146
หน้าที่ 1 จาก 146 ลำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ชื ่อ - สกุล วันที ่สำเร็จกำรศึกษำ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112003 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์เจริญ 9 มิ.ย. 2560 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112008 นางสาวจิตรกัญญา พลเยี่ยม 9 มิ.ย. 2560 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112020 นายณัฐวุฒิ จันทร์วิทัน 9 มิ.ย. 2560 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112027 นางสาวธันย์ชนก พิทักษ์พลรัตน์ 9 มิ.ย. 2560 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112028 นางสาวนฤทัย ภูดงน้อย 9 มิ.ย. 2560 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112035 นายปราโมทย์ ธนพุฒิพงศ์ 9 มิ.ย. 2560 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112044 นางสาวยุพาวดี คาภูแก้ว 9 มิ.ย. 2560 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112054 นางสาวศิริพร ค่าเจริญ 9 มิ.ย. 2560 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112060 นางสาวสุภาวดี เวชไสย 9 มิ.ย. 2560 10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112063 นางสาวหัทยา วิรุฬพัฒน์ 9 มิ.ย. 2560 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112069 นางสาวอาภาพร หินคล้าย 9 มิ.ย. 2560 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112079 นางสาวจามจุรี สีสุจารย์ 9 มิ.ย. 2560 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112080 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ทอง 9 มิ.ย. 2560 14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112081 นางสาวจุฑารัตน์ วรรณชาติ 9 มิ.ย. 2560 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112083 นางสาวชนกนันท์ ทักษะวิเรขะพันธ์ 9 มิ.ย. 2560 16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112086 นางสาวณัฎฐา ภูเซซัง 9 มิ.ย. 2560 17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112088 นางสาวณัฐธิดา หงษ์ทะนี 9 มิ.ย. 2560 18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112092 นายนัทธพงศ์ กูดทา 9 มิ.ย. 2560 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112100 นางสาวพัชรี พิมชายน้อย 9 มิ.ย. 2560

หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 1 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112003 นางสาวกญญารตน อนทรเจรญ 9 ม.ย. 2560

2 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112008 นางสาวจตรกญญา พลเยยม 9 ม.ย. 2560

3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112020 นายณฐวฒ จนทรวทน 9 ม.ย. 2560

4 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112027 นางสาวธนยชนก พทกษพลรตน 9 ม.ย. 2560

5 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112028 นางสาวนฤทย ภดงนอย 9 ม.ย. 2560

6 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112035 นายปราโมทย ธนพฒพงศ 9 ม.ย. 2560

7 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112044 นางสาวยพาวด ค าภแกว 9 ม.ย. 2560

8 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112054 นางสาวศรพร คาเจรญ 9 ม.ย. 2560

9 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112060 นางสาวสภาวด เวชไสย 9 ม.ย. 2560

10 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112063 นางสาวหทยา วรฬพฒน 9 ม.ย. 2560

11 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112069 นางสาวอาภาพร หนคลาย 9 ม.ย. 2560

12 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112079 นางสาวจามจร สสจารย 9 ม.ย. 2560

13 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112080 นางสาวจราภรณ พมพทอง 9 ม.ย. 2560

14 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112081 นางสาวจฑารตน วรรณชาต 9 ม.ย. 2560

15 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112083 นางสาวชนกนนท ทกษะวเรขะพนธ 9 ม.ย. 2560

16 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112086 นางสาวณฎฐา ภเซซง 9 ม.ย. 2560

17 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112088 นางสาวณฐธดา หงษทะน 9 ม.ย. 2560

18 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112092 นายนทธพงศ กดทา 9 ม.ย. 2560

19 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112100 นางสาวพชร พมชายนอย 9 ม.ย. 2560

Page 2: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 2 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

20 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112104 นางสาวมณสรณ สวรรณแสง 9 ม.ย. 2560

21 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112106 นางสาวยพา แสงปย 9 ม.ย. 2560

22 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112110 นางสาวเยาวภา สสนาม 9 ม.ย. 2560

23 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112111 นายรวภาส มลมงคง 9 ม.ย. 2560

24 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112126 นางสาววภาภรณ จ าปาโอก 9 ม.ย. 2560

25 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112130 นางสาวศรลกษณ อนสา 9 ม.ย. 2560

26 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112131 นางสาวศรวรรณ ก าแกว 9 ม.ย. 2560

27 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112134 นางสาวสายฝน นามสมบรณ 9 ม.ย. 2560

28 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112138 นางสาวสภารกษ บญโลก 9 ม.ย. 2560

29 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112142 นายอนพงศ สายตรง 9 ม.ย. 2560

30 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112147 นางสาวอารรตน ลยเก 9 ม.ย. 2560

31 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112148 นางสาวกนกพร กดราษ 9 ม.ย. 2560

32 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112151 นางสาวจรชญา โมศร 9 ม.ย. 2560

33 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112153 นางสาวทพยรตน นระแสน 9 ม.ย. 2560

34 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112154 นางสาวนจรนทร ภขนซาย 9 ม.ย. 2560

35 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112156 นางสาวพณณชตา ปยากล 9 ม.ย. 2560

36 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112157 นางสาวภาพตะวน ศรพนธ 9 ม.ย. 2560

37 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112162 นางสาวสดารตน สมค าศร 9 ม.ย. 2560

38 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112163 นางสาวสภาพร ค าสทา 9 ม.ย. 2560

39 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112165 นายกงแกวกรรณกา มลานวน 9 ม.ย. 2560

40 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112166 นางสาวอรณชา อตถาภม 9 ม.ย. 2560

Page 3: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 3 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

41 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112167 นางสาวอญญาณ มากเปยม 9 ม.ย. 2560

42 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112168 Mr.Heang Shyha 9 ม.ย. 2560

43 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112169 Mr.Savorn Borin 9 ม.ย. 2560

44 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112171 นางสาวรตตยา มมานะ 9 ม.ย. 2560

45 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112172 นางสาววไลยลกษณ ภาระโถ 9 ม.ย. 2560

46 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010112173 นางสาวธนาพร ศรยานนท 9 ม.ย. 2560

47 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116524 นางสาวรตนา วรรณชาต 9 ม.ย. 2560

48 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122002 นางสาวภญญาพชญ ชนะชย 9 ม.ย. 2560

49 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122005 นายฐาปกรณ ทรงศร 9 ม.ย. 2560

50 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122008 นางสาวดรณวรรณ ผาจนทร 9 ม.ย. 2560

51 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122016 นายภานวฒน ไปมา 9 ม.ย. 2560

52 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122017 นางสาวภาวมล ใสยลาด 9 ม.ย. 2560

53 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122021 นางสาวเมธาพร ใชบญศร 9 ม.ย. 2560

54 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122022 นางสาวยภาวด สโพธ 9 ม.ย. 2560

55 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122023 นางสาวสายชล รตนพนธ 9 ม.ย. 2560

56 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122027 นางสาวองคณา จ าปาลาด 9 ม.ย. 2560

57 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122031 นางสาวกตญาภรณ เรองสวรรณ 9 ม.ย. 2560

58 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122033 นางสาวจนทรสดา บญหลา 9 ม.ย. 2560

59 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122034 นางสาวจฑามาศ ขมนทอง 9 ม.ย. 2560

60 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122035 นายชยมงคล พนดอนเคง 9 ม.ย. 2560

61 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122036 นายฐากร ฉนวจตร 9 ม.ย. 2560

Page 4: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 4 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

62 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122037 นายฐานตย ไชยแสนทาว 9 ม.ย. 2560

63 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122038 นางสาวฐตมา พรมโสภา 9 ม.ย. 2560

64 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122044 นางสาวบษกร พมพ 9 ม.ย. 2560

65 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122047 นายภาณศลป หมนประกอบ 9 ม.ย. 2560

66 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122048 นางสาวมารสา วรวธ 9 ม.ย. 2560

67 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122050 นางสาวยวด โพนศรสม 9 ม.ย. 2560

68 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122051 นายวรวฒน สวไชย 9 ม.ย. 2560

69 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122052 นายวชรพล โสภาเลศ 9 ม.ย. 2560

70 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122054 นายวระวฒน วรการพงศ 9 ม.ย. 2560

71 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122062 นางสาวสทาทพย วงคร 9 ม.ย. 2560

72 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122064 นางสาวสรพร เกษทองมา 9 ม.ย. 2560

73 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122067 นางสาวอมรรตน กนรา 9 ม.ย. 2560

74 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122069 นางสาวอจฉราภรณ อดสย 9 ม.ย. 2560

75 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122070 นายจตรวช กองสงห 9 ม.ย. 2560

76 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122074 นายนตพล นครชย 9 ม.ย. 2560

77 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122077 นายเพชรพนม บบผาลา 9 ม.ย. 2560

78 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การพฒนาชมชน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122078 นายภครนทร นางาม 9 ม.ย. 2560

79 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร การสอนภาษาองกฤษ ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55010189013 นางสาวนภาพฒน ยงหาญ 9 ม.ย. 2560

80 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไทศกษา ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55010160003 นางสาวนารรตน ปรสทธวฒพร 9 ม.ย. 2560

81 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112505 นายกฤษฎา นตทอน 9 ม.ย. 2560

82 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112507 นายกตตคณ โพธศร 9 ม.ย. 2560

Page 5: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 5 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

83 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112508 นางสาวกลสน สนสวสด 9 ม.ย. 2560

84 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112509 นายจกรมนตร ชนะพนธ 9 ม.ย. 2560

85 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112512 นางสาวชฎาพร ศรค าพนธ 9 ม.ย. 2560

86 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112515 นางสาวชลตา มะลรส 9 ม.ย. 2560

87 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112528 นางสาวธญรตน จนดา 9 ม.ย. 2560

88 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112530 นายนนทนนท เวทสรากล 9 ม.ย. 2560

89 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112536 นางสาวปรญญา สทธประภา 9 ม.ย. 2560

90 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112538 นางสาวปทมวรรณ ปจจย 9 ม.ย. 2560

91 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112539 นายปยะราช วรสวสด 9 ม.ย. 2560

92 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112540 นางสาวปยะวรรณ ตงสกลศกด 9 ม.ย. 2560

93 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112542 นายพชรพงษ พฒซอน 9 ม.ย. 2560

94 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112553 นางสาวภสราวด แสนกาษา 9 ม.ย. 2560

95 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112555 นางสาวมลลกา พาล 9 ม.ย. 2560

96 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112556 นางสาวเมธน สนนท 9 ม.ย. 2560

97 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112559 นางสาวรตนกร เทยนไธสง 9 ม.ย. 2560

98 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112566 นางสาววาสนา บญเทยน 9 ม.ย. 2560

99 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112567 นางสาววไลลกษณ พาค า 9 ม.ย. 2560

100 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112575 นางสาวสมฤด เสนาวงศ 9 ม.ย. 2560

101 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112576 นางสาวสวลกษ แสนสรวงค 9 ม.ย. 2560

102 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112590 นางสาวอรพรรณ ทองมง 9 ม.ย. 2560

103 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112592 นางสาวอญชษฐา วลยกนก 9 ม.ย. 2560

Page 6: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 6 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

104 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112595 นางสาวกตตมา ภาวะรตน 9 ม.ย. 2560

105 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112601 นายธนโชค แสงพรหม 9 ม.ย. 2560

106 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112602 นางสาวนตยา สลาลบ 9 ม.ย. 2560

107 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112607 นางสาววราภรณ วงษาปดนา 9 ม.ย. 2560

108 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112608 นางสาววรดา ไวโสภา 9 ม.ย. 2560

109 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010112610 นางสาวสภสสร สสมบา 9 ม.ย. 2560

110 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114075 นายศภรพงษ แกวเกษ 9 ม.ย. 2560

111 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122501 นางสาวกมลชนก พนจมนตร 9 ม.ย. 2560

112 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122503 นางสาวกญญาลกษณ รงรศม 9 ม.ย. 2560

113 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122504 นายกมปนาท เหลาภกด 9 ม.ย. 2560

114 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122511 นายชาครย หารสงคราม 9 ม.ย. 2560

115 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122513 นางสาวเทยมจนทร มาฆะเซนต 9 ม.ย. 2560

116 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122517 นายปรดา พงศสมบรณ 9 ม.ย. 2560

117 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122526 นายวรวช พมศร 9 ม.ย. 2560

118 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122532 นางสาวสณสา ใยอม 9 ม.ย. 2560

119 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122536 นางสาวอไรวรรณ พนธกวาง 9 ม.ย. 2560

120 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122540 นายกฤษณะ โสภ 9 ม.ย. 2560

121 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122545 นายจณณพต ภรมณสข 9 ม.ย. 2560

122 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122548 นางสาวจนตนา ประทมรง 9 ม.ย. 2560

123 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122551 นายเจนภพ สภาพกจ 9 ม.ย. 2560

124 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122556 นางสาวดรณ โพธพนธ 9 ม.ย. 2560

Page 7: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 7 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

125 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122557 นางสาวดลพร พรหมบตร 9 ม.ย. 2560

126 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122559 นางสาวธตมา ศรภาษ 9 ม.ย. 2560

127 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122578 นางสาวยภารตน ชนะกาญจน 9 ม.ย. 2560

128 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122579 นางสาวยภาลกษณ ทาสมมา 9 ม.ย. 2560

129 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122590 นายวฒชย จตตะมย 9 ม.ย. 2560

130 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122595 นางสาวสรพกตร เวยงวะลย 9 ม.ย. 2560

131 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประวตศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122605 นางสาวอารยา บวโคกรง 9 ม.ย. 2560

132 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115514 นางสาวจรนนท เสยงใส 9 ม.ย. 2560

133 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115519 นางสาวเจนจรา ศรทองทา 9 ม.ย. 2560

134 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115528 นางสาวณฐนนท เอยมนอก 9 ม.ย. 2560

135 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115529 นายณฐพงษ แนวทวช 9 ม.ย. 2560

136 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115530 นางสาวดวงพร สมมาวงค 9 ม.ย. 2560

137 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115535 นางสาวธญลกษณ วงสะพนธ 9 ม.ย. 2560

138 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115536 นางสาวธารทพย พวงพลา 9 ม.ย. 2560

139 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115538 นางสาวนงนช สานอย 9 ม.ย. 2560

140 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115541 นางสาวนนทยา โพธสงห 9 ม.ย. 2560

141 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115544 นางสาวบญยงค ลาพน 9 ม.ย. 2560

142 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115545 นางสาวบษกร บตรเจรญ 9 ม.ย. 2560

143 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115548 นางสาวปรฉตร พลทรพย 9 ม.ย. 2560

144 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115549 นางสาวปลดา รพพฒนา 9 ม.ย. 2560

145 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115556 นางสาวพรพมล ดวงตะกว 9 ม.ย. 2560

Page 8: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 8 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

146 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115557 นางสาวพชราภรณ แกวค าสอน 9 ม.ย. 2560

147 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115558 นางสาวพชรยา ชมฒพงษ 9 ม.ย. 2560

148 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115561 นางสาวเพญแข ค าแทง 9 ม.ย. 2560

149 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115563 นางสาวมณฐชยา โสภณ 9 ม.ย. 2560

150 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115567 นายวรายทธ นตราพนธ 9 ม.ย. 2560

151 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115574 นางสาววไลวรรณ บรวงษ 9 ม.ย. 2560

152 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115576 นางสาวศรกญญา ตระกลอภรกษ 9 ม.ย. 2560

153 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115577 นางสาวศภกานต ยศพล 9 ม.ย. 2560

154 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115578 นางสาวศภสรา คงเกด 9 ม.ย. 2560

155 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115584 นางสาวสภาพร เพงพศ 9 ม.ย. 2560

156 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115586 นางสาวเสาวนย สมบรณ 9 ม.ย. 2560

157 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115587 นางสาวเสาวนย แสนสข 9 ม.ย. 2560

158 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115588 นางสาวแสงตะวน รงเรอง 9 ม.ย. 2560

159 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115591 นางสาวอรวรรณ โคตรภเขยว 9 ม.ย. 2560

160 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115600 นางสาวนชนาฏ มลทา 9 ม.ย. 2560

161 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115604 นางสาวมนตรา ผลสวาง 9 ม.ย. 2560

162 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115617 นางสาวอารยา ภสมหมาย 9 ม.ย. 2560

163 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115618 นางสาวจารวรรณ เพงพาทย 9 ม.ย. 2560

164 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115619 นางสาวชนกานต ศรหลา 9 ม.ย. 2560

165 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115620 นางสาวญาดา เสนาสงห 9 ม.ย. 2560

166 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115621 นางสาวดวงฤทย แรทอง 9 ม.ย. 2560

Page 9: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 9 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

167 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115623 นางสาวปณตา พจารย 9 ม.ย. 2560

168 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115624 นางสาวพรวภา ตาทอง 9 ม.ย. 2560

169 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115625 นางสาวศศภา ลาสอน 9 ม.ย. 2560

170 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบปกต 56010115626 นางสาวสวษา แสงศภกล 9 ม.ย. 2560

171 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122580 นางสาวรจนา จนทรวจตร 9 ม.ย. 2560

172 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010122585 นางสาววารณ ทองม 9 ม.ย. 2560

173 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125502 นางสาววรพชชา เปงสาย 9 ม.ย. 2560

174 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125503 นางสาวสคนธ เลศรตนพงศ 9 ม.ย. 2560

175 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเกาหล ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125504 นางสาวอมรนทร นามมงคณ 9 ม.ย. 2560

176 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาจน ปรญญาตร ระบบปกต 56010114541 นางสาวปรยาภทร ปกอนทร 9 ม.ย. 2560

177 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาจน ปรญญาตร ระบบปกต 56010114556 นางสาวลลตภทร มทรพยสกล 9 ม.ย. 2560

178 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาจน ปรญญาตร ระบบปกต 56010114587 นางสาวชนดา สมสนท 9 ม.ย. 2560

179 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาจน ปรญญาตร ระบบปกต 56010114590 นางสาวปารชาต สอสงเนน 9 ม.ย. 2560

180 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาจน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55010122029 นางสาวสายทพย ปลงศร 9 ม.ย. 2560

181 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 55010111035 นางสาวศลพร โสชมภ 9 ม.ย. 2560

182 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 55010111036 นางสาวสรญา เฮงตระกล 9 ม.ย. 2560

183 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 55010111040 นางสาวสภสสร กตอาษา 9 ม.ย. 2560

184 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 55010111057 นายภาณพงศ ค ากอน 9 ม.ย. 2560

185 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 55010111080 นายอเนก พลโยธา 9 ม.ย. 2560

186 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111006 นางสาวกาญจนา ผลพน 9 ม.ย. 2560

187 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111010 นางสาวขวญสดา มศร 9 ม.ย. 2560

Page 10: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 10 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

188 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111016 นางสาวฉตรฑรกา เกดสวสด 9 ม.ย. 2560

189 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111025 นางสาวทดชนก จมทอง 9 ม.ย. 2560

190 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111026 นายธนพงษ พรมโคตร 9 ม.ย. 2560

191 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111030 นางสาวนรศรา ถกเกด 9 ม.ย. 2560

192 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111031 นางสาวนนทนา งามหนก 9 ม.ย. 2560

193 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111032 นางสาวนนทรกา แกวประสทธพงศ 9 ม.ย. 2560

194 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111037 นางสาวเบญจมาศ บญตา 9 ม.ย. 2560

195 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111039 นางสาวเบญจวรรณ ปานภม 9 ม.ย. 2560

196 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111040 นางสาวประภสรา ชชาตไทย 9 ม.ย. 2560

197 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111041 นางสาวปารชาต เรยนพช 9 ม.ย. 2560

198 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111043 นางสาวปารตา ศรวะสทธ 9 ม.ย. 2560

199 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111045 นางสาวปยะดา ฉมล 9 ม.ย. 2560

200 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111055 นางสาวรจรา เทยงปา 9 ม.ย. 2560

201 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111061 นางสาวสภตรา เหมสมต 9 ม.ย. 2560

202 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111069 นางสาวอญธกา หนองเหลก 9 ม.ย. 2560

203 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111070 นางสาวอสรย พมพมล 9 ม.ย. 2560

204 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111071 นายเอกสทธ กงทอง 9 ม.ย. 2560

205 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111072 นายกตตศกด โสมาสวน 9 ม.ย. 2560

206 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111073 นายเกยรตศกด ทนสงเนน 9 ม.ย. 2560

207 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111074 นางสาวจนสดา พนกกคอ 9 ม.ย. 2560

208 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111075 นางสาวชฎาพร พละมาตย 9 ม.ย. 2560

Page 11: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 11 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

209 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111076 นางสาวชฎารตน งสนเทยะ 9 ม.ย. 2560

210 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111077 นายด ารงณศกด เอยมรกษา 9 ม.ย. 2560

211 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111079 นายภวนย วลา 9 ม.ย. 2560

212 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111085 นางสาววาสนา จนทรกษ 9 ม.ย. 2560

213 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111087 นางสาวศรวรรณ พทโธ 9 ม.ย. 2560

214 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบปกต 56010111089 นางสาวอญธกา ตงด ารงวฒน 9 ม.ย. 2560

215 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบพเศษ 54010124007 นายชยมงคล ชาวไทย 9 ม.ย. 2560

216 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121001 นางสาวก าไล พนหอม 9 ม.ย. 2560

217 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121007 นางสาวทานตะวน แกวกลยา 9 ม.ย. 2560

218 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121011 นางสาวพรนภา อรญมง 9 ม.ย. 2560

219 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121014 นางสาวภทรธดา สงวรปทานสกล 9 ม.ย. 2560

220 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาญป น ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121018 นางสาววรรณพร ดสทธ 9 ม.ย. 2560

221 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 55010117149 นางสาวทพยสคนธ บญอนทร 9 ม.ย. 2560

222 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 55010117178 นางสาววรญญา สวชา 9 ม.ย. 2560

223 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110001 นางสาวกตชกร วงกาง 9 ม.ย. 2560

224 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110006 นางสาวเกศสดา นาสาทร 9 ม.ย. 2560

225 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110007 นางสาวเกษร นามพระหตถ 9 ม.ย. 2560

226 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110016 นางสาวจฑามาศ ทองไสศร 9 ม.ย. 2560

227 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110020 นางสาวชรนทรทพย สกลซง 9 ม.ย. 2560

228 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110025 นายณฐพล บวมาตย 9 ม.ย. 2560

229 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110029 นางสาวทวพร กนหาชน 9 ม.ย. 2560

Page 12: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 12 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

230 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110031 นายทศพร นาบญ 9 ม.ย. 2560

231 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110032 นางสาวทฐลฎา สวรรณลา 9 ม.ย. 2560

232 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110037 นายธนน ศรสงข 9 ม.ย. 2560

233 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110043 นางสาวนราทพย ไชยบร 9 ม.ย. 2560

234 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110046 นายนฤเบศร คาตบว 9 ม.ย. 2560

235 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110057 นางสาวปราณปรยา ศรเทา 9 ม.ย. 2560

236 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110061 นางสาวปตยพร มนนท 9 ม.ย. 2560

237 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110066 นางสาวพชรดา ตจ ารญ 9 ม.ย. 2560

238 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110067 นางสาวพสธรา บญจด 9 ม.ย. 2560

239 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110068 นางสาวพมพทอง คลงบญครอง 9 ม.ย. 2560

240 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110075 นางสาวรชนพร นรสนธ 9 ม.ย. 2560

241 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110078 นางสาวฤทยรตน บตรวงษ 9 ม.ย. 2560

242 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110081 นายวรเชษฐ โสมะ 9 ม.ย. 2560

243 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110085 นางสาววรศรา เปลงวรรณ 9 ม.ย. 2560

244 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110086 นายวนเฉลม บญสมยา 9 ม.ย. 2560

245 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110091 นางสาววไลพร สตยาคณ 9 ม.ย. 2560

246 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110094 นายวรภทร กนหา 9 ม.ย. 2560

247 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110095 นายวฒชย จนทรแดง 9 ม.ย. 2560

248 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110105 นายสทธพงษ ภสมมาตร 9 ม.ย. 2560

249 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110106 นางสาวสรพร เชษฐสราษฎร 9 ม.ย. 2560

250 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110116 นางสาวอนธดา จวงพลงาม 9 ม.ย. 2560

Page 13: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 13 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

251 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110118 นางสาวอภญญา แสงเดอน 9 ม.ย. 2560

252 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110121 นางสาวองคณา อนด 9 ม.ย. 2560

253 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110124 นางสาวอารดา รรมย 9 ม.ย. 2560

254 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110125 นางสาวอารยา เฮารง 9 ม.ย. 2560

255 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110126 นางสาวอารญา นนทภา 9 ม.ย. 2560

256 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110127 นางสาวอศราภรณ จนทรสามารถ 9 ม.ย. 2560

257 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110132 นางสาวณชยา โยธาธร 9 ม.ย. 2560

258 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110133 นางสาวธญชนก ขาขนมะล 9 ม.ย. 2560

259 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110134 นางสาวนฤมล แสงยอย 9 ม.ย. 2560

260 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110135 นางสาวพลอย เขมทอง 9 ม.ย. 2560

261 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110136 นางสาวพนธตรา ศรดวง 9 ม.ย. 2560

262 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110137 นางสาวพมพพจ นาคด 9 ม.ย. 2560

263 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110138 นางสาวรงรศม เฉลมบญ 9 ม.ย. 2560

264 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110140 นายวชาวธ นามผล 9 ม.ย. 2560

265 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110141 นางสาวศรนภา นยเนตร 9 ม.ย. 2560

266 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110143 นางสาวสดาพร หวางอน 9 ม.ย. 2560

267 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110144 นางสาวสพตรา ประหา 9 ม.ย. 2560

268 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010110145 นางสาวอญชล ไชยธงยศ 9 ม.ย. 2560

269 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010111080 นางสาวรชณ คมกดหวา 9 ม.ย. 2560

270 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบปกต 56010115019 นางสาวนชสร กลอมแกว 9 ม.ย. 2560

271 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120001 นางสาวกนกวรรณ คงพรณ 9 ม.ย. 2560

Page 14: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 14 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

272 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120002 นางสาวกณณภสสร ท าประดษฐ 9 ม.ย. 2560

273 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120004 นางสาวจนทรฉาย แสนสม 9 ม.ย. 2560

274 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120007 นางสาวชตกาญจน พนทว 9 ม.ย. 2560

275 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120013 นางสาวเพชราภรณ ดงโคกกรวด 9 ม.ย. 2560

276 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120014 นางสาวภทรธรา ศรจนทร 9 ม.ย. 2560

277 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120016 นางสาวมงขวญ สขสบาย 9 ม.ย. 2560

278 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120019 นางสาวธญลกษณ ทองทา 9 ม.ย. 2560

279 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120020 นางสาวสธดา พนชนะ 9 ม.ย. 2560

280 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120025 นางสาวอนรรฆวรรณ โกฏหอม 9 ม.ย. 2560

281 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120027 นางสาวอญชนา พทธวงษ 9 ม.ย. 2560

282 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120029 นางสาวกญญารตน มะลซอน 9 ม.ย. 2560

283 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120032 นางสาวขวญฤทย รชมรตน 9 ม.ย. 2560

284 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120042 นายธวานนท ไชยแสง 9 ม.ย. 2560

285 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120043 นางสาวนวพร จ าปาแดง 9 ม.ย. 2560

286 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120052 นางสาวปรญธดา โพธพะนา 9 ม.ย. 2560

287 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120055 นางสาวพชรดา วงคแสง 9 ม.ย. 2560

288 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120058 นางสาวยธวา เหลาจม 9 ม.ย. 2560

289 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120060 นางสาวรศมมต ศรสญญา 9 ม.ย. 2560

290 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120063 นางสาววชรประภา มาด 9 ม.ย. 2560

291 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120069 นางสาวสกณา สงมแสง 9 ม.ย. 2560

292 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120071 นางสาวสรยพา ระพทยพนธ 9 ม.ย. 2560

Page 15: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 15 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

293 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120073 นางสาวสดารตน รตนชย 9 ม.ย. 2560

294 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120075 นางสาวสนสา จฑาชยชนะ 9 ม.ย. 2560

295 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120080 นางสาวอนฐธดา ค าศร 9 ม.ย. 2560

296 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120082 นายอภชย หาญกลา 9 ม.ย. 2560

297 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120088 นายกองเกยรต วชระโภชน 9 ม.ย. 2560

298 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาไทย ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 54010161008 นายสรธชนกล นนภบาล 9 ม.ย. 2560

299 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111504 นายจระพงษ ทนทาน 9 ม.ย. 2560

300 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111514 นายถมยาวฒน ธรรมนยม 9 ม.ย. 2560

301 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111517 นางสาวธดารตน พพฒนโยธะพงศ 9 ม.ย. 2560

302 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111527 นางสาวพรพบล วจกษณประเสรฐ 9 ม.ย. 2560

303 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111528 นางสาวพรพรณ มลาล 9 ม.ย. 2560

304 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111535 นางสาวลกขณา ศรสระ 9 ม.ย. 2560

305 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111539 นายวชชญา สากลวจตร 9 ม.ย. 2560

306 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111541 นางสาวศศธร หลวงจมพล 9 ม.ย. 2560

307 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111542 นางสาวศศวมล เพงวนด 9 ม.ย. 2560

308 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111549 นางสาวสรสวด รอยดา 9 ม.ย. 2560

309 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111550 นายแสนรก ศรบ ารง 9 ม.ย. 2560

310 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111551 นางสาวอนรรฆวรรณ ค าศร 9 ม.ย. 2560

311 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111552 นางสาวอรพรรณ สขประเสรฐ 9 ม.ย. 2560

312 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111555 นางสาวอนทอร โคตสมบต 9 ม.ย. 2560

313 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111557 นางสาวนรนช พชยชวง 9 ม.ย. 2560

Page 16: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 16 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

314 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111558 นางสาวนนทณภส โคตะ 9 ม.ย. 2560

315 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111563 นางสาวเอญยหวา วราฤทธเมธากล 9 ม.ย. 2560

316 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบปกต 56010111565 นางสาวสวกรานต มนตร 9 ม.ย. 2560

317 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121501 นางสาวกญญาพชร อ ารงสข 9 ม.ย. 2560

318 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121507 นางสาวศรกร เพชรวาร 9 ม.ย. 2560

319 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121513 นางสาวคณตา เพมพนอนนต 9 ม.ย. 2560

320 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121524 นางสาวภทรพร บญรอด 9 ม.ย. 2560

321 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121525 นางสาวเมทน เสอยง 9 ม.ย. 2560

322 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121527 นายวชรพล พรมวง 9 ม.ย. 2560

323 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาฝรงเศส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010121533 นางสาวสวภทร เชอภกด 9 ม.ย. 2560

324 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115004 นางสาวกลธดา สาธร 9 ม.ย. 2560

325 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115020 นางสาวเบญจพร ไชยศาสตร 9 ม.ย. 2560

326 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115032 นางสาวภคทชา ใจเออ 9 ม.ย. 2560

327 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115033 นางสาวภทรพร เมฆมรกต 9 ม.ย. 2560

328 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115035 นางสาวภทราวร ทองมล 9 ม.ย. 2560

329 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115046 นางสาววนวสาข จนทะศลป 9 ม.ย. 2560

330 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115071 นางสาวธดารตน พวงไธสง 9 ม.ย. 2560

331 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115074 นางสาวประภสสร ศวเลศพร 9 ม.ย. 2560

332 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115077 นางสาวเพชรลกษมณ สมมาตย 9 ม.ย. 2560

333 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115078 นางสาวมลลกา บญพมพ 9 ม.ย. 2560

334 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010115083 นางสาวอสรย อนทะโส 9 ม.ย. 2560

Page 17: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 17 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

335 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125005 นางสาวจนทรลดา หารออนตา 9 ม.ย. 2560

336 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125007 นายฐาปกรณ พวงศรรกษา 9 ม.ย. 2560

337 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125012 นางสาวศรกญญา โกษากล 9 ม.ย. 2560

338 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125015 นางสาวอรอมา รอบร 9 ม.ย. 2560

339 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาเพอการสรางสรรคงานสอสงพมพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010125036 นางสาวศศประภา ดรบรมย 9 ม.ย. 2560

340 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 55010113041 นายธราวชญ อนอน 9 ม.ย. 2560

341 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 55010113055 นายอภเบศ แซวอง 9 ม.ย. 2560

342 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116004 นายค าฟา ตะเคยนราม 9 ม.ย. 2560

343 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116007 นางสาวชฎาภรณ แนมขนทด 9 ม.ย. 2560

344 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116012 นายธณาศกด บระวฒน 9 ม.ย. 2560

345 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116015 นางสาวนสาชล บญม 9 ม.ย. 2560

346 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116016 นางสาวปทมาวรรณ เชอกดร 9 ม.ย. 2560

347 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116018 นางสาวฝนรน ไตรโสม 9 ม.ย. 2560

348 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116019 นางสาวพนดา นอยอามาตย 9 ม.ย. 2560

349 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116020 นางสาวพทธดา คดนนาม 9 ม.ย. 2560

350 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116025 นางสาวรงอรณ มาลยทอง 9 ม.ย. 2560

351 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116027 นางสาววราภรณ อามาตมนตร 9 ม.ย. 2560

352 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116028 นางสาววารณ สมฤทธ 9 ม.ย. 2560

353 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116035 นางสาวสพตรา วายโศก 9 ม.ย. 2560

354 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116038 นางสาวอรพรรณ อ าโพธ 9 ม.ย. 2560

355 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116042 นางสาวอมาภรณ ตนทอง 9 ม.ย. 2560

Page 18: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 18 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

356 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116044 นางสาวจฬารตน คดนนาม 9 ม.ย. 2560

357 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116045 นางสาวพกล มสมานพงษ 9 ม.ย. 2560

358 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116046 นางสาวลลดา ตราวรมย 9 ม.ย. 2560

359 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116047 นางสาวอรจรา อนพานช 9 ม.ย. 2560

360 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116048 นางสาววรรณา เวลาเกด 9 ม.ย. 2560

361 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116049 นางสาวน าพ ยงเสมอ 9 ม.ย. 2560

362 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116507 นางสาวฐตมา ชยยะ 9 ม.ย. 2560

363 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116518 นางสาวพรพมล จนทรงาม 9 ม.ย. 2560

364 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116521 นางสาวเพชรรตน ชลเทพ 9 ม.ย. 2560

365 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116525 นางสาววล อนทรย 9 ม.ย. 2560

366 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116528 นายวระพล แดนดงเมอง 9 ม.ย. 2560

367 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116537 นางสาวอมรรตน สายกระสน 9 ม.ย. 2560

368 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010116540 นางสาวกญญาณฐ แงพรหม 9 ม.ย. 2560

369 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117009 นายเฉลมศกด บตรพวง 9 ม.ย. 2560

370 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117010 นางสาวชดาธาร ศรเกยรต 9 ม.ย. 2560

371 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117011 นางสาวชตมา กมาล 9 ม.ย. 2560

372 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117013 นางสาวณหทย ในจตร 9 ม.ย. 2560

373 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117028 นางสาวพรสดา กองอน 9 ม.ย. 2560

374 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117034 นางสาวรตตยา ตะโคตร 9 ม.ย. 2560

375 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117036 นางสาวรงนภา โอภาษ 9 ม.ย. 2560

376 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117040 นางสาววมลรตน เหลยมสงขร 9 ม.ย. 2560

Page 19: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 19 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

377 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117042 นางสาวศศธร นาคสวรรณ 9 ม.ย. 2560

378 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117044 นางสาวสรลรตน อนทรเชษฐ 9 ม.ย. 2560

379 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117049 นางสาวแสงจนทร มนสศลา 9 ม.ย. 2560

380 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117052 นางสาวอภรต นาเลาห 9 ม.ย. 2560

381 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117053 นางสาวอมรสดา ไชยศร 9 ม.ย. 2560

382 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117054 นางสาวอรทย เบาทอง 9 ม.ย. 2560

383 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117056 นางสาวอไลพร อนธบาล 9 ม.ย. 2560

384 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117058 นางสาวกอรปกานต กาศเกษม 9 ม.ย. 2560

385 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117059 นางสาวชนากานต บพผาพลา 9 ม.ย. 2560

386 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117060 นางสาวชลกร โสกนเกต 9 ม.ย. 2560

387 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117501 นางสาวกชกร ศรหรง 9 ม.ย. 2560

388 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117518 นายณรงค พลเสน 9 ม.ย. 2560

389 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117519 นายณฎฐพล แกวถาวร 9 ม.ย. 2560

390 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117521 นางสาวดรณ เพชรสงหาร 9 ม.ย. 2560

391 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117529 นางสาวนนทพร ไสยวงษา 9 ม.ย. 2560

392 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117530 นางสาวนภากร เนตน 9 ม.ย. 2560

393 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117531 นางสาวนฤมล มาด 9 ม.ย. 2560

394 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117534 นางสาวปนดดา สสา 9 ม.ย. 2560

395 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117540 นางสาวไพลน ฝงไธสง 9 ม.ย. 2560

396 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117548 นางสาวรจเรศ แกวค าเครอ 9 ม.ย. 2560

397 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117549 นางสาวระพพรรณ ประทมม 9 ม.ย. 2560

Page 20: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 20 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

398 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117554 นางสาววรญญา โสดาวฒน 9 ม.ย. 2560

399 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117557 นางสาววนทนย นาชยเงน 9 ม.ย. 2560

400 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117559 นางสาวศมนยา จะแรมรมย 9 ม.ย. 2560

401 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117561 นางสาวศรมา ชยแยง 9 ม.ย. 2560

402 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117563 นางสาวสายธาร สรยะ 9 ม.ย. 2560

403 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117566 นางสาวสภาสน บญรมย 9 ม.ย. 2560

404 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117567 นางสาวสรยพร พรมสวรรณ 9 ม.ย. 2560

405 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117571 นางสาวอไรลกษณ จนทรชา 9 ม.ย. 2560

406 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117574 นางสาวกตตมา สวหาร 9 ม.ย. 2560

407 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117576 นางสาวญาธกา กวศร 9 ม.ย. 2560

408 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117577 นางสาวณฐธดา สขเกษม 42895

409 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117578 นางสาวณฐนร จ าชาต 42895

410 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117584 นายบรรณวทต บญประคม 42895

411 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117589 นางสาวปยะนช เกตแกว 42895

412 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117590 นางสาวพรรณสมร อนทฤทธ 42895

413 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117591 นางสาวรฏรส ตรศาสตร 42895

414 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117596 นางสาววภาดา ลาดด 42895

415 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117597 นางสาวศรประกาย ศรภโรจน 42895

416 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117600 นางสาวสนสา ปฏสขง 42895

417 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117601 นางสาวอรทย พวล 42895

418 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบปกต 56010117602 นางสาวอลตมา หรญรตน 42895

Page 21: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 21 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

419 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 53010128007 นางสาวลดดา ผลาผล 42895

420 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010126004 นายณฐดนย นากลาง 42895

421 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010126007 นางสาวธญญภา นพพนธ 42895

422 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010126507 นางสาวศรนทร สาล 42895

423 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127001 นางสาวฉตรกมล ก าปนทอง 42895

424 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127504 นางสาวจนทมา พาละแพน 42895

425 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127507 นางสาวชญาณ รกธรรม 42895

426 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127510 นางสาวณฐสมา นตเวช 42895

427 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127511 นางสาวธนภรณ เตนเตยน 42895

428 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127512 นางสาวนนทภรณ แกวก าไร 42895

429 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127513 นางสาวบวรรตน เชยงสาย 42895

430 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127515 นางสาวพรพมล ปยนอก 42895

431 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127524 นางสาวจนทรเพญ ค ามลนธนนท 42895

432 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127525 นางสาวจนตนา จ าเรญพล 42895

433 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127531 นางสาวมลลกา ลอสนเทยะ 42895

434 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127534 นางสาววนดา อปมระกา 42895

435 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127535 นางสาววราภรณ ลาเลศ 42895

436 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127537 นางสาววภารตน แนบชด 42895

437 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127539 นางสาวสรฉาย นวลงาม 42895

438 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาและวฒนธรรมอาเซยน ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010127541 นางสาวอารยา ทองศร 42895

439 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110505 นางสาวกตตยา แขงแรง 42895

Page 22: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 22 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

440 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110508 นางสาวจนดาหรา เหมอนวงคธรรม 42895

441 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110509 นางสาวจรนนท กาดนอก 42895

442 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110512 นายชชนนท สวสดมล 42895

443 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110519 นางสาวธนพร ทองลน 42895

444 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110533 นายพงศกร ค าพพจน 42895

445 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110535 นางสาวพรพมล โยธายทธ 42895

446 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110537 นางสาวพชรนทร กลนซอน 42895

447 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110539 นางสาวณฐธยาน ค าพอ 42895

448 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110540 นางสาวเพญสร บญแสนแผน 42895

449 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110541 นางสาวเพญนกร วงศชย 42895

450 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110544 นางสาวเมทน ประจทรพย 42895

451 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110548 นางสาวลลนา ชอมะล 42895

452 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110550 นางสาววรรณภา วงคจนทร 42895

453 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110554 นางสาววชรยา บรบรณ 42895

454 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110560 นางสาวศรนนท พลขนธ 42895

455 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110563 นางสาวสมปรารถนา จงทวมกลาง 42895

456 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110567 นางสาวสจตรา บวเลง 42895

457 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110571 นางสาวเสาวลกษณ บญโสม 42895

458 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110573 นางสาวอภสนนท ฉายจรง 42895

459 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110574 นางสาวอาทตยา ธระเสนา 42895

460 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110578 นายองครต พรหมอดม 42895

Page 23: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 23 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

461 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110580 นายเอกธวช กฤษชนะ 42895

462 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110585 นายธรวฒน บงทอง 42895

463 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110592 นางสาววภาว ยาวะโนภาส 42895

464 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110594 นางสาวสปณฌญา ไชยปนด 42895

465 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110595 นางสาววจตรา นนทะชย 42895

466 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110596 นางสาวชฎารตน ภเกาแกว 42895

467 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110597 นางสาวณฐธดา บางต ารวจ 42895

468 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110599 นางสาวธญญาเรศ จนทรแจม 42895

469 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110600 นายธานนทร พลสทธ 42895

470 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110601 นางสาวนออน ศรสภาพ 42895

471 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110604 นางสาวปตญญา มาขมเหลก 42895

472 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110607 นายวรรณกร ถตยพงษ 42895

473 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010110608 นางสาวสคนธชาต ดาษไธสง 42895

474 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113044 นายวทยา ชางสลก 42895

475 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113557 นางสาวอสราพร ดวงเวยงค า 42895

476 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113560 นางสาวจราภา อารเออ 42895

477 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120502 นางสาวกรยารตน ดวงแสงจนทร 42895

478 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120507 นางสาวกนกเรขา อนทรโคตร 42895

479 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120508 นางสาวกรชวล กอนแพง 42895

480 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120509 นางสาวกรรณณกา กองแกว 42895

481 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120511 นางสาวจตรภทราพรรณ พายหะ 42895

Page 24: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 24 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

482 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120515 นายพนส วทยารงเรองศร 42895

483 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120516 นางสาวพชรพร ณวงษศร 42895

484 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120518 นายวรภพ ไกยเดช 42895

485 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120519 นางสาววลยพร สอนนวล 42895

486 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120520 นายศรวฒ เชงหอม 42895

487 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120523 นางสาวสทธพร ดวงผมยาว 42895

488 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120524 นางสาวอมรมาศ วงษอบล 42895

489 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120525 นายอรรถพล วงษชาร 42895

490 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010120527 นายอทธเทพ สธรรม 42895

491 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 55010119078 นางสาวตรตาภรณ ศรคฒนพรหม 42895

492 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113501 นายกตตพฒน แกววเชยร 42895

493 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113503 นางสาวจารวรรณ เครอวลย 42895

494 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113504 นางสาวจรนนท นนทะวงษ 42895

495 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113510 นายทนงกร อาจแกว 42895

496 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113523 นางสาวเพชรรนทร แซตน 42895

497 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113524 นางสาวภทรลดา ค าภเขยว 42895

498 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113526 นางสาววรารตน เจรญโชคสขสกล 42895

499 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113531 นางสาววรนธร วงศทองม 42895

500 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113532 นางสาววชรประภา เณรจาท 42895

501 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113536 นางสาวศภสดา เพชรฤาชา 42895

502 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113538 นางสาวสารณ จ านงค 42895

Page 25: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 25 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

503 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113539 นางสาวสดารตน จนะราช 42895

504 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113543 นางสาวอญธกา วงษทองด 42895

505 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113544 นางสาวอารยา แดนเงน 42895

506 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113545 นางสาวสรยรตน มวงเมอง 42895

507 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113546 นางสาวกนกพรรณ พลภเมอง 42895

508 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113547 นางสาวกลธดา มาตพร 42895

509 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113548 นางสาวณฐนนท อศนยานนท 42895

510 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113549 นางสาวดลพร แสงวชย 42895

511 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113551 นางสาวปรษา สลกษณอนวช 42895

512 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113553 นางสาวศภาพชญ กรอณะ 42895

513 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113554 นายสปปนนท ละครขวา 42895

514 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113555 นางสาวสรภทร ภมรภรวรฬห 42895

515 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113556 นางสาวสรรตน ยมรตน 42895

516 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113558 นางสาวสวนนท มนจต 42895

517 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010113559 นางสาวพชรดา ถกศร 42895

518 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123501 นางสาวณฐณชา บญไพโรจน 42895

519 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123502 นางสาวนศากร ช านาญยนต 42895

520 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123503 นางสาวณชา สงหเพง 42895

521 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123504 นางสาวอรวรรณ เหลองออน 42895

522 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123506 นางสาวกฤษชยา ชวโทจตร 42895

523 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123507 นางสาวกาญจณ มลค า 42895

Page 26: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 26 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

524 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123508 นางสาวจรรยารกษ สรรศร 42895

525 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123509 นางสาวจนตสภา เยนเศรณ 42895

526 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123510 นายจรายทธ นสทธรมย 42895

527 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123512 นางสาวนจนนท บตรสาร 42895

528 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123514 นางสาวประภาวรรณ จตธรรมมา 42895

529 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123516 นางสาวปยธดา ศรพลกรง 42895

530 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123517 นางสาวพนดา กองจนทรด 42895

531 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123518 นางสาวพลอยไพลน แตงสวรรณ 42895

532 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123519 นางสาวภทราภรณ อนทรศร 42895

533 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123521 นางสาวศศกานต บรบรณ 42895

534 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123523 นางสาวสนนาฏ โชควฒนาพรหม 42895

535 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123525 นางสาวหทยกานต ดวงตา 42895

536 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษธรกจ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123526 นางสาวอนรรฆอร เศษจนทร 42895

537 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 55010118058 MissOuk Chanmonyreaksmey 42895

538 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113003 นางสาวกนกวรรณ เจกมา 42895

539 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113005 นายกรวชญ สมตว 42895

540 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113006 นางสาวกญญวรา ประภารา 42895

541 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113009 นางสาวคณญญา ผวออน 42895

542 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113021 นางสาวธนยพร พงษกล 42895

543 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113023 นางสาวนภาพร ค าไธสง 42895

544 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113025 นายนทธพงศ อายวฒน 42895

Page 27: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 27 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

545 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113030 นางสาวบษรา ขามรตน 42895

546 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113050 นางสาวหนงฤด แสบงบาน 42895

547 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113053 นางสาวอญชนา สทธวงศ 42895

548 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113054 นางสาวอนทอร เชอแกว 42895

549 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113056 นางสาวจฑามาศ หาสระ 42895

550 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113057 นางสาวชลธศา บญสงค 42895

551 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113059 นางสาวณฑพร ปรณะศร 42895

552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113062 นางสาวบษรา ศรคาม 42895

553 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113064 นางสาวเรณกา กฤตยาวรรณ 42895

554 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113065 นางสาวลนดา สธรรมมา 42895

555 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010113068 นางสาวเอมอร ดวงจนทรโชต 42895

556 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123001 นางสาวกมลลกษณ แสนโกษา 42895

557 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123003 นางสาวณภทรชา ปราชญาภาณชาต 42895

558 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123005 นางสาวธดารตน เพยเเกนเเกว 42895

559 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123007 นางสาวพชรพร โพธาราม 42895

560 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123008 นางสาวยศวด วรวงษไพบลย 42895

561 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123009 นางสาวลกษยา นท 42895

562 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123010 นางสาวศรนภทร จนทรลา 42895

563 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123011 นางสาวศรวรรณ เฮองศร 42895

564 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123012 นางสาวกญญวรา จนทภม 42895

565 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123013 นางสาวกตตยา ดานซาย 42895

Page 28: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 28 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

566 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123014 นางสาวชลธชา ผลสนอง 42895

567 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาษาองกฤษเพอการสอสารนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010123022 นางสาวรงนภา ทรพยลออ 42895

568 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114004 นายกรรชย มะโนนอม 42895

569 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114011 นางสาวเกศรนทร แกนนาค า 42895

570 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114015 นางสาวขวญนภา กลาหาญ 42895

571 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114017 นางสาวคนถา ทาโม 42895

572 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114020 นางสาวจตรานช อ ามนทอน 42895

573 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114024 นางสาวชตมา เนตรภกด 42895

574 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114026 นางสาวดวงกมล กลทะโสม 42895

575 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114028 นายทนงชย บลชย 42895

576 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114029 นางสาวทตยา ปดทม 42895

577 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114033 นายธรรมนญ พรหมมาศ 42895

578 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114036 นายนนทปรชา ดเรกโภค 42895

579 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114048 นางสาวภสรา รกษาภกด 42895

580 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114054 นางสาวรตนาพร แดงนาเพยง 42895

581 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114057 นางสาววนดา วรรณทอง 42895

582 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114058 นางสาววารณ บญหลา 42895

583 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114061 นางสาววไลวรรณ ฟงสวรรค 42895

584 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114064 นางสาวศศธร บงแกว 42895

585 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114066 นายศรชย มะธเสน 42895

586 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114067 นางสาวศรนทรา โพธพรม 42895

Page 29: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 29 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

587 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114072 นางสาวศรลกษณ เจรญเขต 42895

588 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114074 นางสาวศจนธร ทองกรณ 42895

589 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114076 นางสาวศภทรา ศรโกศล 42895

590 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114077 นางสาวศรมาศ บญธง 42895

591 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114078 นายสนธยา รตนทพย 42895

592 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114084 นางสาวสกญญา แกวดอนร 42895

593 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114085 นางสาวสจตรา ขะจดโรคา 42895

594 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114093 นางสาวอนธดา ศรเสมอ 42895

595 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114097 นายอรรถพล อมสะอาด 42895

596 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114098 นางสาวอรสา สสด 42895

597 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114101 นางสาวอานกร ลนก าพ 42895

598 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114111 นางสาวสายธาร ชวชย 42895

599 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114114 นางสาวกรชนก รดถา 42895

600 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114115 นางสาวบศรนทร เอมโอช 42895

601 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114117 นางสาวมลลกา ค าสามารถ 42895

602 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114118 นางสาวลลตา สรขจรเดช 42895

603 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบปกต 56010114122 นางสาวสทธรกษ ค ารนทร 42895

604 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010124009 นางสาวบษบา กงภเวศน 42895

605 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010124014 นางสาวเมธาน ทพสร 42895

606 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010124024 นางสาวกสมา สงหเทพ 42895

607 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010124030 นายพงษศธร วเศษยา 42895

Page 30: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 30 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

608 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010124031 นางสาวแพรพลอย พวงศร 42895

609 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภมศาสตรพฒนาเพอการจดการทรพยากร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010124046 นายเอกวฒน สหามลตร 42895

610 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 53010212103 นางสาวแสงระว สน าออม 42895

611 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214002 นางสาวกนษฐา วจารจตร 42895

612 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214011 นางสาวจารวรรณ โพธสาจนทร 42895

613 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214016 นางสาวเจนจรา ลกขษร 42895

614 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214021 นางสาวฐานวรรณ อาจนนลา 42895

615 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214029 นายธนพณ มแสงแกว 42895

616 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214030 นายธนพตร ชลารกษ 42895

617 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214034 นายนวพงษ อยชม 42895

618 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214038 นางสาวเบญจมาภรณ ถาวะโร 42895

619 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214041 นางสาวปรารถนา ภขามคม 42895

620 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214044 นายพงศกร แกววเศษ 42895

621 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214053 นายเมธพนธ วงศค าหาร 42895

622 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214059 นางสาววารณ แสนสด 42895

623 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214064 นางสาวสรนดา ครธค า 42895

624 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214076 นางสาวอรจรา พลราชม 42895

625 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214085 นางสาวการะเกด ทองแข 42895

626 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214125 นางสาวยวด พรมกา 42895

627 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214128 นางสาวเสาวลกษณ ค าศร 42895

628 คณะวทยาศาสตร คณตศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010214132 นายณฐชตะ ใจตรง 42895

Page 31: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 31 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

629 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 53010210158 นางสาวภชญาพร สขวงค 42895

630 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 55010210046 นางสาวกรพราช บญราช 42895

631 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 55010210098 นางสาวปทมาภรณ แสนพล 42895

632 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211019 นางสาวจฑานนท ฐานเจรญ 42895

633 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211022 นางสาวชฎาภรณ มงคลวงษ 42895

634 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211023 นางสาวชนากานต ประตโค 42895

635 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211025 นางสาวชอผกา ดวงตา 42895

636 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211029 นางสาวณฐทยา แกวเงนลาด 42895

637 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211036 นางสาวนพวรรณ ใหญสง 42895

638 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211044 นางสาวเบญญา แพงดวง 42895

639 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211054 นางสาวเปรมฤทย ชางเหลก 42895

640 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211067 นางสาวภาวณ พฒซอน 42895

641 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211070 นางสาวมสยา พทธาศร 42895

642 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211074 นางสาวรสศรนทร หลกหาญ 42895

643 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211078 นางสาวรตนาภรณ ตรยสถตย 42895

644 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211080 นางสาวรงทวา แจงไธสง 42895

645 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211082 นางสาวลลตา พลาลอม 42895

646 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211094 นายศรายทธ องคะกาศ 42895

647 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211107 นางสาวสาวตร ประทมวน 42895

648 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211112 นางสาวสพรรณษา บรหาร 42895

649 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211113 นางสาวสภาภรณ สขทา 42895

Page 32: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 32 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

650 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211130 นายเจษฎา รมจนทร 42895

651 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211132 นางสาวณฐณชาจ โตธนวรศษฐ 42895

652 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211136 นางสาวธญญาลกษณ นาศพฒน 42895

653 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211138 นางสาวประภากร พาลโนร 42895

654 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211144 นางสาววชรนทร มณทพ 42895

655 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211153 นางสาวสาวตร แปนสขา 42895

656 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211165 นางสาววรรณภา เหนพรม 42895

657 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211167 นางสาวกฤษณา โยงกระโทก 42895

658 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211169 นายเกยรตกอง โยลย 42895

659 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211172 นางสาวจารยา ทบค ามล 42895

660 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211184 นายนรต ประนสอน 42895

661 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211200 นางสาวพมชนก จนทนเทศ 42895

662 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211209 นางสาววราล พรปยะรศม 42895

663 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211218 นางสาวสกญญา ธนะศร 42895

664 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211223 นางสาวสปรยา โยธาวรรณ 42895

665 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211226 นางสาวสมาพร แกนวงศ 42895

666 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211228 นางสาวสวนนท ภทองใบ 42895

667 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211229 นางสาวสวรรณ ไมนอย 42895

668 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211230 นางสาวเสาวภา ใสแสง 42895

669 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211235 นางสาวกษมา เคนโยธา 42895

670 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211236 นางสาวธนษฐา อครภวดล 42895

Page 33: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 33 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

671 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211237 นางสาวสวด เจยเจรญ 42895

672 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211244 นางสาวปานชนก กาลจกร 42895

673 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211245 นายพรพงศ วงศพทกษ 42895

674 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211247 นายวชราวธ เนตรสทา 42895

675 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211249 นายวฒนา ทดวงค 42895

676 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211251 นางสาววรตน คชรกษ 42895

677 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211252 นางสาววไลลกษณ นานนท 42895

678 คณะวทยาศาสตร เคม ปรญญาตร ระบบปกต 56010211254 นางสาวอาทตยา เครอหงษ 42895

679 คณะวทยาศาสตร เคมศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010281009 นางสาวอภสรนทร  หลานวงษ 42895

680 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210017 นางสาวพทธธรา นงคะวาส 42895

681 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210018 นายพรเชษฐ ไชยด 42895

682 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210019 นางสาวพทธดา ทรงเกยรตกล 42895

683 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210032 นางสาวสพชฌาย แสงแกวสข 42895

684 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210034 นางสาวสมตรา คอมสงห 42895

685 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210035 นางสาวอทตยาภรณ ออนสงห 42895

686 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210066 นางสาวอไรวรรณ ไกยะวตร 42895

687 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210067 นายกตตธร ทองกลยา 42895

688 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210070 นางสาวชตมา ภบรรทด 42895

689 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210073 นางสาวนรนช แสนกลา 42895

690 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210076 นางสาวพชญาพร พนธวงศ 42895

691 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210079 นายสนตชย แสงสรยะ 42895

Page 34: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 34 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

692 คณะวทยาศาสตร จลชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010210083 นางสาวสวรรณา ผาพรม 42895

693 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 55010212140 นายคงกระพน ไชยทองศร 42895

694 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212015 นางสาวเจนจรา สวรรณโครธ 42895

695 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212016 นางสาวเจนจราลย พนธภกด 42895

696 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212017 นางสาวฉตรชรกา จนทรจรส 42895

697 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212019 นางสาวชนาภร คณวงศ 42895

698 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212020 นางสาวชนาภา คณวงศ 42895

699 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212021 นางสาวชไมพร ไกยะฝาย 42895

700 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212027 นางสาวฐตมา บญช 42895

701 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212033 นางสาวณชชากร ออนค า 42895

702 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212038 นางสาวธดารตน สไสย 42895

703 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212055 นางสาวพนธธดา สงพล 42895

704 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212065 นางสาวยวงแกว สพาชา 42895

705 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212066 นางสาวรชนก กนชม 42895

706 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212068 นางสาววรพร เหลาจนดา 42895

707 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212093 นางสาวกมลชนก อาจหาญ 42895

708 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212095 นายขจรศกด หารชนะ 42895

709 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212098 นายจกรกฤษณ ลนหลา 42895

710 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212102 นางสาวจฑามณ พรมนอก 42895

711 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212111 นายวษนพพชฌญ พทธรกษา 42895

712 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212131 นางสาวยลดา ศรสวสด 42895

Page 35: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 35 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

713 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212132 นางสาวรดา ค าภกด 42895

714 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212133 นางสาววรศรา อรไชยพาณชกล 42895

715 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212137 นางสาวศรญาภรณ ใจคง 42895

716 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212140 นางสาวศรวรรณ ค าจ 42895

717 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212153 นางสาวสภลกษณ ปอโนนสง 42895

718 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212154 นางสาวสภาภรณ ภสดสง 42895

719 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212159 นางสาวอรวรรณ ทกษณพลา 42895

720 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212179 นางสาวธนชาภา จนทลกา 42895

721 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212183 นายธระพล อตะมะชะ 42895

722 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212184 นายนฐนนท แจสงเนน 42895

723 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212194 นางสาววนดา ไพจนทร 42895

724 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212198 นายศตวรรษ รตพลท 42895

725 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212208 นางสาวอาภสรา ยงค าแหง 42895

726 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212209 นายเจตนพฐ ธรรมเกต 42895

727 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212211 นางสาวศภสรา พนธศร 42895

728 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212231 นายสามารถ มาศร 42895

729 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212237 นางสาวกรดา ผดงจตด 42895

730 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212238 นางสาวกลดธดา ญานกล 42895

731 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212241 นางสาวกสมา นนทนอก 42895

732 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212242 นางสาวเกจวร ใหลบดดา 42895

733 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212243 นางสาวเกศรนทร ปาวน 42895

Page 36: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 36 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

734 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212246 นางสาวจนจรา วระสอน 42895

735 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212248 นางสาวจฑามาศ นสสยหาญ 42895

736 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212249 นางสาวจฑามาศ พนธสะอาด 42895

737 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212251 นางสาวชนกรณ สนรบด 42895

738 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212252 นางสาวชลนดา แสนอบล 42895

739 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212253 นางสาวชตพร รตชาตา 42895

740 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212256 นางสาวปทมา ไหลหลง 42895

741 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212258 นางสาวธภาภรณ เฉลยพจน 42895

742 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212261 นางสาวนฤมล ศรทอง 42895

743 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212263 นายปญญา จอมค าสงห 42895

744 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212264 นางสาวปาณศา ใตศรโคตร 42895

745 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212265 นางสาวพรนภา กางส าโรง 42895

746 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212267 นางสาวพชญาภา ฤกษศร 42895

747 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212270 นางสาวไพลน อนทรจนทร 42895

748 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212272 นางสาวรตนาภรณ พงษศร 42895

749 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212279 นางสาวสดารตน องคกาศ 42895

750 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212281 นางสาวสมตรา บชา 42895

751 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212282 นายเสกสรรค โยธาธรรม 42895

752 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212285 นางสาวอรอนงค คนสง 42895

753 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212286 นางสาวอรอมา กาศรมย 42895

754 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212287 นางสาวอจฉราภรณ แกวพรม 42895

Page 37: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 37 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

755 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212288 นางสาวอญฑรกา สงวเท 42895

756 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010212290 นางสาวศภากร ภถมด 42895

757 คณะวทยาศาสตร ชววทยา ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55010269102 นางสาวพชร พลศลป 42895

758 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215008 นางสาวณฐวภา ลองจ านงค 42895

759 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215012 นางสาวนงคราญ ตดหงม 42895

760 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215023 นายภทรกฤต ไชยวงษ 42895

761 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215025 นางสาวมนตตรา ดาศร 42895

762 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215026 นางสาวมยรา นาร 42895

763 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215040 นางสาวศรวรรณ ผวชยภม 42895

764 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215051 นางสาวอรนช แสงมาศ 42895

765 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215055 นางสาวอญธกา ละครไชย 42895

766 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215056 นางสาวอมาพร กานอนทร 42895

767 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215065 นางสาวปวณา แกวมะณ 42895

768 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215067 นายรตรชย โพธใต 42895

769 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215080 นางสาวอารยา เมฆว 42895

770 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215089 นางสาวพรรณดา แกวหนองสงข 42895

771 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215103 นางสาวเขมขนษฐ ทองชมนธพฒน 42895

772 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215105 นางสาวแคทลยา กลนสข 42895

773 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215108 นายเฉลมวฒ วชยศร 42895

774 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215109 นายนพพล เสาเวยง 42895

775 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215110 นางสาวนรพร ออนโกก 42895

Page 38: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 38 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

776 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215111 นางสาวนตยา อปชฌาย 42895

777 คณะวทยาศาสตร ฟสกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010215121 นางสาวอ าไพพรรณ เตโช 42895

778 คณะวทยาศาสตร ฟสกสประยกต (อเลกทรอนกส) ปรญญาตร ระบบปกต 56010217002 นางสาวกญญรตน ชาชมนม 42895

779 คณะวทยาศาสตร ฟสกสประยกต (อเลกทรอนกส) ปรญญาตร ระบบปกต 56010217017 นายปรชญาพงศ เสงตากแดด 42895

780 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 55010218030 นายวชรกร สงหม 42895

781 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213009 นางสาวจฑาลกษณ อาจสามล 42895

782 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213015 นางสาวชนภา อทยแพน 42895

783 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213019 นางสาวดาหวน สมสอง 42895

784 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213022 นางสาวทพยาภรณ จนทรเพชร 42895

785 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213033 นางสาวปภสราภรณ การปลก 42895

786 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213035 นางสาวปรยาภรณ เมฆบ ารง 42895

787 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213043 นางสาวมธรส ภทอง 42895

788 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213044 นางสาวมะลวลย มงแนน 42895

789 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213057 นายศราวฒ ลกจนทร 42895

790 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213064 นางสาวนธนนท ชนะศรภม 42895

791 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213091 นายวทยา วนจฉย 42895

792 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213097 นางสาวศรวรรณ ป นนอก 42895

793 คณะวทยาศาสตร สถต ปรญญาตร ระบบปกต 56010213098 นางสาวสฐาปนย นลทะราช 42895

794 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 55010374019 นายวรวฒ ศรขวาพา 42895

795 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010310175 นางสาวพณธวา ภผาเดยว 42895

796 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010310213 นางสาวระพภรณ ครองศร 42895

Page 39: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 39 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

797 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010310290 นายสทธพร สทธสวนจก 42895

798 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315023 นางสาวณชลดา โยธาธรณ 42895

799 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315035 นางสาวทพยวรรณ หลอดค า 42895

800 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315068 นางสาวศรลกษณ ระหวา 42895

801 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315092 นายจกรพนธ ค าตน 42895

802 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315125 นายนนทฤทธ กวพศมย 42895

803 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315158 นายวฒนา นนทวงค 42895

804 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315216 นายกฤษณพงศ แกวเพชร 42895

805 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315228 นายฉตรชย ปกษเลศ 42895

806 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315253 นายธวชชย บญหนา 42895

807 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315257 นายนรากร ศรวพฒน 42895

808 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315282 นางสาวพรสดา เอบญมา 42895

809 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315293 นางสาวภาดา อคจนทร 42895

810 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315302 นายรชต ทรงชยสงวน 42895

811 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบปกต 56010315316 นายวฒนา มอเตเลย 42895

812 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมการผลต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320016 นางสาวทพยธดา อคคะประสา 42895

813 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 55010371028 นายเสกสนต ก าลงทว 42895

814 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56010371013 นายพงษศกด สงศร 42895

815 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 55010310305 นายวนชย ภสทอง 42895

816 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010310028 นายเกยรตศกด จนขนทศ 42895

817 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010310211 นางสาวเยาวลกษณ ภยอดนล 42895

Page 40: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 40 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

818 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010310270 นายศวดล ศรวาท 42895

819 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010310318 นายอนสรณ โสมน 42895

820 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010315008 นางสาวกญจนกร ศรสนทร 42895

821 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010315081 นางสาวอนงนช บตรใส 42895

822 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010315266 นางสาวปรชญาภรณ พวงบตร 42895

823 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาตร ระบบปกต 56010315292 นายภาณพงศ นอยปา 42895

824 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเครองกล ปรญญาโท ระบบในเวลาราชการ 56010352010 นายศวกร  ทองทพย 42895

825 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010310313 นางสาวโสภาพร พฒนโชต 42895

826 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010310335 นางสาวอาจาร สนทรนย 42895

827 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010315218 นางสาวกรณา จนทรโสม 42895

828 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010315340 นายอธป พณโท 42895

829 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 54010325007 นางสาววชดา ศรมกข 42895

830 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320037 นางสาวปยาภรณ พรมโนนศร 42895

831 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320038 นางสาวพนดา สขสมพรอม 42895

832 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 57010320009 นายฐาปนพงศ สขเกษม 42895

833 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56010373024 นายเกยรตชย สยอย 42895

834 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010373008 นายนครนทร สถาวร 42895

835 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010373027 นายทรงวฒ นากาย 42895

836 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010373030 วาทรอยตรธนตถ จนปญญา 42895

837 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010373035 นายประสทธ วะสาร 42895

838 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010373041 นายวษณกรณ ใจชวง 42895

Page 41: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 41 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

839 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010373042 นายวรพนธ ส าเภานอย 42895

840 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310069 นายฐตพงษ วารบตร 42895

841 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310101 นายธนพฒน ศรวเศษ 42895

842 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310122 นายนนทนนท พรรณขาม 42895

843 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310234 นายวรวธ หงษอปาล 42895

844 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมไฟฟา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315136 นายปณณทต ปงเมอง 42895

845 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010310030 นางสาวขวญนภา ทาชา 42895

846 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010310072 นายณฐชนบ ใยเมอง 42895

847 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010310129 นางสาวนศาชล เยยมโกศร 42895

848 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010310142 นายปรชญา พงศวงประเสรฐ 42895

849 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010310179 นายพสฐราวฒ ศรหะ 42895

850 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010310217 นายรฐพงษ จนทรพมาย 42895

851 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315108 นายณรงคธร เนอจนทา 42895

852 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315143 นายภาคภม ใจด 42895

853 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315231 นางสาวชณทดา พมรตน 42895

854 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315291 นายภาคภม พทธวอร 42895

855 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315324 นายศราวฒ โลหต 42895

856 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315334 นางสาวสดารตน บตรวาป 42895

857 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010315348 นายอรรถพนธ มาวไล 42895

858 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320028 นายนตรฐ ศรตานนท 42895

859 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320058 นายสหรฐ ปรโส 42895

Page 42: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 42 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

860 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320061 นางสาวสกญญา ทบไมตร 42895

861 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมเมคาทรอนกส ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010320087 นายนวพล พระชย 42895

862 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56010370000 นายอนวฒน เกษเกษร 42895

863 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56010370032 นางสาวสรพร สารขนธ 42895

864 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310075 นางสาวณฐธยาน หอมพามา 42895

865 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310159 นายพนธกร แกวบรรจกร 42895

866 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310228 นางสาววชรญาล อรรถสาร 42895

867 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310280 นายสมคด สารลก 42895

868 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310306 นายสรชย บญเพม 42895

869 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310321 นายอภรกษ กลาศร 42895

870 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010310344 นายเอกพงษ จลศร 42895

871 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315104 นายชานนท โยคะวฒน 42895

872 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315113 นายทวศลป เพงพล 42895

873 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315164 นายวระวฒน กรตม 42895

874 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315170 นายศกดดา พลสดา 42895

875 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315183 นายสขสวสด พรมแสงจนทร 42895

876 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315240 นายดนพล นาทองค า 42895

877 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315254 นางสาวธนยารตน เสถยรนาม 42895

878 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315283 นายพลายชมพล แปนใหญ 42895

879 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315310 นายวรษฐ หรญภทรโรจน 42895

880 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315332 นายสนตเทพ ทองสอน 42895

Page 43: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 43 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

881 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาตร ระบบปกต 56010315351 นายอคคเดช วเศษช 42895

882 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมโยธา ปรญญาโท ระบบในเวลาราชการ 56010350501 นายธนากร รตนพนธ 42895

883 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010310054 นางสาวชฎาพร วงคะฮาด 42895

884 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010310097 นางสาวธนพร แขงฤทธ 42895

885 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010310127 นายน าโชค ยนปลว 42895

886 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010310287 นายสานตย แนนอดร 42895

887 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010310309 นางสาวสวนล หงษศร 42895

888 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010310332 นายอษฎายธ รงวเศษ 42895

889 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315012 นางสาวขนษฐา เทยนประชา 42895

890 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315080 นางสาวอทตยา เทยวพานช 42895

891 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315084 นางสาวอจฉราภรณ สมจตมล 42895

892 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315085 นางสาวอกษรสวรรค ไกรทอง 42895

893 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315088 นางสาวอทยรตน บวสระ 42895

894 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315166 นายศตวรรษ ซงหลา 42895

895 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315256 นางสาวนภสวรรณ ณ หนองคาย 42895

896 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315262 นางสาวเนตรชนก บญเรอง 42895

897 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315265 นางสาวปพชญา สวางโคตร 42895

898 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315303 นายรพภทร เตชะรงเรองสกล 42895

899 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315306 นางสาวรตนสดา งามเสรฐ 42895

900 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315311 นางสาววรษฐา จ าเรญ 42895

901 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315337 นางสาวสรชมาศ ค าภระม 42895

Page 44: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 44 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

902 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 56010315352 นางสาวอฉรา พนธผล 42895

903 คณะวศวกรรมศาสตร วศวกรรมสงแวดลอม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55010320079 นายภทรพงศ สวางไพร 42895

904 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400001 นางสาวกนกวรรณ อนดวงแกว 42895

905 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400002 นางสาวกมลวรรณ ดวงจนทรโชต 42895

906 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400003 นางสาวเกวลน มลสมบต 42895

907 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400004 นางสาวณฐชา กตตแกนกล 42895

908 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400006 นางสาวดวงตะวน คะกาเนปะ 42895

909 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400007 นางสาวดวงฤด บรรจโรจน 42895

910 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400008 นางสาวตวงพร ปกค าวงษสงข 42895

911 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400009 นายธนพล ราชพนแสน 42895

912 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400010 นางสาวธญวรตน ค าสวาสด 42895

913 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400011 นางสาวนารรตน กรวยทอง 42895

914 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400012 นายนตนย ครองสม 42895

915 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400013 นางสาวบษราคม พรอมญาต 42895

916 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400016 นางสาวพจตรา จนทะพา 42895

917 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400018 นางสาวรงนภา โสดาจนทร 42895

918 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400019 นางสาววรรณภา รตนะวงศ 42895

919 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400020 นางสาววชร ฝายสงห 42895

920 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400021 นางสาววาสนา บญมาพลา 42895

921 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400022 นางสาววาสนา ซาสด 42895

922 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400023 นางสาววจตรา งามศกด 42895

Page 45: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 45 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

923 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400026 นายวรวฒน สบสนทร 42895

924 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400028 นางสาวศภานน รปโฉม 42895

925 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400029 นายสทธพงษ หวงผล 42895

926 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400030 นางสาวสภาพร ขนต 42895

927 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400031 นางสาวสภาพร พฒมะณ 42895

928 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400032 นางสาวสภารตน แดนแกวมล 42895

929 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400033 นางสาวสวนนท พศเพง 42895

930 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400035 นางสาวกมลลกษณ ปะระทง 42895

931 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400036 นางสาวกรรณการ บญหลา 42895

932 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400037 นายจรรยา พงษอทธา 42895

933 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400038 นางสาวญานศา วงษอามาตย 42895

934 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400039 นางสาวฐตมา แพนศร 42895

935 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400040 นางสาวจรนนท ศรพรอนนต 42895

936 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400042 นางสาวพรพมล ไชยวงค 42895

937 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400043 นางสาวพรรณดา หตายะโส 42895

938 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400044 นางสาวพชรนดา ทโย 42895

939 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400045 นางสาวพชราภรณ วาระสทธ 42895

940 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400047 นางสาววชชดา แกวยม 42895

941 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400048 นางสาววศลยา หนกค าผง 42895

942 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400050 นางสาวศจภรณ กาญกนหา 42895

943 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400051 นางสาวสภาวด ไชยสาสน 42895

Page 46: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 46 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

944 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400052 นางสาวสวษา ทมแกว 42895

945 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400053 นางสาวเสาวลกษณ ชะนะเกต 42895

946 คณะพยาบาลศาสตร ประกาศนยบตรผชวยพยาบาล ประกาศนยบตร ระบบในเวลาราชการ 59010400054 นางสาวหฤทย กมลหต 42895

947 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55010582003 นางสาวกลยาณ ทบเทบ 42895

948 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56010586075 นางสาวล าดวน  ฟองเสยง 42895

949 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56010586080 นายวราวฒ  พลตร 42895

950 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56030580026 นางสาวรชน  แกวแกน 42895

951 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56030580031 นางสาววารณ  ขนซาย 42895

952 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56030580049 นางสวพชญ  คณวสฐสร 42895

953 คณะศกษาศาสตร การบรหารการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010586072 นางวรรณนภา  วงศสวาสด 42895

954 คณะศกษาศาสตร การวดผลการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55010583006 นางพทยาภรณ บรรณาลย 42895

955 คณะศกษาศาสตร การสอนวทยาศาสตรและคณตศาสตร ปรญญาโท ระบบในเวลาราชการ 57010556003 นายปราโมทย รงศร 42895

956 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517006 นางสาวเจนจรา พรมศร 42895

957 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517009 นายณฐชนน สนด 42895

958 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517014 นางสาวนรมล ราชปก 42895

959 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517015 นายปยะวฒน โพธกณฑ 42895

960 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517017 นางสาวภารตร หาญชนะชย 42895

961 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517018 นางสาวมนตรา ตงคนะ 42895

962 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517020 นางสาววนวสา ทศภานนท 42895

963 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517025 นางสาวสกลรตน พเศษวงษ 42895

964 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517028 นางสาวสธาสน อเทศพรรตนกล 42895

Page 47: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 47 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

965 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517034 นางสาวรณาพร สปด 42895

966 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517036 นายจตรเสณ นนทะเสนา 42895

967 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517038 นางสาวชลพร ภมภกด 42895

968 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517039 นายทวทรพย หอมหวล 42895

969 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517042 นายวรวฒ สนประภา 42895

970 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517043 นางสาววรญญา บระเนตร 42895

971 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบปกต 56010517045 นางสาวอรวรรณ ประพาน 42895

972 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525001 นางสาวจรญา จลนาค 42895

973 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525002 นายจกรกฤษณ ทองสวาง 42895

974 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525005 นางสาวธญญาภรณ ล าลอง 42895

975 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525007 นางสาวเปรมฤด ไชยภกด 42895

976 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525011 นางสาววยะดา พลทศน 42895

977 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525012 นางสาวศศกานต ศรมา 42895

978 คณะศกษาศาสตร จตวทยา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010525015 นางสาวอภชญา ทงสงค 42895

979 คณะศกษาศาสตร วจยและประเมนผลการศกษา ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56010584016 นางพจมาน  พเดช 42895

980 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 52010518173 นายศกดชาย สนทรวสย 42895

981 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 55010519615 นางสาวจฑาทพย แพงมาก 42895

982 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510007 นางสาวจไรวรรณ แดงพรวน 42895

983 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510010 นายโชคชย อาวรณ 42895

984 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510016 นายทรงอภรตน ทพยอนพรม 42895

985 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510021 นายธวชชย หกพนนา 42895

Page 48: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 48 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

986 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510025 นายนครศกด โถตนค า 42895

987 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510028 นางสาวนศาชล สวรรณชาต 42895

988 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510035 นายปรชญากรณ อารยสมโพธ 42895

989 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510036 นางสาวเปรมวด เลอยกระโทก 42895

990 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510044 นายภานพงศ วชาพล 42895

991 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510045 นางสาวมณฑาทพย วานานวงศ 42895

992 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510049 นางสาวรงทวา วงษา 42895

993 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510052 นายวนส จนแดง 42895

994 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510054 นางสาววนวสา สมมาตย 42895

995 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510056 นายศรราม ค าด า 42895

996 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510057 นายศภพล ยทธมานพ 42895

997 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510059 นางสาวสมร คณรตน 42895

998 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510064 นายอนชา บญศร 42895

999 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510066 นายอภสทธ ไหมพรม 42895

1000 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510070 นายอษฎาวธ ปกสงขาเน 42895

1001 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510077 นางสาวนชนารถ วเชยรด 42895

1002 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510078 นางสาวพชชาภา ศลปรกษา 42895

1003 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510079 นายพชรพล จนทรโตพฤกษ 42895

1004 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510081 นางสาวมณรตน พลศร 42895

1005 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510082 นางสาวสใบพร นาทองหลอ 42895

1006 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510084 นางสาวอลษา ดมาก 42895

Page 49: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 49 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1007 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510085 นายอดนนท มะ 42895

1008 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบปกต 56010510087 นายณฐภทร สโมรส 42895

1009 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 55010522026 นางสาวรงนภา ขาวภา 42895

1010 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 55010522042 นางสาววชราภรณ กราวกระโทก 42895

1011 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520001 นายก าชย จนทะมาตย 42895

1012 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520009 นางสาวชขวญ สเมองเดช 42895

1013 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520010 นางสาวฐาปน มมาลา 42895

1014 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520012 นายณฐชนน ประดษฐ 42895

1015 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520013 นายณฐดนย ผวออน 42895

1016 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520019 นายธนรชต เพลงด 42895

1017 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520021 นายนฐกร วรเกษ 42895

1018 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520023 นายนตพล ปานะโปย 42895

1019 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520035 นางสาวรชฎาภรณ นาคด 42895

1020 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520037 นายวชรพงษ คนทะพนธ 42895

1021 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520045 นางสาวสคล ตนวงศ 42895

1022 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520047 นางสาวสธดา สรรพวธ 42895

1023 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520049 นางสาวแสงสร ผลอวน 42895

1024 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520057 นางสาวอญชล จะโนรตน 42895

1025 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520060 นายชลดรงค พนเมอง 42895

1026 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520064 นางสาวพรนภา กาว 42895

1027 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520066 นายพทธกฤตย แกวค าแสน 42895

Page 50: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 50 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1028 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520070 นายสวชา เครอเขยว 42895

1029 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520072 นางสาวอมรา แขงขน 42895

1030 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520073 นางสาวอสรยา ราชามาตร 42895

1031 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520082 นางสาววลาวลย สมบตหอม 42895

1032 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520083 นางสาวศศนา มดนนท 42895

1033 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520086 นางสาวสาวตร สงสข 42895

1034 คณะศกษาศาสตร วทยาศาสตรการกฬา ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010520092 นายฉตรชย แสนตลาด 42895

1035 คณะศกษาศาสตร หลกสตรและการสอน ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010585008 นางสาวเจมใจ สระใหญ 42895

1036 คณะศกษาศาสตร หลกสตรและการสอน ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 54010563005 นางสาวทฤษฎ เสมา 42895

1037 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 54010610028 นายณฐวฒ เอยบทรพย 42895

1038 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610001 นางสาวอชรญา ศรสมชย 42895

1039 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610005 นางสาวกรกนก จตรกนา 42895

1040 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610016 นายจตรภทร ทองมาก 42895

1041 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610019 นายจกรพนธ จนคาม 42895

1042 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610021 นางสาวจารวรรณ นนทภ 42895

1043 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610023 นางสาวจระวรรณ ทองสม 42895

1044 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610026 นางสาวจราวรรณ ศรแสนยงค 42895

1045 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610030 นางสาวเจนจรา ถาอนแกว 42895

1046 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610044 นางสาวตรรก ศรสธรรม 42895

1047 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610050 นายเทอดศกด ปาละวงษ 42895

1048 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610056 นายธนาธป โคตค า 42895

Page 51: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 51 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1049 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610071 นางสาวนตยา เหรเมฆ 42895

1050 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610081 นางสาวปยนช ไชยกาล 42895

1051 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610084 นางสาวปยะนช อสวงษ 42895

1052 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610091 นายพทกษ คนไว 42895

1053 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610098 นายภวดล โทสวนจต 42895

1054 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610109 นางสาววรกมล ภจอมดาว 42895

1055 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610121 นางสาววรณรตน พวงพลา 42895

1056 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610125 นายศรณย บญใบ 42895

1057 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610130 นายศกดดา ศาลาค า 42895

1058 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610133 นางสาวศรนทรทพย แซอง 42895

1059 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610142 นายสมฤทธ ตนปา 42895

1060 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610149 นางสาวสรพรรณ ศาสดา 42895

1061 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610158 นางสาวสปราณ ทองบ าเรอ 42895

1062 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610167 นางสาวสวนนท พรมหนต 42895

1063 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610174 นายอนเทพ คณทอง 42895

1064 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610179 นายอภรกษ พนธชย 42895

1065 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610182 นางสาวอารยา จนทะมาตย 42895

1066 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610189 นางสาวธนยชนก ศรสข 42895

1067 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610192 นายบพตร ไชยทองศร 42895

1068 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610194 นางสาวยภาพร พรรณวงค 42895

1069 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610195 นางสาวยวร คดส าราญ 42895

Page 52: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 52 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1070 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610203 นางสาวสจตรา พมรกษา 42895

1071 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610204 นางสาวสดารตน เภาโพนงาม 42895

1072 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610209 นายเดชายทธ บณฑตรกการคา 42895

1073 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610212 นางสาวพณชา มชปะโม 42895

1074 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610218 นายสทธชย โลหะภย 42895

1075 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610222 นายกฤษณรงค มะลซอน 42895

1076 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610223 นางสาวเกศดารา โปทา 42895

1077 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610226 นางสาวณชชา อาณกร 42895

1078 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบปกต 56010610227 นางสาวธนภรณ มอมขนทด 42895

1079 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010623001 นายเฉลมชย ภศร 42895

1080 คณะศลปกรรมศาสตร ทศนศลป ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626015 นายสรวช วไลศลปดเลศ 42895

1081 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 52010610125 นางสาวธนยพร พณศร 42895

1082 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 55010612008 นายวทยารตน การธนะศาษฐ 42895

1083 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 55010615017 นายนพกฤษณ ฉายพมาย 42895

1084 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 55010615040 นายวระยทธ อยยะจกร 42895

1085 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 55010615063 นางสาวณชพร ศรฬสวรรณ 42895

1086 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613008 นายกตตบตร ไชยแสนทาว 42895

1087 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613009 นางสาวเกลยวขวญ ล าภา 42895

1088 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613010 นางสาวขวญฤด กองแสน 42895

1089 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613012 นางสาวคณญญา ทองพา 42895

1090 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613013 นางสาวงามอนงค ลาสนนท 42895

Page 53: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 53 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1091 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613019 นางสาวจารวรรณ ค าไร 42895

1092 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613025 นางสาวจฑาลกษณ มทตา 42895

1093 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613027 นางสาวชลธชา มาลาม 42895

1094 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613030 นางสาวชตาวรรณ ทองชน 42895

1095 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613036 นางสาวณฐกานต เขมลา 42895

1096 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613038 นายณฐพร บญกาวน 42895

1097 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613041 นายทรงพล ทบศรรตน 42895

1098 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613047 นายธรวทย อปชย 42895

1099 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613058 นางสาวนศรา ธาน 42895

1100 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613060 นางสาวเบญจวรรณ บาล 42895

1101 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613070 นางสาวปยภรณ กมมะเลง 42895

1102 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613073 นายพชระ ศรเสมอ 42895

1103 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613084 นางสาวเพญนภา ยะภกด 42895

1104 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613095 นางสาวเมธาว ทองดวง 42895

1105 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613097 นางสาวรตตยากรณ ผดาเวช 42895

1106 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613106 นางสาววรวรรณ วอระชนา 42895

1107 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613108 นายวรายทธ มะปะทง 42895

1108 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613113 นางสาววลาสน อปญญ 42895

1109 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613114 นางสาววไลวรรณ ค าใจ 42895

1110 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613117 นายวฒชย เวชกามา 42895

1111 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613137 นางสาวโสภดา สมบรณ 42895

Page 54: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 54 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1112 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613139 นายอนรรฆวรรณ ตะโหนด 42895

1113 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613144 นางสาวอรณ แสงศร 42895

1114 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613146 นายอรรถพงษ สพร 42895

1115 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613148 นายอลงกรณ วระปด 42895

1116 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613149 นางสาวอจฉรา มงคลชาต 42895

1117 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613151 นางสาวอญชนา ทศม 42895

1118 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613158 นางสาวอนทรา ดแปน 42895

1119 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613161 นางสาวกนกอร พมมะศร 42895

1120 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613164 นางสาวกายสทธ ศรทา 42895

1121 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613167 นายเจษฎา ชนตา 42895

1122 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613177 นายวสนต จ าป 42895

1123 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613178 นางสาวศรญา กลนบว 42895

1124 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613183 นายรงเกยรต วงศษา 42895

1125 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613185 นางสาวอษา ชมชน 42895

1126 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613188 นายชยยา ขจรภพ 42895

1127 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613189 นายฐาปกรณ ใบบง 42895

1128 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613192 นางสาวปาณศา ปดตาระพา 42895

1129 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613194 นางสาวพฒญา อาจหาญ 42895

1130 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613198 นายสราวฒ ค ามลละคร 42895

1131 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613203 นางสาวจนทรจรา ปะระทง 42895

1132 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613207 นายณรงคเดช ฝายสนย 42895

Page 55: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 55 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1133 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบปกต 56010613208 นายปฐว บรรเทาทกข 42895

1134 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626001 นางสาวเกศกนก แวนสนเทยะ 42895

1135 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626004 นางสาวจรนนท ดวงตาทพย 42895

1136 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626005 นายชนะนนท เชอนล 42895

1137 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626006 นางสาวณาฏอนงค รตนมาล 42895

1138 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626008 นายบญผเรศ บานสราง 42895

1139 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626012 นางสาววาสนา คาสมบต 42895

1140 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626014 นางสาวสราภรณ สนทร 42895

1141 คณะศลปกรรมศาสตร ศลปะการแสดง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010626019 นายกนตภณ ตนแตมด 42895

1142 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 53010811084 นายวชรพล เชอวงค า 42895

1143 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 53010811086 นางสาววภารตน สงฆนาม 42895

1144 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 55010812002 นางสาวกรวภา ผานจงหาญ 42895

1145 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 55010812101 นายภมนทร บนเลง 42895

1146 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 55010812124 นายศตพล โตล า 42895

1147 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 55010812129 นายศภกรณ ภกองชนะ 42895

1148 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 55010812151 นายอนรทธ ดวงแกว 42895

1149 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812005 นางสาวกนกอร โคตรรกษา 42895

1150 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812009 นายกรณย กลมเกลยว 42895

1151 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812021 นายกตตศกด ขนเกยม 42895

1152 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812024 นายกรต ศรเทยน 42895

1153 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812025 นางสาวกญญชลดา กงโคกกรวด 42895

Page 56: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 56 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1154 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812029 นางสาวเครอฟา ปยะวงษ 42895

1155 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812030 นางสาวจตพร โพธไทร 42895

1156 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812032 นางสาวจอย ยงชนะ 42895

1157 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812033 นายจกกจ เสยงเสนาะ 42895

1158 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812034 นายจกรกฤษณ ภสดาว 42895

1159 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812035 นายจกรพนธ เคนวน 42895

1160 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812036 นางสาวจตตมา ลานวไชย 42895

1161 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812037 นางสาวจตรลดา กล าเงน 42895

1162 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812039 นางสาวจรวด หาระภม 42895

1163 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812048 นายฉตรชย เรยบคอนบร 42895

1164 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812066 นางสาวตรญาภรณ ใจเทยง 42895

1165 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812069 นายทวศกด สนวน 42895

1166 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812073 นางสาวทพยธดา บญชหลา 42895

1167 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812076 นายธนกร ประชาโรจน 42895

1168 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812086 นายธรภทร สรอยบบ 42895

1169 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812089 นายธระพนธ เมยดมอ 42895

1170 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812101 นายบรรพต ชศรทอง 42895

1171 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812108 นางสาวปทมพร สมนยม 42895

1172 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812110 นางสาวปรญญา ดวงพรม 42895

1173 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812112 นายปวณ ตอมยม 42895

1174 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812120 นายพรเทพ ดโม 42895

Page 57: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 57 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1175 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812121 นางสาวพรพมล นอยหวา 42895

1176 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812129 นายพเชษฐ หงษปสสา 42895

1177 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812132 นายภาณพงศ ชางรกษา 42895

1178 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812133 นายภาณพงศ ค ามา 42895

1179 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812136 นางสาวมนดสา จ าปาวงษ 42895

1180 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812137 นางสาวยลดา กางเดช 42895

1181 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812142 นางสาวรชตกาล หลมเหลา 42895

1182 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812143 นางสาวรชนกร อนารตน 42895

1183 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812145 นางสาวรตตกาล จงชดกลาง 42895

1184 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812147 นางสาวรงทวา พนธมล 42895

1185 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812152 นายวรวร ชลภกด 42895

1186 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812153 นายวสพล ค าเอม 42895

1187 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812154 นายวชระ ดารภา 42895

1188 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812157 นางสาววภาดา เชอบญม 42895

1189 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812164 นายวระชย บญถา 42895

1190 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812165 นางสาววราวรรณ พานชชา 42895

1191 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812183 นายสาธต มผาพงษ 42895

1192 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812187 นางสาวสดารตน จมล 42895

1193 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812191 นางสาวสนสา ปวงประชง 42895

1194 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812202 นายสวฒน ตานกลางดอน 42895

1195 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812204 นายอธศกด สงกะค า 42895

Page 58: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 58 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1196 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812207 นายอนรช ปองสอน 42895

1197 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812215 นางสาวอารรตน มกดเวยน 42895

1198 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812231 นางสาวชมพนช ดาถ า 42895

1199 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812233 นายชนวตร พนศร 42895

1200 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812238 นายธรรมวท จนทรประทกษ 42895

1201 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812240 นางสาวธดาทพย ทพธาณ 42895

1202 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812245 นางสาวบงอร แถวนาชม 42895

1203 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812246 นายพงศกร ขนหมน 42895

1204 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812251 นางสาวพชญนาฏ แกววเชยร 42895

1205 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812257 นางสาวมณรตน จนทะนน 42895

1206 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812264 นางสาววชราภรณ ศรวรรณา 42895

1207 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812271 นางสาวอโนทย สนาง 42895

1208 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812272 นายอรวฒ อนแดง 42895

1209 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812273 นางสาวอรศรา แกนจนทก 42895

1210 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010812274 นางสาวอญชลพร นวลอนทร 42895

1211 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010823001 นางสาวกาญแกว แซจาว 42895

1212 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010823002 นายกตตพงศ มวงจนทก 42895

1213 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010823004 นางสาวจรยา ท าบญ 42895

1214 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010823011 นางสาวบญยาพร สะทองรอด 42895

1215 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการเกษตร ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 52010860002 นายวรเมธ ภสามารถ 42895

1216 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการผลตพช ปรญญาตร ระบบปกต 52010812042 นางสาวจฑามาศ เสนเคน 42895

Page 59: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 59 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1217 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 55010811035 นางสาวธญญารตน ตะกรดโฉม 42895

1218 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810006 นางสาวกาญจนา ผนอากาศ 42895

1219 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810007 นายการนต การอารณ 42895

1220 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810012 นางสาวขนษฐา พทธรกษ 42895

1221 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810014 นางสาวขวญใจ กองศร 42895

1222 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810017 นางสาวจนทน แยมโกสม 42895

1223 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810026 นางสาวจฑารตน โกยรมย 42895

1224 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810027 นางสาวจฑารตน อนทรพรหม 42895

1225 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810034 นางสาวชไมพร งอยแพง 42895

1226 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810051 นายดนย คลายผา 42895

1227 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810052 นางสาวดวงกมล ศรวชย 42895

1228 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810053 นางสาวดวงกมล อาสนาทพย 42895

1229 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810055 นายทศพล ค าทะเนตร 42895

1230 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810063 นายธนาวฒน บญเครอบ 42895

1231 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810065 นายธวชชย แตงไทย 42895

1232 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810070 นางสาวธดารตน โกมล 42895

1233 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810071 นางสาวธรตา พานแกว 42895

1234 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810075 นางสาวนวพร ศกขยาด 42895

1235 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810080 นางสาวนตยา ไชยเดช 42895

1236 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810084 นางสาวนลาวรรณ อนจนทร 42895

1237 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810088 นางสาวนชชาดา นคงรมย 42895

Page 60: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 60 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1238 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810090 นางสาวบงอร นยม 42895

1239 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810092 นางสาวบษบา โคตรสทา 42895

1240 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810094 นางสาวปณดา กลมเกลยง 42895

1241 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810096 นางสาวประณตา เพยรจ า 42895

1242 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810100 นายปรนทร เรงพนจ 42895

1243 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810106 นางสาวฝนทพย นอกขนทด 42895

1244 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810114 นางสาวพรรระณ ศรวงค 42895

1245 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810123 นางสาวภาวณ ทองสข 42895

1246 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810129 นางสาวเมสดา ปาจนทร 42895

1247 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810137 นางสาวรตตภรณ วงศศลป 42895

1248 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810139 นางสาวรงทวา ด าหนไทย 42895

1249 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810141 นางสาวฤทยวรรณ วงคตลาด 42895

1250 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810147 นางสาววรรณฤด ธนสา 42895

1251 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810154 นางสาววลาวรรณ มาตวงษ 42895

1252 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810156 นายศรศกด พนเกาะ 42895

1253 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810159 นางสาวศศธร สวนหนองแวง 42895

1254 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810160 นางสาวศศธร สวสดรกษ 42895

1255 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810165 นางสาวศรนดา โพธทอง 42895

1256 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810166 นางสาวศรนภา ชาบว 42895

1257 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810171 นางสาวศรลกษณ โพธนาฝาย 42895

1258 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810172 นางสาวศรวมล หาญณรงค 42895

Page 61: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 61 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1259 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810182 นางสาวสกนยา จนทร 42895

1260 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810184 นางสาวสชาดา เรยงสนเทยะ 42895

1261 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810185 นางสาวสดารตน รดไพร 42895

1262 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810196 นางสาวสพชฌาย เวยงแกว 42895

1263 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810203 นางสาวหทยรตน แผงบดดา 42895

1264 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810207 นายอนศกด สงหนย 42895

1265 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810211 นางสาวอภญญา โนนวงชย 42895

1266 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810212 นางสาวอภญญา ภโคกยาง 42895

1267 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810225 นางสาวอญชสา ลมมณ 42895

1268 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810228 นางสาวอารยา เทพบชา 42895

1269 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810241 นางสาวปรยากมล ฤทธบาล 42895

1270 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810256 นางสาวกมลรตน พรมโสภา 42895

1271 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810258 นางสาวเกศกนก ลครพล 42895

1272 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810259 นางสาวจรรยา ตนงาม 42895

1273 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810260 นางสาวจรวรรณ เหยบขนทด 42895

1274 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810261 นางสาวจรพร อปนนท 42895

1275 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810262 นางสาวชลธชา ศรบญเรอง 42895

1276 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810263 นางสาวชลธชา ศลาภย 42895

1277 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810264 นางสาวชดชนก ใจค า 42895

1278 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810265 นางสาวธดารตน โสมนาวตร 42895

1279 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810268 นายบญญฤทธ วรกาญจนบญ 42895

Page 62: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 62 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1280 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810272 นางสาวภคสดา สงหค า 42895

1281 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810274 นางสาววนดา วรวรรณ 42895

1282 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810275 นางสาววรากานต ไกรรกษ 42895

1283 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810277 นางสาววรษฐา สรสนธ 42895

1284 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810280 นางสาววมลสร ทาทอง 42895

1285 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810281 นางสาวศสญา ไชยสงกา 42895

1286 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810282 นางสาวศภรตน จนดาออน 42895

1287 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810283 นางสาวสดารตน ศรเมอง 42895

1288 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810284 นางสาวสทธกา พนชนะ 42895

1289 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810285 นางสาวสภาวด เทยบดอกไม 42895

1290 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810288 นางสาวอรพรรณ แสนบดดา 42895

1291 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810289 นางสาวอรวรรณ หาร 42895

1292 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010810291 นางสาวอยลดดา นอยเสนา 42895

1293 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010811166 นางสาวขนษฐา บตรศรนอย 42895

1294 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010821002 นางสาวณฐกานต ดวงค านอย 42895

1295 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010821004 นางสาวตนตการณ สรภควต 42895

1296 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010821005 นางสาวปารฉตร อาษานอก 42895

1297 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยการอาหาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010821009 นางสาวศรเกศ ปมหน 42895

1298 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 53010812021 นางสาวจตตมา หฤแสง 42895

1299 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 53010812202 นายอโรจร ไชยรตน 42895

1300 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 53010812216 นางสาวกาญจนา เหลาทบ 42895

Page 63: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 63 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1301 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 54010810125 นางสาวจนตนา รก าแง 42895

1302 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 55010810025 นายฉตรชย พลทองมาก 42895

1303 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 55010810033 นางสาวณฐกล รกสกล 42895

1304 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 55010810034 นายณฐชย ใจเพยร 42895

1305 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 55010810113 นางสาวกนกวรรณ จนทรเพชร 42895

1306 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 55010810172 นางสาวพรธวา วาธคณ 42895

1307 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 55010810195 นางสาวอภสรา เสสนเทยะ 42895

1308 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811006 นายเกรยงศกด เวชการ 42895

1309 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811018 นางสาวจตสภา สวนชวย 42895

1310 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811026 นางสาวชฎาพร ภชะล า 42895

1311 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811028 นางสาวชนตา อปรง 42895

1312 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811039 นางสาวดวงดาว แสงกดเรอ 42895

1313 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811043 นางสาวทวากร ชยพมพ 42895

1314 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811058 นายปรญญา ค าสยา 42895

1315 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811061 นางสาวปานใจ ดสรกล 42895

1316 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811078 นางสาวไพลน ไชยนา 42895

1317 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811092 นางสาวรตตยา ดวงแพงมาตร 42895

1318 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811095 นายลอชย สงหทอง 42895

1319 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811097 นางสาววรรสณ วสตรนาม 42895

1320 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811098 นางสาววราภรณ สงหศรโว 42895

1321 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811099 นางสาววรญญา ตงสกลวโรจน 42895

Page 64: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 64 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1322 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811101 นายวชรนทร ทงแสน 42895

1323 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811102 นางสาววาสนา บควน 42895

1324 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811111 นางสาวศราณ ข าโคกสง 42895

1325 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811122 นางสาวสทธดา ถงแกว 42895

1326 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811123 นางสาวสทนยา ทพสวย 42895

1327 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811124 นางสาวสธดา โพธศร 42895

1328 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811136 นางสาวเสาวลกษณ สงคง 42895

1329 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811137 นางสาวโสมณภา แกนฮด 42895

1330 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811138 นางสาวหทยทพย บญเรอง 42895

1331 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811142 นางสาวอมรรตน เทพวง 42895

1332 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811143 นางสาวอมรรตน ท านานอก 42895

1333 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811145 นางสาวอรพรรณ แขงขน 42895

1334 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811146 นางสาวอรอนงค วงศนคร 42895

1335 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811150 นางสาวอารยา คนธตะค 42895

1336 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811158 นางสาวศรขวญ เจรญสข 42895

1337 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811159 นางสาวสดารตน ทะสญ 42895

1338 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811162 นางสาวกรกนก ไลลกษ 42895

1339 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811163 นายกฤษฎา สาถระเนตร 42895

1340 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811165 นางสาวเกศสดา ชาวเหนอ 42895

1341 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811167 นางสาวขวญธดา ชาไชย 42895

1342 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811171 นางสาวจนทรจรา สรอยหน 42895

Page 65: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 65 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1343 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811172 นางสาวจนทรเพญ ค าโท 42895

1344 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811178 นางสาวชนกานต ลาภมล 42895

1345 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811181 นางสาวณฐธดา สะตะ 42895

1346 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811184 นายณฐศรณ อามาตย 42895

1347 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811185 นางสาวดลยา นาสมบรณ 42895

1348 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811186 นางสาวทพยวรรณ ทกทม 42895

1349 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811187 นางสาวเทยนศร จลทะกอง 42895

1350 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811189 นางสาวธดา แซจง 42895

1351 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811190 นายนครนทร แพงศรสาร 42895

1352 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811193 นางสาวนนทนภส กดอว 42895

1353 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811194 นางสาวนภา จนศลา 42895

1354 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811197 นางสาวพรรณธภา วงคอามาตย 42895

1355 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811199 นางสาวพมผกา มลเสนา 42895

1356 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811201 นายภทรภร บญสอน 42895

1357 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811202 นางสาวมะลวรรณ เกตดา 42895

1358 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811205 นางสาวรตตญา ค านนท 42895

1359 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811206 นางสาวรจรา ชอบไทย 42895

1360 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811207 นายวรโชต แสงหา 42895

1361 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811211 นางสาวศรณยา ดวงไกรแฝง 42895

1362 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811212 นางสาวศรประพร พรมมารกษ 42895

1363 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811216 นางสาวสธดา ปตานวฒน 42895

Page 66: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 66 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1364 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811217 นางสาวสมตรา ระยบศร 42895

1365 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบปกต 56010811219 นางสาวแสงเทยน สวาภกด 42895

1366 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010822002 นางสาวกญญาณฐ พวงพลา 42895

1367 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010822012 นางสาวปนดดา แซเลยว 42895

1368 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010822016 นายภทรพงศ เจรญศร 42895

1369 คณะเทคโนโลย เทคโนโลยชวภาพ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010822019 นางสาวรตนาภรณ ตบทบ 42895

1370 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816013 นางสาวชนากานต ปะวะโข 42895

1371 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816018 นางสาวดษยกาญจ ศรประภา 42895

1372 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816023 นางสาวนลตา สทธธรรม 42895

1373 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816032 นางสาวพรพรรณ ศรนอก 42895

1374 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816033 นางสาวพรรณพา บบผาสข 42895

1375 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816038 นางสาวมณรตน ฉานพมาย 42895

1376 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816053 นายศภณฐ พรหมเสนา 42895

1377 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816060 นางสาวสรพร ยพงษ 42895

1378 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816067 นายอดศร ตอชาต 42895

1379 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816077 นางสาวกรตญา โรจนาธวฒน 42895

1380 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816081 นางสาวโชตกา รอดจนทร 42895

1381 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816100 นายอรรถชย ฉวลกษณ 42895

1382 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816105 นางสาวฎศรา หมกระ 42895

1383 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816108 นางสาวไพรสดา รกษากานตง 42895

1384 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816111 นางสาวลลตา แสวงศกด 42895

Page 67: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 67 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1385 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816114 นางสาวสมฤด แวงหนกอง 42895

1386 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบปกต 56010816115 นางสาวสวนนท เวยงลอ 42895

1387 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011724003 นายณฐ เตนเตอน 42895

1388 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011724007 นายฤทธชย ฤทธสบญ 42895

1389 คณะเทคโนโลย ประมง ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011724009 นายสมเกยรต พาลบตร 42895

1390 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813018 นางสาวพรธรา แสนพลา 42895

1391 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813032 นางสาววลาวรรณ จนทะชย 42895

1392 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813041 นางสาวอรจรา วงคธรรม 42895

1393 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813045 นางสาวเกษมณ ศรโมง 42895

1394 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813048 นางสาวจงคนภา จนทรหอม 42895

1395 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813049 นางสาวจฑาณฐ ไชยเดช 42895

1396 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813057 นางสาวณฐรกา พรขนทด 42895

1397 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813060 นางสาวนฤมล คะเรรมย 42895

1398 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813061 นางสาวบณฑรวรรณ ช านยนต 42895

1399 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813065 นายมารง มาปอม 42895

1400 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813070 นางสาววกานดา รตนะวศ 42895

1401 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813071 นางสาววลาวรรณ มาลน 42895

1402 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56010813077 นางสาวสพตรา จนทรด 42895

1403 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010820004 นางสาวปภาดา เจรญคณาธร 42895

1404 คณะเทคโนโลย พฒนาผลตภณฑอาหาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56010820009 นางสาวกลยา สกลซอ 42895

1405 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011813056 นางสาวโปรษยา อตมล 42895

Page 68: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 68 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1406 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011813158 นางสาวพรพชร จตวาภกด 42895

1407 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011813162 นางสาวพชน สหาน 42895

1408 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814003 นางสาวกนษฐา ขนพลก 42895

1409 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814006 นายกฤษณวฒ ทมลา 42895

1410 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814015 นางสาวเกศวด ศรงาม 42895

1411 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814020 นางสาวคณาพร ทองสนเทยะ 42895

1412 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814030 นางสาวจราภรณ เพชรแสงใส 42895

1413 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814031 นางสาวจราพร พลาพนธ 42895

1414 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814032 นางสาวจฑามาศ จนทะ 42895

1415 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814037 นางสาวชมพนท จนทราน 42895

1416 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814038 นางสาวชลธชา เลบขาว 42895

1417 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814040 นายโชคอนนต คนธ 42895

1418 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814049 นายทวลกษณ นามคณ 42895

1419 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814050 นายทวานนท นาค า 42895

1420 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814052 นายธนภณ ทองขาว 42895

1421 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814058 นางสาวนาฎลดา ค าสงห 42895

1422 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814066 นางสาวบษบา ปองทพทย 42895

1423 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814071 นางสาวประนดา ธรรมษา 42895

1424 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814074 นายปรชญา ค าจนทร 42895

1425 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814080 นางสาวเปรมฤด วรโพด 42895

1426 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814090 นายภควต ยงเจรญ 42895

Page 69: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 69 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1427 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814099 นางสาวรชดาภรณ มฐผา 42895

1428 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814108 นายวรชต นามมลตร 42895

1429 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814109 นางสาววรรณนษา วงคทหาร 42895

1430 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814110 นางสาววรรณศร กนทะวงษ 42895

1431 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814112 นางสาววราภรณ พลก าแหง 42895

1432 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814115 นายวารธ เพงพา 42895

1433 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814122 นางสาววไลวรรณ บญพนธ 42895

1434 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814123 นายวรชย สอนเพง 42895

1435 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814132 นางสาวศรขวญ วงษศกดา 42895

1436 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814140 นางสาวศภสรา ทาสงาม 42895

1437 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814143 นางสาวสรลรตน ชาญณรงค 42895

1438 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814144 นางสาวสโรชตา แสงจง 42895

1439 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814146 นางสาวสายฝน ค าฉม 42895

1440 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814157 นางสาวสดารตน สายสทธ 42895

1441 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814158 นางสาวสดารตน บตรวงษ 42895

1442 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814175 นางสาวเสาวลกษณ เรองศร 42895

1443 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814180 นางสาวอภญญา บญทศ 42895

1444 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814184 นางสาวอรวรรณ หมนบ ารง 42895

1445 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814190 นางสาวอจฉรยาพร กางกรณ 42895

1446 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814192 นางสาวอมพกา สมขนทด 42895

1447 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814195 นางสาวอารดา มานสพานสง 42895

Page 70: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 70 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1448 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814202 นายเอกสทธ คทธะมานศร 42895

1449 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814215 นายคณศร จนทะปสสา 42895

1450 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814216 นางสาวชอผกา เพยช าน 42895

1451 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814224 นางสาวพชรา พงปา 42895

1452 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814225 นางสาวพชรนทร ชมภธวช 42895

1453 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814226 นางสาวเพชรรง เทอดสงเนน 42895

1454 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814227 นางสาวภานกานต แสนมา 42895

1455 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814229 นางสาวมนสชา สนประสพ 42895

1456 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814231 นางสาวรงธดา หมกกระโทก 42895

1457 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814235 นางสาวศรวรรณ จนละบตร 42895

1458 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814241 นางสาวเปมกา เปนสข 42895

1459 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814243 นายอดศกด หาญไธสง 42895

1460 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56010814245 นายอนชต หนชางสงห 42895

1461 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726001 นางสาวกมลชนก ทองปน 42895

1462 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726002 นางสาวกมลธรรม ศรมหาดไทย 42895

1463 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726005 นางสาวแคชทรญา แสงจนทร 42895

1464 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726009 นายโชคชย สมมา 42895

1465 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726011 นางสาวฐตพร พสยพนธ 42895

1466 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726014 นางสาวทพเนตร นาหนองตม 42895

1467 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726017 นางสาวน าฝน วงษชาล 42895

1468 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726018 นายบญฤทธ ผโคตร 42895

Page 71: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 71 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1469 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726022 นางสาวพรรธมาถ ค าใบศร 42895

1470 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726023 นางสาวพชรดา หมล 42895

1471 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726037 นางสาวศศวมล ศภกจ 42895

1472 คณะเทคโนโลย สตวศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011726039 นายสถาพร สรวงศ 42895

1473 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010971013 นางสาววรรณศร ลครศร 42895

1474 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010971033 นางสาวกตตมา หมวกขนทด 42895

1475 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010974049 นางสาวปนดดา สาโสม 42895

1476 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 58010971196 นางสาวอรณ บญสงค 42895

1477 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010913380 นายนฐพล สนอย 42895

1478 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010913385 นายนยม ทองโสม 42895

1479 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010915457 นายวฒพงษ หงษสงห 42895

1480 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010915783 นายศภชย ประจนทรนวล 42895

1481 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010916461 นางสาววรางคณา วงสาหลง 42895

1482 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010917902 นายวทยา ภจกรเพชร 42895

1483 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 55010919137 นางสาวจรารตน คณะทอง 42895

1484 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911064 นายกตต เจยงภเขยว 42895

1485 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911066 นางสาวกตตยาภรณ โกมทธพงษ 42895

1486 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911077 นางสาวเกศรา ศรแสง 42895

1487 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911089 นางสาวขวญจรอร แสงสวรรณ 42895

1488 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911100 นางสาวคนธมาล ชางสากล 42895

1489 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911124 นางสาวจารภา ศรโชคชย 42895

Page 72: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 72 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1490 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911140 นางสาวจราพร โยธาจนทร 42895

1491 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911143 นางสาวจราพรรณ สงพร 42895

1492 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911205 นายช านาญ ศรแกว 42895

1493 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911246 นายณฐพงศ ไววอง 42895

1494 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911248 นายณฐพล กาหลง 42895

1495 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911257 นางสาวณฐา งาหอม 42895

1496 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911269 นายเดชฤทธ ปญญางาม 42895

1497 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911277 นางสาวทศนวรรณ ศรพลตน 42895

1498 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911349 นางสาวนนทกา สวนสอน 42895

1499 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911371 นางสาวนสารตน นาคศรคราม 42895

1500 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911375 นางสาวนชตา บตรเวยงพนธ 42895

1501 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911445 นางสาวปยธดา คนซอ 42895

1502 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911467 นายพงศกร พพฒนกจ 42895

1503 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911468 นายพงศพสทธ กลยาณบณฑต 42895

1504 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911495 นางสาวพรรณภา จตมชย 42895

1505 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911498 นางสาวพลอยไพลน สรอยทอง 42895

1506 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911530 นางสาวพลภลย แตมทอง 42895

1507 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911534 นางสาวเพญนภา พวงเพชร 42895

1508 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911553 นางสาวภาชณ พทกษ 42895

1509 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911574 นางสาวมะลวรรณ แกวอาษา 42895

1510 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911579 นายมานพ โคตรจตรส 42895

Page 73: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 73 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1511 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911649 นางสาวลลตา ออนบานลาด 42895

1512 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911650 นางสาวอลษา จนทรเทพ 42895

1513 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911672 นางสาววรรณภา ดสรอย 42895

1514 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911723 นายวษณพงษ โนนเดช 42895

1515 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911778 นายศภชย เศษออน 42895

1516 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911798 นางสาวสาธน แววกระโทก 42895

1517 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911810 นางสาวสรพร ศรสรยจนทร 42895

1518 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911817 นางสาวสกญญา สมจนทร 42895

1519 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911833 นางสาวสชาดา เวยงแกว 42895

1520 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911835 นางสาวสชาวด นามบร 42895

1521 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911840 นางสาวสดาพร ค ามนตร 42895

1522 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911869 นางสาวสนสา ซยแป 42895

1523 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911879 นางสาวสภสสรา พมพภงา 42895

1524 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911914 นางสาวสวนนท ทบละคร 42895

1525 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911960 นางสาวอนตรา พวงไพวน 42895

1526 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010911984 นางสาวอมรรตน ค านนท 42895

1527 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912037 นางสาวอไรวรรณ ชางท า 42895

1528 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912052 นางสาวชอผกา เลอดสงคราม 42895

1529 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912053 นางสาวชนกมล สมศร 42895

1530 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912076 นายณรงคกร ผาบญมา 42895

1531 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912089 นางสาวปณดา ชางสอน 42895

Page 74: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 74 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1532 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912107 นางสาวรงรตน บตรโท 42895

1533 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912109 นางสาววชราภรณ นรตนพงษ 42895

1534 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912118 นางสาวศรพร ปานชาล 42895

1535 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912121 นางสาวสาวณ ไหมทอง 42895

1536 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912131 นายอภวฒน สงาเนตร 42895

1537 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912142 นางสาวจนทมา ไสวงาม 42895

1538 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912143 นางสาวจารวรรณ โชตบานขาม 42895

1539 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912154 นางสาวณฐฐนนท จนเทยะ 42895

1540 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912169 นายภมวฒน บตรแกว 42895

1541 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912177 นางสาววารณ ปนลงกา 42895

1542 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912189 นายสหรฐ จนทะนาม 42895

1543 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912190 นายสงสรรค พวงเขยว 42895

1544 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912197 นายอครพนธ พรรณาภพ 42895

1545 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912199 นางสาวอญชล ครสงห 42895

1546 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912217 นางสาวชตมา ค าภาค 42895

1547 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912221 นางสาวณฐกานต ฤทธวธ 42895

1548 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912235 นางสาวปนดดา ศรสมพนธ 42895

1549 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912258 นางสาวสธญญา สนธก 42895

1550 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912262 นายอนจตร โมคศร 42895

1551 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912311 นางสาวกงกาญจน สรธรรม 42895

1552 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912320 นายชยเชษฐ จนทรเกต 42895

Page 75: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 75 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1553 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912333 นางสาวพชราภรณ โคตรแดง 42895

1554 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912337 นายภมนทร ไชยบร 42895

1555 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912339 นางสาวรชสดา สขธนสารศร 42895

1556 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912345 นางสาวศศภรณ วลา 42895

1557 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912554 นางสาวจารวรรณ ค าภม 42895

1558 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912740 นางสาวพรสดา ธงหาร 42895

1559 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913060 นางสาวนตยา ประทมพงษ 42895

1560 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913071 นางสาวพรศร ดวงดทพย 42895

1561 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913099 นางสาวสจตรา ศรศลป 42895

1562 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010914461 นางสาวโศภตรา ปาปะไพ 42895

1563 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915086 นายธรภทร มนหมาย 42895

1564 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915135 นายพงษประพนธ วงศหาโคตร 42895

1565 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915308 นางสาวสดาลกษณ กอมมณ 42895

1566 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916693 นางสาวกตตยา ยงแสวงด 42895

1567 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010917527 นางสาวกนกวรรณ พนธทอง 42895

1568 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010917674 นางสาวแคทรยา พาล 42895

1569 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010917780 นางสาวจราวรรณ บญรมย 42895

1570 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010917877 นายชยางกร รมจนทร 42895

1571 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918148 นางสาวนวพร ศรวะสข 42895

1572 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918421 นางสาวพรพรรณ พะวชา 42895

1573 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918435 นางสาวพรรณพชร ทยเวยง 42895

Page 76: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 76 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1574 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918451 นายพสธร บตรกณหา 42895

1575 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918462 นางสาวพชราภรณ โคโตส 42895

1576 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918488 นางสาวพชญาภา บดดวงศ 42895

1577 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918666 นางสาวรชดา โคตรเพชร 42895

1578 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918710 นางสาวรงนภา ฐานะ 42895

1579 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010918730 นางสาวลลตา พชผกหวาน 42895

1580 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919010 นางสาวศลมาศ แหสถตย 42895

1581 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919049 นางสาวสาวตร สงวนศกด 42895

1582 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919171 นางสาวสพตรา วลอาจ 42895

1583 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919274 นางสาวหนงฤทย หมอยา 42895

1584 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919302 นางสาวอนสรา ทองด 42895

1585 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919396 นางสาวอญธกา ประคองใจ 42895

1586 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919537 นางสาวศภาวรรณ ขามฤทธ 42895

1587 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919668 นางสาวศรวมล หงษค า 42895

1588 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919687 นางสาวโสรยา ภเลยมศร 42895

1589 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919748 นางสาวพนดา แจงเขวา 42895

1590 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919813 นางสาวกนกรชต ภวภตานนท 42895

1591 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919843 นางสาวรชยา ปรณะ 42895

1592 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919896 นางสาววภาพร พลาศร 42895

1593 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919901 นางสาวธญญลกษณ ออนโพธา 42895

1594 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919902 นางสาวจฑามาศ แกวจนดา 42895

Page 77: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 77 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1595 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 57010911042 นางสาวณฐรกา เสนาพล 42895

1596 คณะการบญชและการจดการ การจดการ ปรญญาตร ระบบปกต 57010911089 นางสาวศรรตน โพธนอก 42895

1597 คณะการบญชและการจดการ การจดการการตลาด ปรญญาโท ระบบในเวลาราชการ 57010951805 นางสาวมยรย มะโนมย 42895

1598 คณะการบญชและการจดการ การจดการการประกอบการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916613 นางสาวจฑามาศ อาจวงษา 42895

1599 คณะการบญชและการจดการ การจดการการประกอบการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916658 นางสาวสายธาร หามลใต 42895

1600 คณะการบญชและการจดการ การจดการการประกอบการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916684 นางสาวฐประภา โสจนทร 42895

1601 คณะการบญชและการจดการ การจดการการประกอบการ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916704 นางสาวนชาดา สรสขโสดสกล 42895

1602 คณะการบญชและการจดการ การจดการทรพยากรมนษย ปรญญาตร ระบบปกต 56010916039 นางสาวปยะวรรณ กองจนทรด 42895

1603 คณะการบญชและการจดการ การจดการทรพยากรมนษย ปรญญาตร ระบบปกต 56010916047 นางสาวภาวณ สรยนต 42895

1604 คณะการบญชและการจดการ การจดการทรพยากรมนษย ปรญญาตร ระบบปกต 56010916074 นางสาวจรยา สายประกอบ 42895

1605 คณะการบญชและการจดการ การจดการทรพยากรมนษย ปรญญาตร ระบบปกต 56010916122 นางสาวปารฉตร เครอทองศร 42895

1606 คณะการบญชและการจดการ การจดการพาณชยอเลกทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010917001 นางสาวกมลชนก เสาเวยง 42895

1607 คณะการบญชและการจดการ การจดการพาณชยอเลกทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010917039 นางสาวประดบพร แสงสวรรณ 42895

1608 คณะการบญชและการจดการ การจดการพาณชยอเลกทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010917042 นางสาวรงทวา ทองบญมา 42895

1609 คณะการบญชและการจดการ การจดการพาณชยอเลกทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010917043 นางสาววรพรรณ ไสวงาม 42895

1610 คณะการบญชและการจดการ การจดการพาณชยอเลกทรอนกส ปรญญาตร ระบบปกต 56010917044 นางสาววชอร ศรพล 42895

1611 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010973016 นายณฐพล บญวเศษ 42895

1612 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 54010911196 นายอโนชา คลรมย 42895

1613 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 55010911126 นางสาวรงฤด สรวงกดเรอ 42895

1614 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910005 นางสาวกนกวรรณ สโยราช 42895

1615 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910010 นางสาวกรรณกา สาบตด 42895

Page 78: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 78 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1616 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910025 นายโกศล เพชรหนไทย 42895

1617 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910089 นางสาวธณชฐา ภมรนาค 42895

1618 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910090 นายธนพนท แกวกนยา 42895

1619 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910091 นายธนพล มหาพงศไพศาล 42895

1620 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910114 นางสาวนตยา ไสยสทธ 42895

1621 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910117 นางสาวนศาชล สงหนอย 42895

1622 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910118 นางสาวนจร หนองส 42895

1623 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910132 นางสาวปนดา ลานพลแสน 42895

1624 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910145 นางสาวปวณา แอบจหาด 42895

1625 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910194 นางสาวมนธรา ศรแกว 42895

1626 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910203 นางสาวรกษสดา อนบรมย 42895

1627 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910210 นายฤทธกร โซเงน 42895

1628 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910244 นายศรายทธ กองกล 42895

1629 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910246 นางสาวศศนภา ขอเชอมกลาง 42895

1630 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910281 นางสาวสฑารตน เเสงสงาม 42895

1631 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910294 นางสาวสพรรษา วงคเจรญ 42895

1632 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910301 นางสาวสภาพร ศรศกด 42895

1633 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910320 นางสาวหนงฤทย ทองจนทร 42895

1634 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910327 นางสาวอนตตรา อนทรเพชร 42895

1635 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910341 นางสาวอจฉรา เจรญสมบต 42895

1636 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910347 นางสาวอารยา บญเลศ 42895

Page 79: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 79 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1637 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910359 นางสาวภทราภรณ ผวพรรณ 42895

1638 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910367 นายกฤษฎา แสวงผล 42895

1639 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910386 นางสาววนจชญา นาคศร 42895

1640 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910403 นายณฐกร ศรภกด 42895

1641 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910412 นายพศวชร หงษาฤกษ 42895

1642 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910414 นายพสฐ รววรรณ 42895

1643 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910420 นางสาววรยา อนยนต 42895

1644 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910424 นางสาวอรณรตน บตะสน 42895

1645 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910425 นายเอกรนทร โนดไธสง 42895

1646 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910429 นางสาวจนทรจรา ทองเหลอง 42895

1647 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910443 นางสาวนศาชล สรโย 42895

1648 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910457 นางสาวจราย ดรบญลน 42895

1649 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010910477 นางสาวชญญา สยวงษ 42895

1650 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010912210 นางสาวจนตนา ค าดง 42895

1651 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010912550 นางสาวจนทรจรา ดนอก 42895

1652 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010912753 นายพนศกด แพไธสง 42895

1653 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010912865 นายธรโชต นาวชย 42895

1654 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010913052 นางสาวดวงใจ มลหา 42895

1655 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010913106 นางสาวสวนนท ประสาร 42895

1656 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010917503 นางสาวกชกร หมนพลศร 42895

1657 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010918331 นางสาวปณณกา ไปแดน 42895

Page 80: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 80 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1658 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010918377 นางสาวปยะพร ททา 42895

1659 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 56010918924 นางสาวศศนนท ภมศรแกว 42895

1660 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 57010910016 นางสาวธญยธรณ เอยมอมรพนธ 42895

1661 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 57010910017 นางสาวธญลกษณ ภทองเงน 42895

1662 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 57010910256 นางสาวนรมล จนทะสน 42895

1663 คณะการบญชและการจดการ การตลาด ปรญญาตร ระบบปกต 57010910298 นางสาวอลษา มาลหวล 42895

1664 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 55010916094 นางสาวฐตาพร นามปญญา 42895

1665 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010912618 นางสาวณฐปภสร มาล 42895

1666 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010913062 นางสาวเบญจมาศ สขอวน 42895

1667 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010913683 นางสาวลลดา เบาหลอเพชร 42895

1668 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914038 นางสาวขนษฐา เทบจนทก 42895

1669 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914057 นางสาวจนทรจรา แกวภมแห 42895

1670 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914091 นางสาวเจนจรา จนทร 42895

1671 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914132 นางสาวณฐกานต ธญญะเชยงพณ 42895

1672 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914144 นางสาวณชากร นอยนารถ 42895

1673 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914160 นางสาวเทพสดา กวพสมย 42895

1674 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914192 นางสาวนทฐดา ลามละคร 42895

1675 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914194 นางสาวนนทนต บญเพง 42895

1676 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914208 นางสาวนตยา สสงห 42895

1677 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914231 นางสาวเบญจพร วงคทา 42895

1678 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914259 นางสาวปยวรรณ จรรยา 42895

Page 81: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 81 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1679 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914267 นายพงศเทพ ทรงคาศร 42895

1680 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914286 นางสาวพวงผกา เกณฑลขต 42895

1681 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914525 นางสาวสมตรา จนทะสระ 42895

1682 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914585 นายอาคม แซอง 42895

1683 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914620 นางสาวกณฐมณ นลดอนหวาย 42895

1684 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914673 นางสาวทพอาภา ซาเหลา 42895

1685 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914678 นางสาวนภาพร คงประพฒน 42895

1686 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914681 นางสาวบษบาวรรณ ชนมา 42895

1687 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914715 นางสาวอรอมา คณความด 42895

1688 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010914716 นางสาวองคณา แวนจนลา 42895

1689 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010918425 นางสาวพรพมล ทองค าจนทร 42895

1690 คณะการบญชและการจดการ การบรหารการเงน ปรญญาตร ระบบปกต 56010919279 นางสาวอรพรรณ สวสดพทรา 42895

1691 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010974008 นางสาวจราวรรณ ดมโชค 42895

1692 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 54010913367 นายธระพงศ นนตะส 42895

1693 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912514 นายกฤษฎา พลออนสา 42895

1694 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912541 นายจตพร มะลยจนทร 42895

1695 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912543 นายจตรวทย เมองขวา 42895

1696 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912586 นายฉตรชย แสนพพต 42895

1697 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912591 นางสาวชนะพร ชนะพรรณ 42895

1698 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912593 นางสาวชมพนช สทธสม 42895

1699 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912595 นางสาวชลธชา ประทมไชย 42895

Page 82: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 82 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1700 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912599 นายชยวฒน หลงสม 42895

1701 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912603 นายชตพล ชนะบว 42895

1702 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912616 นางสาวณฐธดา นาโสก 42895

1703 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912668 นายนนทร ชยสทธ 42895

1704 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912669 นายนนทวฒน แกวภมแห 42895

1705 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912686 นางสาวนาฎลดดา บญหลา 42895

1706 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912771 นางสาวมณนช จรบรมณ 42895

1707 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912811 นางสาววชร ผยมลตร 42895

1708 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912816 นายวชย ภายศร 42895

1709 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912822 นางสาววภาดา พศโสระ 42895

1710 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912829 นางสาววไลพร รงเรอง 42895

1711 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912848 นางสาวศรฉตร จนทรเตม 42895

1712 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912861 นายศภชย ชนะบญ 42895

1713 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912875 นางสาวสาวกา อาจดวงด 42895

1714 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912892 นางสาวสทธดา เหลอมไสย 42895

1715 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912927 นางสาวเหมอนฝน แกวมงคณ 42895

1716 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912987 นางสาวสภาภรณ สสมา 42895

1717 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010912992 นางสาวกรองกาญน เพชรอย 42895

1718 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913003 นายทศนนท ภมพนา 42895

1719 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913017 นางสาววนวสา เทยนทอง 42895

1720 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913028 นางสาวกชกร จนทรเทศ 42895

Page 83: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 83 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1721 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913035 นายจรส สายหอม 42895

1722 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913041 นางสาวเจนจรา ชยอาสา 42895

1723 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913042 นางสาวชลธชา ไพรศรกล 42895

1724 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913058 นางสาวธารารตน ประไพศร 42895

1725 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913061 นายบรรกษ พรหมบรรกษ 42895

1726 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913063 นางสาวเบญจมาศ รดรองไต 42895

1727 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913084 นางสาววนดา รตนบรม 42895

1728 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913102 นางสาวสภารตน ประโพระพง 42895

1729 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913108 นายอภชาต หารประทม 42895

1730 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010913144 นางสาวณฐพร กาญจนะแกว 42895

1731 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010919308 นางสาวอภญญา ภทางนา 42895

1732 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 57010912694 นายพงศกร อวนเตม 42895

1733 คณะการบญชและการจดการ คอมพวเตอรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 57010912698 นางสาวศวพร ชวศรพฤฒา 42895

1734 คณะการบญชและการจดการ เทคโนโลยสารสนเทศธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916315 นายทนง วชานนท 42895

1735 คณะการบญชและการจดการ เทคโนโลยสารสนเทศธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916320 นายปยนนท พรมเมองขวา 42895

1736 คณะการบญชและการจดการ เทคโนโลยสารสนเทศธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916332 นางสาวรตนาพร ศรจนทะ 42895

1737 คณะการบญชและการจดการ เทคโนโลยสารสนเทศธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916342 นางสาวสวนนท คงสข 42895

1738 คณะการบญชและการจดการ เทคโนโลยสารสนเทศธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916354 นางสาวอไรวรรณ มอสนเทยะ 42895

1739 คณะการบญชและการจดการ เทคโนโลยสารสนเทศธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010916355 นางสาวจรยา ดาวงปา 42895

1740 คณะการบญชและการจดการ ธรกจระหวางประเทศ (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010913690 MissTann Chanrachana 42895

1741 คณะการบญชและการจดการ ธรกจระหวางประเทศ (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010913691 MissIv Chhayaleak 42895

Page 84: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 84 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1742 คณะการบญชและการจดการ ธรกจระหวางประเทศ (หลกสตรนานาชาต) ปรญญาตร ระบบปกต 56010913692 MissChen Jieru 42895

1743 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56010971118 นางสาวอรวราสร ผองสวางถรสน 42895

1744 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56010972025 นางสาวดรณ แกวส าราญ 42895

1745 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56070971018 นางสาวนระนช ปญจนทรสงห 42895

1746 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010971088 นางสาวมะณ พรมทาว 42895

1747 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010971097 นางสาวสกญญา สภาพ 42895

1748 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57010971318 นางสาวกมลชนก ไชยจตร 42895

1749 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 59010971139 นางสาวสภาภรณ ศรน าเยน 42895

1750 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 55010910233 นายวรกตต ผวสข 42895

1751 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 55010910236 นางสาวศวตา โคตรศรวงศ 42895

1752 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 55010910268 นางสาวกนกวรรณ ทบมะโรง 42895

1753 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 55010919618 นางสาววรลพชร จนทะล 42895

1754 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010910163 นางสาวพรไพลน ภน าด 42895

1755 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010910405 นางสาวดรณ นรมย 42895

1756 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010911051 นางสาวรณยลานนทร คงโชคชย 42895

1757 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010911286 นางสาวทพวรรณ หนอแกว 42895

1758 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010911683 นางสาววราภรณ เลศฤทธรตนาพล 42895

1759 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010911715 นางสาวฐตวรดา งาวบานผอ 42895

1760 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010911948 นางสาวเหมอนฝน โกมาลย 42895

1761 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010912855 นางสาวศรวรรณ เทยงโงก 42895

1762 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010913037 นางสาวจนทรจรา หาญรกษ 42895

Page 85: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 85 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1763 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010913040 นางสาวเจนจรา อนนามมา 42895

1764 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010913069 นายพงศภวศ ตะนะสอน 42895

1765 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010913074 นายพรพงษ โพธไพร 42895

1766 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010913085 นางสาววนดา สนธชย 42895

1767 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010913100 นางสาวสทธชา ขอยน 42895

1768 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010915023 นางสาวคนมพร เกดชยภม 42895

1769 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917504 นางสาวกชกร ทพยมงคลกล 42895

1770 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917518 นางสาวกนกพร อดมแกว 42895

1771 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917537 นางสาวกมลพร อาจรกษา 42895

1772 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917547 นายกรกช โชควรกล 42895

1773 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917565 นายกฤดสทธ เหลาทอง 42895

1774 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917578 นางสาวกญญาณ ศรสบว 42895

1775 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917607 นางสาวกงแกว ซามาตย 42895

1776 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917609 นางสาวกตตมา จตผล 42895

1777 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917610 นางสาวกตตยา ชตภาสเจรญ 42895

1778 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917631 นางสาวเกศมณ แกวแพง 42895

1779 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917633 นางสาวเกศรนทร ชยยะมาค า 42895

1780 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917636 นางสาวเกศสดา ปาปะตง 42895

1781 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917638 นางสาวเกศณ ค าภรมย 42895

1782 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917677 นางสาวจณสลา ฟองยอย 42895

1783 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917679 นางสาวจรญญา โพธศร 42895

Page 86: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 86 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1784 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917687 นางสาวจรยา พารสอน 42895

1785 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917699 นางสาวจนทรจรา ศรทอง 42895

1786 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917746 นางสาวจรวรรณ ตนชนะศกด 42895

1787 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917759 นางสาวจราพร คณศรเมฆ 42895

1788 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917768 นางสาวจราภรณ แซฮว 42895

1789 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917794 นางสาวจฑาภรณ นลหลา 42895

1790 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917809 นางสาวจฑามาศ หงษวชา 42895

1791 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917812 นางสาวจฑารตน พดชา 42895

1792 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917816 นางสาวจตพร ขนต 42895

1793 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917824 นางสาวจฬาลกษณ วรรณเกตศร 42895

1794 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917832 นางสาวเจนจรา เลศกลาง 42895

1795 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917836 นายเจนณรงค สสม 42895

1796 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917879 นางสาวชลดา สงหาด 42895

1797 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917893 นางสาวชวษา เคนถาวร 42895

1798 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917936 นายฐตพล หอมเนยม 42895

1799 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917980 นางสาวณชา นอยนารถ 42895

1800 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010917983 นางสาวณชาภทร พรหมทอง 42895

1801 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918004 นางสาวดารน เวฬวนารกษ 42895

1802 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918018 นายถาวร นจพาณชย 42895

1803 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918092 นางสาวธดาเทพ อานประโคน 42895

1804 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918109 นายธระยทธ สายเจรญ 42895

Page 87: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 87 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1805 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918121 นางสาวนพรตน จรสแสนประเสรฐ 42895

1806 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918141 นางสาวนฤมล เถาวส 42895

1807 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918150 นางสาวนวพร จงทวเกยรต 42895

1808 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918154 นายนฐพล สายบญสา 42895

1809 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918184 นางสาวนดาวรรณ จนทะวงษ 42895

1810 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918233 นางสาวเนาวรตน วงศทว 42895

1811 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918238 นางสาวบญญารตน คลายแกว 42895

1812 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918244 นางสาวบษยมาศ นวลปกษ 42895

1813 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918295 นางสาวประภาพร สอนชยภม 42895

1814 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918324 นางสาวปวณา สาลศร 42895

1815 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918326 นางสาวปวณา ธงเสนา 42895

1816 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918338 นางสาวปทมาศ เหลาเสนา 42895

1817 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918344 นางสาวปารฉตร กะรมย 42895

1818 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918348 นางสาวปารชาต จนตะศร 42895

1819 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918355 นางสาวปารสทธ วศษฐผจญชย 42895

1820 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918367 นางสาวปยลกษณ สภาพสนทร 42895

1821 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918378 นางสาวปยานช บญตะนย 42895

1822 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918380 นางสาวปญญศา เจรญพงศกร 42895

1823 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918427 นางสาวพรภมาศ ลกค า 42895

1824 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918428 นางสาวพรภมล สรยะ 42895

1825 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918431 นางสาวพรรณธกา จ าปาหอม 42895

Page 88: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 88 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1826 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918452 นางสาวพกตรพมล รตนศร 42895

1827 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918459 นายพชระ ถนชลอง 42895

1828 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918472 นางสาวพชรวรรณ จงมสตย 42895

1829 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918496 นางสาวพมพประภา ประตมลตา 42895

1830 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918499 นางสาวพมลกานต เหลองอดมชย 42895

1831 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918502 นางสาวพรยาภรณ องคะพนมไพร 42895

1832 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918518 นางสาวเพญนภา ขาขนมะณ 42895

1833 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918546 นางสาวภทชรยา กลางประพนธ 42895

1834 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918551 นางสาวภทราภรณ นยพวง 42895

1835 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918558 นางสาวภทรนทร คอหลา 42895

1836 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918568 นางสาวภาวณ หนจตร 42895

1837 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918571 นางสาวภาวณ เนาวแสง 42895

1838 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918591 นางสาวมะลวลย ทะวะลย 42895

1839 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918595 นางสาวมารษา ไทยออน 42895

1840 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918604 นางสาวมาศสภางค ธาตเสยว 42895

1841 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918623 นางสาวยลรดา ประกายศร 42895

1842 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918625 นายยศนรนทร กาทอง 42895

1843 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918634 นางสาวยพณ ปองทพไทย 42895

1844 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918669 นางสาวรชน จนพมพา 42895

1845 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918676 นางสาวรชนกร สทธประภา 42895

1846 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918683 นายรฐพงษ พทธรรมา 42895

Page 89: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 89 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1847 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918684 นายรฐศาสตร จนทรโฮง 42895

1848 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918694 นางสาวรตนสดา สโพธแสง 42895

1849 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918697 นางสาวรตนา สารยา 42895

1850 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918746 นางสาววงเดอน จนวเศษ 42895

1851 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918781 นางสาววรญญา นอยวงศ 42895

1852 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918783 นางสาววรญญา โสภณฑ 42895

1853 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918789 นางสาววราพรรณ เจอจนทร 42895

1854 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918791 นางสาววราภรณ ค าภเงน 42895

1855 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918808 นางสาววชราภรณ กองแกว 42895

1856 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918810 นางสาววชราภรณ หนอแกว 42895

1857 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918813 นายวฒนชย สรอยดน 42895

1858 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918824 นางสาววลควด ทตตยานนท 42895

1859 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918833 นางสาววารณ ศรรกษา 42895

1860 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918848 นางสาววชดา สขสวรรณ 42895

1861 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918859 นางสาววภาพร สงหา 42895

1862 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918910 นางสาวศรสดา ไชยพมพ 42895

1863 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918913 นางสาวศศกานต โฮมแพน 42895

1864 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918950 นางสาวศรฉาย ทองโคตร 42895

1865 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918987 นางสาวศวพร เขมวเชยร 42895

1866 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010918999 นางสาวศภรตน เชอชมสข 42895

1867 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919008 นางสาวศภสรา ทพยธร 42895

Page 90: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 90 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1868 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919016 นายสมพร ดรพลกอม 42895

1869 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919017 นางสาวสมรตน แกวค า 42895

1870 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919030 นางสาวสโรชา คะนะมะ 42895

1871 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919036 นางสาวสายชล โนนศร 42895

1872 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919050 นางสาวสาวน มลเมอง 42895

1873 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919064 นางสาวสกญญา ภรบ 42895

1874 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919070 นางสาวสกญญา ไชยวงษ 42895

1875 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919075 นางสาวสกลยา จมวงษ 42895

1876 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919078 นางสาวสจตรา ศรรกษ 42895

1877 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919091 นางสาวสชาวล ศรศรยทธ 42895

1878 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919107 นางสาวสดารตน ศรโยธ 42895

1879 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919115 นางสาวสทธดา วงษสดตา 42895

1880 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919126 นางสาวสธดา ปลมจตร 42895

1881 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919129 นางสาวสธดา เสนบว 42895

1882 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919194 นางสาวสภาพร ดงศรโชค 42895

1883 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919227 นางสาวสรรตน ทมสมา 42895

1884 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919235 นางสาวสวนนท ประทม 42895

1885 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919236 นางสาวสวนนท นตยภกด 42895

1886 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919248 นางสาวเสาวลกษณ อวยโฮม 42895

1887 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919254 นางสาวเสาวลกษณ เชอศร 42895

1888 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919292 นางสาวอนงครก ภนาศร 42895

Page 91: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 91 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1889 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919295 นางสาวอนงนาฎ คณะศร 42895

1890 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919309 นางสาวอภญญา มาตรา 42895

1891 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919316 นายอมรเทพ กนนลา 42895

1892 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919323 นางสาวอมราวด ชาตแพงตา 42895

1893 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919331 นางสาวอรทย นนสลาด 42895

1894 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919332 นางสาวอรทย ชยสตย 42895

1895 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919335 นางสาวอรประภา จนไทย 42895

1896 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919342 นางสาวอรวรา นาคะ 42895

1897 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919345 นางสาวอรสา ปญญาเอก 42895

1898 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919359 นางสาวอรสา วเศษดอนหวาย 42895

1899 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919364 นางสาวอรณรตน ทองนอก 42895

1900 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919374 นายธรเมท ออนงาม 42895

1901 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919383 นางสาวอจฉรา ข าสวาง 42895

1902 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919419 นายอษฎาวธ สายตา 42895

1903 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919420 นายอาชญ ยอดด 42895

1904 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919452 นางสาวอทยวรรณ สโพธ 42895

1905 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919456 นางสาวอมาวด ลวฒนะ 42895

1906 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919457 นางสาวอไรวรรณ ฤทธรวม 42895

1907 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919467 นายเอกรนทร โสประดษฐ 42895

1908 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919468 นางสาวเอมอร กองกงวาน 42895

1909 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919469 นางสาวเอมอร วนด 42895

Page 92: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 92 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1910 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919471 นางสาวไอลดา พมพะสาร 42895

1911 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919534 นายศกดดา แกวสงา 42895

1912 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919544 นางสาวสภสรา เชอลนฟา 42895

1913 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919560 นางสาวกลยรตน คมมา 42895

1914 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919583 นางสาวชลนชา บญดา 42895

1915 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919592 นางสาวณชชารย สทธพงษวรโชต 42895

1916 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919596 นางสาวเทยนทอง ปรพล 42895

1917 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919599 นางสาวธนาภรณ บคะจ าปา 42895

1918 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919611 นางสาวบญญลกษณ สมบรณ 42895

1919 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919623 นายปรารถนา เมองสนธ 42895

1920 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919629 นายพชร ตนตพงษศรกล 42895

1921 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919649 นางสาวรตชนก บญมา 42895

1922 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919669 นางสาวศภกานต แนวดง 42895

1923 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919675 นางสาวสชาวด เลศสหพนธ 42895

1924 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919688 นายอดเทพ สมตน 42895

1925 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919693 นายอมรเทพ มาใบ 42895

1926 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919694 นางสาวอรไพลน พมพแกว 42895

1927 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919709 นางสาวกชกร ชะตารมย 42895

1928 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919712 นางสาวกานตรว ศรศกดา 42895

1929 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919718 นางสาวจนจรา เพงกานตง 42895

1930 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919720 นางสาวจรฐตกร ภาคมฤกษ 42895

Page 93: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 93 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1931 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919724 นางสาวชนษฐา สขก าเนด 42895

1932 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919726 นางสาวณฐชยาภรณ นนทะภา 42895

1933 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919729 นางสาวณฐวด หมนส 42895

1934 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919735 นายนครนทร ศรภวงศ 42895

1935 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919742 นางสาวประกายทพย บษบง 42895

1936 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919745 นางสาวปยดา ปรอปรง 42895

1937 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919746 นางสาวปยะนช พงษสระพง 42895

1938 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919752 นางสาวพจตรา อวนศรเมอง 42895

1939 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919754 นางสาวพชยา หมนพด 42895

1940 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919760 นางสาวภทรวด ชยวงบาล 42895

1941 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919771 นางสาววรภร ชยดน 42895

1942 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919772 นางสาววรนธร พรมนนท 42895

1943 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919773 นางสาววรศรา ทองลาด 42895

1944 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919780 นางสาวศรญญา ศรขเหลก 42895

1945 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919782 นางสาวศรพนธกรณ ภลายดอก 42895

1946 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919791 นางสาวสกฤตา ค าแพงศร 42895

1947 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919795 นางสาวสธญญา มวงออน 42895

1948 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919810 นางสาวอมาพร วชาผา 42895

1949 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919816 นางสาวเขมณฎฐ ประด 42895

1950 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919838 นายภฬกฤษฎ เลกนอก 42895

1951 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919844 นางสาวรชดาพร บญตา 42895

Page 94: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 94 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1952 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919856 นางสาวสณสา แตมทอง 42895

1953 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919865 นางสาวหทยชนก อรญโสต 42895

1954 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919876 นายอนวตร โตนดนอก 42895

1955 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919881 นายคทาหสต มนคงวชรกล 42895

1956 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 56010919903 นางสาวจนตนา อนวงค 42895

1957 คณะการบญชและการจดการ บญช ปรญญาตร ระบบปกต 57010918704 นางสาวกญญาพร แสงค า 42895

1958 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010914567 นางสาวอรอนงค เนองชมภ 42895

1959 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915007 นางสาวกฤษณา ทะระวเศษ 42895

1960 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915021 นางสาวกรกมล บญแผน 42895

1961 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915036 นางสาวชฎาพร โตสงเนน 42895

1962 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915077 นางสาวธญลกษณ โมรารตน 42895

1963 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915108 นางสาวบงกชกร ชมชน 42895

1964 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915116 นางสาวประภากร พรมโสภา 42895

1965 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915125 นางสาวปรยาพร บญช 42895

1966 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915128 นางสาวปาณหทย จตรงคพลาธปต 42895

1967 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915132 นายปยวฒน ชมเชย 42895

1968 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915170 นายมงคล ค าธาน 42895

1969 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915171 นางสาวมนสพร พลแพงขวา 42895

1970 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915216 นางสาววรญญา ทมธแสง 42895

1971 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915267 นางสาวหทยชนก ปรอปรง 42895

1972 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915313 นางสาวจราภรณ เยนแพง 42895

Page 95: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 95 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1973 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915315 นางสาวจฑารตน งาหตถ 42895

1974 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915326 นางสาวธญญลกษณ ไกยสทธ 42895

1975 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915328 นางสาวธมาภรณ พลเยยม 42895

1976 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915355 นางสาววรรณวมล ทพยจนทร 42895

1977 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915363 นางสาวศศนภา ทองหลอ 42895

1978 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915369 นางสาวสรมข ทพยโกมล 42895

1979 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915372 นางสาวสภาวด ค ามข 42895

1980 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915377 นางสาวอรวรรณ รตนบรมย 42895

1981 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010915378 นางสาวอรษา สนารนทร 42895

1982 คณะการบญชและการจดการ เศรษฐศาสตรธรกจ ปรญญาตร ระบบปกต 56010917041 นายภราดร เมตตาวาส 42895

1983 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการการทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 51011060003 นางสาวจณญญา วงศเสนา 42895

1984 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยว ปรญญาตร ระบบปกต 56011010010 นางสาวกมลชนก สงยง 42895

1985 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยว ปรญญาตร ระบบปกต 56011010055 นางสาวจณสตา ยางเครอ 42895

1986 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยว ปรญญาตร ระบบปกต 56011010268 นางสาวเพญนภา รฐราษฎรกาญจนา 42895

1987 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยว ปรญญาตร ระบบปกต 56011010532 นายกนตภณ ประยงครตน 42895

1988 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยว ปรญญาตร ระบบปกต 56011010565 นางสาวทศนาวรรณ ไกรศรแกว 42895

1989 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยว ปรญญาตร ระบบปกต 56011010605 นางสาวมารสา ขาวเขยว 42895

1990 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยวนานาชาต ปรญญาตร ระบบปกต 56011016006 นางสาวจรญญา สภา 42895

1991 คณะการทองเทยวและการโรงแรม การจดการทองเทยวนานาชาต ปรญญาตร ระบบปกต 56011016076 นางสาวจรนนท ลมงาม 42895

1992คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114023 นางสาวศรกญญา เปลยนเอก 42895

1993คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114025 นายศรศกด โยวะ 42895

Page 96: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 96 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

1994คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114036 นายกตตศกด บงแกว 42895

1995คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114045 นายพฒพงศ โพธทอง 42895

1996คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114047 นายวทญญ แกวบอ 42895

1997คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114049 นายศรวชญ บดดพนธ 42895

1998คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114054 นายอตวชญ ประเสรฐ 42895

1999คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115011 นางสาวรณดา นวลบญมาเดชา 42895

2000คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115015 นางสาวสรนาถ โสภโน 42895

2001คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115020 นายเกรยงชย อปการ 42895

2002คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115021 นางสาวขวญสดา ปาสานะโม 42895

2003คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115024 นางสาวชนญตกานต พลสวสด 42895

2004คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115028 นางสาวธดามาศ วงศทอง 42895

2005คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115029 นางสาวน าฝน บวเปรม 42895

2006คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115030 นางสาวเบญจมาภรณ ดโนนโพธ 42895

2007คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115031 นางสาวลวณา คงเจรญสข 42895

2008คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115033 นางสาวศศลกษณ ฝนเครอ 42895

2009คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011115038 นางสาวสพตรา ตมเพชร 42895

2010คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011124006 นางสาวปาราต ทาระชย 42895

2011คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป ภมสถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011125005 นายอลงกรณ บบไชยา 42895

2012คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 52011110082 นายพงค เภกะนนทน 42895

2013คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 53011112003 นายลขสทธ บวด 42895

2014คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 53011112070 นางสาวกญญาภค พมอนทร 42895

Page 97: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 97 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2015คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 54011111050 นายเมธา ภวภตานนท 42895

2016คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 54011111099 นางสาวศรพร พนธระ 42895

2017คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011110063 นายทรงวฒ เมฆพรรณโอภาส 42895

2018คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111003 นายเวชกร สหาบญทอง 42895

2019คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111007 นายกฤษณจนทร แทนค า 42895

2020คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111012 นายเกยรตศกด จนทรจาร 42895

2021คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111015 นางสาวจฑามาศ เลตวานช 42895

2022คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111016 นางสาวจฑารตน ดวงแพง 42895

2023คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111017 นางสาวชนกนนทน ผกจน 42895

2024คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111019 นายชมาวชญ ดวงมลล 42895

2025คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111021 นายชงชย ปะกะตง 42895

2026คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111023 นายเชาวลต มบานแทน 42895

2027คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111029 นายณฐพล พลเพม 42895

2028คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111030 นายณฐพล สารณ 42895

2029คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111032 นางสาวดวงจนทร ลาฮาม 42895

2030คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111035 นายธนต เจตนาวชโมกข 42895

2031คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111039 นางสาวเนปยะ ณ ถลาง 42895

2032คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111042 นายปวน มาตรงามเมอง 42895

2033คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111044 นางสาวปรญา อนวงศ 42895

2034คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111046 นายพงษศกด สจนทา 42895

2035คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111050 นางสาวพทชราภรณ ศรบานชน 42895

Page 98: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 98 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2036คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111064 นางสาววระนนท วรชนา 42895

2037คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111070 นายสหภาพ เหมมล 42895

2038คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111072 นางสาวสายเพชร แสงไสว 42895

2039คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111073 นายสารน วงษเวช 42895

2040คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111075 นางสาวสภตา กลสา 42895

2041คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111083 นางสาวเกศน หรญญาศาสตร 42895

2042คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111085 นางสาวณฐพร ฉายจต 42895

2043คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111088 นายปกรณ บญโยประการ 42895

2044คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111090 นายปญญากร นามเพง 42895

2045คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111093 นางสาววรปรยา วรรธนะอมร 42895

2046คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011111096 นายสธ สมคะเณย 42895

2047คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114051 นางสาวสกลรตน ดรตน 42895

2048คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55011114055 นายเอกพล มณเตม 42895

2049คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 52011120025 นายวกร ดอนนาค 42895

2050คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011124010 นางสาวธารษา คณาด 42895

2051คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011124026 นายปรเมษฐ เฝาทรพย 42895

2052คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120001 นายกฤตลกษณ ค าจมพล 42895

2053คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120002 นางสาวจนทรจรา พนธไชย 42895

2054คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120012 นายธวชชย วรนทร 42895

2055คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120018 นางสาวปวนฉตร บญผง 42895

2056คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120025 นายสรวชญ กลนงาม 42895

Page 99: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 99 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2057คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120028 นายอดศกด สงหะ 42895

2058คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120029 นายอนภทร ลอนนตศกดศร 42895

2059คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011120032 นางสาวอนทรา คณละ 42895

2060คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121014 นายปฐว บตรมะลา 42895

2061คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 54011110002 นางสาวชดชนก ดทบทม 42895

2062คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 54011110006 นางสาวชลธชา ซอสตย 42895

2063คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 54011110011 นายทรงสทธ ยระรช 42895

2064คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 54011110035 นายศรณย จ าเรญศกดศร 42895

2065คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 54011110051 นางสาวดารตน คณนาม 42895

2066คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 54011110057 นายวรวทย เสนหจนทร 42895

2067คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110001 นายขจรเกยรต จนทรปย 42895

2068คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110008 นางสาวชลธชา ยมนา 42895

2069คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110009 นายฐาปณพงษ สวงรมย 42895

2070คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110010 นางสาวณฐนร บวจงหรด 42895

2071คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110011 นางสาวณฐสดา เรมกระโทก 42895

2072คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110021 นางสาวนรตนดา ปอมสวรรณ 42895

2073คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110024 นางสาวปภาพนท พลเยยม 42895

2074คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110026 นายผดงสทธ จตรรมเยน 42895

2075คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110028 นางสาวพนธทพย การญ 42895

2076คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110029 นางสาวพชญากร โชตลคนาวนช 42895

2077คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110030 นายภานเดช แพงดวงแกว 42895

Page 100: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 100 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2078คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110032 นางสาววรรณศร วนไธสง 42895

2079คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110034 นายวรวฒ พวงพนธ 42895

2080คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110039 นางสาววณา เชอกทอง 42895

2081คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110040 นายศตาย พรมภกด 42895

2082คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110042 นายศาสตราวธ แกวปญญา 42895

2083คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110049 นายสรยเทพ เจรญบญ 42895

2084คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110051 นายอภชาต รงแสงวรพนธ 42895

2085คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110057 นายคเณศวร ศกดแสงวรต 42895

2086คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110058 นางสาวจนทรจรา วงษค าหาญ 42895

2087คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110059 นายชยฉตร เผาภไทย 42895

2088คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110060 นางสาวชาลตา บรรเทา 42895

2089คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110062 นางสาวดษฎ นาขนทด 42895

2090คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110065 นางสาวธนพร สวรรณมงคล 42895

2091คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110067 นายนฐวฒ อสาพรหม 42895

2092คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110070 นายภรนท ลมชด 42895

2093คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110071 นายรงสฤษฏ เปยศร 42895

2094คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110072 นายวรพงษ ซาทา 42895

2095คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110074 นางสาวสดารตน พนพนจ 42895

2096คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110075 นายอนนตชย ภาระโข 42895

2097คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบปกต 55011110076 นางสาวอลษา แกวสกล 42895

2098คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011120015 นายธนวา วงษศรแกว 42895

Page 101: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 101 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2099คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121001 นางสาวปราจรา กณเรศ 42895

2100คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121004 นางสาวกนกวรรณ ปองศร 42895

2101คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121005 นางสาวกฤตยา วรวะไล 42895

2102คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121007 นายจกรดลย เปาวมาน 42895

2103คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121010 นางสาวณฐธดา ภพนนา 42895

2104คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121012 นายธญศลป วรามตร 42895

2105คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมผงเมอง ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011121019 นางสาวสรนทรนาฎ หนซย 42895

2106คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 54011113003 นางสาวกญจนกมล เมองสวรรณ 42895

2107คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 54011113045 นางสาววรรณวนช ยาระษ 42895

2108คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113001 นายปยะพงษ วงษแกว 42895

2109คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113002 นายเอกราช สทธ 42895

2110คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113005 นางสาวเกศรนทร ขายเพชร 42895

2111คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113006 นางสาวขนษฐา มะตนเด 42895

2112คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113008 นางสาวจตตรตน วรนาม 42895

2113คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113010 นางสาวชฎารตน วรเกษ 42895

2114คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113013 นางสาวชดชนก วไลแกว 42895

2115คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113014 นางสาวชนนภา จตตะโน 42895

2116คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113015 นายไชโย ทองค า 42895

2117คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113021 นางสาวธนธรณ ก าไธสง 42895

2118คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113022 นายธนกญจน เตชะกญญา 42895

2119คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113024 นายธนะเศรษฐ ทานะกาศ 42895

Page 102: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 102 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2120คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113027 นายธระพงษ สขพนธ 42895

2121คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113032 นางสาวแปงร า โจมแพง 42895

2122คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113034 นายพลช เจรญชย 42895

2123คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113042 นายวรนทร นามมา 42895

2124คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113045 นางสาววชดา ศรพนลม 42895

2125คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113046 นายวฒพงษ มาตยเชยงไชย 42895

2126คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113050 นางสาวสรนท บสทพย 42895

2127คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113052 นายสกรย ทงนา 42895

2128คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113053 นายสชย กลรกษา 42895

2129คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113059 นายกรกช วเศษแกว 42895

2130คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113062 นางสาวณฐณชา มาสม 42895

2131คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113063 นายทตพล ดาวอรณ 42895

2132คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113065 นายธระวฒน ขนแขง 42895

2133คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113066 นางสาวนชจร เทยบส 42895

2134คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113067 นางสาวปรารถนา ศรโนนมวง 42895

2135คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113071 นางสาวภทธนนต แกวเกาะ 42895

2136คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113073 นางสาวโยธกา พมศร 42895

2137คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113074 นายเรวฒ โอชารส 42895

2138คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113075 นายวงศกร จาดนอก 42895

2139คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113079 นายศกดศลป ธงภกด 42895

2140คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113081 นายสทธพงษ มหาโคตร 42895

Page 103: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 103 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2141คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบปกต 55011113083 นายอภรกษ คนเรยน 42895

2142คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 52011123017 นายนฐพล จ าปางาม 42895

2143คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011122026 นางสาวศภาฑนนท งามผวเหลอง 42895

2144คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123004 นายกตตพงษ อาจมลตร 42895

2145คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123005 นางสาวจรฐต ตระกลโชตพนธ 42895

2146คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123010 นางสาวปารฉตร ไชโยธา 42895

2147คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123018 นางสาวอาทตยา ชาลวรณ 42895

2148คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123020 นางสาวกนกพร ชอบด 42895

2149คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123021 นายจกรพนธ รงษ 42895

2150คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123023 นางสาวพชชาวร เจยมวจตร 42895

2151คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมองและนฤมตศลป สถาปตยกรรมภายใน ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011123024 นายพทยา ปองจนทร 42895

2152 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57011275002 นายชนนทร ซอตรง 42895

2153 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57011275003 นายชลวทย ศรโสภณ 42895

2154 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57011275009 นายภทรพล วงหลา 42895

2155 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 57011275014 นางสาวอรด จนมะโฮง 42895

2156 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211002 นางสาวเกศกนก ลมงาม 42895

2157 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211006 นายปฎพทธ รกกศล 42895

2158 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211013 นางสาวสธาภรณ เพญภ 42895

2159 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211015 นายอภสทธ ออนอากาศ 42895

2160 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211016 นายอาทตย มลนทร 42895

2161 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211023 นายปฏภาณ พฒนชย 42895

Page 104: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 104 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2162 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211024 นายพชรพงษ อทธสนธ 42895

2163 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211032 นางสาวศศกร กาญจนาทร 42895

2164 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211038 นายทนกร ลาทา 42895

2165 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211039 นายนพคณ เรยบรอย 42895

2166 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211043 นายภานวฒน เทพศลา 42895

2167 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211044 นายรวมใจ โพธนอย 42895

2168 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211047 นางสาววชราภรณ แมนศร 42895

2169 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211048 นายวษณ บรรดาศกด 42895

2170 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011211049 นางสาวศศธร แกวแพงพนธ 42895

2171 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011215188 นายวรนทร ปรวาสน 42895

2172 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011215239 นางสาวสนศา แกวเมองกลาง 42895

2173 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011215246 นายสรยน มนษย 42895

2174 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011215302 นางสาวรจฬา เพยรอดวงษ 42895

2175 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 56011215345 นางสาววไลพร แพงแฮด 42895

2176 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 57011212021 นายณชพล ผกานนท 42895

2177 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 57011212033 นางสาวนภทรา ปญญาแกว 42895

2178 คณะวทยาการสารสนเทศ คอมพวเตอรแอนเมชนและเกม ปรญญาตร ระบบปกต 57011212150 นายอนวช สรสร 42895

2179 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร (เทยบเขา) ระบบพเศษ 56011270023 นายพนศกด อภเดชมงคล 42895

2180 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 55011213077 นายสรศกด ชมภหลา 42895

2181 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217031 นายทวชย บตรภกด 42895

2182 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217036 นายธชภม บตรจนทร 42895

Page 105: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 105 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2183 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217054 นายปรญญา สมหวง 42895

2184 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217077 นายวรพจน วตถสนธ 42895

2185 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217084 นายวษณ สลาบว 42895

2186 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217094 นางสาวศรวมล แสนโพธ 42895

2187 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217095 นายศรวฒ ปดสาร 42895

2188 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217115 นางสาวสวรรณย รนนนท 42895

2189 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217122 นายอนพล พวงพลา 42895

2190 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217127 นายอรรถพล แจงไพร 42895

2191 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217146 นายกตตคณ บญโพธ 42895

2192 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217157 นายธระพงษ โพนค า 42895

2193 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217161 นายพงศศร อนพนธ 42895

2194 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217171 นางสาวสชาดา เฉลมมข 42895

2195 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217172 นางสาวสธนนท สมาชย 42895

2196 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011217173 นางสาวอชรากรณ คงสมรส 42895

2197 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011224004 นางสาวกตยากร เนนไธสง 42895

2198 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011224008 นายชนดนย นอยอามาตย 42895

2199 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011224021 นางสาวพรพมล ยนตะพนธ 42895

2200 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ปรญญาตร ระบบปกต 52011214155 นายอาทตย ค าเหมอน 42895

2201 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ปรญญาตร ระบบปกต 53011215136 นางสาวเบญจมาศ อดทน 42895

2202 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 52011225083 นายอรรคพล บญปก 42895

2203 คณะวทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011223048 นางสาวสวลกษณ มาตธรรมธาดา 42895

Page 106: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 106 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2204 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 52011213092 นายชนดนย ศรสมทร 42895

2205 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212005 นางสาวกลธดา ศภเลศ 42895

2206 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212008 นางสาวจราวรรณ สเสตานนท 42895

2207 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212009 นางสาวจรนนท คมหนตา 42895

2208 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212010 นางสาวจรประภา เหมอนบดด 42895

2209 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212014 นายเจษฎา ตนจ าปา 42895

2210 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212018 นายชยชาญ อาจหาญ 42895

2211 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212019 นายชยวฒน ทองเชอ 42895

2212 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212026 นางสาวณฏฐนร ทองค าสงห 42895

2213 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212029 นางสาวดวงกมล งามเมองปก 42895

2214 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212032 นายธนธรณ ยนยง 42895

2215 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212033 นายธนพล สายแวว 42895

2216 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212036 นางสาวธดา เขยวนอย 42895

2217 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212040 นางสาวนวรตน ค าม 42895

2218 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212042 นางสาวน าฝน กลนแกว 42895

2219 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212052 นางสาวพมพนภา สอนนวล 42895

2220 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212053 นางสาวพมพนภา ยางสงออ 42895

2221 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212054 นายวฒธกรณ ประพศรางค 42895

2222 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212056 นางสาวภควลญชญ โสดา 42895

2223 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212057 นายณภทร ภมน 42895

2224 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212058 นางสาวภทรา กงกาน 42895

Page 107: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 107 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2225 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212068 นางสาวรววรรณ สมสวสด 42895

2226 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212071 นางสาววรรณนสา พนธชาล 42895

2227 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212074 นายวชรพงษ อนแสง 42895

2228 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212078 นายวทวฒน ปอกเเจ 42895

2229 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212080 นางสาววนตา อ านวยเสร 42895

2230 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212085 นางสาวสทธนศา แสนศลา 42895

2231 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212088 นางสาวสพตรา วรสข 42895

2232 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212090 นางสาวสภาพร พรหมดสาร 42895

2233 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212091 นางสาวสภาวด ครฑสงห 42895

2234 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212093 นางสาวสรวรรณ บญเลศ 42895

2235 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212098 นายอนนต มตรเจรญพนธ 42895

2236 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212099 นายอนสรณ ศรชมภ 42895

2237 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212101 นางสาวอภสรา เการมย 42895

2238 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212102 นางสาวอภญญา ปรกษาด 42895

2239 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212103 นางสาวอภญญา พวงมณ 42895

2240 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212104 นายอภวฒน ทองเภา 42895

2241 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212113 นางสาวกรกนก เกยรตสมวงศ 42895

2242 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212114 นายกรธวฒน ชผลา 42895

2243 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212115 นางสาวกลยสดา ครทองอนทร 42895

2244 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212116 นางสาวจกรปราณ หนนแหลมทอง 42895

2245 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212118 นายจรวฒน บรรจง 42895

Page 108: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 108 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2246 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212119 นางสาวชตกาญจน บ ารง 42895

2247 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212122 นายปรวฒน ค าภระ 42895

2248 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212123 นางสาวปวณา เออกจ 42895

2249 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212132 นายอานนท อยสข 42895

2250 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212136 นางสาวจรยาภรณ มาตรพร 42895

2251 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212137 นายจตวา เกดค า 42895

2252 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212139 นายจรเมธ พทธโค 42895

2253 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212140 นางสาวจราภรณ จมานง 42895

2254 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212143 นางสาวชอาก ทาดะ 42895

2255 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212144 นายโชตณภทร ชาบญม 42895

2256 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212148 นายนนทภทธ แซตน 42895

2257 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212153 นายพลวฒน นนตะสข 42895

2258 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212155 นางสาวพทธธรา หนนทม 42895

2259 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212156 นางสาวพมนชกล นามเชยงใต 42895

2260 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212157 นางสาวรชชดา สเมผา 42895

2261 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212158 นายรฐพงศ วองพฒนากล 42895

2262 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212160 นางสาววรยา กระแจม 42895

2263 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212161 นางสาววรศรา มสต 42895

2264 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212165 นายศวกร อนเพน 42895

2265 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212166 นายศภชย แกวขอนยาง 42895

2266 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212172 นางสาวสพตรา ษรจนทร 42895

Page 109: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 109 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2267 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212174 นายอครพนธ จนทรรอน 42895

2268 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212175 นายอษฎางค อนแปน 42895

2269 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011212179 นางสาวอจฉราภรณ แสงสวางกอบกล 42895

2270 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 52011221039 นายทรงศกด สาสมา 42895

2271 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225001 นางสาวกนกพร เพชรศร 42895

2272 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225005 นายกวน โคตรจรนทร 42895

2273 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225007 นายจกรภทร ฝายสงค 42895

2274 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225009 นางสาวจราดา ศรหาพฒ 42895

2275 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225014 นางสาวชวาลา ศรละหวา 42895

2276 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225019 นางสาวฌาณตา ไพสาร 42895

2277 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225020 นางสาวณฐฐาพร หงอกภลย 42895

2278 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225030 นางสาวนภสราภรณ อาจหาญ 42895

2279 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225035 นางสาวนชจร โพพงษ 42895

2280 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225036 นางสาวปญจรยา โสมโสก 42895

2281 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225047 นางสาวมนธรา แสนแกว 42895

2282 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225050 นางสาวรชฎา สถาพร 42895

2283 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225051 นางสาวรตนมณ ชมโภคลง 42895

2284 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225053 นางสาววาสนา เพมสมบรณ 42895

2285 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225056 นางสาวศภสราห แกวฤาชย 42895

2286 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225064 นายอยทธ อมใจ 42895

2287 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225068 นางสาวอณาโลม ตนทอง 42895

Page 110: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 110 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2288 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225082 นางสาวพชรพร อาศรยผล 42895

2289 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225090 นางสาวสรพร ประสานเวช 42895

2290 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225091 นายอนรต กองค า 42895

2291 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011225092 นายอภรกษ มลผม 42895

2292 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227002 นายเกยรตศกด ขนธธรรม 42895

2293 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227003 นางสาวเจนจรา เพยจนทร 42895

2294 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227007 นางสาวปภาวรณทร อารวงศวรยะ 42895

2295 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227009 นายปยการณ ไพรลน 42895

2296 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227011 นายภาสกร สขบญญาสถตย 42895

2297 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227032 นายปยณฐ แสนมานตย 42895

2298 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227034 นางสาวพมภนนท เคยนบน 42895

2299 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227038 นายภาณวชญ เชอศภโรบล 42895

2300 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227044 นางสาววรญญา คงคณ 42895

2301 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227045 นางสาววรางคณา พงษสพง 42895

2302 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227051 นายสรจตต สดา 42895

2303 คณะวทยาการสารสนเทศ นเทศศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011227055 นางสาวอมรนทร ใจวน 42895

2304 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 55011212059 นางสาวณฐรยา แสงสงห 42895

2305 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 55011212108 นางสาววจตรา สภทอง 42895

2306 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 55011215015 นางสาวยพาภรณ บรรลอทรพย 42895

2307 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 55011215051 นางสาวปยะณ ดอนออนส 42895

2308 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 55011215058 นายพชชากร อนรองพล 42895

Page 111: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 111 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2309 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011214004 นางสาวจราภรณ ทรพยผาด 42895

2310 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011214010 นายพงศภค สปงคลด 42895

2311 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011214021 นางสาวสทธดา เหลาวอ 42895

2312 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011214041 นางสาวจรฐตกาล ค าผง 42895

2313 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011215037 นางสาวจรนนท อนทรวารช 42895

2314 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011215276 นางสาวอมรนทร จนทรวเชยร 42895

2315 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบปกต 56011215305 นายศภวชญ เสงยมงาม 42895

2316 คณะวทยาการสารสนเทศ ภมสารสนเทศ ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011221015 นางสาวอญชนา วรรณชา 42895

2317 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 53011212106 นายภานมาศ แสงสตย 42895

2318 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 53011212250 นายอภนทธ สกรรณ 42895

2319 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212088 นางสาวพรพมล โพนกองเสง 42895

2320 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212098 นายภาคภม ไตรยขนธ 42895

2321 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212110 นางสาววรยา แสงค า 42895

2322 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212127 นายอภวฒน สแสง 42895

2323 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212148 นางสาวเจษฎาภรณ ศรสวย 42895

2324 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212165 นางสาวพมพาภรณ ศรหนองโคตร 42895

2325 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212179 นายสวนย แกวใส 42895

2326 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215004 นายกฤษดา พมพนนท 42895

2327 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215071 นายทววฒน ทวสข 42895

2328 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215088 นายธนารตน ตนยงทอง 42895

2329 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215121 นายปฐพ อาษาเสน 42895

Page 112: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 112 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2330 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215129 นายปรญญา ประจญกลา 42895

2331 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215131 นางสาวปรยากมล หงวนไธสง 42895

2332 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215158 นายพษณ เสาสมมา 42895

2333 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215164 นายภาณวฒน เลกนามณรงค 42895

2334 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215172 นายมนส อนทรกล 42895

2335 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215199 นางสาววลาวณย ราชวงศ 42895

2336 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215210 นายศฤงคาร สงวนรตน 42895

2337 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215259 นายอนสรณ พรมจนทร 42895

2338 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215262 นายอภชาต กกฝาย 42895

2339 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215303 นายฤทธไกร ปกไธสง 42895

2340 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบปกต 56011215326 นายธรภทร ตาลศร 42895

2341 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011223031 นายวนชย โคตวงษ 42895

2342 คณะวทยาการสารสนเทศ วทยาการคอมพวเตอร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011223035 นายสเมธ ภท ามา 42895

2343 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011210014 นางสาวจนจรา วงษเพง 42895

2344 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212078 นางสาวภควลญชญ งวนกระโทก 42895

2345 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212095 นายพสทธ ภาณมาศภญโญ 42895

2346 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011212172 นางสาวศรสภา สนนค า 42895

2347 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011213056 นางสาววลพร ทอดภกด 42895

2348 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 55011213060 นางสาววมลศร สบกนร 42895

2349 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210001 นางสาวกชกร เลขลบ 42895

2350 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210006 นายกตตศกด ไพจตร 42895

Page 113: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 113 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2351 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210007 นายเกยรตศกด ฉมพระราช 42895

2352 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210011 นางสาวจตตยา ทมทา 42895

2353 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210012 นางสาวจฑามาศ ล าเหลอ 42895

2354 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210016 นางสาวชนดา พระสวาง 42895

2355 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210017 นางสาวชวลตา สกลรกษ 42895

2356 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210026 นายธวช ขนตรจตร 42895

2357 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210028 นางสาวธดารตน ชยเนตร 42895

2358 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210035 นางสาวนศาชล ไชยมาตย 42895

2359 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210036 นางสาวเบญจมาศ จตรนอก 42895

2360 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210046 นายภาคภม เพชรนอก 42895

2361 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210054 นางสาวศรลกษณ มาคน 42895

2362 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210059 นางสาวสภาพร ศรภธร 42895

2363 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210067 นายอาทร บญตอ 42895

2364 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210072 นางสาววชนก จนทรเกต 42895

2365 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210076 นางสาวเจนจรา วงษทอง 42895

2366 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210082 นางสาวธนยชนก โรมจนทร 42895

2367 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210084 นางสาวนรศรา บวแกว 42895

2368 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210089 นางสาวพชารตน การไรนอก 42895

2369 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210090 นางสาวพมลวรรณ แมลงภ 42895

2370 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210093 นายภวนาท มกดาวรยะกจ 42895

2371 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210095 นางสาววรศรา พทธกนยา 42895

Page 114: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 114 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2372 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210099 นางสาวสภทรา เขมะรง 42895

2373 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210100 นายสวนย แตงออน 42895

2374 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบปกต 56011210102 นายอทธพล ปลกสกล 42895

2375 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 52011220016 นางสาวจตตมา หสงวรณ 42895

2376 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 53011220003 นายคงเดช เพยงเกษ 42895

2377 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 53011220080 นายศภกจ วรนาม 42895

2378 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011220009 นายณฐสฐ สายทองทพย 42895

2379 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222001 นางสาวกรกนก กงหลก 42895

2380 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222004 นางสาวประภสสร นลกจ 42895

2381 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222008 นางสาวรตตกา พลเรอง 42895

2382 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222010 นายศตาย ภโปรง 42895

2383 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222012 นายสมญญาฤทธ นวลแสง 42895

2384 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222013 นางสาวสภคสน เกดศกด ณ แวงนอย 42895

2385 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222016 นางสาวนศารตน แสนใหม 42895

2386 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222017 นายพฒนนท มทรพย 42895

2387 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222019 นางสาวยศวด แดนประเสรฐ 42895

2388 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222021 นางสาวสธดา โคตรโนนกอก 42895

2389 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222022 นางสาวอธจต นามราษฎร 42895

2390 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222023 นางสาวอรณชา โพธสง 42895

2391 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222026 นางสาวอสราภรณ หวานเหนอ 42895

2392 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222033 นางสาวธดารา หลาหลกมล 42895

Page 115: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 115 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2393 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011222037 นางสาววราภรณ หงษอนทร 42895

2394 คณะวทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55011283006 MissKhanthamaly Yangnouvong 42895

2395 คณะวทยาการสารสนเทศ สอนฤมต ปรญญาตร ระบบปกต 55011212014 นายกานต พนจการ 42895

2396 คณะวทยาการสารสนเทศ สอนฤมต ปรญญาตร ระบบปกต 55011212076 นายธรพงษ สมล 42895

2397 คณะวทยาการสารสนเทศ สอนฤมต ปรญญาตร ระบบปกต 55011214061 นายวรพล บบผาสรอย 42895

2398 คณะวทยาการสารสนเทศ สอนฤมต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011223002 นางสาวจารวรรณ ตรตรอง 42895

2399 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011310576 นายอนนตธวช เชอไทย 42895

2400 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011310048 นายชวลต กลสวรรณ 42895

2401 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011310226 นางสาวณฐชนก สรยะบญ 42895

2402 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313091 นายฐตพงษ ค าผาลา 42895

2403 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310006 นายกฤษกร สงธรรม 42895

2404 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310007 นายกวเอก ตะดมพนธ 42895

2405 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310008 นายกสน พะนรมย 42895

2406 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310016 นางสาวกงกาญจน ไชยครนทร 42895

2407 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310031 นางสาวขนษฐา ดาลาศ 42895

2408 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310035 นางสาวขวญฤด พรมเชษฐา 42895

2409 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310048 นางสาวจารทรรศน สขวนด 42895

2410 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310089 นางสาวณฐกา ราชกรม 42895

2411 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310111 นางสาวดวงจตร บวพนธ 42895

2412 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310128 นางสาวธนนนท ค าด 42895

2413 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310158 นายนยม กรณโคกกรวด 42895

Page 116: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 116 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2414 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310164 นางสาวนชนารถ วรรณเสน 42895

2415 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310173 นางสาวเบญจวรรณ นารนรกษ 42895

2416 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310176 นายปฏพงษ แฝงเพชร 42895

2417 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310197 นางสาวปารชาต แสวงชย 42895

2418 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310201 นางสาวปยวรรณ พมขวญ 42895

2419 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310208 นายพงษสทธ ค าพสย 42895

2420 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310220 นางสาวพรพวรรณ มณขตย 42895

2421 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310240 นางสาวภนดา แสนตระกล 42895

2422 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310265 นายยนตศลป ธรางศ 42895

2423 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310276 นางสาวรกษสดา อกษรศกด 42895

2424 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310277 นางสาวรชชดา รฐวงษา 42895

2425 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310293 นายลขต ใบยพฤษ 42895

2426 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310301 นายวรายทธ นวมเทยม 42895

2427 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310309 นางสาววนเพญ ชาวสน 42895

2428 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310314 นางสาววจตรา ใจเมอง 42895

2429 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310331 นายวรภทร เสรฐผาด 42895

2430 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310336 นายวฒศกด มาลาโสด 42895

2431 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310338 นายศรศกด อนสรณ 42895

2432 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310342 นายศราวธ มจนทร 42895

2433 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310359 นายศภกจ ขานทะราชา 42895

2434 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310384 นางสาวสดารตน ประทาศร 42895

Page 117: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 117 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2435 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310390 นางสาวสธญญา แฝงสพล 42895

2436 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310398 นายสภกณห พลกลา 42895

2437 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310401 นางสาวสภทรา วงษเหม 42895

2438 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310405 นางสาวสภาพร ขนตกล 42895

2439 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310411 นางสาวสรมาตย ทมไมล 42895

2440 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310412 นางสาวสรยรง จวงกระโทก 42895

2441 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310414 นางสาวสวรรณท แกวชาต 42895

2442 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310415 นางสาวสวรรณา กนหา 42895

2443 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310421 นางสาวหยดเทยน มะโนวน 42895

2444 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310423 นายเหมนธ หาญอาษา 42895

2445 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310432 นายอนรกษ เหมอนสงขด 42895

2446 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310435 นายอนสรณ แสนหนองหวา 42895

2447 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310442 นางสาวอรพน เลศพรสทธรตน 42895

2448 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310464 นางสาวอารยา สารเพง 42895

2449 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310489 นางสาวกญญรตน รกษากานตง 42895

2450 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310498 นางสาวทานตะวน มะณ 42895

2451 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310512 นางสาวพชรนทร หสดง 42895

2452 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310516 นางสาวมธรส กตตวงศโสภา 42895

2453 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310518 นางสาวรตนา มลผลก 42895

2454 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310525 นางสาววรรษมล ทองสทธ 42895

2455 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310528 นางสาววรยา เหลอวชา 42895

Page 118: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 118 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2456 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011310545 นางสาวสวนนท ไสยวน 42895

2457 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312316 นายศรายทธ แจงเอยม 42895

2458 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314036 นางสาวเกษราภรณ แกวลาด 42895

2459 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314066 นางสาวเปรมยดา นอยเกดพร 42895

2460 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314129 นางสาวณฐญาณ นามไพร 42895

2461 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314131 นางสาวณฐถาพร รกษาถน 42895

2462 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314158 นางสาวทศนย นสราช 42895

2463 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314279 นายพรเทพ ลกขณาวมล 42895

2464 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314321 นางสาวภาณวรรณ หลกบานตาด 42895

2465 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314378 นางสาววรรณนสา อนมศร 42895

2466 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314483 นางสาวสชาดา ทนฉมพล 42895

2467 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314532 นางสาวเสาวลกษณ สทธสงข 42895

2468 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314551 นายรฐวชญ ศภวทยพชรกล 42895

2469 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314582 นางสาวอจฉราพร ชฎาจตร 42895

2470 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314613 นางสาวเอมอร สมบรณ 42895

2471 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314646 นางสาวจฑารตน มะลยจนทร 42895

2472 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314661 นางสาวเบญจพร รนทา 42895

2473 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314662 นางสาวใบเฟรน ผานส าแดง 42895

2474 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314691 นายอภโชค นาเลาห 42895

2475 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011314701 นายอาทตย ภบญคง 42895

2476 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316001 นางสาวกนกวรรณ สปชชา 42895

Page 119: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 119 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2477 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316032 นายชนก พสยพนธ 42895

2478 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316045 นายปณณวชญ ศรอรนนต 42895

2479 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316047 นางสาวณฐธดา ศรวฒนโชตกล 42895

2480 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316054 นายธนเดช มลพนธ 42895

2481 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316061 นายนนทนนท พนทอง 42895

2482 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316082 นายปรญญา ขอวรกลาง 42895

2483 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316087 นายพรชย วรรณใส 42895

2484 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316146 นายสทธโชค มณคนโท 42895

2485 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316158 นางสาวสภาวด ลาโพธ 42895

2486 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316192 นายเกยรตศกด วงษช 42895

2487 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011316203 นายนภวตร ทองนาค 42895

2488 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011310053 นายชนวตร ปรนรมย 42895

2489 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011310415 นางสาวอรอนงค ภมคอนสาร 42895

2490 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011313041 นางสาวจนตนา แมลงผง 42895

2491 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011313089 นายธรพงษ แสนมหาชย 42895

2492 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011313117 นางสาวเปรมวด เดชโฮม 42895

2493 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011313254 นางสาวจรสยา เปรมปร 42895

2494 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 57011313321 นางสาวพภาพร วรยะจตรา 42895

2495 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011320065 นายชนาธป ธญเจรญงาม 42895

2496 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 54011322056 นางสาวจราวรรณ เรงเจรญธรรม 42895

2497 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011321028 นางสาวพรรณภา ชศรวาส 42895

Page 120: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 120 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2498 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011321084 นางสาวนศารนทร โยวะผย 42895

2499 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011321091 นางสาวพรทพย กองการ 42895

2500 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011321145 นายภเมธ คลองการ 42895

2501 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011322005 นายเกษฎา ดวงปากด 42895

2502 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011323046 นางสาวปานนรนทร แสงทอง 42895

2503 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011321007 นายจกรกฤษณ รศมทต 42895

2504 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011321023 นางสาวนรชร นามจนดา 42895

2505 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011321025 นางสาวนชรา แกสสงเนน 42895

2506 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011321078 นางสาวพรนภา มานะชยตระกล 42895

2507 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011321079 นายเศรษฐบตร บดด 42895

2508 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011322037 นางสาวนตยา กระจง 42895

2509 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011322078 นางสาววชดา วงศษา 42895

2510 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011322080 นางสาววไลพร สขส าราญ 42895

2511 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011322105 นางสาวอญจรา สาระพนธ 42895

2512 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011324002 นางสาวไพลณ แสงสวรรณ 42895

2513 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 57011320005 นางสาวกตตมา แกวธรรมมา 42895

2514 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 57011321005 นางสาวเกลดดาว แกนกล 42895

2515 วทยาลยการเมองการปกครอง รฐศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 57011321042 นายพรชย พนมเขต 42895

2516 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319033 นางสาวกชกร รบงาม 42895

2517 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319034 นางสาวกนกวรรณ พงศกตตวรยะ 42895

2518 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319037 นางสาวพรพมล มกขนทด 42895

Page 121: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 121 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2519 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319038 นางสาวพชร ตรพรม 42895

2520 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319039 นางสาวมารสา ปดสายะ 42895

2521 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319040 นางสาววรยา เทพภเวยง 42895

2522 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319041 นางสาววชชดา ราชจนค า 42895

2523 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319042 นางสาววลยพร แกวตา 42895

2524 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319045 นางสาวอภญญา ไชยทองศร 42895

2525 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319047 นางสาวอทมพร เนองพระแกว 42895

2526 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 59011319048 นางสาวสดารตน จงสขกลาง 42895

2527 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบพเศษ 59011323005 นายจตรพล บวสาย 42895

2528 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบพเศษ 59011323006 นางสาวนชนาถ อนทมาตย 42895

2529 วทยาลยการเมองการปกครอง สทธมนษยชนศกษา ปรญญาตร ระบบพเศษ 59011323010 นายปยะพนธ หลาวเหลก 42895

2530 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412001 นางสาวกนกวรรณ อนสวรรณ 42895

2531 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412004 นางสาวเกศกนก แปยอ 42895

2532 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412005 นางสาวเกศสดา ประเสรฐสงข 42895

2533 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412006 นางสาวขวญสดา ทองน 42895

2534 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412008 นางสาวจรยา คณะทอง 42895

2535 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412009 นายจกรน กนทา 42895

2536 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412013 นางสาวจราภรณ หวานชม 42895

2537 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412016 นางสาวชลดา บววน 42895

2538 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412017 นางสาวชลตา จนด 42895

2539 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412019 นางสาวณฐธดา หมายศร 42895

Page 122: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 122 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2540 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412020 นายณฐวฒ วรวงคศา 42895

2541 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412022 นางสาวดษญาภรณ ลอยทอง 42895

2542 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412023 นางสาวทศพร วรรโนมย 42895

2543 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412027 นางสาวธญญารตน โสระสงห 42895

2544 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412028 นางสาวธรดา ภนางดาว 42895

2545 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412029 นางสาวนภารตน นนเลาพล 42895

2546 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412036 นางสาวพรทพย ใจธรรม 42895

2547 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412042 นางสาวภชลตา พนธมา 42895

2548 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412043 นางสาวภณฑรา เวยงค า 42895

2549 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412047 นางสาวมลวรรณ หนออน 42895

2550 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412048 นางสาวมะปรางค สมรป 42895

2551 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412049 นางสาวมารษา นามกลาง 42895

2552 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412050 นางสาวยวด สงสข 42895

2553 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412053 นางสาวพมพปวณ ผายพมพ 42895

2554 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412055 นางสาววไลพร ศรสวอ 42895

2555 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412057 นางสาวสกาวเดอน วงคะฮาต 42895

2556 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412059 นางสาวสวรส ปนะเก 42895

2557 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412060 นางสาวสกญญา สโสภา 42895

2558 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412063 นางสาวสพตรา ทองศร 42895

2559 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412066 นางสาวเสาวภา โชตพนธ 42895

2560 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412069 นางสาวอนงค รมซาย 42895

Page 123: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 123 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2561 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412073 นายอรรถพล ชาตมนตร 42895

2562 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412074 นางสาวอรสา ทรงอาจ 42895

2563 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412077 นางสาวอจฉรยา สค าภา 42895

2564 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412080 นางสาวอารรตน สมสา 42895

2565 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412081 นางสาวกฤตญา บญพนธ 42895

2566 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412082 นางสาวกลยา ค าผา 42895

2567 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412083 นางสาวเกษรา ภนาเมอง 42895

2568 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412084 นางสาวชตมา มมทอง 42895

2569 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412085 นางสาวทศนย นารนทร 42895

2570 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412086 นางสาวทพวรรณ จนตะคณ 42895

2571 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412087 นางสาวธราทพย เของถง 42895

2572 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412088 นางสาวธญญาเรศ บญสภาพ 42895

2573 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412089 นายนฐพล สแดง 42895

2574 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412090 นางสาวปนดดา อตะมา 42895

2575 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412091 นางสาวประภสสรา ธรรมประเสรฐ 42895

2576 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412094 นางสาวเพยงธาร ไชยสงกาล 42895

2577 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412095 นางสาวมกธดา ขวาล าธาร 42895

2578 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412096 นางสาวรจเรจ นามสวสด 42895

2579 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412097 นางสาวระเบยบ ปจจาเณย 42895

2580 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412098 นางสาวรชน จนทรโฮม 42895

2581 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412099 นางสาวรตตยา สมโคตร 42895

Page 124: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 124 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2582 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412100 นางสาวลนจ เตมสนเทยะ 42895

2583 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412102 นายวราวธ มาตยนอก 42895

2584 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412103 นางสาวศรณยพร เหมวงษ 42895

2585 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412104 นางสาวสลกคณา เจรญขวญ 42895

2586 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412105 นายอนชา อรญมาลา 42895

2587 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412106 นางสาวอภญญา สงหวชย 42895

2588 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412108 นางสาวอรษา ชาวโยธา 42895

2589 คณะสาธารณสขศาสตร โภชนาการและการจดการความปลอดภยในอาหาร ปรญญาตร ระบบปกต 56011412109 นางสาวอารพร กงจกร 42895

2590 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตร ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55051480004 นายชาญชย กลวงศ 42895

2591 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตร ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55051480006 วาทรอยตรณฐกฤต สายสน 42895

2592 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตร ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55051480014 นายปรญญา ถงแสง 42895

2593 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตร ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57011480025 นายวรพล ศรทอง 42895

2594 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410002 นางสาวกนกพร จนทะสอน 42895

2595 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410008 นางสาวกานตมา พมธคอ 42895

2596 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410009 นางสาวเกตวด หาญไชย 42895

2597 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410011 นางสาวขนษฐา อนอย 42895

2598 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410014 นายจรญ มาลาศร 42895

2599 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410015 นายจกรกฤษณ วงษธาน 42895

2600 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410019 นางสาวฉตรฑรกา เศรษฐฉตรกล 42895

2601 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410025 นางสาวฑตยา มงคลค าชาว 42895

2602 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410027 นางสาวณฐชาพรรณ แกวกะชต 42895

Page 125: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 125 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2603 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410030 นายณฐพงษ อญชล 42895

2604 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410033 นางสาวดษฎ คาววงศ 42895

2605 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410035 นางสาวทพยอษา พลทามล 42895

2606 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410036 นางสาวทมาพร ภระอนทร 42895

2607 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410037 นายธนวฒน สตถาผล 42895

2608 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410041 นายธวชชย ยนตค าแสน 42895

2609 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410047 นางสาวนนทยา ขามธาต 42895

2610 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410048 นายนรา พรหมมาแดง 42895

2611 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410051 นางสาวนนทนา มงงาม 42895

2612 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410052 นางสาวนนทวน บรรยงค 42895

2613 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410057 นางสาวประภาวรรณ ดอนลเคน 42895

2614 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410060 นางสาวปรยาพร ค าลตร 42895

2615 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410063 นางสาวปวณา แกวสนท 42895

2616 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410066 นางสาวเปรมจตต นตนอก 42895

2617 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410067 นางสาวผกามาศ รตนวรรณ 42895

2618 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410071 นางสาวพรวภา อนหลา 42895

2619 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410073 นางสาวพลาพร ณะวงครมย 42895

2620 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410075 นางสาวพชรนทรพร ทพประมวล 42895

2621 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410080 นางสาวภทรวรรณ รวมใหม 42895

2622 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410084 นางสาวมนสญา เรองทพย 42895

2623 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410088 นางสาวรชดากร การฟง 42895

Page 126: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 126 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2624 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410089 นางสาวรชนกร รตนทพย 42895

2625 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410092 นางสาวลลตตา เปอนทร 42895

2626 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410094 นางสาววรรณนสา สงสทา 42895

2627 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410100 นางสาววภาวรรณ ทงพรม 42895

2628 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410105 นางสาวศศประภา หอมหวล 42895

2629 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410109 นางสาวศรยา สระ 42895

2630 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410114 นางสาวสรณชนา ผาสข 42895

2631 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410119 นางสาวสรลกษณ พรมด 42895

2632 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410122 นางสาวสดารตน ศรสามารถ 42895

2633 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410125 นางสาวสพตรา ค าสมย 42895

2634 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410127 นางสาวสวภกด โพธเสน 42895

2635 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410134 นางสาวอนชดา ขนสนเทยะ 42895

2636 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410136 นางสาวอภสรา ดาดวง 42895

2637 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410148 นางสาวกมลทพย มนตรสา 42895

2638 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410150 นางสาวจนทภา เบญจมาศ 42895

2639 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410151 นางสาวชลธชา รนสาทร 42895

2640 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410152 นางสาวชลธชา สรโย 42895

2641 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410153 นางสาวฐาปน โคตรมงคณ 42895

2642 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410154 นางสาวณฐสมา ปาทาน 42895

2643 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410156 นางสาวธญญารตน แปลงไธสง 42895

2644 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410157 นางสาวธตมา ค าขวา 42895

Page 127: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 127 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2645 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410158 นางสาวนงคราญ ประดากรณ 42895

2646 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410162 นายพงษสทธ พรศร 42895

2647 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410163 นางสาวพชรนทร พมตร 42895

2648 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410164 นายพสทธ วงษสนท 42895

2649 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410165 นางสาวมนตรา หงษธ ารง 42895

2650 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410166 นางสาวรวสรา ศรคมเกา 42895

2651 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410168 นางสาวรตนาพร พนธส 42895

2652 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410169 นางสาววจตรา ดาลากรณ 42895

2653 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410170 นางสาววศลยา เดชพฒ 42895

2654 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410171 นางสาวสยมพร พลเยยม 42895

2655 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011410174 นางสาวโสรญา พงจนทร 42895

2656 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420004 นางสาวจนทร ออนอาร 42895

2657 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420006 นางสาวจตมณ ศรตะสาร 42895

2658 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420007 นางสาวจราวรรณ พนารนทร 42895

2659 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420008 นางสาวจฑานนท เจกสนเทยะ 42895

2660 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420009 นางสาวจฑามาศ อรญเวศ 42895

2661 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420012 นายเฉลมศกด ราชสห 42895

2662 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420017 นายณรงคฤทธ เลศอาวธ 42895

2663 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420018 นางสาวณฐพร จาน าเทยง 42895

2664 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420023 นางสาวธญญาพร ไชยด า 42895

2665 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420024 นางสาวธารารตน ทองหลอ 42895

Page 128: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 128 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2666 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420025 นางสาวธดาวรรณ ดาแพง 42895

2667 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420028 นางสาวนรศรา ลนทา 42895

2668 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420029 นางสาวนทตภรณ บญคง 42895

2669 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420030 นางสาวนสธญา อนสวรรณ 42895

2670 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420031 นางสาวน าฝน แสนยา 42895

2671 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420032 นางสาวนตยา สบสมา 42895

2672 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420033 นางสาวนชชรนทร สเหมทอง 42895

2673 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420034 นางสาวบษกร ค าแสน 42895

2674 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420038 นางสาวปวนรตน ยนยบล 42895

2675 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420039 นางสาวปณฑรกา ดานซอม 42895

2676 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420042 นางสาวพรทพย ภผาธรรม 42895

2677 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420044 นางสาวพชร องสนเทยะ 42895

2678 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420046 นายภานวฒน ขตตยะ 42895

2679 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420048 นางสาวมณฑนา พยคฆ 42895

2680 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420052 นายรฐศาสตร ฉายศร 42895

2681 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420053 นายพชรกฤต พลนกร 42895

2682 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420054 นางสาววนชฎา สารบญ 42895

2683 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420057 นางสาววภาดา จรสงเนน 42895

2684 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420059 นางสาววลาวลย บญลอชา 42895

2685 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420060 นางสาวศรนยา สมมาตย 42895

2686 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420068 นางสาวสาวตร พนวงษ 42895

Page 129: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 129 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2687 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420069 นางสาวครองขวญ ครองยทธ 42895

2688 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420071 นางสาวสกญญา เคนตากแดด 42895

2689 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420073 นางสาวสทธดา จนทรดด 42895

2690 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420076 นางสาวสพรรษา ประทมตร 42895

2691 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420078 นางสาวสภาพร สบสงหคาร 42895

2692 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420081 นางสาวสภญญา พมโยธา 42895

2693 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420082 นายสรกตต สงธมาศ 42895

2694 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420086 นางสาวอภญญา สขเกษม 42895

2695 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420088 นางสาวอรณ โกษา 42895

2696 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420089 นายอศดาวฒ ทาสด า 42895

2697 คณะสาธารณสขศาสตร สาธารณสขศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011420090 นายอานนท บรมศร 42895

2698 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414003 นางสาวเกศวด สขศร 42895

2699 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414005 นางสาวเจนจรา เสมอหนา 42895

2700 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414009 สบเอกทวศกด ภค าตา 42895

2701 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414012 นางสาวนรนทร จรญเพญ 42895

2702 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414014 สบเอกพนาศกด พงษสพง 42895

2703 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414015 นางสาวพรพรรณ สลาสย 42895

2704 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414017 นางสาวพาฤด สอนอบ 42895

2705 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414018 นางสาวพทธรตน ภศรจนทร 42895

2706 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414020 นายรชชานนท มาเมอง 42895

2707 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414021 นางสาวรงอรณ แสนสค ามวน 42895

Page 130: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 130 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2708 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414022 นางสาววราภรณ วรดล 42895

2709 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414023 นางสาววดา อนทรประเสรฐ 42895

2710 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414024 นางสาวววรรธณ ทองด 42895

2711 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414025 นายวรภทร มาเมอง 42895

2712 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414026 นางสาวศรสดา บญวเศษ 42895

2713 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414027 นางสาวศศญาภรณ ศรสาร 42895

2714 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414029 นางสาวศนศนย อรภ 42895

2715 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414031 นางสาวศรพร วงษนล 42895

2716 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414035 นางสาวสดารตน สขหงษ 42895

2717 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414037 นางสาวสนนทา กนทอง 42895

2718 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414039 นางสาวสพตรา สวรรณเพชร 42895

2719 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414040 นางสาวสภาวด ทพเจรญ 42895

2720 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414043 นางสาวอรณ ภแลนด 42895

2721 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414046 นางสาวอครมา คบพร 42895

2722 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414047 นางสาวอนธกา ชชาตะ 42895

2723 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414048 นางสาวอารกาญจน เมฆมาก 42895

2724 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414049 นางสาวอสราพร ชยสอน 42895

2725 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414051 นายกมพล โคตรวถ 42895

2726 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414052 นางสาวแคทรยา ประทมด 42895

2727 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414053 นางสาวธารณ ศรตะวน 42895

2728 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414054 นางสาวนาถยา ดวงเคน 42895

Page 131: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 131 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2729 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414055 นางสาวปภสรา หลามะโฮง 42895

2730 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414056 นางสาวปยะมาศ ใสสอง 42895

2731 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414058 นางสาวพชรนทร ปลา 42895

2732 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414059 นางสาวพมพชนน ศรตานนท 42895

2733 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414060 นางสาวแพรมณ บตรพฒ 42895

2734 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414063 นางสาวศศภา เกอสกล 42895

2735 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414064 นางสาวศระยา พลราษฎร 42895

2736 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414065 นางสาวศรนทพย ทบสรกษ 42895

2737 คณะสาธารณสขศาสตร อนามยสงแวดลอมและอาชวอนามย ปรญญาตร ระบบปกต 56011414067 นางสาวอภสรมน ยงประพฒน 42895

2738 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510012 นางสาวทพยสวรรณ เขยวพมพวง 42895

2739 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510015 นางสาวนฐชาพร คงกระพนธ 42895

2740 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510016 นายประพฒนพงษ สขสบาย 42895

2741 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510017 นางสาวพชรมน หงษสง 42895

2742 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510024 นางสาวศภดา ตนตระกลรตน 42895

2743 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510025 นางสาวสกาวรรณ โพธสวาง 42895

2744 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510026 นางสาวสนษา ศรอนค า 42895

2745 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510031 นางสาวอรอนงค ดอกระโทก 42895

2746 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510042 นางสาวกรรว ภทรธนากร 42895

2747 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510043 นางสาวกงกาญจน นามไพรสนต 42895

2748 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510045 นางสาวณภทร แสนวงษ 42895

2749 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510046 นางสาวณกญญรนทร พทธะอานนตกล 42895

Page 132: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 132 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2750 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510047 นางสาวณฐชา โภคา 42895

2751 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510048 นายภคพล คกระสงข 42895

2752 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510049 นางสาวทพยสดา หาญอาสา 42895

2753 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510051 นายธวชชย จ าหมาย 42895

2754 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510052 นางสาวนนทกานต พรมด 42895

2755 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510053 นางสาวนาตยา วรรณการ 42895

2756 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510056 นางสาวบญเออ วงแสง 42895

2757 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510058 นางสาวปณตา โคตะมา 42895

2758 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510059 นางสาวปรกช จตตอ ามาตย 42895

2759 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510062 นางสาวมณนช นนกวน 42895

2760 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510063 นางสาวรงนภา สวสดนท 42895

2761 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510064 นางสาววรรณภา ภาณรตน 42895

2762 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510065 นางสาววรญญา สขสดา 42895

2763 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510066 นางสาววชฎา รตนานนทเสถยร 42895

2764 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510068 นางสาวศรวมล ทองทพย 42895

2765 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510069 นางสาวศภลกษณ หตะวน 42895

2766 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510071 นางสาวสเมธนย หารประทม 42895

2767 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510072 นางสาวสรภทร สรวรรณ 42895

2768 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510073 นางสาวสรนทรา ฝนด 42895

2769 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510074 นางสาวอภชญา สงหเสนา 42895

2770 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011510075 นางสาวอรนดดา ลนพรหม 42895

Page 133: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 133 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2771 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011520009 นางสาวปนหยก แซเตย 42895

2772 คณะแพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยกตบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011520012 นายภาณวฒน กมลสาร 42895

2773 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 55011512022 นางนวรตน วงหอม 42895

2774 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 55011512044 นายสทธโชค ลาบตร 42895

2775 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513001 นางสาวกฤษณา ชยภม 42895

2776 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513004 นางสาวจตตมา ข าสาธร 42895

2777 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513006 นางสาวณชคพทย กนภยศจญา 42895

2778 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513007 นางสาวทศนย ศรโพธ 42895

2779 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513011 นายวชรศ พลสอน 42895

2780 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513013 นางสาวสนสา ไชยทองศร 42895

2781 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513015 นางสาวโสภตา สดคมข า 42895

2782 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513019 นางสาวจณตา จรวนช 42895

2783 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513020 นางสาวเจนจรา ดอนกระสนธ 42895

2784 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513021 นางสาวชชญาพร นนสไพร 42895

2785 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513022 นางสาวธาราทพย ทวยจนทร 42895

2786 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513023 นายพรอมโชต วมกตานนท 42895

2787 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513026 นายเวชกร จฑางกร 42895

2788 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513027 นางสาวศศธร จนไต 42895

2789 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513031 นายพจน ไพบลยวรชาต 42895

2790 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513035 นางสาวรงรตน สทธบน 42895

2791 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513037 จาเอกนธ มะลทพย 42895

Page 134: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 134 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2792 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513038 จาเอกสรเดช พลา 42895

2793 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513039 นายพสธนากรณ ภผาวง 42895

2794 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513040 นายธนากร ไชยเชษฐ 42895

2795 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513043 นางสาวพชรพร นลนวล 42895

2796 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513044 นางสาวพชร พลกนยา 42895

2797 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513045 นางสาวไพลน เลกสงหโต 42895

2798 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513047 นางสาวรงทวา รกษาศร 42895

2799 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513048 นางสาววภา รนพศาล 42895

2800 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513049 นางสาวศรวรรณ หะยาจนทา 42895

2801 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513050 นางสาวสลลลา ปองนานาษ 42895

2802 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513051 นางสาวสธากร ศศะนาวน 42895

2803 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513052 นางสาวจรยา โกยชย 42895

2804 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513053 นางสาวธนาวรรณ ศรสนต 42895

2805 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513054 นายปรญญา ดวงมณ 42895

2806 คณะแพทยศาสตร เวชกจฉกเฉน ปรญญาตร ระบบปกต 56011513055 นางสาวฟาตฮะห มะตง 42895

2807 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร เทคโนโลยส งแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 54011712173 นางสาวทพวรรณ ศรคนธะรกษ 42895

2808 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร เทคโนโลยส งแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 55011711010 นายจกรน หมนวชา 42895

2809 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร เทคโนโลยส งแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 55011711127 นางสาวดวงกมล พนมานมตร 42895

2810 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร เทคโนโลยส งแวดลอม ปรญญาตร ระบบปกต 55011711133 นางสาวเพญนภา โลนช 42895

2811 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร เทคโนโลยส งแวดลอม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011720010 นางสาวสพตรา อะเพอนรมย 42895

2812 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร เทคโนโลยส งแวดลอม ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011720019 นางสาวนนธญา ค าธะเนตร 42895

Page 135: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 135 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2813 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716014 นางสาวชนากานต พนากล 42895

2814 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716031 นางสาวนชจนาถ สอทา 42895

2815 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716040 นางสาวมารสา ศรกศล 42895

2816 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716041 นางสาวมจลนท ทรนงค 42895

2817 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716047 นางสาววรนช มนารตน 42895

2818 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716051 นางสาววภารตน หอมจนด 42895

2819 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716065 นางสาวสดาพร จนทรเพง 42895

2820 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716067 นางสาวสธาสน เอกตาแสง 42895

2821 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716078 นางสาวอญชกาญจน ใจศร 42895

2822 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716085 นางสาวนฤนาถ ปะนะภเต 42895

2823 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716098 นางสาวสทธดา รกษาสระนอย 42895

2824 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716113 นางสาวขนษฐา ศรสมทร 42895

2825 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716115 นางสาวจรภา ปมสนเทยะ 42895

2826 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716116 นางสาวชนมนภา ไชยหงษ 42895

2827 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716117 นางสาวทบทม วารนทร 42895

2828 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716122 นางสาวพรพรรณ แสงประไพ 42895

2829 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716125 นางสาวยวด ดวงตรมล 42895

2830 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716126 นางสาวรพพร แสงมณ 42895

2831 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716128 นางสาววนวสา นนทวงค 42895

2832 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716130 นางสาวศศธร เทยกมา 42895

2833 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716131 นางสาวศรขวญ ลาโสพรรณ 42895

Page 136: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 136 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2834 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716132 นางสาวศภรดา มโนมธย 42895

2835 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716133 นายสมประสงค นาคหมนไวย 42895

2836 คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร สงแวดลอมศกษา ปรญญาตร ระบบปกต 56011716137 นางสาวอารยา นางมณฑา 42895

2837 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010009 นายกษม เสาศร 42895

2838 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010034 นายธนภทร เพชรนอก 42895

2839 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010040 นางสาวเทจต ทองด 42895

2840 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010054 นายนฤเบศ กาศรณ 42895

2841 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010061 นางสาวปารชาต อาปอง 42895

2842 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010062 นายพงศธร ผวขม 42895

2843 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010074 นางสาวรชนกร นาคละออ 42895

2844 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010076 นายรตนชย สธงษา 42895

2845 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010090 นายศตพร บษบง 42895

2846 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010091 นายศรชย วไธสง 42895

2847 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010100 นายสนนชาต หงษสมด 42895

2848 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010106 นายสทธรกษ ดาวไสย 42895

2849 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010108 นางสาวสภสสร กรรภรมย 42895

2850 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010122 นายเอกรฐ ไชยภม 42895

2851 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010134 นายจกรรนทร รงมโน 42895

2852 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010148 นายธรวฒน วงค า 42895

2853 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010156 นายพนศกด บนไธสง 42895

2854 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010181 นายศภวฒน องเอน 42895

Page 137: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 137 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2855 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010233 นายปณณวชญ โฆษตเจรญรตน 42895

2856 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010240 นางสาวภทรกร กาเผอก 42895

2857 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010284 นายเกยรตศกด นวลใส 42895

2858 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010285 นายฑฆาวธ รตนสนทร 42895

2859 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010297 นายอนนตศกด หงษา 42895

2860 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56012010303 นายนตกร ไชยหาญ 42895

2861 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศาสตรมหาบณฑต ปรญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56012081006 นายนตเทพ การเทพ 42895

2862 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 53012010173 นายธนช ทาระพนธ 42895

2863 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 54012010018 สบเอกหญงชดชนก ประธาน 42895

2864 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 54012010056 นายไพโรจน เลอยไธสง 42895

2865 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 54012010105 นายปฏภาณ เรอนเงน 42895

2866 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 54012010142 นายรณชย กลาหาญ 42895

2867 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 55012012018 นายบญญฤทธ พรนะพรม 42895

2868 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 55012012021 นายพงศธร เทยงสนทร 42895

2869 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบปกต 55012012027 นางสาววรนช ภสงสด 42895

2870 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบพเศษ 53012020004 นายชนศ ไชยยศ 42895

2871 วทยาลยดรยางคศลป ดรยางคศลป ปรญญาตร ระบบพเศษ 55012020005 นายปฏภาน แพทยกจ 42895

2872 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55012115015 นายอภสทธ ศรพทธา 42895

2873 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 55012115016 นางสาวอภรด มงคะละน 42895

2874 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 56012110017 นางสาวนชนภา สนนกง 42895

2875 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 56012110018 นางสาวปทมาพร ลมล 42895

Page 138: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 138 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2876 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 56012110019 นางสาวพชรา ศรโนนมวง 42895

2877 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 56012110024 นายสหรฐ ผวขม 42895

2878 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบปกต 56012110036 นางสาวนฐพร แซลม 42895

2879 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 56012120039 นายสชาโชต พมมะษร 42895

2880 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 56012120040 นางสาวสภาพร บณฑตตา 42895

2881 คณะวฒนธรรมศาสตร การจดการวฒนธรรม ปรญญาตร ระบบพเศษ 56012120042 นางสาวเสาวลกษณ สมราง 42895

2882 คณะวฒนธรรมศาสตร วฒนธรรมศาสตร ปรญญาโท ระบบในเวลาราชการ 55012150010 นายอธคม วงษนาง 42895

2883 คณะวฒนธรรมศาสตร วฒนธรรมศาสตร ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 53015560019 นายปญจชย เพญประชม 42895

2884 คณะวฒนธรรมศาสตร วฒนธรรมศาสตร ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 53185560506 พระมหาสมเกยรต พวงใย 42895

2885 คณะวฒนธรรมศาสตร วฒนธรรมศาสตร ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 54015560030 พระสธร ศรชมแสง 42895

2886 คณะวฒนธรรมศาสตร วฒนธรรมศาสตร ปรญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55012161018 นางสาววไลลกษณ ภภกด 42895

2887 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 53011810049 นางสาวปยอร มานะศรสรยน 42895

2888 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 53011810091 นางสาวอภชญา โชตยานนท 42895

2889 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814002 นางสาวตรณา บญแจม 42895

2890 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814009 นางสาวกญญกานต มลสาร 42895

2891 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814033 นายธรภทร คมจนอด 42895

2892 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814039 นางสาวเบญจวรรณ แซชอ 42895

2893 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814040 นายปรชญ สกมลนนทน 42895

2894 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814047 นายพลวฒน ชยพรมมา 42895

2895 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814049 นางสาวแพรเพชร พยยงค 42895

2896 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814054 นายมารต กวดนอก 42895

Page 139: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 139 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2897 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814057 นางสาววนวสาข ชะอม 42895

2898 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814061 นางสาวศลษา แกวรกษา 42895

2899 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814070 นายอภนนท โพธศร 42895

2900 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814075 นายอฎฐวชร เสตพนธ 42895

2901 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814085 นายพชชากร เพชรรตน 42895

2902 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814093 นางสาวสนธลา สกลเตม 42895

2903 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814127 นางสาวสภทรพรณพรรณ ขนทว 42895

2904 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814133 นางสาวจนทรเพญ ภผาพลอย 42895

2905 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814134 นางสาวจราภรณ วรพนธ 42895

2906 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814135 นางสาวจราภา นาสงเนน 42895

2907 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814138 นางสาวจฬาลกษณ เหลองธวปราณต 42895

2908 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814139 นายเจตรน กนตะนา 42895

2909 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814141 นางสาวชญาน บงเกด 42895

2910 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814145 นางสาวชนาพร เสงยม 42895

2911 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814146 นายชนาภทร เหยอกเงน 42895

2912 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814152 นายณฐพล อนทรสถตย 42895

2913 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814154 นายทศพล สรนทร 42895

2914 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814156 นายธราภท คงเหลกด 42895

2915 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814168 นายปญญวฒน วชรพงศปกรณ 42895

2916 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814174 นางสาวพรรณราย วองวฒนกจ 42895

2917 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814175 นางสาวพนวษา พงษพานชย 42895

Page 140: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 140 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2918 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814181 นางสาวยภา สภาพ 42895

2919 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814182 นายรตกรานต ลามแขก 42895

2920 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814189 นางสาววสา พงษศรเจรญ 42895

2921 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814193 นางสาวศรนา เกดสาระแกว 42895

2922 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814194 นางสาวศรประภา ดวงเกต 42895

2923 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814196 นายสาธต เหมขนทด 42895

2924 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814199 นางสาวสจตรา พรพนม 42895

2925 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814202 นางสาวสทธพร ศรกลบตร 42895

2926 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814204 นางสาวสพตรา ศรนรกษ 42895

2927 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814209 นางสาวอภญญา วงษสดชน 42895

2928 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814215 นายอาคเนย ชนสทธ 42895

2929 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814218 นางสาวอ าไพ ประทมทอง 42895

2930 คณะสตวแพทยศาสตร สตวแพทยศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 54011814219 นางสาวไอรดา จอมแจง 42895

2931 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313194 นางสาวพรสถตย สนอ 42895

2932 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313201 นางสาวพชรา ตตะส 42895

2933 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313229 นางสาวระพพรรณ ภเรยนค 42895

2934 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313473 นางสาวไพรนดา พลหาราช 42895

2935 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313500 นายสวชชา พนจมนตร 42895

2936 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 55011313523 นางสาวเจนจรา จาทน 42895

2937 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312008 นางสาวกมลวรรณ อรางรมย 42895

2938 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312010 นายกฤษณะ จนโสม 42895

Page 141: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 141 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2939 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312014 นางสาวกลยา จนทรแสง 42895

2940 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312020 นายกตตพงศ เกดผล 42895

2941 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312026 นายขวญชย ฉนทว 42895

2942 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312044 นางสาวจฬารตน อาจธาน 42895

2943 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312090 นายธนกร บตรผอง 42895

2944 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312133 นางสาวปราณ บญปลก 42895

2945 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312143 นายพงศศร บตรศาสตร 42895

2946 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312151 นายพทธพล พมเสน 42895

2947 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312157 นางสาวพมพศา สทธชาค า 42895

2948 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312166 นายไพโรจน รกพทธะ 42895

2949 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312175 นางสาวมนตรา กลพนธ 42895

2950 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312206 นางสาววลาวณย ศลปเดช 42895

2951 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312229 นางสาวศภรชต นอยพนธด 42895

2952 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312230 นางสาวศภรตน แมนชย 42895

2953 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312258 นางสาวสภาพร สมหวง 42895

2954 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312259 นางสาวสภาพร สงหะมาตย 42895

2955 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312263 นายสรเทพ ภรมยไกรภกด 42895

2956 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312272 นางสาวเสาวลกษณ เสงตากแดด 42895

2957 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011312317 นางสาวสรนดดา กาท ามา 42895

2958 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317002 นางสาวกนกกาญจน โคตรวงค 42895

2959 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317012 นางสาวกรกนก ดวงกงแสน 42895

Page 142: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 142 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2960 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317016 นายกฤตเมธ ราวะรนทร 42895

2961 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317044 นายกตตคณ ตโพธง 42895

2962 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317067 นายขจรศกด รนจตร 42895

2963 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317079 นายคมสนต กอมออน 42895

2964 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317120 นายจรวฒน ตนยอด 42895

2965 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317150 นางสาวจฬารตน นกจ 42895

2966 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317160 นางสาวฉตรชลกร ลาดเหลา 42895

2967 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317231 นางสาวณฐกฤตา ผวเวยง 42895

2968 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317232 นางสาวณฐกานต สอนสวรรณ 42895

2969 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317234 นายณฐชย นะบรรดษฐ 42895

2970 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317247 นายณฐพงค ชางชบ 42895

2971 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317249 นายณฐพงษ เวยงสมา 42895

2972 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317296 นางสาวทราภรณ ทศภานนท 42895

2973 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317320 นางสาวธนตดา ค าแดงไสย 42895

2974 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317330 นางสาวธนฏฐา อบอน 42895

2975 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317331 นายธนศรพล ดานพงค 42895

2976 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317333 นายธรรมนญ คดค านวน 42895

2977 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317334 นายธวชชย จนทรสม 42895

2978 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317363 นายธระพงษ ศรหาตา 42895

2979 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317372 นายนทธร อทย 42895

2980 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317402 นางสาวนวรตน นนทะเสน 42895

Page 143: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 143 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

2981 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317404 นางสาวนฎฐวรญญา จงสงเนน 42895

2982 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317415 นางสาวนนตธนง นวลศร 42895

2983 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317418 นางสาวนนทวน ศรจนทร 42895

2984 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317432 นางสาวนยาภรณ โพธออน 42895

2985 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317437 นางสาวนศาชล ชาวดอนคณ 42895

2986 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317469 นางสาวเบญจวรรณ จนทก 42895

2987 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317482 นางสาวปณดา พชหมอ 42895

2988 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317485 นางสาวปนดดา บญเจรญ 42895

2989 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317498 นายปรชญา ศรบญเรอง 42895

2990 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317519 นายปยะ เสกวงษา 42895

2991 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317545 นางสาวพรนภา องพอง 42895

2992 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317554 นางสาวพรพไล ตนวงษ 42895

2993 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317575 นางสาวพชรนทร ภพาดศร 42895

2994 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317576 นางสาวพชร สกล 42895

2995 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317580 นางสาวพทธนนท ทพยรอด 42895

2996 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317581 นางสาวพนธทพย ยมคง 42895

2997 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317614 นายภพนพฐ มลทรา 42895

2998 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317615 นายภทรชย ใจเมตตา 42895

2999 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317620 นางสาวภทรสดา ทองศร 42895

3000 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317648 นางสาวมจฉา หงษทอง 42895

3001 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317653 นางสาวมารษา คากระบอ 42895

Page 144: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 144 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

3002 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317667 นางสาวยวด กระราชเพชร 42895

3003 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317694 นางสาวรฐยา ประทมวตร 42895

3004 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317702 นางสาวร าไพ สงกาล 42895

3005 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317706 นางสาวรงทวา พนโตนด 42895

3006 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317729 นางสาววนดา บวลอย 42895

3007 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317748 นายวรายทธ เหลนตายซาย 42895

3008 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317753 นางสาววลยกร แววคม 42895

3009 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317765 นายวชรพล บษบงค 42895

3010 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317774 นายวชระพล ศรบญเรอง 42895

3011 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317785 นางสาววลล เพยกง 42895

3012 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317786 นางสาววารณ อวนจ 42895

3013 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317790 นางสาววกานดา ปญญาสาร 42895

3014 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317821 นายวฒไกร ชยภกด 42895

3015 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317838 นางสาวศศธร เทยนเทศน 42895

3016 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317848 นางสาวศรนภา นารรตน 42895

3017 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317871 นางสาวศภรตน นาซล 42895

3018 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317886 นายสมพร กลทอง 42895

3019 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317917 นางสาวสาวตร บ ารงนาม 42895

3020 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317924 นายสทธศกด กลบมาอนรกษ 42895

3021 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317967 นางสาวสนตรา ไชยสทธ 42895

3022 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317975 นางสาวสภทรา กดนอก 42895

Page 145: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 145 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

3023 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011317996 นายสรวทย วงศแกนค า 42895

3024 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318005 นางสาวสวนนท พงเกาะ 42895

3025 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318034 นายอธปปตย จระสมบต 42895

3026 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318035 นายอธวฒน อทมมา 42895

3027 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318054 นางสาวอภญญา พลเสน 42895

3028 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318055 นางสาวอภญญา ใสกลาง 42895

3029 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318057 นางสาวอภญญา จนทะศลา 42895

3030 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318064 นายอภวฒน ไกรรตน 42895

3031 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318070 นางสาวอมรรตน ขระนา 42895

3032 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318077 นางสาวอรพรรณ ข าขมเขตต 42895

3033 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318079 นายอรรคพล ด ารวชญ 42895

3034 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318081 นายอรรถกร ชนภกด 42895

3035 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318104 นายชยพล ศรหลง 42895

3036 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318108 นายอานนท เสาวคนธ 42895

3037 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318123 นางสาวอสรยา อดออน 42895

3038 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318126 นางสาวอษณย ศรพฒนพาณชย 42895

3039 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318144 นางสาวยพาวรรณ ศรจนทร 42895

3040 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318146 นางสาวอรอนงค วรรณสทธ 42895

3041 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318153 นายกานต ตรโอษฐ 42895

3042 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318156 นางสาวตรณา ฉลาด 42895

3043 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318158 นางสาวฉตรชลกา ศรวงษา 42895

Page 146: หน้าที ;จาก 146regpr.msu.ac.th/upload/รายชื่อจบ/2560/รายชื่อผู้... · หน้าที ;1 จาก 146 ลำดับ คณะ

หนาท 146 จาก 146

ล ำดบ คณะ สำขำวชำ ระดบ รหสนสต ชอ - สกล วนทส ำเรจกำรศกษำ

3044 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318159 นางสาวฉตรวด สมงรมย 42895

3045 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318165 นางสาวชตมา ชาละมาลย 42895

3046 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318167 นางสาวดวงพร เหลกกลา 42895

3047 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318170 นางสาวธญญา บงแกว 42895

3048 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318177 นายปฏภาณ ภเรอง 42895

3049 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318181 นางสาวพชรา แหวนแกว 42895

3050 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318200 นางสาววนวสา แตบไธสง 42895

3051 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318208 นางสาวสรมาศ ยาวะโนภาสน 42895

3052 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318209 นางสาวสรยมาศ เปนเครอ 42895

3053 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318210 นางสาวหทยกล ลนทอ 42895

3054 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบปกต 56011318211 นายอนวรรตน เรองกอง 42895

3055 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011323074 นางสาวสทธดา เทพธาน 42895

3056 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011323129 นางสาวนตยา ปนะถา 42895

3057 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011323170 นายณฐธวรรษภงญ ชาภรมย 42895

3058 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011323184 นายวฒนา บญสา 42895

3059 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 55011325030 นายพงษสทธ สวสดผล 42895

3060 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011323035 นางสาวถลชนนท รตนเพชร 42895

3061 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011323039 นางสาวธญญาภรณ นวลไทย 42895

3062 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011323063 นางสาวพรรณนภา สายแดง 42895

3063 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011323123 นายอนชา สาไชยนต 42895

3064 คณะนตศาสตร นตศาสตรบณฑต ปรญญาตร ระบบพเศษ 56011323124 นางสาวชวศา ทรงไชย 42895