dinh dS trinh t?i ky h9P thu 4, HDND thanh ph6 khoa XVI (thang 6/2017), thai gian trinh vS UBND thanh ph6 trong thang 4/2017. Cac don vi: Cong an thanh ph6, Phong Kinh tS, phong Lao dQng, Thuong binh va Xa hQi, phong Tu phap ra soat, danh gia kSt qua th\fc hi~n cac Chuong trinh DS an, KS ho?ch do don vi chu tri triSn khai th\fc hi~n, bao cao vS UBND thanh ph6 truac ngay 10/5/2017 dS chuAn bi cho kY h9P thu 4, HDND thanh ph6 khoa XVI. 2. Yeu c~u UBND cac phuOng xa t~p trung giai quySt, xu Iy tinh tr?ng nguai lang thang xin an thea dung chi d?o cua UBND thanh ph6. Giao phong Lao dQng Thuong binh va Xa hQi, Cong an thanh ph6 ph6i hgp vai UBND cac phuOng, xa dS giai quySt tr?ng nguai lang thang xin an tren dia ban thanh ph6. 3. Cong tac dfrtdai, do thi. 3.1. VS th\fc hi~n KS ho?ch s6 311KH1UBND ngay 17/3/2017 cua UBND thanh ph6 vS "huy dQng l\fc luqng ra quan I~p I?i tr~t t\f do thi, v~ sinh moi truOng, tr~t t\f an toan giao thong nam 2017". - Yeu c~u cac Thu truOng cac phong ban, don vi, UBND cac phuOng xa nghiem tuc t6 chuc triSn khai th\fc hi~n, dam bao tiSn dQ dS ra thea KS ho?ch cua thanh ph6. - UBND cac phuOng, xa tiSp t\lCchi d?o, th\fc hi~n vi~c xu Iy tfrmdan, tfrmtruqt dam bao dung quy dinh dap Ung yeu c~u van minh do thi va triSn khai th\fc hi~n van ban s6 287IPQLDT-GT ngay 02112/2016 cua phong Quan Iy do tm thanh ph6. - Giao phong Quan Iy do thi chu tri ph6i hgp vai cac don vi lien quan ra soat, t6ng hgp cac diSm trong gift phuong ti~n tren via he co thu phi do thanh ph6 ho~c cO'

UY BAN NHAN DAN CONG . HOA HOI. CHUNGHiA VIET. NAM …thanhpho.namdinh.gov.vn/sitefolders/thanhphonamdinh/4696... · 2017-04-14 · UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DINH s6:J_6iITB-UBND

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG . HOA HOI. CHUNGHiA VIET. NAM...

 • UY BAN NHAN DANTHANH PHO NAM DINH

  s6:J_6i ITB-UBND

  CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc I~p - TV do - H~nh phuc

  TP.Nam Dinh, ngay-11 thong 04 ndm 2017THONGBAo

  K~t Iu~n cua Thueng trvc Uy ban nhan dan Thanh phBt~i cUQchQp giao tuAn ngay 10/4/2017

  Ngay 10/412017, tai cuoc h9P giao ban tuan cua Thuong tnrc Uy ban nhandan thanhpho, sau khi nghe Van phong HDND-UBND Thanh ph6 bao cao kSt quathuc hien nhiem vu cong tac, Thuong tnrc UBND Thanh ph6 thong nhfrt kSt luan,chi dao giai quyet mot s6 nhiem vu, cu thS nhu sau:

  1. Yeu c~u cac phong, ban, don vi, UBND cac phirong, xa nghiem tuc thirchien dung tiSn dQ cac nhiem vu duoc giao thea Chuong trinh cong tac trong tamcua UBND thanh ph6 nam 2017, ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1492/QD-UBND ngay 10/3/2017 cua UBND thanh pho.

  Giao cac Thu tnrong cac don vi thuoc thanh pho chu dong ra soat, bao cao dSxuat, xay d\fllg cac Chuong trinh, KS ho?ch, DS an (nSu co) trinh UBND thanh ph6xem xet, quySt dinh dS trinh t?i ky h9P thu 4, HDND thanh ph6 khoa XVI (thang6/2017), thai gian trinh vS UBND thanh ph6 trong thang 4/2017.

  Cac don vi: Cong an thanh ph6, Phong Kinh tS, phong Lao dQng, Thuongbinh va Xa hQi, phong Tu phap ra soat, danh gia kSt qua th\fc hi~n cac Chuongtrinh DS an, KS ho?ch do don vi chu tri triSn khai th\fc hi~n, bao cao vS UBNDthanh ph6 truac ngay 10/5/2017 dS chuAn bi cho kY h9P thu 4, HDND thanh ph6khoa XVI.

  2. Yeu c~u UBND cac phuOng xa t~p trung giai quySt, xu Iy tinh tr?ng nguailang thang xin an thea dung chi d?o cua UBND thanh ph6.

  Giao phong Lao dQng Thuong binh va Xa hQi, Cong an thanh ph6 ph6i hgpvai UBND cac phuOng, xa dS giai quySt tr?ng nguai lang thang xin an tren dia banthanh ph6.

  3. Cong tac dfrt dai, do thi.3.1. VS th\fc hi~n KS ho?ch s6 311KH1UBND ngay 17/3/2017 cua UBND

  thanh ph6 vS "huy dQng l\fc luqng ra quan I~p I?i tr~t t\f do thi, v~ sinh moi truOng,tr~t t\f an toan giao thong nam 2017".

  - Yeu c~u cac Thu truOng cac phong ban, don vi, UBND cac phuOng xanghiem tuc t6 chuc triSn khai th\fc hi~n, dam bao tiSn dQ dS ra thea KS ho?ch cuathanh ph6.

  - UBND cac phuOng, xa tiSp t\lCchi d?o, th\fc hi~n vi~c xu Iy tfrmdan, tfrmtruqtdam bao dung quy dinh dap Ung yeu c~u van minh do thi va triSn khai th\fc hi~n vanban s6 287IPQLDT-GT ngay 02112/2016 cua phong Quan Iy do tm thanh ph6.

  - Giao phong Quan Iy do thi chu tri ph6i hgp vai cac don vi lien quan ra soat,t6ng hgp cac diSm trong gift phuong ti~n tren via he co thu phi do thanh ph6 ho~c cO'

 • • quan chirc nang c~p phep, dS xu~t phuong an (xu Iy vi pham, t6 chirc diem trongphuong tien moi ... ) bao cao kSt qua vSUBND thanh ph6 trong thang 4/2017.

  3.2. Cong tac xu ly vi pham vS d~t dai, tr~t tv do thi.- Giao phong Quan ly do thi, Tai nguyen moi tnrong tang cirong thuc hien

  chirc nang quan ly nha nuoc; kiSm tra, don d6c, dS xu~t phuong an xu ly cactnrong hop vi pham vS quan Iy, sir dung d~t, tr~t tv do thi.

  - Giao phong Quan ly do thi thuc hien nghiem Quy trinh cap phep xay dung,dam bao chat hrong, thai gian theo quy trinh.

  - Giao UBND cac phuong, xa, phong Tai nguyen va Moi tnrong co bien phapnham d~y nhanh tiSn dQc~p Gi~y clurng nhan quyen sir dung d~t cho nhan dan.

  4. Cong tac xay dvng nong thon maioGiao Phong Kinh tS thanh ph6 chu tri ph6i hqp vai cac phong, ban lien quan

  va UBND 3 xa Nam Phong, LQc An, My Xa kh~n truong triSn khai cac nQi dungKS ho?ch s6 60IKH-UBND ngay 20/9/2016 cua UBND thanh ph6 vS xay dvngNong thon m6i tren dia ban thanh ph6 Nam Dinh, giai do?n 2016-2020. Thu 6hang tu~n, t6ng hqp kSt qua thvc hi~n, dS xu~t giai phap thvc hi~n, bao cao BanChi d?o va UBND thanh ph6 xem xet, chi d?o kip thai.

  5. Cong tac giai phong m~t b~ng.Giao Ban Quan ly d~u tu va xay dvng chu tri ph6i hqp cung cac don vi co lien

  quan tiSp t\lC don d6c d~y nhanh tiSn dQ giai phong m~t b~ng tren dia ban thanhph6, d~c bi~t mQt s6 cong trinh trQng diSm nhu: dUOngTr~n Bich San, truOng TiSuhQc ch~t luqng cao khu do thi Hoa Vuqng ...

  6. Cong tac kinh tS.- Giao Chi C\lCthuS thanh ph6 chi d?o cac nganh chuc nang, don vi trvc thuQc

  don d6c, tang cUOngkiSm tra vi~c thvc hi~n nghla V\l thuS dS hoan thanh chi tieuduQ'Cgiao nam 2017.

  - Giao phong Tai chinh KS ho?ch kh~n truong tham muu cho UBND thanhph6 cac nQi dung lien quan dSn cong tac d~u gia quYSn su d\lng d~t theo phuongthuc maio

  - Giao Trung tam phat triSn C\lm cong nghi~p thanh ph6 ra soat, th6ng ke cacDoanh nghi~p da duQ'cgiao d~t d~u tu dv an, nhung chua d~u tu dv an ho~c da d~utu dv an nhung ho?t dQng khong hi~u qua, khong ho?t dQng thai gian dai t?i C\lmcong nghi~p An Xa, bao cao kSt qua va dS xu~t phuong an giai quySt vS UBNDthanh ph6 trong thang 4/2017.

  Thong bao nay la co sa dS cac don vi lien quan t6 chuc thvc hi~n./.

  Nu;nh~n ~1~~.H-\~H6 L. CH.!J TICI!~~rc~~!~~c giaonhi~mV\I; , ~~.!~.~1P3:'~"":"

  - uu: , DT, KT, VX, NC. "1~\~~~~~~.:'l..