2n BATXILLERAT Curs 2018/19 REUNI£â€œ INICI DE CALENDARI DEL CURS 2018/19 No hi ha preavaluaci£³. Lliurament

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2n BATXILLERAT Curs 2018/19 REUNI£â€œ INICI DE CALENDARI DEL CURS 2018/19 No...

 • 2n BATXILLERAT Curs 2018/19

  REUNIÓ INICI DE CURS

 • TUTORS 2n batx A : Mariluz Benavente (prof. matemàtiques) 2n batx B : Maite Luque ( prof. matemàtiques CCSS)

  ● Orientador personal.

  ● Orientació per millorar el rendiment acadèmic (hàbits d’estudi, elecció d’optatives, integració en el grup)

  ● Coordinador de tot l’equip de professors que actuen sobre els seus fills/es.

  ● Connexió entre l’escola i la família. Ús de l'agenda/correu/telèfon per concertar entrevistes.

 • CONTACTE: mail i horari d’atenció a les famílies

  ● Mariluz Benavente :mluz.benavente@numancia.cat dilluns 13.40 - dimarts 11.40 - dijous 12.40

  ● Maite Luque:maite.luque@numancia.cat dilluns 12.40 - dijous 12.40

  ● Coordinadora batxillerat Leticia Segura: leticia.segura@numancia.cat

  dimarts 11.35 fins 13.35/ dijous 11.35

  mailto:maite.luque@numancia.cat

 • CALENDARI DEL CURS 2018/19

  No hi ha preavaluació.

  Lliurament de notes curs: 1r Trimestre: 14/9/2018 al 5/12/2018 . 21 desembre 2018 2n Trimestre: 10/12/2018 al 1/3/2019. 29 de març de 2019 3r Trimestre: 4/3/2019 al 17/5/2019. Finals de maig de 2019

 • VACANCES Nadal: 24 de desembre de 2018 - 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos) Setmana Santa: 15 -22 de abril de 2019

  Dies festius 11 setembre 12 octubre ( festiu) 1 novembre (festiu) + 2 novembre (lliure disposició) 6 desembre ( festiu) 7 ( lliure disposició) 4 març (lliure disposició) 1 maig (festiu) 10 juny (festa local)

 • -

  - SORTIDA PATI EXTERIOR INSTITUT

  - PERMÍS 1a/DARRERA HORA PER NO VENIR/MARXAR CENTRE SI ABSÈNCIA PROFESSORAT

  - AUTORITZACIÓ SORTIR DEL CENTRE ENTRE LES 14’00- 14’35 EN EL CAS DE FER UN CONTROL A DARRERA HORA I ACABAR ABANS DE LA FINALITZACIÓ JORNADA.

  - TORNAR AUTÒNOMAMENT D’ALGUNES SORTIDES.

  DOCUMENTS SIGNATS CURS 2018/19

 • HORARI 2n batx A

 • HORARI 2n batx B

 • NORMES DE CONVIVÈNCIA

  ● Control assistència i puntualitat a 1 hora matí

  ● Control assistència abans de controls

  ● Control assistència controls

  ● utilització mòbils aula / entorn escolar

  ● 20% absències : pèrdua dret d’avaluació continuada

 • ● Hàbits d’estudi

  ● Ritme de treball

  ● Planificació/ organització estudi a casa

  ● Batxillerat: importància notes 1r i 2n (mitjana aritmètica)

  ● Modalitats : entre 1r i 2n, 6 matèries de la mateixa modalitat CIENTÍFIC/TECNO o HUMAN/SOCIAL

  ● Canvi matèries modalitat: el primer mes del curs (alerta ponderacions)

  TRANSICIÓ ESO - MODALITATS BATXILLERAT

 • 1r BATX / 2n BATX

  DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES COMUNES + desdoblaments 1 hora setmanal

 • PROFESSORAT 2n BATX PER MATÈRIES

  LAURA BALCELLS LLENGUA CATALANA I LITERATURA

  MaLUZ BENAVENTE MATEMÀTIQUES CIENTÍFIC/TECNOL.

  MAITE LUQUE MATEMÀTIQUES CCSS

  MARTA GÓMEZ LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

  CRISTINA MARTOS QUÍMICA

  CARMINA MARTÍ ECONOMIA EMPRESA

  TAMARA VENCE CHARO HERRANZ / LLENGUA ANGLESA

  ÀNGELS BARBÉ BIOLOGIA

  RAUL HERRERO PSICOLOGIA

  RAUL HERRERO FILOSOFIA

  IRENE MIQUEL FÍSICA

  SERGI CERVANTES HISTÒRIA DE L’ ART

  JAUME COSTA HISTÒRIA

  MUNTSA ESTRADA CIÈNCIES DE LAS TERRA

  MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ BADAL LLATÍ / GREC

  ANGELES GUERRERO TECNOLOGIA INDUSTRIAL

  ISABEL LLORCA LITERATURA CATALANA

  EMILIANA CORRAL DIBUIX TÈCNIC

  CRISTINA BARRENA GEOGRAFIA

 • CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP

  ● MODALITATS

  ● NÚMERO ALUMNES CLASSE

  ● COMPORTAMENT

  ● DEDICACIÓ A L’ESTUDI

  ● DINÀMIQUES DEL GRUP

 • PONDERACIONS DE MATÈRIES

  http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions_Catalunya_codi_pi n.pdf

  http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions_Catalunya_codi_pin.pdf http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions_Catalunya_codi_pin.pdf

 • CÀLCUL DE LA NOTA DE BATXILLERAT ( 90% mitjana notes + 10% TR) [( mitjana totes notes de matèries batxillerat 1r i 2n curs ) X 0.9] +[( nota treball de recerca ) X 0.1]=

  MITJANA NOTES MATÈRIES BATXILLERAT 1r i 2n curs : 8.6 8.6 x 0.9 = 7.74

  NOTA TREBALL DE RECERCA 8 8 x 0.1= 0.8

  NOTA DE BATXILLERAT = 8.54

  EXEMPLE:

 • ESTRUCTURA PROVES PAU : DUES FASES - 3 DIES CONSECUTIUS prematrícula : febrer 2019 / matrícula : maig 2019

  1. Fase general ( NOTA IGUAL O SUPERIOR A 4) OBLIGATÒRIA / NO CADUCA / MITJANA ARITMÈTICA 5 EXERCICIS/ 0-10 Consta de cinc exercicis: 1. Llengua catalana i literatura

  2. Llengua castellana i literatura

  3. Llengua estrangera

  4. Història

  5. matèria de modalitat COMUNA D’OPCIÓ TAMBÉ PONDERABLE :Matemàtiques, Mat CCSS, llatí,

  Fonaments de les arts)

  2. Fase específica ( PONDERADA S’AFEGEIX A LA GENERAL ) VOLUNTÀRIA / RELACIÓ AMB GRAU / CADUCA DOS ANYS /DUES MILLORS NOTES SUPERADES/ 0-10: Màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

 • QUALIFICACIONS / NOTA D’ACCÉS I NOTA D’ADMISSIÓ

  NOTA D’ACCÉS ( MÍNIM 5 MÀXIM 10) VALIDESA INDEFINIDA

  CÀLCUL :

  (0,6 x NOTA MITJANA DE BATXILLERAT ) + (0,4 X QUALIFICACIÓ FASE GENERAL)

  NOTA D’ADMISSIÓ ( MÍNIM 5 I MÀXIM 14 )

  CÀLCUL: nota accés universitat

  +

  2 millors notes fase específica aprovades i subjectes a ponderació

 • EXEMPLE : CÀLCUL DE LA NOTA D’ACCÉS / NOTA D’ADMISSIÓ

  0.6 x 8.54 + 0.4 x 8.8 = NOTA ACCÉS: 8.644

  (validesa indefinida)

  Nota batxillerat : 8.54 FASE GENERAL : 1. CATALÀ 7 2. CASTELLÀ 8 3. LLENGUA ESTRANGERA 10 4. HISTÒRIA 9 5. OPTATIVA 10

  MITJANA 5 EXERCICIS : 8’8

  FASE ESPECÍFICA : ● ESPECÍFICA 1 : 8 X 0.2 = 1.6 ● ESPECÍFICA 2 : 3 X 0.2 = NO SUPERADA ● ESPECÍFICA 3 : NO PRESENTAT

  NOTA FASE ESPECÍFICA : 1.6

  NOTA ADMISSIÓ : NOTA ACCÉS + NOTA FASE ESPECÍFICA= 8.644 + 1.6 = 10.244

  (validesa 2 anys)

 • AVALUACIÓ - RECUPERACIÓ MATÈRIES - REPETICIÓ CURS

  LLIURAMENT NOTES FINALS: 29 MAIG PROVES PAU 2019 : mitjans JUNY 2019

  MATÈRIES PENDENTS i MATÈRIES RECUPERACIÓ 2n BATX : 3a setmana JUNY 2019

  PROVES PAU SETEMBRE 2019: 1a setmana SETEMBRE 2019

  ALUMNAT AMB MATÈRIES PENDENTS:

  Curs 2019/20: repetir matèries soltes i/o renunciar a notes de 2n batx i tornar a cursar-les.

  Possibilitat canvi alguna/es matèries modalitat.

  ● Criteris d’avaluació de cada matèria i/o departament: percentatges i recuperació. ● Matèries pendents 1r batx : recuperació abans febrer 2019. ● Cal que estigui tot 1r i 2n de Batxillerat aprovat.

 • PROVA PER ACCEDIR A CICLES DE GRAU SUPERIOR

  ● Servei d’orientació pedagògica i coordinació : contacte famílies i alumnes.

  ● Quan? Abril/maig 2019

  ● Qui? Alumnat de 19 anys o més amb dificultats en aprovar batxillerat.

 • SORTIDES

  ● Són obligatòries i són material avaluable (dossiers - proves).

  ● Cal aportar justificant oficial si no es pot assistir.

  ● Única autorització inici de curs.

  ● Les sortides formen part del currículum: tutoria, acadèmiques, culturals, lúdiques, esportives…

  ● Pagament únic sortides comunes: cal lliurar puntualment el full de pagament a consergeria.

  No viatge de final de curs donades característiques curs escolar 2n batx.

 • SORTIDES MATÈRIES COMUNES 2n BATX

 • TUTORIES: xerrades i activitats pel coneixement de l’entorn adult SALUT___________________________________________________________ - La Marató Tv3 - Happy hour! Teatre jove sobre drogues - Sexualitat/ malalties de transmisió sexual - gestió ansietat

  ORIENTACIÓ ACADÈMICA, LABORAL___________________________________ - Visites i/o xerrades informatives: UAB, UPC, UB i UPF. - Treball de recerca 2018/19 (primera avaluació) - On pots buscar la primera feina? Coneix totes les possibilitats. - Mou-te pel món! Voluntariat i món laboral a l’estranger - Xerrades cicles superiors - Xerrades amb ex alumnes segons estudis. - Saló ensenyament ( opcional migdia tarda) Sessions orientació acadèmica_______________________________________________ sessió pares orientació acadèmica post institut (març 2019)

 • TR