Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  1/42

  ASSALAMUALAIKUMASSALAMUALAIKUMDANDAN

  SALAM SEJAHTERASALAM SEJAHTERATEKNIK MENJAWABTEKNIK MENJAWAB

  BAHASA MALAYSIABAHASA MALAYSIAUPSRUPSR

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  2/42

  BAHASA MALAYSIA

  PEMAHAMAN011 50 minit

  PENULISAN012 1 jam 15 minit

  TATABAHASASoalan 1 !0

  KE"AHAMANSoalan !1 #0

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  3/42

  "$RMATS$ALAN

  PEMAHAMAN

  "$RMATS$ALAN

  PEMAHAMANM%n&%m'(a(an 2)%ti(an5 *oalan *%tia) )%ti(an10 *oalano+j%(ti,

  *oalan !1 #0

  Soalan -an&.i(%m'(a(an /

  P%maaman ,a(tai*i )%ntin& i.%a ''tan)%i*ti3a .an m%'m'*

  taj'(4

  Ma(na )%(ataanan&(ai (ataa-at

  A*)%( nilai

  t%*iatt%*'at

  P%maaman ma(*'.

  )%i+aa*a*im)'lan+aa*a

  P%l+a&ai aa* *oalan6

  )%n&%ta'an anali*i*)%maaman (iti*

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  4/42

  PANDUAN

  MEMAHAMIPETIKAN

  PANDUAN

  MEMAHAMIPETIKAN

  BACAS%('an&('an&n-a.'a (ali

  PASTIKAN :M%n&%nal ma(l'mat .an i*it%mam%na,*i ja.'al ajam%n7ai nilai*i(a) 3ata(m%n&&ai*i i*i )%ntin&

  KAWALAN MASAP%'nt'((an ma*a -an& *%*'ai

  'nt'( m%maami )%ti(an

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  5/42

  PANDUANMENJAWABSOALAN

  PANDUANMENJAWABSOALAN

  Baca soalan

  Garisi a!a"a#a!

  K%%n.a( *oalan 8ai ja3a)an.alam )%ti(an

  B$a! %&r'an(in)anJa3a)an .%n&an )ilian ja3a)an -an& .i+%i

  Pili ja3a)an -an& )alin& t%)at4 tan.a(an

  Hi!a*an +a,a%an

  Pa*ti(an nom+o *ama9 *oalan(%ta* ja3a)an:

  S&*aan

  P%'nt'((an ma*a -an&*%*'ai 'nt'( m%n-%ma(

  ja3a)an4

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  6/42

  -ORMAT

  SOALANTATABAHASA

  -ORMAT

  SOALANTATABAHASA

  T&r'a.a)i &%a(a ($aA*)%( (ata9mo,olo&i :

  A*)%( a-at

  9 *inta(*i* :

  /0 soalanSoalan 1 in&&a !0o+j%(ti,Pilian ja3a)an6AB .an 8 *aaja ata'AB8 .an D

  B&n!$ soalan %o%$lar

  M%n&i*i t%m)at

  (o*on&%tila3anTan.a +a7aP%i+aa*aSoalanja3a)anKata &an.a

  M%m+%i ma(*'. a-atP%n&&'naan (ata -an& +%t'l A-at -an& +%t'l

  B&r)a*'ar")ra1i

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  7/42

  PANDUANMENJAWAB

  SOALANTATABAHASA

  PANDUANMENJAWAB

  SOALANTATABAHASA

  Baca soalan(an 1a.a*an

  Pas!ian '&n!$soalanLi.a! 'a.an )ra1i(&n)an !&li!i

  Pili. +a,a%an #an)%alin) !&%a!

  S&*a+a,a%an

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  8/42

  BERIPERHATIAN

  BERIPERHATIAN

  ASPEK KATASoalan 2 3 40

  tan.a +a7a'', +%*a*im)'lan +aa*a)%njo.o +ilan&an)%n&&'naan (ata (%ja a.j%(ti,)%nan.a 3a7ana (ata '+'n&(ata &anti nama

  ASPEK AYATSoalan 42 3 /0

  )%n&&'naan (ata +an-a( ma(na)%(ataan +%&an.aa-at *ama ma(*'.m%n&%nal )a*ti a-at

  -an& *ala .ai *%&i tata+aa*a

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  9/42

  PENULISAN 3 024SATU JAM LIMA BELAS MINITLIMA S$ALANTI;ABAHA;IAN

  BAHA;IAN A9 1 S$ALAN :

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  10/42

  Pan($an M&n).asilan Karan)an

  T&r'ai14 P%l' +an-a( m%m+a7a +aan +a7aan tam+aan

  7onton-a *'at (a+a majala .an +'(' 7%ita424 B%'+'n& .%n&an 7alon lain )%+in7an&an!4 A(ti, .alam (%la* .an +%tan-a a)a+ila m%n&a.a)i

  ma*ala4#4 B%i t'm)'an *%ma*a &'' m%n&aja454 S%.ia(an ja.'al 3a(t' (a* 'nt'( m%n&aan&4=4 S%ntia*a m%'j'( (am'* 'nt'( m%n&%ta'i ma(*'.

  )%(ataan -an& t%)at4>4 Ba7a .an *%ma( *%m'la a*il (%ja(aan&an -an& t%la

  .i)%i(*a ol% &''4

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  11/42

  Baa&ian A

  M%min.a(an ma(l'mat &a,i( (% .alam

  +%nt'( )%n'li*an 9a-at:

  Ba&aimana ?

  @Ba7a aaan4

  @"aami (%%n.a( *oalan4

  @P%l+a&ai +%nt'( aaan4

  @B%nt'( &a,i( +%+%a4

  @;am+at'n&&al+%*iiajaja.'al)%ta&a,

  @Bina 5 a-at *aaja4

  @Jan&an +%7%ita4

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  12/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  13/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  14/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  15/42

  Baa&ian A6 8onto

  Soalan

  M&nan)a%

  ian

  M&n)an)a!a#$

  M&*asa

  M&n(irian.&*a.

  M&n#i(ai%aaian

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  16/42

  @ 97onto a-at l%n&(a): S%oan& +'.a( l%la(i *%.an& m%nan&(a) i(an .%n&an

  m%n&&'na(an *%+atan& (a-' -an& tajam4

  @ 97onto a-at ti.a( l%n&(a): S%oan& +'.a( l%la(i *%.an& m%nan&(a) i(an4

  @ 97onto a-at ti.a( m%n%)ati t'&a*an:

  S%oan& +'.a( l%la(i *%.an& m%n7'7'( i(an4 S%oan& +'.a( l%la(i *%.an& m%n7'7'( i(an *am+ilm%m%&an& (a-'4

  Baa&ian A6 8onto Ja3a)an

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  17/42

  @ S%oan& +'.a( l%la(i *%.an& m%nan&(a) i(an .%n&anm%n&&'na(an *%+atan& (a-' -an& tajam4

  @ S%oan& ali )%n&a(a) -an& +%(a7a mata *%.an&m%n&an&(at +%+%a)a +atan& (a-' a)i4

  @ Ali .an a(ana(ann-a *%.an& m%ma*a( ma(anan'nt'( aliali )%(%maan *am+il +%+'al+'al4

  @ D'a oan& ali )%n&a(a) m%n.ii(an *%+'a (%ma.i (a3a*an )%(%maan -an& 7anti(4

  @ Ama. *%.an& m%n-i.ai )a(aian .i am)aian -an&t%l%ta( .i +a3a *%)oon )o(o( -an& %n.an&4

  Baa&ian A6 8onto Ja3a)anL%n&(a)

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  18/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  19/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  20/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  21/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  22/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  23/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  24/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  25/42

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  26/42

  PANDUANMENJAWAB

  SOALANPENULISAN 5B6

  PANDUANMENJAWAB

  SOALANPENULISAN 5B6

  Ba7a .an ,aam

  ;ai*i )%(ataan )%ntin&

  Ja3a+ *oalan

  m'.a

  B'at (%an&(a(aan&an

  M%n'li* (aan&anB%.a*a(an i*i2 B

  M&s!i a(a7P%n.a'l'ani*i .an )%n't')9(aan&an +%,omat'm'm:

  P%%n&&an+%+%a

  )a*ti(an j%ni*(aan&an

  As%& !a!a'a.asa 7P%+%n.aaaan (ata *t'(t' a-atim+'an tan.a +a7a .an %jaan

  S%ma( (aan&an B'at )%m+%t'lan

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  27/42

  P%m%%n&&anani4 # )%%n&&anii4 5 )%%n&&aniii4 = )%%n&&an

  P%m%in&(atan .alam (aan&ani4 P%n.a'l'anii4 I*i

  iii4 P%n't') T%(ni( P%n'li*ani4 MASBBBD M m%n&a)a A A)a S Sia)a B Bila B Ba&aimana D Di manao P%n&&'naan m%n&i('t j%ni* (aan&an

  Baa&ian A6 "omat Kaan&an

  L%n&(a)

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  28/42

  CONTOH SOALAN

  An.a )%nolon& *%tia'*aa K%la+ S'(an S%(ola4T'li* la)oan t%ntan& a(tiiti (%la+ t%*%+'t *%)anjan&an.a m%nja.i *%tia'*aan-a4

  A)a -an& *a-a ,aam t%ntan& *oalan +%(%naan?

  A)a -an& *a-a a'* t'li*?Ba&aimana a'* *a-a m'la(an (aan&an *a-a?Pa*ti(an an.a ,aam *oalan4In&at ,omat la)oan (on*%) ti&a *%&i4

  a

  + 7

  a taj'(+ )%la)o7 tai(

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  29/42

  S$ALAN 2

  An.ai(an +aa3a )a*'(an +a.minton *%(ola an.a t%lam%nja.i joan .alam )%tan.in&an .i )%in&(at on4 S%+a&ai(%t'a )a*'(an an.a .i+%i )%l'an& 'nt'( m%m+%i(an '7a)an+%*%m)%na .%n&an (%ja-aan it'4

  T'li* '7a)an an.a it' *%l%n&(a)n-a4

  S$ALAN !

  An.a S%tia'*aa P%*at'an Sain* .an Mat%mati(4 T'li*

  *%)'7'( *'at (%)a.a ;'' Kanan KoK'i('l'm *%(ola an.a'nt'( m%moon m%n&a.a(an la3atan (% Plan%tai'm N%&aa4

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  30/42

  Soalan 8

  An.a +%+'al+'al .%n&an *%oan& t'a +%(a* t%nt%a4Dia m%n7%ita(an )%n&alamann-a +%t%m)' .%n&an)%n&&ana* (om'ni*4T'li* )%+'alan an.a .%n&an l%la(i t'a t%*%+'t4

  Soalan 9

  An.a .an +%+%a)a oan& a(an an.a t%la )%&i+%(%la .i t%)i )antai4 S%.an& an.a .an a(ana(an+%man.iman.a ti+ati+a an.a m%n.%n&a j%itan m%minta tolon&4

  P%ial(an (%ja.ian t%*%+'t4

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  31/42

  SOALAN

  K'an&n-a )%atian *%ta )%n&a+aian .i.i(an a&ama ol%

  i+' +a)a .i(ata(an m%nja.i )'n7a (%'nt'an a(la( %maja4Bin7an&(an (%+%naan .a(3aan t%*%+'t4

  SOALAN ;

  < M&*'aca Ja*'a!an Il*$

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  32/42

  Baa&ian 8M%n'li* nilai m'ni ata' )%n&ajaan

  Ba&aimana?

  @Ba7a )%ti(an .an ,aam4

  @P%l+a&ai j%ni* )%ti(an@;ai*i i*i )%ntin&4

  @Lima nilai)%n&ajaan4

  @;'na )%nan.a 3a7ana4@T'li* .alam *at' )%%n&&an *aaja4

  @50 )ata )%(ataan4

  @N-ata(an 3ata(

 • 7/25/2019 Teknik Menjawab Kertas Soalan Bm

  33/42

  Apa yang perludilakukan?:

  Mencontohi

  MengamalkanMenelad