40

จาก หลักสูตร

Embed Size (px)

DESCRIPTION

จาก หลักสูตร. สู่ การ จัดการเรียนรู้. การนำหลักสูตรแกนกลาง ฯ สู่การจัดการเรียนรู้. สถานศึกษา. ชั้นเรียน. คำอธิบายรายวิชา. โครง สร้างรายวิชา. การออกหน่วยการเรียนรู้. แผนการจัด การเรียนรู้. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้. ครูควรรู้อะไร. ครูควรทำอย่างไร. ครูควรรู้อะไร. หน่วยการเรียนรู้. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: จาก หลักสูตร
Page 2: จาก หลักสูตร

การนำ�าหลั�กสูตรแกนำกลัาง ฯ สู�การจั�ดการเร�ยนำร�การนำ�าหลั�กสูตรแกนำกลัาง ฯ สู�การจั�ดการเร�ยนำร�

สูถานำศึ�กษา ชั้��นำเร�ยนำ

คำ�าอธิ บายรายวิ ชั้า

โคำรงสูร�าง

รายวิ ชั้า

การออกหนำ�วิยการ

เร�ยนำร�แผนำการจั�ดการเร�ยนำร�

Page 3: จาก หลักสูตร
Page 4: จาก หลักสูตร
Page 5: จาก หลักสูตร

1.ชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร�

6.คำ'ณลั�กษณะอ�นำพึ�งประสูงคำ,

2.มาตรฐานำการเร�ยนำร�/ต�วิ

ชั้��วิ�ด3.สูาระสู�าคำ�ญ/

คำวิามคำ ดรวิบยอด

4.สูาระการเร�ยนำร�

7.ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

5.สูมรรถนำะสู�าคำ�ญ

ของผ�เร�ยนำ

8.การวิ�ดแลัะประเม นำผลั

9.ก จักรรมการเร�ยนำร�

Page 6: จาก หลักสูตร

2.มาตรฐานำการเร�ยนำร�/ต�วิ

ชั้��วิ�ด3.สูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบ

ยอด

5.สูมรรถนำะสู�าคำ�ญ

ของผ�เร�ยนำ6.คำ'ณลั�กษณะอ�นำพึ�งประสูงคำ,

7.ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

8.การวิ�ดแลัะประเม นำผลั

9.ก จักรรมการเร�ยนำร�

4.สูาระการเร�ยนำร�

เป2าหมายการเร�ยนำร�

หลั�กฐานำการเร�ยนำร�

ก จักรรมการเร�ยนำร�

1.ชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร�

10.เวิลัา

Page 7: จาก หลักสูตร

1.จั�ดกลั'�มตามคำวิามคำ ดหลั�กของแต�ลัะต�วิชั้��วิ�ด

2. จั�ดตามกลั'�มคำวิามร�แลัะทั�กษะในำคำ�าอธิ บายรายวิ ชั้า

วิ ธิ�การจั�ดกลั'�มเป5นำหนำ�วิยการเร�ยนำร�

3. จั�ดกลั'�มตามธิรรมชั้าต ของสูาระการเร�ยนำร�

Page 8: จาก หลักสูตร

ม�คำวิามสู�มพึ�นำธิ,เชั้%&อมโยงก�นำ

สูามารถจั�ดก จักรรมการเร�ยนำร�ร�วิมก�นำได�

จัากกลั'�มสูาระการเร�ยนำร�เด�ยวิก�นำ

หร%อต�างกลั'�มสูาระการเร�ยนำร�

สูามารถอย�ในำหนำ�วิยการเร�ยนำร�มากกวิ�า

หนำ�&งหนำ�วิยการเร�ยนำร�ได�

หลั�กการนำ�าต�วิชั้��วิ�ดเข�าสู�หนำ�วิยการเร�ยนำร�

Page 9: จาก หลักสูตร
Page 10: จาก หลักสูตร
Page 11: จาก หลักสูตร

จั�ดทั�าโคำรงสูร�างรายวิ ชั้า

Page 12: จาก หลักสูตร

จั�ดทั�าโคำรงสูร�างรายวิ ชั้า 1. วิ เคำราะห,ต�วิชั้��วิ�ดเพึ%&อจั�ดกลั'�มเป5นำหนำ�วิย

การเร�ยนำร� 2. ก�าหนำดคำวิามคำ ดรวิบยอดของแต�ลัะหนำ�วิย

การเร�ยนำร� 3. ต��งชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร� 4. ก�าหนำดเวิลัาเร�ยนำในำแต�ลัะหนำ�วิยการเร�ยนำ

ร� 5. ก�าหนำดนำ��าหนำ�กของคำะแนำนำตลัอดป7

Page 13: จาก หลักสูตร

มาตรฐานำมาตรฐานำการเร�ยนำร�การเร�ยนำร�//

ต�วิชั้��วิ�ดต�วิชั้��วิ�ด

1. วิ เคำราะห,มาตรฐานำ/ต�วิชั้��วิ�ดชั้��นำป7/ชั้�วิงชั้��นำ

จั�ดกลั'�มคำวิามร�เพึ%&อก�าหนำดเป5นำหนำ�วิยการเร�ยนำร�

Page 14: จาก หลักสูตร

สูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบยอดได�จัากการวิ เคำราะห,แก�นำคำวิามร�แต�ลัะมาตรฐานำการเร�ยนำร�/ต�วิชั้��วิ�ด รวิมถ�งสูาระการเร�ยนำร� ทั�&ผ�เร�ยนำจัะได�ร�บจัากการจั�ดก จักรรมการเร�ยนำร�ตามมาตรฐานำการเร�ยนำร�/ต�วิชั้��วิ�ด

2. ก�าหนำดสูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบยอด

Page 15: จาก หลักสูตร

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

การศึ�กษา

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ต�วิชั้��วิ�ด

ต�วิชั้��วิ�ด ๑

ต�วิชั้��วิ�ด ๒

ต�วิชั้��วิ�ด ๓

ผ�เร�ยนำร�อะไร / ทั�าอะไรได�

วิ เคำราะห,คำวิามคำ ด

หลั�กต�วิชั้��วิ�ด

หลัอมรวิมเป5นำคำวิามคำ ดรวิบอด

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

หลั�กการสูร'ปสูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบยอดของหนำ�วิยการเร�ยนำร�

Page 16: จาก หลักสูตร

3. ต��งชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร�

สาระส�าคั�ญ/คัวามคั�ดรวบยอด

ชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร�

4.ก�าหนำดเวิลัาในำการจั�ดการเร�ยนำร�5. ก�าหนำดนำ��าหนำ�กคำะแนำนำเป5นำรายป7

Page 17: จาก หลักสูตร

โคำรงสูร�างรายวิ ชั้าการงานำอาชั้�พึแลัะเทัคำโนำโลัย�

ชั้��นำประถมศึ�กษาป7ทั�& 1

เวิลัา 40 ชั้�&วิโมงทั�& ชั้%&อ

หนำ�วิยการเร�ยนำร�

มฐ./ตชั้วิ. เวิลัา นำ.นำ.คำะแนำนำ

สูาระสู�าคำ�ญ

1

2

20ง 11 ป.1/1 , ง 1.1 ป.1/2ง 1.1 ป.1/3

ง 3.1 ป.1/1ง 3.1 ป.1/2 18

50

30รวิมระหวิ�างป7

38 80 ปลัายภาคำ

รวิม2 20

40 100

Page 18: จาก หลักสูตร

ออกแบบหนำ�วิยการเร�ยนำร�

1. กำ�าหนดเป�าหมายกำารเร�ยนร� �

Page 19: จาก หลักสูตร

เป2าหมายการ

เร�ยนำร�

หลั�กฐานำการ

เร�ยนำร�

ก จักรรมการ

เร�ยนำร�

Page 20: จาก หลักสูตร

2.มาตรฐานำการเร�ยนำร�/ต�วิ

ชั้��วิ�ด3.สูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบ

ยอด

5.สูมรรถนำะสู�าคำ�ญ

ของผ�เร�ยนำ6.คำ'ณลั�กษณะอ�นำพึ�งประสูงคำ,

7.ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

8.การวิ�ดแลัะประเม นำผลั

9.ก จักรรมการเร�ยนำร�

4.สูาระการเร�ยนำร�

เป2าหมายการเร�ยนำร�

หลั�กฐานำการเร�ยนำร�

ก จักรรมการเร�ยนำร�

1.ชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร�

10.เวิลัา

Page 21: จาก หลักสูตร

ตารางกำารว�เคัราะห�สมรรถนะ/คั�ณลั�กำษณะอ�นพึ#งประสงคั�หนำ�วิย

ทั�&…….มฐ./ต�วิชั้��

วิ�ดร�อะไร/ทั�าอะไร

นำ�าไปสู�สมรรถนะ

คั�ณลั�กำษณะอ�นพึ#งประสงคั�

Page 22: จาก หลักสูตร

2.ก�าหนำดหลั�กฐานำการเร�ยนำร�

Page 23: จาก หลักสูตร

กำ�าหนดหลั�กำฐานกำารเร�ยนร� �หน%วย

ที่�'……..มฐ/ต�วิชั้��วิ�ด

สูาระสู�าคำ�ญ

สูาระการเร�ยนำร�

สูมรรถนำะ

คำ'ณลั�กษณะ

ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

การวิ�ดฯ

Page 24: จาก หลักสูตร

3. กำ�าหนดกำ�จกำรรมกำารเร�ยนร� �

Page 25: จาก หลักสูตร

กำ�าหนดกำ�จกำรรมกำารเร�ยนร� �หน%วย

ที่�'……..มฐ/ต�วิชั้��วิ�ด

สูาระสู�าคำ�ญ

สูาระการเร�ยนำร�

สูมรรถนำะ

คำ'ณลั�กษณะ

ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

ก จักรรม

Page 26: จาก หลักสูตร

ต�วิอย�างการก�าหนำดเป2า

หมายการเร�ยนำร�

Page 27: จาก หลักสูตร

ส 3.1 ป.4/1ระบ�ป)จจ�ยที่�'ม�ผลัต%อกำารเลั+อกำซื้+-อส�นคั�าแลัะบร�กำาร

กำารว�เคัราะห�มาตรฐาน/ต�วชี้�-ว�ดเพึ+'อจ�ดรวมเป0นหน%วยกำารเร�ยนร� �

ร� :การเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�าแลัะบร การทั�า : บอกป<จัจั�ยในำการเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�า/บร การ

ร� : สู ทัธิ ข��นำพึ%�นำฐานำในำฐานำะผ�บร โภคำทั�า: ร�กษาผลัประโยชั้นำ,ของตนำเองในำฐานำะผ�บร โภคำ

ส.3.1 ป.4/2บอกำส�ที่ธิ�พึ+-นฐานแลัะร�กำษาผลัประโยชี้น�ของตนเองในฐานะผ��บร�โภคั

ร�อะไร/ทั�าอะไรต�วิชั้��วิ�ด

Page 28: จาก หลักสูตร

ส 3.1 ป.4/1ระบ�ป)จจ�ยที่�'ม�ผลัต%อกำารเลั+อกำซื้+-อส�นคั�าแลัะบร�กำาร

กำารว�เคัราะห�คัวามคั�ดหลั�กำเพึ+'อกำ�าหนดสาระส�าคั�ญ

ร� :การเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�าแลัะบร การทั�า : บอกป<จัจั�ยในำการเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�า/บร การร� � : ส�ที่ธิ�ข�-นพึ+-นฐานในฐานะผ��บร�โภคั

ที่�า: ร�กำษาผลัประโยชี้น�ของตนเองในฐานะผ��บร�โภคั

ส.3.1 ป.4/2บอกำส�ที่ธิ�พึ+-นฐานแลัะร�กำษาผลัประโยชี้น�ของตนเองในฐานะผ��บร�โภคั

ร�อะไร/ทั�าอะไรต�วิชั้��วิ�ด

กำารเลั+อกำซื้+-อส�นคั�า/บร�กำาร

ส�ที่ธิ�ประโยชี้น�

คัวามคั�ดหลั�กำ

Page 29: จาก หลักสูตร

สูร'ปสูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบยอด

การต�ดสู นำใจัเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�าแลัะบร การคำวิรคำ�านำ�งถ�งสู ทัธิ ประโยชั้นำ,ของตนำในำฐานำเป5นำผ�บร โภคำ

ชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร�: บร โภคำอย�างฉลัาด

Page 30: จาก หลักสูตร

ส 3.1 ป.4/1ระบ�ป)จจ�ยที่�'ม�ผลัต%อกำารเลั+อกำซื้+-อส�นคั�าแลัะบร�กำาร

ร� :การเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�าแลัะบร การทั�า : บอกป<จัจั�ยในำการเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�า/บร การ

คัวามสามารถในกำารคั�ด

ม�ว�น�ย

อย�%อย%างเพึ�ยงพึอ

Page 31: จาก หลักสูตร

การก�าหนำดชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

เข�ยนำรายงานำเก�&ยวิก�บการเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�าแลัะบร การ สู ทัธิ ข��นำพึ%�นำฐานำของผ�บร โภคำ

Page 32: จาก หลักสูตร

ก�าหนำดหลั�กฐานำการเร�ยนำร�

ก�าหนำดชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

วิ�ดแลัะประเม นำผลั

Page 33: จาก หลักสูตร

การวิ�ดแลัะประเม นำผลั การประเม นำชั้ �นำงานำ - รายงานำการศึ�กษาคำ�นำคำวิ�า - คำ'ณลั�กษณะทั�&พึ�งประสูงคำ, /สูมร

รถนำะ

Page 34: จาก หลักสูตร

ก จักรรมการเร�ยนำร� กระบวินำการศึ�กษาคำ�นำคำวิ�า - สู�ารวิจัคำวิามคำ ดเห?นำในำการเลั%อกซื้%�อสู นำคำ�า - สูร'ปข�อคำ�นำพึบเก�&ยวิก�บป<จัจั�ยทั�&ม�ผลัต�อ

การเลั%อกซื้%�อ - อภ ปรายสู ทัธิ ประโยชั้นำ,ทั�&คำวิรจัะได�ของผ�

บร โภคำ - สูร'ปแลัะนำ�าเสูนำอผลัการศึ�กษาคำ�นำคำวิ�า

Page 35: จาก หลักสูตร

นำ�าไปสู�การเข�ยนำหนำ�วิยการเร�ยนำร�

ชั้%&อหนำ�วิยการเร�ยนำร� มาตรฐานำการเร�ยนำร�/ต�วิชั้��วิ�ด สูาระสู�าคำ�ญ/คำวิามคำ ดรวิบยอด สูาระการเร�ยนำร� สูมรรถนำะ คำ'ณลั�กษณะอ�นำพึ�งประสูงคำ, ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ การวิ�ดแลัะประเม นำผลั ก จักรรมการเร�ยนำร�

Page 36: จาก หลักสูตร

ใบก จักรรมการฝึAกปฏิ บ�ต

ให�วิ เคำราะห,ต�วิชั้��วิ�ดต�อไปนำ�� แลั�วินำ�าไปก�าหนำดสูาระสู�าคำ�ญ

ก�าหนำดสูมรรถนำะ ก�าหนำดคำ'ณลั�กษณะอ�นำพึ�งประสูงคำ,

ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ แลัะก จักรรมการเร�ยนำร�

Page 37: จาก หลักสูตร

สูาระการเร�ยนำร�การงานำอาชั้�พึแลัะเทัคำโนำโลัย�ชั้��นำประถม

ศึ�กษาป7ทั�& 1ง 1.1 ป.1/1 : บอกำว�ธิ�กำารที่�างานเพึ+'อชี้%วยเหลั+อตนเองง 1.1 ป.1/2 : ใชี้�ว�สด� อ�ปกำรณ� แลัะเคัร+'องม+อง%ายๆในกำารที่�างานได�อย%างปลัอดภ�ย

Page 38: จาก หลักสูตร

ใบงานำทั�& 1วิ เคำราะห,มาตรฐานำการเร�ยนำร� ต�วิชั้��วิ�ด แลัะ

ก�าหนำดสูาระสู�าคำ�ญมฐ/ตชั้วิ. ร�อะไร/ทั�าอะไร คำวิามคำ ด

หลั�กสูาระ

สู�าคำ�ญชั้%&อหนำ�วิย

ง 1.1 ป.1/1 : บอกวิ ธิ�การทั�างานำเพึ%&อชั้�วิยเหลั%อตนำเอง

ร�อะไร……….ทั�าอะไร………

………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

……………………………

……………………………

ง 1.1 ป.1/2 : ใชั้�วิ�สูด' อ'ปกรณ, แลัะเคำร%&องม%อง�ายๆในำการทั�างานำได�อย�างปลัอดภ�ย

ร�อะไร……….ทั�าอะไร………

………….

Page 39: จาก หลักสูตร

ใบงานำทั�& 2วิ เคำราะห, สูมรรถนำะ คำ'ณลั�กษณะอ�นำพึ�ง

ประสูงคำ,

มฐ/ตชั้วิ.ร�อะไร/ทั�าอะไร สูาระ

สู�าคำ�ญ

นำ�าไปสู�

สูมรรถนำะ

คำ'ณลั�กษณะฯ

ง 1.1 ป.1/1 : บอกวิ ธิ�การทั�างานำเพึ%&อชั้�วิยเหลั%อตนำเองง 1.1 ป.1/2 : ใชั้�วิ�สูด' อ'ปกรณ, แลัะเคำร%&องม%อง�ายๆในำการทั�างานำได�อย�างปลัอดภ�ย

Page 40: จาก หลักสูตร

ใบงานำทั�& 3วิ เคำราะห, ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ แลัะก จักรรม

การเร�ยนำร�

มฐ./ต�วิชั้��วิ�ด สูาระสู�าคำ�ญ

นำ�าไปสู� ชั้ �นำงานำ/ภาระงานำ

ก จักรรม การเร�ยนำร�

สูมรรถนำะ

คำ'ณลั�กษณะ

ง 1.1 ป.1/1 : บอกวิ ธิ�การทั�างานำเพึ%&อชั้�วิยเหลั%อตนำเองง 1.1 ป.1/2 : ใชั้�วิ�สูด' อ'ปกรณ, แลัะเคำร%&องม%อง�ายๆในำการทั�างานำได�อย�างปลัอดภ�ย