Batxillerat Batxillerat d'humanitats i ciències ?· El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment…

  • Published on
    03-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Descripci</p><p>El batxillerat s l'etapa que es cursa normalment entre els16 i els 18 anys, tot i que s oberta a persones dequalsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distncia.s un cicle format per dos cursos de trenta hores lectivessetmanals.</p><p>Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts,cincies i tecnologia, i humanitats i cincies socials.</p><p>La modalitat d'humanitats i cincies socials s'adrea aalumnes amb inquietuds relacionades amb els estudislingstics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals,les cincies socials, jurdiques, poltiques i econmiques, lagesti i administraci pblica, la comunicaci, les relacionspbliques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.</p><p>Els alumnes que han superat el batxillerat es podenmatricular d'altres matries de modalitat si les volen afegiral seu currculum per accedir a estudis superiors.</p><p>El batxillerat es pot cursar a distncia a l'Institut Obert deCatalunya. Aquesta opci t les particularitats segents:</p><p>es cursa en blocs semestrals;</p><p>noms cal repetir les matries no superades, i</p><p>s ms flexible, facilita l'adaptaci a les circumstncies</p><p>personals, familiars i laborals.</p><p>Tamb hi ha l'opci de l'ensenyament nocturn. Per accedir-hi, cal tenir almenys 18 anys o b tenir una edat compresaentre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals oaltres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, laimpossibilitat de seguir estudis en rgim dirn. Aquestaopci t les particularitats segents:</p><p>s'han de cursar les mateixes matries que en el rgim</p><p>presencial dirn, llevat de l'educaci fsica;</p><p>les matries es distribueixen en tres cursos;</p><p>noms cal repetir les matries no superades, i</p><p>noms es pot fer batxillerat nocturn un mxim de sis</p><p>cursos acadmics (per a aquest cmput, cal tenir en</p><p>compte els cursos fets en rgim dirn).</p><p>El batxillerat tamb es pot estudiar simultniament amb elsensenyaments de msica o dansa en centres integrats. Caltenir en compte, per, que per accedir a aquests centres</p><p>s'ha de superar una prova d'aptituds artstiques.</p><p>L'alumnat que es planteja estudiar a l'estranger es potinformar directament als centres educatius del pas on volestudiar o pot recrrer a alguna entitat especialitzada. Entot cas, sempre s recomanable adrear-se al consolat delpas on es vol anar a estudiar per tal d'assegurar-se de lavalidesa dels estudis i de l'equivalncia que tenen en elnostre sistema educatiu.</p><p>Continguts</p><p>El currculum del batxillerat d'humanitats i cincies socialsconsta d'una part comuna (les matries comunes) i una partdiversificada (la matria comuna dopci, les matries demodalitat, les matries especfiques i el treball de recerca).A ms, els alumnes tenen assignada una hora setmanal detutoria. En la modalitat d'humanitats i cincies socials,l'alumne tria com a matria comuna d'opci per als doscursos entre llat o matemtiques aplicades a les cinciessocials.</p><p>En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatrematries de modalitat, una d'elles la d'opci obligatria. Sin'ha cursat noms tres, per completar el currculum,l'alumne pot triar una matria d'una altra modalitat o bdues matries especfiques.</p><p>Matries de primer curs</p><p>Matries comunes</p><p>Llengua catalana i literatura I</p><p>Llengua castellana i literatura I</p><p>Llengua estrangera I</p><p>Cincies del mn contemporani (cultura cientfica)</p><p>Educaci fsica</p><p>Filosofia</p><p>Matries de modalitat</p><p>Llat I (matria d'opci obligatria per a humanitats)</p><p>Matemtiques aplicades a les cincies socials I</p><p>(obligatria per a cincies socials)</p><p>Economia</p><p>Economia d'empresa I</p><p>Grec I</p><p>Histria del mn contemporani</p><p>BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials</p><p>Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000</p><p>1/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016</p></li><li><p>Literatura castellana</p><p>Literatura catalana</p><p>Literatura universal</p><p>Matries especfiques</p><p>Llengua i cultura occitanes</p><p>Historia de la msica i la dansa</p><p>Psicologia</p><p>Segona llengua estrangera I i II</p><p>Sociologia</p><p>Tcniques dexpressi graficoplstica</p><p>Religi</p><p>Estada a l'empresa</p><p>Especfica de centre</p><p>Matries de segon curs</p><p>Matries comunes</p><p>Llengua catalana i literatura II</p><p>Llengua castellana i literatura II</p><p>Llengua estrangera II</p><p>Histria de la filosofia</p><p>Histria</p><p>Matries de modalitat</p><p>Llat II (matria d'opci obligatria per a humanitats)</p><p>Matemtiques aplicades a les cincies socials II</p><p>(obligatria per a cincies socials)</p><p>Economia de l'empresa II</p><p>Geografia</p><p>Grec II</p><p>Histria de l'art</p><p>Literatura castellana</p><p>Literatura catalana</p><p>Matries especfiques</p><p>Llengua i cultura occitanes</p><p>Historia de la msica i la dansa</p><p>Psicologia</p><p>Segona llengua estrangera I i II</p><p>Sociologia</p><p>Tcniques dexpressi graficoplstica</p><p>Religi</p><p>Estada a l'empresa</p><p>Especfica de centre</p><p>Treball de recerca</p><p>El treball de recerca s una activitat d'investigaci que hade fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciarpreferentment durant el primer curs i presentarobligatriament durant el segon curs.</p><p>Matries que es poden cursar a distncia</p><p>Si el centre no pot oferir determinades matriesespecfiques o de modalitat, s'ofereix la possibilitat decursar un mxim de dues d'aquestes matries en lamodalitat d'educaci a distncia, a travs de l'Institut Obertde Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitatformativa, cal presentar una sollicitud a la direcci delcentre en el moment de fer la matrcula.</p><p>Matries daltres modalitats</p><p>En el cas que l'alumne vulgui cursar matries d'una altramodalitat de batxillerat, consulteu les matries de l'apartat"Continguts" del batxillerat corresponent.</p><p>Accs</p><p>Per accedir al batxillerat cal:</p><p>tenir el ttol de graduat o graduada en educaci</p><p>secundria obligatria (GESO) o</p><p>tenir el ttol de tcnic o tcnica d'un cicle formatiu de grau</p><p>mitj o tcnic superior o tcnica superior d'un cicle</p><p>formatiu de grau superior (en aquests casos es pot</p><p>BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials</p><p>Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000</p><p>2/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016</p></li><li><p>demanar la convalidaci de matries optatives i del treball</p><p>de recerca) o</p><p>haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers</p><p>que hagin estat homologats amb el ttol de GESO o el de</p><p>tcnic o tcnica. L'homologaci s'acredita mitjanant la</p><p>credencial corresponent o b, si encara es troba en trmit,</p><p>presentant el volant per a la inscripci condicional en</p><p>centres educatius.</p><p>Preinscripci i matrcula</p><p>Per accedir per primera vegada en un centre sufragat ambfons pblics per cursar batxillerat cal presentar un imprsde sollicitud de preinscripci en el termini fixat.</p><p>Tamb s'ha de presentar la sollicitud per poder accedir albatxillerat de la modalitat d'arts o a qualsevol modalitat debatxillerat si s'est cursant o s'ha cursat un cicle formatiu,encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'estmatriculat o matriculada.</p><p>Aquest estudi s gratut en els centres dependents delDepartament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,consulteu l'import en el centre corresponent.</p><p>Continutat</p><p>Amb el ttol de batxiller o batxillera es pot accedir:</p><p>a la universitat (un cop aprovades les proves d'accs),</p><p>a un cicle formatiu de grau superior de formaci</p><p>professional especfica o d'arts plstiques i disseny (si hi</p><p>ha ms demanda que oferta, per accedir a determinats</p><p>cicles t prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de</p><p>batxillerat determinada),</p><p>a un cicle formatiu de grau superir densenyaments</p><p>esportius, si es tenen els requisits daccs (si hi ha ms</p><p>demanda que oferta, per accedir a determinats cicles t</p><p>prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de</p><p>batxillerat determinada),</p><p>als ensenyaments superiors artstics (un cop superada</p><p>una prova especfica d'accs) i</p><p>al mn laboral.</p><p>Normativa</p><p>Continua sent vigent el Decret 142/2008, d'ordenaci delsensenyaments de batxillerat, amb lobligatorietat de cursaruna matria comuna de l'opci prpia de cada modalitat,tant al primer curs com al segon, per ajustar-se alsrequeriments normatius.</p><p>Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix</p><p>l'ordenaci dels ensenyaments del batxillerat (DOGC</p><p>nm. 5183, de 29.7.2008)</p><p>Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les</p><p>matries d'educaci secundria obligatria i batxillerat</p><p>dels centres educatius que es poden cursar en la</p><p>modalitat d'educaci no presencial. (DOGC nm. 6409,</p><p>de 3.7.2013)</p><p>Resoluci ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es</p><p>modifica la Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny,</p><p>relativa a les matries d'educaci secundria obligatria i</p><p>batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en</p><p>la modalitat d'educaci no presencial (DOGC nm. 6639,</p><p>de 6.6.2014)</p><p>Resoluci ENS/1790/2014, de 23 de juliol,de modificaci</p><p>de la Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a</p><p>les matries d'educaci secundria obligatria i batxillerat</p><p>dels centres educatius que es poden cursar en la</p><p>modalitat d'educaci no presencial, per incorporar la</p><p>matria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC</p><p>nm. 6675, de 30.7.2014)</p><p>BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials</p><p>Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000</p><p>3/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016</p>http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=507489&amp;language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=639871&amp;language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=664127&amp;language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=668251&amp;language=ca_ES</li><li><p>Alt Camp</p><p>Alcover</p><p>Institut Fonts del Glorieta (43009497)av. de Mart i Pol, 243005 AlcoverTel. 977760839Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Valls</p><p>Institut Jaume Huguet (43004611)c. Creu de Cames, s/n43161 VallsTel. 977600938Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Narcs Oller (43004608)c. Francesc Gum Ferran, 143161 VallsTel. 977601094Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Serra de Miramar (43010608)pl. del Quarter, s/n43161 VallsTel. 977609150Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Claret (43004581)pl. de la Creu, 143161 VallsTel. 977600421Centre: privatHorari: dirn</p><p>Alt Empord</p><p>Castell d'Empries</p><p>Institut Castell d'Empries(17006083)c. Santa Clara, 5517047 Castell d'EmpriesTel. 972250768Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Figueres</p><p>Institut Alexandre Deulofeu(17004438)c. Joaquim Cus Fortunet, 317066 FigueresTel. 972505674Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Cendrassos (17005649)</p><p>c. Arquitecte Pelai Martinez, 117066 FigueresTel. 972507908Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Narcs Monturiol (17001221)c. Compositor Joaquim Serra, 3017066 FigueresTel. 972671604Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Olivar Gran (17007609)av. Maria ngels Anglada, 1117066 FigueresTel. 972504562Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Ramon Muntaner (17001218)c. Sant Pau, s/n17066 FigueresTel. 972672559Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Ramon Muntaner (17001218)c. Sant Pau, s/n17066 FigueresTel. 972672559Centre: pblicHorari: nocturn</p><p>La Jonquera</p><p>Institut de La Jonquera (17006745)c. de Llus Companys, s/n17086 La JonqueraTel. 972554440Centre: pblicHorari: dirn</p><p>L'Escala</p><p>Institut El Pedr (17005251)c. Vilabertran, 2-417062 L'EscalaTel. 972772128Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Llan</p><p>Institut de Llan (17006769)c. Vuit de mar, s/n17092 LlanTel. 972121489Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Roses</p><p>Institut Cap Norfeu (17005364)c. Ponent, s/n</p><p>17152 RosesTel. 972150567Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Illa de Rodes (17006851)ctra. de les Arenes, 5717152 RosesTel. 972154383Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Empord-San Jos (17003124)c. Riera Ginjoler, 19617152 RosesTel. 972257397Centre: privatHorari: dirn</p><p>Vilafant</p><p>Institut de Vilafant (17008390)c. Pla de l'Estany, s/n17221 VilafantTel. 972508285Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Alt Peneds</p><p>Gelida</p><p>Institut Gelida (08035246)c. de Joan Pascual i Batlle, 1-1508091 GelidaTel. 937790450Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Sant Mart Sarroca</p><p>Sec. d'Institut de l'Alt Foix(08065329)av. Verge de Montserrat, 1408227 Sant Mart SarrocaTel. 938990946Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Sant Sadurn d'Anoia</p><p>Institut Escola Intermunicipal delPeneds (08045239)pl. Santiago Rusiol, s/n08240 Sant Sadurn d'AnoiaTel. 938912061Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Sant Josep (08027331)c. Germans de Sant Gabriel, 2-708240 Sant Sadurn d'AnoiaTel. 938183410Centre: privat</p><p>BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials</p><p>Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000</p><p>Centres</p><p>4/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016</p></li><li><p>Horari: dirn</p><p>Santa Margarida i els Monjos</p><p>Institut El Foix (08053091)c. Maria Aurlia Capmany, s/n08251 Santa Margarida i els MonjosTel. 938983360Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Vilafranca del Peneds</p><p>Institut Alt Peneds (08035362)av. de Tarragona, s/n08305 Vilafranca del PenedsTel. 938902214Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Eugeni d'Ors (08031459)av. Tarragona, s/n08305 Vilafranca del PenedsTel. 938903833Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Mil i Fontanals (08046736)c. Torrelles de Foix, s/n08305 Vilafranca del PenedsTel. 938172018Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Montagut (08031356)c. Amlia Soler, 16908305 Vilafranca del PenedsTel. 938903222Centre: privatHorari: dirn</p><p>Alt Urgell</p><p>La Seu d'Urgell</p><p>Institut Joan Brudieu (25004188)c. Dr. Iglesias Navarri, 2725203 La Seu d'UrgellTel. 973350403Centre: pblicHorari: dirn</p><p>La Salle (25004152)c. La Salle, 27-5125203 La Seu d'UrgellTel. 973350144Centre: privatHorari: dirn</p><p>Alta Ribagora</p><p>El Pont de Suert</p><p>Institut El Pont de Suert (25006240)Barri Arag, s/n</p><p>25173 El Pont de SuertTel. 973690040Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Anoia</p><p>Calaf</p><p>Institut Alexandre de Riquer(08043395)c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 808031 CalafTel. 938680414Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Capellades</p><p>Institut Mol de la Vila (08046645)c. Dr. Fleming, 2408044 CapelladesTel. 938011059Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Igualada</p><p>Institut Joan Mercader (08047364)c. Sant Vicen, 2708102 IgualadaTel. 938055426Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Mil i Fontanals (08019654)av. Emili Valls, 408102 IgualadaTel. 938055750Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Institut Pere Vives i Vich (08019630)av. Emili Valls, 1708102 IgualadaTel. 938031599Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Igualada (08019551)c. Sant Josep, 110-11208102 IgualadaTel. 938031494Centre: privatHorari: dirnEnsenyament concertat</p><p>Anoia (08056432)c. Lleida, 908102 IgualadaTel. 938050904Centre: privatHorari: dirn</p><p>Escola Pia d'Igualada (08019502)</p><p>pl. Castells, 1008102 IgualadaTel. 938032700Centre: privatHorari: dirn</p><p>Jorba</p><p>Mestral (08040278)Autovia A-2, km 55008103 JorbaTel. 938033566Centre: privatHorari: dirn</p><p>Montclar (08040266)Antiga ctra. N-II, s/n08103 JorbaTel. 938033866Centre: privatHorari: dirn</p><p>Masquefa</p><p>Institut de Masquefa (08060514)av. del Maresme, 47-8708119 MasquefaTel. 937727722Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Piera</p><p>Institut Guinovarda (08047820)c. Pompeu Fabra, 1708161 PieraTel. 937760701Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Santa Margarida de Montbui</p><p>Institut Montbui (08053352)c. de la Merc, 908250 Santa Margarida de MontbuiTel. 938056059Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Vilanova del Cam</p><p>Institut Pla de les Moreres (08044168)c. Cristfor Colom, s/n08302 Vilanova del CamTel. 938041950Centre: pblicHorari: dirn</p><p>Bages</p><p>Arts</p><p>Institut Miquel Bosch i Jover(08046876)</p><p>BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials</p><p>Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000</p><p>Centres</p><p>5/34 Darrera actualitzaci: 1...</p></li></ul>