12. 2020. 5. 6.¢  W¥â€a¥â€ciwo¥â€ci fizykochemiczne Aminy maj¤ niewielkie momenty dipolowe. Aminy I- i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 12. 2020. 5. 6.¢  W¥â€a¥â€ciwo¥â€ci...

 • 12. Aminy

 • Aminy – budowa elektronowa

  - hybrydyzacja sp3

  - kształt: piramida trygonalna,

  z możliwością inwersji!

 • Rzędowość amin

  Formalnie: pochodne amoniaku :NH3

  :NH2R1 R1NH2 amina I-rzędowa

  :NHR1 R2 R1R2NH amina II rzędowa

  :NR1R2R3 R1R2R3N amina III-rzędowa

  +NR1R2R3R4 IV-rzędowa sól amoniowa

  Uwaga: IV-rzędowe sole amoniowe mogą być enancjomeryczne!

 • Nomenklatura amin

  - Wymieniamy podstawniki + amina

  - jako podstawnik: „amino”, w pierścieniu: „aza”

  Przykłady:

 • Aminy aromatyczne

  NH2 NH2 NH2 NH2

  anilina o-toluidyna m-toluidyna p-toluidyna

  N

  N,N-dimetyloanilina 2-naftyloamina

  NH2

 • Właściwości fizykochemiczne

  Aminy mają niewielkie momenty dipolowe.

  Aminy I- i II-rzędowe mogą być donorami i akceptorami w tworzeniu

  wiązania wodorowego, III-rzędowe – tylko akceptorami.

  Atom N jest mniej elektroujemy niż O (N-H jest mniej polarne niż O-H).

  Zatem wiązania wodorowe są słabsze niż w przypadku analogicznych

  alkoholi.

  Aminy są dobrze hydratowane w wodzie.

  Właściwości zależą od rzędowości!

  Trietyloamina: tw. 89⁰C, heksyloamina: tw. 132⁰C, heksanol: tw. 158⁰C.

  Nieprzyjemny zapach !

 • Właściwości kwasowo-zasadowe

  Aminy są słabymi zasadami, ale najsilniejszymi z dotychczas

  omawianych związków organicznych:

  Aminy są mocniejszymi zasadami od amoniaku:

  Zasadowość zmienia się: I-rzędowa < II-rzędowa > III-rzędowa.

 • Właściwości kwasowo-zasadowe

  Aminy aromatyczne są ~ 5 rzędów słabsze niż alifatyczne.

  Powód: protonowanie uniemożliwia sprzężenie wolnej pary

  elektronowej atomu azotu z elektronami pierścienia aromatycznego.

  sprzężenie brak sprzężenia

  stabilizacja

  mezomeryczna

  wolnej aminy

  aromatycznej

 • Reaktywność amin

  Aminy są dobrymi odczynnikami nukleofilowymi:

  1. Reakcja z kwasami (sole alkiloamoniowe)

  2. Alkilowanie (sole alkiloamoniowe o wyższej rzędowości, ale trudno

  zatrzymać reakcję na konkretnym etapie, zwykle otrzymuje się

  mieszaninę, zatem jest to metoda preparatywna tylko dla IV-rzędowych

  soli)

  Sole amoniowe są świetnie rozpuszczalne w wodzie !

 • Sole alkiloamoniowe – oczyszczanie amin

  Właściwości zasadowe amin można wykorzystać do ich oczyszczania

  przez prostą ekstrakcję w układzie woda(różne pH)/rozpuszczalnik

  organiczny.

 • Eliminacja Hofmanna

  W obecności Ag2O i wody (wydziela się AgI) ulega ona wtedy

  eliminacji do alkenu, według mechanizmu E2.

  Grupa aminowa jest słabą grupa odchodzącą; aby poprawić tą

  właściwość przeprowadza się ją w sól tetraalkiloamoniową.

 • Iminy, amidy

  zasada Schiffa

  3. Reakcja ze związkami karbonylowymi

  4. Acylowanie

 • Otrzymywanie amin

  Aminy otrzymuje się głównie

  przez redukcję, np. związków

  nitrowych aromatycznych

  (łatwych do syntezy w na

  drodze substytucji

  elektrofilowej pierścienia), a

  także alifatycznych.

  Aminy alifatyczne łatwo

  otrzymać z halogenopochodnych

  na drodze substytucji

  nukleofilowej, a następnie

  redukcji. Najczęściej używa się

  azydków lub nitryli jako

  odpowiednich nukleofili.

 • Otrzymywanie amin I-rz. - przykłady

  Aminy otrzymuje się głównie przez

  redukcję, np. związków nitrowych

  aromatycznych (łatwych do syntezy

  w na drodze substytucji

  elektrofilowej pierścienia), a także

  alifatycznych.

  Aminy alifatyczne łatwo otrzymać z halogenopochodnych na drodze substytucji

  nukleofilowej, a następnie redukcji. Najczęściej używa się azydków lub nitryli

  jako odpowiednich nukleofili.

  Kolejnym przykładem redukcyjnego otrzymywania amin jest zastosowanie oksymów:

 • Otrzymywanie amin o większej rzędowości

  Jeśli zamiast hydroksylaminy użyjemy związku karbonylowego

  (aldehydu lub ketonu), to po redukcji iminy, otrzymamy aminę o

  wyższej rzędowości (wersja in situ – tzw. redukcyjne aminowanie).

  Podobnie, po redukcji amidów – produktów acylowania amin:

 • Utlenianie amin

  Aminy (zwłaszcza aromatyczne) dosyć łatwo utleniają się, nawet na powietrzu. Popularne czynniki utleniające to H2O2 i nadkwasy.

  Produkty utlenienia to dla amin I-rzędowych kolejno: N-hydroksyloaminy (N-OH), związki nitrozowe (N=O) oraz nitrowe (NO2).

  Aminy II-rzędowe utleniają się do hydroksyloamin. Aminy III-rzędowe utleniają się do N-tlenków. (R3N

  +-O-)

  N-hydroksyloamina

  (II-rz.)nitrozo nitro N-tlenek

 • Reakcja z HNO2

  HNO2 generuje się z NaNO2 z dodatkiem mocnego kwasu. HNO2 jest

  nietrwały i rozpada się, między innymi do jonu nitrozoniowego: +NO.

  Jon ten reaguje z grupą aminową:

  Jeśli amina jest III-rz.

  to reakcja zatrzymuje

  się na etapie kationu

  nitozoamoniowego.

  Jeśli amina jest II-rz. to

  reakcja zatrzymuje się

  na etapie związku N-

  nitrozowego (silnie

  rakotwórcze !).

  Dla I-rzędowych biegnie dalej …

 • Reakcja z HNO2

  Amina I-rzędowa:

  kation diazoniowy

  Dla I-rzędowych amin alifatycznych kation diazoniowy jest nietrwały,

  może ulegać substytucji lub rozpadać się do karbokationu – powstają

  wtedy kolejne produkty substytucji i eliminacji.

 • Reakcje aromatycznego kationu diazoniowego

  Kation diazoniowy jest względnie trwały dla I-rzędowych amin

  aromatycznych. Jest bardzo użytecznym substratem i może być

  wymieniony na różnorodne podstawniki.

  r. Sandmeyera

  sprzęganie (substytucja

  elektrofilowa pierścienia)

  związki azowe

 • Związki azowe

  Produktem sprzęgania

  aromatycznych kationów

  diazoniowych z

  podstawionymi

  związkami

  aromatycznymi są

  barwniki azowe

  (zastosowanie w

  przemyśle tekstylnym,

  spożywczym, jako

  wskaźniki pH, itd.)

 • IR

  Charakterystyczny dublet dla amin I-rzędowych!

 • Występowanie w przyrodzie

  Aminy występują powszechnie w organizmach żywych pełniąc ważne

  funkcje biologiczne.

  Przykłady :

  - dopamina – neuroprzekaźnik,

  - adrenalina/epinefryna – hormon,

  neuroprzekaźnik,

  - poliaminy: spermina, spermidyna

  putrescyna, kadaweryna

 • Występowanie w przyrodzie

  kokaina

  meskalina

  morfina

  nikotyna

  pejotl

  (jazgrza

  Williamsa)

  Związki zasadowe, fizjologicznie

  aktywne – alkaloidy, np.:

  otrzymywane z roślin.