of 14 /14
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Dokumen Penjajaran Kurikulum BAHASA KADAZANDUSUN EDISI 2 TAHUN 6

BAHASA KADAZANDUSUN...2021/01/19  · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6 2 1.5 Momoguno do boros om ayat di pointunud, oulud om olinuud

 • Upload
  others

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAHASA KADAZANDUSUN...2021/01/19  · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa...

 • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  Dokumen Penjajaran Kurikulum

  BAHASA KADAZANDUSUN

  EDISI 2

  TAHUN 6

 • KATA PENGANTAR

  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

  melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

  dengan pengumuman pembukaan semula

  sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

  2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

  telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

  pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

  keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

  Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

  Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

  2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

  rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

  Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

  masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

  memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

  Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

  pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

  Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

  membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

  murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

  kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

  berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

  KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

  sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

  asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

  tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

  pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

  melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

  Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

  pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

  berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

  ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

  melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

  Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  1

  1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  1.1 Mokinongou om manahak tisuli' di kosudong montok tuni di norongou mantad posorili'.

  1.1.3 Kaanu minsingkono' miampai momoguno loyuk om kobooboroso' di kotunud.

  1.1.2 Kaanu popoluput do koilaan kokomoi tuni di norongou.

  1.2 Mangarati' pomogunaan do pimato montok Boros Kadazandusun.

  1.3 Momoguno do pomoroitan om loyuk di pointunud montok popolombus do boros om ayat.

  1.3.1 Kaanu momonsoi om popolombus ayat momoguno boros di pinatahak.

  1.3.3 Kaanu mokinongou om manahak demonstrasi montok popointalang komoyon boros.

  1.3.2 Kaanu mokinongou montok mongingumu' tinimungan boros.

  1.4 Mongompuri koilaan di norongou.

  1.4.2 1.4.3 1.4.6

  Kaanu mogibooboros om monorimo pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou. Kaanu momolingkum koilaan di norongou. Kaanu poposogu' om monokodung pomurangadan di nakatahak kokomoi isoiso' koilaan di norongou.

  1.4.1 Kaanu mokinongou montok popisuai koilaan toponsol 1.4.5 mantad mogikaakawo teks.

  Kaanu popoindalan do isoiso' ponuhuan toi ko' pokionuon.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  2

  1.5 Momoguno do boros om ayat di pointunud, oulud om olinuud id pilumaagan.

  1.5.2 1.5.5

  Kaanu popolombus ayat di kotunud, oulud om olinuud id pilumaagan. Kaanu mongudio miampai momoguno mogikaakawo boros pongudio di kotunud.

  1.5.3 Kaanu momoguno mogikaakawo boros pomolohou di kotunud id pilumaagan.

  1.5.4 Kaanu momoguno mogikaakawo ayat id pilumaagan.

  1.6 Poposuul topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud id pilumaagan.

  1.6.3 1.6.4

  Kaanu poposogu' do topurimanan montok monolibamban isoiso' kobolingkangan. Kaanu momolingkum pomusarahan i pinogibaabarasan. .

  1.6.2

  Kaanu monusui do sorita' toi ko' susuyan.

  1.6.1

  Kaanu momonsoi ayat di kotunud om olinuud kokomoi ahal sondii'

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  3

  2.0 KABAALAN MAMBASA'

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  2.1 Popolombus boros tumanud

  otus om loyuk di pointunud.

  2.1.2 Kaanu popolombus om monompipi' boros tumanud otus om loyuk montok boros: i. mintootoiso ii. nosugku iii. misompuru iv. misaup

  2.2 Popolombus frasa om ayat

  miampai momoguno

  pomoroitan, loyuk om otus di

  pointunud.

  2.2.2 Kaanu popolombus do frasa toi ko' ayat di otolinahas om loyuk di pointunud.

  2.2.3 Kaanu mambasa' miampai ohou di opuhod om otolinahas.

  2.3 Mambasa' mogikaakawo teks

  do alantas.

  2.3.2 Kaanu mambasa' mogikaakawo teks tumanud tanda' basa' om loyuk di kotunud.

  2.3.1 Kaanu mambasa' do alantas.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  4

  2.4 Monginggumu' tinimungan boros.

  2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum komoyon boros tumanud konteks.

  2.4.2 Kaanu mambasa' montok monguyad komoyon do boros tumand konteks.

  2.4.3 Kaanu momoguno do komoiboros montok popoinggumu' do tinimungan boros.

  2.5 Mangarati' om manahak do tisuli' kumaa koilaan di nabasa'.

  2.5.2 2.5.3

  Kaanu monigas do koilaan di nabasa'. Kaanu momolingkum koilaan di nabasa'.

  2.5.4 Kaanu manahak sogu' kokomoi koilan di nabasa'.

  2.5.1 Kaanu mangarati' om papatandan koilaan di nabasa'.

  2.6 Momoguno mogikaakawo peta pomusarahan montok popoilo kawagu do koilaan di nabasa'.

  2.6.2 Kaanu popoundaliu koilaan mantad grafik kumaa id linear.

  2.6.1 Kaanu momonsoi peta pomusarahan montok popokito koilaan di notimung mantad mogikaakawo bahan di nabasa'.

  2.7 Manahang do teks di nabasa'.

  2.7.2 Kaanu manahak kritik toi' ko monokodung do watak id teks di nabasa'.

  2.7.1 Kaanu poposuul topurimanan kokomoi koilaan di nabasa'.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  5

  3.0 KABAALAN MONUAT

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  3.1 Monuat miampai momoguno ralan ponuatan di pointunud.

  3.1.5 Kaanu monuat ayat id ponuatan toomod om mirangkai.

  3.2 Momonsoi boros.

  3.2.2 Kaanu momonsoi om monuat boros tumanud bahan pongunsub di pinatahak.

  3.2.1 Kaanu monuat boros numbul.

  3.3 Monuat mogikaakawo ayat.

  3.3.3 3.3.5

  Kaanu momonsoi do frasa om ayat id pangaan di oulud om agramatis. Kaanu momonsoi ayat misompuru di oulud om agramatis.

  3.3.1 3.3.4

  Kaanu momoguno boros sondii' montok momonsoi frasa om ayat di kosudong tumanud bahan pongunsub. Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di oulud om agramatis mantad boros di pinatahak.

  3.3.2 Kaanu momonsoi ayat id pangaan toniba' miampai momoguno tanda' basa' di kotunud.

  3.4 Monuat isoiso' ponuatan miampai momoguno do format, boros om ayat di pointunud.

  3.4.3 Kaanu monoriuk om monuat tonsi toponsol montok isoiso' ponuatan.

  3.4.2 Kaanu monimung koilaan mantad mogikaakawo peta pomusarahan.

  3.4.1 Kaanu monuat momoguno format ponuatan di kotunud.

  3.5 Momonsoi sorita' di kohiok miampai momoguno boros om ayat di pointunud om olinuud.

  3.5.4 3.5.1

  Kaanu monupu' do sorita' tumanud bahan pongunsub Kaanu monguyad om monuat sorita'.

  3.5.5 Kaanu monupu' do sorita' momoguno ayat sondii'.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  6

  4.0 ASPEK KOLUMISON BOROS

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  4.1 Monimung koilaan maya'

  mogikaakawo aktiviti di

  kohiok.

  4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya' aktiviti manangon, suminding, minsingkono', sumayau om popolombus do hiis koubasanan.

  4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

  4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj, tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do koilaan di notimung.

  4.2 Kaanu koilaan kokomoi

  tungkus koubasanan tinaru

  Kadazan om Dusun maya'

  mogikaakawo aktiviti di

  kohiok.

  4.2.1 Kaanu monimung om poposuat koilaan kokomoi tungkus koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun.

  4.2.4 Kaanu manahang om momiadang koilaan notimung.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  7

  5.0 ASPEK PURALAN BOROS

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  5.3 Momoguno mogikaakawo sompuruan boros di pointunud id lisan om ponuatan.

  5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

  Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat. Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat. Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat. Kaanu momoguno do Boros Toguangon id ayat.

  5.4 Momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan om ponuatan.

  5.4.2 5.4.5

  Kaanu momonsoi boros nosugku. Kaanu momoguno pananda wacana id ponuatan.

  5.4.1 5.4.6

  Kaanu momonsoi mogikaakawo boros mintootoiso. Kaanu momoguno patikol di kotunud id ponuatan.

  5.4.3 5.4.4 5.4.7

  Kaanu momoguno boros misompuru id ponuatan. Kaanu momoguno boros misaup id ponuatan. Kaanu momoguno tanda' basa' id ponuatan.

  5.5 Momonsoi mogikaakawo ayat di agramatis.

  5.5.2 5.5.3

  Kaanu momonsoi ayat mintootoiso om misompuru di agramatis. Kaanu momonsoi ayat toomod, ayat pongudio, ayat ponuhuan om ayat kotigagan di agramatis.

  5.5.1 Kaanu momonsoi pola guas ayat di agramatis.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 6

  8

  5.6 Momoguno do kopomoroitan

  ginumu' id lisan om ponuatan.

  5.6.1 Kaanu momoguno mogikaakawo Kopomoroitan Ginumu' di kotunud id lisan om ponuatan.

  5.7 Momoguno tukadan id lisan

  om ponuatan.

  5.7.1 5.7.2

  Kaanu manahak rati' do tukadan. Kaanu momonsoi ayat momoguno do tukadan.

 • 1e62cbfdf21639888a796f309de037e5aa14b05334bc436459879e0a4e5e5491.pdf1a0cd6f9c7c8b8d8a34c5762d4deaedbeda6fe7ca64826bff11addb8d39744b3.pdf1e62cbfdf21639888a796f309de037e5aa14b05334bc436459879e0a4e5e5491.pdf