16
A r t v i n e H o ş g e l d i n i z ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU 2011

Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

Artvin‘e Hoşgeldiniz

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KILAVUZU 2011

Page 2: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ• İlköğretimBölümü SınıfÖğretmenliği SınıfÖğretmenliği(İÖ) FenBilgisiÖğretmenliği FenBilgisiÖğretmenliği(İÖ) SosyalBilgilerÖğretmenliği•DinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğret. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğret.(İÖ)

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ• Sosyoloji• Tarih• TürkDiliveEdebiyatı• TürkDiliveEdebiyatı(İÖ)• Biyoloji

ORMAN FAKÜLTESİ•OrmanMühendisliği•OrmanMühendisliği(İÖ)• PeyzajMimarlığı•OrmanEndüstrisiMühendisliği

HOPA İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ• İşletme

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU•Hemşirelik

ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULUBilgisayarProgramcılığı

BilgisayarProgramcılığı(İÖ)BüroYönetimiveYöneticiAsistanlığıElektrikElektrik(İÖ)HaritaveKadastroİşletmeYönetimiMakineMakine(İÖ)MuhasebeveVergiUygulamalarıOrmancılıkveOrmanÜrünleriOrmancılıkveOrmanÜrünleri(İÖ)PazarlamaMobilyaveDekorasyonAvcılıkveYabanHayatıPeyzajveSüsBitkileri

ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULUBüroYönetimiveYöneticiAsistanlığıBüroYönetimiveYöneticiAsistanlığı(İÖ)DışTicaretDışTicaret(İÖ)TurizmveSeyahatHizmetleriTurizmveSeyahatHizmetleri(İÖ)

HOPA MESLEK YÜKSEKOKULUMekatronikLojistikFinansBankacılıkveSigortacılık

YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BORÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 3: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

3

Uzunveyorucubiryolculuğunardındanhayatınıziçinönemlibiradımıatmışbulunuyorsunuz.ÖnceliklebuilkadımınızdaÜniversitemiziseçmişolmanızdandolayısizitebrikediyorvekutluyorum.

Geleceğinizibelirlemeküzereyapmışolduğunuzbutercihinhayırlıolmasınıdiliyor,bizimlegeçireceğinizyıllarınhayatınızınendeğerliveengüzelyıllarıolmasınıtemenniediyorum.

ArtvinÇoruhÜniversitesihenüzemeklemeyaşındasevimliveyenibirÜniversite.Altyapısınıhızlatamamlamagayretiiçinde.Kurulduğu2007yılındanbuyana5fakülte,1yüksekokul,5meslekyüksekokuluve2enstitüileeğitimveöğretimfaaliyetlerinisürdürmektedir.

YenikurulanbirÜniversiteolarakbazıkonulardaiddialıolmayabiliriz.Amadoğaylabarışıkbirortamda,demokratikilkeleresaygılı,katılımcı,huzurlubirÜniversitearayanlariçinenuygunyerolduğumuzurahatlıklaifadeedebilirim.Sizlerinyetenekleriniönemseyen,sizedeğerveren,saygıduyan,paylaşımcıbirkurumuz.Eğerbiramacınız,birhedefinizvarsaÜniversitemizinsiziorayataşımakiçinemrinizdeolduğunuunutmayınız.

Artvin,dünyanınhiçbiryerindebulamayacağınızdoğalgüzellikleriveiyiyetişmişmertinsanlarıilesizlerigöğekomşu,toprağavesuyaarkadaşolmayaçağırıyor.

KayıtöncesindeÜniversitemizveArtvin’leilgilikısabilgilervermekvekayıtyolunuzukolaylaştırmakiçinhazırladığımızbubroşürlesizleritekrartebrikediyorvebaşarılarınızındevamınıdiliyorum.

Prof. Dr. Mehmet DUMANRektör

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 4: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

4

Artvin, Karadeniz’indoğusunda, Kafkasla-ra komşu, olağanüstü

doğasıyla ziyaretçilerini bü-yüleyen bir şehirdir. Top-raklarının büyük kısmı, 3900metreyekadaryükselen,bir-biriardınasıralanmış,sarpvegeçitvermezdağlarlakaplıdır.Dağlarınyüceliğine,adetayü-celiktedağlarlayarışedenye-şil yaylalar eşlik etmektedir.İşte, sahil bölgesi hariç, düzovayasahipolmayan,bulutla-rın dağların zirveleriyle ritimtuttuğu bu göğe komşu top-raklarda17Mayıs2007tarihlive 5662 sayılı kanunla ArtvinÇoruhÜniversitesikurulmuş-tur.

EĞİTİM ÖĞRETİM

Farklıakademikbirimler-de (meslek yüksekoku-lu, yüksekokul, fakülte,

enstitü)ön lisans, lisans, yük-sek lisans ve doktora düze-yinde eğitim-öğretim prog-ramları uygulanmaktadır. Birakademikyıl,herbiri14haf-tadanoluşanGüzveBaharya-rıyılındanoluşmaktadır.Yarıyıleğitimiyapılanenstitü,fakülte,yüksekokul vemeslekyükse-kokullarındaki öğrenciler herdersyılıyadayarıyılbaşında,akademik takvimde belirtilensüreler içerisinde katkı pay-larını yatırıp danışmanlarınıngözetiminde ders yazılımları-nı kendileri yaparak kayıtları-nı yenilemek zorundadırlar.ArtvinÇoruhÜniversitesi’ndederslere devam zorunluluğuvardır. Uygulamalı derslerin%20’sinden, teorik derslerin%30’undan fazlasına katılma-yan öğrenciler devam zorun-luluğunu yerine getirmemiş

sayılırveodersindönemsonusınavına katılamazlar. Ayrı-ca Orman Fakültesi’ne bağlıOrman Mühendisliği, OrmanEndüstriMühendisliğivePey-zajMimarlığıileFen-EdebiyatFakültesi’nebağlıBiyolojibö-lümleriarasındaçiftanadaluy-gulamasınageçilmesiyönündeçalışmalaryapılmaktadır.

Öğrencilerin değişik alan-lardaki yetenek, bilgi ve be-cerilerini geliştirmek içinhizmete giren Sürekli Eği-tim Uygulama ve AraştırmaMerkezi (ARTSEM) tarafın-dan kurslar düzenlenmekteve kurs sonunda katılımcılarasertifikaverilmektedir.

Üniversitemizeyenikayıtolanöğrencilere okuyacağı bölü-mü/anabilim dalını/programıveüniversiteyigenelolarakta-nıtmakveyeniortamaalışma-larını kolaylaştırmak amacıylaakademik ve idari birimleri-mizce Oryantasyon (Uyum)Programıuygulanmaktadır.

Üniversitemiz tarafından2010-2011 akademik yılında,Erasmus Değişim Programıkapsamında, ikili anlaşmalarınyapıldığı7 farklıAvrupaülke-sinde bulunan üniversitelere

öğrencigönderilmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesieğitim,araştırmavesosyalvekültüreldonatıları,birbirindenyaklaşık 3 km uzaklıktaki ikianayerleşkeüzerindeplanlan-mıştır.BunlarŞehirveSeyitlerYerleşkeleridir.

Şehirden yaklaşık 3 km.uzaklıkta, 187 dönüm ara-zi üzerine kurulan SeyitlerYerleşkesi’nde inşa edilenOrman Fakültesi Binası inşa-atıtamamlanarak,2009–2010akademikyılındahizmeteaçıl-mıştır. İçindemerkezi kütüp-hane,18adetderslikve4adetamfi, laboratuarlar, bilgisayarve seminer salonları, akade-mikve idaripersonelofisleri,personel ve öğrenci yemek-haneleri, öğrenci kantini vesosyaletkinlikalanlarıbulunanbinamız, Orman Fakültesi,

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 5: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

5

Eğitim Fakültesi, Fen Bilimle-riEnstitüsüveSosyalBilimlerEnstitüsü ile Rektörlüğümüzebağlıbazı idaribirimlerinkul-lanımına sunulmuştur.Ayrıca,Seyitler Yerleşkesi’nde yeniyapılantoplam10.853m2ka-palı alana sahip, her blokta 4laboratuar,12derslik,37aka-demik personel odasının yeraldığı iki eğitimbloğundaFenEdebiyat Fakültesi eğitim ve-recektir.

Çoruh Nehri’nin kenarın-da, 70 dönüm arazi üzeri-ne kurulması planlanan Şe-hir Yerleşkesi’nde ise, halenArtvin Meslek Yüksekokulueğitim hizmeti vermektedir.Şehir Yerleşkesi’nde NihatGökyiğit KongreKültürMer-kezinin ve eğitim bloklarınınyapım çalışmaları devam et-mektedir.

Üniversitemizin ana yerleşke-leri dışında kalan birimlerin-denSağlıkYüksekokulu,şehirmerkezindekendisineaitmüs-takilbirbinada,ArhaviMeslekYüksekokulu,Arhavi ilçesindegeçici olarak kendisine tah-sis edilen bir binada hizmetvermektedir. Hopa MeslekYüksekokulu ise, 2011-2012akademik yılında HopaKampüsü’nde bulunan eğitimbinasındahizmetverecektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Artvin Çoruh Üniversi-tesi’nin öğrenci, aka-demik ve idari perso-

neline hizmet vermek üzereSağlık Kültür ve Spor DaireBaşkanlığı’na bağlı SağlıkHiz-metleribirimindebirhemşireve bir psikolog görev yap-maktadır. Sağlık Hizmetleri

biriminde ilk yardım ve acilbakım hizmeti olarak ateş,nabız, tansiyon ölçümü, kü-çük yaralanmalarda ve küçükyanıklardapansuman, burkul-malarda bandaj uygulamasıvb. hizmetler verilmektedir.Ayrıca öğrenciler ile Üniver-sitemiz personeli ve yakınlarıbulundukları yerdeki DevletHastaneleri ve SağlıkOcakla-rındanyararlanmaktadır.

Hastaneler tarafından verilenreçetelerde belirtilen ilaç be-dellerinin %80’i ve hastanemasraflarının tümü Üniversi-temiz tarafındankarşılanmak-tadır. Gözlük camı ve bazısağlık cihazları her yıl MaliyeBakanlığının çıkardığı tedaviyönetmeliği çerçevesinde be-lirlenenmiktarlarbazalınarakkarşılanmaktadır.

Sağlık karnesi uygulamasıyla;öğrencinin ailesi herhangi birsosyal güvenlik kuruluşunabağlıisetedavigiderleri25ya-şınakadarilgilikurumcakarşı-lanmaktadır.Ailesiherhangibirsosyalgüvenlikkuruluşunatabideğilsesözkonusuöğrencinintüm giderleri bütçe imkânlarıölçüsünde Üniversitenin ilgilibirimlerince karşılanmaktadır.Sağlık karnesi olan öğrencile-rintümtedavileriSağlıkOcak-larıveDevletHastaneleritara-fındanyapılmaktadır.

BESLENME HİZMETLERİ

Üniversitemiz bünye-sinde Seyitler Yerleş-kesiOrmanFakültesi

Binası’ndabulunan720m2’likalanda 350 kişi kapasiteli ye-mekhanede; Şehir YerleşkesiArtvin Meslek Yüksekokulubinasında ise 130m2’lik alan-

da,80kişikapasiteliyemekha-nedeöğrencilereöğleyemeğiverilmektedir. Ayrıca SeyitlerYerleşkesi Orman Fakültesibinasında 430 m2’lik alanda160 kişi kapasiteli yemekha-nedeÜniversitemizpersoneli-neöğleyemekleriverilmekte-dir.Yemekler,öğrencilerinvepersonelin dengeli beslenme-leri amacıyla kaliteli ve ucuzolup,dörtçeşittir.

BARINMA OLANAKLARI

Artvin ilinde YüksekÖğrenim Kredi veYurtlarKurumuGenel

Müdürlüğü’nün bünyesindefaaliyet gösteren 5 ayrı yurt-ta toplam 1266 öğrenci ko-naklama imkanı bulmaktadır.Bu yurtlar; 220 kişi kapasiteliNihat Gökyiğit Kız Öğren-ci Yurdu, 328 kişi kapasiteliOrta Mahalle Erkek ÖğrenciYurdu;130kişikapasiteliYeniMahalle Kız Öğrenci Yurdu,Seyitler Yerleşkesi’ndeki 500öğrenci kapasiteliÇoruhÖğ-renciYurduile90öğrencika-pasiteliİsmetAcarKızÖğren-ciYurdudur.

Artvin ilindeKredi veYurtlarKurumu Genel Müdürlüğüyurtları haricinde hizmet ve-renözelyurtlardabulunmak-

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 6: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

6

tadır. Özel yurtların toplamöğrencikapasitesiise600’dür.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Öğrencilerin ders dışızamanlarını değer-l e n d i r e b i lme l e r i

amacıyla imkânlar ölçüsündesosyal etkinliklere ve sportiffaaliyetlereyerverilmektedir.Seyitler Yerleşkesi’nde 2011yılıEylülayındahizmeteaçıla-cakolankapalısporsalonununinşaatında son aşamaya gelin-miştir. Üniversitemiz öğren-cilerininveşehirhalkınınsporsalonu ihtiyacını karşılamadaönemli bir işlev görecekolansalon; 600 sabit + 400 kol-tukluteleskopiktribün,fitnesssalonu, sauna ve buhar odasıgibi birimlerden oluşacaktır.Kapalı Spor Salonun’nun he-menyanındakurulanaçıksporalanlarındaise2adethalısaha,voleybol sahası ile basketbolvetenissahasıyeralmaktadır.

SeyitlerYerleşkesianahizmetbinasında 454 m2’lik alandamasa tenisi, badminton vebilardooynamayaelverişlialt-yapıbulunmaktadır.Bualandaöğrencilerimiz ve personeli-miz boş vakitlerini değerlen-direbilmektedir. Sağlık Yük-

sekokulu binasında ise 1500m2’lik açık alan bulunmakta-dır. Bu alanın alt yapı ve dü-zenleme çalışmaları sürmek-tedir. Seyitler Yerleşkesi’ndeinşası planlanan “Sosyal veKültürelFaaliyetlerMerkezi”;Üniversitemiz öğrencilerininve personelinin okuma, din-lenme,alış-verişvebeslenmegereksinimlerini karşılamakamacıyla,sinema,seminersa-lonu, sergi salonu, kitap satışbürosu,banka,kuaför,öğren-ci ve personel yemekhanesi,mediko-sosyalodalarıgibi te-sisleribarındıracaktır.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

2009 yılında kalıcı yer-leşkeye taşınılmasınınardından Üniversitemiz

SeyitlerYerleşkesinde300m2alana sahip, 80 kişi kapasitelibir merkezi kütüphane açıl-mıştır. Kütüphane ve Dokü-mantasyon Daire Başkanlığı,öğrenci ve personelimize hiz-metvermektedir.

2009 yılında kurulan merkezkütüphaneye; ormancılık,mü-hendislik, mimarlık, tarım vb.disiplinlerdetoplam2.704adetbasılıkitap,150adetsüreliya-

yın bağışlanmıştır. Bunun yanısıra, felsefe, sosyoloji, eğitimbilimleri, tarih, fen bilimleri,mühendislik, mimarlık, edebi-yat, teknoloji vb. disiplinlerde1.433 adet basılı kitap satınalınmıştır. Merkez kütüpha-nesinde 2011 yılı Ağustos ayıitibariylebulunantoplamkitapsayısı9672’dir.

Artvin Çoruh Üniversitesimerkez kütüphanesi EBSCOHost, IEEEXplorer,Taylor&Francis,MühendislikveTemelBilimler Veri Tabanı, SosyalBilimler Veri Tabanı (SBVT),TÜBİTAK Destekli ProjelerVeri Tabanı (TDPVT) ve Eb-rary Academic Complete gibiveritabanlarına üye olmuştur.ArtvinÇoruhÜniversitesi’ndemerkez kütüphanesinin yanısıra Sağlık Yüksekokulu veMeslek Yüksekokulu bünye-sinde 2 ayrı kütüphane dahabulunmaktadır.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 7: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

7

BİLGİSAYAR VE İNTERNET HİZMETLERİ

Üniversitemizde su-nulan bilgi işlem hiz-metlerinde yeni tek-

nolojiyi temel alan, altyapıiyileştirmesi devam etmekte-dir. 2009 yılında bir adet su-nucu(server)odasıkurularakağ ve internet altyapısı oluş-turulmuştur. Üniversitemizininternetağı,tümöğretimele-manlarınınodalarına,personelodalarına ve dersliklere ulaş-maktadır.

Üniversitemiz Seyitler Yer-leşkesindeki ana binada dörtadet bilgisayar laboratuarıoluşturulmuştur. Yine aynıbinada 1 adet uzaktan eği-tim sınıfı ve bina içi kamerasistemi kurulmuştur. ArhaviMeslek Yüksekokulu’nda 40bilgisayarlı bir adet bilgisa-yar laboratuarı kurulmuştur.

Artvin Meslek Yüksekokulubünyesinde, mevcut 26 bilgi-sayarlıbilgisayarlaboratuarınaek olarak 25 bilgisayarlı yenibir bilgisayar laboratuarı ve22bilgisayarlıelektrik labora-tuarı oluşturulmuştur. SağlıkYüksekokulu’nda 19 bilgisa-yar kapasiteli, Hopa MeslekYüksekokulu’nda da 20 bilgi-sayar kapasiteli bir bilgisayarlaboratuarımevcuttur.SürekliEğitimUygulamaveAraştırma

Merkezi’nde16kişilikbilgisa-yar laboratuarı bulunmakta-dır.YenikurulanveFenEde-biyatFakültesinetahsisedileniki eğitim bloğunda ise 115bilgisayarkapasiteliüçbilgisa-yar laboratuvarıve1uzaktaneğitimsınıfıyeralmaktadır.

Bu laboratuarlarda öğrencile-rimize internetebağlanmavearaştırmaödevlerinihazırlamaimkânıdasağlanmaktadır.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KAYIT TARİHLERİ

1-Lisediploması;diplomasıhazırolmayanlariçinçıkışbelgesi;diplomasınıkayıpedenleriçin;mezunolduklarılisedenalacaklarıdiplomasınıkayıpedenleremahsusbelge.İstenenbelgelerinaslıveyaaslıgörülerekÜniversitetarafındanonaylıörneğikabuledilir.

2-6adetvesikalıkfotoğraf.3-Askerlikdurumuveadlisicilkaydıylailgiliöğrencininbeyanınadayanılarakişlemyapılır.

4-Katkıpayı,öğrenimücretiveöğrencihizmetlerikatkıpayınınödendiğinigösterenbankadekontu(ÖğrencinumarasıileTürkiyeVakıflarBankasınıntümşubelerindenyatırılabilir).

Kayıt yeri:ArtvinÇoruhÜniversitesiSeyitlerYerleşkesi-SeyitlerKöyü/ARTVİN

Kayıt Tarihleri: 05-09Eylül2011tarihleriarası

Ulaşım:Artvinilindehavaalanıbulunmadığıiçinulaşımşehirlerarasıotobüsveyaözelaraçlarlakarayoluileyapılmaktadır.ŞehirlerarasıotobüslerlekayıtiçingelenöğrencilerimizinotogardanArtvinÇoruhÜniversitesiSeyitlerYerleşkesineulaşımlarıÜniversitetarafındankonulacakservisaracıilesağlanacaktır.Artvin’eenyakınhavaalanıErzurum(226km.)veTrabzon(234km.)illerindebulunmaktadır.Danışma:Artvinotogarınagelenöğrencilerimiz,Üniversitemizeaitdanışmamasasındakigörevlilerdenayrıcabilgialabilirler.İletişim: Telefonlabilgialmakisteyenöğrencilerimiz04662151000Dhl.:1091-1093-1094no’lutelefonlardanbilgialabilirler.

Page 8: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

8

KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NA AİT YURTLAR

ADI TEL(0466)

NihatGökyiğitKızÖğrenciYurdu(ABlok)MiralayŞükrüBeyCad.OrtaMah.No:80/B

2122154

SeyitlerÇoruhÖğrenciYurduSeyitlerYerleşkesi

2123196(Müdüriyet)

İsmetAcarKızÖğrenciYurduÇarşıMah.HürriyetCad.No:34

2126287

YeniMahalleKızÖğrenciYurdu(BBlok)Kız.Genel.EdipDinçSok.YeniMah.No:26

2126357

OrtaMahalleErkekÖğrenciYurdu(CBlok)OrtaMah.MeskenSok.No:7

2123661

ÖZEL YURTLAR

ÖzelAyşeHanımKızÖğrenciYurduOrtaMah.MiralayŞükrüBeyCad.ARTVİN

2123541

ÖzelUfukYüksekÖğrenimErkekÖğrenciYurduÇarşıMah.HamamSok.ARTVİN

2128990

ÖzelÇoruhYüksekÖğrenimKızÖğrenciYurduOrtaMah.SakıpSabancıSok.ARTVİN

2121977

ÖzelArtvinMerkezİlimveKültürelHizmetlerDerneğiÖğrenciYurduMiralayŞükrüBeyCaddesi-ÇEDAŞKarşısıARTVİN

2126227

RESMİ KURUM MİSAFİRHANELERİ

ArtvinÖğretmeneviÇarşıMah.Öğr.SüleymanYurttaşSk:2

2123635

ArtvinDevletSuİşleriMisafirhanesiSalkımlıKöyüYolÜzeri26.BölgeMüdürlüğü

2382503/2382610

ArtvinPolisEvi.İskebeMevkiiYeniMah. 2126734

ArtvinÇoruhÜniversitesiMisafirhanesiMiralayŞükrüBeyCad.ÇayağzıMah.LifLevhaSok.

2122260

LÜZUMLU BİLGİLER

Page 9: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

9

OTOBÜS İŞLETMELERİ

ADI TEL(0466)

ARTVİN MERKEZ

LÜKSARTVİNSEYAHAT 2122170

ÖZARTVİNEKSPRES 2124402

METROTURİZM 2127936

ARDANUÇ

LÜKSARTVİNSEYAHAT 6112356

ÖZARTVİNEKSPRES 6112061

ŞAVŞAT

LÜKSARTVİNSEYAHAT 5171336

ÖZARTVİNEKSPRES 5173435

METROTURİZM 5172595

YUSUFELİ

LÜKSARTVİNSEYAHAT 8112400

ÖZARTVİNEKSPRES 8112124

METROTURİZM 8112281

ARHAVİ

ÖZARTVİNEKSPRES 3123840

LÜKSKARADENİZ 3127212

METROTURİZM 3124518

ULUSOY 3124616

DOĞUKARADENİZ 3124603

HOPA

LÜKSARTVİNSEYAHAT 3513050

ÖZARTVİNEKSPRES 3512526

METROTURİZM 3513821

LÜKSKARADENİZ 3514483

ULUSOY 3514303

DOĞUKARADENİZ 3514635

*BroşürdeyeralanArtvin’leilgilibilgiler,seyahatacentalarıvediğerdokümanlarArtvinValiliğiİlKültürveTurizmMüdürlüğütarafındanhazırlanankaynaklardanteminedilmiştir.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 10: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

ARHAVİ MYO

HOPA MYO

REKTÖRLÜK

10

ARTVİNULAŞIM

DenizYolu

HopaLimanı

EnYakınHavaAlanları

Erzurum

Trabzon

BAZIİLLEREUZAKLIĞI

Ardahan 235km.

Ankara 999km.

Antalya 1.506km.

Erzurum 234km.

İstanbul 1.317km.

İzmir 1.465km.

Kars 269km.

Rize 159km.

Samsun 580km.

Trabzon 234km.

İLÇELERİNEUZAKLIĞI

Ardanuç 37km.

Arhavi 77km.

Borçka 32km.

Hopa 67km.

Murgul 50km.

Şavşat 71km.

Yusufeli 103km.

ARTVİN İL HARİTASI

Page 11: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

ARHAVİ MYO

HOPA MYO

REKTÖRLÜK

11

Page 12: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

12

ARTVİN MERKEZ ŞEHİR PLANI

Page 13: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

13

ArtvinÇoruhÜniversitesiSeyitlerYerleşkesineulaşmakiçin;Artvin’inçevreyolüzerindekiköprübaşıgirişindenyerleşkealanınaSeyitlerdolmuşlarınabinebilirsiniz.Otogardankampüsegelmekiçinşehiriçitoplutaşımaaraçlarıylaköprübaşına,oradanSeyitlerdolmuşlarınabinmenizgerekmektedir.

KayıtsüresiboyuncaArtvinotogarındanSeyitlerKampusüneüniversitemiztarafındanulaşımsağlanacaktır.AyrıcaArtvinotogarındakayıtsüresiboyuncaüniversitemizin“danışmamasası”sizlerinhizmetindeolacaktır.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 14: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

14

DoğuKaradenizBölge-sininenuçnoktasındayeralanArtvin,enge-

beli arazi yapısı ve geçit ver-meyenamadoğalgüzelliklerlesüslenmiş karlı dağları, buzulgölleri, otantik yapılı yaylala-rı, ÇoruhNehri ve kollarınınasırlardan beri sabırla işleyipoyduğu derin ve dik yamaçlı

vadileri, zengin yaban hayatıve bitki çeşitliliğinin yanısıratarihicami,kilise,kaleveke-merköprüleri,gelenekselmi-marisi ve festivallerini içindebarındıran tarihi ve kültürelzenginlikleriyleDoğa TurizmialanındaTürkiye’ningözbebe-ğidir.

Kaçkar ve Karçal Dağlarındayapılandağtırmanışları,bölge-nin değişik yörelerinde doğalgüzellikler içindebulunandağyürüyüşü parkurlarında yapı-lan doğa yürüyüşleri, ÇoruhNehriveBarhalçayındayapıl-maktaolanrafting,katamaranve kano gibi akarsu sporlarıArtvin’in turizm çeşitliliğinidaha da zenginleştirmekte-dir.DördüncüDünyaAkarsuSporlarıŞampiyonasıda1993yılındaÇoruhNehrindeyapıl-mıştır. İlinenbüyükakarsuyuolan Çoruh Nehri, Türkiyeiçinde335km’likbiruzunluk-ta olup, Tortum,Oltu, Bertave Barhal Çayları tarafındanbeslenmektedir. ÇoruhNeh-ri, akarsu debisinin ve hızınınyüksekolmasıdolayısıyladün-yanınönemliraftingparkurlarıarasındadır.

Çoruh Vadisinin doğusundaKarçal Dağı (3.428 m), Batı-sındabirbölümüRizeilsınırla-

ARTVİN HAKKINDA

Page 15: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

15

rıiçindeyeralanKaçkarDağı(3.932 m), Artvin-Ardahan ilsınırında yer alan YalnızçamDağları, Altıparmak Dağları,Büyükyurtgibiönemliyüksek-liktevegörülesidağlarlaçevri-lidirARTVİN...

Artvin’in toplam alanının%56’sı ormanlarla kaplıdır.Özellikle Borçka-Macahel(Camili) bölgesindeki orman-lar bitki ve hayvan çeşitliliğiaçısından Türkiye’nin endergüzellikteki bölgelerindendir.ÇoruhVadisi,iklimselözellik-leraçısındandaKaradenizikli-minden farklılık gösterir.Ço-ruhVadisinde ılımanAkdeniziklimigörülür.

Artvin zengin folklorik özel-likleri yanında her yıl yapılanyaylaşenlikleriyledebirfesti-vallerşehriözelliğinesahiptir.BufestivallerinbaşındadaheryılHaziranayınınsonhaftasın-da Kafkasör yaylasında yapıl-maktaolanveoldukçayoğunilgi gören boğa güreşleri gel-mektedir.“KafkasörFestivali”olarakbilinenbufestivaldeİlinheryanındangetirilenboğalar,boyunkalınlıklarıvekilolarınagöre sınıflandırılarak güreşti-rilirler. İspanya boğa güreşle-

rinin aksine kan dökülmedengerçekleşen, yerli ve yabancıizleyicilerin heyecanla takipettiği farklı güzellikte bir et-kinliktir.

Ardanuç “Karakucak Güreş-leri veEfkâriÂşıklar Şenliği”,ArhaviAltınAtmacaKültürveSanat festivali”, Şavşat ilçesi-nin “Şavşat Sahara PancarcıFestivali” Artvin’in neşeylekutlanan festivallerinden sa-decebirkaçıdır.

Tarih boyunca birçok uygar-lığıngeçişnoktasındabulunanArtvin,doğalgüzelliklerikadartarihieserlerivemiraslarıaçı-sından da oldukça zengindir.Önemlibirkavşaknoktasındabulunmasından dolayı Artvinbir kaleler ve kiliseler şehriolma özelliği de göstermek-tedir. Çoruh Nehri boyuncabölgeye hâkim tepeler üze-rinde birçoğunun yapılış tari-hidahibilinmeyençoksayıdakarakol kalesi ve haberleşmekulelerimevcuttur.

Yöresel yemekçeşitleribakı-mından oldukça zengin olanArtvin mutfağında “Ağartı”denilensütvesütmamullerin-denyapılanyemeklerarasında

“kuymak” mahalli bir yemekolarak yaylacılar tarafındanyapılır.Ayrıca yörede yetişensebzevekırotlarındandeğişiktürlerde yemekler de yapıl-maktadır.

Yılda yaklaşık 500 bin yerliveyabancı turistinziyaretet-tiği Artvin ve doğası bölgeyeyayılmış çok sayıdaki turizmişletmeleri içinönemlibirge-çimkaynağıdır.Yaylaturizmi-nedönükfaaliyetgösterenbuişletmelere Artvin’in bir çokdoğalgüzellikleriiçinderastla-makmümkündür.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Page 16: Artvin Çoruh Üniversite tanıtım broşürü

ArtvinÇoruhÜniversitesiRektörlüğüTelefon:04662151000Faks:04662151007

www.artvin.edu.tr