Bengkel & Teknik Menjawab Kertas 1

  • View
    10.596

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan ini dibentangkan dalam Bengkel / Teknik Menjawab Soalan Kertas 1 di MITIB, Kg Bandar Banting Selangor.

Text of Bengkel & Teknik Menjawab Kertas 1

  • 1. TEKNIK MENJAWAB 2013 Bahasa Melayu SPM Dihasilkan oleh ; SAHARUDDIN BIN ABDULLAH Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMK Sijangkang Jaya. saharuddinabdullah81@yahoo.com Saharuddin-abdullah.blogspot.com ckgdin@slide share Ckgsaha@twiter

2. Berasal dari Temerloh, Pahang. Pendidikan : IPSI Tg Malim 1989 1992 UPM PBMP 1997 2000. Perkhidmatan : SK Kuala Krau ;1992 1997 SK Kanchong Darat ; 1998 2001 SMK Sijangkang Jaya ; 2002 2013 Penghargaan : 1996, 2004, 2008 (GC), 2013 . Tak Kenal Maka Tak Cinta. 3. SPM (1103 / 1) Kertas 2 Masa : 2 Jam 15 minit 4. TARGET BAHASA MELAYU A+ /A /A- 5. GARIS PANDUAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SPM KEPERLUAN KERTAS 1 1103/1 Bentuk Soalan Jenis Item Ujian Berbentuk Subjektif Karangan Rangsangan Karangan Umum Tempoh Ujian 2 jam 15 minit 6. Bilangansoalan a.Hanya satu soalan dan tiada pilihan-wajib jawab b. 5 soalan pilihan dan hanya jawab satu soalan sahaja 7. 30 100 JUMLAH MARKAH : 130 Markah Bahagian A : Bahagian B : 8. FORMATSOALAN Panjang Karangan Antara 200 hingga 250 patah perkataan Bahagian A Karangan BerpanduBahanRangsangan Masayangdicadangkanialah45 minit 9. Bentuk Soalan a) Gambar foto / Ilustrasi b) Ilustrasi kartun c) Pelan / Peta d) Iklan e) Petikan f) Gambar Rajah g) Dialog / Catatan 10. BahanRangsangan GambarFoto/Ilustrasi. Lihatgambardibawahdenganteliti.Huraikan pendapatandatentangkepentingan kawasan riadah dalam kehidupan manusia.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan 11. BahanRangsanganGambarRajah Lihatgambarrajahdibawahdenganteliti. Huraikanteknik-teknik berkesan mendidik anak- anak.Panjanghuraianandahendaklahantara200- 250patahperkataan. 7tahunkeduamembuatPENGUATKUASAAN terhadapanak-anak 7tahunpertamaBERMAIN7tahunketiga Dengananak-anakBERSAHABAT FASA PENTINGdengananak-anak MENDIDIK ANAK 12. BahanRangsangan IlustrasiKartun. Lihatilustrasikartundibawahdenganteliti. Huraikanpendapatanda kepentingan berbudi bahasa dalam kalangan remaja.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan. 13. BahanRangsangan Pelan/peta Lihatpetadibawahdenganteliti.Huraikan pendapatandatentangmanfaat pembinaan lebuh raya tersebut kepada pengguna. Panjanghuraianandahendaklahantara200- 250patahperkataan. 14. BahanRangsangan Iklan. Lihatdanfahamiiklandibawahdenganteliti. Huraikanpendapatandasumbangan iklan dalam dunia perniagaan.Panjanghuraian andahendaklahantara200-250patah perkataan. 15. BahanRangsangan Catatan. Lihatcatatandibawahdenganteliti.Huraikanpendapat andatentangfaedahmenyertaikegiatankokurikulumdi sekolah.Panjanghuraianhendaklahantara200-250 patahperkataan. 9.00pg:PertandinganKawadKaki. 11.00pg:PertandinganGubahan/Masakan. 12.30ptg:Makan&SolatBerjemaah. 2.45ptg:CeramahMotivasi. 5.00ptg:Sukaneka. 8.00malam:SolatMaghrib&KuliahMaghrib 16. BahanRangsangan-Petikan Bacapetikandibawahdenganteliti.Huraikan pendapatandatentangpunca-puncaberlakunya kegiatanvandalisme.Panjanghuraiananda hendaklahantara200-250patahperkataan. Budayavandalismedalamkalanganmasyarakat dinegarakitasangatmembimbangkan.Kerajaan terpaksamemperuntukkanhampir500jutasetiap tahununtukmemperbaikikerosakanhartabenda awamdisebabkanaktivitivandalismeini.Jika rakyatbolehberubasikap,peruntukanituboleh disalurkanuntukmembinakemudahanlainyang lebihberfaedah.UcapanPerdanaMenteri. 17. ContohKaranganTerbaik Lihatgambardibawahdenganteliti. Huraikanpendapatandatentangaktiviti- aktivitiyangsesuaidiadakandisekolah bersempenadengansambutanHari Kebangsaannegarakita.Panjangnya huraianhendaklahantara200hingga 250patahperkataan. 18. LihatContohJawapan 19. TEKNIK LATIHAN KESUNGGUHAN KESABARAN 20. Karangan berpandu yang cemerlang memenuhi syarat- syarat yang berikut:- a) Memenuhi dan menepati kehendak arahan soalan b) Mempunyai isi-isi penting yang cukup c) Mempunyai idea yang tersusun iaitu isi yang penting didahulukan dan isi yang kurang penting dikemudiankan d) Mempunyai perenggan yang padu dengan isi , huraian, serta contoh yang sesuai e) Menggunakan kosa kata mengikut laras bahasa yang betul ) Menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul 21. PROSES 1 (a)Memahami dan Mentafsirkan Bahan Rangsangan Sebelum Menulis : I II III Sebelum menulis, calon perlu membaca dan memahami arahan soalan serta mengenal pasti kehendaknya Meneliti tajuk yang diberi bersama sama dengan bahan rangsangan dan kaitkan dengan kehendak soalan Perlu menangkap mesej utama daripada bahan rangsangan dan skop karangan yang perlu ditulis 22. PROSES 2 I. Menganalisis Bahan Rangsangan a) Perlu menganalisis dengan kritis dan analitis b) Tujuan supaya karangan tidak terpesong PROSES 3 Menyediakan Isi dan Rangka Karangan Rangka Karangan a) Pendahuluan b) Isi-isi penting c) Penutup -Ayat yang berkaitan dengan tajuk dan bahan rangsangan secara am -Isi yang terdapat dalam bahan rangsangan diperkayakan dengan Pengetahuan calon Pandangan,cadangan,dan kesimpulan 23. PROSES 4 Menulis Karangan Berpandu Penggunaan Bahasa Kesinambungan isi PenandaWacana Ringkas, tepat, dan padat Perlu diberi perhatian supaya karangan lancar Dalam pada itu, sehubungan dengan itu, sungguhpun demikian, dan sebagainya 24. PROSES 5 Menyemak Karangan 1. 2. 3. 4. Semak semula setelah selesai menulis Beri perhatian kepada ejaan ,tanda baca, dan struktur ayat agar tiada kesalahan yang disengajakan Jumlah kata dalam lingkungan yang telah ditetapkan Catat jumlah kata baris terakhir karangan 25. PERINGATAN!!! Karanganyanglengkapdengansegalaisi pentingtetapisusunanyangtidakteratur hinggamenyebabkangayadan pengolahankuranglancarakan menyebabkanmarkahtidakdapatdiberi padaperingkatcemerlangkeranacacat dariaspekgayapersembahandan kelancaran 26. PEMARKAHAN CEMERLANG KEPUJIAN 2630 2025 2830 2325 2627 2022 MEMUASKAN KURANGMEMUASKAN 1519 1014 1719 12-14 1516 1011 PENCAPAIANMINIMUM 0109 (0609,0105) 27. 1.Mengenalpastiarahandan kehendaksoalan Bacaarahandenganjelasdanteliti. Kenalpastiisudanfokussoalan. 28. CONTOHSOALAN2013(JUN) Huraikanpendapatandatentanglangkah- langkahmenjagakeselamatandijalanraya. Panjangnyahuraianhendaklahantara200 hingga250patahperkataan. Pematuhanundang-undangjalanraya. Penyelenggaraankenderaan. Penguatkuasaanundang-undang. 29. CONTOHSOALAN RANGSANGAN Huraikanpendapatandatentangusaha-usaha untukmemajukansektorpelancongannegara kita.(MRSM) Huraikanpendapatandatentangusaha-usaha untukmemajukansektorpelancongannegara kita.(MRSM) Mewartakankawasanpelanconganbaharu. Meningkatkanprasarana Mempromosikanprodukpelancongan 30. CONTOH SOALAN RANGSANGAN Huraikan pendapat anda tentang faedah penganjuran sukan bertaraf antara bangsa terhadap negara Malaysia. (KEDAH) Huraikan pendapat anda tentang faedah penganjuran sukan bertaraf antara bangsa terhadap negara Malaysia. (KEDAH) Memperkenalkan Malaysia ke negara luar. Menambahkan pendapatan negara. Meraptkan hubungan antara negara peserta. 31. CONTOH SOALAN RANGSANGAN Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. (Pulau Pinang) Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. (Pulau Pinang) Mengadakan gotong royong. Mengadakan rumah terbuka. Amalan ziarah menziarahi Mengadakan kempen kesedaran. 32. CONTOH SOALAN RANGSANGAN Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah mempunyai hobi memancing pada waktu lapang. (KELANTAN) Huraikan pendapat anda tentang faedah- faedah mempunyai hobi memancing pada waktu lapang. (KELANTAN) Mengeratkan hubungan masyarakat. Menghilangkan tekanan / stres Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. 33. CONTOH SOALAN RANGSANGAN Huraikan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya kepupusan hidupan liar di negara kita. (YIK) Kemusnahan habitat akibat aktiviti penebangan hutan. Pemburuan haram oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pencemaran alam sekitar dan serangan penyakit berbahaya. Keadaan cuaca seperti kemarau dan banjir. 34. 2. Membina rangka karanganmengapa ? Mengelakkan isi penting tidak disusun mengikut keutamaan. Mengelak karangan daripada terpesong atau menyimpang. Mengelak isi sama daripada berulang. Mengelakkan daripada terputus idea. Memastikan masa mengarang dapat dijimatkan. Rangka mesti mengandungi pendahuluan, isi penting dan penutup. 35. Contoh : Rangka Karangan (memupuk semangat kejiranan) Pendahuluan - Semangat kejiranan semakin terhakis dalam diri masyarakat bersikap - bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing sibuk dengan kerjaya mengejar kemewahan hidup. 1)Menganjurkan festival rakyat meliputi pelbagai lapisan masyarakat setempat pengadakan pelbagai aktiviti. 2)Mengadakan majlis rumah terbuka sempena perayaan dapat mengenali jiran dengan lebih dekat amalan ziarah. 3)Mengadakan program gotong rotong menceriakan kemudahan / prasarana awam bekerjasama untuk memajukan kawasan setempat. 4)Menghadiri aktiviti sosial kenduri khawin, kematian, kemalangan memupuk rasa seia dan sekata dalam hidup Penutup semua pihak harus bekerjasama mewujudkan semangat kejiranan bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana muafakat, 36. Contoh : Rangka Karangan (Faedah Penganjuran Sukan Ant) Pendahuluan sukan bukan sekadar aktiviti untuk keceragasan diri tetapi boleh memberikan manfaat daripada sudut sosial, ekonomi dan politik serampang dua mata badan sihat, minda cerdas. 1)Memperkenalkan Malaysia ke negara luar negara kita dapat dikenali diperingkat antarabangsa F1, squasy, badminton, hoki kemudahan bertaaf dunia. 2)Menambahkan pendapatan negara kehadiran pelancong untuk menonton pengaliran masuk wang pengangkutan, penginapan, membeli belah. 3)Merapatkan hubungan antara negara peserta hubungan sosial dapat diwujudkan untuk mengenali antara satu sama lain dapat berkongsi idea, pendapat untuk kebaikan. Penutup semua pihak perlu memberi sokongan agar penganjuran dapat dilaksanakan dengan jayanya kecemerlanga