TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  1/18

  TEKNIKTEKNIK

  MENJAWAB KERTASMENJAWAB KERTAS

  TEKNIKTEKNIK

  MENJAWAB KERTASMENJAWAB KERTASPENDIDIKAN MORALPENDIDIKAN MORAL

  SPMSPM

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  2/18

  FORMAT PENDIDIKAN MORAL

  ANALISIS SOALAN

  TIP-TIP PEPERIKSAAN SET SOALAN MODEL SPM

  CONTOH JAWAPAN PELAJAR

  CEMERLANG PERATURAN PEMARKAHAN MODEL Spm

  SOALAN PRAKTIS BESTARI

  PERATURAN PEMARKAHAN PRAKTISBESTARI

  FORMAT PENDIDIKAN MORAL

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  3/18

  FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN YANG SEBENARPERKARA KERTAS 1

  (UJIAN BERTULIS)

  KERTAS 2

  (KERJA KURSUS)Jenis Instrumen Ujian Subjektif Kerja Kursus

  Jenis Item Bahagian A:Struktur

  Bahagian B:Esei

  Laporan Sahsiah

  -Pemerhatian

  -LaporanBilangan Soalan Bahagian A:8 soalan(Jwb. Semua)

  Bahagian B:3 soalan(Jwb. Semua)

  Folio

  - Mengumpul maklumat kerja amal

  Jumlah markah Bahagian A:80Bahagian B:20= 100 markah

  (Pelaporan markah berasaskansekolah)

  Tempoh ujian 2jam 7 hingga 9 bulan

  Wajaran Konstruk Pengetahuan dan kefahaman 32%

  Kemahiran 68%

  Penghayatan Nilai/Kemahiran

  Cakupan Konteks Mencakupi semua bidang pembelajaran daritingkatan 4 dan 5

  Mencakupi semua bidangpembelajaran dari tingkatan 4 dan 5

  Aras kesukaran

  Rendah R

  Sederhana S

  Tinggi - T

  R : S : T = 5 : 3 : 2

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  4/18

  STRATEGI MENJAWAB SOALAN BERDASARKAN KATA TUGAS

  ARAS SATUBERIKAN

  NYATAKAN

  SENARAIKAN

  APAKAH

  CADANGKAN

  NYATAKANDEFINISI

  NILAI/FAKTA SAHAJA

  ARAS DUA JELASKANTERANGKAN

  NILAI + PENERANGAN

  FAKTA + CONTOH

  ARAS TIGA HURAIKANBINCANGKAN

  NILAI + PENERANGAN + CONTOH

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  5/18

  KAEDAH BIMBINGAN KEPADA PELAJAR

  Pelajar perlu menguasai 36 nilai, maksudnya

  dan kata kunci Pelajar perlu banyak latihan untuk memahirkan

  diri mengenali nilai yang terbaik untuk setiapsoalan

  Pelajar perlu melakukan pembahagian masa yangbijak supaya masa yang diperuntukkan itudimanafaatkan dengan sebaiknya

  Pelajar perlu mahir tentang teknik-teknikmenjawab soalan

  Pelajar perlu mengulang kaji buku tekstingkatan 4 dan 5

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  6/18

  CADANGAN

  Calon dicadangkan menjawab setiap soalan tidak melebihi15 minit.

  Calon dinasihatkan supaya menggaris setiap nilai dalamjawapan supaya jelas kelihatan dan senang dicari olehpemeriksa.

  Calon digalakkan menjawab lebih daripada yang diminta.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  7/18

  PANDUAN MENJAWAB SOALAN STRUKTURBentuk Soalan Kehendak Jawapan

  Nyatakan/Berikan/Cadangkan nilai Calon hanya perlu memberikan nilai

  sahaja. Jawapan mestilah ditulis

  dalam bentuk ayat.

  Contoh : Nyatakan dua nilai yang telah diamalkan oleh Nicol Ann Daviduntuk mencapai kecemerlangan serta mengharumkan nama

  negara dalam sukan skuasy (2 markah)

  Jawapan:i)Nilai kerajinan telah diamalkan oleh Nicol

  ii)Nilai sanggup berkorban untuk negara diamalkan beliau.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  8/18

  Bentuk Soalan Kehendak Jawapan

  Berikan/Jelaskan maksud atau

  definisi nilai

  Calon perlu memberi definisi

  lengkap berdasarkan kata kunci

  Contoh : Berikan maksud nilai amanah (2 markah)

  Jawapan :Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang bolehmenimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

  Bentuk Soalan Kehendak Jawapan

  Jelaskan?Terangkan Calon perlu memberikan nilai dan peneranganberdasarkan kata kunci penerangan serta

  berfokuskan watak atau situasi yang releva.

  Contoh : Jelaskan dua nilai yang harus diamalkan oleh ibu bapa untukmenangani isu penderaan kanak-kanak di rumah. (4 markah)

  Jawapan : i) Ibu bapa perlu mengamalkan nilai kasih sayang terhadapkeluarga.Ibu bapa harus mempunyai perasaan kasih

  dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadapkeluarga khasnya kanak-kanak.

  ii)Nilai melindungi hak kanak-kanak juga harus diamalkan

  oleh ibu bapa.Mereka harus membela,memberi naungandan memelihara hak kanak-kanak daripada penderaan.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  9/18

  Bentuk Soalan Kehendak Jawapan

  Huraikan nilai Calon perlu memberi nilai dengan

  diikuti penerangan dan huraian atau

  contoh yang relevan

  Contoh : Huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh pemajuperumahan untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh.

  (3 markah)

  Jawapan : Pemaju perumahan perlu mengamalkan nilai kemapanan alamsekitar.Pemaju patut mengekalkan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawab bersama.Contoh, pemaju

  patut memajukan projek perumahan mengikutPenilaian Kesan Alam Sekitar (EIA).

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  10/18

  Soalan meminta maksud

  Jelaskan maksudsatu nilai yang dinyatakan di 2(a)

  - Pelajar perlu beri definisi nilai sahaja.Contohnya

  Nilai kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalamdan berkekalan terhadap keluarga.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  11/18

  CONTOH MENJAWAB SOALAN KBKK

  1) Nyatakan/Berikan faktor(punca,sebab)

  - Calon perlu menyatakan faktor sahaja tentang sesuatu isu yang dikemukakan.

  Contoh : Nyatakan dua punca pencemaran sungai di negara kita (2 markah)

  Jawapan : i) Pencemaran sungai berpunca daripada pembuangan sisa toksik olehpekilang dan pembuangan sisa pepejal oleh penduduk.

  ii) Pencemaran sungai juga berpunca daripada penggunaan racun

  serangga dan baja kimia.

  2) Jelaskan/Terangkan faktor(punca, sebab)

  - Calon perlu menjelaskan faktor sesuatu isu yang dikemukakan beserta huraianatau contoh yang relevan.

  Contoh : Jelaskan dua faktor remaja terbabit dalam pelbagai gejala sosial (4markah)

  Jawapan : i) Salah satu faktor tersebut ialah pengaruh rakan sebaya.Contohnyarakan sebaya yang suka akan lumba haram akan mempengaruhiremaja untuk berlumba

  ii) Faktor kedua ialah kurang keprihatinan daripada ibu bapa.Ini

  kerana ibu bapa sibuk bekerja sehingga remaja terbiar tanpa kawalan.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  12/18

  3) Nyatakan langkah(cara,usaha,kaedah,teknik,strategi,tindakan)- Calon hanya perlu memberikan langkah untuk menangani sesuatu masalah

  atau kesan yang dikemukakan.

  Contoh : Nyatakan dua langkah yang berkesan untuk menangani isupencemaran sungai di negara kita. (2 markah)

  Jawapan: i) Jabatan Alam Sekitar (JAS) harus sentiasa memantau keadaansungai sungai dari masa ke semasa.

  ii) JAS juga harus menguatkuasakan undang-undang alam sekitar(Akta Kualiti Alam Sekitar).

  4) Nyatakan kesan(akibat,implikasi,impak)- Calon perlu menjelaskan kesan sesuatu isu yang diberikan dengan contoh

  yang relevan.

  Contoh : Jelaskan dua kesan ujian senjata nuklear (4 markah)

  Jawapan : i) Kesan pertama ialah keamanan dunia akan terancam jikaberlakunya perang senjata nuklear.Banyak nyawa akan terkorban.ii) Kesan seterusnya ialah alam sekitar akan tercemar oleh sisa

  nuklear.Banyak fauna akan mengalami kepupusan.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  13/18

  5) Namakan agensi kerajaan/agensi bukan kerajaan (NGO)

  - Calon perlu memberikan agensi kerajaan atau NGO yang relevandengan sesuatu isu atau situasi yang diberikan

  Contoh :Namakan dua agensi kerajaan yang bertanggungjawabterhadap kebajikan wanita di Malaysia. (2 markah)

  Jawapan : i) Jabatan Hal Ehwal Wanitaii) Jabatan Kebajikan Masyarakat

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  14/18

  PANDUAN MENJAWAB SOALAN ESEI

  Huraikan dua nilai

  Huraikan langkah-langkah.

  Berdasarkan nilai moral, huraikantindakan / pendirian anda

  Calon perlu menyatakan dua nilaisecara berasingan beserta katakunci penerangan dengan huraianatau contoh yang relevan dengansituasinya.

  Calon dikehendaki menghuraikanlangkah yang relevan. Pastikan ada3 nilai beserta 6 penerangan dan 6contoh.

  Calon mesti menyatakan tindakan

  atau pendirian dahulu.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  15/18

  Cadangan masa Soalan esei perlu dijawab dalamtempoh 12 minit.

  Tidak perlu buat perenggan Pastikan ada 10 ayat.

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  16/18

  JENIS KESILAPAN YANG HARUS DIELAKKANCALON SPM

  1 Menyatakan nilai yang tidak tepat

  2 Menggunakan singkatan

  3 Urutan nilai yang tidak betul

  4 Kesalahan ejaan

  a) Ali mengamalkan nilai rajin b) Ali mengamalkan nilai kerajinan

  a) Pn Lim mengamalkan nilai btggwb

  b) Pn Lim mengamalkan nilaibertanggungjawab

  a)Kumar mengamalkan nilai salingbekerjasama dan membantu

  b)Kumar mengamalkan nilai saling membantu

  dan bekerjasama.

  a)Nilai keserderhanaan diamalkan b)Nilai kesederhanaan diamalkan

  Contoh

 • 8/7/2019 TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

  17/18

  5 Memberikan nilai dalam bentukperkataan sahaja.

  6 Ciri nilai yang diberikan tidak tepatdalam penerangan

  7 Menulis perkataan tidak di hadapannilai berkaitan

  8 Penerangan dijadikan nilai

  a) Amanah,bertanggungjawab

  b) i)Pihak polis mengamalkan amanah

  ii)Mereka juga mengamalkan nilaibertanggungjawab

  a) John mengamalkan nilaikerajinan.Dia rajin

  b) John mengamalkan nilaikerajinan.Dia berusaha secaraberterusan untuk menyiapkan kerjasekolah.

  a) Khairy bersikap tidak berdikari.

  b) Khairy seharusnya mengamalkannilai berdikari

  a) E