Biochemie I alle lessen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aantekeningen van alle lessen biochemie I

Text of Biochemie I alle lessen

 • Biochemie I: Hoorcollege 1 H1: Inleiding Biochemie:hoelevenlozemoleculenwaaruitlevendeorganismenbestaanmetelkaarinterageren.

  H2: Koolhydraten Koolhydraatkoolstofwater(CH2O)n. Voedsel,energie,omopteslaan(verschillendeopslagvormen). Aangemaaktviafotosynthese:CO2enH2O. Indelingopbasisvangrootte:mono(n),oligo(enkele)enpolysacchariden(veel).

  Mono:vb.1polyhydroxyaldehyde. Oligo:korteketensvanmonosacchariden. Poly:meerdan20monosacchariden(cellulose,glycogeen).

  Monosacchariden Aldehydeofketon:aldoseofketose. Meerdan1hydroxylgroep. 3Cs(triose),4Cs(tetrose),5Cs(pentose),6Cs(hexose),7Cs(heptose). Hetkoolstofskeletisonvertaktenerzijnaltijdenkelvoudigebindingentussende

  Catomen. Dubbelebindingmetzuurstof:carbonyl. Asymmetrischecentra,dusallemonosaccharidenbehalvedihydroxyacetonhebben

  chiralecentraendusoptischeisomeren. Glyceraldehydeheeft1chiraalcentrumdustweestereoisomeren,hetzijn

  enantiomerenvanelkaar. Chiraal:nooitsuperponeerbaaropzijnspiegelbeeld.Erzitten4verschillende

  functionelegroepenophetCatoom. nisomeerishetDisomeer,hetanderehetLisomeer.

  DOHgroepophetchiralecentrumhetverstvandecarbonylgroepzitrechtsindefisherprojectie.

  LOHgroepophetchiralecentrumhetverstvandecarbonylgroepzitlinksindefisherprojectie.

  Hetaantalmogelijkestereoisomeren:2aantalchiralecentra,waarvandehelfteenDsuikerisendehelfteenLsuiker.DesuikersdieindenatuurvoorkomenzijnmeestalDsuikers.

  AlsjevaneenDsuikernaareenLsuikerwilgaan,moetjeelkchiraalcentrumnemenenelkeOHgroepspiegelen!

  Dihydroxyacetonisdeenigezonderchiralecentra.

  1

 • Biochemie I: Hoorcollege 2 Epimeer:deconfiguratieverschiltmaaropnchiraalcentrum,bijvoorbeeldDglucose

  enDgalactose. Demeestemonosaccharidenhebbeneenringstructuur.Dehemiacetaal/hemiketaal

  wordtgevormdalsdemoleculeeenringwordt. Hemiacetaal:aldehyde+alcohol. Hemiketaal:keton+alcohol.

  Allesuikersmetmeerdan5Catomenkunneneenringsluitingvormen,aldotetrosenook.Ermoeteenbepaaldehoeveelheidruimteinzitten.

  Deringsluitingbevindtzichtussentweekoolstofatomenenerwordteenextrachiraalcentrumgevormd.

  Alfaenbeta:hetverschilhiertussenisdepositievandeOHgroepophetanomerekoolstofatoom:bovenofonderdering.

  Alfaenbetavanhetzelfdesuikerhebbenalleenophetanomerekoolstofatoomeenverschilinconfiguratie,hetzijnanomerenvanelkaar.

  HetanomerereferentieatoomishetchiraleCatoomdathetverstverwijderdisvanhetanomereCatoom.Danmoetjekijkennaardepositievandegroepdieophetreferentieatoomstaat.

  Alfasuiker:deOHgroepzitaandetegenovergesteldekantvandegroepophetreferentieatoom.

  Betasuiker:deOHgroependegroepophetreferentieatoomstaanallebeinaarbovenofallebeinaarbeneden.

  JemoetaltijdkijkennaardehydroxylgroepopC1. Pyranosenzijnzesringen,furanosenzijnvijfringen. Hexosenkomenhetmeestvoorindenatuur,verhoudingenvanvormenhangenafvan

  welksuikerhetis. Haworthprojectie:suikergetekendineen3Dringstructuur. Reducerendeennietreducerendesuikers:monosaccharidenzijnreducerend.

  Reducerend:hetkangeoxideerdworden,decarbonylgroepkangeoxideerdwordentotcarboxylgroep.Ditisbijallesuikerswaarvanderingopenkangaan.

  Fischer naar Haworth TekendeFischerprojectieentekendejuisteringstructuur,leeg. HetanomerekoolstofatoomC1zitrechts,vervolgensmoetjewijzerzindeandere

  koolstofatomennummeren. Dsuiker:CH2OHomhoog.Lsuiker:CH2OHomlaag. Alfasuiker:anomereOHtegenovergesteldaanCH2OH.Betasuiker:anomereOHaan

  dezelfdekantalsCH2OH. DeandereOHgroependierechtsstaaninFischer,staanomlaaginHaworth.De

  OHgroependielinksstaaninFischer,staanomhooginHaworth.

  Disacchariden Tweemonosaccharidenmeteenglycosidischebinding. Reactievaneenhemiacetaalmeteenalchol,vormingvaneenacetaal. Oglycosidisch:bindingmetzuurstof. Nglycosidisch:bindingmetstikstof.

  2

 • MaltoseisalfaDglucoseviaeenalfa1,4glycosidischebindinggekoppeldaanbetaDglucose.Hetheefteenalfaeneenbetavorm.

  Mutarotatie:alseenringzichsluit,ontstaatereenautomatischevenwichttussenalfaenbeta,ditmoetjeweergevenmeteengekronkeldlijntjemetOHenHeraan,alsernietgenoemdisofjealfaofbetamoettekenen.

  Lactose:beta1,4glycosidischebindingtussenbetagalactoseenglucose,duserisalfaenbetalactose.

  Sucrose:fructoseenglucoseinglycosidischebindingwaarbijdetweeanomerechiralecentraverbondenzijn.

  Ofeensuikerreducerendisofniet,hangtafvanhetaantalanomereCatomenbetrokkenbijdeglycosidischebinding.

  Tweebetrokken:nietreducerendglycosylglycoside. Eenbetrokken:reducerendglycosylglycose.

  Polysacchariden Langeketensvanmonosacchariden. Onderscheidopbasisvan:

  Typemonosaccharide:1soorthomo, 2soortenheteropolysaccharide. Ketenlengte. Typeglycosidischebinding. Matevanvertakking.

  Functieshomopolysacchariden:opslagvormvankoolhydraten(brandstofglycogeen,zetmeel),structuurelementindecelwandvanplantenenhetexoskeletvandieren(cellulose,chitine).

  Functiesheteropolysacchariden:extracellulaireondersteuningvanorganismenvanallerijken.

  Verschilmeteiwitten(polymerenvanaminozuren):DNA/RNA/eiwittenhebbeneenwelbepaaldesamenstellingenlengteeneenbepaaldmoleculairgewicht.Bijpolysaccharidenisergeentemplate,dusgeenvoorafbepaaldelengte/grootte.

  Zetmeel:amyloseenamylopectine. Amyloseislineair,onvertaktDglucosemeteenalfa14glycosidischebinding.

  Hetispolymaltose. AmylopectineissterkvertaktDglucoseeniszeergroot.Deketenbestaatuitalfa

  14glycosidischebindingen,devertakkingenzijnalfa16van2430residuen. Zetmeelwordtaandenietreducerendeuiteindenafgebroken.

  Hetbiologischevoordeelvanvertaktemoleculenisdaterzeersnelveelglucosevrijgesteldkanworden.

  3

 • Biochemie I: Hoorcollege 3 H3: Aminozuren

  Bouwstenenvaneiwitten.Eiwittenzijnuiterstdiversinstructuurenfunctie,maartochopgebouwduit20aminozurendiecovalentgebondenzijntoteenlineairesequentie,gebaseerdopdeDNAsequentie.

  Eiwittenzijndiversinstructuurenfunctie:enzymen,hormonen,antilichamen,transporters,

  Structuur:centraalkoolstofatoom,eenaminogroep,eencarboxylgroep. Alfakoolstofatoom:chiraalcentrum(behalveglycine),2mogelijke

  stereoisomeren:enantiomeren(spiegelbeeld). Enantiomeren:D/Lnomenclatuur.AlleaminozurenineiwittenzijnLaminozuren. Erzijntweesystemenvoorhetnummerenvandekoolstofatomen:vanafde

  carboxylgroep,ofmetGriekselettersvanafhetalfakoolstofatoom. ClassificatiegebeurtopbasisvandeRgroep,opbasisvanpolariseiten

  waterolosbaarheid. Nietpolair,alifatisch:hydrofobezijketens. Aromatisch:absorberenUVlicht. Polair,ongeladen:zijketensvormenHbindingen. Positiefgeladen:basischezijketen. Negatiefgeladen:zurezijketen.

  Zuur-base eigenschappen NeutralepH:aminozuurkomtvooralszwitterion.Kanreagerenalszuurofalsbase.Amfolyt:amfotereelektrolyt.

  Eenmonoamine,monocarboxylaminozuur,iseendiprotischzuurwanneerhetvollediggeprotoneerdisenheefteenkarakteristieketitratiecurve.

  4

 • Biochemie I: Hoorcollege 4 H4: Peptiden

  Depeptidebindingmaakteenpolymeervanaminozuren. Peptiden:kleinecondensatieproductenvanaminozuren.Eiwitten

  bestaanuitveelaminozuren.Degrenstussendezetweeisvaag. Links/bovenvandepeptidebindingzitdeaminoterminaalen

  rechts/onderdecarboxylterminaal.BijvormingvandepeptidebindingontstaatH2O.Enzymenzorgendatdezebindingengevormdworden.Zekunnenookweergebrokenworden.

  Residu:individueelaminozuurineenpeptide. Dipeptide:2aminozuren. Tripeptide:3aminozuren.

  Functies:hormonen(insuline(suiker),oxytocine(geboorte)),neuropeptiden(neuropeptideY(energiemetabolisme)),bescherming(vb.toxines(amanitine,chlorotoxine).

  Eiwitten Polypeptiden:covalentgebondenalfaaminozurenmeteventueelcofactoren,conzymen

  ofprostetischegroepen:geconjugeerdeeiwitten,alseiwittendefunctienietalleenuitkunnenvoeren.

  Degroottekanheelveelvariren,netalso.a.vormensamenstelling. Eiwittenkunnenookaanietsgekoppeldzijn,bijvoorbeeldaanvetten:lipoprotenen.

  Werkenmeteiwitten

  Scheidenvaneiwittenuiteenmengselkanopverschillendemanieren. Kolomchromatografie:opbasisvanionen,grootteofaffiniteit.Glazenbuisjemet

  bepaaldematrixerin,daarboveneenstaalaanbengenvanwatjewilscheidenmetbovenhetbuisjeeenreservoir.Dematrixisdestationairefasewaardemobielefase/staaldoorheenbeweegt.Deverschillendeeiwittenbewegenmetverschillendesnelheiddoordematrix,waardoorjeverschillendefractiesvanhetmengselkrijgt.

  Ionenuitwisselingschromatografie:destationairefaseisopgebouwduitietsmetnegatievelading.BijeenbepaaldepHverschillendeverschillendeeiwitteninlading.Denegatiefstgeladeneiwittenwordenhetsterkstafgestotendoordestationairefaseengaanerdushetsnelstdoorheen.Groottespeelthierbijgeenrol.

  Sizeexclusionchromatography:dematrixbestaatuitbolletjesporeusmateriaal.Groteeiwittenkunnennietdoordematrixdusgaanerlangs,kleinepassenweldoordematrixmaarondervindenweerstandduszijnlaterbeneden.

  Affinitychromatography:meestspecifiek,interesseomeenspecifiekeiwittescheidenvanderest.Dematrixiszodathetgekozeneiwiteengroteaffiniteitheefteneraanblijftplakken,derestgaatwelnaarbeneden.Daarnawordtdekolomgespoeldmetdestofvandestationairefasezodatercompetitietussenmobielenstationairkomt.

  5

 • Elektroforese:elektrischveldtrekteiwittenaandoorhunlading.Gelmatrixverhindertmobiliteitvaneiwitten,vooraldievandegrotezodatdielangzamerzijn.Demobiliteitisafhankelijkvanderatiolading/massa.Meernegatieveenkleinegaansneller.Somsowrdtereenmolecuultoegevoegdzodatdeladingvanheteiwitwordtafgeschermdeneralleennogmaaropbasisvangroottewordtgescheidenalsdegrootte/massagekendmoetzijn.Erwordendaneiwittenmeteenbekendemassaalsreferentietoegevoegd.

  Isoelectricfocusing:meesthogeresolutie.Scheidenopbasisvanhetisoelektrischpunt:depHwaarbijdeladingvanheteiwitnulis.HeteiwitwordtindepHgradintgebrachtwaarbijdepHgradieelafneemt.Erwordteenelektrischveldtoegevoegdzodatdeeiwittennaarbenedenmigreren.Opeenbepaaldpuntisheteiwitopzijnisoelektrischpuntenwordthetnietmeeraangetrokkentoteen+ofladingdusbeweegthetnietmeer.

  2Dgelelektroforese:scheidingintweestappen. Isoelectricfocusingzodatjegroepjeseiwittenkrijgtmeteengelijkaardig

  isoelektrischpunt. Resultaatvandatwordtnuingelgescheiden,dankunjeeeneiwituitdegel

  snijdenenverderonderzoeken. Zekunnenookgesequencedworden:bepalenvandeaminozuursequentie.

  H5: Eiwitstructuur Enzymenzijndebelangrijkstefamilie. Erzijnvierniveaus:primair,secundair,tertiair,quaternair.Erisnietaltijdeenquaternair

  niveau. Deruimtelijkestructuurbepaaltdefunctie.

  Primaire structuur Aminozuursequentie,beschrijvenvanallecovalentebindingenineeneiwitaminozuursequentie,disulfidebindingen,peptidenverbondendoordisulfidebindingen.

  Bepaalthetvouwpatroomendefunctie.Deaminozuursequentieisredelijkgeconserveerdomdefunctietebehouden.

  2030%vandeeiwittenispolymorf:verschillendevarianten.Isovorm:devariantvaneeneiwitmetdezelfdefunctie,deefficintievanisovormenkanverschillen.

  Kunnenontstaandoorverwantegenenofverschillendegenenvanhetzelfdegen,ofdooralternativesplicing.

  Isovormenzijnvaakweefselspecifiek:bijvoorbeeldeenvooreenspier,eenvoordelever.Somszijnzeookspecifiekvoorverschillendecelcompartimenten.

  Secundaire structuur Elkeiwitheefteenspecifiekeeigenstructuur,directgerelateerdaandefunctie.Gedicteerddoordeaminozuursequentieeninteractiestussenaminozuren.Destructuurwordtdeelsbepaalddoordeeigenschappenvandepeptidebinding,dieiseenresonantiehybridewaardoordebindingrigideenplanairis.Erkannietomheengeroteerdwordenenhijvertoonteendipoolmoment.

  ErisalleenrotatiemogelijkrondbindingenaanCalfa,viahoek enhoek .Ineenvolledig uitgestrektpolypeptidezijndiehoeken180graden.0gradenisdemeestopgevouwenpositie.DehoekenwordenbekekenvanuitCalfa,

  6

 • derotatiewordtbekekenvanuithetdistaleatoom. Ramachandrangrafiek:allecombinatiesphienpsidieineenbepaaldeiwitvoorkomen.

  Sommigekunnennietvoorkomendoorsterischeeffecten. Desecundairestructuurisregelmatigofonregelmatig.Regelmatig:alfahelixen

  betaconformatiekomenhetmeestevoor. Alfahelix:spiraal,zeerstabieldoorwaterstofbruggentussendepeptidebindingen.

  Compact:0o

 • Biochemie I: Hoorcollege 5 Tertiaire structuur Nietalleeiwittenhebbenverschillendetypenvansecundairestructuren.Detertiairestructuurisdealgemeneruimtelijkeordeningvanatomenineenvolledigpolypeptideofeiwit.Erzijntweegroteklassen:

  Vezelachtigeeiwitten:onoplosbaarennenkelesecundairestructuur Alfakeratine:haar,wol,nagels,hoorns,huid,klauwen,vanzoogdieren.Twee

  helicesdieparallelopgewondenzijnineenspoel,deaminouiteindenzittenaandezelfdekant.Aanhetoppervlakzittenhydrofobeaminozuren.Disulfidebindingenversterkenhet.

  Permanentje:disulfidebindingenwordenverbrokenennahetveranderenvanhethaarweergevormd.

  Collageen:zeersterkmaarflexibel.Inpezen,kraakbeen,hoornvlies,Destructuurlijktopdievanalfakeratinemaardanmetalfaketensinplaatsvanalfahelix(compacter).Erzijndriealfaketensomelkaargewonden.Erzijngeendisulfidebruggenmaarbruggentussenlysineenhydroxylysine.

  Fibrone/zijde:vandezijderups,spinnenwebben.Sterk,kannietuitgerektworden:betasheets,zijnalzovermogelijkuitgerekt.Hetiswelflexibeldoornietcovalenteinteractiestussendebetasheets,zekunneneenbeetjeoverelkaarschuiven.

  Globulaireeiwitten:bolvormig,hebbenmeersecundairestructuren.Erzijnwateroplosbare(incytosol,bloed,)envetoplosbare(vb.inmembranen).De3Dstructuurkancomplexzijnmaarisaltijdgerelateerdaandefunctie.

  Myoglobine:zuurstofbindendeiwitinspiercellen,bestaatuit153aminozuren.Destructuurisgelinktaandefunctie:alsdestructuurwijzigt,bijvoorbeelddoormutatie,wijzigtdefunctieook(vb.sikkelcelanemie).Myoglobineheefteenhaemgroepenbestaatuit8alfahelicesverbondendoorbetaturnsenanderestructuren.

  DemeestehydrofobeRgroepenzittenaandebinnenkant,demeestehydrofieleaandebuitenkant.Ditzorgtvoordeoplosbaarheid.

  DehaemgroepzitineenbeschermendepocketomdeoxidatievanFe2+naarFe3+teverhinderen.Fe3+isdegeoxideerdevormvanFe2+enkangeenzuurstofbinden.Hetijzeratoommoetdusbeschermdwordentegenoxidatie.

  Quaternaire structuur Heteiwitbestaatuitsubunitstertiairestructurendiealleeneenbiologischefunctieuitkunnenvoerenalszeopeenbepaaldemaniertoteenquaternairestructuurzijngeassocierd.Subunitskunnendezelfdefunctiehebbenmetverschillendegevoeligheid,zekunnenookcoperatierealiserenofanderefunctieshebbendiecomplementairzijn.

  Erzijntweesoortensymmetrie:rotationelesymmetrieiscyclisch,dihedraaloficosahedraal.Helicalesymmetrieishelixvormig.

  Somsisdequaternairestructuureenhelixdiebestaatuitsubunitsdieopzichzelfaleencompletetertiairestructuurhebben.Ditisgeenalfahelixwantdiebestaatuitaminozuren.

  8

 • Myoglobineheeftgeenquaternairestructuur,maarnvandesubunitsvanhemoglobinelijktopmyoglobine.Inhemoglobinezijnvierbindingspositiesvoorzuurstof.

  Eiwitdenaturatie:hetverliesvanstructureleintegriteitmetdaarmeesamenhangendhetverliesvandefunctie.Eiwittenkunnengedenatureerdwordendoor:warmte(eikoken:wordtwit),koude,pH,organischesolventen,chaotropischestoffenzoalsureum(chaotropisch=verstorenvanHbindingen).

  Denaturatiecurve:Tm=Tmelting.AlsdeTmlageris,denatureertheteiwitsneller/bijeenlageretemperatuur.Dewaardebij50%geefteenideevandegevoeligheid.Opdeyasstaathetpercentagedenaturatie,opdexashetgeendatvoordenaturatiezorgt,inditgevaldetemperatuur.

  Somsisdenaturatieomkeerbaar:renaturatie.Ditgebeurtalsdedenaturatieveroorzakendecomponentopgehevenwordt.

  H6: Eiwitfunctie Defunctieisafhankelijkvandebindingaanhetmolecuul.Vaakisdefunctiebindenaan

  eenmolecuul,erietsmeedoenzoalstransporterenofwijzigenendanweerloslaten.Zonmoleculeiseenligand,dieeenligandbindingvormtmeteeneiwit.Debindingistransint.

  Eiwittenzijnnietstatisch,alseenliganderaanbindt,kandestructuurvanheteiwitlichtjesveranderen.Doorinteractiemetdemoleculenverandertdefunctie.

  Erzijntweemodellendiedeligandeiwitbindingbeschrijven.Dewerkelijkheidiseencombinatievandietwee:

  Keylock:ligandpastpreciesopheteiwit. Inducedfit:deligandbindingveroorzaakteenconformatiewijzigingdieeenbinding

  toelaat.Somskaneenbindingdeaffiniteitvooreentweedebindingverhogen:indirecteinducedfit.

  Enzymen Bindenentransformerenanderemoleculenenstellenzedanweervrij. Enzymenkunnengestuurdworden. Hetzijnkatalysatoren:zevergemakkelijkenreactiesmaarwordenzelfnietgebruiktof

  gewijzigd. Fysicochemischeomstandighedenindecelzorgendatreactiesnietspontaanverlopen,

  doorenzymenkunnenzetochdoorgaan.

  Haemgroep Zuurstofbindingvoortransportenopslag. Rgroepenvaneiwittenhebbeneenlageaffiniteitvoorzuurstofduseriseenbijkomende

  groepnodig:dehaemgroepdieijzerbevatdatzuurstofkanbinden.IJzerkomtvooronder

  9

 • devormvanFe2+,watmakkelijkgeoxideerdwordttotFe3+datgeenzuurstofkanbinden.Fe2+wordtdaaromdoordepocketendehaemgroepbeschermd.

  IJzerheeft6bindingsplaatsen: 4voordebindingaandehaemgroep. 1voorbindingaanheteiwit. 1voorbindingaanzuurstof.

  DevierNatomenzijndeessentievanhettweedebeschermingsmechanismetegenoxidatie:zezijnergelektronegatiefenwillendusgraagelektronenbijhouden.HierdoorisdekanskleindatFe2+eenelektronverliest.

  Myoglobine Bindtzuurstofinspierweefsel. 8helices,verbondendoorbetaturnsenanderestructuren. Bindingvaneenligand:evenwichtsreactie.P(protene)+L(ligand) PL.Inditgeval:P

  =myoglobine,L=zuurstof. Evenwichtsconstante/associatieconstante:Ka=[PL]/[P][L]. Dissociatieconstante:Kd=1/Ka=[P][L]/[PL]. isdegraadvanverzadiging:bezettebindingsplaatsen/mogelijke

  bindingsplaatsen[PL]/[PL]+[P].

  Decurvesteltdebindingvanhetligandaanheteiwitvoor.Kdisdeconcentratieliganddieaanleidinggeefttot50%vandesaturatie.EenhogereKdbetekenteenlagerebindingsaffiniteit.Erisdaneenhogereconcentratieligandnodigomheteiwit50%tesatureren.

  Biochemie I: Hoorcollege 6 Bindingscurvemyoglobine:demaximaalrealiseerbaresaturatiegraadwordtsnelbereikt:

  DecurveligtvernaarlinksendeKdhierp50)iszeerklein.Myoglobineheefteenhogebindingsaffiniteitvoorzuurstofenbindthetdussnelenmakkelijk:efficintomdezuurstofvoorraadoppeiltehouden.

  Destructuurvanheteiwitbepaalthoeligandenbinden(ruimtelijkepositie):invrijhaembindtCO20.000xbeterdanO2,inmyoglobinebindthetnogmaar200xbetersterischehinder.

  DeplaatswaarO2bindtispreciesgemaaktomeenmolecuultebindenindehoekdieO2vormt.DaarombindtCOminderefficintdantheoretischhetgevalzouzijn.

  DebindingvanO2wordtbepaalddoorhetademenvanheteiwit:depocketgaatheelsnelopenenweerdicht,precieslanggenoegvoorO2omerintegaan.Haemzitgoed

  10

 • verstoptinheteiwitvoordebeschermingvanFe2+tegenoxidatie,maarhierdoorishetslechttoegankelijkvoorO2.

  Hemoglobine MyoglobineslaatO2op,hemoglobinetransporteerthet.Myoglobinebindtzoefficintdat

  hetgeenzuurstofafkangevenaandeweefsels. 2alfasubunits,2betasubunitsendus4haemgroepen.Desubunitslijkenallemaalop

  myoglobine.Eerstassocirendealfasubunitsmetdebetasubunits.Ditisdesterksteinteractie.Jehebtdan2alfabetaprotomerendiesamenhetdimeerhemoglobinevormen.Hemoglobineisduseendimeervanalfabetaprotomeren.

  Erzijn2vormenhemoglobinedoordatdesubunitstenopzichtevanelkaarkunnenbewegen.Alleeneiwittenmeteenquaternairestructuurkunnendusverschillendebindingsaffiniteitenhebben.

  Tvorm:tensed/gespannen.Lageaffiniteit.Deoxyhemoglobine:geenO2.Veelinteractiestussendomeinen.

  Rvorm:relaxed/ontspannen,hogeaffiniteit.Oxyhemoglobine:O2gebonden.Erzijnminderinteractiestussendedomeinen.

  BindingvanzuurstofveroorzaaktdetransitievanTnaarR:depositievandehaemgroept.o.v.histidineverandert.Debindingheefteffectopdeaffiniteitvandeanderesubunits:dieaffiniteitstijgt.

  Omgekeerdgebeurthetook:alsnO2loslaat,wordthetvoordereststeedsmakkelijkeromooklostelatencoperatieveligandbinding.

  Coperatieve ligandbinding DepO2indelongenis13,3kPa,dieinde

  weefsels4kPa.Myoglobinekanditnietrealiseren,hemoglobinelosthetopmetzijn4subunitsendeT/Rtoestand.

  MyoglobinekangoedO2bindenmaarmoeilijkafstaan,hetiseenslechttransporteiwit.

  Debindingsplaatseninhemoglobineinteragerenmetelkaar:deeerstebindingverhoogtdeaffiniteitopdeandereplaatsen.Ditkanherkendwordenaandesigmodalecurve.

  Allosterischeregulatie:bindingvaneenligandbenvloedtdeeigenschappenvandeanderebindingsplaatsen.

  Erzijntweemodellendiecoperatiebeschrijven:geconcerteerdensequentieel.

  Erzijnookanderefactorendiedeaffiniteitbenvloeden: Hb+O2 HbO2. pH:protonenhebbeneenanderebindingsplaatsdanO2.LagepH(veelprotonen):

  lageaffiniteit,doorhetpHverschilindeweefsels.DoorhetpHverschilkanerzowelgoedeopslagalsgoedtransportgebeuren.

  HHb++O2 HbO2+H+.

  11

 • 2,3bifosfoglyceraat(BPG):hoge[BPG]lagebindingsaffiniteit.BPGwordtgemaaktopbasisvanglucoseafbraak.BPGverlaagtdeaffiniteitvoorO2enstabiliseertdedeoxyvormvanhemoglobine.

  HbBPG+O2 HbO2+BPG. Mogelijkeexamenvraag:hoogindebergen,waarweinigzuurstofis,ishetdaneen

  voordeeldatdeaffiniteitvanhemoglobinevoorzuurstofhogeroflagerisdanopzeeniveau?ziegrafiek.

  H7: Lipiden Erzijnopslagvetten,lipidenalsstructuurinmembranenenlipidenmetanderefuncties

  (vb.bepaaldehormonenopbasisvanvetten). Eendeelvandeopslagvettenisafkomstigvansuikers.Vetteneneiwittenkunnen

  somsnaarelkaargeconverteerdworden. Zeerheterogenegroeporganischestoffenmetnofmeer(lange)apolairealkylketens.

  Zezijnoplosbaarinapolairoplosmiddel,nietinwater. Erzijnenkelvoudigelipiden(opslag,vettenenolin,wassen),samengesteldelipiden

  (fosfo,sfingo,glycolipiden)enlipode/vetachtigestoffen(vetzuren,carotenoden,steroden).

  Biologischefuncties:energievoorraad,brandstof,structuurfunctieinmembranen.Hormonen,vitaminen,signaalmoleculen,antibiotica,

  Vetzuren Lipidenzijnderivatenvanvetzuur( lipide).Incellengebeurtervetzuursynthese:ze=/

  kunnenzelfvetzurenaanmaken.Vetzurenzijncarboxylzurenmetkoolwaterstofketens.Zezijnsterkgereduceerd.Biologischrelevantevetzurenhebben436Cs.Zezijnverzadigdofonverzadigd,vertaktofonvertakt.

  Basisvetzuurheeft16Cs. Demeestvoorkomendevetzurenhebbenonvertakteketensvan1224(evenaantal)

  koolstofatomen. Zehebbeneenpolaire,wateroplosbarekopeneenapolaire,vetoplosbarestaart. Dierlijkevettenzijnvooralverzadigd,plantaardigevooralonverzadigd.Synthesegebeurt

  doorhetsteedsverlengenvandeketenmet2Cs,afbraakgebeurtooksteedsper2Cs. Naamgevinggebeurtaandehandvandeketenlengteenhetaantalendepositievande

  dubbelebindingen. Vb.arachidonzuur:20:4( 5,8,11,14)betekenteenketenvan20koolstofatomen,4

  dubbelebindingenopdeplaatsen5,8,11en14.Jemoettellenvanafhetcarbonylkoolstofatoom.

  12

 • Biochemie I: Hoorcollege 7 Depositievandubbelebindingeninvetzurenismeestal9,12of15.Dedubbele

  bindingenzijnbijnanooitgeconjugeerd:meestalzittenerminstens2enkelebindingentussentweedubbele.Bijnaallenatuurlijkeonverzadigdevetzurenhebbeneencisconfiguratie,waardoorereenknikindeketenkomt.

  Fysicochemischeeigenschappenwordenbepaalddoordeketenlengte:hoegroterdeketen,hoegroterhetbelangvandepolairestaartoplosbaarheidneemtaf.

  T/meenketenlengtevan4ishetnogoplosbaarinwater. Vanafeenketenlengtevan12ishetvolledigonoplosbaarinwater. Eenvetzuurisdusnietoplosbaarinbloed.

  Deeigenschappenwordenookbepaalddoordematevanverzadiging: Verzadigdevetzuren(meestaldierlijk)zijnvastbijkamertemperatuur. Onverzadigdevetzurenzijnvloeibaarbijkamertemperatuur(meestalplantaardig)

  doordeknikdieerinkomt:zekunnenmoeilijkeropgestapeldworden. Doordatzewateronoplosbaarzijn,zijnvetzurentijdenstransportgebondenaaneeneiwit

  (albumineishetbelangrijkst).Vettenwordenverpaktinvesikelsvoortransport. Vetzurenzijnamfipatisch:zehebbeneenhydrofieleneenhydrofoobdeel.Hierdoorgaan

  zezichinwaterigmilieuorganiserenalsmicellen.Doordatdepolairekopaandebuitenkantzit,zijnzebeteroplosbaarinwater.

  Alsjededubbelebindingenbenoemtvanafdepuntvandestaart,komtereen voor. Dezetellingheeftfysiologischerelevantie.Erzijnomega3enomega6vetzuren.Deratioomega6/omega3moettussende1/1en4/1zitten.Hetgaatnietzozeeromdehoeveelheidvandietwee,vooralomdeverhouding.

  Opslagvetten Slaanenergieopinvetweefsel.Hetgaatomenergiedienietdirectnodigisenlater

  gebruiktkanwordenalshetnodigis. Triacylglycerolen/TAGzijnestersvanhetalcoholglycerolendrievetzuren.Eenvoudige

  bestaanuitdriedezelfdevetzuren,gemengdeuit2ofmeerverschillende. Opmerkelijk:TAGwordtgemaaktmetglycerol3fosfaati.p.v.glycerol.Het

  eindresultaatvanafbraakvanTAGiswelglycerol.TAGwordtafgebrokenalserenergienodigis.

  Vetcellen/adipocytenhebbeneenvolumedatbijnavollediguitvetbestaat.Degroottevanvetcellenneemttoe/afbijdikkerworden/afvallen,niethetaantal.Omdecelgrotertelatenworden,moetdemembraanookgroterworden.

  Energiediebinnenkomt,kanwordenopgeslagenalsvetofalssuiker. VoordelenTAGvergelekenmetsuikers:sterkergereduceerddusdeafbraak

  (oxidatie)levertmeerdan2xmeerenergieop.Zeerhydrofoobduserzitgeenwatertussendemoleculen:lagergewicht,compacter.

  NadelenTAG:duurtrelatieflangomhetaftebreken. Voordelensuikers:snelbeschikbareenergiebron.Oplosbaarinwater,

  eenvoudigertransport. Vetteninvetweefselkomenvanverschillendeplaatsen.Sommigekomenuitvoeding,

  anderewordendoorhetorganismegesynthetiseerd.PUFA(polyonverzadigdevetzuren)kanhetlichaamnietzelfmaken.Eriseencorrelatietussenhartenvaatziektenenverzadigdevetzuren,eendieetmetveelPUFAisbelangrijk,diezittenvooralinplantaardigvet.

  13

 • Naastdenatuurlijkecisvettenzijnerooktransvetten.Zewordeninrumengeproduceerddoorfermentatieenhetlichaamneemtzedusopviazuivelofvlees.Ookwodenzegeproduceerddoorhydrogenatievanplantaardigeolinomdebewaartijdteverlengen.Dedubbelebindingenwordengereduceerdwaardooralsbijproducttransonverzadigdevetzurenontstaan.

  Wassen Waterafstotend(bescherminghaar,huid,

  vogelveren,planten,).Vb.bijenwas. ZezijneenvoudigerdanTAG:eenestervan

  decarboxylvaneenvetzuurendehydroxylvaneenalcohol(langeketenvetzuurvan1436Cseneenlangeketenalcoholvan1630Cs).

  HetsmeltpuntishogerdanvanTAG.

  Vetten als structuurelement in membranen Destructuurvanbiologischemembraneniseenlipidedubbellaag. Barrirevoorpolairemoleculen(ionen,water). Membraanlipidenzijnamfipatisch.Dedubbelelaagontstaatdooronderlingeinteracties

  tussendelipiden(hydrofoob)enhydrofieleinteractiestussendelipidenenwater. Debiologischemembraaniseenstructuurdiepreciespastineenwaterigmilieu.De

  diametervandekopisongeveergelijkaandievandetweestaartensamen,waardoordestructuurrelatiefrechtis.

  Erzijnvijfhoofdtypes:glycerofosfolipiden,galactolipidenensulfolipiden,tetratherlipiden,sfingolipidenensterolen(lipod).

  Fosfolipide:fosfaatgroepvormtdepolairekop. Glycolipide:suikervormtdepolairekop. Galactolipide:glycerolenhetsuikergalactosevormendepolairekop. Sulfolipide:galactolipidemeteensulfaatgroepophetsuiker.

  Glycerofosfolipiden

  Glycerolisdebasis,mettweevetzurenveresterd.Depolairegroepisgebondenviaeenfosfodisterbinding.Glycerolisprochiraal:hetisnietchiraalmaarbindingvaneenfosfaatgroepaannuiteindemaakthetwelchiraal.

  Debasismoleculeisfosfatidinezuur.Andereglycerofosfolipdenzijnhierderivatenvan: Fosfatidylethanolamine,fosfatidylcholine,fosfatidylserine,

  14

 • Biochemie I: Hoorcollege 8 Eriseengrootverschilinvetzuursamenstelling.Ditisweefselensoortafhankelijk.

  MeestalziteropC1eenverzadigdevettzuurketenvan16of18CsenopC2eenonverzadigdevan1020Cs.

  Etherlipidenzijnglycerofosfolipidenmetnetherbinding.DevetzuurketendieverbondenismeteenetherbindingkanonverzadigdzijnopC1/C2(plasmalogenen)ofkanverzadigdzijn(alkyletherlipiden).

  Galactolipiden

  Debasisisglycerol,met2vetzureneropveresterdeneensuikeralspolairekopwaarevt.eensulfaatgroepopstaatsulfolipiden.

  Hetsuikerheeft1of2galactoseresiduen.Galactolipidenkomenvnl.voorinplanten.Membranenvanplantenhebbendusminderfosfaatdandierlijke.(WaarschijnlijkomdaterooiteentekortisgeweestaanfosfaatenplantentoendevoorkeurhaddenomfosfatenvoorDNAsynthesetegebruikenevolutionairetradeoff.)

  Tetratherlipiden Tweelangekoolstofketensvan32Cs,via4etherbindingengebondenaan2

  glycerolmoleculen.Erzijn2polairekoppendusnlaagkanaleenmembraanvormen. KomenvoorinArchaeadievaakinextremeomstandighedenleven.Etherbindingenzijn

  resistentertegenafbraakonderzwareomstandigheden.Sfingolipiden

  Polairekopentweeapolairestaarten.Debasismoleculeissfingosine,diezelfnvandestaartenvormt.Deandereiseenvetzuur.

  Samenmetdeglycerofosfolipidenisditdebelangrijkstesoortmembraanlipidenindedierlijkecel.

  Depolairekopiseenfosfodisterbindingofeenglycosidischebinding. Debasismoleculebestaatuitsfingosine,1vetzuureneenpolairekop. Driesubklassensfingolipidennaargelangdepolairekopdieeropzit:

  Sfingomyelines:deenigemeteenfosfodister.Zehebbenfosfocholineoffosfoethanolaminealskopgroepenkomenvoorindeplasmamembraanvandierlijkecellen,vooralveelinmyelineschedes.

  Glycosfingolipiden:ladingslozeglycolipiden.Erzijncerebrosiden(1suiker)englobosiden(2,3,4suikers).

  Gangliosidenzijndemeestcomplexesfingolipiden.Zehebbenoligosaccharidenalspolairegroep,vaakvertakt.BijpH7zijnzenegatiefgeladen.

  Afbraakvanfosfolipiden:inlysosomen,voorelkehydrolyseerbarebindingisereenspecifiekenzym:

  FosfolipaseA1kniptdestaartenaf,bijalleenC1. FosfolipaseA2kniptalleenafbijC2. FosfolipaseBkanbijzowelC1alsC2destaartknippen. FosfolipaseCkniptdekopgroepvrhetfosfaat. FosfolipiaseDkniptdekopgroepnadefosfaatgroep.

  15

 • Sterolen Structurelelipideninbijnaallemembranenaanwezig.Hetzijnderivatenvancholesterol.

  Devierringenzijneraltijd,dekoolstofketenenstructurelegroepenvariren.

  H8: Membranen Celmembraandefinieertdeexternegrensvandecel.Binnendecelzijnerooknog

  membranen:celletjesbinnendecelorganellen. Membranensluiteniets(cel,organel)afvanderest:compartimentalisatie.

  Omstandighedeninhetcompartimentkunnenminofmeeronafhankelijkvandebuitenwereldveranderdworden.Membranenlatencommunicatietussendecompartimentenselectieftoedoorregulatievanmoleculairtransportoverdegrenzen.

  Demogelijkhedenineencelhangenafvanwaardemembraanoverbeschikt.Dezebepalenwatdecel/organelwelofnietkanmembranenzijndusnietstatisch!

  Membranenhebbenookreceptoren:decelkansignalenvandebuitenwereldoppikken. Membranenbevattengespecialiseerdeeiwtten:transportersvoormetabolietenenionen,

  receptorenvoordetectievanextracellulairesignalenenadhesieeiwitten. Suikers,vettenneiwittenzijnbelangrijkomeenmembraanzijnfunctionaliteittegeven.

  Demembraanisdusmeerdaneendubbelelipidenlaag. Membranenbinneneencelorganiserencellulaireprocessen:vetsynthese,synthesevan

  bepaaldeeiwitten,energietransductieenenergieproductie.Destructuurvanmembranen:2dunnelagenvanmoleculen,inessentie2D,watsterkdekansvergrootopinteractietussenmoleculen.Hierdoorkunnenprocessenefficinterdoorgaan.Belangrijkeprocessenzijndusmeestalgekoppeldaandemembraan(vb.ATPsynthese).Cytosolischeprocessenzijnminderefficintwantdatisineen3Druimte.

  Demembraanbestaatuitpolairelipiden,eiwittenensuikers(alsglycoproteneofglycolipide).Eriseenzeergrotevariatietussensoortenmembranen,omdatverschillendecellenverschillendebehoeftenhebben.Desamenstellinghangtdusvolledigafvandefunctiesvandecel.

  Membraanarchitectuur Decelmembraandefinieertdeexternegrensvandecel.Binnendecelzittenook

  membranen,dezelijnendeorganellenaf. Deomstandighedenindecompartimentendiemembranenaflijnen,kunnenminofmeer

  onafhankelijkvandebuitenwereldveranderdworden. Zeregelenmoleculairtransportoverdemembraan:zelatencommunicatietussen

  verschillendecompartimentenselectieftoe. Demogelijkhedenindecelhangenafvanhetgeenwaardemembraanoverbeschikt.Dit

  bepaaltwathetcompartimentwelofnietkan.Eenmembraanisnietstatisch! Zezijnflexibelenzelfsluitend. Zezijnselectiefdoorlaatbaarvoorpolairestoffen. Doorlaatbaarvooreenaantalapolairestoffen:sterodeenschildklierhormonen. Membranenhebbenookreceptorenwaardoorzesignalenvanbuitenafkunnen

  opvangen. Membranenbevattengespecialiseerdeeiwitten.Nietalleeneiwitten,maarooksuikersen

  vettenzijnbelangrijkomeenmembraanzijnfunctionaliteittegeven.Deeiwitten: Transportersvoormetabolietenenionen.

  16

 • Receptorenvoorextracellulairesignalen. Adhesieeiwitten.

  Membranenbinneneencelorganiserencellulaireprocessen:vetsynthese,eiwitsynthese,energietransductieenproductie.

  Membranenbestaanuittweedunnelagenvanmoleculenenzijninessentie2D.Ditvergrootdekansopinteractietussenmoleculenwantzekunnenelkaarmakkelijkertegenkomen.Ditheeftimpactopdewerkingvanbijvoorbeeldenzymen.Processenkunnenhierdoorefficinterdoorgaan.Belangrijkeprocessenzijndusmeestalgekoppeldaandemembraanvb.ATPsynthese.Cytosolischeprocessenzijnminderefficintomdatzeineen3Druimtegebeuren.

  Samenstellingvanmembranen:polairelipiden,eiwitten(receptoren,transport,membraangekoppeldeprocessen),suikers(glycoproteneoflipide).

  Verschillendecellenhebbenverschillendebehoeftenendusverschillendesamenstellingenquabiomoleculen.Desamenstellingisheelbelangrijkenhangtafvandefunctiesvandecel.

  Membranenzijndoorlaatbaarvoorapolairestoffen,onlaatbaarvoorpolaire.Zezijn510nmdikenzijntebeschrijvenvolgenshetfluidmosaicmodel,datbeschrijftdatdemembraaneenvloeibarestructuuris:

  Fosfolipidenvormeneendubbellaagdiedoorhydrofobereactieswordtgestabiliseerd.

  Indedubbellaagzijneiwitteningebeddieookdoorhydrofobereactiesgestabiliseerdworden.

  Hijisvloeibaardoornietcovalentereactiesflexibel. Deeiwittenhebbeneenfunctioneleasymmetrie:dieaandebuitenkantzijnniet

  noodzakelijkhetzelfdealsdieaandebinnenkant. Glycerofosfolipideninwater:onoplosbaar.Erzijnhydrofobeinteracties.Zevormen

  aggregaten:micellen,dubbellaag,liposoom. Plasmamembraan:ookdelipidenhebbeneenasymmetrie.Dezeisnietabsoluutenkan

  wijzigen.Vb.rodebloedcel:debuitenzijdeheeftvooralcholinebevattendelipiden,debinnenzijdeanderelipiden.

  Membraaneiwittenwordenin3typenonderverdeeld: Integraleeiwitten:zijneenintegraaldeelvandemembraan.Hydrofobereacties

  metdemembraan. Perifereeiwitten:bindenopdeintegraleenzittenindeperiferie(elektrostatische

  enHbindingen). Amfitropeeiwitten:kunnenassocirenmetdemembraanenweerloskomen.

  Biologischeregulatiezorgthiervooralshetnodigisenalszeweerlosmoeten.Hetgeeftcellentijdelijkeennieuwefunctie.Erzijnsubtypesaandehandvandemanierwaaropzegeassocieerdworden:covalentofelektrostatisch.

  Sommigeintegraleeiwittenzijnnpolypeptidemetmeerdereapolairestukjesdietotcilinderzijnopgeroldmetelkaarendepolairelussenhangenindebuisionenkanaal.Delussenzijneensoortfilterdatbepaaltwelkeionendoorkunnen.

  De3Dstructuurvanintegraleeiwittenkanvoorspeldwordena.d.h.v.desequentie.Alsereenononderbrokensequentievan20hydrofobeaminozurenis,isereentransmembranairdomein:potentieelomtehechtenindemembraan.

  Geladenresiduenzittenaandebinnenofbuitenkant,deapolairezittenindedubbellaag.

  17

 • Biochemie I: Hoorcollege 9 Membraandynamiek

  Alsjeeengatmaaktineenmembraan,herstelthetzichzelf:membranenzijndynamisch.Membraanfosfolipidenkunnenzichbinnendemembraanverplaatsen,tussendelagen/transbilayerdiffusieofbinnendezelfdelaag/lateralediffusie.

  Hulpmechanismen:eiwittendieindemembraanzitten.Hetzijnenzymendieditkatalyseren:zelatendereactiesnellerenefficinterverlopenmaarblijvenzelfongewijzigd(zowelstructuuralsfunctie).Deenigebeperkingvanenzymenishunlevensduur.

  Flippase:buitenstelaagnaardebinnenste,erisATPnodig. Floppase:vandebinnenstelaagnaardebuitenste,erisATPnodig. Scramblase:uitwisseling.

  Hetbeschrijvenvandemogelijkhedenenbeperkingenvaneencel:membraandynamiek.Detemperatuurbenvloedtdit:

  Lagetemperatuur:gelfase. Hogetemperatuur:vloeibareongeordendetoestand.Detemperatuuriszohoog

  daterrandombewegingisendedingendienormaalvoorordezorgennietfunctioneelkunnenzijn.

  Fysiologischrelevantetemperatuur:vloeibaregeordendetoestand. Verzadigdevetzurenzijndebelangrijkstefactor,zezijndichtgestapeldwanterisgeen

  knik.Zedragenbijaanderigiditeitenbevoordelendevloeibaregeordendetoestand. Onverzadigdevetzureninterfererenmetdenormalestapelingenbevoordelende

  vloeibareongeordendetoestand.Defluditeitkangeregeldwordendoordeverhoudingverzagdig/onverzadigdvetzuur.Desamenstellingvandemembraanisdusookdynamisch.

  Cholesterol:dwingtnaburigevetzurenindemeestuitgestrektevorm,zevlakkendeknikkenuit.Cholesterolreduceertdusdefluditeit.

  Membranerafts:combinatievanglycosfingolipidenencholesterol.Lagefluditeit(cholesterolenlangeverzadigdevetzuren),dikkerdandefosfilipidedubbellaag.Zevormenvlottendiedrijventussendelipidenvandemembraan.Devetzureninderaftszijnlangerdaninderestvandemembraanenzezijndikker.

  Zeerrijkaantweeklassenamfitropeeiwitten,covalentgebondenaanlipiden.Eiwittenkunnenlangzaaminenuitraftsbewegen,tot50%vandemembraankunnenraftszijn.

  Zedragenbijaandealgemenemembraanstructuurenbrengeneiwittensamen.Zehoudenenzymenbijelkaarzodatzeelkaarniethoeventezoekenenverhogenzodeefficintie(vb.receptorenensignaaleiwitten).

  Membraankrommingenmembraanfusiezijnfundamenteelinveelbiologischeprocessen.Defusiestartmetlokalekrommingdoorverwijderenvanwatertussenmembranen.Hemifusie:alleendebuitenstemembraanlagen,ofergebeurtvolledigefusie.Decelmaaktdeeiwittenaanenbepaaltduszelfdekromming.Dithoortookbijmembraandynamiek:

  Eeneiwitdatvanzichzelfkromis,interageertmetdemembraanzodatdieookkromwordt.

  Verschillendesubunitsassocirenzodatereengroterekrommingkomt.

  18

 • Elementenindemembraanduwendebovenstefosfolipidenuitelkaar,watondernietgebeurt.Doorhetspanningsverschilkomtereenkromming.

  H9: Nuclenezuren Metabolefunctiesvannucleotiden:

  BouwstenenvanDNAenRNA. Energieeenheidinmetabolereacties(vb.ATP). Signaalmoleculen(signaaltransductieproces:uitwendigsignaalverwerkennaar

  inwendig). Componentenvanbelangrijkeconzymen(anderemolecule(nieteiwit)dienodig

  isomeenenzymtelatenwerken). DNA:genen,opslaanenoverbrengenvangenetischeinformatie. RNA:onderanderetRNA,rRNA,mRNAmaarerzijnveelmeertypes.

  miRNA:ombepaaldegenentijdelijkuitteschakelen.ZehebbeneeneffectopdetranscriptiemaaropmRNAnadetranscriptie.Hetisklein:21nucleotiden.

  Nucleotidenbevatten3componenten:eenstikstofbevattendebase,eenpentoseeneenfosfaatgroep.Zonderdefosfaatgroepisheteennucleoside.

  Erzijn2familiesvanbasen:pyrimidines(2Ns)enpurines(4Ns).Adenineenguaninezijnpurines,cytosineenthyminezijnpyrimidines.AstaattegenoverTenCtegenoverG.InRNAiseruracilinplaatsvanthymine.

  Nummeringkoolstofatomenvandepentose:accent.Erzijn2soortenpentosen: RNA:Dribose,2OH. DNA:2deoxyDribose,2H.

  Opbouwnucleotiden:NbetaglycosidischebindingtussenN1(pyrimidine)ofN9(purine)en1koolstofatoomvanhetpentose.Eriseenfosfaatestertussendefosfaatgroepenhet5koolstofatoomvanhetpentose.

  DNAenRNA:denucleotidenzijnaanelkaargekoppeldviaeenfosfaatgroeptussen5vandeeneen3vandeandere,watresulteertineen3eindeeneen5einde,duseriseenrichtingindeketen.Eriseenfosfodisterbinding.

  InteractiestussenDNAenRNAstrengengebeurenviawaterstofbindingen.Erzijnspecifiekecombinatiesvanbasenparen:AenT/Umet2Hbruggen,GenCmet3Hbruggen.

  Structuur van nuclenezuren 2helicaleDNAketenszijnomeenasgewonden,rechtsdraaiendenantiparallel.De

  ruggengraatishydrofiel(pentosefosfaat).Debasenzittenaandebinnenkant,desuikersenfosfaataandebuitenkant.StabilisatiegebeurtdoorHbindingen.

  Dekleineengrotegroevezijnbelangrijk:anderemoleculenmoetenbindenmetDNA.Bepaaldeassocirenmetdekleineenanderemetdegrote.

  Antiparallel:deorintatieisparallelm.b.t.de5en3uiteinden,watgevolgenheeftvoorhoehetcellulairsysteemermeeomgaat.

  HetverlengingsprocesbijDNAreplicatieheefteenrichting:vanhet5vandenieuwestrengnaarhet3,dusalleenaan3kunnendingenwordentoegevoegd:deleadingstrand.DelaggingstrandwachttotereenstukDNAisvrijgekomenensynthetiseertdaneenstukjevan5naar3Okazakifragmenten.OmdeOkazakifragmentenaantesluitenisereenmechanisme.

  DNApolymeraseisdekatalysator.

  19

 • Erzijnverschillendesoortenhelices: ADNAiseencompacterehelix. BDNAiseenklassiekehelix. ZDNAiseenlinkshandigehelix.

  Andereruimtelijkestructurenzijnhetgevolgvandespecifiekenucleotidensequentieenzelfcomplementariteitpalindroom,spiegelbeeld,haarspeld,kruisvormig.

  DestructuurvanRNAiscomplex:enkelstrengig,lokaaldubbelstrengig,dubbelstrengig,

  Eriseenneigingtotrechtshandigehelixvormingeneriscomplexiteitdoorzelfcomplementariteit.

  Nuclenezuurchemie DNAkangedenatureerdworden:Hbruggenbreken,danwordtheteenenkelestreng

  i.p.v.dubbel.DitgebeurtbijextremepHofhogetemperaturen,verstorenvandeHbindingen,scheikundigestoffen,ontwindendubbelehelix.

  Herstelvandeconditiesisrenaturatie:van2enkelenaareendubbelstreng.

  Onderfysiologischrelevanteomstandighedenisdenaturatienietwaarschijnlijk,tochishetvoorveelprocessennoodzakelijk(vb.voorduplicatie/mRNA).Enzymenhebbenhierbijeenbelangrijkerol:ditgebeurtdanzeergecontroleerd.

  Alsdefactorvoordenaturatiewegvalt,gebeurterrenaturatie,waargeenmechanismevoornodigis.

  Denaturatiecurve:%denaturatieishetpercentageHbruggendatverbrokenis.Metdezecurvekunnenhittegevoelighedenvergelekenworden.

  G/Cgehalte:hoehogerhetG/Cgehalte,hoehogerTmwantdaarzitten3HbindingenenbijATmaar2.

  Andere functies van nucleotiden Energiedrager,cofactorvanenzymen,signaalmoleculen.

  20

 • ATPisnietdeenigeenergiedrager,erisookGTP,CTP,UTP.GTPkanalsATPgebruiktwordenenandersom.

  Afsplitsenvandefosfaatgroepgeeft30kJ/molenergie:vanATPnaarADP.Verbrekenvandeesterbindinggeeft14kJ/molenergie:naarAMP.Deeigenlijkeenergiezitdusindebindingvande2laatstefosfaatgroepen.

  CoenzymA:cofactorinondermeerhetvetmetabolisme,afgeleidvanadenosinealsnucleoside.

  NAD+:nicotinamideadeninedinucleotide,cofactorino.a.hetkoolhydraatmetabolisme. Signaalmoleculen,regulatorvanmetabolisme,vanreproductie,...

  21