V Predavanje MK1

 • Author
  niletz

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of V Predavanje MK1

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  1/54

  Rudarsko-geoloko-graevinski fakultet u Tuzli

  METALNE KONSTRUKCIJE

  Aksijalno pritisnuti elementi

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  2/54

  Primjena

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  3/54

  Oblici poprenih presjeka

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  4/54

  Neophodne kontrole graninih stanja

  nosivosti - ULS

  Konrola nosivosti poprenog presjeka (Nc,Rd);

  Kontrola nosivosti pritisnutog elementa kao cjeline naizvijanje (Nb,Rd);

  Kod poprenih presjeka klase 4 treba uzeti u obzir i

  uticaj izboavanja na nosivost poprenog presjeka na

  pritisak (Aeff);

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  5/54

  Proraun nosivosti poprenih presjeka

  na dejstvo sile pritiska

  proraunska vrijednost sile pritiska,

  proraunska nosivost presjeka na pritisak,povrina poprenog presjeka,

  efektivna povrina poprenog presjeka,

  granica razvlaenja,

  parcijalni koeficijent sigurnosti 1,00

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  6/54

  Na ovaj nain se obuhvata uticaj izboavanja dijelova

  poprenog presjeka (noica i/ili rebara) uslijed

  normalnih napona pritiska;

  Efektivna irina se odreuje za svaki pritisnuti diopoprenog presjeka koji je klase 4;

  Kod nesimetrinih poprenih presjeka moe da doedo pomjeranja teita efektivnog u odnosu na bruto

  popreni presjek javljaju se dodatni momenti

  savijanja (M=N e).

  Efektivan popreni presek (klasa 4)

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  7/54

  Pomjeranje teita efektivnog presjekaEfektivan pritisak-ist pritisak

  T teite bruto presjeka

  T teite efektivnog presjeka

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  8/54

  Efektivan popreni presjek - savijanjeEfektivan pritisak-isto savijanje

  T teite bruto presjeka

  T teite efektivnog presjeka

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  9/54

  Efektivne irine pritisnutih dijelova presjeka - beff

  Potrebno je odrediti veliine neefektivnih zona i njihov

  poloaj za svaki pritisnuti dio presjeka klase 4;

  U Evrokodu 3 se koriste modifikovane Vinterove krive

  za odreivanje koeficijenta redukcije ;

  referentna irina dijela poprenog presjeka,

  za rebra i unutranje dijelove noica,

  za konzolne dijelove noica.

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  10/54

  Odreivanje koeficijenta redukcije Za unutranje pritisnute dijelove poprenog presjeka

  Za konzolne pritisnute dijelove poprenog presjeka

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  11/54

  Relativna vitkost ploe na izboavanje

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  12/54

  Efektivne irine unutranjih dijelova presjeka

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  13/54

  Efektivne irine konzolnih dijelova

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  14/54

  Efektivni popreni presjek -Aeff

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  15/54

  Izvijanje pritisnutih elemenata Kod pritisnutih elemenata, uslijed uticaja II reda,

  nosivost elementa kao cjeline, po pravilu je manja

  od nosivosti poprenog presjeka na pritisak;

  Nosivost elementa na izvijanje zavisi od vieparametara (oblika poprenog presjeka, vitkosti

  elementa, graninih uslova, naina naprezanja);

  Razlikuju se tri vida izvijanja:

  fleksiono,

  torziono,

  torziono-fleksiono.

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  16/54

  Razliiti vidovi izvijanja

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  17/54

  Linearno-elastina teorija fleksionog izvijanjaProblem stabilnosti pritisnutih elemenata izvijanje je prvi

  razmatrao Ojler (Euler) 1744. godine;

  Osnovne pretpostavke:

  materijal je homogen, izotropan i linearno elastian

  element je idealno prav (nema geometrijskih imperfekcija),

  element je cenrino pritisnut konstantnom aksijalnom

  silom pritiska,

  element je zglobno oslonjen na oba kraja,

  popreni presjek elementa je konstantan i jednodjelan,

  sprijeene su torzione deformacije

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  18/54

  Postavka problema izvijanja

  uslovi ravnotee na deformisanom elementu

  Moment savijanja uslijed sile pritiska

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  19/54

  Diferencijalna jednaina izvijanja

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  20/54

  Rjeenje diferencijalne jednaine izvijanja

  Kritina sila izvijanja

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  21/54

  Definicija duine izvijanjaDefinicija u matematikom smislu:

  Duina izviajnja je duina izmeu susjedni, realnih ili fiktivnih

  prevojnih taaka izvijenog oblika tapa;

  Definicija u fiziko-mehaniko smislu:

  Duina izvijanja je duina zamijenjujueg, obostrano

  zglobno oslonjenog tapa, optereenog koncentrisanim

  silama pritiska na svojim krajevima, koji ima istu kritinu silu

  kao i razmatrani tap;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  22/54

  Duine izvijanja Lcr (Ojlerovi sluajevi)

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  23/54

  Kritian napon izvijanja (Ojlerova hiperbola)

  povrina poprenog presjeka elementa,

  vitkost elementa,

  poluprenik elipse inercije

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  24/54

  Nesavrenosti realnih elemenata

  Sopstveni ili zaostali naponi;

  Geometrijske imperfekcije (nesavrenosti);

  Nehomogenost osnovnog materijala;

  Ekscentrinost optereenja

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  25/54

  Sopstveni (zaostali) naponi

  -Nastaju kao posljedica tehnologije proizvodnje (vrueg

  valjanja, ili zavarivanja);

  -Sopstveni naponi su uravnoteeni, odnosno njihov integral

  po poprenom presjekuje jednak nuli,

  -Utiu na homogenost poprenog presjeka i redoslijed

  plastifikacije pri dostizanju graninih stanja;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  26/54

  Uticaj sopstvenih napona na krutost

  pritisnutog elementa

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  27/54

  Geometrijske imperfekcije

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  28/54

  Izvijanje zakrivljenog elementa -

  postavka problema

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  29/54

  Ponaanje zakrivljenog (realnog) elemanta

  Rjeenje diferencijalne jednaine

  -funkcija deformacije elementa

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  30/54

  Deformacije realnog elementa

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  31/54

  Naprezanja krivog elementa (tapa)

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  32/54

  Ajrton-Perijeva formula

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  33/54

  Smanjanje nosivosti elementa na izvijanje

  uslijed imperfekcija

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  34/54

  Evropske krive izvijanja Krive izvijanja predstavljaju modifikaciju teorijskih krivih

  izvijanja (Peri-Robertsonove formule);

  Definiu vezu izmeu relativne vitkosti i

  bezdimenzionalnog koeficijenta izvijanja;

  Brojna istraivanja u ECCS-u (70-ih godina); Makua i

  Rondal (1978) su formulisali faktor kao:

  Proraun nesavrenosti realnih tapova preko

  ekvivalentnih geometrijskih imperfekcija;

  Zbog sloenosti problema uvedena je familija evropskih

  krivih izvijanja (A0,A, B, Ci D) koje su definisane teorijsko-

  eksperimentalnim putem;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  35/54

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  36/54

  Izbor odgovarajue

  krive izvijanjaZavisi od:

  Oblika poprenog

  presjeka;

  Odnosa visina/irina;

  Ose oko koje se

  razmatra izvijanje;

  Debljine lima;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  37/54

  Relativna vitkost za fleksiono izvijanje

  nosivost efektivnog presjeka za klasu 4

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  38/54

  Vitkost na granici razvlaenja - 1

  Vitkost tapa na granici razvlaenja je vitkost pri kojojje Ojlerov kritian napon jednak naponu na granici

  razvlaenja!

  Za odreenu vrstu elika 1 ima konstantnu vrijednost!

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  39/54

  Kontrola nosivosti na fleksiono izvijanje

  U optem sluaju treba provjeriti izvijanje oko obje glavne

  ose inercije y-yi z-z. Mjerodavna je manja vrijednost!

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  40/54

  Torziono izvijanjeKarakteristino za otvorene centralnosimetrine

  poprene presjeke (krstasti, zrakasti,...) koji imaju

  znaajne krutosti na savijanje oko obje glavne ose

  inercije, a malu torzionu krutost;

  Kod ovakvih presjeka potrebno je odrediti kritinu silu

  za torziono izvijanje (Ncr,T) na osnovu koje se

  odreuje relativna vitkost elementa;

  Kada se odredi relativna vitkost, nosivost elementa natorziono izvijanje se odreuje na isti nain kao i za

  fleksiono izvijanje, a kriva izvijanja se usvaja kao za

  izvijanje oko slabije z-z ose;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  41/54

  Kritina sila torzionog izvijanja

  G modul klizanja

  It torzioni moment inercije bruto poprenog presjeka,

  E modul elastinosti,

  Iw sektorski moment inercije bruto poprenog presjeka,iy poluprenik inercije bruto poprenog presjeka oko y-yose,

  iz poluprenik inercije bruto poprenog presjeka oko z-z ose,

  yo,zokoordinate centra smicanja u odnosu na teite bruto

  poprenog presjeka.

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  42/54

  Torziono-fleksiono izvijanje

  Kombinacija fleksionog i torzionog izvijanja;Karakteristino za monosimetrine (ili nesimetrine)

  poprene presjeke kod kojih se teite i centar smicanja

  ne poklapaju!

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  43/54

  Kritina sila torziono-fleksionog izvijanja za

  monosimetrine poprene presjeke

  (y-y osa simetrije)

  Za obostrano simetrine poprene presjeke kritinasila izvijanja se odreuje kao:

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  44/54

  Odreivanje duine izvijanjaUmjesto kritine sile, za odreivanje relativne vitkosti nafleksiono izvijanje moe da se koristi duina izvijanja.

  Opti izraz za odreivanje duine izvijanja:

  D i i ij j t b k t t i t

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  45/54

  Duine izvijanja stubova sa konstantnim momentom

  inercije i konstantnom normalnom silom

  Uti j k t ti d d i i ij j t b

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  46/54

  Uticaj krutosti grede na duinu izvijanja stuba

  D i i ij j t tk tih

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  47/54

  Duine izvijanja tapova reetkastih nosaa

  Posebno se analizraju pojasni tapovi i tapoviispune (dijagonale i vertikale), kao i izvijanje u ravni

  reetkastog nosaa i izvan ravni reetkastog nosaa;

  Sistemna duina u ravni reetkastog nosaa jednaka

  je rastojanju izmeu vorova reetkastog nosaa, a

  izvan ravni je jednaka osovinskom rastojanju izmeu

  taaka bonog proidravanja;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  48/54

  Duine izvijanja pojasevaGeneralno, duina izvijanja pojasnog elementa u ravni iizvan ravni jednaka je njegovoj sistemnoj duini L ( = 1)!

  Za pojasne tapove od I ili H presjeka, moe se usvojiti da je

  duina izvijanja u ravni jednaka 0,9L (= 0,9) a izvan ravni

  jednaka je sistemnoj duini L ( = 1)!

  Za pojasne tapove od upljih profila, duina izvijanja u

  ravni i izvan ravni jednaka je 0,9L (= 0,9), gdje je

  L sistemna duina!

  Za izvijanje izvan ravni sistemna duina jednaka je

  rastojanju taaka bonog pridravanja!

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  49/54

  Duina izvijanja pritisnutog elementa na

  elastinim osloncima

  Tipian primjer za gornji pojas kod otvorenih reetkastih mostova!

  Krutost elastinih oslonaca - opruga zavisi od deformabilnosti

  okvirnih ukruenja.

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  50/54

  Duine izvijanja tapova ispune

  Generalno, duina izvijanja tapova ispune izvan ravni

  jednaka je sistemnoj duini L;

  Duina izvijanja u ravni reetkastog nosaa jednaka je

  0,9L izuzev u sluaju tapova od ugaonika;

  Kod reetkastih nosaa od upljih profila kod kojih je

  odnos irine pojasa i irine tapa ispune manji od 0,6

  duina izvijanja u ravni i izvan ravni je 0,75L;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  51/54

  Duine izvijanja tapova ispune od L profilaZa tapove ispune od ugaonika (L profila), kada veza sa

  pojasom posjeduje odreen stepen ukljetenja (zavarena ilisa bar 2 zavrtnja) moe se zanemariti ekscentricitet, a

  ugaonik se proraunava kao centrino pritisnut element sa

  ekvivalentnom relativnom vitkou:

  U sluaju veze sa samo jednim z avrtnjem ekscentrinost

  mora da se uzme u obzir, a duina izvijanja je jednaka

  sistemnoj duini L;

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  52/54

  Izvijanje neuniformnih elemenataUniformni elementisu elementi konstantnog poprenog presjeka optereeni

  konstantno aksijalnom silom pritiska;

  Neuniformni elementisu elementi kod kojih:

  se popreni presjek mijenja du elementa (promjena

  visine elementa i/ili promjena dimenzija poprenog

  presjeka);

  je promenljiv dijagram normalne sile pritiska duelementa (linearno ili skokovito).

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  53/54

  Proraun nosivosti neuniformnih elemenata na

  izvijanjeProraun neuniformnih elemenata moe da se sprovede na

  dva naina:

  1 primjenom prorauna po teoriji II reda sa poetnim

  geometrijskim imperfekcijama i kontrolom nosivostinajoptereenijeg presjeka;

  2odreivanjem kritine sile Ncr, a potom primjenomalgoritma za elemente konstantnog poprenog presjeka;

  Kritina sila moe da se odredi pomou softvera, ili

  uproenih postupaka za pojedinane sluajeve

  (npr. metoda ekvivalentnog momenta inercije);

  Metoda ekvivalentnog momenta inercije Ieq

 • 7/22/2019 V Predavanje MK1

  54/54

  Metoda ekvivalentnog momenta inercije - IeqKritina sila za izvijanje oko y-y ose profila promjenljive visine.

  Ostale dimenzije poprenog presjeka su konstantne.