12
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Vodič za studente s invaliditetom i ostalim većim zdravstvenim teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija Zagreb, 2017.

Vodič za studente s invaliditetom i ostalim većim ...Nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente s invaliditetom na Agronomskom fakultetu Studenti s invaliditetom, uključujući

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

Vodič za studente s invaliditetom i ostalim većim zdravstvenim

teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija

Zagreb, 2017.

2

Sadržaj

Predgovor ....................................................................... 3 Jednake prilike u obrazovanju za sve ................................. 5

Studenti s invaliditetom – objašnjenje pojma ...... 6

Stjecanje statusa studenta s invaliditetom na Agronomskom fakultetu ........................................... 6

Prava i obveze studenata s invaliditetom na Agronomskom fakultetu ........................................... 7

Procedura određivanja posebnih uvjeta studiranja ....... 7

Pomoćna tehnologija i prilagodba nastavne literature . 8

Vršnjačka potpora ................................................................... 9

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente s invaliditetom na Agronomskom fakultetu ...................................... 10

Izvannastavne aktivnosti za studente s invaliditetom na Agronomskom fakultetu ....... 11

Kome se uvijek možete obratiti za pomoć tijekom studiranja? ................................................................. 12

Literatura ....................................................................... 12

3

Predgovor Agronomski fakultet je vodeća visokoobrazovna i znanstvena institucija iz područja poljoprivrednih i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj1. Posljednjih nekoliko godina, nastavnici Agronomskog fakulteta uključeni su u međunarodne i nacionalne projekte usmjerene na sustav razvoja podrške studentima tijekom studiranja, osiguravanje posebnih uvjeta i podrške tijekom studiranja studentima s invaliditetom te edukacije studenata Agronomskog fakulteta o potrebama osoba s invaliditetom.2

Zahvaljujući tome, Agronomski fakultet danas ima razvijen sustav podrške studentima u sklopu Centra za podršku studentima i karijerno savjetovanje (CPSK)3 i sustav razvoja podrške studentima s invaliditetom za koje skrbi imenovani nastavnik - koordinator za studente s invaliditetom u suradnji s prodekanom za nastavu i stručnim službama Fakulteta.

Na Agronomskom fakultetu izvodi se nastava u devet preddiplomskih i trinaest diplomskih studijskih programa u sklopu kojih studenti mogu usvojiti znanja i vještine iz biotehničkog područja. Nakon završenog preddiplomskog studija sveučilišni prvostupnici su osposobljeni za širok spektar poslova: voditelj proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu, suradnici u poslovima trgovine i prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima, za vođenje poslova iz područja zaštite bilja na gospodarstvima, u poljoprivrednim ljekarnama, državnim i županijskim inspekcijama i poljoprivrednim tvrtkama.

Završetkom diplomskog studija, magistri agronomije mogu raditi u laboratorijima za mikrobiološku kontrolu namirnica, u poslovima povezanim sa zaštitom bilja na gospodarstvima, za tehnologa u

1 Iz Vodiča za studente s invaliditetom 2013./2014. Agronomski fakultet 2 Projekti: Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality (2012./2013.), Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment” BITSE, (2013.), „Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi“ (2015), Inkubator društveno korisnog učenja (2017). 3 E-mail adresa: [email protected]

4

proizvodnji voća, povrća, ukrasnog bilja, vina, primarnoj proizvodnji i preradi mesa, mlijeka, za rad u rasadničkoj i sjemenarskoj proizvodnji hortikulturnih vrsta te u inspekcijskim i savjetodavnim tijelima i mnogobrojne druge poslove.

Slika 1. Povezanost hortikulture i drugih poljoprivrednih disciplina

(grana) te znanosti

5

U suradnji s udrugama za osobe s invaliditetom, nastavnici Agronomskog fakulteta sudjeluju u projektima izobrazbe osoba s invaliditetom u području ukrasne hortikulture. Hortikulturu definiramo kao znanost o intenzivnom, komercijalnom uzgoju kultiviranih biljaka (voćaka, povrća, vinove loze, cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća) te uzgoju i proizvodnji sjemena i sl. (Židovec i sur. 2015).

Jednake prilike u obrazovanju za sve

S obzirom na znanstvene discipline koje su usko povezane s hortikulturom, prema slici 1. (preuzeta iz priručnika Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji), studentima s invaliditetom koji studiraju na Agronomskom fakultetu uz osiguranu stručnu podršku osigurani su:

- Posebni uvjeti studiranja (nastava, ispiti, terenska nastava, stručna praksa i dr.);

- Sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima organiziranim na Fakultetu, u sklopu kojih mogu usvojiti kompetencije koje predstavljaju nadogradnju kompetencija odabranog studijskog programa i upis stečenih kompetencija u dopunsku ispravu o studiju;

- Sudjelovanje u stručnim projektima koje Fakultet provodi u suradnji s udrugama za osobe s invaliditetom;

- Sudjelovanje u radu studentskih udruga koje su registrirane pri Agronomskom fakultetu;

- Individualan pristup i prilagođen program obvezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

6

Studenti s invaliditetom – objašnjenje pojma

Prema podacima Ureda za studente s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem studira više od 75.000 studenata, evidentirano je oko 380 studenata s invaliditetom. Pod pojmom student s invaliditetom podrazumijevamo studente s oštećenjima vida, s oštećenjem sluha, s motoričkim poremećajima, s višestrukim oštećenjima, s kroničnim bolestima, s psihičkim bolestima i poremećajima, s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD) i ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

Stjecanje statusa studenta s invaliditetom na Agronomskom fakultetu

Prema Pravilniku o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (2007), studenti s invaliditetom su svi studenti koji zbog bolesti ili oštećenja (bez obzira na rješenje o invaliditetu) imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih aktivnosti. Ova definicija, prema Kiš-Glavaš (2012) uz studente s oštećenjem vida i sluha te tjelesnim invaliditetom, uključuje studente s kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja.

Student koji pri upisu na prvu godinu studija nije putem ISVU sustava registriran kao student s invaliditetom (npr. kronična bolest, psihički poremećaj, teškoće u učenju), a želi ostvariti prilagodbu načina praćenja nastave i polaganja ispita tijekom studija, svoj status dužan je dokazati na početku akademske godine.

7

Prava i obveze studenata s invaliditetom na Agronomskom fakultetu

Procedura određivanja posebnih uvjeta

studiranja Student je obvezan javiti se koordinatoru za studente s invaliditetom Agronomskog fakulteta (ime koordinatora i kontakt podatci su na webu Fakulteta: mrežno mjesto studenti, studenti s invaliditetom).

Zbog individualnog pristupa, koordinator za studente s invaliditetom dogovorit će konzultativni sastanak na kojeg student treba donijeti na uvid medicinsku dokumentaciju, odnosno potvrdu ovlaštenog liječnika školske medicine o njegovom zdravstvenom statusu. Na osnovu razgovora sa studentom i s obzirom na posebnosti studijskog programa, koordinator za studente s invaliditetom će upoznati studenta s postupkom donošenja preporuke prilagodbe nastavnog procesa i polaganja ispita i ostalim oblicima potpore kojima se želi djelovati na izjednačavanje mogućnosti i osiguravanje uvjeta za uspješno i kvalitetno studiranje.

Kako bi pravovremeno pristupio potrebnim prilagodbama u nastavi i polaganju kolokvija i ispita, student s invaliditetom koji ima rješenje o invaliditetu kao i student koji ima veće zdravstvene teškoće je dužan pokrenuti postupak donošenja preporuke prilagodbe nastavnog procesa i polaganja ispita na samom početku nastave u tekućoj akademskoj godini.

Zahtjev i potrebnu dokumentaciju (npr. Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, rješenje o kategorizaciji invaliditeta, Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja/Nalaz i mišljenje centra za socijalnu skrb/ Nalaz i mišljenje jedinstvenoga tijela vještačenja i dr.) student upućuje direktno Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu uz prethodnu najavu i konzultaciju s Uredom.

8

Nakon provedenog postupka, Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na temelju liječničke potvrde upućuje Preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita prodekanu za nastavu Agronomskog fakulteta koji dokument dostavlja na znanje i za arhivu koordinatoru za studente s invaliditetom na Agronomskom fakultetu.

Studentu koji jednom ishodi Preporuku za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, Preporuka vrijedi do završetka studija, osim u slučaju akutnih i prolaznih teškoća te drugih novonastalih stanja, što je navedeno u liječničkoj potvrdi.

Detaljne informacije o postupku za donošenje preporuke i zahtjev nalaze se na:

http://rektorat.unizg.hr/uredssi/index.php/lang-hr/korisne-informacije/60-individualizirano-prilagoeni-nain-polaganja-razredbenih-ispita?format=pdf

Koordinator za studente s invaliditetom u suradnji sa studentom, obavještava predmetne nastavnike o potrebama studenta kako bi pravovremeno prilagodili nastavu, kolokvije, ispite, terensku nastavu i stručnu praksu. Zbog transparentnosti, koordinator cjelokupnu korespondenciju s predmetnim nastavnicima dostavlja na uvid studentu.

Pomoćna tehnologija i prilagodba nastavne

literature

Ured za studente s invaliditetom posjeduje opremu za studente s oštećenjima vida i studente s oštećenjem sluha putem koje se studentima omogućava pristup literaturi i lakše praćenje nastave. Prema potrebi Ured za studente s invaliditetom u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom može osigurati pomoćne tehnologije za prilagodbu nastavne literature. Za studenta s invaliditetom kojem je potrebno prilagoditi nastavne materijale (predavanja, vježbe, seminari), sukladno preporuci, student dogovara s predmetnim nastavnikom tijekom semestra.

9

Vršnjačka potpora

U sklopu Centra za podršku studentima i karijerno savjetovanje, na Fakultetu je organizirana vršnjačka potpora – student tutor. Studenti tutori su studenti viših godina studija koji žele pomoći studentima nižih godina studija u privikavanju i lakšem snalaženju u studiju. Studenti tutori se imenuju na početku svake akademske godine. Student s invaliditetom na višim godinama studija, ako ima interes može se prijaviti za studenta tutora.

„Vršnjačka potpora za studente s invaliditetom“ – izborni

sveučilišni predmet

Na Sveučilištu u Zagrebu se od ak. godine 2011./2012. uspješno provodi izborni predmet „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“. Predmet je ponuđen studentima svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na svim studijskim razinama (preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj). Uvjet za pohađanje ovoga predmeta jest da student koji se prijavljuje poznaje studenta s invaliditetom kojemu je potrebna vršnjačka potpora i koji je zainteresiran i suglasan da mu tu potporu pruža upravo student koji se prijavljuje za izborni predmet. Isto tako je uvjet da student koji upisuje izborni predmet i student s invaliditetom kojem će pružati potporu budu s istoga studijskoga programa (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu studija). Putem ovog predmeta student s invaliditetom može ostvariti potporu koja mu je ovisno o vrsti oštećenja potrebna za uspješno ispunjavanje obveza u studiju. Potpora se može provoditi kao pomoć u kretanju, pisanju bilješki na predavanjima, nabavci literature, učenju i dr.

Predmet je zamišljen kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Nositelj je Sveučilište u Zagrebu putem Ureda za studente s invaliditetom i Povjerenstva za studente s invaliditetom (iz brošure „Za sadašnje i buduće studente s invaliditetom“, Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu).

10

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente s invaliditetom na Agronomskom fakultetu

Studenti s invaliditetom, uključujući i studente koji su zbog većih zdravstvenih problema privremeno ili trajno oslobođeni nastave tjelesne i zdravstvene kulture obvezni su, s obzirom da se predmet boduje 0,5 ECTS-a, izabrati jednu od ponuđenih aktivnosti iz tablice 1.

Student je obvezan donijeti dokumentaciju u predviđenom roku. Na osnovu dokumentacije, nastavnici će u razgovoru sa svakim studentom dogovoriti njegove obveze za svaki semestar, odnosno za predmete: TZK1, TZK2, TZK3 i TZK4.

Tablica 1.

Aktivnosti i opis obveza za studente s invaliditetom

Aktivnost Obveze studenta

Prilagođen program vježbanja prema preporuci liječnika

Redoviti dolasci na vježbe iz izabrane aktivnosti i u dogovorenom terminu. Studentima je omogućen individualni pristup i prilagođene vježbe iz fitnes programa, plivanja, badmintona, pješačkih tura i dr.

Administrativni poslovi u nastavi i osnovni organizacijski poslovi na vježbama

Dolazak na konzultacije i pomoć predmetnom nastavniku u administrativnim poslovima.

Administrativni poslovi za potrebe Studentske sportske udruge AF

Izrada registra studenata – sportaša, liste studenata – sportaša, pomoć u organizaciji sastanaka, priprema priopćenja za web stranicu, foto dokumentacija i dr.

11

Izvannastavne aktivnosti za studente s invaliditetom na

Agronomskom fakultetu

Studenti, uključujući studente s invaliditetom, mogu tijekom studija sudjelovati u velikom broju izvannastavnih aktivnosti koje se provode na Fakultetu, a od kojih ističemo: demonstrator u nastavi, student – tutor, angažman u studentskim udrugama registriranim na Fakultetu, volonter u organizaciji znanstveno stručnih skupova, ljetnih škola, radionica i sl. u organizaciji Fakulteta ili Sveučilišta, rad u stručnim aktivnostima (istraživački projekti, laboratorijski rad, praktične vještine) i/ili angažman u grupama koje vode nastavnici Fakulteta kao što su Ampelografska grupa, Botanička grupa, Entomološka grupa, Interijeri – vrtlarstvo, Vinarska grupa, Voćarska grupa i Vrtlarska grupa, Vrtlarska - interijeri, Mehanizatorska grupa i dr., Sportska udruga Agronomskog fakulteta i /ili u klapu Falkuša.

Kompetencije stečene sudjelovanjem u izvannastavnim aktivnostima, na zahtjev studenta, upisuju se prema definiranoj proceduri u dopunsku ispravu o studiju

(www.agr.hr/studenti/izvannastavneaktivnosti)

Više informacija studenti mogu dobiti u Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje [email protected] ili se mogu obratiti Povjerenstvu za izvannastavne aktivnosti e-mail adresa: [email protected]

12

Kome se uvijek možete obratiti za pomoć

tijekom studiranja?

Za pomoć i pitanja koja se mogu javiti tijekom studiranja možete se obratiti koordinatoru za studente s invaliditetom na Fakultetu i Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, dobrodošli!

Koordinator za studente s invaliditetom: Izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica e-mail: [email protected]

Sveučilište u Zagrebu Ured za studente s invaliditetom Trg Republike 14, 10000 Zagreb Tel.: 385 1 4564 210; E-pošta: [email protected] URL: www.unizg.hr/uredssi Radno vrijeme: 8 – 16 sati Dolazak u Ured je potrebno prethodno najaviti telefonom ili e-poštom

Literatura Židovec, V., Skendrović-Babojelić, M. i Šarić, D. (2015) Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji. Priručnik. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Dokumenti Ureda za studente s invaliditetom (www.unizg.hr/uredssi):

� Fajdetić, A., Franell, T., Jokić-Begić, N., Kiš-Glavaš, L., Lenček, M., Miholić, D., Pribanić, Lj., Sekušak-Galešev, S. (2012) Studenti s invaliditetom - Opće smjernice. Priručnik.

� „Za sadašnje i buduće studente s invaliditetom“ Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

� Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita