2n BATXILLERAT CIENTأچFIC-TECNOLأ’ Batxillerat tenint en compte el segأ¼ent percentatge: 1r Batxillerat

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2n BATXILLERAT CIENTأچFIC-TECNOLأ’ Batxillerat tenint en compte el segأ¼ent percentatge: 1r...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  CRITERIS D’AVALUACIÓ

  2n BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

  Curs 2012-13

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ Llengua Catalana i

  Literatura

  CURS 2012-2013

  Departament Llengua Catalana

  2.1

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx2_lct ca_btx2_lct

  ELABORAT Marta Rodríguez Taus DAT A 28/09/13

  REVISAT Marta Rodríguez Taus DAT A 30/09/12

  APROVAT Departament de Llengua Catalana i Literatura DAT A 30/09/12

  Pàgina 2 de 30 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  0. CONTROL DE CANVIS

  Data Versió Què modifica de les versions anteriors?

  24/05/2011 1.0 Versió inicial. No hi ha cap versió anterior

  28/09/2011 2.0 Es modifiquen alguns percentatges

  1. CONTEXTUALITZACIÓ

  DEPARTAMENT : LLENGUA CATALANA

  MATÈRIA : LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2n Batxillerat CURS : 2n BATX

  PROFESSORS: MARTA RODRÍGUEZ TAUS

  ETAPA EDUCATIVA : BATXILLERAT

  HORES TOTALS SETMANALS : 2 hores ANUALS : 72

  2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

  Tal com estableix el decret del departament l’avaluació de la matèria és i té en

  compte els instruments següents:

  a. El treball diari, 20% de la nota, que inclou:

  • Exercicis fets a classe o encomanats per fer a casa.

  • Intervencions adequades a l’aula.

  • Redaccions i petits treballs.

  b. L’actitud, 10% de la nota, que inclou:

  • L’actitud de treball i atenció.

  • L’assistència a classe i la puntualitat. Si l’alumne/a perd, de manera

  justificada o injustificada, el 25 % de les classes del trimestre, perd el dret a

  l’avaluació contínua (d’acord amb els criteris de batxillerat de l’institut).

  • Preparar adequadament a casa les parts dels temes que s’indiqui.

  c. Un o dos exàmens trimestrals sobre els continguts de la matèria donada, més un

  examen sobre el llibre de lectura. Aquesta part dels coneixements comptarà el 70 % de

  la nota de l’alumne/a.

  Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar-se el dia previst, haurà de

  comunicar-ho prèviament si pot ser i, en tot cas, presentar un justificant mèdic que serà

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ Llengua Catalana i

  Literatura

  CURS 2012-2013

  Departament Llengua Catalana

  2.1

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx2_lct ca_btx2_lct

  ELABORAT Marta Rodríguez Taus DAT A 28/09/13

  REVISAT Marta Rodríguez Taus DAT A 30/09/12

  APROVAT Departament de Llengua Catalana i Literatura DAT A 30/09/12

  Pàgina 3 de 30 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  validat per la professora de la matèria. Només en aquests casos l’alumne/a es podrà

  examinar un altre dia, normalment fora del seu horari lectiu.

  d. Lectures obligatòries

  1. Les lectures marcades pel Departament d’Educació tenen caràcter

  d’obligatòries, per tant, la lectura del llibre assignat és un requisit previ per aprovar

  cada trimestre. L’alumne/a que no aprovi l’examen de lectura corresponent suspèn el

  trimestre, encara que aprovi tots els altres continguts. En aquests casos, es guardarà la

  nota de les proves.

  2. Un cop aprovat l’examen sobre la lectura, el llibre de lectura és un element més

  d’avaluació trimestral.

  - Criteris per aprovar la matèria del curs i càlcul de nota: La nota final de curs de 2n

  s’obtindrà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions (es tindrà en compte la

  nota dels exàmens de recuperació). Si la mitjana d’aquestes notes no arriba al 5,

  s’entendrà que l’assignatura queda suspesa.

  Es descomptaran punts per faltes als exàmens, treballs i altres exercicis seguint els

  criteris establerts pel Departament d’Educació de cara als exàmens de selectivitat (i

  que consten en la memòria del departament):

  “Es descomptaran totes les faltes comeses en totes les respostes de l’examen. Tant si es

  tracta d’errors gramaticals o lèxics, com errors ortogràfics, es descomptaran 0.1 punts

  per cada falta, sense limitació. El còmput total de la qualificació de cadascuna de les

  parts mai no podrà ser, en qualsevol cas, inferior a 0.”

  La nota final de Batxillerat s’obtindrà de la mitjana de la nota de 1r i de 2n de

  Batxillerat tenint en compte el següent percentatge: 1r Batxillerat (40 %) i 2n Batxilletat

  (60%) sempre i quan el 2n de batxillerat estigui aprovat.

  3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

  - Recuperacions: Les avaluacions suspeses es recuperaran amb els exàmens de

  recuperació (si s’escau fora de l’horari lectiu). A la 2a avaluació es podrà recuperar la

  1a. A la 3a la segona i en la convocatòria de juny l’alumnat suspès podrà recuperar el

  3r trimestre, així com el 1r i 2n si encara els té suspesos. L’alumne que tingui els tres

  trimestres suspesos farà un únic examen de curs.

  4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ Llengua Catalana i

  Literatura

  CURS 2012-2013

  Departament Llengua Catalana

  2.1

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx2_lct ca_btx2_lct

  ELABORAT Marta Rodríguez Taus DAT A 28/09/13

  REVISAT Marta Rodríguez Taus DAT A 30/09/12

  APROVAT Departament de Llengua Catalana i Literatura DAT A 30/09/12

  Pàgina 4 de 30 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  L’alumnat que a final de curs tingui una nota igual o superior a 5 resultat de la suma de

  la nota quantitativa dels 3 trimestres estarà aprovat.

  L’alumnat que tingui una nota mitjana de curs inferior a 5 haurà de presentar-se a

  l’examen final de juny que serà per trimestre si l’alumne té 1 o 2 trimestres suspesos o de

  tot el curs si té els tres suspesos.

  El criteri de descompte de punts per faltes ortogràfiques, morfològiques o sintàctiques

  serà vigent també en l’examen final.

  5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

  L’examen de recuperació extraordinari serà de tota la matèria i dels llibres que s’hagin

  llegit al llarg del curs.

  6. OBSERVACIONS

  Pel que fa a la incidència de les faltes d’assistència dels alumnes en la nota de la

  matèria i a la nota màxima que l’alumne pot treure en l’examen de recuperació el

  departament de llengua catalana seguirà el que el centre estableixi.

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA CASTELLÀ

  CURS2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA

  CASTELLANA 3.0

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_eso_mcast_b

  tx_depcast

  ca_btx_mcast_castbtx_d

  epcast_v2.0

  ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2010

  REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2012

  APROVAT Dept. Llengua i Literatura Castellana DAT A 21/09/12

  Pàgina 5 de 30 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  0. CONTROL DE CANVIS

  Data Versió Què modifica de les versions anteriors?

  12/09/2011 1.0 Versió inicial. No hi ha cap versió anterior.

  20/09/2011 2.0 Versió adaptada al nou format

  21/02/2012 3.0 Nova versió. Canvis respecte l’anterior i aprovació department.

  1. CONTEXTUALITZACIÓ

  DEPARTAMENT : LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

  MATÈRIA : LLENGUA CASTELLANA PER A 1r I LITERATURA PER A 2n Batxillerat CURS :2012-2013

  PROFESSOR: Berta Puibert, Laura Ortiz, Fernando del Castillo, J. A. Sáez,

  ETAPA EDUCATIVA :1r ni 2n batxillerat

  HORES TOTALS SETMANALS : 2 dividides en dos grups: 1 hora amb grup sencer i

  una hora amb grup partit.

  A l’hora de grup partir i amb els 2ns de BAT CT i SH, el professor imparteix

  també trets bàsics de literatura, que no van quedar explicats l’any anterior.

  ANUALS :60

  2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

  Tal y como establece el Decret del Departament d’Educació de la Generalitat, la

  evaluación de la materia y de sus contenidos, se hará con arreglo a la siguiente

  distribución y a cr