of 23 /23
UYBANNHANDAN TINHDONGNAI ceNG [roA xA sor cnt Ncnin vlpr NAM DQc l$p - Tq do - Hqnh phtlc Ddng Nai, ngay6|thdngl0ndm 2016 Nai d€n cHU TICH UY BAN NHAN nAN riXn DONG NAI C6n crl Lu|t Khoa hgc vd C6ng nghQ sua ddi ngdy 181612013 Cdn ct Nghi dinh sii 92/2006ND-CP ngity 0719t2006 cria Chinh phi vd viQc l|p, ph€ duyQt id quan lli quy ho4ch t6ng th€ pnat trien kinh t6 x6 hQi; Can cri Nghi dinh sO 04/2008/ND-CP ngdy 11/01/2008 crla Chinh phri vi sua d6i, b6 sung m6t s6 eieu c6a Nghi dinh sd 9212006ND-CP ngdy 07/912006 v€, viQc lflp, ph€ duyQt vd quan li quy ho4ch t6ng th€ phrit tri€n kinh tC xa hoi; Cdn ct euyiit dinh s6 418/QD-TTg ngdy l1l4l20l2 ciaThittuong Chinh phti phe duyQt Chi{in luqc ph6t tri6n khoa hQc vd cdng nghQ giai doan 201 | - 2020; Cdn crl Quyiit dinh sO 73alQD-TTg ngdy 27.l520l5cria Thri tu<rng Chinh phn hrv6t diAu "iinh Ouv hoach t6ne th6 ph6t tri6n kinh te xA hQi tinh Ddng Nai d€n s6JrdZaE-rjBND QUYfTDTNH Ph0 duyQt Quy ho4ch ph6t tri6n- khoa hgc vi c6ng nghQ tinh D6ng Nai - tl6n nim 2020, tdm nhin di6n ntrm 2030 Cin crl Lu4t T6 chrlc Chinh quy€n dia phuong ngdy 191612015; ndm2020. tdm nhin ddn ndm 2025; ph€ duyQt AiCi ctrinfr quy hoech t6ng th6 phai tri6n kinh t6 x5 hQi tinh nilm 2020. tAm nhin ddn ndm 2025; Xdt d€ nghi cua Sd Khoa hqc vd Cdng nghQ t4i Td trinh sd 11iTTr-SKHCN ngiry t9t0t/2016vd dd nghi cria Sd K6 ho4ch vd DAu tu tai Vdn bin sd 288/SKHDT- TH ngdY 0310212016' euYET DINH: Di6u 1. Phd duyQt Quy ho4ch ph6t tri6n khoa hqc vd c6ng nghq tinh Ddng Nai d6n ndm 2020,tdmnhin dtin ndm 2030 vdi nhirng nQi dung chri yOu sau: l Quan di6m ph6t hi6n: a) Ouy hoach ph6t tri6n KH&CN tinh D6ng Nai ldm cho KH&CN thgc sg trd trt""ft lOieiv. it'.ti.f'ot dii tinh duy tri nhip d6;hdt tri6n nhanh vir bdn vtlng,.xdy dung Ddng Nai trd thdnh tinhcdng nghiQp h6a, hiQn dai h6a. kft:?Y ha.lalq d:nC UO, [ign Oai vao ndm.2020. DAy manh t6i coc6u kinh t€,.chuydn ddi m0 hinh thng truons theo huone k6t hqp chidu rQng vdi chiiiu sdu, tao ndn tang vftng chdc d€ ph6t tri6n tlheo chi€u siu dga vio ph6t tri€n ndn kinh t€ tri thirc trong giai do.w202l-2025 ' Khoa hgc vd Cdng ngh$ ph6i d6ng vai trd chri deo teo budc dQt ph6 v6 lgc lugng sdn *u6t, dOi mdi m6 hinh rang rrudng theo hu6ng n6ng cao ndng suat, chat luong' nrqu quA vd sric c4nh tranh cria ndn kinh t6; dAy nhanh qu6 trinh c6ng nghiQp h6a-hiQn dai h6a vd phrlt tri€n n€n kinh tC tri thtic.

UY BAN NHAN riXn - dost-dongnai.gov.vn

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN riXn - dost-dongnai.gov.vn

UYBANNHANDAN TINHDONGNAI
ceNG [roA xA sor cnt Ncnin vlpr NAM DQc l$p - Tq do - Hqnh phtlc
Ddng Nai, ngay6|thdngl0ndm 2016
Nai d€n
cHU TICH UY BAN NHAN nAN riXn DONG NAI
C6n crl Lu|t Khoa hgc vd C6ng nghQ sua ddi ngdy 181612013
Cdn ct Nghi dinh sii 92/2006ND-CP ngity 0719t2006 cria Chinh phi vd viQc
l|p, ph€ duyQt id quan lli quy ho4ch t6ng th€ pnat trien kinh t6 x6 hQi;
Can cri Nghi dinh sO 04/2008/ND-CP ngdy 11/01/2008 crla Chinh phri vi sua
d6i, b6 sung m6t s6 eieu c6a Nghi dinh sd 9212006ND-CP ngdy 07/912006 v€, viQc
lflp, ph€ duyQt vd quan li quy ho4ch t6ng th€ phrit tri€n kinh tC xa hoi;
Cdn ct euyiit dinh s6 418/QD-TTg ngdy l1l4l20l2 ciaThittuong Chinh phti phe
duyQt Chi{in luqc ph6t tri6n khoa hQc vd cdng nghQ giai doan 201 | - 2020;
Cdn crl Quyiit dinh sO 73alQD-TTg ngdy 27.l520l5cria Thri tu<rng Chinh phn
hrv6t diAu "iinh
Ouv hoach t6ne th6 ph6t tri6n kinh te xA hQi tinh Ddng Nai d€n
s6JrdZaE-rjBND
QUYfTDTNH Ph0 duyQt Quy ho4ch ph6t tri6n- khoa hgc vi c6ng nghQ tinh D6ng Nai-
tl6n nim 2020, tdm nhin di6n ntrm 2030
Cin crl Lu4t T6 chrlc Chinh quy€n dia phuong ngdy 191612015;
ndm2020. tdm nhin ddn ndm 2025; ph€ duyQt AiCi ctrinfr quy hoech t6ng th6 phai tri6n kinh t6 x5 hQi tinh nilm 2020. tAm nhin ddn ndm 2025;
Xdt d€ nghi cua Sd Khoa hqc vd Cdng nghQ t4i Td trinh sd 11iTTr-SKHCN
ngiry t9t0t/2016vd dd nghi cria Sd K6 ho4ch vd DAu tu tai Vdn bin sd 288/SKHDT-
TH ngdY 0310212016' euYET DINH:
Di6u 1. Phd duyQt Quy ho4ch ph6t tri6n khoa hqc vd c6ng nghq tinh Ddng Nai
d6n ndm 2020,tdmnhin dtin ndm 2030 vdi nhirng nQi dung chri yOu sau:
l Quan di6m ph6t hi6n:
a) Ouy hoach ph6t tri6n KH&CN tinh D6ng Nai ldm cho KH&CN thgc sg trd
trt""ft lOieiv. it'.ti.f'ot dii tinh duy tri nhip d6;hdt tri6n nhanh vir bdn vtlng,.xdy
dung Ddng Nai trd thdnh tinhcdng nghiQp h6a, hiQn dai h6a. kft:?Y ha.lalq d:nC
UO, [ign Oai vao ndm.2020. DAy manh t6i coc6u kinh t€,.chuydn ddi m0 hinh thng
truons theo huone k6t hqp chidu rQng vdi chiiiu sdu, tao ndn tang vftng chdc d€ ph6t
tri6n tlheo chi€u siu dga vio ph6t tri€n ndn kinh t€ tri thirc trong giai do.w202l-2025 '
Khoa hgc vd Cdng ngh$ ph6i d6ng vai trd chri deo teo budc dQt ph6 v6 lgc lugng sdn
*u6t, dOi mdi m6 hinh rang rrudng theo hu6ng n6ng cao ndng suat, chat luong' nrqu
quA vd sric c4nh tranh cria ndn kinh t6; dAy nhanh qu6 trinh c6ng nghiQp h6a-hiQn dai
h6a vd phrlt tri€n n€n kinh tC tri thtic.
b) Tip trung thgc.hiQn ddng b0 3 nhiQm vq: Ti€p tqc d6i m6i co ben ve toen diQn v6 td chric, co ch€ qu6n ly, co ch€ hoat tlQng KH&CN phn fqp vdi quy dinh cria Luit KH&CN ndm 2013 vitcilcvlrn ban huong d6n thi hdnh; ti6p tgc tdng cuong tiAm lgc KH&CN theo hudng tfp trung nghi€n cuu ung dgng d linh vgc uu ti€n: n6ng dAn - n6ng nghiQp - n6ng th6n vd 2 mfri nhqn dQt ph6 ld ha tdng khoa hgc vd cdng nghQ cho c6ng nghQ thdng tin, c6ng nghQ sinh hqc; diro.t4o,.ph6t tri6n, thu hft vd sri dgng nh6n lgc KH&CN ld <lQng lgc then chdt ph6t tri€n b6n vftng KH&CN, g6p phAn tich cgc vdo sg nghiQp dAy m4nh CNH-HDH cria tinh, ximg tAm vdi mQt dia phuong trong virng kinh t€ trgng di€m phia Nam.
. c) Ting nhanh nlng l$c ho4t dQng KH&CN c6 trQng.tAm, trong di6m. Ph6t tri6n ddng bQ vd su dung c6 hiQu quA co sd vit ch6t vd ngu6n nhAn luc. Nhd nudc tip trung tl6u tu cho c6c nhiQm vp trong cli€m, c6c giAi ph6p KH&CN cho c6c sAn phAm chri h,rc, c6c. ngdnh c6ng nghiQp mfii nhQn, ngdnh cdng nghiQp uu ti6n phrit tri6n; tl6ng thdi <l6y m4nh x6 hQi h6a, huy tlQng moi ngudn lgc xe hQi, nhAt ld cria c6c doanh nghiQp cho ph6t tri6n KH&CN.
d) Phrit t{i6n manh.m€ th! trudng KH&CN g[n vdi viQc rhgc thi ph6p luat vd sd hfru tri tu0 nhim thric dAy thuong mpi h6a kt5t qu6 nghi€n cr?u img dqng v-a ph6t tri6n c6ng nghQ, khuygn khich s6ng tpo KH&CN. Hinh thdnh, phrit tri€n vd khuy€n khich sdng tAo ttr c6c td ch&c, doanh nghiQp KH&CN, c6c t6 chric trung gian c6ng ngh"Q;
c6 co ch6 li€n k€t ho4t dQng gitra c|c t6 chric KH&CN vdi doanh nghiQp; ph6t triiin chq c6ng nghQ vd thi6t bi.
e) EAy manh hQi nhflp qu6c t6 vd fHACN, rdng cudng hqp tric KH&CN vdi ciic nu6c c6 tdnh KH&CN ti€n ti€n trong khu vgc v6 c6c linh vuc: chia s€ kinh nghiQm qu6n lj nhd nudc vdKH&CN, hqp tric nghi€n cuu vi phrit tritin c6ng nghQ; tim ki6m cdng nghQ mdi, gi6ng mdi; phrit tri€n ti€m lUc KH&CN, nhrit ld drio tao c6n bQ KH&CN trinh dQ cao, teng cuong ttAu tu trang bi k6t c6u ha tdng c6ng nghQ cho tinh.
2. Mgc ti6u ph6t tri6n:
a) Mgc ti6u t6ng qudt:
- D6n ndm.2020, khoa hoc vd cdng ngh6 tinh Ddng Nai d4t trinh clQ ph6t trien cria virng kinh t6 trgng di6m phia Nam; hinh thanh va pfat tri6n ndng luc c6ng nghQ nQi sinh, co.ban c6 khd ning. ldm chri nhirng cdng nghQ ti€n ti€n trong. cec linh vyc chinh cua.ndn kinh tti. t4o tiAn d€ hinhthAnh va pnal tri€n ndn tcinh iti tri thfc dgp fmg y€u cAu Ddng Nai ph6t tritin kinh t6 nhanh, bbn vrng, b6o d6m rtrng chac qu6c phdng an ninh, xdy dgng D6ng Nai gidu mpnh, vdn minh.
- D6n ndm 2030,.D6ng Nai ld mgt hong nhfrng_Trung t6m khoa hgc vd c6ng nghQ l6n trong ving kinh t€ trgng di€m phia Nam, mQt s6 linh 4rc rtat trinh dQ ti€n ti6n cria khu v.uc, ti€m lgc khoa hoc vd cdng qgh€ d4p ung cdc y€u ciu co bdn cua mQt tinh c6ng nghiQp h6a hiQn. <lai h6a c6 k€t cdu ha ting d6ng bQ, hiQn_dsi. Khoa hgc vd c6ng nghQ trd thanh nhAntil chn y6u tac dQng dtin ndng cao neng su6t, ch6t luqng, higu qud vd sric canh tranh cua n€n kinh G, le nhen t6 quan treng cung cAp lu{n cri khoa hoc cho c6c chri truong, chinh s6ch, cAc quy hoach, ki5 ho4ch vd chuong trinh ph6t tri6n kinh tC - xE hQi vd mdi trudng cria tinh.
b) Mgc ti6u cg th6:
- Tang t1i.lQ d6ng g6p cria ndng su6t c6c nh6n t6 t6ng hqp (TFP) vdo tdng tru0ng kinh tC cia Ddng Nai det 39% vdo ndm 2020; dat 42%o vito ndm 2025 vd dqt 45Yo
cho giai do4n sau 2025.
- Ttic d0 d6i c6ng nghQ d4t 20%o vito ndm 2020; d4t25% vdo n6m 2025 vd dat 28Vo cho giai dgan sau2025.
- Gi6 tri s6n ph6m c6ng nghQ cao vd img dpg c6ng nghQ cao trong c6ng nghiQp
d4t khodng 35-37% vdo nim 2020; dqt 40-42% vdo n6m 2025 vir d4t tr€n 45Yo cho giai do4n sau2025.
. - Gi6 tri san phAm n6ng nghiQp img dgng c6ng nghQ cao trong tdng giri trl san
sudt ndng nghiQp det khoing 45-48% vdo n6m 2020; dat 48-50% vdo ndm 2025 vit dgt tr€n 50% cho giai tlopn sau2025.
- T! lQ nh6n lgc KH&CN c6 trinh d0 sau dai hQc dat 10 ngudi/10.000 dAn vdo
ndm2020, trong <16 80% ldm viQc trong c6c t6 chric nghi€n criu - ph6t triCn (R&D); d4t 15 ngudi/10.000 dan vdo ndm 2025, trong db 90% ldm vi€c trong c6c t6 chuc nghi€n cuu - ph6t triCn (R&D) vd dnt 20 ngudi/I0.000 den cho giai ttoan sau 2025, trong d6 trlng}oh ldm vi€c trong c6c t6 chrlc nghi€n cuu - phdt tricn (R&D).
- Ph6n d6u d6n n6m 2O2O tointinh cd 12 t6 chuc nghi€n cuu - phrit tri€n vd 07
t6 chric dich vu khoa hec vd c6ng nghQ; tltin nbm 2030 c6 th€m 12 t6 chric nghi€n cfu - ph6t trien vd l0 t6 chric dich vu khoa hQc vd cdng nghQ.
- Ph6n d6u huy dQng vt5n dAu tu ph6t tri6n xd hQi cho KH&CN so vdi GRDP d4t khoSng \,5-2%olnilm vdo nim 2020; d1t khodng 2-2,50 vero nim 2025 vdtt€n 2,5Vo cho giai rlopn sau2025.
- V6n ngdn srich nhd nudc <lAu tu cho KH&CN so vdi t6ng chi ng6n s6ch dia phuong. dqt 2yolniLm vdo n6m 2020; dqt 2,5%o vito ndm 2025 v3 giai.doan sau
.2025 gi6m ddn t! lQ v6n ngdn s6ch nhd nu6c, ting ddn t! lQ vdn ddu tu khu vpc doanh
nghiQp cho KH&CN.
3.1. Einh hufng ph6t tri6n khoa hgc vir c6ng nghQ:
a) Xdy dgng v.d ph6t tri6n khoa hgc cdng nghQ trd thanh mQt trong nh&ng <lQng
ruan trone nh6t dti ph6t tri€n luc luqng san xuAt hi€n dai, t?o sg chuy€n bi€nlgc quan tipng irr6t'dc ph6t tri6n lgc.luqng san xu6t hiQn clai, tao su manh v6 chAt nhim nAns cao nins su6t. chdt luone vd nlng luc canh 1 nenmpnh v6 chdt nhlm nAng cao ning sudt,m?nh vd ctr6t nnam nAng cao ning su6t, chdt lugng vd nlng lyc canh tranh cta n€n
l, , , ,^r-t -.:,: t-:.i kinh tC, bdo vQ m6i truong, srl dUng hqp lf tdi nguyOn thi€n nhi6n, ring ph6 vdi biOn
d6i khi hau, dim bdo qu6c phdng - an ninh; g6p phan dAy nhanh qu6 trinh cdngphdng - an ninh; g6p phAn ddy nhanh qu6 trinh cdng
nghiQp h6a, hi€n dai trOa va p'trat trien kintr t6 tri rhuc; n6ng cao ch6t luqng cuQc s6ng
cta nhdn ddn, g6p phdn dat muc ti€u xdy dyng Ddng Nai ld tinh cdng nghiQp theo
huong hiQn dqi, gidu m4nh, vdn minh.
b) K6 hoach ph6t tri6n khoa hgc vd c0ng ngh.Q phai gin vdi kti.hoach ph6t tri€n
kinh ti5 - xd hQi, xu6t ph6t il nhrng y€u cdu thgc tti,.c6 dia chi cu th€ ung dung nhdm
phuc vq thi6t thuc nhfng yeu .Au pttat tri€n kinh t6 - xa hQi tr€n dia bdn tinh. Khdc
?
trgng di6m. chri trgng nghien cuu img dgng vd tri€n khai k6 hoach ph6t tri6n khoa
hqc ia c6ng nghQ, coido-anft ngftlep vi 9a9
Eor vi ,Oich.vg
c6ng ld trung tAm crla d6i
mdi ung aindna chuy6n giao cdng nghQ, ld ngudn cAu quan trqng cria thi truong
khoa hec vd c6ng nghQ.
c) Huy dQng ngudn h,rc cria c6c ngdnh, c6c cdp vd trong nhdn ddn ph6t trien
khoa hgc vd c6ng nghQ; thu hrit ngudn nhan lyc khoa hqc vd c6ng ngh$ ngodi tinh;
thi6t lap t6t co ch6 1i6n kiSt gioa ba nhd: Khoa hgc - qu6n lf - doanh nghiQp vir co
nhiiiu ho4t dQng t4o hiQu tng xe hQi dC d6y m4nh ho4t dQng nghi€n cuu khoa hqc,
ph6t tri6n c6ng ngh$, g6p phAn ph6t huy hiQu qud thgc thi c6c chuong trinh khoa hQc
vd c6ng nghQ oia tinh.
d) ThUc hiQn c6 hiQu qu6 c6c chuong trinh h6 trq hQi nh4p gu6c ti5. fdng,cudng hqp t6c khoa hqc vd c6ng nghQ vdi qu6c t€ trong xdy dgng ti€m l\rc khoa hQc vir
c6ng nghQ, ttdo tao, srt dgng dQi ne! chuy€n gia, ttQi ngfi c6n bQ khoa hgc vd cdng
nghQ c6 trinh dO cao; tim ki6m c6c cOng nghQ mdi, ky thuat tiCn ti€n m6i, c6c gi6ng
mdi phgc vq cho ph6t trien kinh te - x6 hoi c0a tinh.
3.2. CAc nhiQm vg phrlt tri6n khoa hqc vA cdng nghQ:
3.2.1 NhiQm vqr phtit fi6n khoo hgc vd cbng nghQ iIQt phd:
D6 khoa hgc vir c6ng nghQ thlrc sg trd thinh dQng lgc,.thric dAy t6ng truomg
kinh t6 theo chi6u sAu g6p phdn dat muc ti6u tl6n nlm 2020 D6ng Nai trd thdnh tinh cdng nghiQp theo huorg hiQn dai, cAn thuc hi€n 3 nhi€m w dQt ph6 v€ khoa hgc vd
c6ng ngh$ sau:
a) Ilinh iIQi ngfi nhbn lpc khoa hgc vd c6ng nghe finh ttp cao (R&D)
Ngudn nhdn luc khoa hqc vdr cdng nghQ.trinh d0 cao chri y6u ld nhan lgc nghidn
cuu - ph6t tri6n (R&D) ldm viQc trong cdc t6 chtlc nghi€n cuu vd c6c doanh nghiQp
thuQc ngdnh. c6ng nghiQp. mti nhqn, nganh c6ng nghiQp uu ti6n vir nganh n6ng nghi€p. Ngu6n nh6n lqc ndy <lugc hinh thanh thOng qua sg k€t hqp gir1a tldo t4o, bdi dudng vd thu hrit nhAn tdi; v{n dpng co ch6, chinh -srich cria"nhd nudc tI€ h6 trg vd doanh nghiQp ld ngudi chri dQng dAu tu kinh phi dO ph6t tri€n ngudn nhdn lgc cho
doanh_nghiQp. Tinh duy tri chuong trinh ddo tgo sau dai hqc dd thuc hiQn vd bo sung
co chd d{c thr) cria tinh d€ thu hft srl dgng vA dei ngQ ngu6n nhdn lgc ndy.
Nhi€m vu cu th6:
o Chuong trinh boi dud'dg vd ddo tao nhan luc nghi€n crlu - ph6t tri€n (R&D) trinh clQ cao phlrc vg ngdnh c6ng nghiQp mii nhgn, cdng nghiQp tru ti6n vd n6ng nghiQp ung dqng c6ng nghQ cao.
o Dd rin xdy dpg co ch6 d4c thi cta tinh vA thu hrit, trgng dgng vd d.ei ngQ
nhAn tdi, crin b0 khoa hgc vd c6ng nghQ trinh dQ cao, k! thu{t vi€n lanh ngh€ phpc cho c6c nganh kinh tti trgng di6m vd c6c linh vgc cdng nghQ cao.
o Dd 6n xdy dpg co chti dac thtr c0a tinh thu hrit chuy€n gia nudc ngoai. chuy€n gia gi6i ld nguoi Vi€t Nam d nudc ngdai d€n Edng Nai tham gia c6ng tiic nghi€n cuu, giang day, tu v6n v€ khoa hgc vd cdng nghQ trinh <lQ cao.
c6p vd trong nhdn ddn ph6t trien
U XAy dqng co s0 hg t6ng cho cbng nghQ th6ng tin vd c6ng nghQ sinh hgc
HQ tht5ng co sd vft ch6t khoa hoc vd c6ng nghQ bao gdm cric khu nghi€n cuu ring dUng, chuyOn giao vir uom tao doanh nghiQp khoa hgc vd cdng ngh€, ciic trung t6m nghi€n criu khoa hgc vd c6ng nghQ cdng lfp, cric tO chuc nghi€n cuu - chuyOn giao trong c6c trudng tlai hgc, ciic co sd uom teo doanh nghiQp ttQc l6p. Gi6i phrip thtrc hiQn dQt phri n6y y€u cdu phdi nhanh ch6ng d6u tu x6y dpg vd tri€n khai thgc hi€n dU 6n Trung t6m C6ng nghQ Sinh hgc tinh theo Quyet dinh 7-34lQD-TTg ngdy 27.1y2015 cria Thri Tuong Chinh phri vd c6c dg rtur tl6u tu phrit tri6n KH&CN thuQc k6 hogch dAu tu c6ng tmng h4n giai doSn 2016-2020 vi c6c giai ilo4n sau nim 2020.
c) Cd co chd ific thil h6 trq doanh nghQp dili moi khoa h7c vd c6ng nghQ
, Ddnh gi6 lli c6c co ch6 d6c thir.cria tinh tl6 thgc hi€n v€ h6 trq doanh nghiQp
d6i mdi cdng nghQ giai doan tru6c, ti6p tuc nghi6_n criu b6 sung, hodn thiQn thdnh co ch6 mdi phir hqp v6i xu th€ hQi nlrip hjQn nay, h6 trg tich cgc cho doanh nghiQp ctdi
mdi c6ng nghQ, n6ng cao ning sudt-chdt lugng, nlng lgc c4nh tranh, tmg ph6 c6 hiQu
qud v6i hane nhflp khdu do nudc ta hQi nhdp ASEAN, WTO, TPP, . . .. Lfu ti€n h6 trq ddi mdi cdng nghQ cho c6c doanh nghiQp thuQc ngdnh c6ng nghiQp mti nhQn,
nganh c6ng nghi€p uu ti6n vd ngdnh ndng nghiQp cta tinh c6 san ph6m cdng nghQ
cao holc san phdm img dung cdng nghQ cao.
DAy manh tritin khai thgc hiQn chuong trinh khoa hgc vd cdng-ngh€ h6 trq c6c
don v!, doanh nghiQp ndng cao ndng lyc c4nh tranh; 6p dqng hQ thdng quin $ chdt
lugng ti6n ti€n; b6o h0 tai sdn sd hfru tri tuQ trong quri trinh hQi nhip giai do4n 2016- 2020 vit giai tlo4n sau ndm 2020.
3.2.2. NhiQm vqt phtit tri6n khoa h4c vd cilng nghQ trong cdc linh vpc:
a) Phtit triiin khoa hgc vd c^ng nghQ trong linh vqrc khoa hqc tg nhiAn.
Tap trulg nghi€n cuu, img dung nhim phr,rc.vu c6c mgc ti€u ph6t tritln kinh t6 - xe hQi, qu6c phdng - an ninh cua tinh. Cu.nB cAP lu4n cf khoa hqc cho viQc xAy
dlmg c6c chuong trinh, d€ rin, dU an g6p phdn gi6i quy€t nhirng vdn d€ ddi han ctla tinh nhu b6o itAm an ninh luong thyc, an ninh ndng luqng, sfc kh6e ngudi ddn, su
dung hqp lf tdi nguy€n thi6n nhi€n, b6o v€ mdi trudng sinh th6i, b6o dim an ninh, trQt t.u vd an toan xd hQi. fehi€n criu, nh{n dang ban chAt, nguy€n nhdn vd tac dQng
cria thi€n tai, quil trinh bi6n d6i khi h|u trCn dia ban tinh de hm co sd khoa hgc cho
vi€c d€ xuSt thUc hiQn c6c gini ph6p han chr5, phdng ngira, thich ung vOi bi,5n.dOi t<hi
hfu. Ung dgng c6c gi6i ph6p cdng nghQ sinh hgc d6.x6c.dinh vd phdng ch6ng ciic
lgai diclibQnh-nguy hi6m mdi ph6t sinh, qo cric ch6 phAm sinh hgc phqc vr,r ph6t
tri€n ndng nghiQp b€n viing.
Nghi€n cftu, img dsng c6ng nghQ tii5n ti6n vd giAi ph6p phn h.qp dC ch.i bi6n,
bdo quan vd da d4ng h6a c6c mit hang n0ng - ldm - thriy san g6p phdn xdy dpg c6c
thuong hiQu m4nh cho sin phdm xudt kh6u cta tinh.
b) Phtft ffi6n khoa hgc vd c6ng nghQ trong linh vgc k! thaQt vd cing nghp.
+. C6ng nghg th6ng tin- truyin th6ng
- Ung dung $ng rdi c0ng nghQ ttrOng tin.fiong mqi ltfi v.uc phuc vq ph6t fi,:n kinh
tr5 - xa hQi, dam beo an ninh - qudc phdng. D€n nim 2020 co bdn x6y dpg vd van hdnh
hdan chinh chinh quy€n.diQn trl, cdng ddn tliQn trl, doanh nghi$p diQn tt vd ph6t ti€n thuong m4i diQn nr t4i D6ng Nai.
- Ph6t tri€n ngdnh"c6ng nghiQp c6ng nghQ thdng tin trd ftenh nganh kinh t6 mfii nhgn, c6 tdc dQ ph6t ni€n hang ndm cao so voi c6c linh.Wq klpc, co tl l€ tl6ng g6p ctro
t5"ng huong GRD? cria tinh ngdy cd,ng tdng; ldm ndng cdt dd tt6y nhanh qu,i tinh chuy€n d6i co cAu kinh td tinh.
Nhi€m vu cu th6: ,,1- Ung d4ng c6ng ngh€ th6ng tin tong hoat dQng cia cdc co quan quin li, nhd rumc
phdi nhdm timg budc x6y dpg.mdt chffi quy€n tliQn nr hi6n daitu tinh d€n cac sd ngdnil quqn, huyQn, xd, phu<rng, ttri trin; ndng cao hi€u lUc, hieu qu4 ddi mdi phuong thric quri,'n
lj nhd nudc; beo dam c6ng khai, dAn chq minh b4ch tong phuc ru ngudi dAn vd doanh nghiQp; gen b6 ch4t ch€ voi gu6 ninh cdi crlch hanh chinh, ti6n toi xdy dung "tinh dign hr" pht hq'p voi. khudn m6u vA m6_hinh chinh quy€n di€n tu c6p dia phuong, phir hqp voi c6c quy dinh vd co sd dii liQu qu6c gia, vd an todn, b6o mit,bdo Ourn tintt tuotrg itrlrtt trong ho4t dQng vd li€n ttr6ng voi mang li€n k6t vung vd mang qudc gia. phrit tri6n thuong mai tliQn tu gdn k€t chit chE voi viQc dAy manh ur-rg dung vd phrit tri€n c6ng nghQ th6ng tin, g6p phan thic ttAy san xu6t vd thuong mai nhem nang cao sric canh nanh
"ua Oo*ttt
nghiQp trong b6i canh hQi nhfp ngdy cang s6u gng vao rGn tintr t6 thti gioi.
- Phat tuiAn c6ng nghrQp c6ng nghQ th6ng tin thinh mQt ngtuth kinh t€ miii nhqn, chrt hrc,phriLt tri€n b6n vimg, tiing buong cao, dn dinh, <tinh huong vdo xuAt khAu b hat nhdn thric d6y nhanh .q"6.t i$ c6ng nghigp hori hi€n dai ho6 tinh; g6p phan v-ao Uing truong kinh t€. lam ti€n d€ h6 trq uic ngiuh.cdng nghidp khric ph6t ri6n. Di thing vdo c6.ns nghe hi€n da1 {+ marm hqp t6c qu6c te d6 t ttaitfrac ngudn v6n vd c6ng nghJmoi. D6u fu nudc ngodi d6ng vai hd quan trqng hang dAu nong phrit ri6n c6ng n-gtrigp cOng nghQ thdng tin.
- Uu tiAn ddu tu phdt tridn hq ting c6ng nghQ th6ng tin vd truyin th6ng, dim bdo cdng nghQ hiQn d4i, qudn lj vd khai th6c hiQu qui. phrit tri6n co sd ha tAne c6ng nghg ttronsftin phrii di trudc m6t bu6c
"hi'" d; ;; ;t;;" ilatiire" "l ffi 6;; c6ng nghQ thdng tin vd truydn th6ng. Xriy chmg vd ph6t tri6n co sd ha tAng c6r;g nghe th6ng tin vd truy€n th6ng ti€n ti€n, hi€n d4i, hoar dQng hi€u qu6, an toan vd tin c4y, c6 dQ bao phri rQng khep. Pher,tri€n m4nh.m4ng th6 hC sau. (NGN) nhim cung c6p d-a dic.\ vr,: trdn mQt ha tAng th6ng nh6t. DAy manh ph6t tri6n mang truy nhfp-bang rOng d€ bio dAm ph6t tri€n c6c rlmg dgng tr€n m4ng nhu: Chinh phri diQn trl, thuong m4i tliOn tri, ddo t4o, kh6m chta ben! tu xa vd c6c img dgng.kh6c. Cric m4ng vi6n thdng di dQng ph6t tri6n titin toi hQ th6ng th6ng tin di dbng ttre n9 tnri 3 (rG) vd c6c th€ h$ ti€p sau. Phet trien c6c dich vu phU hqp vdi xu huong h6i tu c6ne ngh0 phrit thanh, truydn hinh, cdng nghd th6ng tin vd vi6n th6ng, d6p ,tig kip thOi ,it u".Auiruo d6l th6ng tin cia toan xd hQi.
+. C6ng ngh€ sinh hoc
. . -- Ilng dgng c6 trong rliiim c6c c6ng nghQ gen, t6 bdo, vi sinh, enzym-protein, tin
sj$ hOc, nano sinh hoc. .. ; phrit tridn cdng ngh€ sinh hgc rlat trinh dO ;6nA nghg iiCn ti6n trong khu vgc; xdy dmg.ndn c6ng nghiQp sinh hgc thdnh mQt nganh n-inh-td _ ty thuflt cdng nghQ cao, sdn xuAt duoc m6t s6 sin phAm chri lgc ve c6 d6ng g6p quan
trqng cho teng.truong kinh ttl cua tinh; nghi€n cry ung dpng c6 hiQu qud vdo mQt s6
linh qc chri y€u trong n6ng nghiQp, thty sdn, y t€, bdo vQ m6i truong,...
NhiQm vu cu thi!:
. - DAy m4nh ung dgng c6 hiQu qu6 c6ng nghQ sinh hgc d6 t4o ra circ gi6ng ciy tr6ng, v$t nu6i, chring vi sinh vdt ciic ch€ ph6m sinh hgc moi c6 ndnq su6t, chAt
lugng vd hiQu qui kinh tE cao, phgc vg nhu c6u chuy6r,r tl6i co cdu kinh t€ trong linh vpc nOng nghiQp vd phrit tri€n. n6ng th6n. NAng cao chdt lugng vd sfc c?nh tranh cria
n6ng san hang horl phgc vg tdt nhu ciu ti€u dung cua dia phuong vi xudt khdu. San
xu6t thrlc 6n ch6n nudi gia sric, gia c6m vd thuj'san, ph6n vi sinh, thu6c kich thich vd diAu hod sinh truong, thu6c trir sAu, phdngch6ng dich bQnh, thrf nghi€m srf .dUnS crlc lo4i phdn b6n hitu co v6i quy trinh vd chd d0 canh tiic phn hqp tl€ san xu6t sdn
phdm s4ch. Ti€p nhdn chuy€n giao vd img dgng rQng r6i cdng nghQ nu6i cdy m6 t€
bdo thlrc vQt trong srin xuAt n6ng nghi-ep, phrit ni6n manh d mQt sO d6i nrgng. c6 gi6 tri kinh tii cao. H6 trq ph6t tri6n manh c6c md hinh ung {mg cAp huyQn d€ tir tl6 nh6n rgng.
. - Titip tuc ttAy manh nghi€n cuu ung dung vd chuyrln giao cdng nglrQ, t4o ra cfuc
gi6ng thriy san c6 ndng suet, chat luqng cao, s6n xudt dugc nhi6u ch€ ph6m cdng
ngh€ sinh hqc vd rlng dgng vdo sdn xudt phgc vu nuOi tr6ng vd ph6t tri6n thiy san
dia phuong. Nghi€n.cfu vd ung drng rQng r5i vd c6 hiQu qud c6ng nghQ sau thu
ho4ch, cdng ngh€ ch6 bi6n, ndng cao sric canh tranh cia c6c siur phdm tr€n thi trucmg'
phgc vp nhu cdu trong nudc vd xu6t khAu.
- Nghi€n cyu ung.dpg c6ng nghQ sinh hqc trong bAo vQ mdi trudmg vd an toan
vQ sinh thpc phAm. DAu tu cdng nghQ vd san phem sinh hgc phug vu cho linh vuc m6i trubng, tl4c biQt ld c6c c6ng nghQ vd san ph6m tlip tmg y€u ciu cho xu ly nudc
thdi, r6c th6i, khi thei cta tinh.
- Nghi€n cuu img dgng c6ng nghQ sinh hgc phuc.w chdm s6c sfc kho€ nhAn
dAn; trong d6 tt{c bi€t chri trgng fmg dung c6ng nghQ t€ bdo gdc phgc vu chdn tlo6n,
di€u tr! cric lopi bQnh nguy hi€m, thay th€ c6c m6, co quan.
+. C6ng nghQ tv d|ng hod
- TAp trulc ung dung c6ng nghQ t.u <tOng h6a vdo 3 khdu: thi.it kii, qua trinh cdng t6c vd ki€m tr4 do ludmg.
- Di thang vdo img dgng cdng nChe ry d$ng ho6 hi€n tlai c6 chQn lgc, phir hqp
e6i vOi tung ngdnh, tung linh vgc sdn xudt vA trong tr}ng giai <lo4n ph6t tri€n kh6c
nhau. Chri dQng trong chuy6n giao c6ng nghQ vd nghi€n crlu lim chri cdng nghQ nhip e6 nrai th6c ndng cao hiQu qui rlng drng, dOng thdi ldm c<r s0 cho viQc nghi€n criu
siing t4o ndng cao.
NhiQm vu cu th6:
- Ilng dyng c6ng nghQ tq dQng hod trong thidt k'i: TU il$ng thirlt k,5 trong. c6c
nganh kinh tii nhd hq girip cria mdy tinh . Y€u cAu.phii tl4t <lugc: Hod'n toan thiCt kC
tg ilQng trong c6c nganh d€t, may, da gidy xuat khau. TU tlQng thi€t k€ c6c m6y c6ng
cg, c6c dUng cU co khi vd c6c chi ti6t co khi chri ydu. Srl dgng c6c chucmg trinh tU
dQng ho6 thi6t k6 vd tinh torin trong thi.it kr5 co khi, xdy d1mg cdngtrinh' xdy dgng
giao thdng.
- Ung dqtng cdng nghQ tv dQng hod ttong c4c qud .trinh.c6ng tdc: ld.p.
.6Pl !:o tri b6o hiurh c6c hQ th6ng SCADA (h9 th6ng di€u khi€n gi6m s6t vd xt ly sd liQu)
trong ciic nginh ning luqng, ch6 biiin thuc phAm,.nudi ndng thui'san, bAo vQ mdi
trudng, xing dAu. Nghi€n cuu img dung vd ph6t tri€n k! thuit rO b6t, uu ti€n 6p dgng
trong mQt s6 ngdnh c6 c6c cdng tlo4n san xuAt ng.uY hi€m. cho con ngubi nhu sdn
xu6watiieu xey dpg, ho6 ch6t vd mqt s6 ngdnh vd san xu6t dQc hai v6 m6i trudng.
DAy msnh 6p dlrngc6;g nghQ PLC diAu khidn t.u d$ng c6c m6y c6ng t6c vd h$ th6ng
chAp hdnh.
- fii ding hod do ludng vd xri lj,th6ng tin cdc qud trinh c6ng nghQ: CLchQ
th6ng tlo ludng c6ng nghiQp, b6o v0 mdi trudng vir xrl lf th6ng tin phAi tU dQng hod
"uo.
-OAy .an[ tu aQninoa cac tfri6t bi do ludng, c6c chring lo4i cAn diQn tu hi$n s6
vd truydn s6 liQu, c6ng to th€,...
+. C6ng nghQ vdt li€u moi
- Ti6p nhfln cdng nghQ vd ph6t triiSn img dung c6 hiQu qud ctic vat [Cu m6i c6
c6c tinh ning k! thuQt cao trong sin xuAt c6ng nghiQp, sin xudt hang ti€u dirng, y t€:
vat fieu Laser y t6, c6c loai thdp d4c biet, v0t liQu tu tinh, vat lieu quang hgc, vit liQu
Compozi, vat lieu bao bi dE phan hriy.
- Khuy6n khich vd h5 trq nghidn criu chii tpo c6c v{t liQu ti€n tilin ttr ngudn
nguy€n liQu trong nuOc, d{c biQt ld nguy€n liQu sinh hqc; c6c t6 hqp vft liQu mdi tr_ong cdng nghiQp, xdy d1mg vd d6n dqng nhu b€ t6ng.c6t kim, b€ tdng polyme, c6c
t6 hqp v{t li€u chiu nhi€t, chiu tic tlQng mdi truong, ben, nhg...
+. C6ng ngh€ ndng luEng tdi tqo vd m6i trudng
- Nghi€n criu su dqng crlc ngudn n[ng lugng trii tpo nhu ntrng lugng mit ftoi, sric
gi6, img dlmg c6c cdng nghQ vd giii phrip ti€t kiQm nlng luqng.
- Ung dung c6c gi6i ph6p, c6ng ngh€ hi€n dai, ki thuflt mdi xu lj, c6i thiQn 0 nhi6m mdi truong, ttic biQt xri lf chAt thni n6ng nghiQp vd c6i thiQn mdi truong khu vyc lang nghii, n6ng th6n, c6c s6ng, h6, khu cdng nghiQp cta D6ng Nai; tug dUng
c6ng nghQ s6n xu6t spch, c6ng nghQ than thiQn voi m6i trudng trong san xuet, kinh doanh; ph6t tri€n cdng ngh€ trii ch€ ch6t thii.
c) Phdt tri6n khoa hpc vd c6ng nghQ trong Enh vtg y, dugc
Nghi€n criu img dggg, ph6t tri6n cdng nghQ.cao trong linh wc y t6, h'rn chri ilugc c6c k! tfuflt ti6n ti€n trong ch6n tlorin vd di6u tri benh, tat d nguoi nhu ghdp tang, tri li€u t€ bdo g6c, m6 nQi soi, k! thu$t sinh hgc phdn trl, y hgc h4t nh6n. Ldm chri <lugc c6c cOng nghQ vd k! thuit ti€n ti6n trong dy phdng cric bQnh truyAn nhi6m, nguy hi€m, c6c b€nh moi ph6t sinh. Chri ngng nqhi6n cuu sin xuAt nguy€n liQu dugc chAt phgc vg c6ng nghiQp bdo chd thudc, teng dan g lQ nguy6n liQu duqc chdt trong nudc, phrit huy uu thO, ti6m ning v€ dugc liQu vd thu6c y hpc c6 truy€n. Diy mpnh nghi€n crlu img d\ng c6ng nFhQ cao trong nghiEn cr?u vd sin xu6t thu6c tu dugc li€u trong nu6c vd thudc y hgc c6 truy€n.
d) Phrit tridn khoa hgc vd cilng nghQ trong linh vgc nilng nghiQp. 8
NhiQm vp khoa hgc vd cOng nghQ trongJinh v.uc n6ng nghiQp ld img dgng c6ng nghQ cao tip trung vdo c6c tl6i tuqng cAy trdng, vAt nudi c6 khi nlng tqo ra gie tri hang hoa lon, c6 tinh c4nh tranh cao, bio <ldm nhu cdu nguy€n liQu cho c6ng.nghiQp ch€ bi€n vd xudt ktrir;. Ung dglg rQng r6i c6ng nghQ sinh hqc dC t4o ra c6c gi6ng c6y con md| c6 ndng su6t cao,. ch6t luqng t6g ch6ng chiu v6i sdu b€nh vd c6 kh6 ndng thich nghi vdi tli€u kiQn bi6n rl6i khi h6u.
. Nghi€n criu phrit tri6n cdng nghQ vd cOng cp, thi6t bi ti€n ti6n, il6ng b0 cho sin xudt phAn b6n, thu6c b6o vQ thgc vit vd thu6c tht y, thrlc dn gia sric.
. Nghi€n cr?u img dgng cric c6ng nghQ, thj6t bi, vat lieu tidnti6nrrong khio sdt, thi€t ke, thi cdng c6c c6ng trinh thriy lgi nhim d6p rmg nhu cdu vp tu.oi, ti6u chri tlQng, phdng tnlnh thi€n tai, ph6t tri€n n6ng nghiQp thich img vdi bi€n <l6i khi h6u.
e) Phtit tri6n khoa hgc vd chng nghQ trong Enh vyc hhoa hgc xd hfi v,i nhdn vdn.
Nghi€n cuu cung c6p co sd khoa hgc vd thuc ti6n n6ng cao ch6t lugng crlc quy6t dinh, chri ftuong ve c6ng trlc l6nh <lao, chi tl4o thyc hiQn cilc mgc ti€u, nhiQm vu ph6t
tririn kinh tri - xe hQi tinh. Xdy dung vi t6 chrlc thlrc hiQn c6c chuong tinh nghi€n crlu t6ng k6t thlrc ti6n, cung c6p lufn crl xdy dgng Nghi quyiSJ Dai hOi Dane b0 tinh nhi€m ki 202r-202s.
Nghi€n crlu ciic rrSn eA tien quan di5n cing cil vd x6y dpg hQ thiSng chinh tri, <l6i mdi phuong thrlc l6nh d4o cta Dang, ning cao hiQu lgc vd hiQu qud quan ry nhe
nudc, x6y dgng chinh quydn c6c c6p trong s4ch, vfng m4nh; uing cudng kh6i d4i tloan k6t toan ddn tru6c y€u c6u c6ng nghiQp h6a" hi€n <lai h6a vd hQi nhflp qu6c t€ cia tinh.
Nghi6n criu, xric <linh m6 hinh tlng truong gin vdi trli co c6u kinh t6 theo huong nang.io nant q"6r, ..tr6, luqng, hiQu qia ue..i.-.4nh tranh phir h.qp vdi y€u cdu h0]
nhgp qu6c t6; d6 xuit oic gidi phrip ph6t tri€n nhanh, b€n viing v€ kinh t€, xd hQi vd
m6i truong, v€ ph6t tri€n kinh t€ tri thfc; ndng cao sg d6ng g6p cria TFP vdo GRDP tinh.
Nghi€n crtu x6y dpg c6c lu{n crl khoa hqc, dd xu6t c6c co chi5, chinh s6ch, m0
hinb gini ph6p kloa hgc vi c6ng nghQ phgc vr; x6y d1mg n6ng th6n moi nhu: Ph6t trien san xu6t nOng nghiQp hang h6a; phrit tri6n cOng nghiQp hO trg, phuc vg n6ng nghiQp
- n6ng thdn; huy tlQng ci4c ngui5n lUc xd hQi tham gia xdy d1mg n6ng thdn mdi; st?
dpng c6 hiQu quA ttAt n6ng nghi€p. Nghi€n crlu x6y dpg vd 6p dWrg c6c giii ph6p
khoa hgc vd c6ng n$Q nhuc qr x6y dlmg n6ng th6q mdi nhu 9fY hoach, ki6n trfc' xdy dpg co sd hp tAng, canh quan nOng thOn mdi gdn v,oi bdo tdn crlc gi6 tri,truy€n th6ng, bAo vQ mOi truong vd phrlt tri€n b€n vtng;.chuy6n d6i co ciu san xu6t nOng
r ,- .i r. r ,i ngnrgp, pnar uren Kmn re - xa h6i nOng thdn; b6o1dn vd ph6t huy gi6 fi truy! t!6ry cria ndng th0n mdi DiSng Nai trong thdi ky tl6y manh c6ng nghiQp h6a hi€n tlAi h6a;
b6o <tim d6n chri vi an sinh xd hQi n6ng thdn m6i; ndng cao hiQu qui hopt tlQng cia hQ thi5ng chinh tri n6ng th6n mdi. Nghi€n 9uu hoan thiQn m0 hinh ndng thOn mdi cria tinh. Nghi€n crtu c6c gi6i ph6p ph6t tri€n c6c nganh kinh t€ phi n0ng nghiQp d n6ne thdn.
Nghi€n criu c6c v6n aA Uen quan d,in AOi mOi co chi! quan lf vd thuc.hiQn xE
hQi ho6 phrit tri€n vEn hori xd hQi, gi6o dgc - tlio t4o, th€ thao, chdm s6c vd b6o vQ
stc khoE.nlan d6n;.xAy dpg con ngudi Ddng Nai; gi6i ph6p day m4nh xo6 d6i, giim nghdo, g6n phrit tri€n kinh tC vdi ti€n b0, c6ng bdng xA h0i- Ti€p tUc nghiEn cuu, phtit
huy nhirng gi6 tri truy€n thdng lich stl, vIn ho6, dan tQc t6t tle.p cria DOng Nai.
g) Phdt trilin tiim tyc khoa hgc vd c6ng nghQ.
+, Hq ting khoa hgc vd c6ng nghQ:
I6p Jrung nguiin lgc tai chinh nhi nudc vd k6t hgrp dAy manh huy dQng xe hQi
h6a dd ddu hr x6y dpg crlc dU rin ph6t tri6n h4 tdng khoa hgc vd cdng nghQ trgng diiim cria tinh nhu: Khu C6ng nghe cag chuy€n ngdnh cdng nghQ sinh hqc, 86o tang khoa hgc vd cdng nehQ Qu6c gia tai Ddng Nai, Trung tim img dgng c6ng nghQ sinh hqc tinh, Trung t6m chi€u x4". Tr4m quan tric vd cAnh b6o ph6ng x4 m6i trudng tinh, Trung tdm kI thu{t ti€u chudn-tlo ludng-chAt lugng, Trung t6m thdng tin vd thdng k€ khoa hgc vd cdng nghQ tinh; Tao di€u kiQn ndng t6m quy hoach khu vuc Khu C6ng nghQ cao chuy€n nganh c6ng nghQ sinh hqc thanh tl6 thi khoa hqc vd tri thrlc phpc vg sg nChiep cdng nghiQp h6a hi€n tl4i h6a cria tinh.
+. Nhdn lgc khoa hgc vd c6ng nghQ:
XAy dgng tlQi ngt cqn bQ khoa hgc vd c6ng ngh€ c6.trinh <tQ cao, ngang tdm crlc nudc c6 trinh dO phdt tri6n kh6 trong khu vuc, tdm huy6t, trung thUc, tin tqy, c6co c6u phtr hqp vdi Quy hgach t6ng thd ph6t tri€n kinh t€ - xd hoi tinh, $6p wrg y€u cdu, nhiQm vg cria thdi ki m6i. Xdy dyng vd quan $ quy ho4ch phdt tri€n nh6n lgc khoa hgc vd c6ng ngh€; d€ xuAt c6c chinh s6ch ddo tao, sri dpng, thu hfl trgng dgng, df,i ngQ, tdn vinh tlQi ngii oin bQ khoa hgc vd c6ng ngh€; da d4ng h6a c6c lo4i hinh, cdp tlQ tliro t4o,.nAng cao chdt luqng ddo tao nhdn lgc khoa hoc vd cdng nghQ; tl6y manh hgtp t6c qu6c td v€ ph6t tri6n nh6n lqc khoa hgc vd cdng nghQ.
NhiQm vr.r cg th6:
o Xdy darng, quan lj, quy hogch nhdn lqc khoa hpc vd c6ng nghQ.
- XAy dqng, t6 chrlc thtrc hi€n vd quan l1t t6t quy hoach, k6 ho4ch phrlt tri6n nhdn luc khoa hgc vd c6ng nghQ cria tinh.
c Chinh sdch ddo tqo, sti &pg, thu hilt, trqng dttng, ddi ngQ, t6n vinh d|i nN cdn b6 lchoa hpc vd c6ng nghQ:
- Rd so6t, drinh gi.6 c6c co ch6, chinh s6ch ph6t tritin nhdn luc khoa. hgc vd c6ng nghQ de ban hanh, ki€n nghi chinh sria <l€ b6o <lirn tinh nhat qudn, d6ng bQ trong tri€n khai thUc hi€n.
- X6y dyng vd thgc hi€n chinh srich tldo t4o, bdi dudng, sri dgng, thu hri! trong dwg, eai ng0, t6n vinh dOi ngfr can bQ khoa hoc vdr cdng neh€, nh6t ld c6c chuy€n gia gi6i, c6 nhi€u d6ng g6p. Ch0 trqng xdy.dpg co ch€ thich hqp, hiQu quA d€ thu hrit cdc chuy€n gia gi6i, c6c nhA khoa hgc dAu ngdnh c0a c6c ViQn, Trudng.
- T4o mdi truong thuin lgi, didu kiQn vflt ch6t d6 crin bQ khoa hqc vd cdng nghQ ph6t tri6n bing tAi ning vd hudng lgi ich xung dring vdi girl tri lao dQng sri.ng tao cria minh.
l0
- C6 chinh srich <ldo tao, bdi du0ng, trgng dgng d{c biet d6i v6i cln bQ khoa hqc vd cdng nghQ ddu tlan, crin bQ khoa hgc vd c6ng nghQ ilugc giao chri tri nhiQm vU quan treng cia tinh, cdn bQ khoa hgc vd cdng nghQ tr€ tdi nIng.
- C6 chinh srich h6 trq cAn bQ khoa hqc vd c6ng nghQ rti ldm viQc vi thgc tgp c6 thdi.han tai cric t6 chirc khoa hgc vd cdng nghQ,.doanh ngbiQp d nudc ngodi ttti giAi quyiit cric nhiQm vg khoa hgc vd cdng nehe iO tArn tinh, [6t ttqrp bdi dudrg, dao-tao n6ng cao trinh d0.
c Da dang h6a cdc loqi hinh, cdp dQ tldo tao, ndng cao chdt lugng ildo tqo nhdn lwc l:hoa hpc vd c6ng nghQ:
- DAu tu, li€n doanh, li€n klit, ndng g6p, md rQng hQ ttr5ng co sd rlio tao, bdi dudng nhdn lyc khoa hgc vd c6ng nghQ chdtlugng cao voi trinh ttQ phn hgrp. Khuy€n khich uu d6i li€n doantU li€n k€t, k€u gqi ddu nr md c6c co sd t14o tao trinh d0 sau d4i hgc oia crlc trudng tl4i hgc danh tiiing hong nudc vd qu6c t6, c6c viQn nghi€n criu khoa hgc vd c6ng nghQ tl6u ngdnh cria qu6c gi4 nhAt ld trong c6c lftrh vgc cdng nghQ 9ao, trgng.di€m, uu ti&r. Th6ng qua co ch6 li€n kCt gitra c6c trudng dai hqc, cao tldng, c6c td chtc nghidn crlu vd doanh nghiQp, citc cin b0 khoa hgc vd c6ng ngh€ c6 tli6u kiQn tham gia gi6ng d4y, nghi€n crlu khoa hgc, sdng tao c6ng nghQ tl6p img y€u cdu thpc ti€n.
- Lga chgn c6n bQ nghi€n criu vd giring d4y, cri tli hgc ndng cao tai c6c trudng tl4i hqc, viQn nghiGn cyu trong nudc ho{c nudc ngodi; mdi c6c chuy€n gia, cric nhd khoa hgc tl6u nganh v€ ldm viQc t4i c6c truong, ciic td chric khoa hgc vd c6ng nghQ,
truc ti€p tham gia cric chuong trinh, dy 6n, hqp d6ng chuydn giao c6ng nghQ... trong qu6 trinh ldm viQc huong d6n, b6i duomg ndng cao trinh d0 cho crln bQ khoa hgc vir c0ng nghQ cria tinh.
c Ddy mqnh hqp tdc quic tii vi phdt triiin nhdn lqtc khoa hec vd c6ng nghQ:
- Ti6p tuc duy tri vi ting cudng dAu nr, ndng cao hi€u qud tldo tao sau dai hqc tir ngdn s6ch nhd nu6c, c6 chinh s6ch uu ti€n gui di rldo t4o c6c chuyOn nganh c6ng nghQ cao d c6c nudc ph6t tri€n.
- Md rQng phuong thric tldo tAo trong nudc c6 sU Qam gia cria c6c chuy€n gia nudc ngodi khdng chi 0 c6c trudmg tl4i hgc md cd d c6c t6 chric nghi€n crlu khoa hec vd c6ng ngh€ tr€n <lia ban.
+, Td chthc khoa hgc vd cilng nghQ cdng tQp:
- Ctng cti, sip xtSp fui vi ph6t tri€n c6c t6 chuc khoa hec vd c6ne nChe cdng lfp cria tinh theo huong d6n t4i c6ng vln s6 I+ZSIBKHCN ngdy.25l9/2014 cia B0 Khoa hgc vd C6ng nghQ vd viQc xdy dqng quy hgach ryang luot t6 chilre khoa hpc vd c6ng nghg c6ng ldp. Tap trung deu tu 46y dgng mQt s6 tlonvi ho4t dQng khoa hgc vd c6ng nghQ dt ndng lgc nghiCn cuu, ti€p thu chuy6n hori k€t qui khoa hgc vd cOng nghQ,
d6p (mg y6u cdu trong tinh hinh mdi.
- Hinh ttrdnh cdc t6 chrlc tmg {rng c6ng nghQ, kI thu$t cao phgc vg c6c ngdnh c6ng nghiQp mfri nhgn, nganh cdng nghiQp uu ti€n cia tinh. Cung c6, kiQn toan ndng
cao hiQu qui hopt ttQng cia c6c t6 chrlc ung dung nOng nghiQp cOng nghQ cao; tSp
ll
trung cho linh vgc cOng nghQ sinh hgc, cOng nghQ thdng tin+ruyAn th6ng' cOng
nghe qu dQng ho6 vd cOng nghQ vit li€u m6i'
- T[ng cudng tiAm lgc khoa hgc vi cOng nghQ cria c6c trudmg dai hqc, cao cl6ng
tr€n dia ban tinh.
- Thirc dAy hinh thanh c6c doanh nghiQ.p $oa hpc vd c6ng ngh€' h6 trg c6c
doanh nghiQp thanh l$p tO chric nghi€n crlu vd ph6t tri0n'
- XAy dung m4ng luoi th0ng tin khoa hsc vd c6ng nghQ tr€n {i*E t-S,9:"g <16 t$p trung x6y dpng frung tem Th6ng tin khoa hgc vd c6ng ngh.Q.
.Ddng Naithdnh
mQt'irung-t6mttrOng tin ttroa hgc vd c6ng nghg manh vd hi€n tl4i ldm ndng c6t cho
ho4t dQng th6ng tin khoa hgc vir cdng nghQ qia toan tinh'
- Ph6t tri6n manh dlch vu cung c6p, t6ng hqp - phen tich th6ng tin, s6 li€u thi5ng
k€ khoa hpc vir c6ng nghQ beo dam ch6t tuqng, dap fng nhy cAu ldnh <14o, quan li, dU b6o hoach rlinh chir5n lugc, chinh s6ch phrit tri€n, s6n xu6t kinh doanh, ph6t hien
thi truong khoa hec vd c6ng nghQ cria tinh.
- XAy d\rng ngudn lgc th6ng tin.vd phrit tri6n c6c co sd df li€u vti khoa hoc vi cdne nehb phuc vu quan 19, tru6c mit lA ctic co sd dir li€u vd nlan lgc khoa hqc vd
"Oni nine, .a. t6 chic khoa hgc vd cdng nghQ, c6c truong d4i hqc' cao ddng tr€n dia
UanJ"icic c6ng trinh nghi€n crlu khofhqc vd ph6t triiSn cdng nghe, sd htu tri tu4,
trinh tlQ c6ng nghQ,...
- Ting cudng c6ng t6c tuy6n truydn, phO til5n tri thrtc khoa hgc vi c6ng nghQ
g6p phan ttang "uo
ddntri phqc vu ph6t tri6n kinh t6 - xi hQi, xo6 d6i giim nghdo,
xAy dpg n6ng thdn mdi.
- Ph6i hap ch{t che, c6 hiQu quA v0i.Li€n hiQp c6c hQi Khoa hqc vd K! thuft,
c6c t6 chric ct intt t i - xd hQi, xi hQi ngh€ nghigp, cdc co quan thdng tin d4i chring
tren dia ban d6 dAy manh tuyAn truyAn, phO UiiSn tri thric khoa hqc vd cOng nghQ.
- Da d4ng ho6 c6c hinh thtlc cung c6p th6ng tin, chir trqng t6 chric ciic !0i theo,
hdi nghi khoa hec vd nhtng linh v.uc cdngnghQ cao, xu th€ ph6t tri€n cria th€ gi6i vd
khu i1rc, g6p phan nAng cao nhin thfc.',d n€n kinh q6 tri thrig vd xd hQi thQptin. Md chuyen muc thudng xuyCn trCn truyCn hinh v€ ph6 bi€n ki€n thr?c, trao doi v€ tri
thrtc khoa hgc vd c6ng nghQ.
4. Cfc nh6m giii phip chrfi y6u thgc hiQn Quy hogch phit tri6n khoa hgc
vir c6ng nghQ:
4.1.1. Dii mdi tu dtry:
Dili mti tu dny, tdng ctdng vai trb ldnh ilqo cia Dfing, qu,in li' cfia nhd nuilc d6i vtiri sq nghiQp phdt tri6n khoa hgc vd c6ng nghp.
Ndng cao nh6n thrlc, tr6ch nhiQm cria c6c cAp riy Dang vd chinh quydn vd vai trd cria khoa hgc vd cdng nghQ trong sU nghiQp CNH-HDH ddt nudc. X6c tlinh ph6t
trii5n khoa hgc vd c6ng nghQ li mQt nhiQm vg ho. ng t6m cria c6c cdp riy DAng vi chinh quydn tu tinh ttiSn co sd. ViQc thlrc hiQn c6c mgc ti€u" nhi€m vg khoa hqc vd c6ng
nghQ ctugc xem ld mQt trong nhtng ti6u chi ttrinh gi6 hiQu qu6 lSnh d4o, chi tlao, tli€u
t2
hdnh cria ngudi dung dAu, cria c6p riy Ddng.vd chinh quydn. Ldm t6t c6ng t6c tu tudng d€ toan xd hQi hi€u vd tt€ cao vai trd qudc s6ch hang d6u cria khoa hgc vd c6ng nghQ trong phrit tri€ntinh t€-xi hQi, phat tri€n b€n vfrng. Cric cdp riy Dang t{p trung vd huy tlQng mgi ngudn lgc cho phrit tri6n khoa hgc vdr c0ng nghQ; dio t4o, bdi dudng, srl dgng vd ph6t huy tdi nEng <lQi ngfr can b0 khoa hqc vd cdng nghQ; t6n vinh, nhAn
r$ng cric crin bQ khoa hgc vd cdng nghQ tli€n hinh ti€n ti€n. X6c tlinh tl6u tu cho khoa hgc vd. c6ng nghQ ld ddu tu cho phrit tri€n b€n vtng, gianh uu ti€n hang tl6u trong viQc b6 tri ngAn s6ch cho khoa hgc vd c6ng nghQ..Gin mgc ti€u, nhiQm vg ph6t tri€n khoa hgc vd c6ng ngh€ vdi c6c muc ti€u phrit tri6n kinh t6-xd hQi lung nganh, timg cdp; tlua k6 hogch nghi€n criu,.img.dgng vd ph6t ri6n khoa hgc vd c6ng ngh€ trd thanh m$t c6u thanh khdng th€ thi€u cria quy ho4ch, k€ ho4ch ph6t ni€n cria ciic ngdnh, c6c c6p.
1,1,2. Ddi rn6i qudn $, nhiln @c khoa hgc vd c6ng ngh(:
- Xiy dvng co ch6, chtnh sdch tqo d)ng ltrc cho cdn b0 khoa hoc vd c6ng ngh|'
C6 co chi5 trgng dgng cri.n b0 khoa hqc vd c6ng nghQ tdi ning; khuytin khich vd thu hrit nguoi Vi€t Nam dinh cu d nu6c ngodi tham gia phrit tri€n khoa hgc vd c6ng nghQ c0a Tinh. C6 chinh s6ch tl{c thi thu hft c6c nhe khoa hgc tl6u nganh trong vd ngodi nudc vdo ldm vi€c tai Trung t6m ung dWtg c6ng nghQ sinh hgc vd Biro,tang khoa hgc cta tinh. Vfln dung. co ch€ ti€n luong cia trung uong, xey qpg co ch€ ti€n luong d[c thir cria tinh khuy€n khich crln b0 khoa hqc hodn thdnh xuet sic nhiem vrn,
c6 thanh tich trong nghi€n crlu vd img dgng khoa hec vd cdng nghe.Ap dgng mric thu nhflp tl4c bi€t tl6i vdi crin b0 chU tri thgc hiQn nhi€m vu khoa hgc vd c6ng nghQ
c6 t6m quan trqng tlic biQt trong cric linh vgc ph6t triiln kinh t6 - xe h$i, qu6c phdng,
an ninh.
Ban hdnh chinh s6ch thu h0t chuy€n gia gi6i ld ngudi ViQt Nam d nudc ngodi vd chuy€n gia nu6c ngodi t6i Viet Nam tham gia c6ng t6c <ldo t4o cdLn bQ nghiOn cuu, giang day, trr v6n, giii c6c chrlc vg quan lj nghiOn crlu khoa hgc vd c6ng nghQ.
- Tdng cudng ildo tqo vd ildo tqo lqi nhdn lvc KH&CN:
Ddnh mQt khoan kinh phi thich <l6ng dC ddo tAo, UOi.AuOng nhdn tai, c6n b0
khoa hgc vd c6ng nghQ trinh d0 cao, k! thu$t vi€n ldnh ngh€ phgc vg cho crlc nganh
kinh te mfli nhqn vd uu ti€n, c6c linh vgc cdng nghQ cao cria Tinh; ttinh kl b6i dudng cho c6n bQ khoa hgc vi c6ng nghQ d€ cip nhflt ki€n thrlc vd k! ning mOi. Ddy mgnh ddo t4o cdn b0 khoa hqc vd c6.ng ngh€ teic6c c.o s0 tldo t4o nudc ngodi c6 ftinh d0
khoa hoc vd c6ng nghQ ti€n ti€n; c6 co ch€ srl dgng c6 hiQu qui c6n b0 khoa hqc vd c6ng nghQ sau khi ddo tAo.
. Tao <li,iu kiQn thu$n lgi, khuy6n khich md c6c trulng tlgi hgc, viQn nghiOn cuu quOc tO ho[c khu vgc tai Ttnh. Thu hrit c6c viQn nghiEn crlu, truong d4i hgc c6 uy tin crla nudc ngodi li€n ktit hoic md phdn viQn, phdn hiQu holc td chuc c6c chuong trinh <l.ao tao nhdn luc khoa hgc vd cOng nghQ tai Tinh. Khuydn khich c6c thanh phan kinh ti5 tham gia tr.u9 titip vdo qu6 trinh ddo teo nhdnlgc khoa hgc vd cOng nghe, nhAt h khu vuc kinh t€ tu nhan vd khu vgc kinh t€ c6 vdn tl6u tu nu6c ngodi.
13
4.8, Dii moi co chd xily dqng vd tO chtbc thyc hiQn nhiQm vp khoa hgc vd
cdng nghQ:
Co ch6 x6y dgng vd td chrlc thuc hi€n nhiQm vp khoa hgc vd cdng nghQ phdi
xu6t ptr6t tu nhi€m vu ph6t ni6n kinh tii - xa hQi cria tinh, cria c6c sd, ban, nganh, <l!a
phuong d m6i thdi ky.
a) PhAn cAng, phdn cdp rd rdng trong xiy dqng vd 6 chtc thgc hiQn nhiQm
vqt khoa hpc vd cdng nghQ:
. - UBND tinh quy6t dinh c6c tlinh huong ph6t hi6n khoa hQc vd cdng nghQ trqng diiim ttugc quy dlnh trong Quy ho4ch ph6t tri€n KH&CN ldrm co sd x6c dinh nhiQm
vg khoa hgc vi c6ng nghQ cAp, tinh, c6 tdm quan trgng mang tinh li6n ngiurh vd ddi
h4n, phgc vu ph6t tri€n kinh t€ - xe hQi, an ninh, qu6c phdng vd nAng cao ning lgc khoa hgc vd cdng ngh€ cua Tinh; cric nhi-6m vu khoa hgc vd cdng nghQ trqng di€m
c6p Tinh, crlc nhi€m vu khoa hgc vd c6ng nghQ phlrc vu truc ti6p cho su chi tlao tli6u
hanh cua khoa hgc vd c6ng nghQ Tinh.
- Sd Khoa hgc vd Cdng nghQ chri tri, phi5i hqp v6i c6c Sd,"ban, ngdnh, rly ban
nh6n d6n huy$n, thi xa, ttranh pt6 tr.uc thuQc Tinh xdy dpg vd tO chirc thgc hi€n c6c
nhiQm vr"r khoa hQc vd c6ng ngh€ ndy, l6ng ghdp v6i citc chuong trinh kinh tC - xa
hQi. Nhigm vu.KH&CN cria c6c S4 ban, ngdnh cAp tinh vir cAp huyQn gqi ld nhiQm
vg KH&CN cAp co sfl do Girtun d6c sd khoa hgc vd cdng ngbQ ph€ duyQt danh muc,
thArn dinh dd cuolg vd nghiQm thu it6nh.gi6 k6t qui. Sd Khoa hgc vd C6ng nghQ
girip UBND tinh t6 chric thgc hiQn viQc di€u phdi xAy dpg vd td chuc thgc hiQn c6c
nhiQm vr,r KH&CN dC tr6nh sg chdng ch6o vd trung l{p.
- C6c sd, ban, nganh c6p tinh quy6t dinh nhiQm vg KH&CN phuc YU
trug t!:p mgc ti€u ph6t tri€n cta minh, kh6ng trung lfp v6i nhiQm vu KH&CN c6p tinh. Co quan quin li KH&C.l\f thuQc Sd, ban, nganh cdp tinh girip Gi6m il6c c6c Sd, ban,
ngdnh xdy d1mg vd tO chfc thgc hiQn c6c nhiQm KH&CN thuQc ph4m vi quan li. - Uy b1n nhen dan c6c huyQn, thi xd" thanh phti tryc thuQc Tinh (gpi chung ld
huyQn) quy€t dinh nh.i€m vU KH&CN chri y€u mang tinh irng dUng, phpc vg trgc ti€p muc ti€u ph6t tri€n kinh tC - xa hoi cria dia phuong. Co qqan quin li KH&CN cria cilc huyQn girip ChU tich riy ban nhdn ddn xdy dpg vd t0 chr?c thgc hi€n c6c
nhiQm qr KH&CN cta tliaphuong.
b) Hodn thiQn co chd xdy dgng vd td chtc thgc hii.n nhiQm vy KH&CN:
- Xic dinh rd cdc nhi€m vu KH&CN ttu ti€n d cdc cdp. Co quan quan lj nhd nudc vA KH&CN chc cdp t6 chrlc viQc hao O6i gita ciic vi€n, truong, doanh nghiQp
vd co quan ho4ch tlinh chinh s6ch d€ xrlc tllnh c6c nhiQm v9 uu ti€n.
O6l vOi c6c nhi€m vu KH&CN mang tinh irng dung, xu6t ph6t tu nhu pu neng cao ch'it lugng, hiQu qu6, sric canh tranh cf',a c6c san phAm, thgc hiQn co chiS ten k€t gitra t6 ch0c KH&CN voi co sd 6p dung k€t qu6 nghi6n crlu trong toan bQ qu6 trinh tir x6c ttinh nhiQm vU, t6 chrlc thyc hiQn, drinh gi6 vd ttua k6t qu6 nghi€n crlu vdo thuc ti6n.
- ip dltng rpng rdi phuong th&c tuyAn chgn t6 chtic, cd nhdn thttc.hi€n nhi€m vu KH&CN theo co ch€ cqnh tranh, cdng khai, ddn chd. ViQc giao tr.uc ti6p cho td chuc,
'1/I
c6 nhan thqc hiQn nhiQm vu KH&CN phdi dugc.thyc hiQn c6ng khai dga ff€n c6c ti€u chi lga chen rd rang. Hoan thiQn quy ch€ tuy6n chen td chtc, cri nhdn thqc hiQn
nhiOm vu KH&CN.
- D6i mht cdn bdn c6ng tdc ddnh gid hoqt dfing KH&CN dua ffAn nhiing ti€u , ) ., :
chudn rd rdng, ct1t th€, phil.hqp voi timg loqi hinh nghiAn ctu; d6i vdi nghifu ciru co ban phii d6nh gi6 b6ng ch6t lugng khoa hqc phir hqprdi chu6n mlrc qu6c t6; ddi v6i nghiOn crlu ung dUng vd phf,t tri€n c.6ng nghQ phAi lAy hiQu qua kinh tC - xd hQi cta viQc img dr,rng trong thgc ti€n lim ti€u chuAn chi y6u.
- Hodn thi€n cdc quy dinh vi thdnh tQp vd hoqt il6ng cia cdc h.6i d6ng tu vdn xdc dinh, tuydn chon vd ddnh gid k6t qud thtrc hiQn nhi€m vu KH&CN, bdo cldm tinh d1c lQp vd khdch quan cia hQi dQng. Xdy dgng co sd d[ liQu vd chuy€n gia til{Lnh gi6,
ti€u chu6n thdnh vi€n vd co cdu hQi tl0ng phir hgp vdi ttmg lopi hinh nghi€n criu.
4.1.4. Dra nhanh cdc htt qud nghidn ctu KH&CN tip dqrng vdo thtgc ti6n sdn xudt vd ildi s6ng:
Co quan quan ly KH&C,N cric c6p c6 tr6ch nhiQm xdy dpg vd Uio <laq ttrgg hiQn co ch6 dua nhanh cric k6t qud nghi€n crlu KH&CN 6p dUttg vdo thgc ti€n. T6 chric vd c6 nhdn thgc hiQn nhiQm v9 KH&CN c6 tr6ch nhiQm thUc hi€n c6c quy tlinh v6 luu gir, bio mpt, ptrO Ui6n vd sri dgng vdr chuy6n. giao k6t qu6 nghi€n cuu KH&CN. Cric doanh nghiQp thuQc mgi thdnfr phin kinh t€ co tr6ch nhiem ddu tu cho nghi€n crlu vd ddi mOi cOng nghQ nham nang cao ch6t luqng san pnam nang tro,e"
dlch vll ting cuqng khd nnng canh tranh cia doanh nghiQp. Nhe nudc ban hanh c6c
chinh s6ch khuyliin khich vd thfc d6y c6c doanh nghiQp thuQc mqi th?rnh phdn kinh t6 doi m6i c6ng nghQ.
Teo co chri, th6ng thoang trong viQc ung dung, san xu'5t thri nghiQm til kiit.qua nghi€n ctu khoa hgc, ldm co so cho viQc nhdn rQng trong viQc 6p dgng vdo san xuet vd
doi s6ng xa hQi. Nhdn rQng k6t qua phong,trao hQi thi nham thfc dAy phong tdo s6ng
ki6n, cai ti€n k!.tfruflt, hqp lj h6a sd,n xu6t; ph6t tricn dlch p KH&CN; ting cudmg
c6ng t6c ptrO Ui6n kiiSn thirc KH&CN d€ ndng ca9 ddn tri. ve fffCN' Doanh nghiQp
du,oc hach to6n ciic chi phi v€ t6 chirc thi srimg kir4n, cai tirSn kI thuat, hqp ly h6a san
xu6t vdo chi tl6u tu cho KH&CN.
4.1.5. Dii mti co chd rtu tu, tdi ch[nh cho hogt itQng KH&CN
O6i mCi co chi5 dAu tu, tai chinh nhim tlng nguiin tai chinh ngodi ng6n srich ',. ,'.
nhd nu6c cho ph6t tri€n; n6ng cao hiQu qua tldu tu cria Nhd nu6c cho KH&CN, t4o
tlQng lgc cho t6 chrlc vd c6 nhdn ho4t dQng KH&CN.
a) Da dqng hod nguin v6n diu tu cho I(H&CN:
+ Khuy€n Hich doanh nghigp ddu tu cho diii moi cOng rlChC, dii moi sd.n phdm
ndng cao ndng lvc cqnh tanh: Ti€p qc hoan thiQn c6c co ch€ thi chinh khuy€n.khich
doanh nghigp dd c6 tlAu tu vdo hoat dQng KH&CN. Po*h nghiQp duqc khdu hao
nhanh <t6i v6i tai san, thi6t bi, m6y m6c; ttugc vay v6n v6i ldi sudt uu ddi tai Qu! phrlt tri6n KH&CN tinh dri tii5n hanh ho4t dQng nghidn criu, rmg dwrg vd d6i mdi c6ng nghQ.
+ Bd sung qui m6 Qrg pluit tri€n KH&CN tinh. l{
+ Khuydn khtch thdnh tQp Qui phdt tri6n KH&CN cia cdc t6 chtc, doanh
nghiQp vd ia rnan theo cdc qi ani itto clrtrh pttl: Nehi dlnh si5 gspot+tt'ip-cp
ngity l7ll0l20l4 cria Tht hrong chinh phn"Quy dlnh ddu tr vd co cha fii chinh d6i
voi-hoqt dQng KHCI\1'; Quy6! dinh s6 36/2007/QD-BTC ngdy 161512007 cua B0 Tni
chinh"V/v Ban hanh qtty chii t6 clnlc vd hoqt dQng cia Qli Plutt tri€n KH&CN cia td ch*c, cd nhdn vd doanh nghiQp"; Th6ng tu s6 tSlZOt tftt-BTC ngdy 0910212011
cria BQ Tdi chinh "Hudng ddn thdnh lQp, 6 chuc, hoqt ilQng, qudn Ii'vd su d4ng QtO Phdt trtdn KH&CN cila doanh nghiQp" vir Th6ng tu s0 105/2012ITI-BTC ngdy
251612012 cta BQ Tdi chinh "Vi sia d'6i, bd sung Th6ng tt s6 15/201 IITT-BTC'.
+ Tdng cudng khai thic cric ngudn ui5r1 ti hqp tdc qu6c ti cho phdt tri6n KH&CN'. T4o m6i tnrong thu$n lgi cho c6c td chrlc KH&CN khai thric ngu6n v6n ngodi nu6c tu ho4t ilQng hgrp tric qu6c t€ bdng nhi€u hinh thrlc kh6c nhau: hqp tac
nghien cuu, rldo t4o song phuong, da phuong; khuyiin khich t6 chfc, c6 nhdn nudc
nlodi tliu tu, tirantr t4p tdinric fHeCN tai D6ngNai duoi nhi€u hinh thirc (hqp t6c,
tiEn t6t gitra b€n vidf Nam vd c6c b€n nu6" ngodi; c6c t6 chrlc KH&CN 100% v6n nudc ngoii...).
Uu ti6n ngu6n v6n ODA dau ru ph6t ni,h tidm-lUc KH&CN, d{c biQt trong cric
linh Wc KH&-CN trqng di6m cria tinh, nhrr: c6c t6 chric nghi€n crlu vi phrit triiSn
trgng di6m, crb phdng thi nghiQm tr,qng di6m, c6c khu cdng nghQ cao.
U D6i mdi co chd ddu tu vd pluin bd ngdn sdch nhd nudc cho hoqt d)ng KH&CN:
Ng6n s6ch nhd nudc t{p trung dAu tu viro c6c nhiQm vu KH&CN rqng tti6m cria
tinh, cric nhiOm vu KH&CN phuCvu t:trc tiilp cho sg chi <teo diAu henh cria UBND tinlu chinh s6ch vi nhilng tinh vr,rc cdng ich do UBND tinh quy di$t Khyen.k!]ctt mgi thinh pnan mnl te, d{c biet b khu vgc doanh nghi€p t6ng ddu tu vdo cric linh vgc nghi€n criu - ph6t tri6n vd <t6i m6i c6ng nghQ.
Nhd nu6c t{p trung dAu tu ddng bQ gifia hq t.ing co sd, trang thi,5t ti vol Aao tao
can bQ KH&CN, d6i voi viQc xAy dpg mQt s6 td chric nghi€n cfu vd phtit ri€n d.at
trinh dO hi€n dai, ti€n ti6n; ttdng thdi 6p dutrg chi5 dO uu dai dac biQt (v€ nhd d, di€u
kiQn ldm viQc, chli ttQ thu nh{p, xu6t nhap canh thu.{n lqi...) d,i thu hrit chuyOn gia
gi6i trong nu6c vd nu6c ngodi tdi ldm viQc t4i c6c t6 chftc ndy.
DAnh kinh phi can tniiit cho c6c kheu hinh thanh, x6c itinh nhi$m 4r KH&CN; tuy6n chgn t6 cfifc vd c6 nh6n thr;c hi€n dA tai, du rin; ki6m tra vd tlinh gi6 dinh k] kiit qu6.ho4t ttQng KH&CN; danh gi6 nghiQm thu kiit.qud nghiOn crlu vd h6 trq ring dung kiSt qui nghi€n criu viro thyc ti6n di! dam bao ch6t luqng vir hiQu qui hoat dQng
KH&CN.
Sd Khoa hoc vd C6ng nghQ ch0 tri, ph6i Io-" uOi Sd Kli hoach vi DAu tu, Sd
Tdi chinh vd c6c co quan c6 li€n quan thdng nhet viec xay dr,rng co c6u phAn bO ng6n
s6ch nhd nudc ddnh cho KH&CN, trinh UBND tinh ph€ duyQt.
c) Hodn thi6n co chd stt dang nguin tdi chinh tqo dQng lwc cho hoqt clQng
KH&CN:
l6
Ap dung co chli khorin O6i vol dA tii, dlt 6rn KH&CN trong m6J s,5 thh v.uc KH&CN t€n co sd thAm dinh lry v€ nQi dung, san phim nghi€n criu vd dU to6n kinh phi thgc hien. Vi€c thanh, quy€t tori.,n kinh phi thgc hi€n dd tai, du rin KH&CN phni cdn cir vdo k€t qud drffi giri chit luqng san phdm nghi€n cuu lir chi y6u; bii b6 c6c thi tpc thanh,quy€t to6n khdng cdn phir hqp trong thgc hi€n nhi€m vU KH&CN.
C6 co ch6 vd viQc trich lflp Qu! khen thudng tu kinh phi qr nghiQp KH&CN dd khen thuong th6a tl6ng OOi voi tO chric, c6 nhdn c6 ki5t qun nghi€n cuu <tuqc ftng dung rQng rdi vd mang lai hi€u qud kinh tii - xi hQi cao.
Nhd nu6c danh mQt khoan kinh phi h6 trq d6ng kf bdng sring chi5, gi6i ph6p hiru ich cta c6 nhdn vd doanh nghiQp tr€n <lia ban tinh; kinh phi tl€ mua sring ch6 cdng nghQ nr c6c nudc ph6t tri€n.
4.2. Nh6m giii phrip phit tri6n:
4.2.1. Phtit triiln th! trudng KH&CN:
. - C6 co chiS hO trg vd bio hQ thgc thi c6c Auydn sd hitu tri tuQ c6c san phAm ld k6t que nghiCn crlu KH&CN, srturg tgo, sring ch6 tham gia thi truirng KH&CN. Ddnh t! lQ thich d6ng kinh phi tu ng6n srich nhd nu6c cho viQc h6 trq hoan thi€n san phdm nghi€n crlu co khi ning.thuong m4i ho6 <t€ ndng cao ch6t luqng vi khi ndng thuong m4i hori cria c6c s6n ph6m KH&CN.
. - T4o.<li€u kien hinh thanh he thiing dich vU hp trq thi truong KH&CN: Phrit tri€n ciic t6 chric m6i gicri cdng nghQ, hr v6n chuy€n giag c6ng nghQ,.cric t6 chrlc cung cdp th6ng tin th! huong c6ng nghQ; hinh thenh ciic tb chrlc.xirc ti€n thi truong cdng nghQ; tQ chrlc c.ic chg c.6ng ngh€ - thi€t bi (Techmart). Eiu tu xdy {mg san giao dlch thi€t bi, c6ng ngh-e, xAy dUng co sd dil liQu cho chq Ao thi€t b! vd c6ng nghc.
^: . : -. C6n chuy€n mQt ph6n nhan lgc tir c6c td chrlc nghi&r cftu ph6t tri€n tlang
chuy€n <l6i sang tham gia dlch w trung gian <16 h6 trg ph6t trien fti truong KH&CN.
- Hinh thdnh c6c t6 chric ur v5ru gi6m <linh vC ch6t hgng vd giri c6 cria c6ng ngh€ tru6c khi chuy6n giao ho{c brin cho sdn xu6t c6ng nghiQp.
4.2.2. Phrit trilin msnh mi tim tgc KH&CN:
Tiptrung ngu6n \rc tai chinh nhd nu6.c va k,5t hgrp dAy manh huy dQng xe hQi
h6a <l€ d6u tu x6y dpg c6c dg rim ph6t tri6n h4 t6ng khoa hgc vd c6ng nghQ trqng di6m cria tinh nhu: Khu C6ng nghQ cao chuy€n ngdnh c6ng nghQ sinh hgc, Bdo tang khoa hgc vd c6ng nghQ Qudc gia t4i Ddng Nai, Trung t6m img d\mg cdng nghQ sinh hec tinh, Trung t6m chi€u x4, Tr4m quan trdc vd cdnh brio ph6ng x4 m6i trudng tinh, Trung tlim k! thu$t ti€u chu6n-do ludng-ch6t lugng, T5ung t6m thOng tin vi thOng k€ khoa hgc vd cdng ngh€ tinh; T4o <li€u kiQn ning tiim quy ho4ch khu v.uc Khu COng nghQ cao chuy€n nganh c0ng nghe sinh hqc thanh do thi khoa hqc vd tri thrlc phuc W sU nghigp c6ng nghiQp h6a hi€n d4i h6a cta tinh.
4.3. Nh6m giii phnp ting cudng:
4.3.1. Tdng crdng hgp tdc qu6c 6 vd tong nrdc vi KH&CN:
- TIne cudne hqp tac qu5c t6 vd trong nudc tr€n c6c linh v.uc chuy6n giao cOng
nghQ moi,-thu hrit dAu tu vdo ph6t tri6n c6c ngdnh cdng nghiQp mfii nhqn, c6ng nghiQp
uu ti€n, san phAm cdng nghQ cao, n6ng nghiQp tmg dung cOng nghQ cao'
- Tii5p tUc duy tri chri truong <ldo tao nh6n l\rc KH&CN hinh d0 sau d?i hqc
bang ngudn vOn ngAn s6ch nhd nudc-; 6p dgng linh hpat c6c phuong thrlc ddo t4o nhu
grii ei eao tao d i6c nudc ph6t tri,5n, tldro t?o trong nudc c6 sU tham gia cria c6c
chuy€n gia nudc ngdai.
- Hqp t6c qui5c tri.t ong linh v.uc sd hitu tri tue, phdng chdng vi ph4m quyAn sd
hiiu cdng nghiQp, quy€n tAc glia...
4.3.2. Tdng crdng c6ng tdc thilng tin - truyin thOng vi KH&CN:
EAy manh c6ng tic thdng tin, truyAn th0ng, tuy€n truydn, ptrO Uii5n tri thric
KH&CN th6ng qua c6c phuong tiQn thdng-tin gai chfng, c6c cuQc hQi thio chuyOn
dd, thu viQn, crlc t4p chi thdng tin, ... dC phd bien tri thric KH&CN vdo thlrc ti6n sin *uAt - OOi t6ng, ttitg cao nhan thilc vd tinh c4nh.tranh cria s6n pnam hang. trOa' CO
co chti h6 trg cho ciic hgat dQng thdng tin - truy€n th6ng KH&CN nhu bdi du0ng
kiiin thric chuy€n mdn, dAu tu nang thii5t bi vd phuong tiQn phuc vg hqat dQng th6ng
tin-truydn th6ng KH&CN.
4.3.3. HodnthiQn cochd hogtilQng crtabQm(y qudn $ nhd nrtcvi KH&CN:
- DAy manh vi€c chuy6n d6i c6c co quan sg nehiQp KH&CN cOng l{p 11lghinh thrlc t.u chri, tg chiu tr6ch nhi€m; hoan thiQn td chric quan I nhd nudc v€ KH&CN c6p huyQn.
- Ndng cao ch6t luqng cAa hQi ddng KH&CN x6t duyQt dd cuong chi tii5t, d6nh gi6
- nghiQm thu ktit qud c6c <lC tAi nghi€n crru khoa hgc; ki€n toan hQi d6ng tham dinh
c6ng nghQ c6c dg 6n dAu tu theo hucmg mdi ciic chuy6n gia d tnng uong vd khai th6c
c6c th6ng tin c6ng nghQ d olc td chtlc KH&CN trung uong..
- Ti6p tuc thuc hign chuong tinh h6 rq doanh.nghi€p nAng cao nrng swit - ch6t
lugng vd n6ng lgc c4nh tranh san phdm- hang h6a d€ tlap fmg y€u cAu hQi nhap kinh te
qu6c ti5 giai dqan moi.
- Ting cudng quan $ nhd nudc vil ti6u chuAn - <lo ludng - ch6t luqng vd an
toan bric xa hat nh6n. Th0ng qua cdng tric ki€m tr4 thanh ha c6 biQn phap quan $ ch[t ch€ viQc .ftAp ft*n c6c ti€u cttiAn san pttAm, hang h6a; b6o d6m ch6p hdnh nghiOm tuc
ph6p luit v€ do ludng- ch6t hgng san pham - hang h6a; tlac bi€t ld chdt hqng san phlirn
- hirg h6u *u6t nhflp khAu ve an tdan vO sinh thgc ptrAm. OAu tu t?lng cudng ndng lyc nieu cnuan, thn nghigm san phAm hang h6a cho Trung tAm Ung dung KH&CN, Trung
tAm Ki thgflt ficu;huan do iuong ch6t hqng nha$ <Lip rmg y€u cAu hQi nhflp khu v.uc
vd qu5c t6. EAy manh thUc hiQn c6c ho4t dQng vO hang rao k! thuflt tong thuong m4i (TBT)tinh D6ngNai.
Tdng cudng c6ng tac quin lli an toan bfc x4, ki6m s6at c6c nguiin ph6ng xq" ch6t
thei ph6ng xa" thi6t ti Utc xe a*g su dung, luu git, vin chuyiln tr6n <lia ban tinh. Triiin khai aic biQn ph6p qu* lj an toan bric xa, c6c thi€t bi c6 li€n quan tl6n m6i ruong vd
t8
sric kh6e. Ndng cao ndng lgc, hinh dg quan lj vC an toan vir ki6m s6at b(rc xq" hat nhdn cho c6c bQ phfln php tr6ch cria cric sd, ban, ngdnh li€n quan.
. - Huong dan dgarfi rphi€p drinh gi6 cOng nghe, d6i mdi cdng nghQ, tflp trung chn y€u vdo c6cs6n ph6m xudt kh6u chri lUc. Btiuo c6o hiQn tpng cdng nghQ hdng nim cta tinh d€ c6 kO hopch d6i mdi cdng nghg.
. - Tdng cudng h6 trg doanh nghiep ph6t tri6n ho6 dQng sd htu c0ng nghiep. Cu1C
cdp th6ng tin s0 httu c6ng nghiQp phgc q hopt dQng nghidn criu tri€n khai, huong d6n vd h6 trg c6c doanh nghi€p, c6 nhdn t+o dgng vd t4o lflp quydn, khai thrlc vd ph6t tri€n gi6 fi thuong hiQu vd bio vQ tdi san sd hilu cdng nghiQp, <lic bi€t ld t€n ggi, xu6t xti hang h6a, chi dhn dia I dung cho dic sAn cua dia phuong.
4.4. cini ph6p vd v5n tIAu tu cho ho4t tlQng khoa hgc vir cOng nghQ:
4.4.1. Ngudn v6n ildu tu phtit tri6n xfi hfi cho hoqt itQng KH&CN
- Tritin khai vd thgc hi€n chri truong cria Chinh phri vd viQc thdnh l6p c6c qu! phrit tri6n KH&CN tai c6c doanh nghiQp, tt[c biQt chri j c6c doanh nghiQp l6n thuQc
c6c nganh, linh vuc m[i nhgn vd uu ti€n ph6t tri€n cria tinh; khuy€n khich doanh
nghiQp diu tu vdo KH&CN d6 tang them ngudn vi5n ddu tu x6 hQi vdo KH&CN.
- Coi vi€c chuy6n e6i cac t6 chfc KH&CN cOng l$p ho4t tl$ng theo co chti tg cht, t.u chiu tr6ch nhiQm ld k€nh quan trgng thu hirt vdn ddutu xd hQi vdo hoat <lQng
rubbN; 'giai
<lo4n ttAu 1it nir6t ti tt nuy {oi zozol nhung t6 chfc ndy u6" pitai .ai duqc su h6 trg mQt t'-i le v6n nh6t dinh tir ng6n s6ch nhd nudc.
- Hinh thanh vd ph6t ti6n c6c t6 chrlc dich vg KH&CN vd trung gian th! truong KH&CN.
4,4,2. Ngudn v6n tir ngdn sdch itia phuong cho hogt itQng KH&CN
- Tdng ttiu tu v6n til ng6n s6ch nhd nu6c cho KH&CN theo Quy6t dinh 734lQE- TTg ngdy 271512015 c0a Thri Tudng Chfnh phi tr€n co sd gidm ddu tu vdo c6c linh vyc khiic k€m hiQu qu6.
- C6 co chiS thu hirt dAu tu cria khu vyc tu nhdn (doanh nghiQp vd c6 nhdn) dAu
tuvdo KH&CN.
- Ngodi ra, cdn ting cudng thu hirt c6c ngudn v6n kh6c tir c6c t6 chric qutSc t6 vd nudc ngodi vdo KH&CN.
Thu hrit dAu tu vdo KH&CN ph6i tlugc thgc hiQn t[ng budc, giai dgan 2016- 2020 vSnngdn s6ch Nhd nudc vdn le ngu0n vi5n chi y6u cho hqat dQng KH&CN.
5. T6 chfc thgc hiQn:
a) T6 chrtc c6ng b6, ptrO Ul6n vd tri6n khai Quy ho4ch phrit tri6n khoa hec vd c6ng nghQ tinh D6ng Nai d€n ndm 2020, Fm nhin d€n nbm 2030 cho ctlc c6p tiy Dang, chinh quyAn, c6c ban nganh, ttoan th6, c6c doanh nghiQp vd nhdn d6n tr€n tlia bdn tinh bi€t, tham gia thgc hi€n c6 hiEu qu6.
, b) Tr€n co sd c6c nQi dung, mgc ti6u cria quy hoqcJr, Sd Khoa hgc vd C0ng nghQ
ti6n hdnh xdy dpg chuong trinh hdnh dQng cg ttr€ <16 thgc hi€n <let msc ti€u Quy hopch.
t9
c) Cu th6 ho6 crlc muc ti€u, nhiQm vg cria Quy ho*ch biing c6c k6 ho?ch 05 ndm,
hang ndm tt6 thUc hi€n. Hang ndm c6 d6nh giri viQc thgc hiQn quy1o4ch,_tr€n co so
d6 tii5n hdnh rd sorit l4i Quy ho?ch vd ninh cAp c6 thAm quy€n di€u chinh, bd sung
klp thdi, dim b6o phn hqp vdi nhi€m vu ph6t tri6n khoa hgc cdng nghQ cria dia
phuong trong timg thdi kj'.
Q C6c c6p, cric ngan[ cr{c tdchric chinh tri - xi hQi, cac doanh nghiQp vd nhfu dAn
ffin di; ben ttufi c6 tnlch nhiQm ki€m tra" gi6m s6t vifu thlrc hiQn Quy ho4ch.
Didu 2. Quy ho4ch ph6t tri6n khoa hqc vd c6ng nghQ tinh Ddng Nai d6n nim 2020, t}m nhin d6n n6m 2030 ld etinh huone cho viQc xAy dpg k6 ho4ch phrlt tri6n
khoa hgc - cdng nghQ 05 ndm vd hang ndm tr€n dia ban.tinh, ldun co sd cho vi€c lflp
vi trirln khai tfrilc -nien
cric dg rirn khoa hqc c6ng nghQ dAu tu tr€n dia ban tinh.
Giao Sd Khoa hgc vd C6ng nghQ can crl mpc ti€u, nhiQm vg vd phuong hudng ph6t tri6n khoa hoc - cdng nghQ cria <lia phuong bong Quy ho4ch duo.c ph€ duyQt'
itlU t i pttOi hqp v6i c6c sd, ban, ngdnh li€n quan chi tl4o c6c b0 phin chuyEn m6n
lSp vd hinh duyQt c6c chuong trinh, dU rln vd tri€n khai thUc hi€n theo quy tlinh.
Ei6u 3. C6c sd, ban, nganh li6n quan trong ph4m vi chrlc n[ng, nhiQm qt, quy€n
han cria minh c6 tr6ch nhiSm h6 trq SO Khoa hpc vd C0ng nghQ nghi€n crlu lip ctic
k6 hoach, chuong trinh, dU ri.n n6i tr€n vd h6 trq huy tlQng, phAn bd c6c ngu6n v6n
<tAu tu d€ ttruc hiQn Quy hogch.
Didu 4. Quy6t dinh nny c6 hi€u luc thi hanh k6 tu ngdy ky ban hdnh.
Didu 5. Gi6m di5c Sd Khoa hqc vir C6ng nehQ, Gi6m d6c cric Sd, Tht truong
ciic ban, nganh, Chri tich Uy ban nhAn d6n cric huyQn,thi xe.Long Khrlmh, thdnh phO
Bi€n Hda vi c6c t6 chrlc, cri nhdn c6 li€n quan chiu tr6ch nhi€m thi hanh Quy€t dinh
niry.l.
Nai nh$nt - Nhu Di€u 5: - B0 Khoa hgc vA C0ng nghQ @/c); - Thudng tn;c Tinh ny @/c); - Thudng tru. c HDND tinh (b/c); - UB MAt trAn TO qudc Viet Nam tinh ; - Chi tich, c6c Ph6 Chrl tich UBND tinh; - Chrinh, Ph6 V6n phdng CNN; - Trung tam Cong beo; - Lrru: VT, CNN.
KT. CHUTICH PHO CHU TICH
zo
uvnll.txuAxoAx rimro0NcNar
cgxc nol xA nQr cnu xcnia vrDT NAM DQc lip - Tg do - H4nh phtic
DANH MVC MqT 5^6 CTilIONG TRiNH, Dt 4N, Dlt.AN KHOA HQC vA cONG NGrrE utr rrtn pnAr rRrEN
(Ban hdnh kDm theo EtyA dinh *6JA6J/QD-UBND ngayA+ / l0 /2016 cila Chi tlch Uy ban nhdn ddn tinh D6ng Nai)
I. NHUNG NHIEM W KIIOA HQC VA CONG NGHS DQT PHA:
T0n nhiQm vg KH&CN Phin kV.IAu tu
2016 -2020 202t -2030
Chuong trinh, d6 rln:
Hinh thenh <tQi ngfi nhdn lgc khoa hgc vd cdng nghe trinh <10 cao (R&D)
I Chu<mg trtnh bdi dudng vd ddo taonhAn lgc nghi€n
ctru vd ph6t tri6n (R&D) trinh rlQ cao x
2
Od an xay dlmg co ch6 d4c thir cria tinh vA thu hrit,
trgng dung vd tl6i ngQ nhdn tdi, c6n b0 KH&CN trinh d0 cao, ky thuat vi€n ldnh nghd phuc vu cho ciic
. . .. . .,( ,.: ngdnh kinh tC trQng di€m vd cric linh qrc cdng nghQ
cao
x
3
D€ rln x6y dpg co ch6 dfc thri cua tinh thu h0t chuy6n gia nudc ngdai, chuy€n gia gi6i ld ngudi ViQt
Nam d nudc ngdai d6n D6ng Nai tham gia c.6ng t5c
nghi€n crlu, giang day, tu v6n vd KH&CN trinh dO
cao
x
Chuong trinh, d€ 6n:
XAy dgng hQ thi5ng co sd vat ctrAt ty thudt Khoa hgc vd c6ng nghQ
DAu tu hoan chinh cric dg rin ttranh phdn thuQc Trung TAm Ung dsng C6ng neh€ Sinh hpc (tlinh huong ld khu c6ng nghQ cao chuy€n nganh cOng ngh$ sinh hgc tinh) theo Quyet dinh 734lQD-TTg
x
TOn nhiQm vg KH&CN Phin k] tliu tu
2016 -2020 2021-2030
Chuong ftinh KH&CN h6 trg c6c don vi, doanh
nghiQp nAng cao nlng lyc canh tranh; 6p {rng hQ
th6ng quan tri ch6t lugng ti€n titiry beo hO tdi san sd
hfru tri tuC trong quti trinh hoi nhip trCn dia ban tinh
D6ngNai
rr. NI{CNGNHIEM VU KHOAHQC VA C6XC NGHS Cn0 vfU:
TT TGn nhiQm vg khoa hgc vA cOng nghQ PhAn kV alau tu
2016 -2020 2021-2030
I Dq rin: Chuong tinh ddo tao sau clai hQc x x
2 Dg 6n: Chuong tinh ddo tao ning khi€u x x
J Dg ri.n: Chuong ninh tldo tao lao dQng k! thuit x x
A Dq 6n: Chuong trinh <tdo teo nguOn nh6n luc cho h€
th6ng chinh tri x x
5 DU An: XAy {mg Trung tAm Chi6u xa D6ng Nai x X
6 DU 6n: Xdy dlmg Trgm Quan h6c vd Cinh b6o
ph6ng x4 mOi truong Edng Nai x x
7 Dg rin: X6y dyng Chi cgc Ti€u chuAn - Do ludng -
Ch6t luqng tinh Ddng Nai x
8 DU ri,n: XAy dgng Trung t6m k! thu{t Ti€u chuAn - Do
luong - Ch6t lugng Ddng Nai x
9 DU rin: EAu tu tang ttritSt bi cho Trung tAm ky thuAt
Ti€u chu6n - Do ludrng - Ch6t hqng EOngNai x x
10 Dg 6n: TIng cudng tiAm $c cho Trung tAm Ung dgng
Ti6n b0 Khoa hsc vi Cdng ngh€ Ddng Nai x x
ll Dg rin: X6y dlmg Trung t6m Thdng tin vd Th6ng k€
Khoa hgc vd C6ng ngh€ Ddng Nai x x
t2 Dg rin: Hoan thanh ndng c6p ha tAng c6ng nghQ
th6ng tin - truyAn th6ng cho m4ng luOi <liiim th6ng
tinKH&CN x
TJ Dq ri.n: Hoan thanh dg rin xAy dgng md hinh si6u thAm
canh t6m t?i huyQnNhon Trach x x
14
15
16
D~r an: Xay d\ffig thanh ph6 khoa h<;>c tren n€n tang phat tri€n Trung tam lr ng d\lllg Cong ngh~ Sinh h<;>c
X Ddng N ai ( 6 hu6ng Dong San bay Qu6c t€ Long Thanh)
D\l' an: Xay d\ffig Bao tang Khoa h<;>c va Cong ngh~ X
Qu6c gia ~i Ddng Nai.
Chuong trinh h6 trq cac tb chuc KH&CN cong l~p chuy€n sang thl,l'c hi~n ca ch€ theo tl,l' chu, tl,l' chiu X
trach nhi~m
X
X
X
3