CONVIVأˆNCIA I CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS CONVIVENCIA convivأ¨ncia i la confrontaciأ³ entre iguals

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONVIVأˆNCIA I CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS CONVIVENCIA convivأ¨ncia i la confrontaciأ³...

 • EL DEFENSOR DE LES

  PERSONES

  SINDIC

  CONVIVÈNCIA I CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS

  CONVIVENCIA Y CONFLICTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

  INFORME EXTRAORDINARI Desembre 2006

  EL DEFENSOR DE LES

  PERSONES

  SINDIC

  Síndic de Greuges de Catalunya Josep Anselm Clavé, 31 08002 Barcelona Tel 933 018 075 Fax 933 013 187 sindic@sindic.cat www.sindic.cat

  Coberta Bullying 12/2/07 17:21 Página 1

 • Bullying 14/2/07 12:22 Página 1.1

 • Bullying 14/2/07 12:22 Página 1.2

 • EL DEFENSOR DE LES

  PERSONES

  SINDIC

  CONVIVÈNCIA I CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS

  CONVIVENCIA Y CONFLICTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

  INFORME EXTRAORDINARI Desembre 2006

  Bullying 14/2/07 12:22 Página 1.3

 • Síndic de Greuges de Catalunya 1a edició: desembre 2006 Informe extraordinari: Convivència i conflictes als centres educatius ISBN: 84-393-7392-6

  Dipòsit legal: Impressió: Tallers Gràfics Hostench S.A. Imprès sobre paper ecològic Disseny original: America Sanchez Imatge portada: Tomàs Abella

  Bullying 14/2/07 12:22 Página 1.4

 • ÍNDEX GENERAL

  VERSIÓ CATALANA

  1. INTRODUCCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  2. CONSIDERACIONS SOBRE L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  3. ELEMENTS ESCOLARS QUE INCIDEIXEN EN LA CONVIVÈNCIA O ELS CONFLICTES ESCOLARS . . . . 21

  3.1. Notes sobre la metodologia de l’estudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  3.2. Normes i convivència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  3.3. Les dinàmiques relacionals entre professors i alumnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  3.4. Les relacions entre iguals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  4. UNA APROXIMACIÓ ALS DIVERSOS TIPUS DE CONFLICTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  4.1. Algunes pràctiques d’agressió física: entre la broma i l’agressió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  4.2. L’agressió simbòlica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  4.3. El difícil reconeixement de les agressions: “però no és allò del bullying” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  5. LES MANIFESTACIONS DE VULNERABILITAT I LA DETECCIÓ DE SITUACIONS D’ABUSOS O MALTRACTAMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  5.1. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  5.2. La importància del maltractament psicològic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  5.3. Algunes estratègies de gestió de les posicions vulnerables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  5.4. Les dificultats en la detecció de situacions conflictives i en la identificació de les manifestacions de vulnerabilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  6. LA GESTIÓ DELS CONFLICTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  6.1. Sancions i expedients disciplinaris dels centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  6.2. Tipus de sancions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  6.3. La mediació com a via alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  6.4. L’actuació dels centres davant de situacions de conflicte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  6.5. Models emergents del procés d’aplicació de normes i sancions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  7. ELS CASOS PRESENTATS AL SÍNDIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  7.1. De quin maltractament es tracta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  7.2. De què es queixen les persones que s’adrecen al Síndic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  7.3. Respostes de l’Administració Educativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Bullying 14/2/07 12:22 Página 1

 • 7.4. Consideracions i suggeriments que ha fet arribar el Síndic a l’Administració Educativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  7.5. Alguns trets comuns dels casos que arriben al Síndic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  8. CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  9. RECOMANACIONS DEL SÍNDIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  9.1. Recomanacions d’àmbit general o de caràcter normatiu per a l’Administració educativa . . . . . . 85

  9.2. Recomanacions que afecten les prioritats i l’organització dels centres educatius . . . . . . . . . . . . . 85

  9.3. Recomanacions específiques per a la intervenció en situacions d’assetjament o violència als centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  9.4. Recomanacions sobre la intervenció d’altres agents socials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  9.5. Recomanacions sobre la necessitat de seguir i investigar les situacions d’assetjament escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Bullying 14/2/07 12:22 Página 2

 • EL DEFENSOR DE LES

  PERSONES

  SINDIC

  CONVIVÈNCIA I CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS

  INFORME EXTRAORDINARI Desembre 2006

  Bullying 14/2/07 12:22 Página 5

 • Bullying 14/2/07 12:22 Página 6

 • El fenomen de les relacions de convivència i confrontació als centres educatius, especialment d’ensenyament secundari, ha esdevingut un tema de preocupació creixent en la nostra societat. Dins d’aquesta àmplia temàtica destaca el problema social del maltractament entre iguals, però cal considerar que els problemes de convivència i confrontació tenen lloc entre tots els agents de la comunitat educativa. Aquest informe no pot abastar la globalitat del problema, i per aquesta raó, se centra únicament en l’anàlisi específica de les relacions entre iguals, tot intentant contextua- litzar aquest fenomen en un marc més ampli, com és ara el del clima escolar: un aspecte que no depèn, com és lògic, exclusivament de l’alumnat.

  A Catalunya, al llarg dels darrers anys s’ha fet públic un conjunt de casos, els quals, si més no, subratllen la importància d’un fenomen que, sense entrar en el debat de com n’és, de nou en l’entorn escolar, adquireix de vegades uns símptomes preo- cupants.

  La preocupació per la convivència als centres educatius ha crescut

  En la mesura que la preocupació social sobre la convivència i la confrontació entre iguals és pre- sent, i que es parla d’una qüestió que atempta contra els drets dels infants i els adolescents, el fenomen esdevé un àmbit d’anàlisi i valoració per a la institució del Síndic de Greuges. Així mateix, el marc jurídic protegeix la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat (art. 10 de la 1CE), la integritat física i moral de la persona (art. 15 de la CE), i els drets dels menors a rebre l’a- tenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social (art. 17 de l’EAC2), a més dels drets específics corresponents a l’àmbit educatiu.

  Aquest informe, presentat davant del Parlament, constitueix la primera aproximació d’aquesta institució sobre la problemàtica. Si bé el tema de l’assetjament escolar fou objecte de l’atenció del Síndic en el darrer informe anual de l’any 2005, és la primera vegada que aquest tema s’aborda amb més deteniment i pren la forma d’informe extraor- dinari.

  En l’elaboració de l’informe s’ha considerat el conjunt de queixes i consultes dels ciutadans que s’han adreçat a aquesta institució relatives a la temàtica objecte d’estudi. S’inclouen aquí les queixes relatives a situacions de presumpte bullying i les que tenen a veure amb diverses alteracio